Sunteți pe pagina 1din 15

Rugăciuni către Domnul Iisus Hristos

1.Rugăciune către Domnul Iisus Hristos - de slavă şi de mulţumire


Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Preasfânt, Preaplin de Iubire, Multîndurător,
Multiertător, Mântuitorul lumii şi Răscumpărătorul păcatelor noastre, Slăvit să fii în Ceruri şi pe
Pământ! Slăvit să fii în veci de toată creaţia văzută şi nevăzută! Slăvit să fii de toţi românii de aici şi
de pretutindeni! Slăvit să fii de toţi binecredincioşii creştini din toată lumea! Slăvit să fii de cei care
Te-au căutat şi Te-au găsit! Doamne Iisuse Hristoase Te slăvim şi Îţi mulţumim pentru Iubirea Ta
Sfântă pentru noi, păcătoşii şi nevrednicii! Te slăvim şi Îţi mulţumim pentru Jertfa Ta de iubire,
pentru noi oamenii! Te slăvim şi Îţi mulţumim pentru viaţa veşnică şi pentru tot Ajutorul Tău Sfânt!
Te slăvim şi Îţi mulţumim pentru că ne ierţi păcatele şi ne chemi să fim copiii Tăi asemenea Ţie! Cu
inimile smerite Îl slăvim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh! Treime Sfântă Slavă Ţie! Amin!
2. a. Rugăciune către Domnul Iisus Hristos - de mulţumire
Doamne Iisuse Hristoase, Îţi mulţumesc că eşti Dumnezeul nostru Multrăbdător,
Multîndurător, Multiertător, Preasfânt şi Preaplin de Iubire! Îţi mulţumesc că prin Jertfa Ta de Iubire
pentru noi oamenii, prin Patimile Tale, prin Moartea şi prin Învierea Ta ne-ai mântuit din moarte, ne-
ai răscumpărat păcatele şi ne-ai dăruit viaţa veşnică! Îţi mulţumesc, Doamne, că ne iubeşti atât de
mult! Îţi mulţumesc, Doamne, că ne chemi la şcoală cerească, că ne-ai dat pildă de smerenie, de
răbdare, de iubire, de iertare, de rugăciune vie! Îţi mulţumesc, Doamne, pentru toate binecuvântările
Tale, pentru viaţa de aici şi mai ales pentru cea de după moarte, pe care Tu ne chemi să o cucerim aici

1
printr-o viaţă smerită, cucernică, cu adevărat creştină, plină de iubire, de fapte bune şi de milostivire!
Îţi mulţumesc, Doamne, că ne aperi de cel viclean şi rău şi că ne înveţi să învingem răul printr-o viaţă
curată, cum ne-ai arătat Tu acum două mii de ani că ar trebui să fie viaţa omului pe Pământ! Îţi
mulţumesc că îi ajuţi şi pe cei care au trecut la cele veşnice, atât pe cei care sunt alături de Tine, cât şi
pe cei care se chinuiesc după viaţa plină de păcatele nemărturisite şi fără pocăinţă! Îţi mulţumesc că
eşti tot timpul cu noi! Îţi mulţumesc pentru tot ajutorul Tău sfânt! Te iubesc Doamne, Te slăvesc şi Îţi
mulţumesc pentru toate! Amin!
2. b. Rugăciune către Domnul Iisus Hristos - de mulţumire
Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase nu vom şti niciodată să-Ţi mulţumim pentru marea Ta
iubire de oameni, care Te-a făcut să Te întrupezi, cu adevărată fire omenească, pentru răscumpărarea
păcatelor noastre. Pentru ca acestea să dobândească ispăşire, Tu, Doamne Iisuse, ai hotărât să iei
păcatele noastre asupra Ta, să fii responsabil de ele, să primeşti vinovăţia în locul nostru! Tu să devii
“păcatul” ,“unicul păcătos!” Tu Sfinţenia Absolută, Nevinovăţia, Puritatea, Adevărul, Dreptatea,
Umilinţa, Iubirea să devii păcatul, murdăria, prostia, necurăţia, blasfemia, minciuna, orgoliul,
zgârcenia şi toate păcatele! Doi torenţi porniţi unul de la începutul lumii şi celălalt de la sfârşitul ei,
cu şuvoaiele întunecate, noroioase, urât mirositoare, ducând toate păcatele de la Adam până la
antiHrist, păcatele cu gândul, cu pofta, cu fapta, cu cuvântul, toate păcatele s-au prăvălit asupra Ta,
Doamne, un ocean de murdării şi Tu ai devenit sălaşul lor! Doamne, Te-ai răstignit şi i-ai mântuit pe
toţi păcătoşii de la Adam şi până la sfârşitul lumii! Între ei eram şi eu, cu toate păcatele mele, ingrat
şi arogant, încăpăţânat şi fără pocăinţă, gata să alunec din nou şi Tu nu m-ai lepădat! Cum nu ne înghite
Pământul pentru că zi de zi punem alte păcate pe umerii Tăi, Tu Victimă Sfântă a Dreptăţii Divine
pentru cei vinovaţi?
Primeşte mulţumiri, Doamne Iisuse, că în Ghetsimani ne-ai dat pilda şi harul rugăciunii:
adevărată, umilită, perfectă - în genunchi, resemnată, fiebinte, statornică, îndelungată -
rugăciunea Ta durează mai mult de trei ore, în pofida oboselii, dezgustului, tristeţii interioare, şi
dezinteresată - ai spus: Fie Doamne Voia Ta, şi nu a mea! - întru toate conformă
Voinţei Lui Dumnezeu. Ne-ai învăţat că toate ale noastre trebuiesc aşezate la picioarele Bunului
Dumnezeu, Tatăl nostru. Văzându-Te îngenunchiat în faţa Lui, cu fruntea la pământ cerşind cu
lacrimi şi sudori de sânge - iertare, oare e cu putinţă ca Părintele Tău să nu mă ierte pentru meritele
Tale, pe mine, pe care Tu mă înveţi să suport povara vieţii, să mă rog pentru duşmani şi prin Sfânta
Împărtăşanie verşi în sufletul meu forţele mântuitoare din agonia Ta? Ne-ai învăţat să ne îndreptăm
spre Tine, să priveghem, să ne rugăm, să nu Te lăsăm singur, să Te iubim, să jerfim distracţiile
noastre, să lăsăm deoparte somnul, indiferenţa, egoismul; să fim ai Tăi, să veghem cu Tine, să ne
rugăm cu Tine. Noi suntem cei aleşi! Noi suntem prietenii! Noi suntem acei ucenici preascumpi ai
Tăi: Petru, Iacob şi Ioan! Noi suntem cei care am stat la masă cu Tine Doamne şi care am făcut
atâtea făgăduinţe şi jurăminte că Te vom iubi - şi NOI DORMIM!!! E cumplit să iubeşti intens până
la moarte şi să nu Te poţi face iubit de cei pentru care mori! Pentru atâta prisos de dragoste,
Doamne, eşti răspătit cu josnicii şi ingratitudini, mai dureroase chiar decât Patimile de pe Golgota!
