Sunteți pe pagina 1din 54

DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE

DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE

1. Necesitatea studierii aspectelor doctrinare si de etica in profesia contabila.


2. Definiti conceptul de profesie contabila.
3. Activitatile componente ale profesiei contabile.
4. Categorii de profesionisti contabili.
5. Necesitatea reglementarii profesiei contabile.
6. Aria de aplicabiliate si calitatea reglementarii in profesia contabila.
7. Modaliati de implementare a reglementarii.
8. Reglementarea profesiei contabile la nivel European.
9. Rolul profesiei contabile pentru protejarea interesului public.
10. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei.
11. Rolul social al profesionistilor contabili.
12. Necesitatea unor organisme profesionale puternice.
13.Criterii de recunoastere a unui organism profesional.
14.Despre IFAC
15.Despre FEE
16. Organisme si grupari regionale profesionale
17. Asigurarea calitatii serviciilor profesionale.
18. Standardele international de educatie si rolul organismelor profesionale.
19. Standardele internationale de calitate si rolul organismelor profesionale.
20. Standaredele international de etica si rolul organismelor profesionale.
21. Standardele international de contabilitate si rolul organismelor profesionale.
22. Standardele international de audit si rolul organismelor profesionale.
23. Necesitatea si rolul unui cod etic al profesiei contabile.
24. Principiile fundamenale ale eticii in profesia contabila.
25. Definiti conceptul de independenta in profesia contabila.
26. Integritatea in profesia contabila.
27. Obiectivitatea in profesia contabila.
28. Confidentialitatea in profesia contabila.
29. Compententa in profesia contabila.
30. Profesionalismul in profesia contabila.
31. Respectarea standardelor si a reglementarilor profesionale.
32. Clasificarea standardelor profesionale emise de CECCAR.
33. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania?
34. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere?
35. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil? Precizati nivelul de pregatire teoretica si practica necesar.
36. Care sunt, potrivit legii, atributiile CECCAR?
37. Care sunt sursele de finantare ale CECCAR?
38. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni membra a Corpului?
39. In ce consta diferenta intre expertul contabil si economistul salariat? Dar cea dintre contabilul autorizat si contabilul
salariat?
40. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili?
41. Care sunt organele de decizie si control ale CECCAR (la nivel central si teritorial)?
42. Ce intelegeti prin audit in general ; dar prin audit financiar; dar prin audir statutar?
43.Care sunt asteptarile publicului de la un audit statutar?
44.Ce este auditul intern?
45.Care sunt deosebirile fundamentale intre auditul intern si auditul statutar?
46. In ce relatie se afla profesia contabila si fiscalitatea?
47..Modalităti de organizare a ptofesiei contabile
48 ORGANELE DE CONDUCERE SI DE EXECUTIE ALE UNUI ORGANISM PROFESIONAL
49. Continutul programelor de educatie ale organismelor profesionale.
50. Care sunt caile pentru dezvoltarea capacitatii organismului profesional?
51. Care sunt prioritatile unui organism profesional din domeniul contabilitatii?
52. Ce sunt serviciile profesionale?
53. Care sunt caracteristicile esentiale ale unei profesiei contabile?

1
54. Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectului profesiei contabile?
55. Cum se explica rolul social al profesionistilor contabili?
56. Explicati relatia dintre etica si calitatea in profesia contabila
57. Cine este expertul contabil?
58. Cine este contabilul autorizat?
59. Cum se obtine calitatea de expert contabil?
60. Cum se obtine calitatea de contabil autorizat?
61. Cum se mentin calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat?
62. Care sunt lucrarile care pot fi executate de contabilii autorizati?
63. Cum se exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat?
64. Ce se intelege prin calitatea de persoana juridica a Corpului?
65. Ce se intelege prin autonomia Corpului?
66. Care este organizarea C.E.C.C.A.R.?
67. Care sunt atributiile Corpului?
68. Ce atributii are Conferintei Nationale Ordinara ?
69. Ce atributii are Consiliul Superior ?
70. Care sunt atributiile presedintelui Consiliului Superior al Corpului?
71. Care sunt atribuţiile Adunării generale ale filialei CECCAR?
72. Care sunt atributiile Consiliului filialei?
73. Care sunt atributiile presedintelui de filiala?
74. Care sunt atributiile directorului general executiv?
75. Organizarea si constituirea Comisiilor de Disciplina
76. Care sunt competentele Comisiei Superioare de Disciplina?
77. Care sunt competentele Comisiei de Disciplina a filialei?
78. Cum functioneaza Comisiile de Disciplina?
80. Care sunt locul si rolul reprezentantului Ministerului Economiei si Finantelor?
81. Care sunt principalele fapte care constituie abateri disciplinare ale unui membru al Corpului?
82. Cum se face alegerea in Consiliul Superior al Corpului?
83. Ce este si ce structura are Tabloul Corpului?
84. Comportamentul profesional sau profesionalismul;ce obligatii avem?
85. Definirea independentei potrivit reglementarilor Corpului.
86. Care sunt amenintarile la adresa independentei?
87. Care sunt masurile de protectie impotriva amenintarilor la adresa independentei?
88. Ce presupune acceptarea unui client?
89. Care este structura Codului etic national al prosionistilor contabili?
90.Conflicte de interese. Care sunt circumstantele de care trebuie sa se tina seama?
91. Care este procedura de urmat cand este dificil de sezizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict
de ordin profesional?
92. Activitati incompatibile cu exercitarea profesiei libere
93. Relatiile cu ceilalti membri – Acceptarea de noi misiuni
94. Relatiile cu ceilalti membri – inlocuirea cu un alt liber – profesionist contabil
95. Relatiile profesionistilor contabili cu clientii
96. Competenta profesionala si responsabilitatea cand se utilizeaza lucrarile unui alt expert
97. Criterii de stabilire a onorariilor
98. Onorariile si independenta
99. Bunurile sau serviciile primite si independenta
100. Calitatea lucrarilor si autocontrolul
101. Plata lucrarilor, modul de stabilire a onorariilor
102. Pastrarea arhivelor clientului

1. Necesitatea studierii aspectelor doctrinare si de etica in profesia contabila.

Necesitatea de a asigura apărarea onoarei şi independentei Corpului şi de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune
acestor profesionişti contabili sa aibă calităţi esenţiale, cum sunt:
- ştiinţă, competenta şi conştiinţa;
- independenta de spirit şi dezinteres material;
- moralitate, probitate şi demnitate.
Se impune ca fiecare membru al Corpului sa facă efortul necesar dezvoltării acestor calităţi şi îndeosebi:
a) sa îşi dezvolte necontenit cultura, nu numai profesionala, dar şi cunoştinţele de cultura generala, singurele capabile sa-i
întărească discernământul;
2
b) sa acorde fiecărei tranzacţii şi situaţii examinate toata atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opinie personala,
înainte de a face propuneri;
c) sa îşi exprime opinia fără nici o reţinere fata de dorinţa, chiar ascunsa, a celui ce îl consulta şi sa se pronunţe cu sinceritate, fără
ocolişuri, exprimându-şi, daca e nevoie, rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate;
d) sa nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea sa îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii
îndatoririlor sale;
e) sa considere ca independenta sa trebuie sa îşi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei şi în protejarea ei, cu
respectarea integrala a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp.
Un semn distinctiv al profesiei contabile îl constituie asumarea responsabilităţii de a acţiona în interes public. Aşadar,
responsabilitatea unui profesionist contabil nu constă exclusiv în a satisface nevoile unui client sau unui angajator individual

2. Definiti conceptul de profesie contabila.

Profesia contabila este in mod curent definita ca totalitatea activitatilor (serviciilor) care presupun cunostinte in domeniul
contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza (le presteaza), precum si organismele lor profesionale.

3. Activitatile componente ale profesiei contabile.

In toate statele member UE, in pofida diferentelor istorice, economice, juridice si cultural, poate fi regasit un cumul de activitati
care sunt legate mai mult sau mai putin de procesul de elaborare si validare a informatiilor financiare, contabile sau fiscale. Lista
principalelor activitati/servicii care compun profesia contabila este urmatoarea:

1. Tinerea contabilitatii
2. Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor fianciare
3. Audit statutar
4. Alte lucrari de audit financiar contabil
5. Mamagement financiar contabil
6. Servicii fiscale
7. Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor
8. Evaluari de intreprinderi si titluri
9. Alte servicii contabile si paracontabile.
Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera auditul statutar, auditul in sectorul public, contabilitatea, auditul
fuziunilor si achizitiilor, auditul elementelor nemonetare, lichidari, insolvabilitate, expertiza contabila, consultant, consiliere
si reprezentanta fiscala, consiliere in investitii etc.
Numai motive intemeiate de competenta, integritate, independenta si obiectivitate pot limita aria de practica profesionala a
profesionistilor contabili.
Activitatile componente ale profesiei contabile se pot organiza si exercita prin compartimente proprii sau prin externalizare.

4. Categorii de profesionisti contabili.


Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic:
 dependenti, cu statut de angajati;
 independenti sau liber-profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor component ale profesiei contabile.

Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber-profesionistilor contabili, acestia pot sa-si desfasoare
activitatea:

 individual;
 in forme de asociere potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii.
O parte din profesionistii contabili isi desfasoara activitatea in calitate de angajati sau ca furnizori de servicii - in domeniul
auditului intern si controlului intern, activitati importante pentru o buna guvernare a intreprinderilor.

5. Necesitatea reglementarii profesiei contabile.

In timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a servi interesului public, organismele profesionale au o
responsabilitate specifica si un rol esential care se regasesc in cele 3 obiective fundamentale ale organismelor profesionale, si
anume:
 Educatia: asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor lor;
 Etica: comportamentul deontologic al membrilor lor;
 Calitatea: certificarea serviciilor oferite de membrii lor.
3
Pentru a sustine aceste obiective organismele profesionale trebuie sa sustina si sa promoveze practicile profesionale la nivel inalt,
inclusiv prin intermediul reglementarii, membrilor lor.
Necesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depind de:
a) profesia insasi, capacitatea ei de a raspunde efectiv si eficient cererilor economiei si societatii;
b) conditiile de piata in care activeaza profesia;
c) calitatea serviciilor furnizate de membrii sai; reglementarea este necesara pentru a certifica faptul ca serviciile contabile de pe
piata sunt de calitate adecvata, ceea ce implica:
- adoptarea de standard profesionale, tehnice;
- adoptarea de reguli etice;
- nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractanti ai serviciilor contabile, precum investitorii, creditorii etc.

6. Aria de aplicabiliate si calitatea reglementarii in profesia contabila.

De obicei reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii:


1. Cerintele de acces si certificarea sau autorizarea;
2. Cerintele referitoare la educatia continua;
3. Monitorizarea comportamentului profesionistilor contabili;
4. Standardele profesionale si etice pe care profesionistii contabili trebuie sa le respecte;
5. Sistemele si procedurile disciplinare in cazul in care profesionistii contabili nu indeplinesc cerintele de mai sus.

Standardele de inalta calitate sunt importante deoarece acestea ofera o baza de referinta pentru membrii profesiei, utilizatorii
serviciilor contabile si organe de reglementare, pentru a evalua conformitatea membrilor cu cele mai bune practici
Pentru ca reglementarea sa asigure servicii de calitate utilizatorilor ei, trebuie sa fie:
 Proportionala
 Transparenta
 Sa nu fie impotriva competitiei
 Nediscriminatorie
 Precisa
 segmentata in functie de tinta sa
 implementata consecvent si just
 supusa unei examinari periodice.

7. Modaliati de implementare a reglementarii.

Sunt trei modaliatti de implemenatare a reglementarii:

1. Autoreglementarea, specifica economiilor liberale: organismul profesional este recunoscut de guvern, care ii deleaga
responsabilitatea de a reglementa profesia;
2. Reglementarea externa: profesia este reglememntata de guvern, fie prin intermediul unei agentii guvernamentale, fie
prin intermediul unei agentii independente, careia guvernul i-a delegate sarcini de reglementare;
3. Coreglementarea:reprezinta o combinare intre autoreglementare si reglemenatrea externa.
Autoreglementarea si reglementarea externa trebuie sa se comporte in asa fel incat sa fie complementare si sa nu
concureze.

Modaliatati de combinare a autoreglementarii cu reglemenatrea externa:


1. Autoreglementarea impreuna cu supravegherea intreprinsa de o agentie independenta; in acest caz supravegherea este
complementara reglementarii si o intareste;
2. O combinatie in care organismul profesional este responsabil pentru anumite aspecte ale reglementarii, iar guvernul
sau o agentie independent, pentru alte aspecte.

8. Reglementarea profesiei contabile la nivel European.

Reglementarea generala
Profesia contabila este reglementata de Directiva 89/48/CEE inlocuita prin Directiva 2005/36/CEE cu privire la recunoasterea
calificarilor profesionale.
Profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a absolvit intr-un stat membru cel mai inalt nivel de pregatire si

4
formare cerut in acea tara pentru activitatea de profesionist contabil si care are acces fara restrictii la toate serviciile si activitatile
component ale profesiei contabile incluiv, odata autorizat, la activitatea de audit statutar. Acesti profesionisti au studii
universitare, un stagiu practice de cel putin 3 ani si au sustinut si promovat un test de aptitudini.
Reglementarea speciala
Reglementarea speciala se refera la reglementarea activitatii de audit statutar. Serviciile de audit statutar sunt reglementate de
Directiva 84/253/CEE, cunoscuta sub denumirea de a 8-a Directiva, inlocuita cu Directiva 2006/43/CF, cunoscuta ca fiind noua
Directiva a 8-a. Principalele prevederi sunt:
 Condiile de autorizare si de retragere a autorizarii unui profesionist contabil de a efectua audit statutar. Conditiite de autorizare
sunt : sa aiba studii universitare relevante sau un nivel echivalent; sa fi sustinut un examen de acces la caliatea de profesionist
contabil; sa fi efectuat un stagiu de pregatire practica de cel putin 3 ani; sa fi promovat un examen de competenta profesionala.
 Conditiile speciale privind independent auditorului, calitatea prestatiilor de audit statutar si standardele aplicabile.
 Crearea unui sistem de supraveghere publica asupra activitatii de audit statutar si a auditorilor statutari.

9. Rolul profesiei contabile pentru protejarea interesului public.

Profesia contabila se distinge fata de celelalte profesii, printre altele, prin asumarea responsabilitatii fata de interesul public, fata
de toate partile interesate in activitatile desfasurate de intreprindere: actionari, salariati, furnizori, banci, buget, etc. Chiar daca
profesionistul contabil este platit de un client determinat care este beneficiarul final al serviciului de elaborare sau auditare a
situatiilor financiare, informatiile desprinse din aceste situatii financiare sunt utilizate de cei care formeaza publicul .

10. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei.

Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de vizita a unei intreprinderi, iar
profesionistul contabil este artizanul acesteia. Intreprinderile mici si mijlocii reprezinta peste 80% din economia europeana.
Dezvoltarea lor depinde de costul capitalului acestora, iar costul capitalului depinde si de increderea in informatiile financiare,
adica de calitatea muncii profesionistilor contabili. Pofesionistii contabili sunt implicati in toate domeniile vietii economice si
sociale: ei lucreaza in firme mari, mijlocii si mici sau ca practicieni individuali, in intreprinderi comerciale, industrial, fianciare, in
organizatii non-profit, in entitati din sectorul public, in institutii, in educatie etc. Fiind implicate in atatea structuri ei asista
guvernele in atingerea obiectivelor lor economice si sociale, contribuie la performantele pietelor fianciare etc.

11. Rolul social al profesionistilor contabili.

Profesionistii contabili joaca un rol social important. Atitudinea si comportamentul acestora in legatura cu serviciile prestate au
repercursiuni asupra proprietatii economice a colectivitatii si a intregii tari. In plus, lucrarile prestate de acestia in domeniul
salarizarii si al stabilirii venititurilor membrilor societatii sunt indispensabile societatii. Investitorii, donatorii de fonduri,
angajatorii si alte sectoare din lumea afacerilor, precum si Guvernul si publicul, in sens larg, trebuie sa aiba inredere in capacitatea
acestora de a pune in functiune sisteme riguroase de gestiune si informare, capabile sa asigure o gestiune financiara eficienta, si
de a oferi sfaturi avizate asupra unui numar mare de probleme, asupra gestiunii afacerilor sau de ordin fiscal.

12. Necesitatea unor organisme profesionale puternice.

Necesitatea unor organisme profesionale puternice la nivel national rezulta din responsabilitatea pe care o are profesia contabila
pentru protejarea interesului public, cel putin din punctul de vedere a trei domenii, care constituie comandamentele fundamentale
ale unui organism profesional: educatia, etica si control de calitate.
Atat publicul cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie potejate de o eventuala incompetenta a profesionistilor
contabili; aceasta protective este asigurata atunci cand organismul profesional stabileste masuri eficiente in ceea ce priveste
educatia profesionistilor contabili si in ceea ce priveste calitatea serviciilor furnizate de profesionistii contabili., masuri eficiente
de etica si deontologie profesionala.

13.Criterii de recunoastere a unui organism profesional.

Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele internationale, un organism national al profesiei contabile trebuie:

Sa fie un organism necomercial si neguvernamental;


Sa fie acceptat si recunoscut de membrii sai;

5
Membrii sa fie profesionisti contabili;
Sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al publicului;
Sa aiba capaciatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale si contabile (etica, disciplina, practica profesionala,
controlul calitatii);
Membrii sai trebuie sa fie autorizati sa desfasoare, la cel mai inalt nivel posibil, activitatile traditionale efectuate de
profesionistii contabili;
Sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea misiunii si obiectivele sale.

14.Despre IFAC

Federatia internationala a contabililor.


S-a infiintat in 1977 cu 63 de membri fondatori din 51 de state ca raspuns la provocarile perioadei : sustinerea contabililor in
rezolvarea unor probleme tehnice si de afaceri mai complexe, furnizarea unei directii si unui mecanism institutional care sa
orienteze contabilii din intreaga lume pe calea dreapta si etica.
In present IFAC este o organizatie globala care cuprinde 155 de organism membre si asociate din 118 state reprezentand 2.5
milione de contabili care lucreaza in practica publica sau angajati in industrie si comert, educatie, institutii publice etc.
IFAC este o organizatie globala pentru profesia contabila care acopera toate sectoarele si specializarile profesiei: contabilitate de
afaceri, consultant fiscal, audit, tehnologia informatiei, insolvabilitate etc.
Misiunea IFAC o constituie intarirea profesiei contabile capabile sa contribuie la dezvoltarea economiilor international prin
promovarea aderarii la standardele profesionale de inalta calitate.
Pentru a devein membru IFAC organismul profesional solicitant trebuie:

Sa fie recunoscut fie printr-o lege fie prin consens general ca fiind un organism national profesional major care isi desfasoara
activitatea in jurisdictie;
Sa participe sau sa contribuie la procesul de normalizare profesionala;.
Sa demonstreze ca acorda deosebita atentie atunci cand isi selecteaza membrii;
Sa fie solvabile financiar si operational;
Sa aiba structura operational interna care furnizeaza sprijin si reglementari pentru membrii sai.

Profesia contabila in Romania este repezentata la IFAC prin CECCAR membru plin din 1996 si CAFR membru asociat din 2005.

15.Despre FEE= Federatia Expertilor Contabil Europeni este organizatia-recunoscuta de IFAC-care gestioneaza profesia contabila
la nivelul Uniunii Europene,care cuprinde organisme profesionale,admise conform principiului de tara,din toate cele 27 de tari
membre ale Uniunii Europene.CECCAR este membru FEE din anul 1996. FEE are obiectiv intarirea profesiei contabile la nivelul
Uniunii Europene si aplicarea standardelor internationale in domeniul contabilitatii sis auditului.Pt. Ca un organism profesional dintr-o
tara sa devina membru FEE este necesar:
-sa nu fie organism guvernamental;
-sa sa fie recunoscut prin lege sau prin consens general;
-sa fie un organism stabil in cadrul profesiei contabile;
-sa provina dintr-o tara europeana

16. Organisme si grupari regionale profesionale

Organizatiile regionale sunt acele organizatii care reprezinta profesia contabila dintr-o regiune in fata organismelor
guvernamentale si de dezvoltare din acea regiune si in anumite cazuri in fata organizatiilor internationale. Scopul final al
organizatiilor regionale il constituie facilitarea dezvoltarii relatiilor economice in regiunile respective. Pentru a fi recunoscuta de
IFAC organizatia regional trebuie sa demonstreze ca:
va subscrie obiectivelor IFAC si va fi de acord sa promoveze aceste obiective si se va asigura ca sunt promovate in regiune
prin intermediul propriilor organisme membre;
are ca obiectiv dezvoltarea si intarirea profesiei contabile in regiune;
sa fie infiintata corespunzator atat din punct de vedere financiar cat si tehnic, a functionat pe o perioada rezonabila de timp si
dispune de infrastructura si resursele organizationale si fianciare necesare indeplinirii eficiente a responsabilitatilor si
participarii la activitatile IFAC;
contine déjà un numar suficient de organisme contabile care sunt déjà membre ale IFAC.

Gruparile regionale repezinta asocierea mai multor organism profesionale din tarile aceleasi regiuni, care insa nu indeplineste
toate criteriile mentionate pentru o organizatie regionala. Pentru a fi recunoscuta de IFAC o grupare regionala trebuie sa

6
demonstreze ca:

exista o grupare sau o organizatie infiintata si sustinuta;


gruparea sustine obiectivele si reglementarile IFAC si IASC;
zona de acoperire de grupare are o marime suficienta cu potential pentru un numar semnificativ de organisme profesionale;
gruparea are potential sa indeplinesca eventual criteriile pentru recunosterea oficiala de catre IFAC , are o intentie si un
plan evident in vederea obtinerii acestei recunosteri.

Gruparile regionale recunoscute nu au drept de a participa la intalnirile Consiliului de Administratie al IFAC, doar cu invitatie
speciala si intr-un anumit scop.

FEE – Federatia Expertilor Contabili Europeni- organizatie recunoscuta de IFAC ; cuprinde organisme profesionale, admise cf
principiului de tara, din toate cele 27 de tari membre ale Uniunii Europene. CECCAR este membru FEE din anul 1996.
FIDEF – Federatia Expertilor Contabili Francofoni;
FCM – Federatia Expertilor Contabili Mediteraneeni;
CILEA – Comitetul de Integrare Latina Europa- America;
SEEPAD - Parteneriatul Sud-European pentru Dezvoltarea Contabilitatii.

17. Asigurarea calitatii serviciilor profesionale.

Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:


La nivelul de contract
La nivelul firmei
La nivelul organismului profesional

Organizatia poate analiza mai multe abordari care include:


• Resurse interne – folosirea de inspector angajati de organismul professional
• Resurse externe ca de exemplu:
- contractanti – folosirea de revizori contractati de organizatia profesionala;
- sistem de control de catre terti
- contractarea lucrarilor in afara societatilor – organismul professional externalizeaza controalele unei terte parti;
- combinarea celor de mai sus;
- abordare bilaterala sau regionala.
Indiferent de abordarea folosita, organizatia profesionala trebuie sa ia masuri pentru asigurarea independentei auditorilor de
calitate.

18. Standardele international de educatie si rolul organismelor profesionale.

Standardele international de Educatie pentru Profesionistii Contabili stabilesc elementele esentiale pe care trebuie sa le contina
programele de educatie si dezvoltare astfel incat acestea sa fie recunoscute, acceptate si aplicate pe scara larga. Avand in vedere
marea diversitate de culturi, limbi, sisteme educationale, juridicie si sociale din tarile din care fac parte organismele membre
IFAC, este la latitudinea fiecarui organism membru sa determine cerinte detaliate ale educatiei de precalificare, de postcalificare
si de dezvoltare, dar care sa aiba la baza elementele esentiale prevazute in Standardele Internationale de Educatie.
IFAC emite trei tipuri de documente:
Standarde intrenationale de educatie pentru profesionistii contabili;
Indrumarile internationale de educatie pentru profesionistii contabili;
Documentele internationale de educatie pentru profesionistii contabili.

Standardele internationale de educatie pentru profesionistii contabili:


Stabilesc standard de buna practica general acceptate in educatie si dezvoltare pentru profesionistii contabili;
Exprima reperele pe care organismele member trebuie sa le atinga in pregatirea si dezvoltarea continua a profesionistilor
contabili;
Stabilesc elemente esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare la nivelul scontat pentru castigarea
recunosterii, acceptarii si aplicarii internationale;
Furnizeaza referinte autorizate pentru influentarea reglementarilor locale cu privire la buna practica in general.

