Sunteți pe pagina 1din 8

Validată în CP din 25.05.2020 Nr................/.....................................

FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL


PENTRU ÎNVĂȚĂTOR/ INSTITUTOR/PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR/PROFESOR
(Anexa 2 la Metodologia de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin OMECTS nr. 6143/2011, cu modificările și completările
ulterioare, completată şi modificată conform OMEC nr. 4247/2020 )

Numărul fişei postului: ....................................................................................


Numele şi prenumele cadrului didactic: …………………….........…...............
Specialitatea: ………........……………………………….........…...........…….
Perioada evaluată: ..............................................................................................
Calificativul acordat: ………........……………………………….........….........

Evaluare comisie
Punctaj parțial

Evaluare CA
Autoevaluare

Validare CP
Domenii de
Criterii de performanță Indicatori de performanță
evaluare

1. Proiectarea 1.1.Respectarea programei Existența programelor școlare în portofoliul cadrului didactic 1p


activității școlare, a normelor de Întocmirea planificării anuale și semestriale, respectând normele de elaborare a documentelor de 2p
elaborare a documentelor de proiectare și abordarea integrată;
proiectare, precum și Întocmirea planificării unităților de învățare, respectând normele de elaborare a documentelor de 2p
adaptarea acesteia la proiectare și abordarea integrată;
particularitățile grupei/clasei Adaptarea proiectării curriculare la particularitățile clasei 1p
Realizarea și predarea la timp a documentelor de proiectare 1p
1.2.Implicarea în activitățile Elaborare de programe școlare pentru discipline CDȘ, în concordanță cu nevoile elevilor și resursele 1p
de proiectare a ofertei instituționale.
educaționale la nivelul 1p
Susținerea unor discipline din CDȘ.
unității
1.3.Folosirea tehnologiei Utilizarea mijloacelor TIC în activitatea de proiectare didactică 1p
informației și comunicațiilor

STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;


Tel/Fax 0368739179;
E-mail: sc5sacele@yahoo.com
Site: https://scoala5sacele.wordpress.com
- TIC în activitatea de
proiectare didactică
1.4.Proiectarea activităților- Proiectarea activităților-suport pentru învățarea în mediul online 1p
suport pentru învățarea în Elaborarea instrumentelor de evaluare aplicabile online 1p
mediul online și a
instrumentelor de evaluare
aplicabile online, din
perspectiva principiilor de
proiectare didactică;
1.5.Proiectarea unor Proiectarea unor activități extracurriculare pentru programul elevilor din săptămâna ”Școala Altfel”. 1p
activități extracurriculare
corelate cu obiectivele, Proiectarea unor activități extracurriculare în timpul anului școlar 1p
nevoile și interesele
educabililor, planul Proiectarea temelor intâlnirilor cu părinții 1p
managerial al unității
Total 15p
2. Realizarea 2.1.Utilizarea unor strategii Integrarea în procesul de predare-învățare-evaluare a strategiilor didactice interactive, centrate pe 2p
activităților didactice care asigură nevoile de învățare ale elevilor.
didactice caracterul aplicativ al 2p
Utilizarea instruirii diferențiate prin aplicarea de măsuri remediale pentru elevii cu dificultăți de
învățării și formarea
învățare, respectiv pentru stimularea elevilor capabili de performanță.
competențelor specifice.
Stabilirea strategiilor didactice adecvate, în scopul remedierii deficienţelor procesului educaţional 2p
(individual, pe grupuri mici, pe baza unui plan de remediere)
Există concordanță între competențele specifice –obiectivele operaționale – conținuturi - activităti 1p
de învățare - metode didactice - mijloace didactice
2.2.Utilizarea eficientă a Realizarea și utilizarea eficientă a materialului didactic, adecvat particularităţilor de vârstă ale 2p
resurselor materiale din copiilor, nivelului de dezvoltare intelectuală și conţinuturilor activităţilor planificate;
unitatea de învățământ în (inclusiv manuale)
vederea optimizării 1p
Utilizarea eficientă a bazei materiale a școlii.
activităților didactice,
Utilizarea periodică a resurselor furnizate de internet și a softurilor educaționale în procesul 1p
inclusiv utilizarea TIC.
didactic
2.3.Utilizarea de resurse Utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online, în activitatea didactică 1p

STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;


