Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DIN TÂRGU-JIU

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE


SPECIALIZAREA MANAGEMENT

STUDIU DE CAZ - STRATEGIA ACTIVITĂŢII DE


DESFACERE LA O FIRMA CU PRODUSE ALIMENTARE –
S.C. VEL PITAR S.A.

CONF. UNIV. DR.

LIVIU NEAMȚU

STUDENT,
LUNCULESCU MIRCEA NICOLAE

ANUL III, GR. 234

TÂRGU-JIU

2020
1
STUDIU DE CAZ PRIVIND METODELE DE CALCULAŢIE UTILIZATE ÎN
PROCESUL DECIZIONAL LA S.C. ARTEGO S.A

Prezentarea S.C. Artego S.A

S.C. Artego S.A este lider autohton pe piața benzilor de transport și unul din cei mai mari
producători de articole tehnice din cauciuc din lume. Firma S.C. Artego S.A. are o tradiție de
peste 40 de ani in domeniul produselor din cauciuc, infiintandu-se in anul 1973 pe platforma
industriala de nord a orasului Tirgu-Jiu.
S.C. Artego S.A este deținută în proporție de 75% de către salariați, restul de 25%
reprezentând alți acționari. Domeniul de activitate îl reprezintă producția de benzi transport în
urmatoarea gamă de fabricație:
 benzi transport cu inserție textilă de uz general, toate dimensiunile;
 benzi transport cu inserție textilă pentru subteran, mediu exploziv;
 benzi transport cu inserție textilă pentru subteran, rezistente la foc;
 benzi transport cu inserție textilă rezistente la temperatură, folosite in industria
cimentului și a siderurgiei;
 benzi transport cu inserție textilă pentru industria alimentara;
 benzi transport cu inserție textilă rezistente la uleiuri minerale;
 benzi transport cu inserție textilă pentru agricultura;
 benzi transport cu inserție textilă model aramid (fagure de miere);
 benzi transport cu inserție metalică de uz general, toate dimensiunile;
 benzi transport cu inserție metalică rezistente la foc, folosite în industriile de extracție
a cărbunelui, a minereurilor feroase și neferoase.
Producția de plăci, covoare, garnituri presate din cauciuc și plasticuri pentru îmbinarea
benzilor este o altă activitate de bază a firmei, avînd o sortimentație diversificată: articole de
uz general (utilizate la acoperirea pardoselilor, pavarea grajdurilor și transportul
animalelor); rezistente la abraziune; rezistente la produse petroliere și uleiuri
minerale; articole antistatice și rezistente la flacara; articole electroizolante și de
etanșeizare; plasticuri și soluții pentru îmbinarea benzilor de transport de toate tipurile1.