Principalele obligatii ale organismelor profesionale member IFAC in legatura cu standardele international de educatie sunt:

7
Sa depuna cele mai sustinute eforturi pentru incorporarea elementelor esentiale ale continutului si procesului de educatie si
dezvoltare pe care se bazeaza aceste standarde;
Sa depuna eforturi pt implementarea acestor standarde sau a cerintelor nationale de educatie si dezvoltare care incorporeaza
standardele;
Sa aduca la cunostinata membrilor toate standardele international de educatie emise de IFAC.

19. Standardele internationale de calitate si rolul organismelor profesionale.

Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:

La nivelul misiunii
La nivelul firmei
La nivelul organismului professional

Sistemul de control la nivelul firmei (controlul intern) trebuie sa includa politici si proceduri care sa faca referiri la:

 Responsabiliatea conducerii pentru calitatea din interiorul firmei;


 Cerintele etice - stabilirea de politici care sa asigure respectarea de catre personal a cerintelor etice relevante: integritatea,
obiectivitatea, competenta profesionala, confidentialiatea, profesionalismul si independenta;
 Acceptarea si continuitatea relatiei cu clientii si misiuni specifice;
 Resursele umane – politici care sa asigure recrutarea personalului, evaluarea performantei, capacitatile, competenta,
dezvoltarea carierei, promovarea, stimulente etc;
 Monitorizarea – asigurarea ca procedurile si politicile cu privire la sistemul de control al calitatii sunt relevante, adecvate,
functionale si sunt respectate.

Obligatiile membrilor IFAC cu privire la asigurarea calitatii se refera la:


 Existenta unui program obligatoriu de examinare si asigurare a calitatii;
 Depunerea celor mai sustinute eforturi pentru incurajarea celor responsabili sa implementeze prevederile standardelor
internationale de calitate.

20. Standaredele international de etica si rolul organismelor profesionale.

Consiliul pentru standardele internationale de etica din cadrul IFAC a emis Codul etic al profesionistilor contabili care curpinde
standardele etice de inalta calitate, precum si alte prevederi pentru profesionistii contabili din intreaga lume. Acest cod stabileste
principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru profesionistii contabili si creeaza un cadru conceptual si indrumari pentru
aplicarea acestor principii.
Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC se refera la urmatoarele:
Organismele membre nu trebuie sa aplice standard mai putin stringente decat cele stipulate in codul etic IFAC;
Acolo unde responsabilitatea elaborarii codului national de etica revine tertilor, organismele membre trebuie sa urmaresca
convergenta codului etic national cu codul IFAC, si sa-i convinga pe cei responsabili cu elaborarea codului national sa
incorporeze codul IFAC.

21. Standardele international de contabilitate si rolul organismelor profesionale.

IFAC prin consiliul pentru standardele international de contabiliate pentru sectorul public emite standardele international de
contabilitate pentru sectorul public, iar consiliul pentru standarde internationale de contabilitate emite standardele internationale
de raportare financiara IFRS.
Organismele profesionale membre IFAC trebuie sa urmareasca:
Incorporarea cerintelor standardelor international de contabilitate pentru sectorul public in cerintele nationale de contabilitate
pentru sectorul public, sau daca responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului sau altor
terti, convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde;
Asistenta la implementarea standardelor internationale de contabilitate in sectorul public sau altor standard care incorporeaza
aceste standarde;
Incorprarea cerintelor IFRS-urilor in cerintele nationale de contabilitate, sau daca responsabilitatea elaborarii cerintelor
nationale de contabilitate revine guvernului sau altor terti, convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor
standarde;

8
Asistenta la implementarea IFRS-urilor sai altor standard care incorporeaza aceste standarde.

22. Standardele international de audit si rolul organismelor profesionale.

Consiliul pentru standard international de audit si asigurari al IFAC emite urmatoarele standarde:
Standarde internationale de audit;
Standarde internationale pentru misiunile de examinare;
Standarde internationale pentru serviciile conexe.

Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC sunt:


Incorprarea cerintelor standardelor internationale si a celorlalte documente emise de consiliul pentru standarde internationale de
audit si asigurari in standardele nationale, sau daca responsabilitatea elaborarii standardelor nationale revine guvernului sau
altor terti, convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde si documente;
Asistenta la implementarea standardelor sau altor standarde care incorporeaza aceste standarde si documente.
Implementarea unui proces care sa furnizeze membrilor la timp traducerea corecta si complete a standardelor internationale si a
celorlalte documente emise de consiliul pentru standarde internationale de audit si asigurari.

23. Necesitatea si rolul unui cod etic al profesiei contabile.

Un cod de conduita este definit de specialisti ca un ansamblu de principii profesionale de etica ce reglementeaza exercitiul
profesional al unor activitati.
Un cod de etica trebuie sa includa, in functie de specificul fiecarei profesiuni, modalitati de comunicare comerciale referitoare la
profesiile reglementate , cat si reguli referitoare la conditiile de exercitare a activitatile profesionistilor ca reguli deontologice ce
vizeaza sa garanteze in mod deosebit independenta, impartialitatea si secretul profesional.
Codul etic al profesionistilor contabili are un dublu rol:
Da autoritate serviciilor furnizate de profesionalistii contablili; beneficiarii serviciilor furnizate de ei sunt asigurati ca aceste
servicii sunt realizate de specialisti care respecta anumite standarde si raspund pentru calitatea prestatiilor lor;
Protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime economice si a altor fenomene negative din economie, precum spalare de
bani, finantari de terorism, fraude, coruptii.

Organismele profesionale membre IFAC sunt obligate sa aplice principiile si regulile stabilite prin codul etic IFAC:

Fie prin adoptarea codului etic IFAC drept cod etic national al profesionistilor contabili;
Fie prin adoptarea codului etic IFAC la specificul jurisdictiei locale;
Fie prin elaborarea unui cod etic propriu care sa cuprinda toate principiile si regulile stabilite prin codul etic IFAC.

24. Principiile fundamenale ale eticii in profesia contabila.

Un profesionist contabil trebuie să respecte următoarele principia fundamentale:


(a) Integritate - un profesionist contabil trebuie să fie drept si onest în toate relatiile profesionale si de afaceri.
(b) Obiectivitate - un profesionist contabil trebuie să fie impartial si nu trebuie să permită prejudecătilor, confuziilor, conflictelor
de interese sau influentelor nedorite să intervină în rationamentele profesionale sau de afaceri.
(c) Competenta profesională si prudenta - un profesionist contabil are o datorie permanentă de a-si mentine cunostintele si
aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura că un client sau un angajator primeste servicii profesionale
competente, bazate pe ultimele evolutii din practică, legislatie si tehnică. Un profesionist contabil ar trebui să actioneze cu
prudentă si în conformitate cu standardele tehnice si profesionale aplicabile în furnizarea de servicii profesionale.
(d) Confidentialitate - Un profesionist contabil trebuie să respecte confidentialitatea informatiilor dobândite ca urmare a unei
relatii profesionale sau de afaceri si nu trebuie să divulge astfel de informatii unei terte părti fără o autorizatie specifică, cu
exceptia cazului în care există un drept sau o obligatie legală sau profesională de a dezvălui aceste informatii. Informatiile
confidentiale obtinute în cadrul unei relatii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate în avantajul personal al profesionistului
contabil sau al unor terte părti.
(e) Comportament profesional - Un profesionist contabil ar trebui să se conformeze legilor si normelor relevante si ar trebui să
evite orice actiune ce poate discredita această profesie.
(f) Respectul fată de normele tehnice si profesionale - Profesionistul contabil trebuie sa-si îndeplinească sarcinile profesionale în
conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate
instructiunile clientului sau patronului în măsura în care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, în cazul
liberprofesionistilor contabili, cu independenta.
În plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de: IFAC, IASB, C.E.C.C.A.R., CAFR si legislatia
9
relevanta.
g) Independenta - Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa îsi găsească manifestarea deplina în
exercitarea profesiei si în protejarea ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp

25. Definiti conceptul de independenta in profesia contabila.

Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil demonstreaza publicului ca isi poate exercita
misiunea (serviciul profesional) intr-o maniera obiectiva si corecta.
Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil.
Componentele independentei:
1. Independenta de spirit (in gândire):
— Stare de gândire care permite oferirea unei opinii, a unui serviciu profesional farä sä fie afectatã judecata profesionala;
— Ea presupune integritate si obiectivitate.
2. Independenta in aparentä:
— reprezinta capacitatea de a demonstra cä riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate, astfel incat o
terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil;
— este componenta fundamentala a independentei.
Un functionar public nu poate fi niciodata independent. Activitatea de expert contabil este incompatibilä cu orice alta activitate
curentä.
Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu practica liberalä, cu deosebire auditorilor statutari si
tuturor persoanelor care sunt in masurä de a influenta lucrãrile profesionistului contabil.
Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa îsi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei si în
protejarea ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp.
• Un semn distinctiv al profesiei contabile îl constituie asumarea responsabilitătii de a actiona în interes public. Asadar,
responsabilitatea unui profesionist contabil nu constă exclusiv în a satisface nevoile unui client sau unui angajator individual.
Actionând în interes public, un profesionist contabil ar trebui să respecte si să se conformeze prevederilor etice ale acestui Cod.
• Publicul profesiunii contabile este format din clienti, donatori de credite, guvernanti, angajatori, angajati, investitori,
comunitatea oamenilor de afaceri, a finantatorilor si alte persoane care se bazează pe obiectivitatea si integritatea profesionistilor
contabili pentru a mentine functionarea corespunzătoare a economiei. Aceasta încredere impune profesiunii contabile o
răspundere publica. Interesul public este definit drept bunăstarea colectiva a comunitătii si a institutiilor deservite de
profesionistul contabil

26. Integritatea in profesia contabila.

Principiul integritătii impune ca obligatie tuturor profesionistilor contabili de a fi drepti si onesti în relatiile profesionale si de
afaceri. Integritatea implică, de asemenea, tranzactii corecte si juste.
Un profesionist contabil nu trebuie să se asocieze cu rapoartele, evidentele, comunicatele sau alte informatii când apreciază că
acestea:
- contin o declaratie în mod semnificativ falsă sau care induce în eroare
- contin declaratii sau informatii eronate;
- omit sau ascund informatii, atunci când aceste omisiuni induc în eroare.
Nu se va considera că un profesionist contabil încalcă paragraful dacă el furnizează un raport modificat pentru a respecta cerintele
paragrafului.

27. Obiectivitatea in profesia contabila.


Obiectivitatea presupune cã profesionistul contabil trebuie sã fie impartial, farä prejudecati, sa nu se afle in situatii de
incompatibilitate, de conflict de interese sau alte asemenea, de naturã a determina un tert sa puna la indoialä obiectivitatea
acestuia.

Principiul obiectivitătii impune o obligatie tuturor profesionistilor contabili de a nu îsi compromite profesia din cauza unor erori,
conflicte de interese sau din cauza influentei nedorite a unor alte persoane.
Un profesionist contabil poate fi pus în situatii în care obiectivitatea îi este afectată. Este imposibil ca toate aceste situatii să fie
definite si descrise.
Relatiile care aduc un plus de confuzii sau influentează în mod negativ rationamentele profesionale ale profesionistului contabil ar
trebui evitate.
Profesionistii contabili îsi desfăsoară activitatea în multe domenii diferite si trebuie sa-si demonstreze obiectivitatea în împrejurări
diferite. Liber-profesionistii contabili realizează rapoarte de certificare, prestează servicii fiscale si alte servicii de consultanta
manageriala. Alti profesionisti contabili angajati întocmesc situatii financiare fiind subordonati altora, executa serviciile de audit
10
intern si servesc în diferite functii financiare de conducere din industrie, comert, sectorul public si educatie. De asemenea, unii
profesionisti contabili pregătesc si instruiesc pe cei care aspira sa intre în profesie. Indiferent de pozitie sau serviciul prestat,
profesionistii contabili trebuie sa protejeze integritatea serviciilor profesionale si sa mentină obiectivitatea în rationamentul
profesional.
În selectionarea situatiilor si practicilor de care se vor ocupa în mod specific potrivit cerintelor etice legate de obiectivitate,
trebuie acordata atentia corespunzătoare următorilor factori:
a) profesionistii contabili sunt expusi unor situatii în care asupra lor se pot exercita presiuni ce le pot diminua obiectivitatea.
b) este practic imposibil sa se definească si sa se descrie toate situatiile în care ar exista aceste posibile presiuni. În stabilirea
standardelor pentru identificarea relatiilor care pot, ori par sa afecteze obiectivitatea profesionistului contabil, trebuie sa domine
un caracter rezonabil.
c) trebuie evitate relatiile care permit ca idei preconcepute părtinirea ori influentele altora sa încalce obiectivitatea.
d) profesionistii contabili au obligatia de a se asigura ca personalul angajat pentru serviciile profesionale contabile si-au însusit
principiul obiectivitătii.
Profesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitatii (la mese, spectacole) care pot fi considerate a avea o
influenta importanta si dăunătoare asupra rationamentului lor profesional sau asupra acelora cu care negociază.

28. Confidentialitatea in profesia contabila.

Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor obtinute in timpul
misiunilor sale si nu trebuie sa le utilizeze sau sa le divulge fara autorizatie scrisä, in afarä de cazurile când obIigatia divulgarii
este prevazuta prin lege sau norme reglementare.
Principiul confidentialitătii impune ca obligatie profesionistilor contabili, de a se abtine de la:
a) dezvăluirea de informatii confidentiale în afara firmei sau organizatiei angajatoare ca urmare a unei relatii profesionale sau de
afaceri, cu exceptia cazului în care a fost autorizat în mod special să facă publică o anumită informatie sau dacă există o obligatie
legală sau profesională de a face publice acele informatii.
(b) folosirea informatiilor confidentiale dobândite în timpul executării sarcinilor de serviciu în avantajul personal sau în avantajul
unei terte părti.

 un profesionist contabil trebuie să respecte întotdeauna confidentialitatea, chiar si într-un mediu social. Profesionistul
contabil trebuie să fie constient de posibilitatea unor scurgeri de informatii, în special în situatii ce implică o asociere de
afaceri pe termen lung cu un asociat sau cu un afin.
 un profesionist contabil trebuie, de asemenea, să mentină confidentialitatea în prezentarea de informatii către un posibil
client sau angajator.
 un profesionist contabil trebuie, de asemenea, să ia în considerare mentinerea confidentialitătii în cadrul firmei sau al
organizatiei angajatoare.
un profesionist contabil trebuie să facă tot posibilul pentru a se asigura că personalul aflat sub controlul său si persoanele care îi
furnizează consultantă sau asistentă respectă principiul confidentialitătii.
obligatia de confidentialitate continuă si după încheierea relatiei dintre profesionistul contabil si client sau angajator. Când
profesionistul contabil schimbă organizatia angajatoare sau obtine un nou client el are dreptul să utilizeze experienta
anterioară. profesionistul contabil nu ar trebui, totusi, să folosească sau să divulge informatii confidentiale primite sau
obtinute dintr-o relatie profesională sau de afaceri.
în următoarele situatii profesionistii contabili sunt sau pot fi obligati să divulge informatii confidentiale:
• atunci când divulgarea este autorizată de către client sau angajator;
• atunci când divulgarea este autorizată prin lege, de exemplu: pentru a furniza documente sau alte probe în cursul unor
proceduri judiciare; si
• pentru a aduce la cunostinta autoritătilor publice în măsură eventuale încălcări ale legii.
• atunci când există o obligatie profesională sau un drept de a le divulga atunci când nu este interzis prin lege:
• pentru a se conforma controlului calitătii unui corp membru sau al organismului profesional;
• pentru a răspunde unei anchete sau unei investigatii din partea organizatiei membre sau al unui organism normalizator.
• pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil în cursul procedurilor judiciare;
• pentru a respecta standardele tehnice si cerintele etice.
Atunci când profesionistul contabil a determinat că informatia confidentială poate fi divulgată, trebuie avute în vedere
următoarele aspecte:
dacă interesele tuturor părtilor, inclusiv ale tertelor părti ale căror interese ar putea fi afectate, ar fi prejudiciate în cazul în
care clientul sau angajatorul consimt ca profesionistul contabil să divulge informatii;
dacă sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative si dacă pot fi sustinute cu dovezi, în măsura în care acest lucru este
posibil; când situatia implică fapte sau opinii nefondate, trebuie să se recurgă la rationamentul profesional pentru a se
determina tipul de prezentare care trebuie făcută, dacă este disponibil;
ce tip de comunicare este preconizată si cui i se adresează; mai exact, profesionistul contabil trebuie să fie convins că
părtile cărora li se adresează comunicarea sunt destinatarii adecvati si că au responsabilitatea să reactioneze ca atare.
11
29. Compententa in profesia contabila.

Competenta profesionala are douä componente de bazä:


— obtinerea;
— mentinerea.
Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesionale cu competenta, grija si
sârguinta si este obligat sa mentina in permanenta un nivel de cunostinte si de competenä profesionalã care sä justifice asteptari1e
unui client sau ale angajatorului; aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala,
din legislatie si tehnici de lucru.
Dobândirea cere:
— inalt standard de pregatire generalä, urmatã de una specifica;
— practica si examinare in subiecte profesionale semnificative;
— perioada de practica in domeniu.
Mentinerea cere:
— cunoasterea continua a evolutiilor in profesia contabila (la nivel national si international in contabilitate, audit si alte
reglementari statutare si cerinte relevante);
— adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor profesionale, in conformitate cu
normele nationale si intemationale.
COMPETENTELE PROFESIONALE (comentariu):
o Un profesionist contabil salariat care lucreaza in industrie, comert, sectorul public sau in sistemul educational poate fi
solicitat pentru rezolvarea unor atributii importante pentru care nu are formatia sau sau experiena necesarä.
o In asemenea situatii nu trebuie sa-si induca in eroare angajatorul cu privire la nivelul real al competentelor sale, cerand
consultanta sau asistenta unui specialist.

30. Profesionalismul in profesia contabila.

- Profesionalism - Comportamentul profesional


Profesionistul contabil trebuie sä actioneze intr-o manierä conformä cu buna reputatie a profesiei si sä se abtina de la orice
comportament care ar putea discredita profesia. Ob1igatia de a se abtine de la orice activitate care ar discredita profesia ceea ce
presupune existenta unor responsabilitati ale profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei
contabile, de angajati si colaboratori, de patroni, si fata de publicul larg.
Respectarea normelor tehnice si profesionale
Un profesionist contabil trebuie sä-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale
relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in mäsura in
care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, în cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta . In plus,
ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de:
 IFAC (de ex. Standardele Intemationale de Audit)
 Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate
 Ministerul Finantelor Publice
 C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari
 Legislatia relevantă

31. Respectarea standardelor si a reglementarilor profesionale.

Profesionistul contabil trebuie sa-şi îndeplinească sarcinile profesionale în conformitate cu normele tehnice şi profesionale
relevante. Profesioniştii contabili au datoria de a executa cu grija şi abilitate instrucţiunile clientului sau patronului în măsura în
care sunt compatibile cu cerinţele de integritate, obiectivitate şi, în cazul liber-profesioniştilor contabili, cu independenta (după
cum se va vedea în Secţiunea 290 de mai jos). În plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale şi tehnice emise de:
IFAC, IASB, C.E.C.C.A.R., CAFR şi legislaţia relevanta.

32. Clasificarea standardelor profesionale emise de CECCAR.

Standardele profesionale aplicabile:


• Standardul profesional nr.21 Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.
• Standardul profesional nr.22 Misiunea de examinare a contabilităţii, intocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.
• Standardul profesional nr.23 Activtatea de cenzor în societăţile comerciale.
• Standardul profesional nr.32 Misiunea experţilor contabili pentru fuziuni şi divizări.

12
• Standardul profesional nr.35 Expertizele contabile.
• Satndardul profesional nr.37 Misiunea de evaluare a întreprinderii.
• Standardul profesional nr.39Misiunea de consultanţă pentru crearea întreprinderilor.
• Ghidul experţilor contabili şi al contabililor autorizaţi în activitatea de prevenire şi combatere a spălării banilor.

33. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania?

Conferinta nationala are urmätoarele atributii:


a) stabi1este directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat;
b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului ExperiIor Contabili si Contabililor Autorizati, modificärile si
completarile acestuia, avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Justitiei, precum si Codul privind conduita eticä si
profesionala a experilor contabili si a contabililor autorizati;
c) aprobä bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Experilor Contabili si Contabililor Autorizati;
d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor acestuia,
precum si pentru aparatul propriu al acestora;
e) alege si revocä membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati i ai comisiei de cenzori
a acestuia;
f) examineaza activitatea desfasaurata de Consiliul superior si de consiliile filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati si dispune masurile necesare;
g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si
Contabihilor Autorizati in conformitate cu prevederile art. 16, la propunerea comisiei superioare de disciphina. Contestarea
sanctiunilor hotarate de Conferina nationala poate fi facutä la Sectia contencios administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de
zile de la data instiintärii oficiale. Hotarârile Curtii de Apel sunt definitive.
h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si
Contabililor Autorizali;
i) alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei superioare de disciplina
j) Indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta

34. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere?

Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere sunt:


La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina
La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei

35. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil? Precizati nivelul de pregatire teoretica si practica necesar.

Accesul la profesia de expert contabil se face pe baza de examen de admitere, la care sa se obtina cel putin media 7 si minim nota
6 la fiecare disciplina, efectuarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului.
Pentru a fi inscrisi la concursul de admitere, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii:
a) au capacitate de exercitiu deplina.
b) au studii economice superioare , cu diploma recunoscuta de Ministerul Educţiei şi Cercetării;
c) nu au suferit nici o condamnare, care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a
societätilor comerciale.
d) au promovat probele privind accesul la profesia de expert contabil.

36. Care sunt, potrivit legii, atributiile CECCAR?

In art. 19 din 0G. 65/1995 sunt enumerate urmätoarele atributii:


a) organizeazä concursul de admitere, organizcaza efectuarea stagiului, organizeaza sustinerea examenului de aptitudini pentru
accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, elaboreaza: programele de concurs, in vederea accesului la profesie,
reglernentarile privind stagiul si examenul de aptitudini care se avizeaza de M. F., urmarindu-se armonizarea cu prevederile
Directivelor Europene in domeniu.
b) Organizeazä evidenta expertilor contabili, a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil, prin inscrierea
acestora in Tabloul Corpului.
13
c) Asigurä buna desfaurare a activitatii experti1or contabili si a contabililor autorizati.
d) Elaboreazä si publicä normele privind activitatea profesionala si conduita expertilor contabili si a contabililor autorizati,
elaboreaza ghidurile profesionale in domeniul financiar contabil.
e) Elaboreaza, in colaborare cu institutiile guvernamentale, standardele privind evaluarea societatilor comerciale, precum si a
unor active sau bunuri ale acestora.
f) Sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati, prin programe anuale
de pregatire continua, organizate in diverse forme, astfel incat la acestea sa aiba acces toti membri activi.
g) Apara prestigiul si independenta profesionalä a membrilor säi in raporturile cu autoritätile publice, organisme specializate,
precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
h) Colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainätate.
i) Editeazä publicatii de specialitate.
j) Alte atributii stabilite prin lege sau regulament.

37. Care sunt sursele de finantare ale CECCAR?


Sursele de finantare ale CECCAR:
 Taxa de inscriere la examenul de EC si CA
 Taxa de inscriere in tabloul Corpului
 Cotizatii anuale asupra veniturilor
 Donatii, vanzari de publicatii proprii
 Alte venituri

38. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni membra a Corpului?

Pentru a deveni membra a Corpului o societate comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 Sa aiba ca obirect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil
 Majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor sau a partiloe sociale
 Consiliul de Adm a societatii comerciale sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau asociatii experti contabili
 Actiunile sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar sa fie admis de adunarea generala.

39. In ce consta diferenta intre expertul contabil si economistul salariat? Dar cea dintre contabilul autorizat si contabilul
salariat?

Prima situatie
Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate, în condiţiile O.G. nr. 65/1994, având competenţa profesională de
a verifica şi de a aprecia modul de organizare şi de conducere a activităţii economico-financiare şi de contabilitate, de a
supraveghea gestiunea societăţilor comerciale şi de a verifica legalitatea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere si a
celorlalte component a situatiilor financiare.
Prin urmare, ne găsim în faţa unei arii de competenţe mult mai largi faţă de cea a unui economist salariat; economistul este
subordonat unui şef ierarhic şi execută atribuţiile specifice fişei postului său. De asemenea, economistul este specializat în multe
domenii: turism, servicii, marketing, management, planificare, salarizare, financiar-contabil.
Expertul contabil este un economist, absolvent al specializării financiar-contabile, independent faţă de societatea comercială. El
nu primeşte, pentru lucrările executate, un salariu, ci un onorariu prevăzut prin contractul încheiat cu referire la misiunea sa.

