Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Data: Şcoala:
Clasa: Disciplina: Teorie-Solfegiu Dicteu
Propunător:
Grad didactic:
Ultimul curs de formare:
Profesor Titular
Subiectul lecţiei: Răsturnarea intervalelor
Tipul lecţiei: Mixtă
Competențe generale: Recunoaşterea unor elemente de limbaj muzical şi Operarea cu elemente de scris-citit şi limbaj muzical
Competențe specifice: Diferenţierea auditivă a unor elemente melodice şi interpretarea unui text muzical
Obiectivul fundamental al lecţiei: ASIMILAREA DE NOI CUNOŞTINŢE, CONŞTIENTIZAREA ŞI APROFUNDAREA CELOR ÎNVĂŢATE
ANTERIOR
Obiectivele operaţionale ale lecţiei:
-să recunoască auditiv intervalele
-să cunoască principiile răsturnării intervalelor
-să răstoarne în exerciţii scrise intervalele iniţiale
-să solfegieze pasajele muzicale, recunoscând în textul muzical intervalele şi răsturnările lor.
Strategii didactice:
Metode didactice: Conversația euristică, Observația, Exercițiul, Demonstrația, Evaluarea, etc
Mijloace didactice: Fişe, pian, tablă, creta, caietul, creionul.
Etape ale lecţiei Competențe specifice
Nr. Activitați de învățare Resurse Evaluare
crt.
1. Captarea atenţiei Diferenţierea modului Exerciţiu de stabilire a gamei majore Pianul Individuală
major de minor în funcţie şi minore cu cele 3 variante Creionul
de terţa M/m şi în funcţie Caietul
de semitonuri şi trepte.
2. Reactualizarea Diferenţierea auditivă a Exerciţii de recunoaştere auditivă a Pianul Individuală
cunoştinţelor intervalelor simple intervalelor şi a scrierii denumirilor Creionul
şi calităţilor lor(M,m,+,-). Caietul
3. Predare/învăţare Predarea principiului de Exerciţii de intonaţie melodică Tabla Colectivă
răsturnare a intervalului ca pornind de la intervalul de primă la Creta Individuală
element de limbaj muzical octavă în sens ascendent şi Creionul
descendent având ca sunet de pornire Caietul
Do1, respectiv Do 2 Fişe

4. Fixarea cunoştinţelor Exerciţii de recunoaştere înExerciţii de răsturnări arătând atât Tabla Formativă
scris a intervalelor şi a denumirea celor în stare directă cât şi Creta Individuală
răsturnărilor a celor răsturnate, prin completarea Creionul
măsurilor goale în profil ascendent şi Caietul
descendent
5. Transferul Lecturarea expresivă a unor Stabilirea tonalităţii, a măsurii şi Pianul Colectivă
cunoştinţelor texte muzicale pe o voce, exerciţiul acordajului. Fişe cu solfegii Formativă
utilizând elemente de Execuţia adecvată a textului muzical
limbaj tonal folosind solfegierea melodică şi
ritmico-melodică şi identificarea
intervalelor cu răsturnările lor.

S-ar putea să vă placă și