Să căutăm în inimile noastre glasul Domnului: strigăt de poruncă, suspin de rugăciune, cuvânt de
dojană şi întotdeauna glas de iubire: Privegheaţi şi vă rugaţi! Domnul în agonie veghează şi se
roagă neîntrerupt pentru noi, pe toate altarele unde Îl ţintuieşte pe veci nemărginita Lui Iubire. Să nu
fim noi cei indiferenţi care-L resping, care luaţi de valurile vieţii L-au uitat! Doamne Iisuse Hristoase,
Mântuitorul şi Răscumpărătorul păcatelor noastre, Îţi Mulţumim din inimile noastre plecate, cu toată
dragostea şi cu toată dorinţa de a împlini în toate Voia Ta! Slavă Ţie Dumnezeul nostru Preasfânt,
Multîndurător şi Preaplin de Iubire! Amin!
3.Rugăciune către Domnul Iisus Hristos - pentru întărirea dragostei sfinte
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Tatălui Ceresc, Te rugăm ai grijă de poporul român şi de
noi păcătoşii şi nevrednicii şi adu-ne pe calea cea bună, pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici,
care Te iubeşte nespus de mult. Înmulţeşte în inimile noastre iubirea pentru Dumnezeu şi pentru
aproapele nostru. Dumnezeu Tatăl şi-a pus în gând să mântuiască neamul omenesc, când a promis că
va trimite un Mântuitor Binecuvântat şi Prealăudat, Care din Dragoste Sfântă, se va sălăşlui în

2
pântecele unei Fecioare, cu nume Împărătesc Maria. Noi cu toţii ne rugăm ca Iubirea Dumnezeiască
dintre Domnul Iisus şi Sfânta Fecioară Maria, Maica Sfântă, să ne transforme în vase curate, pline
de iubire şi de lumină sfântă şi să ne ridice pe culmile înalte ale sfinţeniei cereşti! Doamne Iisuse,
având Dragoste Sfântă şi Dumnezeiască nu i-ai prăpădit, nici nu i-ai omorât, pe oamenii răi, sfătuiţi
în ascuns de duhurile rele, care Te-au prins, Te-au bătut, Te-au supus la chinuri grele, apoi Te-au
răstignit pe cruce, împreună cu făcătorii de rele, ci Te-ai rugat Tatălui Ceresc spunând: Iartă-le lor
aceasta, Tată Ceresc, că ei nu ştiu ce fac! Înţelegând multa Ta Dragoste pentru oameni, Te rugăm
nu ne lăsa pe noi în patimi sau pe căile pierzaniei, ci ne îndreaptă pe calea cea bună şi umple inimile
noastre de iubire şi ne ocroteşte spre Slava Numelui Tău Sfânt. Din inimile noastre plecate, cu toată
dragostea şi cu toată dorinţa de a împlini în toate Voia Ta, Îţi mulţumim pentru toate darurile şi pentru
milostivirea Ta! Doamne Iisuse Hristose, Mântuitorul nostru! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru! Amin!
4.Rugăciune către Domnul Iisus Hristos - pentru milostivire
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Unic-Întrupat al Atotputernicului Dumnezeu Savaot, miluieşte-
ne, apără-ne şi ajută-ne pe noi şi pe toţi oamenii din toată lumea, prin minunata Putere şi Milostivire
a Dumnezeirii Tale. Ne rugăm pentru toţi urmaşii noştri, pentru creştinii viitorului şi pentru toţi cei
care trebuie să fie alături de Tine, ca să-i izbăveşti de tot ceea ce este rău pe Pământ şi să-i întorci
spre bine pentru a împlini Voia Ta. Te rugăm Doamne sporeşte iubirea sfântă în inimile celor din
familiile noastre: părinţi, copii, fraţi, surori, rude, dar şi prietenilor, cunoscuţilor şi duşmanilor noştri şi
tuturor celor răi şi duşmănoşi, pentru ca toţi să se întoarcă la Tine, să trăim într-o lume binecuvântată
de Tine şi să devenim toţi copiii Tăi. Îţi mulţumim Doamne pentru că ne asculţi rugăciunile dar şi
pentru toate darurile Tale sfinte, ştiute şi neştiute de noi! Slavă Ţie Doamne! Slavă Ţie! Amin!
5.Rugăciune către Domnul Iisus Hristos - pentru Binecuvântare Cerească
Doamne Iisuse Hristoase, Binecuvântătorul celor de demult, al Sfinţilor Apostoli, Prooroci,
Părinţi Apostolici, al Mucenicilor, Drepţilor, Cuvioşilor şi al Ierarhilor din toate veacurile, Te rugăm
binecuvintează-ne pe noi cu a Ta Sfântă Binecuvântare Dumnezeiască, luminează-ne, înţelepţeşte-ne,
smereşte-ne, curăţeşte-ne, dă-ne răbdare şi iubire sfântă, înfierbântă-ne inimile la rugăciune, protejează-
ne de cel viclean şi rău şi adu-ne pe calea cea bună ca să împlinim Voile Tale! Binecuvintează Doamne
Iisuse Hristoase, poporul nostru care Te-a iubit în toate veacurile! Binecuvintează-i pe urmaşii noştri
care vor fi în viitor până la a doua venire a Ta! Binecuvintează Doamne toţi creştinii de acum şi din
viitor şi le dă lor liniştire şi refugiu sub Sfânt Acoperământul Tău! Binecuvintează Doamne Ţara Sfântă
Ortodoxă România, pe conducătorii ei, întreprinderile, instituţiile, armata şi populaţia ei şi tot ce se va
face în ţara aceasta, întru Slava şi Binecuvântarea Ta Cerească! Îţi Mulţumim Doamne pentru toate!
Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie! Amin!
6. a. Rugăciune către Domnul Iisus - pentru primirea Luminii Sfinte
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Mântuitor, Preasfânt şi Preaplin de Iubire, Te rugăm
coboară peste noi Razele Tale de Lumină Sfântă şi luminează-ne, înţelepţeşte-ne, însănătoşeşte-ne,
binecuvintează-ne, întăreşte-ne pe noi şi pe cei care Te iubesc pe Tine. Coboară peste toţi iubitorii de
Dumnezeu Lumina Ta de Sfântă, Harul Tău Atotputernic şi izgoneşte din noi, din preajma noastră, din
familiile noastre şi din toată lumea, tot răul şi pe toţi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi şi pune în loc Lumină
şi Pace, ca în toate să facem Voia Ta! Îmbracă-ne Doamne în Lumina Preasfintei Treimi! Alungă
întunericul din minţile, inimile, sufletele şi trupurile noastre şi pune în loc Lumina Ta Sfinţitoare şi
curăţitoare! Îţi mulţumim pentru iubirea Ta Doamne şi pentru toate darurile şi milele Tale! Amin!
6. b. Rugăciune către Domnul Iisus - pentru iluminare şi pentru curăţirea sufletului de păcate
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Cel Viu, Veşnic, Atotputernic şi Prealuminat, întăreşte-
ne, luminează-ne, curăţeşte-ne de păcate şi de toată necurăţia din noi şi izbăveşte-ne de tot ce este
rău. Nu ne lăsa pe noi în întunericul păcatelor şi al fărădelegilor, ci iartă-ne Doamne şi îndreaptă-ne
paşii spre calea cea bună a Sfântului Adevăr, ca după o viaţă de fapte bune, să ajungem şi noi să
vedem Lumina Sfântului Tron Divin şi să rămânem în apropierea ei. Luminează-ne inima, sufletul şi
mintea. Luminează-ne familiile, copiii şi pe toţi cei dragi ai noştri. Luminează lumea întreagă, că în

3
această lume trăim şi noi. Luminează-ne viaţa noastră şi tot ce nu este luminat de Tine Doamne!
Binecuvintează-ne să facem cele bine plăcute Ţie, Tuturor Sfinţilor şi Tuturor Sfintelor Personalităţi
Cereşti. Doamne Iisuse Hristoase, Te rugăm luminează-ne, curăţeşte-ne de păcate, pune focul iubirii
Tale sfinte în inimile noastre, ocroteşte-ne, fă-ne răbdători, smeriţi şi înţelepţi şi dă-ne ajutorul
necesar mântuirii sufletelor noastre, ca să trăim în veşnicie în Iubirea Ta Sfântă unde Slavă să-Ţi
cântăm împreună cu Îngerii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, Îţi mulţumim pentru tot
ajutorul şi pentru toate milele Tale ştiute şi neştiute! Slavă Ţie Doamne! Slavă Ţie! Amin!
7.Rugăciune către Domnul Iisus - pentru protecţie
Doamne Iisuse Hristoase, Marele nostru Protector, Mântuitor şi Iubitor de oameni, protejează-
ne, apără-ne, păzeşte-ne, ridică-ne, inspiră-ne, ajută-ne şi ocroteşte-ne pe noi toţi! Protejează poporul
român şi pe creştinii de pretutindeni, de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi, precum şi de toate relele care se
vor abate asupra Pământului, din cauza păcatelor oamenilor! Încă ne rugăm pentru iertarea păcatelor
şi protejarea urmaşilor noştri, a părinţilor noştri şi a rudelor noastre. Te rugăm Doamne Dumnezeule,
protejează ţara noastră, creştinii şi Sfinţii viitorului şi pe cei care vor face Voia Ta Cea Sfântă! Îţi
mulţumim, Doamne Iisuse, că ne iubeşti atât de mult şi pentru toate binecuvântările, comunicările şi
darurile Tale sfinte! Slavă Ţie Doamne! Amin!
8.Rugăciune către Domnul Iisus - pentru ieşirea din necazuri
Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al Lui Dumnezeu, nu suntem vrednici de Milele Tale, dar în-
drăznim să Te rugăm să primeşti şi puţina noastră rugăciune, precum ai primit oarecând cei doi bani
ai văduvei şi să alungi de la noi tulburarea care ne-a cuprins. Doamne, viforul necazurilor se ridică
asupra noastră şi au intrat ape până la sufletele noastre, dar întru Tine este toată nădejdea noastră! Tu
cunoşti pricina răului care ne apasă. La Tine perii capetelor noastre sunt număraţi. La Tine scăpăm şi
pe Tine Te rugăm să depărtezi de la noi orice rău pierzător de suflet şi să ne ajuţi să biruim toate ispitele
care ne învăluie! Tu eşti întărirea, scăparea şi Izbăvitorul nostru, Hristoase Dumnezeule şi Ţie Slavă
şi mulţumire pentru toate Îţi înălţăm, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
9. a. Rugăciune către Domnul Iisus - pentru tămăduire
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu şi Mântuitorul Lumii, miluieşte-ne, ajută-ne,
tămăduieşte-ne de bolile sufletului, ale minţii şi ale trupului! Îndrumă-ne pe calea cea bună, aşa cum
i-ai îndrumat pe toţi Sfinţii din toate veacurile! Dumnezeule Darnic, Preasfânt şi Preaplin de Iubire,
Care pe mulţi i-ai tămăduit, i-ai ocrotit, dăruindu-le învăţătura sfântă, precum şi multe alte daruri
sfinte, dă-ne un strop din Harul Tău, aşa cum ai dat Sfinţilor care Te-au ascultat, tămăduieşte-ne,
învaţă-ne şi ajută-ne să rămânem pe calea cea bună! Doamne Iisuse milostiveşte-Te spre robii Tăi
(numele) şi dă-ne nouă, celor dragi nouă şi tuturor oamenilor, tămăduire şi tot ce este de folos
sufletelor, spiritelor, minţilor şi trupurilor noastre, pentru ca lucrând bine şi cu spor să ajungem în
Împărăţia Cerurilor! Doamne, Tămăduitorul Cel Mai Mare şi Vindecătorul Tuturor celor care aleargă
spre Tine, ca Cel care ai puteri nebiruite, Te rugăm să ne izbăveşti de bolile sufleteşti şi trupeşti că pe
Tine Te lăudăm, Te slăvim şi Ţie Îţi mulţumim, noi robii Tăi! Amin!