A doua situatie
Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile O.G. nr. 65/1994 şi are capacitatea de a ţine
contabilitatea si de a pregati lucrarile necesare intocmirii situatiilor financiare. Contabilul autorizat, ca şi expertul contabil, este un
profesionist independent, nesalarizat de o entitate economică.
Contabilul salarizat este subordonat şefului ierarhic şi execută sarcinile ce îi revin din fişa individuală. Rareori, în cazul unei
întreprinderi mari, mijlocii, execută toate lucrările contabile. De regulă, este specializat pe un sector al contabilităţii.
Ca şi economistul salariat, contabilul salariat răspunde faţă de calitatea lucrărilor executate, putând fi stimulat ori penalizat de
şeful Irarhic sau la propunerea acestuia. Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar dacă sunt independenţi, răspund civil şi
penal faţă de întreprindere. De asemenea, ei pot pierde întreprinderea de client şi, prin aceasta, sursa de venit.
In schimb, economistul şi contabilul, salariaţi, pierd cu greu postul sau în urma unor proceduri anevoioase.

40. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili?

Conform ROF ( VA FI ACTUALIZAT LA CONFERINTA NATIONALA)

14
a. Tinerea sau supravegherea contabilitatii si intocmirea bilantului contabil:
• acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor informatice;
• elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a contabilitatii de gestiune, a
tabloului de bord, a controlului de gestiune si controlului prin buget, in baza si cu respectarea normelor generale.
b. Efectuarea de analize economico-financiare:
• analiza structurilor financiare;
• analiza gestiunii fimanciare si a rentabilitatii capitalului investit;
• tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment;
• sistem de credit leasing, factoring etc.;
• determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale;
• elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie;
• elaborarea de tablouri de utilizari si resurse;
• asistenta in prevenirea si inlaturarea dificultatilor unitatii.
c. Efectuarea de audit financiar contabil, ca:
• diagnostic-financiar;
• cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare;
• audit intern, organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului;
• studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare;
• audit si certificarea bilantului contabil.
d. Efectuarea de evaluari patrimoniale:
• evaluari de bunuri si active patrimoniale;
• evaluari de intreprinderi si de valori mobiliare pentru vanzari, succesiuni, partaje, donatii sau la cererea celor interesati;
• evaluari de elemente intangibile.
e. Efectuarea de expertize contabile:
• amiabile (la cerere);
• contabil-judiciare;
• arbitraje în cauze civile;
• expertize de gestiune.
f. Executarea de lucrări cu caracter financiar-contabil, ca:
• întocmirea de situaţii periodice;
• consolidarea conturilor şi bilanţului;
•întocmirea de planuri de finanţare pe termen mediu şi lung.
g.Executarea de lucrări cu caracter fiscal, ca:
• studii şi consultaţii pe probleme de ordin fiscal;
• participarea la întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale;
• asistenţă în probleme de T.V.A. şi impozite;
• fiscalitate imobiliară;
• asistenţă în aplicarea tarifului vamal;
• asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor.
h. Efectuarea de lucrări de organizare administrativă şi informatică;
• organigrame, structuri, definiri de funcţii;
• legături între servicii, circulaţia documentelor şi informaţiilor;
• analiza şi organizarea fluxului informaţional;
• formarea profesională continuă;
• contribuţii la protecţia patrimoniului unităţii;
• mecanizarea şi automatizarea prelucrării informaţiilor, alegerea echipamentelor;
• alegerea softurilor necesare.

41. Care sunt organele de decizie si control ale CECCAR (la nivel central si teritorial)?

Sediul central al Corpului este in municipiul Bucuresti. CECCAR are filiale fara personalitate juridica in fiecare resedinta de
judet si municipiul Bucuresti. Este astfel organizat incat sa isi poata indeplini atributiile de organism de autoreglementare.
La nivel central:
- Organe de decizie:
o Conferinta Nationala
o Consiliul Superior
o Biroul Permament
o Presedintele Corpului
- Organe de executie:
o Directorul general

15
o Departamente
La nivel de filiala:
- Organe de decizie:
o Adunarea generala
o Consiliul filialei
o Biroul Permament
o Presedintele filialei

Organe de executie:
o Directorul executiv
o Sectoare

LA NIVEL CENTRAL
Organe de decizie (legislativ) Organe de execuţie
Conferinţa Naţională Secretariatul General
Consiliul Superior
Biroul permanent Sectoare
Preşedintele Corpului
Secţiuni, comisii şi departamente

LA NIVEL DE FILIALĂ
Adunarea Generală Secretariatul filialei
Consiliul filialei
Biroul Permanent Sectoare
Preşedintele filialei
Secţiuni

42. Ce intelegeti prin audit in general ; dar prin audit financiar; dar prin audir statutar?
-Audit general = examinarea profesionala a unei informatii, efectuata de o persoana competenta si independenta in scopul emiterii
unei opinii motivate prin raportarea la un criteriu de calitate;:standard, norma sau reglementare.
-Audit financiar = orice interventie cu character de control, analiza,verificare,cercetare sau studio in contabilitatea unei entitati,
efectuata de un profesionist contabil competent si independent, daca celelalte elemente fundamentale ale definitiei auditului in general
sunt reunite.
-Audit statutar = examinarea profesionala efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra situatiilor financiare
ale unei entitati in ansamblul lor, in scopul emiterii unei opinii motivate responsabile si independente in legatura cu imaginea fidela,
clara si completa a situatiei financiare si a performantelor financiare , prin raportarea la standardele nationale sau internationale de
audit.

43.Care sunt asteptarile publicului de la un audit statutar?


Protejarea intereselorsale prin oferirea unei reasigurari referitoare la :
-acuratetea situatiilor financiare, continuitatea activitatii si solvabilitatea firmei, existenta?inexistenta unei fraude, respectarea de catre
firma a reglementarilor specifice si generale, comportamentul responsabil al firmei fata de problemele legate de mediu si problemele
sociale.

44.Ce este auditul intern?


Auditul intern este activitatea care are ca obiectiv verificarea existentei adaptabilitatii si modului de aplicare a dispozitivelor,
procedurilor si metodelor care formeaza sistemulde control intern al entitatii.Controlul intern constituie un obiectiv al auditului intern
si un mijloc pentru rwalizarea obiectivului auditului statutar.
45.Care sunt deosebirile fundamentale intre auditul intern si auditul statutar?
Auditul intern sic el statutar sunt activitati complementare, in care sunt antrenati profesionistii contabili.Deosebirile esentiale sunt
urmatoarele:
Statutul- Auditorul intern face parte din structurile intreprinderii, auditorul statutar este un prestator de servicii independent
juridic de intreprindere
Beneficiarii auditului: Auditrul intern lucreaza in folosul responsabililor intreprinderii (manageri, directia generala), iar auditorul
statutar face certificarea situatiilor financiare in folosul tuturor utilizatorilor .
Obiectivele auditului: Obiectivul aud.intern este sa aprecieze bunul control asupra activ. interprinderii sis a recomande masuri
pentru imbunatatire, obiectivul aud. statutar il constituie certificarea regularitatii, sinceritatii si imaginii fidele a conturilor ,
situatiei financiare si rezultatelor intreprinderii.
16
Domeniul de aplicare al auditului: Auditul statutar cuprinde toate functiile intreprinderii , dar in legatura numai cu obiectivul
sau de certificare, iar auditul intern cuprinde nu numai toate functiile intreprinderii, ci si toate dimensiunile acestor functii.
Prevenirea fraudei: Auditul statutar se preocupa de orice frauda care are sau se presupune ca are o influenta asupra situatiilor
financiare, auditul intern nu are drept scop descoperirea fraudelor, are o mai mare posibilitate de prevenire a fraudelor avand
o arie de lucru mult mai larga .
Independenta: Independenta auditorului statutar este cea a titularului unei profesii liberale, este juridica si statutara, este una
absoluta; independenta auditorului intern este una restrictive- este independent fata de structurile auditate dar nu si de
conducerea entitatii.
Periodicitatea auditurior: Auditorii statutari actioneaza in perioada propice elaborarii situatiilor financiare:trimestru,
semestru,an, si au de regula aceiasi interlocutori, iar auditorii interni sunt prezenti permanent in intreprindere si schimba
frecvent intelocutorii. Din punct de vedere al prezentei in intreprindere Auditul statutar este periodic iar auditul intern este
permanent, iar din punct de vedere relational auditul intern este periodic, iar auditul statutar este permanent.
Metoda: Auditorii statutari isi efectueaza lucrarile dupa metode verificate, pe baza de comparatii, analize, inventare iar metoda
auditorilor interni este specifica si originala, adaptata la cultura intreprinderii.

46. In ce relatie se afla profesia contabila si fiscalitatea?


Legatura stransa intre cunoasterea contabilitatii , fiscalitatii , conturilor reale ale clientilor , calcularea impozitelor si returnarile de
taxe si impozite a facut din profesia contabila un centru natural de expertiza. Profesia contabila este in present principalul furnizor
de servicii fiscalitate. Dezvoltarea legislatiei fiscale a influentat dezvoltarea profesiei contabile. Activitatea fiscala , ca parte
componenta a profesiei contabile acopera o arie larga de servicii: conformarea la regulile fiscale, planificarea si consultanta
fiscala, reprezentarea in fata instantelor juridice si servicii legate de impozitarea corporatiilor.
Obiectivul unui profesionist contabil este de a ajuta clientii sa se conformeze efficient la cerintele de raportare sis a isi minimizeze
impozitele viitoare printr-o planificare corespunzatoare.

47..Modalităti de organizare a ptofesiei contabile:

Asociatiile sau organismele profesionale se infiinteaza prin consimtamantul membrilor profesionisti contabili sau print-o lege.
Intr-o tara se pot constitui unul sau mai multe organisme ale profesiei contabile.la nivel european exista 2 moduri de abordare a
calificarii profesionale:-sistemul de calificare a pregatirii si sistemul de calificare functionala.

48 ORGANELE DE CONDUCERE SI DE EXECUTIE ALE UNUI ORGANISM PROFESIONAL


-Organul principal de conducere al organismului profesional de contabilitate este Consiliul, condus de un presedinte care este ales de
ceilalti membri ai Consiliului.
-Comitetele Permanente sunt structuri ale Consiliului care asigura continuitatea gandirii si ajuta la consolidarea cunostintelor si
experientei membrilor.Abordeaza urmatoarele domenii:Apartenenta ca membru;Educatie si training;Partea
tehnica;Disciplina;Audit;Comitetul de numire pe posturi;Comitetul de remunerare.
Consiliul numeste o persoana pt responabilitatea de management (director executiv), Membri,Personal angajat,Voluntarii.
-Organele centrale de conducere ale Corpului sunt: Conferinţa naţională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, Consiliul
superior al Corpului şi Biroul permanent al Consiliului superior.
-La filiale: - Adunarea generala – Director Executiv; Consiliul Filialei – Hotarare, Disciplina;Biroul permanent- Decizii, arbitraj.
- Cenzori alesi

49. Continutul programelor de educatie ale organismelor profesionale.


Programul de educatie trebuie sa dezvolte cunostintele si abilitatile profesionale. Setul de cunostinte se va schimba in mod
constant si conditiile locale vor determina, de asemenea, modificari in ceea ce priveste baza de cunostinte necesare. Programul trebuie sa
contina urmatoarele domenii vaste:
Contabilitate, finante si cunostinte aferente:
- contabilitate si audit financiar;
- contabilitate si control de gestiune;
- impozitare;
- drept comercial;
- audit si asigurare;
- finante si management financiar;
- valori si etica profesionala.
Cunostinte de organizare si afaceri:
- economie;
- mediul de afaceri;
- etica in afaceri;
- piete financiare;
- metode cantitative;
- comportamentul organizational;
17
- management si decizii strategice;
- marketing;
- afaceri internationale si globalizare.
Cunostinte si competente IT ( tehnologia informatiei):
- cunostinte generale IT;
- cunostinte de control IT;
- competente de control IT;
- competente de utilizator IT.
Programul de educatie trebuie sa dezvolte o gama de abilitati profesionale necesare pentru contabilii profesionisti, inclusiv:
- abilitati intelectuale;
- abilitati tehnice si functionale;
- abilitati personale;
- relatii interpersonale si comunicare;
- abilitati de management de organizare si afaceri.
Un alt aspect important al programului de educatie il reprezinta dezvoltarea valorilor profesionale, etice si a atitudinii in
ceea ce priveste profesia. Organismul profesional al contabilitatii este responsabil de a garanta ca membrii inteleg principiile de etica
profesionala pe care trebuie sa le respecte ca profesionisti contabili.
Programul de educatie trebuie sa duca la un angajament in ceea ce priveste:
- interesul public si responsabilitatile sociale;
- perfectionarea continua si invatarea de durata;
- increderea, responsabilitatea, oportunitatea, politetea si respectul;
- legile si regulamentele.
Aceste valori, etica si atitudinile pot fi dezvoltate la locul de munca, in sala de curs si in cadrul programelor de educatie
ale organismului profesional de contabilitate. Acesta este un domeniu in formare si fiecare tara adopta abordari diferite.

50. Care sunt caile pentru dezvoltarea capacitatii organismului profesional?


Sarcina de infiintare si dezvoltare a unui organism profesional de contabilitate cu drepturi depline poate fi o
experienta solicitanta . Caile de dezvoltare a capacitatii organismului prfesional sunt multiple si pot pleca de la :
- Colaborarea si invatarea de la alte persoane, colaboratori care au experienta din organisme membre IFAC , sau chiar organisme
membre IFAC care isi ofera experienta in indeplinirea acestei sarcini.
- Experienta si expertiza in conducerea organismelor profesionale
- Colaborarea cu administratiile, organele de reglementare si furnizorii de educat.
- Colaborarea prin intermediul unui grup regional de organisme de contabilitate, pe baza experientei propriilor membri.
- Consultantii individuali
- Posibilitatea de parteneriat cu diverse organisme
- Asistenta oferita echipe de experti – care sa ofere sesiuni de training pentru personal, seminarii de training operational
- Proiecte – cheie in care organismelor profesionale infiintate acorda asistenta celor noi aflate in dezvoltare prin :
 consilierea administratiilor cu privire la infiintarea profesiei contabile, dezvoltarea de modele reglementate,

 elaborarea infrastructurii organismului profesional;

 statute si reguli care guverneaza organismul;

 structuri de conducere;

 programe de educatie si calificare ( inclusiv administrarea examenelor)

 controlul calitatii si procesele disciplinare;

 codul etic;

 integrarea organismului existent intr-un nou organism;

 scheme comune de examinare;

 politici si asigurarea dezvoltarii pregatirii continue;

 stabilirea standardelor tehnice si profesionale.

51. Care sunt prioritatile unui organism profesional din domeniul contabilitatii?

18
1. Prioritati pe termen scurt:

- adoptarea legislatiei care recunoaste un organism profesional pentru contabili si auditori, si stabileste autoritatea si functiile
organismului;
- incurajarea formarii si educatiei contabililor profesionisti ( fie prin stabilirea de programe de educatie proprii, fie prin
adoptarea programului recunoscut la nivel international);
- cererea de consiliere inca de la inceput pentru convergenta standardelor nationale si internationale de contabilitate,
adoptarea de standarde internationale de audit si a Codului etic IFAC;
- adoptarea unui statut si a regulamentelor organismului profesional de contabilitate;
- formarea Consiliului organismului profesional de contabilitatea;
- numirea unui director executiv pentru administrarea si conducerea organismului profesional de contabilitatea;
- infiintarea unui registru al membrilor si stagiarilor;
- colectarea de taxe anuale de la membri si stagiari;
- stabilirea structurii managementului executiv.
2. Prioritati pe termen mediu:

- organizarea de manifestari privind dezvoltarea pregatirii continue si crearea de oprtunitati de formare pentru membri si
stagiari;
- stabilirea unui proces disciplinar.
3. Prioritati pe termen lung:
- reglementarea si monitorizarea membrilor din practica publica;
- depunerea de cereri de membru la IFAC.

52. Ce sunt serviciile profesionale?

Serviciile profesionale reprezintă orice serviciu care cere aptitudini contabile înrudite, prestat de un contabil profesionist, ca
de exemplu:
-servicii de contabilitate
- audit
- fiscalitate
- consultantă managerială
- management financiar
Serviciu: - o muncă prestată în folosul sau în interesul cuiva, dar potrivit normelor si regulilor profesiei prestatorului;- îndeplinirea
unei îndatoriri fată de cineva.

53. Care sunt caracteristicile esentiale ale unei profesiei contabile?

Caracteristicile esentiale ale unei profesiei contabile sunt:


- detinerea unei competente intelectuale specifice, obtinută prin formare si invătămant.

- respectarea de către membri a unui amsamblu de valori si de reguli stabilite de organismul profesional, cu deosebire cele care
se referă la obiectivitate.

- recunoasterea unei datorii vizavi de public, în ansamblu.

Uneori datorită membrilor, vizavi de profesiune lor si de public, poate fi în contradictie cu interesul lor personal pe termen scurt,
sau cu obligatiile lor de loialitate, vizavi de angajator.
Tinand seama de remarcile precedente, este de datoria organismelor profesionale nationale să definească reguli de etică pentru
membrii lor, încat sa garanteze o calitate optima a serviciilor si să păstreze încrederea publicului în profesie.
Profesia contabilă liberală este bazată pe moralitate ireprosabilă, pe independentă, pe stiinta în profesie, pe competentă.

54. Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectului profesiei contabile?
Realizarea obiectivului profesiei contabile constand in satisfacerea exigentelor publicului impune mai multe imperative, si
anume:
 Credibilitatea – asigurarea credibilităţii informaţiei şi a sistemului informaţional.

 Profesionalism – identificarea şi formarea persoanelor profesioniste în domeniu contabil.

 Calitatea serviciilor – prestarea la standardul cel mai ridicat de performanţă a serviciilor de către profesionistul contabil.

 Încredere – încredinţarea utilizatorilor de servicii contabile că pentru prestarea acestor servicii există un cadru al eticii
profesionale.
19
55. Cum se explica rolul social al profesionistilor contabili?

Profesionistii contabili joaca un rol social important; atitudinea si comportamentul acestora in legatura cu serviciile prestate
au repercusiuni
Asupra proprietatii economice, a colectivitatii si a intregii tari. In plus, lucrarile prestate de acestia in domeniul salarizarii si al
stabilirii veniturilor membrilor societatii sunt indispensabile societatii.
Investitorii, donatorii de fonduri, angajatorii si alte sectoare din lumea afacerilor, precum si Guvernul si publicul, in sens
larg, trebuie sa aiba incredere in capacitatea acestora de a pune in functiune sisteme riguroase de gestiune si informare, capabile sa asigure
o gestiune financiara eficienta, si de a oferi sfaturi avizate asupra unui mare numar de probleme, asupra gestiunii afacerilor sau de ordin
fiscal.
Pentru intelegerea rolului social, se poate admite ca bilanturi parazitate la profiturile care trebuie fiscalizate, ca urmare a
unor servicii contabile necorespunzatoare, pot conduce Administratia la concluzia stabilirii unor impozite si taxe in sarcina
contribuabililor.
Tot in acest sens trebuie privita si contributia profesionistilor contabili la realizarea veniturilor statului, sursa a programelor
sociale ale Guvernului.

56. Explicati relatia dintre etica si calitatea in profesia contabila


Profesionistii contabili nu isi pot pastra statutul lor privilegiat decat oferind servicii potrivit unor criterii care sa justifice
increderea publicului.
Este in interesul profesiei contabile la scara mondiala sa informeze utilizatorii serviciilor furnizate de profesionistii contabili
ca prestatiile acestora sunt de calitate optima si satisfac regulile de etica impuse de acest statut priveligiat.
Obiectivele profesiei contabile privesc inaltul nivel profesional, inaltul nivel de performanta, satisfacerea interesului general.
Etica profesionala presupune atat protectia fiecarui profesionist, cat si a tertilor, protectia publicului prin calitatea si
fiabilitatea prestatiilor, iar pentru membrii CECCAR, printr-o sanatoasa si libera concurenta.
Calitatea lucrarilor presupune:
- abtinerea de la lucrari inutile doar din dorinta de castig;
- selectarea lucrarilor pentru colaboratori;
- programarea lucrarilor;
- studierea in folosul clientilor a posibilitatilor legale de evitare a unor plati nedatorate;
- constiinciozitatea si integritatea cu care lucrarile sunt abordate;
- calitatea si continutul raportului;
- pastrarea secretului profesional.

57. Cine este expertul contabil?


Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile Ordonanţei (O.G. nr. 65/1994) şi are competenţa
profesională de a verifica şi de a aprecia modul de organizare şi de conducere a activităţii economico-financiare şi de contabilitate, de a
supraveghea gestiunea societăţilor comerciale şi de a verifica legalitatea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi, si de a
efectua expertize contabile.
Expertul contabil este specialistul care a dobândit cea mai înaltă calificare în domeniul contabilităţii şi care are acces neîngrădit la
efectuarea tuturor lucrărilor profesionale, inclusiv verificarea şi certificarea situaţiilor financiare.
 Calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat se dobândeşte pe bază de examen.

 Pentru a dobândi calitatea, se cer îndeplinite cumulativ mai multe condiţii.

 Pot fi, la cerere, experţi contabili, persoanele care au titlul de academician, profesori şi conferenţiari universitari, doctorii în
economie şi doctorii docenţi cu specialitatea finanţe sau contabilitate, însă cu îndeplinirea condiţiilor şi susţinerea unui interviu privind
Normele de organizare şi funcţionare ale CECCAR.

58. Cine este contabilul autorizat?


Este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile O.G. 65/1994 si are competenta profesionala de a executa lucrari
de contabilitate si operatii pregatitoare intocmirii siuatiilor financiare ale intreprinderii.

59. Cum se obtine calitatea de expert contabil?


Calitatea de expert contabil se obtine prin examen. Examenul se desfasoara in baza normelor Corpului si a regulamentului
pentru efectuarea stagiului si prin examenul de aptitudini, in vederea accesului la calitatea de expert contabil si contabil autorizat.
1) Examen de admitere privind accesul ;

2) Stagiu 3 ani (tutore/sistem colectiv, 200 ore/semestru+pregatire deontologica si doctrina profesionala)

20
3) Examen de aptitudini (examen scris, proba orala )

60. Cum se obtine calitatea de contabil autorizat?


Calitatea de contabil autorizat se obtine prin examen in trepte: acces, stagiu, examen privind pregatirea deontologica si
doctrina profesionala, examen de aptitudini. Ca si expertul contabil, dar cu tematica specifica. Pentru accesul la examen se cer indeplinite
anumite conditii specifice de studii si capacitatea exercitarii.

61. Cum se mentin calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat?


Calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat se mentin prin inscrierea in Tabloul Corpului. Inscrierea se
realizeaza in baza indeplinirii conditiilor privind acordarea calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat. Inscrierea in Tabloul
Corpului confera dreptul exercitarii profesiunii pe intreg teritoriul tarii.
Anual se obtine licenta de exercitare a profesiei (viza). Lipsa licentei sau nelicentierea atrage radierea din Tablou sau
suspendarea exercitarii profesiei, a dreptului de a o exercita.
Acordarea vizei anuale se face daca sunt indeplinite cumulativ conditiile:
- achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp;
- plata la buget, la termen si in cuantumul prevazut, a impozitelor cuvenite;
- asigurarea pentru riscul profesional;
- dovada ca persoana in cauza nu a suferit nici o condamnare, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si
de administrare a societatilor comerciale ( cazier judiciar);
- persoana in cauza nu a savarsit fapte care sa incalce regulamentul privind conduita profesionala;
- depunerea fisei individuale.

62. Care sunt lucrarile care pot fi executate de contabilii autorizati?


Contabilul autorizat poate executa, pe baza de contract, persoanelor fizice si juridice lucrari legate de tinerea contabilitatii,
operatiunile economico-financiare si pregatirea documentelor in vederea elaborarii situatiilor financiare, lucrari, declaratii si operatiuni
fiscale lunare si trimestriale, lucrari pentru organizatii familiale si persoane fizice independete, precum si activitati de cenzorat la asociatii
de proprietari, alte asociatii, fundatii etc.

63. Cum se exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat?


Modalităţi de exercitare a profesiei (art.8 si 11 din O.G. nr.65/1994):
 Individual (activitate independentă, conform art.46, alin.(1) şi (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal);

 Societăţi comerciale de expertiză contabilă sau contabilitate (art.8 si 11 din O.G. nr.65/1994, Legea nr.31/1990 privind societăţile
comerciale).