Tel/Fax 0368739179;
E-mail: sc5sacele@yahoo.com
Site: https://scoala5sacele.wordpress.com
educaționale deschise, Crearea și susținerea sesiunilor de învățare pe platforme educaționale. 1p
aplicații online, crearea și
susținerea sesiunilor de
învățare pe platforme
educaționale.
2.4.Diseminarea, evaluarea și Prezentarea rezultatelor în cadrul întânirilor cu părinții, la nivelul comisiei metodice 1p
valorizarea activităților. Aplicarea unor chestionare în vederea obținerii unui feed-back de la părinți, elevi 1p
Diseminarea și valorizarea activităților realizate prin intermediul expozițiilor, mass-media și 1p
internet.
2.5.Organizarea și Organizarea și derularea de activități extracurriculare la nivelul unității 2p
desfăsurarea activităților
didactice, curriculare și Organizarea și derularea de activități extracurriculare la nivelul clasei 1p
extracurriculare, în mediul Întocmirea documentației specifice organizării, desfășurării unor activități extracurriculare 1p
școlar, extrașcolar și în (parteneriate, protocoale, etc)
mediul online.
2.6.Formarea deprinderilor Realizarea interasistentelor planificate 2p
de studiu individual și în 1p
echipă în vederea
formării/dezvoltării Promovarea studiului individual și în echipă în rezolvarea unor sarcini de lucru
competenței de ,,a învăța
să înveți”.
2.7.Organizarea și Participarea la activități de voluntariat, cu implicarea elevilor, respectând prevederile legale în 1p
desfășurarea de activități prin vigoare privind drepturile copilului
participarea la acțiuni de Întocmirea documentației specifice organizării, desfășurării unor activități de voluntariat 1p
voluntariat. (parteneriate, protocoale, etc)
Total 25p
3. Evaluarea 3.1.Asigurarea transparenței Elaborarea de descriptori de performanță/barem de notare pentru fiecare competență, potrivit 2p
rezultatelor criteriilor, a procedurilor de standardelor curriculare de performanță, și comunicarea/afișarea acestora
învățării evaluare si a rezultatelor Informarea elevilor cu privire la notele obținute, la data consemnării acestora în catalog, în 1p
activităților de evaluare prezența obligatorie a elevilor
Interpretarea rezultatelor evaluării, realizarea și aplicarea de măsuri ameliorative, în urma evaluării. 2p
Informarea părinților/a reprezentanților legali în legătură cu rezultatele, criteriile și procedurile de 1p
evaluare.

STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;


Tel/Fax 0368739179;
E-mail: sc5sacele@yahoo.com
Site: https://scoala5sacele.wordpress.com
3.2.Aplicarea testelor Aplicarea testelor de evaluare inițială în concordanță cu normele docimologice specifice 1p
predictive, interpretarea și Realizarea proiectării didactice, pe baza interpretării testelor predictive aplicate 1p
comunicarea rezultatelor
Comunicarea rezultatelor testelor predictive și a măsurilor ameliorative care se impun. 1p
3.3.Utilizarea diverselor Aplicarea unor instrumente de evaluare adecvate, în diferite momente ale procesului didactic, în 2p
instrumente de evaluare, funcţie de obiectivele evaluării, inclusiv folosirea unor modele de teste folosite la nivel național
inclusiv a celor online (exemplu: modelele de teste de la evaluarea națională).
Utilizarea diversificată a metodelor/instrumentelor de evaluare, inclusiv a celor alternative/online. 2p
3.4.Promovarea autoevaluării 1p
Includerea în demersul didactic a activităților de autoevaluare și interevaluare
și interevaluării
3.5.Evaluarea satisfacției Aplicarea de chestionare, sondaje de opinie, interviuri pentru părinți/ tutori legali și interpretarea 1p
beneficiarilor educaționali rezultatelor
Discuții individuale și în grup cu elevii, pentru identificarea nevoilor, așteptărilor 1p
Valorificarea feed-back-ului obținut în activitatea didactică ulterioară 0,5p
3.6.Coordonarea elaborării Coordonarea elaborării portofoliului educațional 0,5p
portofoliului educațional ca
element central al evaluării
învățării.
3.7.Realizarea și aplicarea Realizarea unor instrumente de evaluare a activității online 0,5p
unor instrumente de evaluare Aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online 0,5p
a activității online, Valorizarea rezultatelor evaluării 1p
valorizarea rezultatelor Oferirea de feedback fiecărui elev. 1p
evaluării și oferirea de
feedback fiecărui elev.
Total 20 p
4.Management 4.1. Stabilirea unui cadru Stabilirea unor reguli și norme de conduită, într-o formă accesibilă elevilor 1p
ul clasei de adecvat (reguli de conduită, 1p
Cunoașterea, aplicarea și respectarea regulamentului intern al școlii și a procedurilor existente, în
elevi atitudini, ambient) pentru
relația cu elevii;
desfăsurarea activităților în
1p
conformitate cu Organizarea și administrarea mediului de învățare: menținerea în bună stare a dotărilor, păstrarea
particularitățile clasei de curățeniei în sălile de clasă, pavoazarea sălii de clasă, etc
elevi.
4.2.Monitorizarea Efectuarea responsabilă a serviciului pe școală de către cadrele didactice. 3p

STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;


Tel/Fax 0368739179;
E-mail: sc5sacele@yahoo.com
Site: https://scoala5sacele.wordpress.com
comportamentului elevilor și Colaborarea cu profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar, în vederea gestionării eficiente 1p
gestionarea situațiilor a situațiilor conflictuale dintre copii și aplicării unor măsuri ameliorative
conflictuale Monitorizarea elevilor problemă și gestionarea eventualelor situații conflictuale la nivelul clasei 1p
Informarea autorităților responsabile despre eventualele încălcări ale drepturilor copilului (violența 0,5p
sexuală, vătămare sau abuz fizic sau mental, rele tratamente sau exploatare, abandon sau
neglijență, etc.) și sprijinirea demersurilor acestora pentru soluționarea situațiilor respective.(art 89
alin 2 şi art 96 alin 1 –Legea 272/2004 republicată)
4.3.Cunoașterea, consilierea Aplicarea unui curriculum adaptat pentru elevii cu cerințe speciale (CES). 1p
și tratarea diferențiată a 1p
Adaptarea conținuturilor în scopul tratării diferențiate a elevilor cu ritm lent de învăţare, dar şi a
elevilor.
celor apţi pentru performanţa şcolară.
4.4.Motivarea elevilor prin Responzabilizarea copiilor prin implicarea lor în activități cu impact asupra dezvoltării 1p
valorizarea exemplelor de personalității sub toate aspectele.
bună practică 0,5p
Crearea unor contexte educaționale în care bunele practici să fie valorizate (comisie metodică,
colective de copii, întâlniri cu părinții, etc)
Total 12p
5. 5.1.Valorificarea Participare la programele de formare organizate de CCD, ISJ sau alte centre de formare/înscrierea 1p
Managementul competențelor stiințifice, la grade didactice
carierei și al didactice și metodice 1p
dezvoltării dobândite prin participarea la Activitatea desfășurată în calitate de mentor/ formator/evaluator (testare, concurs, evaluare
personale programele de formare națională)
continuă / perfecționare
5.2.Implicarea în organizarea Participarea activă la activități metodice din cadrul cercului pedagogic/ ale catedrei/comisiei 0,5p
activităților metodice la metodice
nivelul comisiei / catedrei / 1p
Responsabil comisie metodică/subcomisie metodică/catedră/arie curriculară
responsabil
5.3.Realizarea / actualizarea Întocmirea portofoliului profesional, conform anexei din Regulamentul de ordine interioară și 0,5p
portofoliului profesional și scrisorii metodice.
dosarului personal Actualizarea permanentă a portofoliului profesional și dosarului personal, prin includerea noilor 0,5p
documente cu relevanță pentru activitatea desfașurată
5.4.Dezvoltarea capacității de Îndeplinirea unor sarcini suplimentare la nivelul școlii (comisii):
comunicare și relaționare în - responsabil comisie (comisii de lucru, altele decât cele metodice) 1p
interiorul și în afara unității - membru comisie (comisii de lucru, altele decât cele metodice, inclusiv membru CA, secretar 0,5p

STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;