9. b. Rugăciune către Domnul Iisus - pentru ridicarea din boală
Doamne Iisuse Hristoase, Care ai venit în lume să tămăduieşti neputinţele oamenilor, să
chemi la pocăinţă pe cei păcătoşi şi ai primit moarte pe cruce pentru mântuirea noastră, din adâncul
inimii Te rugăm să primeşti smerita rugăciune a noastră, pentru cei încercaţi de boală! Mântuieşte-i,
Doamne, precum ştii, ca un Bun şi Iubitor de oameni şi rânduieşte totul spre folosul lor! Neputincioşi
suntem şi nu îi putem ajuta dacă nu ne vei lumina cu Harul Tău! De e Voia Ta, îi poţi pedepsi
precum se cade pentru păcatele lor, tămăduindu-i cu ierburile amare ale durerii, ca un Doctor
Priceput, precum vei vrea! Cădem înaintea Ta şi Te rugăm, îndură-Te de robii Tăi (numele),
potoleşte-le fierbinţeala, alină-le suferinţa, ridică-i din patul durerii. Să le fie această încercare prin
care trec spre îndreptarea vieţii, spre început bun mântuirii şi spre iertarea păcatelor. Şi dacă le este
de folos să ducă mai departe crucea bolii, fie Doamne Voia Ta! Dăruieşte-le lor răbdare şi linişte,
alungând de la ei toată frica şi toată deznădejdea, ca să nu fie îngenuncheaţi de durere şi să cârtească

4
sau să cadă în patima mâniei. Ajută-i, Iubitorule de oameni, ca văzând ei Mila Ta, să cadă la
picioarele Tale cu lacrimi de pocăinţă şi de mulţumire, ca să se învrednicească să audă Glasul Tău
Cel Sfânt: Iertate îţi sunt păcatele! Slavă şi mulţumire Îţi aducem, Doamne, pentru ajutor şi pentru
toate milele Tale! Amin!
10.Rugăciune către Domnul Iisus - pentru înfrumuseţare sufletească şi trupească
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru şi al lumii, Te rugăm adu-ne la
starea noastră cea dintâi, cea făcută de Tine şi înfrumuseţează-ne sufleteşte şi trupeşte, moral şi
spiritual, întăreşte-ne virtuţile şi calităţile sufleteşti şi trupeşti, precum şi toate simţurile noastre! Te
rugăm Doamne dă-ne gânduri bune care să oglindească frumuseţea noastră interioară şi dă-ne toate
ajutoarele de care avem nevoie, sufleteşti şi trupeşti, materiale şi spirituale, pentru ca lucrând cu ele să
putem să împlinim Voia şi Poruncile Tale, atât noi cât şi urmaşii noştri. Doamne Dumnezeule Îţi
mulţumim pentru toate darurile Tale ştiute şi neştiute de noi! Amin!
11.Rugăciune către Domnul Iisus - pentru liniştire sufletească
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Mântuitor, Protector şi Binefăcător al întregii lumi,
Te rugăm linişteşte sufletele noastre zbuciumate, ca să ne putem ruga cu inima fierbinte! Te rugăm
linişteşte vieţile noastre agitate, ca să ne putem bucura de ele! Te rugăm linişteşte minţile noastre
pervertite, gândurile noastre bolnave şi luminează-ne, înţelepţeşte-ne, smereşte-ne, întăreşte-ne, dă-ne
pace sufletească, răbdare şi ne îndeamnă pe toţi pe calea mântuirii şi a sfintei conlucrări cereşti!
Dăruieşte-ne Doamne liniştea Ta Dumnezeiască, Pacea Ta, ca acoperământ pentru vremuri grele!
Doamne Iisuse Hristoase, cu genunchii plecaţi ne închinăm Ţie, Îţi mulţumim pentru toate şi Te
slăvim în inimile noastre: Slăvit să fii în veci, Doamne Dumnezeul nostru! Amin!
12. a. Rugăciune către Domnul Iisus - pentru iertare (avort)
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, Cel care din iubire pentru noi oamenii şi
pentru a noastră mântuire Te-ai îmbrăcat în trup, Te-ai răstignit, Te-ai îngropat şi prin Crucea Ta ai
înnoit firea noastră cea stricată, primeşte pocăinţa mea pentru toate păcatele mele! Iară-mă, Doamne,
pentru că am omorât pruncii nenăscuţi, dăruiţi de Tine! Am păcătuit Doamne la Cer şi înaintea Ta,
cu cuvântul, cu fapta, cu sufletul, cu trupul şi cu cugetul minţii mele! Am călcat rânduielile Tale, am
omorât pruncii mei, copiii dăruiţi de Tine, Dumnezeul meu, nu am ascultat Poruncile Tale şi am
mâniat Bunătatea Ta! Fiindcă a Ta este zidirea, nu mă deznădăjduiesc pentru mântuirea mea şi la
nemărginita Ta Milostivire îndrăznind, alerg şi mă rog Ţie Doamne! Întru pocăinţă dă-mi inimă
înfrântă şi primeşte-mă când mă rog şi dă-mi gând bun, dă-mi lacrimi şi umilinţă, Doamne, dă-mi
Harul Tău, ca să pun început bun! Iartă-mă Doamne pe mine ucigaşa de copii nenăscuţi! Miluieşte-
mă, Dumnezeule, miluieşte-mă pe mine, cea căzută şi pomeneşte-mă pe mine, păcătoasa roaba Ta,
întru Împărăţia Ta, dar mai ales Te rog ai grijă cum ştii Tu Doamne, de copiii mei avortaţi! Iartă-mă
Doamne, cu umilinţă şi cu pocăinţă mă rog! Iartă-i Doamne şi pe copiii mei care, din cauza mea, nu
au văzut lumina zilei, nu s-au bucurat de viaţa aceasta, atât de dragă mie! Îţi mulţumesc Doamne
Dumnezeule pentru toate darurile Tale sfinte ştiute şi neştiute! Te slăvesc şi Te iubesc Dumnezeule
Preasfânt, Multmilostiv şi Preaplin de Iubire! Amin!