1
http://www.artego.ro/despre-artego.html#url
2
Compania se afla pe piața articolelor din cauciuc din România și din străinatate de aproape 3
decenii.
S.C. Artego S.A și-a format parteneri tradiționali pe piața din România pe plan local: grupuri
energetice, cariere miniere dar și pe plan național: Cariera de la Roșia,Complexul Energetic
Oltenia, Combinatul Siderurgic Arcelor Mittal Galați.
Numărul lor este mult mai mare, cei enumerați fiind printre cei mai importanți si vechi.
Partenerii externi asigură marea parte a exportului: clienți din Europa, Africa, Australia si
America Latină2.
Indicatorii economico-financiari la SC. Artego S.A. pentru primele trei trimestre ale anului
2014 sunt prezentate în tabelul nr. 3.1.3
Indicatori economico-financiari
Tabelul nr. 3.1.
Denumirea indicatorului Mod de calcul Rezultat
1. Indicatorul lichidității Active curente/datorii curente 93.478.218/60.660.739 =
curente 1,54
2. Indicatorul gradului Capital înprumutat/capital Nu sunt contractate
de îndatorare propriu * 100 credite peste 1 an
Capital înprumutat/capital
angajat * 100
3. Viteza de rotație a Sold mediu clienți/cifra de 28.213.928/102.137.822*
debitelor – clienții afaceri * 90 270 = 74,58
4. Viteza de rotație a Cifra de afaceri/active 102.137.822/57.663.546 =
activelor imobilizate imobilizate 1,77
*Notă: 1. Indicatorul lichidității curente oferă garanția acoperirii datoriilor curente din
cativele curente. 2. Indicatorul gradului de îndatorare xprimă eficacitatea managementului
riscului de credit, indicând potențialele probleme de finanțare, de lichiditate, cu influnețe în
onorarea angajamentelor asumate. 3. Viteza de rotație a debitelor – clienții exprimă
eficacitatea sociețății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile pînă la data la
care debitorii își achită datoriile către societate. 4. Viteza de rotație a activelor imobilizate
exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri
generate de o anumită cantitate de active imobilizate.
Utilizarea metodei costurilor bazate pe activităţi la S.C. Artego S.A.
S.C. Artego S.A. fabrică 2 produse: A- placă tehnică electroizolantă, şi B- placă tehnică
antistatică. In legătură cu fabricarea acestor produse există următoarele informaţii:
2
http://www.artego.ro/parteneri.html
3
http://www.artego.ro/noutati/indicatori%20economico%20financiari.pdf
3
 cheltuielile directe sunt:
- pentru produsul A: 1.500 lei/buc. din care 700 lei reprezintă consumul de materii prime;
- pentru produsul B: 2.100 lei/buc, din care 1.100 lei reprezintă consumul de materii prime;
 manopera directă este de 2 ore/ bucată produs fabricat;
 cheltuieli indirecte: 11.232.760 lei;
 vânzări:
- 10.000 buc. produs A, la preţul de vânzare de 2.600 lei/buc;
- 1.500 buc. produs B, la preţul de vânzare de 3.600 lei/buc;
 raportul în care este imputată partea comună de inductori este de 1/3 pentru produsul
A şi 2/3 pentru produsul B.
Situaţia activităţilor şi a inductorilor este prezentată în tabelele nr. 3.2. şi nr. 3.3.
Elemente de calcul
Tabelul nr. 3.2.
Nr. Activităţi Valoarea Inductor
crt. cheltuielilor
(în lei)
0 1 2 3
1. Administraţie şi financiar 812.760 Cost adăugat
2. Comenzi de materii prime 1.200.000 Număr de comenzi
3. Comercializarea produselor 1.495.000 Număr de produse
4. Studiul furnizorilor 1.125.000 Număr de furnizori
5. Fabricare produse 2.760.000 Ore manoperă directă
6. Gestiunea stocurilor 2.000.000 Număr referinţe de materii
prime
7. Pregătirea şi lansarea în fabricaţie 1.840.000 Număr de loturi
8. Total 11.232.760

Etapa II. Calculul nivelului inductorilor pe produse şi alocarea costului activităţilor pe


produs
Calculul nivelului inductorilor pe produse se prezintă astfel:
a) Pentru inductorul număr de furnizori:
 pentru produsul A: 8 + (75 - 18) x 1/3 = 27,
unde: 8 este numărul de furnizori specifici produsului A, (75 -18) este numărul de furnizori
comuni;
 pentru produsul B: 10 + (75 - 18) x 2/3 = 48,
unde: 10 reprezintă numărul de furnizori specifici produsului B.
b) Pentru inductorul număr de referinţe de materii prime:
4
 pentru produsul A: 9 + (250 - 19) x 1/3 = 86,
unde: 9 este numărul de furnizori specifici produsului A, (250 -19) este numărul de furnizori
comuni;
 pentru produsul B: 10 + (250 - 18) x 2/3 = 164,
unde: 10 reprezintă numărul de furnizori specifici produsului B.
Alocarea costului activităţilor pe produs, ţinând seama de consumul specific al inductorilor,
este prezentată în tabelul nr. 3.5.
Alocarea costului activităţilor pe produse
Tabelul nr. 3.5.
Nr. Costul
Activităţi induc- Produsul A Produsul B
crt.
torului
0 1 2 3 4
1. Studiul furnizorilor 15.000 15.000x 27 = 405.000 15.000 x48 = 720.000
2. Comenzi de materii 12.000 12.000x 25 = 300.000 12.000 x 75 = 900.000
prime
3. Gestiunea stocurilor 8.000 8.000 x 86 = 688.000 8.000 x 164=
1.312.000
4. Pregătirea şi 36.800 36.800x 5 = 184.000 36.800 x45=
lansarea în fabricaţie 1.656.000
5. Fabricare produse 120 120 x20.000 = 120 x 3.000 =360.000
2.400.000
6. Comercializarea 130 130 x 10.000= 130x1.500= 195.000
produselor 1.300.000
7 Administraţie şi 0,078 0,078 x 5.277.000= 0,078 x 5.143.000 =
financiar 411.606 401.154
Total 5.688.606 5.544.154