Tel/Fax 0368739179;
E-mail: sc5sacele@yahoo.com
Site: https://scoala5sacele.wordpress.com
(cu elevii, personalul școlii, CA/CP)
echipa managerială și cu Implicarea părinților în luarea deciziilor care privesc elevii (CDȘ, activități extracurriculare, etc.); 0,5p
beneficiarii din cadrul Participarea la examenele, concursurile, evaluările naționale organizate de școală sau de ISJ, în 1p
comunității-familiile elevilor) calitate de membru/ asistent/supraveghetor
Completarea la zi a condicii de prezență 0,5p
Total 8p
6. Contribuția 6.1.Dezvoltarea de Implicarea în realizarea de parteneriate / proiecte educaționale / programe / activități / contracte de 2p
la dezvoltarea parteneriate și proiecte colaborare cu alte instituții
instituțională și educaționale în vederea 1p
Implicarea în programe și proiecte europene
la promovarea dezvoltării instituționale
imaginii Coordonarea activităților în cadrul programelor/proiectelor educaționale 1p
unității 6.2. Promovarea ofertei Promovarea ofertei educaţionale( programe, proiecte, activități extrașcolare, etc) prin mijloace 1p
școlare educaționale diverse: mass-media, site-uri, platforme educaționale, etc
6.3. Promovarea imaginii Participarea la concursuri, competiții, activități extrașcolare și extracurriculare, realizate în mediul 1p
unității de învățământ în școlar, extrașcolar și în mediul online.
comunitate prin participarea 1p
Popularizarea prin intermediul mass-media, site-uri, platforme a rezultatelor elevilor la concursuri,
și rezultatele elevilor la
competiții, activități școlare și extrașcolare, în vederea promovării imaginii școlii.
olimpiade, concursuri,
competiții, activități
extracurriculare și
extrașcolare realizate în
mediul școlar, extrașcolar și
în mediul online.
6.4.Realizarea/participarea la Realizarea/participarea la programe de prevenire/combatere a violenței și a bullyingului în mediul 1p
programe/ activități de școlar și/sau în mediul online
prevenire și combatere a Realizarea/participarea la programe de prevenire și combatere a comportamentelor nesănătoase. 1p
violenței și a bullyingului în
Colaborarea cu instituțiile abilitate pentru combaterea și prevenirea violenței, a bullyingului și 1p
mediul școlar și/sau în mediul
comportamentelor nesănătoase în mediul școlar, mediul online, familie și societate(Poliție, ISU,
online;
ONG-uri,etc)
6.5. Respectarea normelor, Cunoaşterea şi aplicarea normelor pentru SU și SSM în activitățile desfășurate și popularizarea lor 1p
procedurilor de sănătate și în rândul elevilor
securitate a muncii, de 1p
Respectarea prevederilor ROI și a procedurilor interne, în toate activitățile desfășurate în unitate;
prevenire și stingere a
STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;
Tel/Fax 0368739179;
E-mail: sc5sacele@yahoo.com
Site: https://scoala5sacele.wordpress.com
incendiilor și de situații de
urgență pentru toate tipurile
de activități desfășurate în
cadrul unității de învățământ,
precum și a sarcinilor
suplimentare;
6.6.Implicarea activă în Desfașurarea unei activități didactice corespunzătoare standardelor de calitate 1p
crearea unei culturi a calității Implicarea în acțiunile promovate de CEAC 1p
la nivelul organizației
6.7.Promovarea de activități Promovarea de activități de învățare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu 1p
de învățare interactive prin ajutorul tehnologiei.
utilizarea unor instrumente
realizate cu ajutorul
tehnologiei.
Total 15p
7.Conduita 7.1. Manifestarea atitudinii Încadrarea în normele codului de etică stabilit prin regulamentul intern:
profesională morale și civice (limbaj, - Limbajul folosit in relațiile cu beneficiarii educaționali, colegii și comunitatea este decent. 1p
ținută, respect, - În relațiile profesionale și personale manifestă o țintută demnă, manifestă respect și are un 1p
comportament). comportament ce respectă normele morale.

7.2. Respectarea și Respectarea normelor deontologice, potrivit statutului cadrului didactic 3p


promovarea deontologiei
didactice(normelor
deontologice).
Total 5p
Total 100p

100 – 85 puncte: Foarte Bine | 84,99 – 71 puncte: Bine | 70,99 – 61 puncte: Satisfăcător | sub 60,99 puncte: Nesatisfăcător

SURSELE/ DOVEZILE PENTRU JUSTIFICAREA ACORDĂRII PUNCTAJULUI DE AUTOEVALUARE (VOR FI PREZENTATE ÎN COPIE LA COMISIA METODICĂ)
Portofoliu cadru didactic, planificări calendaristice, planificări ale unităţilor de învăţare, proiecte didactice, referate, fişe de lucru, materiale online, fişe de progres, modele de
teste de evaluare iniţială/sumativă, portofoliul elevilor, chestionarele aplicate elevilor, părinţilor, cadrelor didactice, centralizatoare interpretare teste de evaluare şi planuri

STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;


Tel/Fax 0368739179;
E-mail: sc5sacele@yahoo.com
Site: https://scoala5sacele.wordpress.com
remediale, activităţi de învăţare remedială individualizate, 1 carnet de note, catalogul clasei, condica de prezenţă, procese verbale profesor de serviciu, rapoarte semestriale,
anuale ale şefilor de catedră/ comisii/ comitete de lucru, rapoarte de inspecţie, fişe de observaţie la ore, registrul clasei, documente justificative ale activităților extrașcolare etc.

Nume și prenume: Semnături:


Cadru didactic evaluat: .................................. ................................ ................................
Responsabil compartiment: .................................. .................................. ................................
Data evaluării în CA: .............................
Consiliul de Administrație:
Director: .................................. ................................. ..................................
Membri: ................................. ................................ ..................................
................................. ................................ ..................................
................................. ................................ ..................................
................................. ................................ ..................................
................................. ................................ ..................................
................................. ................................ ..................................
................................. ................................ ..................................
................................. ................................ ..................................
................................. ................................ ..................................
................................. ................................ ..................................
................................. ................................ ..................................
................................. ................................ ..................................

Reprezentant sindicat: ................................. ................................ ..................................

STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;


Tel/Fax 0368739179;
E-mail: sc5sacele@yahoo.com
Site: https://scoala5sacele.wordpress.com