12. b. Rugăciunea către Domnul Iisus - pentru iertarea păcatelor
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Preamilostiv, Răscumpărător al celor păcătoşi, pentru
mântuirea neamului omenesc ai lăsat Cerurile şi Te-ai sălăşluit în valea aceasta mult păcătoasă a
plângerii şi ai primit pe Dumnezeieştii Tăi umeri neputinţele noastre şi ai purtat durerile noastre!
Sfinte Pătimitorule, ai fost rănit şi chinuit pentru păcatele şi fărădelegile noastre şi de aceea noi
înălţăm către Tine, Iubitorule de oameni, rugăciuni smerite. Primeşte-le, Preabunule Doamne şi Te
pogoară către neputinţele noastre şi păcatele noastre nu le pomeni! Iartă-ne Doamne Iisuse Hristoase!
Cel care prin Sângele Tău ai înnoit firea noastră cea căzută, înnoieşte-ne, Mântuitorul nostru şi pe
noi, cei care ne aflăm întru stricăciunea păcatelor şi mângâie inimile noastre cu bucuria desăvârşitei
Tale iertări! Iartă-ne, Doamne Iisuse Hristoase! Cu tânguire şi lacrimi de pocăinţă fără de măsură,
cădem la picioarele milostivirii Tale Dumnezeieşti. Iartă-ne Doamne Iisuse Hristoase! Curăţeşte-ne,

5
Dumnezeul nostru, cu Harul Tău cel Dumnezeiesc, pe noi toţi, de toate nedreptăţile şi fărădelegile
vieţii noastre, ca întru sfinţenia iubirii Tale de oameni, să-Ţi mulţumim pentru toate milele Tale, să
lăudăm Preasfânt Numele Tău, dimpreună cu al Tatălui şi al Preabunului şi de Viaţă Făcătorului Tău
Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
12. c. Rugăciune către Domnul Iisus - pentru iertarea păcatelor
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul sufletului meu, Ziditorul şi Izbăvitorul meu, iată că s-a
săvârşit ziua şi nu ştiu câte zile îmi mai rămân ca să trăiesc! Ştiu cu adevărat că mă apropii de ceasul
cel de pe urmă şi nu numai că nu îndreptez păcatele mele trecute, ci încă pururea adaug nemulţumiri
şi păcate peste păcate. Mă întristez pentru că Te-am supărat cu păcatele zilei de astăzi şi cu acelea ale
vieţii mele trecute şi Te rog iartă-mă! Îmi pare rău din suflet şi mă lepăd de ele, mă pocăiesc sincer
şi Te rog iartă-mă, pentru că eşti Preabun şi Vrednic a fi Veşnic Iubit! Fericit aş fi fost eu de nu aş fi
păcătuit şi de nu Te-aş fi întristat cu păcatele mele, dar nădăjduiesc la ajutorul Tău Cel Dumnezeiesc
şi de acum înainte hotărăsc să nu mai greşesc, să-mi controlez gândurile, vorbele şi faptele şi să fac
în toate Voia Ta şi nu poftele mele! Iartă-mă pentru că am greşit! Fie-Ţi milă de sufletul meu cel
păcătos care Te roagă pentru iertare şi pentru răsplătirile cele după vrednicie ale Sfântului Tău Sânge!
Dumnezeule Preasfânt şi Preaplin de Iubire, nădăjduiesc ca să mă ierţi şi să mă primeşti iarăşi întru
darul Tău! Ajutat de Tine, promit ca să fug de toate ispitele cele rele care pot să mă îndemne să
păcătuiesc! Promit să mă mărturisesc şi să mă împărtăşesc cât mai des şi vreau mai bine să mor decât
să mai fac vreun păcat! Îţi mulţumesc Doamne Dumnezeul meu pentru viaţă şi pentru toate darurile
Tale Sfinte! Slăvit să fii în veci! Amin!
12. d. Rugăciune către Domnul Iisus - pentru iertare
Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele cel ceresc, izbăveşte-mă de muncile de veci şi de am
greşit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul, Te rog iartă-mă. Mântuieşte-mă de toată neştiinţa, uitarea,
neîndrăznirea şi de nesimţirea cea împietrită şi izbăveşte-mă de toată ispitirea, luminându-mi inima
întunecată de pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greşit, iar Tu ca un Dumnezeu Îndurător
miluieşte-mă văzând neputinţa sufletului meu. Trimite-mi Mila Ta în ajutor, ca să Preaslăvesc
Preasfânt Numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în Cartea Vieţii şi
dăruieşte-mi sfârşit bun. Doamne Dumnezeul meu, măcar că nu am făcut nici un bine înaintea Ta,
dă-mi după darul Tău să pun început bun, stropeşte-mi inima cu roua darului Tău şi pomeneşte-mă
pe mine păcătosul, ruşinatul şi necuratul rob al Tău întru Împărăţia Ta. Amin!
13.a. Rugăciune către Domnul Iisus pentru ajutor
Doamne, primeşte-mă întru pocăinţă, nu mă lăsa şi nu mă duce pe mine în ispită. Dă-mi cuget
bun, ca să-mi mărturisec toate păcatele, dă-mi lacrimi şi aducere aminte de moarte. Doamne dă-mi
smerenie, umilinţă, curăţie, ascultare, răbdare, voie nebiruită, blândeţe şi sădeşte în mine rădăcina
bunătăţilor şi frica Ta în inima mea! Doamne, învredniceşte-mă să Te iubesc cu tot sufletul şi gândul
meu şi să fac în toate Voia Ta! Apără-mă de oamenii cei gâlcevitori, de cei vicleni şi răi, de patimile
trupeşti şi de toate lucrurile necuviincioase. Doamne ştiu că faci precum vrei şi să fie şi întru mine,
păcătosul, Voia Ta, că binecuvântat eşti în veci. Amin!
13.b. Rugăciune către Domnul Iisus pentru ajutor
Doamne Dumnezeul meu eu cu Tine sunt şi Ţie vreau să-Ţi slujesc! Iisuse, ajută-mă,
întăreşte-mă, călăuzeşte-mă în fiecare clipă! Iisuse fii cu mine! Cu tine am putere şi tărie, cu Tine
veşnic vreau să petrec şi în Împărăţia Ta vreau să ajung! Amin!