La societatile de expertiza contabila si/sau de contabilitate :


- cel putin 51 % dintre actionari sunt experti contabili sau contabili autorizati

- cel putin 51% din numarul membrilor Consiliului de Administrate sunt experti contabili sau contabili autorizati, membri ai
Corpului.

Societatile de expertiza contabila nu pot avea participari financiare in unitati patrimoniale industriale, comerciale, agricole, bancare
sau de asigurari si nici in societati civile.
Membrii Corpului nu pot fi asociati sau actionari la mai multe societati comerciale de expertiza contabila.
Societatile de expertiza si/ sau de contabilitate pot fi romane, straine sau mixte.
Societatile de expertiza si/sau de contabilitate se bucura de aceleasi drepturi si au aceleasi obligatii impuse membrilor Corpului.
Exceptia consta in dreptul de a alege sau de a fi ales in organele de conducere ale Copului.
Angajarea raspunderii societaţilor comerciale de expertiza contabila si/sau de contabilitate si a membrilor care le alcatuiesc se
realizeaza prin exercitarea drepturilor administrative si a celor de natura tehnica de catre:
- conducatorul (administratorul) societatii: drepturile administrative si sociale (de exemplu: fata de banca, reprezentarea societatii in
fata tertilor si a administratiei publice etc.), acesta dispunand de semnatura sociala a societatii;
- expertii contabili. contabilii autorizati si ceilalti asociati sau actionari ai societatii, care asigura cerintele de natura tehnica ale
propriilor lor lucrari executate, prin semnarea acestora, alaturi de semnatura autorizata a conducerii societatii.

64. Ce se intelege prin calitatea de persoana juridica a Corpului?


Corpul este infiintat cu statut de persoana juridica si, prin urmare, indeplineste sau are atributele unei persoane juridice. Dupa
Adrian Varlan, in lucrarea "Drept comercial si economic romanesc", (cartea de curs nr. 5 al cursului "Formare profesionala in domeniul

21
comercial", Editura Mirton, Timisoara, 1998), la pagina 14, se arata, in legatura cu persoana juridica, urmatoarele:"Persoana juridica e o
colectivitate de oameni, constituita in conditiile legii, care capata anumite drepturi si anumite obligatii necesare atingerii scopului lor ".
Elementele constitutive ale persoanelor juridice sunt (acelasi autor):
- organizarea de sine – statatoare
- patrimoniul propriu;
- scopul determinat.
Aceste elemente le are si C.E.C.C.A.R., care are, de asemeni, capacitatea de folosinta care se refera la drepturile si obligatiile
care corespund scopului pentru care a fost infiintata (persoana juridica) si capacitatea de exercitiu.CECCAR are capacitatea de exercitiu
din momentul constituirii organelor sale de conducere.
Corpul reprezinta profesia, in raport cu alte institutii din Romania
si din afara tarii.
- relatiile cu bugetul directe;
- are cont in banca;
- intocmeste b.v.c.;
- organizeaza contabilitate proprie, intocmeste bilant propriu, potrivit legii;
- gestioneaza intregul patrimoniu al Corpului, inclusiv pe cel dat in administrare operativa filialelor;
- continutul capacitatii de folosinta si de exercitiu este dat de atributiile ce le are Corpul (interne si externe).

65. Ce se intelege prin autonomia Corpului?


Autonomia este in general situatia celui care nu depinde de nimeni, care are deplina libertate in actiunile sale. Autonomia Corpului
face din aceasta un organism de autoreglementare in profesie; aceasta presupune nesubordonarea vreunei autoritati.
Corpul, prin regulamentul sau, prin statutul sau, nu este subordonat vreunui organism statal. Dimpotriva, prin delegatia
primita din partea autoritatilor publice, acorda si retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat si are
dreptul sa controleze competenta si moralitatea membrilor sai. Prin organele alese, Corpul este reprezentat in fata autoritatilor publice,
precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate. Corpul colaboreaza cu organele de specialitate ale
statului in elaborarea de norme legate de profesia contabila, dar normele de lucru, specifice profesiei, care sunt rezultatul activitatii
Corpului.

66. Care este organizarea C.E.C.C.A.R.?


Sediul central al Corpului este in municipiul Bucuresti. CECCAR are filiale fara personalitate juridica in fiecare resedinta de
judet si municipiul Bucuresti. Este astfel organizat incat sa isi poata indeplini atributiile de organism de autoreglementare.
La nivel central:
- Organe de decizie ( alese) :

o Conferinta Nationala

o Consiliul Superior

o Biroul Permament

o Presedintele Corpului

- Organe de executie ( numire sau desemnare):

o Directorul general executive;

o Sectoare ( departamente, servicii).

La nivel de filiala:
- Organe de decizie (alese) :

o Adunarea generala

o Consiliul filialei

o Biroul Permament

o Presedintele filialei

Organe de executie ( numite sau desemnate) :


o Directorul executiv

22
o Sectoare ( departamente , servicii)

67. Care sunt atributiile Corpului?

In art. 19 din 0G. 65/1995 sunt enumerate urmatoarele atributii:


a) organizeaza concursul de admitere, organizeaza efectuarea stagiului, organizeaza sustinerea examenului de aptitudini pentru
accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, elaboreaza: programele de concurs, in vederea accesului la profesie,
reglermentarile privind stagiul si examenul de aptitudini care se avizeaza de M. F., urmarindu-se armonizarea cu prevederile Directivelor
Europene in domeniu.
b) Organizeaza evidenta experti1or contabili, a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil, prin inscrierea acestora in
Tabloul Corpului.
c) Asigura buna desfasurare a activitatii experti1or contabili si a contabililor autorizati.
d) Elaboreaza si publica normele privind activitatea profesionala si conduita expertilor contabili si a contabililor autorizati,
elaboreaza ghidurile profesionale in domeniul financiar contabil.
e) Elaboreaza, in colaborare cu institutiile guvernamentale, standardele privind evaluarea societatilor comerciale, precum si a unor
active sau bunuri ale acestora.
f) Sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati, prin programe anuale de pregatire
continua, organizate in diverse forme, astfel incat la acestea sa aiba acces tosi membrii activi.
g) Apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai in raporturile cu autoritatile publice, organisme specializate,
precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
h) Colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainatate.
i) Editeaza publicatii de specialitate.
j) Alte atributii stabilite prin lege sau regulament.

68. Ce atributii are Conferintei Nationale Ordinara ?


Conferinta nationala are urmatoarele atributii:
a) stabi1este directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat;
b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Experitior Contabili si Contabililor Autorizati, modificarile si
completarile acestuia, avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Justisiei, precum si Codul privind conduita etica si profesionala a
expertilor contabili si a contabililor autorizati;
c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati;
d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor acestuia,
precum si pentru aparatul propriu al acestora;
e) alege si revoca membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati ai comisiei de cenzori a
acestuia;
f) examineaza activitatea desfasurata de Consiliul Superior si de consiliile filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati si dispune masurile necesare;
g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si
Contabililor Autorizati in conformitate cu prevederile art. 16, la propunerea comisiei superioare de disciplina. Contestarea sanctiunilor
hotarate de Conferinta nationala poate fi facuta la Sectia contencios administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de zile de la data
instiintarii oficiale. Hotarârile Curtii de Apel sunt definitive.
h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si
Contabililor Autorizati;
i) alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei superioare de disciplina
j) Indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta

69. Ce atributii are Consiliul Superior ?

Consiliul Superior are urmatoarele atributii:


a) alege dintre membrii sai 5 vicepresedinti ai Consiliului Superior: 4 dintre acestia sunt alesi dintre expertii contabili, iar unul,
dintre contabilii autorizati;
b) asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului, solicitând avizele Ministerului
Finantelor si Ministerului Justitiei; regulamentul de organizare si functionare nu va fi inaintat pentru aprobare fara avizele favorabile ale
celor doua ministere;
c) asigura elaborarea si completarea Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati;
d) asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului;
e) delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil si de contabil autorizat;
f) vegheaza ca Regulamentul privind dobândirea calitatii de expert contabil si contabil autorizat sa fie strict aplicata;
g) asigura coordonarea activitatii consililor filialelor; stabilind metodologia de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli al
Corpului;
23
h) aproba statele de functii ale Corpului si filialelor;
i) asigura participarea membrilor sai in cadrul unor comisii de studii si cercetari destinate a face sa progreseze profesia si stiinta
contabila sau in diverse grupe de lucru din cadrul institutiilor guvernamentale si neguvernamentale, la solicitarea acestora;
j) decide in termen de 30 de zile asupra contestatiilor facute impotriva hotarârilor luate de Comisia superioara de disciplina;
k) aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a compartimentelor si verigilor organizatorice ale Corpului;
1) ia toate masurile necesare pentru desfasurarea in bune conditi a activitatii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei si
a celei de asigurare a riscului profesional de catre toti membrii Corpului;
m) Indeplineste alte atributii prevazute de lege, regulament si hotararile Conferintei Nationale a expertilor contabili si contabililor
autorizati.

70. Care sunt atributiile presedintelui Consiliului Superior al Corpului?


Atributiile presedintelui Consiliului Superior al Corpului sunt:
a) Convoaca si conduce sedintele C.S. si ale B.P.

b) Conduce si coordoneaza dezbaterile.

c) Prezinta anual C.S., spre adoptare, proiectul de buget pentru exercitiul viitor.

71. Care sunt atribuţiile Adunării generale ale filialei CECCAR?


Atribuţiile Adunării generale ale filialei CECCAR sunt:
 Aproba raportul de activitate prevazut de Consiliul filialei pentru perioada raportata.

 Aproba executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul expirat, insotit de raportul cenzorilor asupra
gestiunii filialei , precum si bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul viitor;.

 Ia cunostinta de raportul Consiliului filialei privind rezultatele analizei activitatii profesionale a membrilor
contabili si aproba lista membrilor care vor fi supusi controlului de calitate in anul viitor;

 Alege si revoca presedintele si membrii Comisiei de Disciplina a filialei.

 Alege si revoca presedintele si membrii Consiliului, precum si cenzorii;

 Propune dintre membrii sai, candidatii pentru functia de presedinte si de membru in Consiliul Superior;

 Adopta lista membrilor de onoare ai filialei.

 Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de Regulament, de Codul etic national al profesionistilor
contabili sau hotarate de Consiliul Superior.

72. Care sunt atributiile Consiliului filialei?


Atributiile Consiliului filialei sunt :
1. supravegheaza modul de exercitare a profesiilor de expert contabil si de contabil autorizat in raza de activitate a filialei;

2. asigura apararea intereselor filialei si administrarea bunurilor acesteia;

3. asigura prevenirea si concilierea tuturor contestatiilor sau conflictelor de ordin profesional;

4. hotaraste in ceea ce priveste inscrierea in Tabloul Corpului sau asupra modificarilor care se aduc acestuia, potrivit
precizarilor Consiliului Superior;

5. sesizeaza Consiliul Superior cu propuneri si sugestii privind exercitarea profesiei;

6. sesizeaza Comisia de Disciplina a filialei despre abaterile profesionale constatate in sarcina membrilor Corpului;

7. efectueaza sau autorizeaza pe intreg teritoriul filialei toate formele de publicitate colectiva considerate utile conform
hotararilor Consiliului Superior;
24
8. pronunta radierea din Tabloul Corpului in cazurile prevazute de Regulament, precum si de incetarea provizorie a calitatii
de membru al Corpului, la cererea celui interesat;

9. analizeaza si adopta bugetul filialei potrivit normelor emise de Consiliul Superioi;

10. urmareste realizarea programului de activitate al filialei aprobat de Conferinta Nationala, precum si executia bugetului de
venituri si cheltuieli al filialei, luand sau propunand masurile corespunzatoare in sarcina Biroului Permanent sau a directorului executiv al
filialei;

11. indeplineste alte atributii prevazute de lege, de Regulament, de hotararile si deciziile organelor de conducere ale
Corpului.

73. Care sunt atributiile presedintelui de filiala?


Atributiile presedintelui de filiala sunt :
1. intruneste Consiliul filialei si conduce dezbaterile acestuia potrivit prevederilor Regulamentului :

2. reprezinta Consiliul filialei pe langa membrii Corpului;

3. reprezinta Corpul in fata autoritatilor publice ale colectivitatilor diverse din judet, pe baza imputernicirilor stabilite de
Consiliul Superior;

4. asigura urmarirea incadrarii cheltuielilor in bugetul aprobat;

5. asigura organizarea alegerilor potrivit prevederilor Regulamentului;

6. arbitreaza eventualele litigii dintre membrii filialei si clientii acestora;

7. supune Adunarii generale propunerile pentru aprobarea de distinctii onorifice conform Regulamentului;

8. indeplineste alte atributii prevazute de lege, de Regulament, de hotararile si deciziile organelor de conducere ale filialei
si ale Corpului.

74. Care sunt atributiile directorului general executiv?


Atributiile directorului general executiv sunt :
1. asigura, prin structurile operative si administrative, exercitarea hotararilor si deciziilor organelor de conducere ale
Corpului;

2. pregateste, analizeaza si centralizeaza proiectele de buget ale filialelor si elaboreaza proiectul de buget al Corpului; dupa
insusirea acestora de catre Biroul Permanent prin presedintele acestuia se prezinta Consiliului Superior pentru adoptare cu cel putin o luna
inainte de inceperea exercitiului financiar;

3. asigura executia bugetului de venituri si cheltuieli, prezentand informari periodice Biroului Permanent; in acest sens,
asigura si raspunde de organizarea si tinerea contabilitatii la nivel central si teritorial;

4. asigura exercitarea tuturor lucrarilor administrative si de secretariat;

5. organizeaza si asigura evidenta centralizata a expertilor contabili si a contabililor autorizati inscrisi in Tabloul Corpului
de catre filiale;

6. asigura publicarea anuala in Monitorul Oficial al Romaniei a Tabloului Corpului;

7. organizeaza, asigura si urmareste publicarea in legatura cu exercitarea profesiei; ii propune Comisiei Superioare de
Disciplina pe cei care se fac vinovati de incalcarea reglementarilor privind publicitatea;

8. asigura publicarea, potrivit legii, a situatiilor financiare anuale, dupa aprobarea lor de catre Conferinta Nationala;

9. asigura conditiile materiale pentru desfasurarea activitatilor Corpului;

10. propune presedintelui Biroului Permanent, anual, odata cu proiectul de buget, schema de functii si de salarizare a
sectoarelor administrative si a salariatilor din subordine;

25
11. numeste si revoca, cu respectarea statelor de functii aprobate de Consiliul Superior, personalul de executie al Corpului si
ii stabileste salariile;

12. asigura publicarea hotararilor si deciziilor organelor superioare ale Corpului potrivit reglementarilor si normelor in
vigoare;

13. participa, fara drept de vot, la sedintele Biroului Permanent si ale Consiliului Superior luand cunostinta de hotararile
acestora;

14. prezinta bilantul contabil spre adoptare Consiliului Superior si spre aprobarea Conferintei Nationale;

15. reprezinta Corpul in fata autoritatilor publice, a tertilor sau a organizatiilor nationale si internationale, aparand prestigiul
si independenta membrilor sai;

16. indeplineste orice alte atributii stabilite de CN, CS si BP.

75. Organizarea si constituirea Comisiilor de Disciplina

1. Comisia Superioara de Disciplina - pe langa Consiliul Superior al Corpului – este o comisie de sanctionare in materie disciplinara
pentru abateri de la conduita etica si profesionala a membrilor Consiliului Superior al Corpului, care solutioneaza contestatiile la
hotararile Comisiilor de Disciplina ale filialelor.
Constituire:
 7 membri titulari ( dintre care un presedinte), dintre care:

- presedintele si 2 membri EC alesi de CN dintre membrii CECCAR;


- 2 membri desemnati de MEF;
- 2 membri desemnati de Ministerul Justitiei.
 7 membri supleanti ( in aceeasi structura ca membrii titulari).

2. Comisia de Disciplina a filialei – vegheaza la respectarea Codului etic si a regulamentelor si normelor Corpului.
Constituire:
- 5 membri titulari ( dintre care un presedinte);
- 5 membri supleanti.
Mandatul membrilor Comisiei de Disciplina este de 4 ani.

76. Care sunt competentele Comisiei Superioare de Disciplina?

Comisia Superioara de Disciplina are urmatoarea competenta:


a) analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale membrilor Consiliului Superior si ai consiliilor
filialelor, facând propuneri de sanctionare a acestora Conferintei Nationale care hotaraste;
b) solutioneaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala a presedintilor Consiliului Superior si
Consiliului filialei, precum si a persoanelor fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau
contabil autorizat in România si aplica, dupa caz, sanctiunile prevazute in art. 16 din O.G. nr. 65/1994, aprobata si modificata prin Legea
nr.42/1995, cu modificarile si completarile ulterioare:
- mustrare;
- avertisment;
- suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioada de 3 luni la un an;
- interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat;
- sanctiunile disciplinare care se stabilesc in functie de abateri, pronuntate de Comisiile de Disciplina ale filialelor,
c) rezolva contestatiile formulate impotriva hotarârilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor.
d) aplica sanctiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au
savârsit abateri grave

77. Care sunt competentele Comisiei de Disciplina a filialei?

Competentele Comisiei de Disciplina a filialei sunt:


a) vegheaza la respectarea Codului etic si a Regulamentului si normelor Corpului. Sanctiunile se aplica in functie de abaterile
disciplinare, de gravitatea incalcarii si urmarile acestora, precum si de persoana in cauza;

26
b) sanctioneaza abaterile disciplinare savarsite de EC,CA,membri ai filialei, cu domiciliul in raza teritoriala a acesteia, chiar
daca abaterile au fost savarsite in raza teritoriala a altei filiale;

c) instiinteaza presedintele Consiliului filialei si pe reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor despre reclamatiile
primite ( exceptie fac reclamatiile indreptate impotriva membrilor Biroului Permanent, al profesionistilor societasilor straine, care se
adreseaza Comisiei Superioare de Disciplina).

78. Cum functioneaza Comisiile de Disciplina?


Comisia functioneaza in plenul sau. Cea superioara rezolva contestatiile facute impotriva hotararilor Comisiilor de Disciplina
ale filialelor.
Termenul de contestare este de 30 de zile, iar raportul dispune de cel mult 30 de zile pentru a pregati raportul si pentru a-l
putea sustine in fata Comisiei Superioare.

80. Care sunt locul si rolul reprezentantului Ministerului Economiei si Finantelor?


Reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor este persoana desemnata de autoritatea publica pe langa Consiliul
Superior al filialei, care sesizeaza Ministerul Economiei si Finantelor ori de cate ori hotararile si masurile adoptate de Corp contravin
reglementarilor legale, si trimite spre stiinta Biroului Permanent o copie a sesizarii.
Atributiile reprezentantului Ministerului Economiei si Finantelor sunt:
- reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor de pe langa Consiliul Superior :

- participa, fara drept de vot, la lucrarile Conferintei Nationale, la sedintele Consiliului Superior;
- primeste materialele si convocatorul cu 7 zile inainte de acestea;
- sesizeaza MEF ori de cate ori hotararile si masurile luate de Corp contravin reglementarilor legale si trimite
spre stiinta copia dupa sesizare.
- reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor de pe langa Consiliul filialei:
- participa, fara drept de vot, la lucrarile Adunarilor generale, Consiliilor filialelor, Biroului Permanent,
Comisiei de Disciplina;
- sesizeaza Biroul Permanent al Consiliului Superior al Corpului cu privire la aprobarea sau refuzul de inscriere
in Tabloul Corpului de catre Consiliul Filialei pe care le considera nelegale;
- sesizeaza Comisia Superioara de Disciplina cu privire la hotararile Comisiilor de Disciplina ale filialei pe care le
considera nelegale;
- sesizeaza persoanele desemnate de MEF sa efectueze supravegherea publica ori de cate ori hotararile si masurile
luate de Consiliile filialelor contravin reglementarilor legale, si trimite spre stiinta o copie dupa sesizare.

81. Care sunt principalele fapte care constituie abateri disciplinare ale unui membru al Corpului?
Principalele fapte care constituie abateri disciplinare ale unui membru al Corpului sunt:
a) comportamentul necuviincios fata de membrii Corpului, de reprezentantul MFP sau de alti participanti la
reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului;

b) absenta nemotivata de la intrunirea Adunarii generale a filialei sau de la Conferinta Nationala;

c) nerespectarea dispozitiilor Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor
autorizati din Romania referitoare la publicitate;

d) absenta nejustificata de la cursurile de pregatire si perfectionare reglementate prin normele emise de Corp;

e) prestarea de servicii de contabilitate fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in care nu a
fost inscrisa calitatea profesionala a celui care il incheie : expert contabil, contabil autorizat ;

f) nerespectarea obligatiilor de pastrare a secretului profesional ;

g) nedeclarea sau declarea partiala a veniturilor, in scopul sustragerii de la plata cotizatiei stabilite de Regulament ;

h) fapta membrului Corpului de a nu depune, in termenul stabilit, la filiala de care apartine, fisa pentru persoane fizice
sau juridice ( pentru persoanele juridice raspunderea incumba presedintelui Consiliului de administratie sau administratorului, dupa caz) ;

i) incalcarea dispozitiilor privind exercitarea profesiei si raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala,
potrivit legii si Regulamentului ;

27
j) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului documentele privind activitatea profesionala ;

k) declaratii neconforme realitatii in relatiile cu Corpul sau cu tertii, cu producerea de consecinte juridice, precum si
orice alte incalcari ale conduitei etice si profesionale.

82. Cum se face alegerea in Consiliul Superior al Corpului?

Alegerea in Consiliul Superior al Corpului se face prin vot secret, pe o perioada de 4 ani, cu reinnoirea la 2 ani a jumatate
dintre membrii alesi. Presedintele Consiliului Superior este ales de Conferinta Nationala , iar al filialei, de Adunarea generala.
Declaratiile de candidatura cuprind:
- numele, prenumele, adresa candidatului;
- categoria profesionala: EC/CA;
- modul de exercitare a profesiei;
- functiile detinute anterior in cadrul Corpului si perioadele respective;
- functia pentru care candideaza: membru al Consiliului Superior al Corpului sau al Consiliului filialei;
- obiectivele si strategia pe care le propune candidatul daca va fi ales;
- declaratie pe propria raspundere in sensul ca indeplineste cerintele de eligibilitate din Regulament.

83. Ce este si ce structura are Tabloul Corpului?

Tabloul Corpului este un instrument de comunicare intre profesionistii contabili – membrii CECCAR cu drept de
exercitare a profesiei intr-un an si public.
Tabloul Corpului este impartit in opt sectiuni, dupa cum urmeaza :
1) Sectiunea intai – “ Experti contabili liber-profesionisti, care isi desfasoara activitatea in mod individual sau ca persoane
fizice autorizate”.

2) Sectiunea a doua – “ Experti contabili care au statut de angajati in intreprinderi, institutii bancare si de asigurari, educatie,
cercetare, institutii centrale sau locale.”

3) Sectiunea a treia – “ Persoane fizice straine care au obtinut calitatea de membru al Corpului”.

4) Sectiunea a patra – “ Experti contabili care isi desfasoara activitatea in cadrul unor societati, companii sau cabinete
membre ale Corpului”:

A. cu capital strain sau mixt;

B. cu capital autohton.

5) Sectiunea a cincea – “ Contabili autorizati liber-profesionisti care isi desfasoara activitatea individual sau ca persoane
fizice autorizate”.

6) Sectiunea a sasea – “ Contabili autorizati care au statut de angajati in intreprinderi, institutii bancare si de asigurari,
educatie, cercetare, institutii centrale sau locale”.

7) Sectiunea a saptea – “ Contabili autorizati care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor de contabilitate membre ale
Corpului”:

A. cu capital strain sau mixt;

B. cu capital autohton.

8) Sectiunea a opta – “ Titluri onorifice”:

A. presedinti de onoare

B. experti contabili de onoare;

C. contabili autorizati de onoare.

84. Comportamentul profesional sau profesionalismul;ce obligatii avem?


28
Obligaţiile privind comportamentul profesional sunt dupa cum urmeaza:
 Să îşi exercite profesia în Conformitate cu legile şi reglementările relevante şi evitarea oricărei acţiuni care pot discredita
profesia;

 Nefurnizarea de informaţii eronate despre profesie;

 Sa fie cinstit şi loial:

 Să nu facă revendicări exagerate pentru serviciile pe care le oferă, calificările pe care le posedă şi experienţa pe care o deţine;

 Să nu ofere referinţe compromiţătoare sau comparaţii lipsite de fundament privind munca desfăşurată de alţii.