Pentru inductorul costul adăugat (suma costurilor activităţilor alocate fiecărui produs înainte
de imputarea costului activităţii financiare şi de administraţie):
 pentru produsul A: 405.000 + 300.000 + 688.000 + 184.000 + 2.400.000 + 1.300.000
= 5.277.000 lei;
 pentru produsul B: 720.000 + 900.000 + 1.312.000 + 1.656.000 + 360.000 + 195.000
= 5.143.000 lei.

Etapa III. Determinarea costurilor şi a profitului unitar şi global este prezentată în


tabelul nr. 3.6.

5
Determinarea costurilor şi profitului unitar şi global
Tabelul nr. 3.6.
Nr. Elemente Produsul A Produsul B Total
crt.
0 1 2 3 4
1. Cheltuieli indirecte repartizate 5.688.606 5.544.154 11.232.760
2. Cantităţi vândute (buc.) 10.000 1.500 11.500
3. Cost indirect unitar (lei./buc.) 568,8606 3.696,1026 -
4. Cost direct unitar (lei/buc.) 1.500 2.100 -
5. Cost de producţie unitar (lei/buc.) 2.068,8606 5.796,1026 -
6. Preţ de vânzare (lei/buc.) 2.600 3.600 -
7. Profit unitar (lei/buc.) 531,1394 - 2.196,1026 -
8. Profit total 5.311.394 -3.294.154 2.017.240

Etapa IV. Interpretarea rezultatelor


Tabelul nr. 3.7. prezintă comparativ rezultatele generate de fabricaţia şi vânzarea celor două
produse în condiţiile în care se utilizează metoda pe comenzi şi metoda de calculaţie a
costurilor pe activităţi (metoda ABC).
Utilizarea metodei costului ţintă la S.C. Artego S.A.
O analiză făcută la nivelul secţiei Benzi transport de un grup format din salariaţi şi consultanţi
a ajuns la concluzia că benzile de transport recondiţionate fabricate de ei depăşesc cu 25%
costul concurenţilor. În aceste condiţii s-a decis implementarea metodei costului-ţintă sau
target-costing.
În urma discuţiilor cu clienţii, inclusiv a celor din diviziile de asamblare, s-a observat că sunt
patru caracteristici ale benzilor de transport recondiţionate produse care constituie valoare
pentru clienţi, şi anume: puterea, stabilitatea, rezistenţa la temperaturi ridicate şi zgomotul.
Pentru a creşte puterea benzilor de transport recondiţionate şi a reduce zgomotul se angajează
costuri mai mari, iar o rezistenţă la temperaturi ridicate şi o stabilitate mare presupun costuri
mai mici de fabricaţie. Între aceste caracteristici există interacţiuni. Analizând structura
existentă s-a ajuns la concluzia că se va reduce complexitatea liniei de producţie prin
introducerea în fabricaţie a trei tipuri noi de benzi de transport recondiţionate care reprezintă
adaptări ale celor existente. Fiecare din cele trei modele oferă un mix al celor patru
caracteristici.
Datele despre aceste noi modele sunt sistematizate în tabelul nr. 3.8.
Elemente de calcul
Tabelul nr. 3.8.

6
Nr. Explicaţii Banda de Banda de Banda de
crt. transport 1 transport 2 transport 3
0 1 2 3 4
1. Producţia estimată (bucăţi) 850.000 2.200.000 1.500.000
2. Preţul ţintă mediu 15.000 9.000 12.000
3. Marja ţintă 2.200 1.600 2.000
4. Costul ţintă 12.800 7.400 10.000
5. Costul de achiziţie al materiilor 5.000 3.600 4.600
prime
6. Costul de achiziţie al 4.400 2.800, 2.400
materialelor consumabile
7. Cheltuieli indirecte 6.766 3.348 5.532
8. Costul estimat 16.166 9.748 12.532

Depăşirea costului proiectat faţă de costul-ţintă necesită un exerciţiu de reducere a costului.


Primul pas îl constituie identificarea naturii cheltuielilor indirecte pentru fiecare din cele trei
tipuri de benzi de transport recondiţionate noi.

S-ar putea să vă placă și