[ „Rugaţi-vă continuu în orice loc v-aţi afla! Cereţi protecţie, cereţi să primiţi daruri şi calităţi
sfinte, cu care să puteţi lucra mai târziu, precum au fost apostolii Mei!” – Domnul Iisus]
14.Rugăciunea la rana umărului Lui Iisus
Doamne Iisuse Hristoase, Mielul Cel Blând al Lui Dumnezeu, care ai purtat până la Calvar
povara Crucii, eu, sărman păcătos, ador şi cinstesc Rana Ta Preasfântă, care s-a deschis lăsând să se
vadă trei oase, provocându-Ţi o mare durere. În virtutea meritelor Sfintei Tale Răni, Te implor, o

6
Iisuse, ai milă de mine, iartă-mi păcatele de moarte şi cele lesne iertătoare, fii alături de mine în
ceasul morţii şi du-mă în Patria Ta fericită. Amin!
15.Rugăciunea zilnică dată de Domnul Iisus
Doamne, mă aşez acum înaintea Ta cu viaţa mea de azi. Curăţă-mă de tot ce am greşit în ziua
aceasta şi binecuvintează puterea mea cea bună ca să pot pentru Tine, iar Tu pentru mine, şi mă
numără cu cei mântuiţi, Mântuitorul meu! Amin!
16.Rugăciunea dată de Domnul Iisus
Pentru noi şi pentru tot neamul omenesc ne umilim noi, Doamne, înaintea Ta, ca să fii iertător
nouă şi lor, ca un Mântuitor venit de la Tatăl pe pământ pentru om! Amin!
17.Rugăciune dăruită de părintele Argatu
Despre picăturile de sânge vărsate de Domnul Iisus Hristos când suia muntele calvarului, spre Golgota
(Copie a unei scrisori găsită la Sfântul Mormânt din Ierusalim, păstrată într-o casă de bani, de argint)
Creştinii David, Sfintele Elisabeta, Maftiolita şi Brigitta, voind să afle câte ceva despre Patimile
Domnului Iisus, El le-a răspuns: Să ştiţi că soldaţi înarmaţi au fost în număr de 150; cei care M-au
purtat legat au fost în număr de 83; pumni în spate am primit 180; lovituri în picioare 80. M-au
târât cu funia de păr de 23 de ori; cuie şi înţepături am primit 180, lovituri în piept 6666, în cap
am primit 110. Mi-au străpuns inima şi M-au ridicat de păr la ora 2; am suspinat de 12 ori;
înţepături şi spini în cap 100; am fost tras de barbă de 23 de ori. Cei care M-au ucis au fost 3
oameni îmbrînciţi şi biciuiţi spre calvar; rănit la cap de 100 de ori; picături de sânge spre calvar
5475, păzit de 31 de oameni.
Cei care vor citi zilnic - putere şi glorie vor avea; dacă va citi cineva timp de 15 ani zilnic,
pentru atingerea picăturilor de sânge pe care le-am vărsat i se vor ierta 5 iertări: întâi o iertare deplină
a tuturor păcatelor grele, o iertare a păcatelor mai mici şi va scăpa de pedepsele şi de muncile iadului.
Dacă va muri înainte de 15 ani, i se socotesc -15 îndepliniţi- la moarte. Să fie considerat ca şi când
şi-ar fi vărsat sîngele pentru Sfânta Credinţă. Eu Însumi voi coborî şi-i voi lua sufletul lui şi al
rudelor sale până la al IV-lea neam. Acela care poartă la sine cu smerenie această epistolă pentru
credinţă, nu va muri de moarte năpraznică sau neaşteptată şi va fi ferit de duşmanii nevăzuţi ai
pustietăţii şi de răul viitor, de martori mincinoşi şi sângeroşi, de toţi cei care vin asupra lui, se va
uşura şi se va mântui; în casa în care se va găsi această epistolă nu va fi trudit şi nici lucrurile rele nu
vor sta în casa sa. Cu 40 de zile înainte de a muri, cel care va avea această epistolă va vedea pe
Preasfânta Fecioară Maria, precum şi pe Sfântul Grigorie.
18. Rugăciunea Sfintei Gertrude cea Mare, dictată de Domnul nostru Iisus Hristos, cu
promisiunea eliberării a 1000 de suflete din Purgatoriu, cu fiecare repetare:
Părinte Veşnic, Îţi ofer Preapreţiosul Sânge al Divinului Tău Fiu, Iisus Hristos, în unire cu
Sfânta Liturghie celebrată astăzi pe întregul Pământ, pentru toate sufletele sfinte din purgatoriu,
pentru păcătoşii de pretutindeni, pentru păcătoşii din Biserica Universală, pentru păcătoşii din
apropierea mea şi din familia mea. Amin!
Iisuse, Maria, vă iubesc, salvaţi sufletele! - cu fiecare repetare salvezi un suflet din iad
19. Rugăciune către Domnul Iisus (făcută de Arsenie Boca)
Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca astăzi toată ziua să am grijă să mă leapăd de mine
însumi, că cine ştie din ce nimicuri mare vrajbă am să fac, şi astfel, ţinând la mine, Te pierd pe Tine.
Doamne Iisuse Hristoase ajută-mi ca rugăciunea Preasfântului Tău Nume să-mi lucreze în minte mai
repede decât fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, că iată mint în tot
ceasul. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi! - că umblăm
împiedicându-ne prin întuneric. Patimile au pus tină pe ochiul minţii, uitarea s-a întărit în noi ca un
zid, împietrind inimile noastre şi toate împreună s-au făcut temniţă, în care Te ţinem bolnav, flămând
şi fără haină, şi aşa risipim în deşertăciuni zilele noastre, umiliţi şi dosădiţi până la pământ. Doamne,
Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi! Pune foc temniţei în care Te ţinem, aprinde
dragostea Ta în inimile noastre, arde spinii patimilor şi fă lumină sufletelor noastre! Doamne, Cela
ce vii în taină între oameni, ai milă de noi! Vino şi Te sălăşluieşte întru noi, împreună cu Tatăl şi cu
Duhul, că Duhul Tău Cel Sfânt Se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul şi mintea noastră

7
rămân pe jos neputincioase. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi! - că nu ne
dăm seama ce nedesăvârşiţi suntem, cât eşti de aproape de sufletele noastre şi cât Te depărtăm prin
micimile noastre, ci luminează Lumina Ta peste noi ca să vedem lumea prin ochii Tăi, să trăim în
veac prin viaţa Ta, Lumina şi Bucuria noastră, Slavă Ţie! Amin.