85. Definirea independentei potrivit reglementarilor Corpului.

Independenţa este o situaţie a unei persoane care judecă lucrurile şi acţionează neinfluenţat de alţii.
Independenţa presupune satisfacerea concomitenta a celor doua componente fundamentale ale conceptului:
 independenţa de spirit (de drept) – o stare de spirit, de judecată profesională care nu este afectată de influenţe exterioare pe de
o parte;

 independenţa în aparenţă (de fapt) – o stare care se manifestă în acţiune care permite beneficiarilor de lucrări să nu pună la
îndoială obiectivitatea profesionistului contabil, pe de altă parte.

 Din practică, rezultă că, majoritatea circumstanţelor care afectează independenţa se datorează relaţiilor de afaceri şi
financiare, cu angajaţii clientului aflaţi în poziţia de a exercita influenţă directă asupra profesionistului contabil.

 Regula de bază în cazul în care circumstanţele la adresa independenţei sunt semnificative înainte de acceptarea misiunii, se
procedează astfel:

 se întreprind diligenţele necesare pentru eliminarea acelor circumstanţe sau, dacă nu este posibil,

 se refuză acceptarea sau continuarea misiunii ( abţinere ).

86. Care sunt amenintarile la adresa independentei?


Amenintarile la adresa independentei sunt:
 Interesul propriu.

 Autoexaminare (autocontrol).

 Favorizare.

 Familiaritate.

 Intimidare.

Interesul propriu
 Interesul financiar în firma clientului sau deţinerea unui interes împreună cu un client

- deţinerea de acţiuni într-o proporţie semnificativă la firma clientului;


- primirea un titlu de moştenire de părţi sociale ale unei firme care a fuzionat cu clientul în cauză.
 dependenţă faţă de onorariile primite de la un client – apare atunci

cand un procent semnificativ din cifra de afaceri a cabinetului provine de la un singur client.
 intreţinerea unei relaţii de afaceri strânse cu un client – profesionistul

contabil este intr-o asociaţie în participaţie cu clientul.


 Interesul de a nu pierde un client - pierderea clientului respectiv ar

însemna intrarea în faliment a cebinetului.


 Onorariile neprevăzute - acceptarea pe parcursul executării lucrarilor a

29
unor onorarii neprevăzute în contract.
 Împrumutul către, sau de la un client, sau de la directorii sau angajaţii

acestuia. Dacă cientul este o bancă, împrumutul nu generează o ameninţare la adresa independenţei, în condiţiile ca împrumutul să
fie acordat conform normelor procedurale valabile pentru ceilalţi clienţi.
Autoexaminarea sau autocontrolul:
 certificarea situţiilor financiare ale unei firme de către acceaşi persoană implicată în elaborarea acestora.

 pregătirea documentelor primare pentru înregistrarea în contabilitate, care fac obiectul unei misiuni de certificare.

 un membru al echipei de certificare care ocupă sau a ocupat funcţia de director sau a fost angajat al clientului.

 prestarea unor servicii pentru un client ale caror rezultate urmeaza sa fie avute in vedere in cursul altor misiuni efectuate la
acelasi client.

Favorizarea:
 promovarea acţiunilor într-o unitate cotată atunci când aceasta este un client de audit al situaţiilor financiare.

 apărarea uni client în cazul unor litigii sau în rezolvarea disputelor cu terţii.

 un membru al echipei de audit are o rudă de gradul I sau un afin care ocupă funcţia de director sau angajat al clientului.

 acceptarea unor cadouri din partea clientului.

 asocierea de lungă durată a unui membru important al echipei cu clientul.

Intimidare
 ameninţarea înlocuirii sau concedierii făcută de client.

 ameninţarea în litigiu.

 exercitarea unei presiuni în vederea reducerii volumului de muncă pretins aferent execuţiei unei misiuni şi respectiv a
onorariilor.

87. Care sunt masurile de protectie impotriva amenintarilor la adresa independentei?

Măsuri de protecţie generate de exercitarea profesiei ( prevazute prin reglementarile profesiei) :


 cerinţe educaţionale, de formare şi experienţă la intrarea în profesie.

- condiţii la examenul de acces la profesie;


- efectuarea stagiului;
- susţinerea examenului de aptitudini.
 dezvoltarea profesională continuă.

 reglementări privind incompatibilităţi şi interdicţii în exercitarea profesiei .

- reglementări profesionale;
- reglementări de drept comercial;
- reglementări procedurale.
 monitorizarea misiunilor (auditul de calitate).

 raportarea activităţii desfăşurate.

Măsuri de protecţie în mediul de lucru


 poziţia de conducător al firmei, care subliniază importanţa respectării principiilor fundamentale si că membrii echipei
acţionează în interesul public.

30
 politici şi proceduri pentru reglementarea şi monitorizarea contrului calităţii misiunilor.

 documentarea situaţiilor care pot afecta conformitatea cu principiile fundamentale şi la adresa independenţei.

 comunicarea la timp a politicilor şi procedurilor, şi instruire a personalului şi a partenerilor.

 desemnarea unui membru cu experienţă al conducerii drept responsabil pentru supravegherea funcţionării adecvate a
sistemului de control al calităţii.

 implicarea unui profesionist contabil suplimentar pentru monitorizarea şi consilierea misiunii.

 consultarea unei terţe persoane (organism profesional – CECCAR, CAFR, CCF, ANEVAR, UNPRL, sau normalizator –
MFP, Consiliul concurenţei, etc.), sau alt profesionist contabil membru al Corpului.

 prezentarea naturii serviciilor prestate şi a mărimii onorariilor percepute către organele tutelare ale clientului.

 implicarea altui profesionist contabil (persoană fizică sau societate de profil) pentru a realiza din nou o parte din misiune.

Măsuri de protecţie din partea clientului


 ratificarea sau aprobarea de către persoane din afara clientului a alegerii profesionistului contabil pentru realizarea misiunii.

 alegerea profesionistului contabil şi atribuirea misiunii prin licitaţie.

 clientul are angajaţi aompetenţi care pot lua decizii manageriale.

 clientul a implementat proceduri interne – organizarea contabilităţii, auditul intern, sistemul informatic etc. – care asigură
alegeri obiective în mandatarea misiunilor.

88. Ce presupune acceptarea unui client?

Acceptarea unui client presupune urmatoarele :


 examinarea anticipată a situaţiei clientului, sub aspectul dacă acceptarea misiunii ar crea anumite ameninţări la adresa
conformităţii cu principiile fundamentale.

 exemplificări privind astfel de situaţii: implicarea clientului în activităţi ilegale (spălare de bani), practici de raportări
financiare eronate (bancrută frauduloasă), evaziune fiscală, concurenţă neloială, achiziţia şi desfacerea de produse cu încălcarea dreptului
de proprietate industrială, etc.

 evaluarea situaţiilor de această natură şi luarea măsurilor de protecţie, pentru a le elimina sau a le reduce la n nivel acceptabil,
dacă este posibil.

 atunci când nu este posibilă reducerea ameninţărilor la un nivel acceptabil , un profesionist contabil independent ar trebui să
refuze să intre în relaţii cu clientul.

 examinarea posibilităţii de acceptare a misiunii din punct de vedere al competenţei profesionale a profesionistului contabil,
astfel încât angajamentul (misiunea) să fie realizate la nivelul corespunzător.

 luarea în considerare a reputatiei, experienţei şi a resurselor disponibile ale profesionistului contabil în cazul când se apelează
la acesta pentru consiliere sau expertiză în situaţii de natura celor arătate mai sus.

 apelarea de către profesionistul contabil la un alt profesionist contabil se află sub restricţia confidenţialităţii şi în funcţie de
natura misiunii trebuie să obţină permisiunea clientului (de regulă, în scris).

89. Care este structura Codului etic national al prosionistilor contabili?

Codul etic national al profesionistilor contabili cuprinde obiectivele si principiile fundamentale, redate general, si nu pentru a
rezolva problemele etice ale contabililor profesionisti intr-un caz bine determinat. Codul ofera anumite linii directoare in ceea ce priveste

31
aplicarea in practica a obiectivelor si principiilor fundamentale cu privire la numarul situatiilor tipice care se intalnesc in profesiunea
contabila.
Partea A– (sau sectiunea 100 ) Destinata tuturor profesionsitilor contabili angajati sau liber profesionsiti , contine:
Sectiunea 100 – Introducere si principii fundamentale
Sectiunea 110 – Integritatea
Sectiunea 120 – Obiectivitatea
Sectiunea 130 – Competenta profesionala si prudenta
Sectiunea 140 – Confidentialitatea
Sectiunea 150 – Compotamentul profesional

Partea B ( sau sectiunea 200 ) – Destinata exclusiv liber profesionsitilor


Sectiunea 200 – Introducere
Sectiunea 210 – Numirea profesionsitului contabil
Sectiunea 220 – Conflicte de interese
Sectiunea 230 – Opinii suplimentare
Sectiunea 240 – Onorarii si alte tipuri de remunerare
Sectiunea 250 – Merketingul serviciilor profesionale
Sectiunea 260 – Cadouri si ospitalitate
Sectiunea 270 – Custodia activelor clientului
Sectiunea 280 – Obiectivitate
Sectiunea 290 - Independenta in audit
Partea C (sau sectiunea 300 ) – Destinata exclusiv profesionsitilor angajati
Sectiunea 300 – Introducere
Sectiunea 310 – Conflicte conceptuale
Sectiunea 320 – Intocmirea si raportarea informatiilor
Sectiunea 330 – Luarea de masuri in cunostinta de cauza
Sectiunea 340 – Interese financiare
Sectiunea 350 - Stimulente

90.Conflicte de interese. Care sunt circumstantele de care trebuie sa se tina seama?

Profesionistii contabili sunt deseori confruntati cu situatii care implica conflict de ordin profesional; nu se poate stabili o lista
completa de situatii susceptibile de a genera conflicte de interese, insa profesionistii trebuie sa descopere factorii care dau nastere la astfel
de conflicte.
Exista si unele circumstante particulare in care responsabilitatea profesionistului contabil poate fi in conflict cu unele cerinte
interne si externe:
- un superior , director, administrator sau asociat poate face presiuni. Trebuie descurajate orice relatie sau orice interes
susceptibil de a pune in pericol, de a influenta negativ integritatea profesionistului contabil.

- Profesionistului contabil i se poate cere sa lucreze contra normelor profesionale si tehnice.

- Identificarea circumstantelor in care ar putea aparea un conflict de interese:


 profesionistul contabil are interese de afaceri directe cu un

client sau are o participaţie la un competitor al clientului;


 profesionistul contabil prestează servicii pentru clienţi ale

căror interese sunt în conflict.


- Evaluarea semnificaţiei circumstanţei care generează conflictul de interese şi luarea măsurilor de protecţie:
 notificarea clientului despre conflictul de interese ce ar putea

apărea şi obţinerea consimţământului acestuia de acţiona în asemenea împrejurări;


 notificarea tuturor părţilor interesate;

 utilizarea unor echipe distincte de misiuni;

 indrumarea echipei, confidenţialitatea.

- Un conflict de interese se poate produce si cand publicarea unor informatii eronate poate avantaja angajatorul sau clientul si
favoriza sau dezavantaja profesionistul contabil.

32
- În cazul când un conflict de interese reprezintă o ameninţare la adresa unuia sau mai multor principii fundamentale,
ameninţare care nu poate fi eliminată – profesionistul contabil concluzionează că nu este corespunzător să accepte misiunea.

91. Care este procedura de urmat cand este dificil de sezizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict
de ordin profesional?

Cand este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin profesional, daca politicile
stabilite de organismul profesional nu sunt suficiente, profesionistul contabil poate recurge la urmatoarele:
- examinarea conflictului cu superiorul direct. Daca interventia superiorului direct nu este suficienta si profesionistul contabil
decide sa se adreseze nivelului superior urmator, superiorul direct trebuie notificat in acest sens;

- daca superiorul este presupus implicat in conflict, profesionistul trebuie sa supuna problema nivelului ierarhic cel mai ridicat;

- solicitarea avizului confidential al unui consilier independent sau al organismului profesional;

- daca toate resursele interne nu sunt suficiente, profesionistul contabil poate, pentru chestiuni grave, sa demisioneze si sa
trimita o scrisoare in acest sens conducerii entitatii care l-a angajat.

Orice profesionist contabil care ocupa un post de conducere trebuie sa se asigure ca, in cadrul entitatii respective, sunt stabilite
reguli in materie de rezolvare a conflictelor profesionale.

92. Activitati incompatibile cu exercitarea profesiei libere

Liber-profesionistul contabil nu trebuie sa exercite in paralel activitati care afecteaza sau sunt susceptibile de a afecta
integritatea, obiectivitatea, independenta, buna reputatie a profesiei, care sunt incompatibile cu exercitarea profesiei libere.
In unele situatii, liber-profesionistul contabil poate primi spre conservare si utilizare, potrivit legii, fonduri ale
clientilor, el rebuind:
- sa pastreze aceste fonduri, separat de fondurile sale;

- sa utilizeze conform destinatiilor stabilite;

- sa aiba posibilitatea sa justifice existenta si utilizarea fondurilor respective.

93. Relatiile cu ceilalti membri – Acceptarea de noi misiuni

Serviciile sau sfaturile unui liber-profesionist contabil care poseda competente particulare pot fi solicitate:
a) de catre client:

- dupa discutii si consultari prealabile cu profesionistul contabil in functie ( existent)

- la cererea sau recomandarea expresa a profesionistului contabil in functie ( existent)

- fara consultarea profesionistului contabil in functie

b) de catre profesionistul contabil in functie ( existent) , sub rezerva respectarii stricte a secretului profesional.

Uneori clientul cere – la contactarea unui liber-profesionist contabil- sa nu fie informat profesionistul contabil in
functie ( existent); in astfel de cazuri, profesionistul contabil trebuie sa decida daca motivele clientului sunt acceptabile.
Profesionistul contabil contactat trebuie:
- sa se conformeze instructiunilor primite de la profesionistul contabil in functie sau de la client, in masura in care nu sunt
contradictorii cu obligatiile legale sau profesionale;

- sa garanteze, pe cat posibil, ca profesionistul contabil in functie este bine informat de natura generala a serviciilor
profesionale prestate.

Cand opinia unui profesionist contabil in functie (existent) este solicitata in ceea ce privesste aplicarea principiilor
contabile, normelor de audit, normelor de raportare, profesionistul contabil in functie trebuie sa aiba grija ca opinia sa sa nu influenteze in
mod exagerat judecata si obiectivitatea profesionistului contabil contactat.

33
94. Relatiile cu ceilalti membri – inlocuirea cu un alt liber – profesionist contabil

Intreprinderea are dreptul de a-si alege consilierii si de a-i inlocui cand doreste. Daca este importanta apararea
intereselor legitime ale intreprinderii, este la fel de important ca un liber-profesionist contabil sa poata decide, daca exista motive
profesionale care sa o justifice, neacceptarea misiunii: aceasta presupune o comunicare directa cu profesionistul contabil in functie. In
absenta unei cereri specifice, profesionistul contabil in functie nu trebuie sa furnizeze spontan informatii despre afacerile clientului sau.
Urmatorii factori stabilesc in ce masura un profesionist in functie poate discuta despre afacerile clientului sau cu un
profesionist contactat:
- daca clientul a autorizat acest lucru;

- daca norme legale sau reguli de etica referitoare la aceasta divulgare permit acest lucru.

Comunicarea intre cei doi profesionisti contabili are scopul:


- de a impiedica un liber-profesionist contabil sa accpte nominalizarea sa daca nu toate elementele pertinente sunt cunoscute;

- de a proteja actionarii minoritari care nu sunt de regula informati de imprejurarile inlocuirii profesionistului contabil in
functie;

- de a apara interesele profesionistului contabil in functie atunci cand propunerea de inlocuire se datoreaza caracterului sau
scrupulos de a actiona ca profesionist independent.

Inainte de a accepta o nominalizare pentru a presta servicii profesionale care pana atunci au fost prestate de catre un
alt liber-profesionist contabil, profesionistul contabil trebuie:
- sa stabileasca daca clientul potential a informat profesionistul in functie de intentia sa de a-l inlocui si l-a autorizat, in
scris, sa discute liber si fara limite despre afacerile sale cu noul profesionist contabil;

- sa solicite autorizarea de comunicare cu profesionistul contabil in functie. Daca aceasta autorizare este refuzata,
profesionistul contabil trebuie, in absenta altor mijloace alternative de a obtine asigurarile necesare, sa refuze nominalizarea sa. Daca
autirizarea este data, trebuie sa-i ceara profesionistului in functie:

- sa ii furnizeze toate informatiile care i-ar interzice sa accepte misiunea;

- sa ii furnizeze toate informatiile necesare care sa ii permita sa ia o decizie.

Profesionistul in functie, la primirea autorizatiei din partea clientului, trebuie:


- sa raspunda ( in scris) aratand daca exista motive profesionale care i-ar interzice profesionistului sa accepte
nominalizarea sa;

- sa se asigure ca clientul a autorizat divulgarea informatiilor profesionistului desemnat;

- sa comunice orice informatie de care nevoie profesionistul desemnat, pentru ca acesta sa poata sa decida daca accepta
sau nu misiunea, si sa abordeze liber cu profesionistul desemnat toate problemele importante privind nominalizarea sa.

95. Relatiile profesionistilor contabili cu clientii

Relatiile membrilor Corpului cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestari de servicii, semnat de ambele parti.
In afara onorariilor pentru lucrarile executate, orice alta relatie financiara cu un client, ca : participatii la capital, dare/luare
de imprumut de bunuri, servicii sau bani etc., este susceptibila de a afecta obiectivitatea si de a determina tertii sa considere ca
obiectivitatea este compromisa.
In cadrul indeplinirii lucrarilor lor, membrii Corpului trebuie sa se rezume numai la acordarea de avize de consultanta
profesionala si sa nu impieteze activitatea de administrare, care este un atribut exclusiv al clientului.
O atentie aparte se acorda relatiilor personale sau familiale ale lor sau ale colaboratorilor lor cu clientii, asigurandu-se ca
aceste relatii nu aduc atingere independentei lor.
Stabilirea sau intretinerea relatiilor profesionale cu clientii poate antrena raspunderea pentru un prejudiuciu financiar sau
moral pentru membrii Corpului.
Se impune o selectare a clientilor si aprecierea situatiei membrilor Corpului in raport cu respectarea principiilor
independentei si competentei.
Orice nou client si orice noua lucrare solicitata de vechii clienti trebuie sa faca obiectul acceptarii si incheierii contractului
dupa:
a) evaluarea riscului;

34
b) o evaluare, respectiv o verificare privind respectarea

principiului independentei profesiei;


c) o apreciere a eficientei executarii lucrarilor in raport cu

componenta si cu mijloacele societatii.


Decizia finala apartine expertului sau contabilului autorizat.
Periodic se evalueaza, se apreciaza eventualele schimbari aparute in situatia clientilor sau cabinetului/societatilor lor si daca
acestea genereaza noi riscuri.
Profesionistii pot exprima in scris clientilor recomandari sau rezerve. In cazul contestarii lor, scrise, acestea vor putea
constitui probe exoneratoare de responsabilitate a profesionistilor contabili.
In situatia imposibilitatii executarii lucrarilor solicitate din cauza clientului, contractul se reziliaza.

96. Competenta profesionala si responsabilitatea cand se utilizeaza lucrarile unui alt expert

Liber-profesionistii contabili trebuie sa evite sa presteze servicii profesionale fara o componenta adecvata, in afara de cazul
cand beneficiaza de sfaturi avizate si de o asistenta care sa le permita sa presteze servicii de calitate.
Daca un profesionist contabil nu poseda competentele necesare intr-un domeniu specific in cadrul misiunii sale, acesta poate
solicita sfaturi tehnice de la specialisti ( alti profesionisti contabili, avocati, ingineri, geologi sau alti experti). In acest caz, desi
profesionistul contabil se sprijina pe competentele tehnice ale specialistului consultat, acesta din urma nu cunoaste in mod necesar regulile
de etica ale profesiunii.
Intrucat profesionistului contabil ii revine , in intregime, responsabilitatea pentru serviciul prestat, el trebuie sa se asigure ca
regulile de etica au fost respectate de catre expertul consultat. El trebuie sa se asigure ca expertul consultat este la curent cu regulile de
etica, mai ales cu principiile fundamentale ale profesiei; aceste principii se aplica la orice misiune la care participa acesti experti.
Aceasta asigurare se poate obtine:
- fie cerand expertilor respectivi sa citeasca regulile de etica;
- fie cerand expertilor o confirmare scrisa asupra bunei inttelegeri a regulilor de etica;
- fie dand sfaturi daca apar conflicte potentiale.
Cand profesionistul contabil nu are asigurarea ca regulile de etica sunt cunoscute si respectate, el trebuie sa refuze
incredintarea misiunii sau sa o intrerupa ( daca a inceput).
Schematic, demersurile profesionistului contabil se prezinta astfel:

Liber-profesionistul contabil daca


- Are competenta adecvata lucrarii - Da – accepta lucrarea
- Nu are competenta - nu accepta lucrarea
sau
- accepta lucrarea dar angajeaza ( subcontracteaza) un expert ( specialist) care trebuie sa cunoasca regulile
de etica

97. Criterii de stabilire a onorariilor

Onorariile facturate trebuie sa reflecte in mod fidel valoarea serviciilor prestate, tinand seama de urmatoarele
elemente:
- competenta si cunostintele obtinute pentru tipul de serviciu prestat;
- nivelul de instruire si experienta persoanei care participa la lucrare;
- timpul afectat de fiecare persoana efectuarii lucrarii;
- gradul de responsabilitate al misiunii respective.
Onorariile se calculeaza in functie de tarifele orare sau zilnice in vigoare, pentru fiecare participant la misiune, la
nivelul fiecarei firme, fiecarui profesionist.
Un profesionist contabil nu trebuie sa propuna servicii profesionale pentru onorarii subestimate.
Cand se propune un onorariu unui client, profesionistul contabil trebuie sa se asigure ca nu este sacrificata calitatea si
ca se respecta normele organismului profesional cu privire la calitate.
Cheltuielile si diversele rambursari, deplasari, de exemplu, se inregistreaza distinct.
Perceperea sau plata de comisioane de catre un profesionist contabil ca liber – profesionist este strict interzisa.

35
98. Onorariile si independenta

Cand onorariile primite de la un client, sau de la un grup de care apartine acest client, reprezinta o parte importanta din
onorariile brute totale ale profesionistului contabil liberal sau ale cabinetului in ansamblu, dependenta fata de acest client sau grup trebuie
examinate cu atentie,caci independenta poate fi pusa in pericol.
Organismele membre ale IFAC stabilesc reguli sI furnizeaza instructiuni membrilor lor referitoare la acest subiect; acestea
trebuie sa fie in concordanta cu nivelul de dezvoltare al profesiei contabile, cu situatia economica a fiecarei tari.
Serviciile profesionale nu trebuie sa fie propuse sau efectuate unui client pe baza de acorduri sau contracte conform carora
facturarea onorariilor este conditionata de importanta problemelor descoperite sau de rezultatele acestor servicii.
In tarile in care facturarea onorariilor conditionata de rezultat este autorizata de legislia sau de normele organismului,
aceste misiuni trebuie limitate la acelea pentru care independenta nu este obligatorie.
Onorariile fixate de tribunal sau alta autoritate publica nu sunt considerate ca intrand in aceasta categorie. Dimpotriva,
onorariile facturate procentual sau alte metode similare sunt considerate ca intrand in aceasta categorie.

99. Bunurile sau serviciile primite si independenta

Acceptarea de bunuri si servicii de la un client, precum si acceptarea unei ospitalitati excesive pot constitui o amenintare a
independentei. Se interzice primirea de bunuri si servicii de catre profesionistii contabili, de catre sotiile lor sau de catre copiii aflati in
intretinere.

100. Calitatea lucrarilor si autocontrolul

Calitatea este un atribut important al activitatii profesionistului contabil. Autocontrolul calitatii lucrarilor inseamna
aplicarea de catre profesionist sau de catre cabinet a principiilor si procedurilor in scopul stabilirii unui grad rezonabil de certitudine ca
lucrarile s-au efectuat conform “ principiilor de baza care guverneaza lucrarile respective”.
Principiile de calitate constituie obiective si scopuri, iar procedurile autocontrolului se definesc ca masuri de luat pentru a
satisface principiile adoptate care pun in aplicare proceduri privind:
- calitatile personale ( cabinet sau societate);
- aptitudinile si competenta ;
- repartitia lucrarilor ;
- instructiunile si supervizarea.
Controlul de calitate asupra lucrarilor realizate de expertul contabil sau de contabilul autorizat care isi desfasoara activitatea
individual se poate organiza si exercita numai de catre CECCAR, potrivit Normelor emise de acesta si aprobate de Conferinta Nationala.