20. Rugăciune
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul! O, Doamne,
iartă mulţimea cea fără de număr a păcatelor mele, curăţeşte-mă cu puterea Ta, hrăneşte-mă cu pâinea
Ta, pătrunde cu suflarea Ta cea vie cămara înăbuşitoare a inimii mele şi mă voi vindeca şi voi fi viu!
21. Rugăciune
Tu, Doamne şi Fiule al Tatălui din Cer, sparge cerbicea cea tare a fiilor oamenilor şi pătrunde
în mormintele (trupurile) lor, şi intră, Doamne. Dacă încă şi noi suntem cerbice tare, însufleţeşte-Te
în noi, că Ţi-am deschis să intri. Învaţă-ne gândirea Ta, ca să gândim la fel ca Tine. Învaţă-ne
naşterea Ta, ca să ne dăm iesle caldă şi să creşti în ea şi să ne fii Mântuitor. Învaţă-ne creşterea, ca să
ne mărim pentru Tine şi să-ţi dăm întâietatea, ca să fii Cel Dintâi între mulţi fraţi. Învaţă-ne nunta, şi
ne fă fiii nunţii. Amin! Şi dacă Voieşti, fă-ne Doamne mireasă, fă-ne să voim şi să avem duh de
mireasă, că Duhul şi mireasa zic: Vino! Amin! Amin! Amin!
Maica Domnului îl învaţă pe om cum să fie copil al Lui Hristos. Un copil al Lui Hristos se
scoală până în răsărit de soare, şi trezindu-se din somn, cade cu faţa la pământ de trei ori, mulţumind
Domnului şi Sfinţilor şi Îngerilor pentru paza asupra lui, zicând cu cuvântul: „Doamne, nu mă lepăda
de le faţa Ta şi Duhul Tău Cel Sfânt nu-L lua de la mine, ca să fiu fiu al zilei - ziua şi noaptea, fiu al
Tău – acum şi în veacul ce va să fie. Mă închin Ţie cu totul, însemnându-mă cu semnul sfintei cruci,
ca să se teamă de mine cei vicleni şi răi şi să Te bucuri Tu de viaţa mea lângă Tine, Doamne. Amin!
22. Rugăciune
Doamne, eu sunt cel ce Te-am răstignit, că Tu ai stat în răstignire pentru păcatele mele.
Doamne, eu sunt cel ce Ţi-am făcut tot răul, dar iartă-mă Tu, Cel ce m-ai născut, ca să mă ai de fiu al
Tău. Amin! Ajută-mi, Doamne, în necredinţă, ajută-mi să cred, că eu cred. Amin!
23. Rugăciune
Doamne, Doamne, ce să fac ca să am viaţă veşnică? Doamne, Doamne, cum să mă port, cum
să trăiesc mai frumos şi mai sfânt înaintea Ta, ca să-Ţi vindec rănile şi lacrimile pe care Ţi le-am
făcut cu multele mele greşeli, cu multele mele beteşuguri? Ajută-mă, Doamne, să-Ţi simt lipsa atunci
când purtarea mea şi necurăţia inimii mele Te goneşte din mine, şi mă ajută să Te chem iar, să-Ţi
deschid iar şi să vii iar în viaţa mea, ca s-o conduci pe Voia Ta. Amin!
24. Rugăciune
Toate le putem, o, Atotputernice Doamne, prin Tine şi prin puterea Ta dăinuitoare în noi. Nu
putem nimic de la noi înşine, afară doar de păcat. Fără Tine suntem flămânzi, fără Tine suntem goi,
Părinte. Suntem slabi şi neînarmaţi fără Tine, Conducătorul nostru în luptă. Cu Tine avem toate şi
putem toate, o, Mântuitorul nostru nebiruit. Cu mulţumită pentru toate ne rugăm Ţie nu ne trece cu
vederea, nu-Ţi întoarce ajutorul de la noi cât vom trăi! Ţie se cuvine slava, o, Doamne, Iisuse,
împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, Treimea Cea de o fiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin!
25. Rugăciune
Sufletul Lui Hristos sfinţeşte-mă,
Trupul Lui Hristos mântuieşte-mă,
Sângele Lui Hristos aprinde-mă de dragoste,
Apa coastei Lui Hristos spală-mă
Patima Lui Hristos întăreşte-mă,
O, bune Iisuse ascultă-mă,
În rănile Tale ascunde-mă,
Nu lăsa să mă despart de Tine,
De duşmanul cel rău mă apară,
În ceasul morţii mele cheamă-mă,

8
Şi porunceşte să vin la Tine,
Ca să Te laud cu Sfinţii Tăi,
În vecii vecilor! Amin!

26. Rugăciune
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi! Amin!
Doamne Iisuse Hristoase, dă-mi tăria ca să Te pot iubi pe Tine şi întreaga Creaţie a Ta. Amin!
Iubirea Lui Dumnezeu rezolvă orice problemă. Amin!
Îţi mulţumesc Doamne, că Tu eşti Lumina ce străluceşte prin mine şi mă înconjoară.
Îţi mulţumesc Doamne, că Tu eşti Iubirea ce radiază prin mine şi mă înfăşoară.
Îţi mulţumesc Doamne, că Tu eşti Puterea ce lucrează în mine pe veci şi mă apără.
Îţi mulţumesc Doamne, că Tu eşti Prezenţa ce trăieşte în mine, lângă mine, ghidându-mă Amin!
Psalmul 50
Cele 15 Rugăciuni revelate Sfintei Brigitta
Sfânta Brigitta L-a rugat multă vreme pe Domnul să-i spună câte lovituri a primit în timpul amarelor
Sale suferinţe. Într-o zi Mântuitorul i-a apărut şi i-a zis: “Am primit în Trupul Meu 5480 de lovituri; dacă vrei
să le cinsteşti, să spui de 15 ori Tatăl nostru şi de 15 ori Bucură-te Marie, în fiecare zi, timp de un an. După
ce s-a încheiat acest an, tu ai cinstit fiecare dintre aceste 5480 de lovituri” (apoi a învăţat-o cele 15 rugăciuni
meditative corespunzătoare).