101. Plata lucrarilor, modul de stabilire a onorariilor

Pentru orice lucrare, profesionistul contabil pretinde numai onorariile stabilite prin contract sau de catre organul judiciar.
Onorariile nu pot fi platite sub forma de avantaje in natura, participatii sau comisiaone.
Nu trebuie acceptata nici o plata care nu reprezinta contravaloarea unei prestatii sau care este facuta pentru a acoperi
anumite atitudini abusive ale clientului sau incalcari ale legislatiei.
Contractele se incheie inaintea inceperii lucrarilor ( pe parcurs, acte aditionale).
Nu se pot incheia contracte globale.
Nu se pot incheia contracte pentru activitati incompatibile.
Este interzisa impartirea onorariile intre colegi prin participarea la executarea lucrarilor.
Onorariile nu pot fi fixate in functie de rezultatele obtinute
In caz de litigiu referitor la onorariu, arbitrajul il constituie presedintele filialei ( procedura dreptului comun).

102. Pastrarea arhivelor clientului


Pastrarea documentelor contabile este un atribut exclusiv al clientului. Modalitatea de predare-primire a documentelor in
vederea contabilizarii se stabileste prin contract si anexe la contract, fiind obligatirie:
- normalizarea documentelor;

- stabilirea termenelor.

Cand clientul nu respecta termenele, se va proceda la punerea acestuia in intarziere, documentul respectiv fiind pastrat la
dosarul clientului.
Daca un client a disparut, se va verifica la Registrul Comertului
daca a fost radiat, iar profesionistul este obligat sa pastreze asupra lui documentul pe durata de conservare prevazute de lege.

36
103. Care sunt factorii de care trebuie sa se tina seama atunci cand se apreciaza respectarea regulilor de etica in ceea ce
priveste integritatea si obiectivitatea?

Integritatea nu presupune numai cinste, dar si echitate si sinceritate. Principiul obiectivitatii impune tuturor profesionistilor
contabili obligatia de a fi justi, cinstiti in plan intelectual si neimplicati in conflicte de interese.
Profesionistii contabili trebuie, in orice situatie, sa garanteze integritatea lucrarilor lor si sa ramana obiectivi in judecata si
rationamentul lor, oricare ar fi natura activitatii lor, si anume:
- profesionistii liberali indeplinesc misiuni de audit, consilieri fiscali, consilieri de gestiune etc.;
- alti profesionisti contabili pregatesc situatiile financiare in contul angajatorilor lor; executa lucrari de audit intern, exercita
functiuni de gestiune financiara in industrie, come, sectorul public sau educatie.
Cu ocazia alegerii situatiilor si practicilor care trebuie sa fie avute in vedere, atunci cand se apreciaza respectarea regulilor
de etica referitoare la obiectivitate, se va tine cont de urmatorii factori:
- profesionistii contabili sunt deseori confruntati cu situatii care ii expun la riscuri ( presiuni) suspectibile de a pune in
discutie obiectivitatea lor.
- este imposibil de a defini si de a reglementa toate situatiile generatoare de presiuni; asemanarea, verosimilitatea prevaleaza
atunci cand se definesc criteriile care permit identificarea relatiilor susceptibile de a pune in discutie obiectivitatea profesionistului
contabil.
- trebuie evitate toate relatiile si situatiile care implica prejudecati, influentele din partea tertilor care pun in discutie
obiectivitatea.
- profesionistii contabili trebuie sa se asigure ca personalul insarcinat cu prestarea serviciilor profesionale respecta
principiile de integritate si obiectivitate.
- profesionistii contabili nu trebuie nici sa accepte, nici sa ofere cadouri sau alte avantaje care pot fi considerate, in mod
rezonabil, ca pot influenta semnificativ si negativ rasionamentul, judecata lor profesionala sau a colaboratorilor lor.

104. Explicati comportamentul profesionistului contabil intr-o activitate de consilier fiscal

Contabilul profesionist care presteaza servicii profesionale in domeniul fiscalitatii este indreptatit sa se situeze in cea
mai buna pozitie in favoarea unui client sau a unui patron, cu conditia ca prestatia sa fie efectuata cu competenta.
Integritatea si obiectivitatea nu trebuie diminuate, iar opinia contabilului profesionist trebuie sa fie conform legii.
Dubiile pot fi rezolvate in favoarea clientului daca exista suport rezonabil pentru pozitia respectiva.
Ce trebuie sa faca sau ce nu trebuie sa faca profesionistul contabil?
- nu trebuie sa dea asigurarea ca declaratia fiscala si sfatul in materie fiscala sunt dincolo de orice indoiala.
- sa se asigure ca cei pe care ii consiliaza sunt constienti de limitele legale de sfaturile si consultanta fiscala, si nu
interpreteaza gresit exprimarea opiniei drept o afirmare a unui fapt.
- in declaratia fiscala intocmita de contabilul profesionist, responsabilitatea pentru continut revine in primul rand
clientului. Consultanta, opiniile trebuie inregistrate sub forma unei scrisori, a unui memorandum.
- nu trebuie sa fie asociat cu nici o declaratie sau cu nici un comentariu despre care sa se creada ca:
a) ar contine un fals sau o inducere in eroare;
b) ar contine informatii furnizate cu nepasare sau necunoasterea reala a faptului;
c) ar omite sau ar ascunde informatia ceruta, putand induce in eroare Fiscul.
- poate folosi estimarile in pregatirea declaratiilor fiscale.

105. Care sunt restritiile in promovarea serviciilor de catre profesionistii contabili?

In ceea ce priveste activitatile incompatibile:


 un contabil profesionist nu trebuie sa angajeze simultan in nicio

afacere, ocupatie sau activitate care diminueaza sau poate diminua integritatea, obiectivitatea, independenta sau buna reputatie a
profesiei, deoarece aceste actiuni pot fi incompatibile cu prestarea serviciilor profesionale;
 prestarea simultana a doua sau mai multe tipuri de servicii nu

diminueaza ca atare integritatea, obiectivitatea sau independenta ( insa poate afecta calitatea);
 trebuie evitata angajarea simultana in afaceri sau activitati care

nu au legatura cu serviciile profesionale, care are ca efect faptul ca nu permite contabilului profesionist independent sa isi conduca
practica profesionala conform principiilor fundamentale de etica ale profesiei contabile si care este neconforma cu practicarea profesiei.
In ce priveste promovarea serviciilor lor, profesionistii contabili nu trebuie:
a) sa utilizeze mijloace care aduc atingere reputatiei profesiei;

37
b) sa supraevalueze serviciile pe care ei sunt in masura sa le

furnizeze, calificarile pe care le poseda sau experiensa dobandita;


c) sa denigreze munca, serviciile celorlalti membri.

106. Ce se intelege prin publicitate in profesia contabila?

Publicitatea in practica contabila se face in limitele stricte prevazute de Codul etic si fara a fi afectate interesele
celorlalti membri ai CECCAR. Ea trebuie sa indeplineasca mai multe atribute:
- informarea obiectiva a publicului;
- decenta;
- increderea;
- bunul-gust.

107. Care sunt conditiile cerute unei actiuni de promovare atunci cand publicitatea nu este autorizata?
Exista o paleta a conditiilor cerute unei actiuni de promovare, si anume:
- sa aiba ca obiect aducerea la cunostinta publicului sau a acelor sectoare ale publicului care sunt interesate a faptelor
int-un mod care sa nu fie fals, sa nu induca in eroare si sa nu produca deceptii;
- sa fie de bun-simt;
- sa fie demna din punct de vedere profesional;
- sa evite repetarea frecventa, ostentativa a numelui contabilului profesionist independent;
- sa evite promovarea personala excesiva.

108. Conţinutul responsabilităţii profesionale


Responsabilitatea profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi cuprinde:
- răspunderea disciplinară;

- răspunderea contravenţională sau administrativă;

- răspunderea civilă;

- răspunderea penală;

Reglementările cu privire la răspunderea disciplinară, administrativă, civilă şi penală, după caz, se aplică tuturor experţilor
contabili şi contabililor autorizaţi înscrişi în Tabloul Corpului.
Limitele răspunderii civile a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se stabilesc prin contractele de prestări de
servicii în funcţie de uzanţele interne şi internaţionale ale profesiei contabile.

109. Răspunderea disciplinară


 Este o rezultantă a abaterilor săvârşite de un membru al Corpului prin care se încalcă dispoziţiile legii, ale Regulamentului de
organizare şi funcţionare a CECCAR, ale Codului etic naţional al profesioniştilor contabili.

 Acţiunea disciplinară pentru sancţionarea anumitor fapte, se întreprinde fie în paralel cu acţiunea penală, civilă sau
administrativă, fie în afara existenţei unei asemenea acţiuni.

 Principiul „Penalul ţine în loc civilul” nu se aplică în materie disciplinară.

110. Care sunt sancţiunile disciplinare aplicabile membrilor Corpului?


 mustrare;

 avertisment scris;

 suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau

de contabil autorizat pe o perioadă de timp de la 3 luni la 1 an;


 interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de

contabil autorizat.
38
111. Care sunt abaterile disciplinare ?
a) Comportament necuviincios fata de membrii Corpului, de reprezentantul MF sau de alt participant la reuniunile de lucru
ale organelor de conducere si control ale Corpului.

b) Absenta nemotivata de la intrunirea Adunarii generale a filialei sau de la Conferinta Nationala.

c) Nerespectarea dispozitiilor Codului etic national privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor
autorizati din România referitoare la publicitate.

d) Absenta nejustificata de la cursurile de pregatire si perfectionare profesionala, reglementate prin normele emise de Corp.

e) Prestarea de servicii de contabilitate fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in care nu a fost
inscrisa calitatea profesionala a celui care il incheie: expert contabil, contabil autorizat.

f) Nerespectarea ob1igatiilor de pastrare a secretului profesional.

g) Nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor in scopul sustragerii de la plata cotizatiei stabilite de Regulament.

h) Fapta membrului Corpului de a nu depune, in termenul stabilit, la filiala de care apartine, fie pentru persoane fizice sau
juridice; pentru persoanele juridice raspunderea incumba presedintelui consiliului de administratie, sau administratorului, dupa caz.

i) Incalcarea dispozitii1or cu privire la incompatibilitatile exercitarii profesiei;

j) Refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului a documentelor privind activitatea profesionala.

k) Declaratii neconforme realitatii, in relatiile cu Corpul sau cu tertii, cu producerea de consecinte juridice, precum si orice
alte incalcari ale conduitei etice si profesionale

112. Fapte care se sancţionează cu suspendarea şi interdicţia dreptului de exercitare a profesiei


FAPTA SANCŢIUNEA
 Neplata cotizaţiei profesioanale sau/şi a celorlalte Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei până
obligaţii băneşti la termenele stabilite de Regulament, în cursul la plata efectivă, dar nu mai puţin de trei luni şi nici mai
unui an calendaristic. mult de un an.

 Condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei fapte Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei
penale care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune şi de
administrare a societăţilor comerciale.

 Încălcarea, cu intenţie, prin acţiune sau omisiune, a Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei
normelor de lucru privind exercitarea profesiei , dacă fapta a
avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material.

 Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei
autorizat fără viza anuală pentru exercitarea profesiei.

113. Radierea unui membru din Tabloul Corpului


Radierea unui membru din Tabloul Corpului se face pentru urmatoarele motive:
 a fost condamnat pentru o infracţiune care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de administrare şi gestiune a
societăţilor comerciale;

 nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor încasate de la persoanele fizice;

 neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an;

 nerespectarea reglementărilor cu privire la incompatibilitate;


39
 a fost sancţionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei cu suspendarea acestui drept pe o perioadă de un an.

114. Asigurarea civilă


 Asigurarea este o formă de garantare a răspunderii civile a experţilor

contabil şi contabililor autorizaţi pentru serviciie profesionale prestate clienţilor. Este o formă de asigurare a riscului profesional.
 Asigurarea civilă este obligatorie atât în cazul când activitatea

profesională se desfăşoară în mod individual cât şi în situaţia când aceasta se realizează prin societăţi de profil.
Conform art.12 din OG nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi „Experţii
contabili şi contabilii autorizaţi garantează răspunderea civilă privind activitatea desfăşurată, prin subscrierea unei poliţe de asigurări sau
prin vărsarea unei contribuţii la fondul de garanţii”.
 Categoriile de riscuri care pot fi asigurate:

- responsabilitatea civilă faţă de clienţi


- reconstituirea arhivelor (cauzate de calamităţi, furt, viruşi, etc.)
- incendiu
- pierderi din exploatare (clienţi incerţi, rotaţia personalului, etc.)

 Obiectul asigurării acoperă răspunderea civilă contractuală ce revine

asiguratului ca urmare a faptelor şi/sau actelor de eroare sau omisiune datorate culpei în desfăşurarea activităţii profesionale în baza
unui contract scris de prestări servicii, legal încheiat semnat de ambele părţi.
 Asigurarea nu acoperă răspunderea civilă extracontractuală ce-i poate

reveni asiguratului în legătură cu pagubele cauzate terţilor datorate faptelor proprii.


 Riscuri asigurate, respectiv despăgubiri acordate, pentru:

- acoperirea prejudiciilor produse terţilor urmare unor lucrări profesionale, executate acestora de către asigurat.
- acoperirea prejudiciilor produse clientului asiguratului ca urmare pierderii, distrugerii sau deteriorării documentelor originale
şi/sau suporturilor magnetice predate de aceştia asiguratului în vederea înregistrării şi prelucrării datelor financiar – contabile

- sumele cheltuite de asigurat sau clientul prejudiciat al acestuia pentru reconstituirea, refacerea sau înlocuirea documentelor anterior
menţionate.
- cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la desdăunare
 Nu se acordă despăgubiri pentru:

- pierderi cauzate de alte activităţi decât cele prevăzute de lege


- pagube produse cu intenţie sau din neglijenţă gravă a asiguratului
- pagube produse ca urmare a nerespectării reglementărilor legale în vigoare referitoare la desfăşurarea activităţii
profesioanle şi a conduitei etice.
- pagubele cauzate din neexecutarea sau executarea parţială a angajamentelor contractuale.

 Perioada de acoperire a pretenţiilor de despăgubiri solicitate de clienţi (răspunderea asiguratului):

- până la 5 ani - pentru obligaţii fiscale (corelată cu termenul de prescripţie prevăzut de art. 89 alin (1) din Codul
de procedură fiscală)
- până la 2 ani de la data producerii pagubei (corelată cu termenul de prescripţie de 2 ani prevăzut de art. 3 alin
(2) din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, în cazul raporturilor ce izvorăsc din asigurare)

115. Răspunderea administrativă


Fundamentare
Răspunderea administrativă sau contravenţională intervine în cazul abaterilor de la reglementările şi procedurile judiciare,
fiscale, contabile şi alte acte normative emise de autorităţile administraţiei publice.
Reglementări
 Codul de procedură civilă

 Codul de procedură penală

 Codul de procedură fiscală


40
 Legea contabilităţii nr. 82/1991

Fapte sancţionabile administrativ


 inlocuirea expertului contabil de către instanţă (art. 205, alin. (2), din Codul de procedură civilă), în cazul în care acesta nu se
înfăţişează.

 aducerea în instanţă a expertului contabil, cu mandat (art. 188, alin(2), din Codul de procedură civilă), în caz de pricini urgente
sau pentru a da lămuriri atunci când i se cere (art. 211 din Codul de procedură civilă).

Amenzi judiciare
Dacă legea nu prevede altfel, instanţa va sancţiona următoarele
fapte săvârşite în legătură cu procesul:
- refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrării
în termenul fixat, ori refuzul de a da lămuririle cerute;
-neluarea de către conducătorul unităţii în cadrul căreia urmează a se efectua o expertiză, a măsurilor necesare pentru efectuarea
acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei;
- neprezentarea unui înscris sau a unui bun, de către cel care îl deţine, la termenul fixat în acest scop de instanţă;
- refuzul sau omisiunea unei autorităţi sau altei persoane de a comunica la cererea instanţei la termenul fixat în acest scop, datele
care rezultă din actele şi evidenţele ei;
- cauzarea amânării judecării sau executării silite de către cel însărcinat cu îndeplinirea actelor de procedură”.
- lipsa nejustificată a expertului de la procesul penal, atunci când este citat;
- tergiversarea de către expert a îndeplinirii însărcinărilor primite, respectiv a efectuării şi depunerii raportului de expertiză contabilă
judiciară.

116. Răspunderea Penală


Sunt supuse dreptului penal infractiunile:
- comerciale sau de afaceri

- de fals intelectual sau bancruta frauduloasă

- fiscale

- de serviciu

- de spălare a banilor

117. Depunerea juramantului


La inscrierea in Corp, orice membru este obligat sa depuna un juramant
prin care se obliga sa aplice in mod corect si fara partinire legile tarii si regulile din regulamentele emise de Corp. Continutul este :
“ Jur sa aplic in mod correct si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile Regulamentului CECCAR si ale Codului
Etic privind conduit etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati , sa pastrez secretul profesional si sa aduc
la indeplinire cu constiinciozitate indatoririle ce imi revin in calitate de expert contabil / contabil autorizat. “

118. Sindicate si asociatii profesionale


Potrivit Codului, membrii Corpului se pot asocia in sindicate sau asociatii, cu obligatia ca, in termen de o luna de la constituire,
sa trimita Consiliului filialei un exemplar din Statut si o declaratie cuprinzand fondatorii acestei asociatii. Sindicatul sau asociatia
trebuie sa respecte toate drepturile si obligatiile care revin membrilor Corpului.

119. Cotizatii profesionale


Orice membru al Corpului are obligatia sa plateasca taxele de inscriere si cotizatiile convenite pentru anul respectiv. Cotizatiile
difera in functie de pregatirea profesionala si de statut . Acestea in prezent sunt diferentiate pe categorii profesionale si in functie de statut.
Cotizatiile se impart in fixe si variabile. Cotizatiile fixe se platesc la inceputul anului odata cu termenul de exercitare a profesiei pentru
anul in curs iar cele variabile se platesc pana la 31 august pentru sem I a anului in curs si pana la 31 ian a anului urmator pentru sem II a
anului in curs.
Cotizatiile profesionale au urmatoarele forme : taxe de examen, taxe inscriere in tabloul corpului, cotizatii fixe, cotizatii variabile,
cotizatii anuale de pregatire pentru stagiari.

120. Etica pentru profesionştii contabili angajaţi

41
 Profesionistul contabil angajat poate fi salariat, partener, director administrativ, sau într-o altă funcţie în cadrul entităţii
economice sau sociale.

 Ameninţări la adresa respectării principiilor fundamentale:

- Interes propriu (interese financiare, împrumuturi sau garanţii; convenţii de compensare prin stimulente; utilizarea inadecvată a
activelor firmei).
- Autoexaminarea sau autocontrolul:
- Intocmirea unor documente care fac obiectul examinarii şi justificării (aprobării) de către acelaşi profesionist contabil
(exemplu, acordă viza de control financiar preventiv pentru operaţiuni în documente pe care tot el le aprobă).
- Familiaritate (incheierea unui contract de prestări de consultanţă financiar – contabilă cu un profesionist contabil membru
apropiat al familiei).
- Indimidare (ameninţarea cu concedierea sau schimbarea din funcţie dacă profesionsitul contabil nu este de acord cu aplicarea
unui principiu contabil la prezentarea situaţiei financiare a firmei.)

Măsuri de protecţie: aplicarea standardelor profesionale; respectarea reglementărilor ; implementarea sistemului de control intern,
control financiar preventiv; monitorizarea performanţei angajaţilor; aplicarea de politici şi proceduri proprii angajaţilor.
În situaţia în care profesionistul contabil consideră că se vor continua acţiuni neetice:
 apelarea la consiliere juridică, sau

 in cazuri extreme – demisionare din cadrul entităţii angajatoare.

121. Care sunt abaterile disciplinare ale membrilor care se sancţionează cu suspendare sau interdicţie:
Abaterile disciplinare ale membrilor care se sancţionează cu suspendare (de la 3 la 12 luni) sunt:
o absenta nemotivata de la doua sedinte consecutive ale AG ale filialei sau ale Conferinţei Naţionale,
o Neplata cotizatiei anuale şi/sau a celorlalte termene stabilite de Regulament, pe durata unui an calendaristic,
o Nerespectarea normelor privind apărarea şi păstrarea secretului profesional
Abaterile disciplinare ale membrilor care se sancţionează cu interzicere a dreptului de a exercita profesia contabilă sunt:
o Absenta nemotivata de la 3 reuniuni consecutive ale AG ale filialei sau ale CN;
o Publicitatea fara respectarea prevederilor Codului privind conduita etica si profesionala a experi1or contabili si a
contabililor autorizati din Romania;
o Neplata cotizatiei anuale si a celorlalte obligaitii banesti aferente unui an calendaristic;
o Condamnarea membrului Corpului pentru savârsirea unei fapte penale care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune si
de administrare a societatii comerciale de profil;
o Executarea unei pedepse privative de libertate pentru savârsirea unei fapte care nu interzice dreptul de gestiune si de
administrare a societatii comerciale de profil;
o Neplata la buget, in termenul si in cuantumul prevazut de lege, a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor incasate
de catre persoane fizice;
o Incalcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei;
o Refuzul de a pune la dispoziia organelor de control ale Corpului documentele privind activitatea profesionala;
o Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara viza anuala pentru exercitarea profesiei legal
constituite.
122. Obligatiile de comunicare in cazul aplicarii de sanctiuni disciplinare membrilor?

Aplicarea unei sancţiuni disciplinare trebuie să fie adusă la cunoştinţa publicului prin:

a) afişarea câte unui extras al hotărârii de sancţionare la sediul filialei Corpului, la direcţia generală a finanţelor publice judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti, şi la tribunal, însoţită de publicarea acestuia întrun ziar local de largă circulaţie;
b) comunicarea măsurii, în scris, direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi tribunalului, în
cazul aplicării sancţiunilor prevăzute în art. 16 lit. "c" şi "d" din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, aprobată şi modificată prin Legea
nr. 42/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
În cazul aplicării sancţiunii de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei, cel în cauză este obligat să depună, sub luare de
semnătură, la consiliul filialei de care aparţine, carnetul de expert contabil sau cde ontabil autorizat şi parafa; acestea îi vor fi restituite
la expirarea termenului de suspendare.
Aceeaşi obligaţie există şi în cazul aplicării măsurii de interzicere a dreptului de exercitare a profesiei.
Membrul care refuză să se conformeze va fi radiat din Tabloul Corpului.

42
Membrii comisiilor de disciplină sunt obligaţi să păstreze secretul profesional în exercitarea funcţiilor lor.

123. Care sunt atributiile reprezentantului Ministerului Finantelor Publice pe langa consiliile filalelor.

Reprezentantul Ministerului Finanlelor de pe lânga consiliul filialei are urrnatoarele atribulii:


a) participa la lucrarile adunarii generale, ale Consiliului filialei, ale Biroului permanent si ale Comisiei de disciplina, fara drept
de vot;
b) sesizeaza Corpul Experilor Contabili si Contabililor Autorizati cu privire la aprobarea sau refuzul de inscriere in evidenta
acestuia de catre consiliile fihialelor, pe care le considera nelegale;
c) sesizeaza Comisia superioara de disciplina cu privire la hotarârile comisiei de disciplina a filialei pe care le considera nelegale;
d) sesizeaza reprezentantul Ministerului Finantelor de pe lânga Consiliul superior asupra hotarârilor consiliului fihialei, care
contravin reglementarilor legale, precum si cu privire la cazurile prevazute la lit. b si c.

124. Enumeraţi 8 atribuţii ale adunării generale ale filialei CECCAR.


1) Ia cunoştiinţă. dezbate si aproba. prin vot deschis, raportul Consiliului filialei pentru exercitiul financiar expirat si
raportul cenzorilor asupra gestiunii financiare a Consiliului fihialei.
2) Aproba, prin vot deschis, b.v.c. al filialei pentru exercitiul financiar viitor si executia b.v.c pentru cxercitiul financiar
expirat.
3) Ia cunostinta de raportul Consiliului filialei privind rezultatele analizei activitatii profesionale a expertilor individuali si a
societatilor comerciale controlate, in vederea asigurarii bunei exercitări a profesiei de expert contabil si de contabil
autorizat pe teritoriul filialei. Aprobă lista experti1or contabili individuali si a societatilor ce vor fi analizate in anul
urmator.
4) Noul R.O.F.: alege si revoca presedintele si doi membri ai Comisiei de disciplina a filialei.
5) Alege si revoca pe membrii C.F.C., presedintele si membrii comisiei de cenzori.
6) Propune. dintre membri sai, candidatii pentru C.S.
7) Adopta lista membrilor de onoare ai filialei.
8) Stabileste masurile necesare pentru indeplinirea altor atributii prevazute de acte normative sau de Hotarâri ale C.S.

125. Prezentaţi şi explicaţi cele 6 principii fundamentale prevăzute în Codul etic naţional al profesionaliştilor contabili?

Principiile fundamentale sunt:


- Integritatea
Un profesionist contabil trebuie sa fie sincer si corect in realizarea serviciilor profesionale.
- Obiectivitatea
Profesionistul contabil trebuie sä fie impartial si nu trebuie sä admita prejudecati sau abateri, conflicte de interese sau influentarea
sa de cätre altii in privinta incälcärii obiectivitatii.
- Competenta profesionala si bunavointa
Profesionistul contabil trebuie sä indeplineasca serviciile profesionale cu bunavointa, competenta, asiduitate si are datoria
permanenta de a-si mentne cunostintele profesionale si aptitudinile la nivelul cerut pentru a se asigura ca un client sau un patron
este beneficiarul unui serviciu profesional competent, bazat pe ultimele evolutii din domeniul practicii, legislaiei si tehnicii.
- Confidentialitatea
Profesionistul contiabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor dobândite in timpul indeplinirii serviciilor profesionale
si nu trebuie sä utilizeze sau sä divulge aceste informatii fără autorizare clara si expresa sau numai dacä exista un drept legal sau
profesional sau datoria de a face acest lucru.
- Profesionalism - Comportamentul profesional
Profesionistul contabil trebuie sä actioneze intr-o manierä conformä cu buna reputatie a profesiei si sä se abtina de la orice
comportament care ar putea discredita profesia. Ob1igatia de a se abtine de la orice activitate care ar discredita profesia ceea ce
presupune existenta unor responsabilitati ale profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei
contabile, de angajati si colaboratori, de patroni, si fata de publicul larg.
- Respectarea normelor tehnice si profesionale
Un profesionist contabil trebuie sä-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale
relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in mäsura in
care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, în cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta (dupa
curn se va vedea in Sectiunea 8 de mai jos). In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de:
- IFAC (de ex. Standardele Intemationale de Audit)
- Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate
- Ministerul Finantelor Publice
- C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari
- Legislatia relevantă

43
126. Cum se rezolva conflictele de etica potrivit Codului etic national al profesionistilor contabili.

Nu este posibil sa se incerce intocmirea unei liste detaliate cu potentialele cazuri in care ar putea aparea conflicte de interese.
Trebuie notat faptul cä, o diferenta onesta de opinie intre un profesionist contabil si o alta parte nu constituie o problema etica in
sine. Oricum, faptele si imprejurarile fiecarui caz necesita o investigare din partea celor interesati.
Totusi, pot exista factori specifici care intervin când responsabilitatile unui profesionist contabil pot intra in conflict de
interese cu cerintele inteme sau exteme de un tip sau altul. Prin urmare:
- Poate exista pericolul presiunui din partea unei autoritati superioare, director sau partener; sau atunci când existä relatii
personale sau de familie care pot da nasere posibilitatii exercitärii unei presiuni asupra lor. Intr-adevär, trebuie descurajate relatiile
sau interesele care ar putea influenta sau ameninta integritatea profesionistului contabil.
- Unui profesionist contabil i se poate cere sa actioneze contrar normelor profesionale si/sau tehnice.
- Poate aprea o problema legata de loialitate care trebuie sa se imparta intre superiorul profesionistului contabil si normele
profesionale de comportament care îi sunt impuse.
- Poate aparea un conflict cîd este publicatä o informaţie inselätoare, care poate fi in avantajul angajatorului sau al clientului
si de care poate beneficia sau nu profesionistul contabil, ca rezultat a acelei publicari.
La aplicarea norrnelor generale de comportament etic, profesionistii contabili angajati pot intâlni situatii legate de
identificarea unui comportarnent care nu este etic sau de rezolvarea unui conflict etic. Când se confruntä cu probleme etice
importante, pentru a rezolva acest conflict, profesionistii contabili trebuie sa respecte politicile stabilite de catre organizaia,
(Intreprinderea) la care este angajat. Dacä asemenea politici nu rezolvä conflictul etic, trebuie sa se tina cont de urmatoarele:
- Sa se analizeze problema conflictuala cu superiorul ierarhic imediat. Daca problema nu este rezolvata cu superiorul ierarhic
imediat si profesionistul contabil se decide sa meargä la nivelul superior urmator de conducere, superiorul ierarhic imediat trebuie
sa fie intiintat despre aceasta decizie. Daca se descopera ca seful ierarhic superior este implicat in problema conflictuala,
profesionistul contabil trebuie sa prezinte problema la nivelul imediat superior din conducere. Când seful ierarhic superior este
seful Biroului Executiv (sau ceva asemanator) urmatorul nivel superior care poate controla activitatea poate sa tie Comitetul
Executiv, Consiliul Director, Directorii Ne-Executivi, Consiliul de Administraţie, Comitetul Actionarilor sau al Partenerilor la
Conducere (dupa caz).
- Sa se solicite consultanţă sau consiliere, pe baza confidenliala, de la un consilier independent san de la organismul
profesional contabil, pentru a obtine o intelegere a posibilelor evolutii ale situatiei.
- Daca conflictul de etica mai exista inca dupa epuizarea comptetä a tuturor posibilitatilor de control intern, in ultima instanta
profesionistul contabil nu poate avea altä solutie la unele probleme semnificative (de ex. frauda) decât sa-si dea demisia si sa
prezinte un memorandum informativ unui reprezentant corespunzator al acelei organizaii (Intreprinderi).
Orice profesionist contabibl intr-un post superior de conducere trebuie sa incerce sa se asigure ca, in cadrul organizatiei
(Intreprinderii) pentru care lucreaza, sunt stabitite anumite politici in vederea rezolvarii conflictebor.
Organismelor membre ale IFAC li se recomanda cu insistenta sa se asigure ca membrii lor care se confrunta cu conflicte de
etica au acces la activitafi confidentiale de consiliere. In acest sens in cadrul C.E.C.C.A.R. functioneaza Comisia de etica
profesionala, comisiile de apel, Tribunalul arbitral si comisiile de disciplina.

127. Principalele prevederi ale Codului etic referitoare la confidentialitate.

Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor obtinute in timpul
misiunilor sale si nu trebuie sa le utilizeze sau sa le divulge fara autorizatie scrisä, in afarä de cazurile când obIigaia divulgarii
este prevazuta prin lege sau norme reglementare.

128.. Activitatea de consultanta fiscala, conform prevederilor Codului etic.

Un profesionist contabil care presteazä servicii profesionale in domeniul fiscalitätii este indreptatit sä propunä cea rnai bunä
solutie in favoarea unui client sau a unui angajator cu conditia ca prestatia sa fie efectuata cu competentä. In nici un caz nu trebuie
sä fie diminuate integritatea si obiectivitatea, iar opinia profesionistului contabil trebuie sa fie conform legii. Dubiile pot fi
rezolvate in favoarea clientului sau a patronului dacä exista elemente rezonabile pentru solutia respectivä.
Un profesionist contabil nu trebuie sä dea unui client sau unui angajator asigurarea cä declaratia fiscalá si consultanta in
matene fiscalä sunt dincolo de once indoiala. Profesionistul contabil trebuie sä se asigure ca patronul si clientul sunt constienti de
limitele legate de serviciile si consultanta fiscala si ca nu interpreteaza gresit exprimarea opiniei drept o afirmare a unui fapt.
Un profesionist contabil care intreprinde sau asista la pregatirea unei declaratii fiscale trebuie sä informeze clientul sau
angajatorul ca responsabilitatea pentru continutul declaratiei revine in primul rând clientului sau angajatorului. Profesionistul
contabil trebuie sä ia masurile necesare pentru a se asigura cä declaratia fiscala este corect intocmita pe baza informatiei primite.
Consultana fiscala sau opiniile referitoare la consecinta materialä date clientului ori unui angajator trebuie sä fie exprimate
sub forma unei scrisori sau intr-o notä in dosarul de lucru.
Un profesionist contabil nu trebuie sa fie asociat cu nici o declaratie sau comunicare in care existä motiv sa se creada ca:
(a) ar contine o declaratie falsa sau care ar induce in eroare;
44
(b) ar contine declaratii sau informatii furnizate neglijent sau farä nici o cunoastere reala a faptului cä ele sunt adevarate sau
false, sau
(c) ar omite sau ascunde informatia ceruta a fi prezentata si o asemenea omitere sau ascundere poate induce in eroare
autoritatile fiscale.
Un profesionist contabil poate pregati declaratiile fiscale implicând folosirea estimarilor dacä o asemenea practica este in
general admisa sau daca circumstantele date nu permit obtinerea de informatii exacte. Atunci când sunt folosite estimarile, ele
trebuie sa fie prezentate in asa fel incât sa nu lase impresia ca aceste date sunt exacte. Profesionistul contabil trebuie sä fie convins
cä sumele estimate sunt rezonabile in aceasta situalie.
Un profesionist contabil, in mod obisnuit, se poate baza in pregatirea unei declaratii fiscale pe informatia fumizata de client
sau angajator, in cazul in care informatia pare rezonabilä. Cu toate cä nu se cere examinarea sau revizuirea documentelor, ori a
altor evidente in sprijinirea informatiei, profesionistul contabil trebuie sa incurajeze, atunci când este cazul, furnizarea acestor
date.
In plus, profesionistul contabil:
(a) trebuie sa foloseasca atunci când este posibil declaraliile fiscale ale clientului din anii anteriori;
(b) este necesar sa faca in mod rezonabil verificäri, atunci când informatia prezentata pare sa fie incorecta sau incompleta;
(c) este incurajat sa faca referiri la registrele si inregisträrile operatiunilor respective.
Când un profesionist contabil descoperä o eroare sau o omisiune in declaratia fiscala a anului anterior (cu care poate sa tie
asociat sau nu profesionistul contabil) sau ca nu s-a completat sau nu s-a inregistrat declaratia fiscalä cerutä, el trebuie:
(a) sa il sfatuiasca prompt pe client sau angajator in legatura cu eroarea sau omisiunea si sa recomande informarea autoritaiior
fiscale. In mod normal profesionistul contabil nu este obligat sa informeze autoritatile fiscale, iar aceasta nu poate ft facuta fara
permisiunea clientului sau angajatorului;
(b) daca clientul sau angajatorul nu corecteaza eroarea, profesionistul contabil:
(i) trebuie sa informeze clientul sau angajatorul ca nu este posibil sa lucreze pentru ei in legatura cu acea declaratie sau
cu alte informatii prezentate autoritatilor;
(ii) trebuie sa ia in consideratie daca continuarea misiunii sale cu clientul sau angajatorul este in concordanta cu
responsabilitatile sale profesionale.
(c) daca profesionistul contabil ajunge la concluzia ca poate fi continuata relatia profesionala cu clientul sau cu angajatorul,
trebuie luate toate masurile rezonabile pentru a se asigura ca eroarea nu este repetata in declaratiile fiscale viitoare;
(d) In imprejurarea in care profesionistul contabil a incetat sä mai actioneze pentru client sau pentru angajator el trebuie sa
comunice decizia sa clientului sau angajatorului si nu trebuie sa dea informatii tertilor, fara consimtamântul clientului sau al
angajatoruiui, cu exceptia cazului in care aceasta i se cere prin lege.

129.. Ce obligatii are CECCAR fata de profesionistii contabili angajati in industrie,comert,educatie,sector public etc?

Secţiunile următoare conţin linii directoare care se referă în special la profesioniştii contabili care lucrează în industrie, comerţ,
sectorul public sau învăţământ. Profesioniştii contabili angajaţi în cabinete sau societăţi de profil trebuie să fie conştienţi că principiile
prezentate în continuare sunt aplicabile şi în cazul lor particular. Dacă profesioniştii contabili angajaţi în cabinete / societăţi sunt în
dubiu în ceea ce priveşte aplicabilitatea vreunui principiu, atunci ei trebuie să ceară asistenţă la organizaţia lor profesională.

Secţiunea 15. Conflictul de loialitate

Secţiunea 16. Sprijinirea colegilor angajaţi

Secţiunea 17. Competenţa profesională

Secţiunea 18. Prezentarea informaţiilor

130.. Care sunt elementele principale pe care le contine “Declaratia anuala” depusa de membrii CECCAR in vederea obtinerii
vizei de exercitare a profesiei?

“Declaratia anuala” depusa de membrii CECCAR persoane fizice contine:


o Numele, prenumele, nr. Carnetului emis de corp, domiciliul si nr telefon,
o Modul de desfasurare a activitatii in anul incheiat:
 Ca liber profesionist (prin cabinete proprii, prin SC de expertiza, cu titlu individual)
 Ca salariat al unei institutii sau aagent economic
o Venituri din activitatea profesionala, total si defalcat pe activitati desfasurate,
o Pregatire profesionala

45
 Realizata in anul anterior
 Necesitati de pregatire profesionala in viitor
o Alte informatii relevante
o Aprecieri cu privire la activitatea desfasurata de filiala CECCAR in anul incheiat

“Declaratia anuala” depusa de membrii CECCAR societati comerciale de profil contine:


o Date identificare:
 Cabinetul (persoana juridica), autorizatia CECCAR, sediul social,
 Registrul comertului (CUI, nr. inreg.),
 Capital social la 31 decembrie,
 Asociati, actionari,
 Administratori
 Actiuni sau parti sociale
 Birouri, filiale, sucursale, agentii, puncte de lucru
o Activitatea desfasurata in anul incheiat
 Cifra de afaceri realizata
 Resurse umane
 Asigurarea profesionala
 Control de calitate
 Daca acest cabinet mai este membru al unei asociatii profesionale

131. Ce obligaţii au filialele Corpului pe linia comunicării cu membrii?

Conducerile filialelor Corpului iau măsuri pentru asigurarea păstrării unor legături permanente cu membrii în scopul
cunoaşterii problemelor cu care sunt confruntaţi şi sprijinirii în rezolvarea acestora.
Este obligatorie comunicarea prin scrisoare recomandată cu aviz de primire în următoarele cazuri:
a) Aducerea la cunoştiinţă în termen de 10 zile a promovării examenului de acces la profesie şi invitarea la
întocmirea formalităţilor pentru înscrierea la stagiu,
b) Toate comunicările pe perioada efectuării stagiului, conform Regulamentului privind efectuarea stagiului şi
examenul de aptitudini, în vederea accesului la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat,
c) Aducerea la cunoştiinţă în termen de 10 zile a promovării examenului de aptitudini şi invitarea la întocmirea
dosarului pentru înscrierea în Tabloul Corpului. Cu această ocazie se va transmite şi “fişa personală” ce urmează
să o completeze viitorul membru,
d) Transmiterea “Declaraţiei anuale” ce urmează a fi completată de membrul Corpului şi retransmisă la filială pentru
înregistrare. În acelaşi plic este obligatorie aducerea la cunoştiinţa membrului a modului de îndeplinire de către
filială a acţiunilor prervăzute în Programul de activitate aprobat de Conferinţa Naţională pentru anul expirat
făcându-se în mod strict şi exclusiv referire asupra fiecăreia din poziţiile şi capitolele prevăzute în Program.

Convocarea la Adunarea Generală a filialei se face de regulă prin fax sau poştă dar este obligatorie şi transmiterea prin cel
puţin două mijloace de informare în masă (radio, TV, ziare locale).
Anunţurile privind organizarea de cursuri de formare şi dezvoltare profesională, oferirea către membrii a materialelor
documentare existente, orarul consultaţiilor şi orice alte comunicări de interes pentru membrii se aduc la cunoştiinţa acestora şi a
persoanelor interesate prin cele mai potrivite mijloace (telefon, fax, e-mail, scrisoare transmisă prin poştă cu aviz de confirmare a
primirii)

132. Care sunt obligaţiile de raportare ale membrilor?

Membrii corpului au următoarele obligaţii de raportare:


a) La obţinerea calităţii de expert contabil sau contabil autorizat şi înscrierea în tabloul Corpului pentru prima dată,
membrul Corpului-persoană fizică va depune, odată cu dosarul prevăzut în Regulamentul de organizare şi
funcţionare, şi “Fişa personală”.
b) Pentru obţinerea licenţei anuale de exercitare a profesiei conform Normelor privind acordarea vizei anuale
membrii Corpului-persoane fizice depun, la termenele şi în condiţiile stabilite în Norme, “Declaraţia annuală”.
c) La înscrierea în tabloul Corpului, pentru prima dată, membrii Corpului-persoane juridice vor depune, odată cu
dosaru de înscriere, şi “Fişa pentru persoane juridice”.
d) Annual, la termenele stabilite, membrii Corpului-persoane juridice depun la filiala de care aparţin sau la Aparatul
central, după caz, documentul: “Declaraţia annuală”.

46
e) Atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice, membre ale Corpului, depun “Raportul anual privind auditul de
calitate” în condiţiile şi la termenele stabilite în Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor
contabile

Membrii corpului sunt deasemenea încurajaţi să aducă la cunoştinţa structurilor Corpului orice problemă cu care se
confruntă în exercitarea profesiei şi au dreptul să solicite informaţii privind modul în care s-a acţionat pentru soluţionarea celor
sesizate şi rezultatele obţinute. Membrii nemulţumiţi se pot adresa structurilor ierarhice superioare din cadrul Corpului.

133. Care sunt principalele prevederi ale normelor CECCAR privind nivelul de organizare şi desfăşurare a cursurilor pentru
înţelegerea şi aplicarea IFRS/IAS?

Obiectul cursurilor pentru înţelegerea şi aplicarea IFRS/IAS este sprijinirea procesului de reformă în domeniului
contabilităţii şi de integrare a ţării în structurile europene.
Cursurilor pentru înţelegerea şi aplicarea IFRS/IAS se organizează de CECCAR prin filialele sale sau ale entităţii aprobate
de Biroul Permanent al Consiliului Superior.
Cursurile au la bază manualul intitulat “Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate”,
autor Conf. Dr. Adriana Duţescu
Durata minimă a unui curs de înţelegere şi aplicare a IAS este de 60 ore iar cea a unei zile de curs este de 6 ore.
Structura pe module şi timpul afectat este următoarea:
Partea I: Introducere în Stamdardele Internaşionale de Contabilitate
6 ore
Partea a II-a: Cadrul general de întocmire şi prezntare a situaţiilor financiare 12 ore
Partea a III-a: Ciclul investiţional al întreprinderilor în lumina Standardelor Internaţionale de Contabilitate
12 ore
Partea a IV-a: Ciclul de exploatare al întreprinderii în viziunea Standardelor Internaţionale de Contabilitate
16 ore
Partea a V-a: Ciclul de finanţare al întreprinderii în contextul Standardelor Internaţionale de Contabilitate
14 ore
Lista lectorilor CECCAR ce urmează să susţină cursul de “Înţelegere şi aplicare a Standardelor Internaţionale de
Contabilitate” va fi cunoscută de toate structurile Corpului şi devine obligatorie pentru toţi organizatorii de cursuri sub egida
CECCAR. Filialele organizatoare au obligaţia de a respecta lista aprobată a lectorilor. Folosirea altor lectori care nu sunt cuprinşi
în listă este interzisă. Un curs va fi predat de o echipă de 3-5 lectori şi numai în mod excepţional de 2 lectori.
Pot participa la cursurile organizate de Corp potrivit normelor CRCCAR:
o Membrii corpului
o Persoane cu pregătire economică din societăţile comerciale, regii autonome,companii naţionale, administraţie,
învăţămînt etc.
o Cadre de conducere din întreprinderi, administraţie şi alte entităţi economice şi sociale.

Obligaţiile organizatorilor de cursuri:

o Să transmită Departamentului de Pregătire şi Dezvoltare Profesională a Membrilor ţi Organizarea Stagiului,


până la data de 25 decembrie a fiecărui an, programul annual defalcat pe luni al cursurilor de înţelegere şi
aplicare a IAS pentru anul următor,
o Să respecte normele elaborate de Corp referitoare la organizarea şi desfăşurarea cursurilor,
o Să mediatizeze pe plan local măsurile luate de Corp pentru înţelegerea şi aplicarea IAS
o Să transmită Departamentului de Pregătire şi Dezvoltare Profesională a Membrilor şi Organizarea Stagiului,
până la data de 15 a lunii următoare, situaţia cursurilor care au fost organizate.

134.Care sunt conditiile pentru a deveni auditor de calitate in cadrul CECCAR?


Pentru a fi auditor un membru al Corpului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să depună o opţiune în acest scop
- să aibă o vechime de cel puţin 5 ani şi să fie înscris în Tabloul Corpului
- să nu fi fost sancţionat disciplinar
- să depună un angajamet de a consacra anual , pentru monitorizarea activităţii profesionale , un minimum de 40 de
ore
- să urmeze , în prealabil , un stagiu de formare , după care să susţină un test organizat de Corp , privind nivelul
cunoştinţelor profesionale.

135.Ce intelegeti prin control de calitate asupra serviciilor profesionale efectuate de membrii Corpului?

47
Auditul de calitate desemnează un ansamblu de măsuri luate de
CECCAR vizând analiza modalităţilor de organizare şi funcţionare
a unui cabinet şi aprecierea modului de aplicare în cadrul acestuia a
normelor profesionale emise de Corp.
Auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile răspunde
următoarelor obiective:
- oferirea către public a unei bune percepţii despre calitatea serviciilor prestate
- armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor
- contribuirea la buna organizare a cabinetelor şi la perfecţionarea metodelor de lucru
- aprecierea modului de aplicare a regulilor şi normelor profesionale
- dezvoltarea solidarităţii în rândul profesiei , prin favorizarea contactelor între colegi , apropierea şi respectul
profesioniştilor faţă de organismele Corpului .

136.Partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila judiciara.

Lucrările şi concluziile expertizei contabile se consemnează într-un raport scris care trebuie să cuprindă cel puţin trei capitole:
Capitolul I – INTRODUCERE; Capitolul II – DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE şi Capitolul II – CONCLUZII.
Anexele la raportul de expertiză contabilă – fac parte integrantă din raportul de expertiză contabilă şi se întocmesc
de către expertul contabil cu scopul de a susţine o constatare din cuprinsul raportului de expertiză contabilă . Anexele
raportului de expertiză contabilă sunt un << produs >> al muncii expertului contabil.
137.Cine poate efectua expertiza contabila?
Expertizele contabile pot fi efectuate numai de către persoanele
care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii ,
fiind înscrise , cu viza la zi , în partea activă a Tabloului experţilor
contabili , actualizat anual de către CECCAR.
138.Cum se clasifica expertizele contabile
Expertizele contabile se clasifică după cum urmează:
I. După scopul principal în care au fost solicitate , în:
a). Expertize contabile judiciare , reglementate de : Codul de procedură civilă , Codul de procedură penală , alte legi
speciale.
b). Expertize contabile extrajudiciare sunt cele efectuate în afara procedurilor reglementate prin rezolvarea unor
cauze supuse verdictului justiţiei. Sunt efectuate în afara unui proces justiţiar . Nu au calitate de mijloc de probă în
justiţie , ci , cel mult , de argumente , pentru solicitarea de către părţi a administrării probei cu expertiza contabilă
judiciară sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabilă.
II. După natura principalului obiectiv care se referă la :
a). Expertize contabile civile dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor civile
b). Expertize contabile penale dispuse sau acceptate în rezolvarea unor aspecte civile ataşate litigiilor penale
c). Expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale
d). Expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor fiscale
e). Alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de
către clienţi.

139.Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil.

Componentele independentei:
1. Independenta de spirit (in gândire):
— Stare de gândire care permite oferirea unei opinii, a unui serviciu profesional farä sä fie afectatã judecata profesionala;
— Ea presupune integritate si obiectivitate.
2. Independenta in aparentä:
— reprezinta capacitatea de a demonstra cä riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate, astfel incat o
terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil;
— este componenta fundamentala a independentei.
Un functionar public nu poate fi niciodata independent. Activitatea de expert contabil este incompatibilä cu orice alta activitate
curentä.
Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu practica liberalä, cu deosebire auditorilor statutari si
tuturor persoanelor care sunt in masurä de a influenta lucrãrile profesionistului contabil.

140.Ce trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta de numire a expertului contabil, intr-o cauza civila?

În Încheierea de şedinţă trebuie menţionată data acesteia ,


48
Denumirea şi calitatea procesuală a părţilor , domiciliul sau sediul
social al acestora , numărul şi anul dosarului şi natura acestuia
(civil).
141.Contractarea expertizei contabile.

Efectuarea expertizelor contabile se face pe bază de contract. Unul din elementele fundamentale ale contractului fiind mărimea
onorariului.Încheierile de şedinţă (în dosarele civile) şi Ordonanţele organelor de urmărire şi cercetare penală (în dosarele
penale), acceptate de experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor , ţin loc de contract pentru efectuarea
expertizelor contabile judiciare.
142.Exceptii de la delegarea si supravegherea lucrarilor privind expertizele contabile.

Efectuarea lucrărilor privind expertiza contabilă judiciară nu poate fi delegată de către experţii contabili numiţi din oficiu sau la
recomandarea părţilor, asistenţilor sau colaboratorilor lor. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare , expertul contabil poate
delega executarea unor lucrări asistenţilor sau colaboratorilor săi , păstrându-şi răspunderea finală asupra conţinutului şi concluziilor
raportului de expertiză contabilă extrajudiciară.

143.Importanta documentarii si a studiului documentar.

Documentarea lucrărilor privind expertiza contabilă are un caracter particular şi se limitează strict la ce este necesar , pentru a
răspunde la obiectivele (întrebările , punctele) fixate expertului de către organul în drept să dispună expertiza contabilă judiciaăa ,
prin Încheierea de şedinţă (în dosarele civile) sau Ordonanţă a organului de urmărire şi cercetare penală (în dosarele penale) , sau
prin obiectivele contractului privind expertiza extrajudiciară. Studierea materialului documentar adecvat , constituie premisa şi
condiţia necesară întocmirii unui raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat , bazat pe documente justificative şi
evidenţieri contabile şi nu prezumţii , declaraţii ale părţilor şi/sau ale martorilor.

144.Care este continutul materialului documentar in cazul expertizelor judiciare?


Orientativ, materialul documentar pe care trebuie să-l studieze expertul contabil , în cazul expertizelor judiciare , se compune din:
I. Dosarul cauzei , în care s-a dispus o expertiză judiciară
II. Documentele justificative şi registrele contabile aflate în păstrarea părţilor implicate în procesul justiţiar sau în
arhivele terţelor persoane , care au vreo legătură cu obiectivele expertizate.
III. Procesele verbale întocmite de organele de control abilitate , aflate atât în posesia acestora cât şi în posesia
persoanelor juridice şi/sau fizice controlate , care au vreo legătură cu obiectivele expertizate.
Particularizat, în cazul exprtizelor contabile dispuse în dosarele penale , expertul contabil are dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul
dosarului penal numai cu încuviinţarea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată cărora expertul contabil este abilitat să
le ceară lămuriri în legătură cu faptele sau împrejurările cauzei.

145.Care este continutul dosarului expertului contabil privind documentarea expertizei contabile?

Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de către expertul contabil de la părţile care îl au în
păstrare. Dosarul de lucru al expertului contabil , în ce priveşte documentarea expertizelor contabile , trebuie să cuprindă , după
caz:
IV. Încheierea de şedinţă (în cauze civile) , Ordonanţa organului de urmărire şi cercetare penală (în cauzele
penale) , sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare.
V. Raportul de expertiză contabilă – exemplarul expertului contabil care justifică îndeplinirea misiunii.
VI. Eventualele corespondenţe , răspunsuri la întrebări suplimentare sau supimente de expertiză contabilăsolicitate
de organele în drept , care au dispus efectuarea expertizei contabile.
VII. Eventualele note personale ale expertului contabil redactate în timpul efectuării expertizei contabile , necesare
fie redactării raportului de expertiză contabilă , fie urmăririi bugetului de timp şi decontării lucrărilor de
expertiză contabilă cu beneficiarii acestora.

146.Care este continutul capitolului I al raportului de expertiza contabila?

Capitolul I.-INTRODUCERE – al Raportului de expertiză contabilă trebuie să cuprindă cel puţin următoarele paragrafe:
I.- Paragraful de identificare a expertului contabil nominalizat pentru efectuarea expertizei contabile , care trebuie să
cuprindă informaţii cu privire la : numele şi prenumele expertului , domiciliul , numărul carnetului de expert contabil şi poziţia
din Tabloul experţilor contabili;
II.- Paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau a clientului care a
solicitat efectuarea expertizei contabile extrajudiciare. În acest paragraf se menţionează:
a).- În cazul expertizelor contabile judiciare : actul care a stat la baza numirii expertului , respectiv Încheiere de
şedinţă (în cazurile civile) sau Ordonanţă a organelor de urmărire penală (în cauzele penale) , cu menţionarea datei acestuia ,

49
denumirea şi calitatea procesuală a părţilor , domiciliul sau sediul social al acestora , numărul şi anul dosarului şi natura acestuia
(civil sau penal);
b).- În cazul expertizelor contabile extrajudiciare : denumirea clientului , domiciliul sau sediul social al acestuia ,
numărul şi data contractului în baza căruia se efectuează expertiza contabilă solicitată.
III.- Paragraful privind identificarea împrejurărilor şi circumstanţelor în care a luat naştere litigiul în care s-a dispus
efectuarea expertizei contabile judiciare sau contextul în care a fost contractată expertiza contabilă extrajudiciară.
IV.- Paragraful privind identificarea obiectivelor expertizei contabile. În cazul expertizelor contabile judiciare , formularea
obiectivelor expertizei contabile se preia << ad-literam >> din formularea acestora în << Încheierea de şedinţă >> (cauzele
civile) , respective în Ordonanţa organelor de urmărire şi cercetare penală (cauzele penale). În cazul expertizelor contabile
extrajudiciare , formularea obiectivelor acestora trebuie să fie cea din contract.
V.- Paragraful privind identificarea datei sau perioadei şi locului în care s-a efectuat expertiza contabilă. În cazul
expertizelor contabile , dispuse de organelle în drept , în cause civile , data şi locul începerii lucrărilor expertizei contabile
trebuie documentată prin citarea părţilor prin scrisoare cu aviz de primire.
VI.- Paragraful privind identificarea materialului documentar care are o legătură cauzală cu obiectivele expertizei contabile
şi care a stat la baza întocmirii raportului de expertiză contabilă. Materialul documentar nominalizat în acest paragraph trebuie să
fie strict adecvat necesităţilor de documentare a obiectivelor pertizei contabile judiciare sau extrajudiciare.
VII.- Paragraful privind identificarea datei sau perioadei în care s-a redactat raportul de expertiză contabilă cu menţionarea
expresă dacă s-au mai efectuat sau nu alte expertise contabile având aceleaşi obiective. De asemenea , în acest paragraph trebuie
menţionat dacă s-au folosit lucrările altor experţi (contabili,tehnici,etc.) , probleme ridicate de părţile interesate în
expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei.
VIII.- Paragraful privind identificarea datei iniţiale până la care raportul de expertiză contabilă trebuia depus las beneficiar şi
indicarea eventualelor perioade de prelungire faţă de termenul iniţial.

147.Care este continutul capitolului II al raportului de expertiza contabila?

Capitolul II.-DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE, al aportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un
paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (întrebare) a expertizei contabile , care să cuprindă o descriere amănunţită a operaţiilor
effectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar , actele şi faptele analizate , locul producerii
evenimentelor şi tranzacţiilor , sursele de informaţii utilizate , dacă părţile interesate în expertiza contabilă au făcut obiecţii sau au
dat explicaţii pe care expertul contabil le-a luat sau nu în considerare în formularea concluziilor sale. În fiecare astfel de paragraph
trebuie prezentat ansamblul calculelor şi interpretarea rezultatelor acestora. Dar, dacă aceste prezentări ar îngreuna înţelegerea
expunerii de către beneficiarul raportului de expertiză contabilă , este recomandabil ca ansamblul calculelor să se facă în anexe la
raportul de expertiză contabilă , iar în textul expertizei contabile să se prezinte doar rezultatele calculelor şi interpretarea acestora.
Fiecare paragraph din Capitolul II.-DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE , trebuie să se încheie cu concluzia
(răspunsul) expertului contabil care trebuie să fie précis , concis , fără echivoc , redactat într-o manieră analitică , ordonată şi
sistematizată fără a face aprecieri asupra calităţii documentelor justificative , reprezentărilor (înregistrărilor) contabile , expertizelor şi
actelor de control (de orice fel) anterioare şi nici asupra încadrărilor legale. Aceasta , deoarece expertul contzabil analizează
evenimente şi tranzacţii şi nu încadrarea judiciară a acestora. În cazuri deosebite în care expertul contabil , în exercitarea misiunii
sale , se confruntă cu acte şi documente care nu întrunesc condiţiile legale , care experimă ficţiuni sau sunt suspecte , el nu trebuie să
le ia în considerare în sttabilirea rezultatelor concluziilor (răspunsurilor) sale la obiectivele fixate expertizei contabile , dar trebuie să
menţioneze aceasta în raportul de expertiză contabilă.
Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite , într-un paragraph al Capitolului II.-
DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE , fiecare expert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o
susţine. De regulă , în expertizele judiciare trebuie motivată separate opinia expertului recomandat de parte , în raport cu opinia
expertului numit din oficiu.

148.Ce cuprinde un raport de expertiza calificat? (sau cu observatii)?

Raportul de expertiză contabilă care cuprinde consideraţii personale ale expertului contabil este calificat drept raport de expertiză
contabilă cu observaţii.

149.Situatii, cazuri de imposibilitate a intocmirii unui raport de expertiza si continutul Raportului de imposibilitate a efectuarii
expertizei contabile.

În cazuri cu totul deosebite , expertul contabil se poate afla în imposibilitatea întocmirii unui raport de expertiză contabilă, datorită
inexistenţei documentelor justificative şi/sau evidenţelor contabile care să ateste evenimentele şi tranzacţiile supuse
expertizării. În astfel de cazuri se va întocmi un “ RAPORT DE IMPOSIBILITATE A EFECTĂRII EXPERTIZEI
CONTABILE” , care va avea aceiaşi structură ca un raport de expertiză contabilă obişnuit (necalificat) dar care, în Capitolul II.-
DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE şi Capitolul III.-COCLUZII , va prezenta justificat şi fundamentat
cauzele care conduc la imposibilitatea efectuării expertizei contabile <<comandate>> de beneficiarul acestuia.

50
150. In ce consta semnarea si depunerea raportului de expertiza contabila?

Raportul de expertiză contabilă se parafează şi se semnează filă de filă , inclusive anexele.


Raportul de expertiză contabilă se depune la beneficiarul acestuia în termenul legal sau contractual.

151.Care este continutul contractului privind expertiza contabila

Un Contract pentru executarea de expertise contabile extrajudiciare trebuie să cuprindă următoarele clause minimale:
a).- Obiectul contractului: care constă în obiectivele (întrebările) la care expertul contabil trebuie să formuleze concluzii
(răspunsuri).
b).- Materialul documentar: minimal oe care BENEFICIARUL trebuie să-l pună la dispoziţia PRESTATORULUI.
c).- Locul şi data depunerii Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară , întocmit în conformitate cu normele
profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile
d).- Onorariul expertului contabil stability în conformitate cu Tariful professional aprobat conform Hotărârii Conferinţei
Naţionale a CECCAR nr.01/49, Sibiu,31 martie 2001.
e).- Clauza de confidenţialitate care are menirea de a “întări” şi prin contact prestigiul profesiei contabile liberale , prin
comportamentul etico-profesional al membrilor săi.

152.Care sunt conditiile cerute pentru ocuparea postului de expert verificator?

Condiţiile ce trebuiesc îndeplinite pentru ocuparea postului de expert verificator sunt:


a).- să fie expert contabil active ; să aibă o practică în expertise contabile de minim 5 ani de zile;
b).- să fie cu plata cotizaţiei la zi;
c).- să beneficieze de pregătire profesională desăvârşită;
d).- să beneficieze de capacitate de muncă sporită şi să se poată adapta condiţiilor de stres;
e).- să se bucure de o moralitate ireproşabilă;
f).- să facă dovada , prin cel puţin două recomandări , că a beneficiat de un comportament personal şi professional
ireproşabil de la înscrierea în Corp până în present şi răspunde cerinţelor din punct de vedere al independenţei , al conflictului de
interese şia celorlalte aspecte etice şi deontologice;
g).- cunoaşte şi aplică în lucrările profesionale prevederile Codului etic naţional al profesioniştilor contabili din România
şi Normele profesionale emise de CECCAR;
h).- a efectuat până la solicitarea angajării ca expert contabil verificator cel puţin 20 de expertise contabile judiciare.

153.Ce atributii are expertul verificator

Experţii contabili verificatori au următoarele atribuţii:


a).- verificarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară înainte de depunerea acestora la organele care le-au solicitat;
b).- întocmirea referatelor de verificare tehnică-profesională asupra lucrărilor de expertiză contabilă aflate pe rol la
comisiile de disciplină ale filialelor , la cererea acestor comisii;
c).- elaborarea documentelor de evidenţă a activităţilor desfăşurate şi raportarea.

154.Cu procedeaza expertul contabil verificator privind indeplinirea atributiilor sale?

În activitatea lor de verificare a rapoartelor de expertiză contabilă judiciară , experţii contabili verificatori trebuie să urmărească dacă:
- În elaborarea lucrării , experţii contabili autori au respectat în totalitate prevederile Normei profesionale nr.35/2000;
- Obiectivele stabilite au fost tratate corespunzător , iar răspunsurile date au fost susţinute prin acte şi documente care au
legătură cu cauza;
- Autorii lucrării nu s-au îndepărtat de ştiinţa contabilităţii , procedând la încadrări juridice ale faptelor sau la efectuarea
de operaţiuni şi lucrări care presupun alte cunoştinţe decât cele contabile;
- Autorii lucrării au respectat prevederile Codului etic naţional al profesioniştilor contabili
De asemenea , trebuie să analizeze opiniile separate sau rapoartele experţilor contabili – consilieri ai părţilor , urmărind
aceleaşi obiective ca în cazul raportului de expertiză contabilă prpriu-zisă.
Folosind exclusiv legea, ştiinţa contabilităţii şi Normele profesionale , expertul contabil verificator solicită autorilor lucrărilor
de expertiză contabilă să şi le revadă , în funcţie de observaţiile făcute şi va proceda astfel:
a).- Dacă nu sunt observaţii sau dacă lucrările sunt refăcute ,expertul contabil verificator va aplica pe prima pagină a
lucrărilor analizate ştampila dreptunghiulară de verificare , va semna şi va aplica ştampila filialei.
b).- Dacă sunt observaţii iar rapoartele de expertiză contabilă judiciară nu sunt refăcute în spiritul observaţiilor expertului
contabil verificator , acesta trebuie să întocmească un referat cu constatările şi observaţiile sale, pe care să-l ataşeze , în original ,
raportului de expertiză contabilă judiciară ce urmează a fi depus organului judiciar care a solicitat expertiza , spre informarea şi
decizia acestuia.

51
155.Care este conţinutul referatului întocmit de expertul contabil verificator?

Conţinutul referatului întocmit de expertul contabil verificator este:


- data primirii
- Experţi contabili – nume şi prenume şi calitatea
- Observaţii cu privire la :
a).- Concordanţa dintre obiective , constatări şi concluzii
b).- Respectarea Normei profesionale nr.35/2001
c).- Respectarea Codului etic naţional al profesioniştilor contabili
d).- Alte observaţii
- Semnează expert verificator şi ştampila.

156.Care sunt prevederile reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare?

Expertizele contabile judiciare sunt mijloace de probă în justiţie.


Scopul principal al expertizelor contabile judiciare , în calitate de probă în justiţie , este contribuţia acestora la stabilirea
adevărului material şi justa soluţionare a litigiilor sau a cauzelor aflate în faza de cercetare sau judecată.
Caracterul ştiinţific şi forţa probantă a expertizei contabile judiciare este că aceasta are ca obiect cercetarea unor fapte şi
situaţii de natură economico-financiară ; cuprinde în sfera sa de acţiune activitatea economică a unui agent economic pentru
problemele şi obiectivele stabilite de organul judiciar; cercetează situaţiile şi îmrejurările de fapt pe baza informaţiilor furnizate de
evidenţa economică şi a suporţilor ei materiali; interpretează datele de evidenţă şi furnizează opinii cu privire la problemele investigate
pe baza legilor şi a actelor normative care reglementează domeniul de activitate respectiv , Elaborează concluzii pe baza constatărilor
făcute , care servesc ca mijloc de probă pentru organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei.
Sediul reglementărilor legale privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare se află în Ordonanţa Guvernului
nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. Potrivit acestor reglementări legale ,
efectuarea de expertize contabile judiciare şi extrajudiciare este dreptul exclusiv al expertilor contabili (art.6 lit d şi art.7 din OG
nr.65/1994).

157.Care este sediul reglementărilor profesionale privind expertizele contabile?

Sediul reglementărilor profesionale privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare se află în:
a) Regulamentul de organizare şi funcţionare a CECCAR ( aprobat Hotărârea Conferinţei Naţionale a experţilor contabili şi
contabililor autorizaţi nr.1/1995 , modificat şi completat prin Conferinţa Naţională a Experţilor Contabili şi Contabili Autorizaţi
nr.99/44), care, la pct.112 lit e) , stipulează că experţii contabili , în exercitarea profesiei , pot efectua expertize contabile
dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice , cum ar fi : - expertize amiabile (la cerere)
- expertize contabil-financiare
- arbitraje în cauze civile
- expertize de gestiune
b) Norma profesională CECCAR nr.35 privind expertizele contabile , care stipulează că acestea pot fi efectuate numai de către
persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii , fiind înscrise , cu viza la zi , în partea activă a Tabloului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR).

158. Care este finalitatea expertizelor contabile?

Caracteristica esenţială a expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare este că acestea au un scop definit în momentul
solicitării şi acceptării lor de către experţi. Acest scop definit se concretizează în obiectivele , respectiv întrebările la care trebuie să
răspundă expertul contabil.
Tot de finalitatea sau scopul expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare ţine şi utilizarea acestora doar în contextul în
care au fost solicitate. Întrucât expertul contabil îşi exprimă fundamentat răspunsul la fiecare obiectiv (întrebare) stabilit înaintea
efectuării expertizei contabile , aceste răspunsuri nu pot fi extrapolate (generalizate) nici în timp şi nici în spaţiu.
O consecinţă a faptului că răspunsurile formulate de expertul contabil în expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare nu
costituie opinii ci doar lămuriri , consultanţe de specialitate , expertizele contabile nu au ca finalitate (scop) publicitatea lor. Ele sunt cel
mult transparente în folosul celor care justifică un interes material şi/sau moral în consultarea şi utilizarea lor.

159.Care sunt calitatile esentiale ce confera autoritate stiintifica-profesionala lucrarilor exp contabil si cum le dezvolta?

Experizele contabile judiciare şi extrajudiciare sunt lucrări cu caracter ştiinţific . Prin urmare , calitatea lor este prezumată.
Totuşi , argumentarea ştiinţifică are calitatea ei. Aprecierea argumentării ştiinţifice a expertizelor contabile se realizează pe
două paliere.

52
1. Palierul individual , concret al fiecărei expertize contabile în parte. Pe acest palier , aprecierea calităţii
expertizelor se face de către solicitant care , de regulă , judecă calitatea expertizelor contabile în funcţie de
utilitatea acesteia în atingerea scopurilor pentru care a fost solicitată.
2. Palierul de ansamblu al lucrărilor efectuate de profesionistul contabil. Pe acest palier se organizează şi se
derulează controlul de calitate în cadrul profesiei contabile axat pe aprecierea modului de aplicare a normelor profesionale.

160.Care este modul de comunicare a conţinutului şi a concluziilor expertizelor contabile?


Apreciem că tot de secret şi confidenţialitate în expertiza contabilă ţine şi modul de comunicare a conţinutului şi a concluziilor
expertizelor contabile şi anume:
În cazul expertizelor contabile judiciare , atât experţii contabili numiţi din oficiu , cât şi la recomandarea părţilor
sunt obligaţi să depună raportul de expertiză contabilă la organul judiciar care a dispus expertiza contabilă , unde toţi cei interesaţi ,
inclusiv părţile implicate în proces , pot să-l consulte. Expertul este dator să-şi depună lucrarea cu cel puţin 5 zile înainte de
termenul sorocit pentru judecată. Pe cale implicită rezultă că expertiza contabilă trebuie depusă la instanţa de judecată care a dispus-
o , respectiv la dosarul cauzei. Prin această procedură se evită comunicarea (informarea) preferenţială a conţinutului şi concluziilor
expertizelor contabile judiciare către unii utilizatori ai acestora.In cazul expertizelor contabile extrajudiciare locul şi data
depunerii lucrării trebuie să rezulte din contractul încheiat între solicitant şi expert . Dacă locul depunerii expertizei contabile
extrajudiciare nu rezultă cu claritate din contract , aceasta trebuie să fie registratura generală (sediul solicitantului).
Nerespectarea procedurilor de comunicare a conţinutului şi a concluziilor expertizelor contabile constituie o
încălcare a obligaţiilor expertului contabil privind secretul şi confidenţialitatea în expertiza contabilă şi poate atrage răspunderea
disciplinară , civilă şi/sau penală a expertului contabil , după caz.

161. Cum se numesc expertii contabili in dosarele civile?

Art.202 din Codul de procedură civilă prevede că : Experţii se vor numi de către instanţă , dacă părţile nu se învoiesc asupra
numirii lor. Încheierea de numire va statornici şi plata experţilor. De regulă, părţile nu se învoiesc cu privire la numirea experţilor
contabili , instanţele civile procedează la numirea experţilor contabili recomandaţi de acestea. Indiferent dacă părţile din procesele
civile cad sau nu la „învoială” asupra numelui expertului , numirea acestuia se face prin încheiere de şedinţă care trebuie să cuprindă
cel puţin următoarele 4 paragrafe:
- (1) un paragraf din care să rezulte numele expertului numit din oficiu şi/sau la cererea părţilor;
- (2) un paragraf cu obiectivele ) întrebările la care expertul trebuie să răspundă;
- (3) un paragraf din care să rezulte termenul (data) la care trebuie depus raportul de expertiză contabilă;
- (4) onorariul (plata) statornicit expertului , după ce , de regulă , instanţa a consultat părţile asupra acestui aspect.
Dacă vreunul din paragrafele (2), (3) sau (4) lipseşte din Încheierea de şedinţă , expertul contabil este îndreptăţit , iar profesionalismul
său îl obligă să ceară instanţei introducerea , în Încheierea de şedinţă , a paragrafelor lipsă.

162.Cum se numesc expertii contabili in dosarele penale?

Potrivit art.118,al.2 şi 3 din Codul de procedură penală , expertul contabil este numit de către organul de urmărire penală sau de
către instanţa de judecată , fiecare dintre părţi având dreptul să ceară ca un expert contabil recomandat de ea să participe la
efectuarea expertizei contabile. În dosarele penale , prezenţa expertului contabil , cu ocazia numirii sale , este obligatorie.

163.Cum se numesc expertii contabili pentru efectuarea de expertize extrajudiciare?

Numirea experţilor contabili pentru efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare se face prin contract, încheiat între
solicitant şi expertul contabil sau cabinetul de expertiză contabilă contactat. Fiind act bilateral , acest contract trebuie să cuprindă un
dispozitiv în care să fie indentificabile părţile contractante, respectiv, expertul contabil sau cabinetul de expertiză contabilă pe
de o parte , şi solicitantul expertizei contabile extrajudiciare , pe de altă parte.

164.Care sunt clauzele minimale ale contractului pentru executarea de expertize contabile extrajudiciare?

Contractul trebuie să cuprindă următoarele clauze minimale :


a) Obiectivele (întrebările) la care trebuie să se formuleze concluzii (răspunsuri) profesionale;
b) Termenul (data) şi locul depunerii raportului de expertiză contabilă extrajudiciară;
c) Onorariul expertului contabil sau cabinetului de expertiză contabilă , calculat pe baza Tarifului
profesional.
Toate aceste clauze contractuale trebuie să fie rezultatul negocierilor directe dintre părţile contractante. Lipsa oricăreia din
aceste clauze contractuale minimale poate constitui motiv de nulitate relativă sau de reziliere a contractului de către oricare
dintre părţi.

165.Care sunt operatiunile/etapele de lucru luate in calcularea bugetului de timp necesar efectuarii expertizelor contabile?
53
În baza art.22-23 din OG nr.2/2000 , Birourile locale de expertize judiciare tehnice şi contabile utilizează un model de „Notă de
evaluare” unde se stabilesc operaţiunile/etapele de lucru luate în calcularea bugetului de timp necesar efectuării expertizelor
contabile şi care cuprinde :
i. DREPTURI PENTRU MUNCA PRESTATĂ
b. studierea dosarului cauzei..............................................ore
c. documentarea pentru efectuarea expertizei....................ore
d. deplasare la faţa locului..................................................ore
e. prelucrarea şi sistematizarea materialului documentar...ore
f. redactarea raportului de expertiză...................................ore
g. alte operaţiuni.................................................................ore

54

S-ar putea să vă placă și