Mântuitorul i-a mai spus: “Cel care va spune aceste rugăciuni în fiecare zi timp de un an: 1.va
scoate din purgatoriu 15 suflete dintre rudele sale; 2. dintre rudele sale, 15 drepţi vor obţine harul
statorniciei; 3. dintre rudele sale, 15 păcătoşi se vor converti; 4. cu 15 zile înainte de moarte îi voi oferi
Trupul Meu preţios, pentru ca prin El să fie ferit de foamea veşnică; 5. îi voi da să bea din Sângele Meu,
pentru a-l feri de setea veşnică; 6. cel care va face rugăciunile va atinge cele dintâi trepte ale desăvârşirii; 7.
cu 15 zile înainte de moarte va fi cuprins de o mare căinţă şi o mare cunoaştere a păcatelor sale; 8. Eu aşez
semnul Crucii Mele triumfătoare între el şi duşmanul cel rău, pentru a fi ocrotit de capcanele sale; 9. înainte
de moartea sa, voi veni cu Credincioasa, Multiubita Mea Mamă şi îi voi primi cu milă sufletul, ducându-l în
bucuriile veşnice; 10. în Cer va primi o cunoaştere deosebită a Dumnezeirii Mele, pe care o împărtăşesc doar
acelora care spun aceste rugăciuni; 11. chiar dacă cineva ar fi trăit 30 de ani în păcat de moarte, deîndată ce
face aceste rugăciuni sau îşi propune să le facă, Domnul îi va ierta toate păcatele şi îl va apăra de toate
ispitele rele. El îi va ocroti cele cinci simţuri, îl va feri de moartea grabnică şi neprevăzută şi sufletul său de
osânda veşnică; 12. tot ce va cere de la Domnul şi de la Sfânta Fecioară, îi va fi dăruit; 13. cine învaţă şi pe
alţii aceste rugăciuni, bucuria şi meritele aceluia vor ţine în veci; 14. în locul în care se spun aceste
rugăciuni, Dumnezeu este prezent cu Harul Său”.

Tatăl nostru, Carele eşti în Ceruri, sfinţească-se Numele Tău! Vie Împărăţia Ta! Facă-se Voia
Ta! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă
nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne
izbăveşte de cel viclean! Amin!
Bucură-Te Marie, Cea plină de Har, Domnul este cu Tine! Binecuvântată eşti Tu între femei şi
Binecuvântat este Rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Maria, Maică a Lui Dumnezeu, roagă-Te pentru
noi păcătoşii acum şi în ceasul morţii noastre. Amin!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Rugăciune: Sfântă Brigitta, slujitoare credincioasă a Lui Iisus Răstignit, doresc din toată inima
să parcurg aceste rugăciuni izvorâte din Divina Sa îndurare. Mă încredinţez cu totul Iubirii Sale şi te
rog să mijloceşti pentru mine, ca să pot împlini această devoţiune, spre mântuirea mea şi pentru
venirea Împărăţiei lui Dumnezeu în toate inimile. Amin!
1. Patimile Lui Hristos pe Muntele Măslinilor, până la încoronarea cu spini
O Iisuse, desfătarea tuturor acelora care Te iubesc, Tu Prieten şi Mântuitor al păcătoşilor!
Adu-Ţi aminte de adânca tulburare pe care ai suferit-o, atunci când s-a apropiat timpul hotărât încă
din veşnicie al Sfintelor Tale Patimi, când ai spălat picioarele Apostolilor Tăi, le-ai oferit Trupul şi
Sângele Tău drept hrană, I-ai mângâiat cu blândeţe şi ai mărturisit apoi în plinătatea tristeţii: Sufletul
Meu e cuprins de o întristare de moarte! Adu-Ţi aminte de tot chinul şi strâmtorarea suferite înainte

9
de moartea Ta pe Cruce, când după ce Te-ai rugat de trei ori în sudoare însângerată de frică, ai fost
trădat de apostolul Tău, ai fost prins de poporul Tău, învinuit prin minciună, condamnat pe nedrept
de judecătorii Tăi, prigonit deşi erai nevinovat, în oraşul ales aflat în mare sărbătoare, jefuit de
hainele Tale, bătut cu pumnii, legat de o coloană şi biciuit, încoronat cu spini şi batjocorit în
nenumărate alte feluri. Prin aceste Patimi, dăruieşte-mi o Doamne Dumnezeul meu, căinţă adevărată,
ispăşire vrednică şi iertarea tuturor păcatelor mele.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
2. Batjocorirea Lui Hristos
O Iisuse, bucuria Îngerilor! Adu-Ţi aminte de mâhnirea suferită atunci când toţi duşmanii Tăi
Te-au înconjurat ca nişte lei turbaţi, Te-au bătut cu pumnii şi Te-au scuipat în faţă. Prin aceste
chinuri şi prin ocările nelegiuite cu care Te-au încolţit duşmanii tăi, mântuieşte-mă de toţi duşmanii
mei văzuţi şi nevăzuţi. Ajută-mă să ajung, prin ocrotirea Ta, la mântuirea veşnică.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
3. Răstignirea Lui Hristos pe Cruce
O Iisuse, Creatorul acestei lumi, care cuprinzi în nemărginirea Ta Cerul şi Pământul! Adu-Ţi
aminte de amarnicele dureri suferite atunci când călăii cei cruzi Ţi-au străpuns mâinile şi picioarele
cu cuie ascuţite răstignindu-Te pe Cruce. Adunând durere peste durere, ei Ţi-au întins membrele în
lungul şi în latul Crucii cu atâta violenţă, încât au fost smulse din încheieturi. Prin acest chin amarnic
de pe Cruce, Te rog să-mi dăruieşti o sfântă frică şi iubire pentru Numele Tău cel Sfânt.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
4. Rugăciunea Lui Hristos pentru cei care L-au răstignit
O Iisuse, Tămăduitorule Ceresc! Adu-Ţi aminte de slăbiciunea morţii şi de durerile pe care,
înălţat pe lemnul Crucii, le-ai suferit în toate mădularele Tale rănite şi sfâşiate, astfel că nici o durere
nu s-a asemănat cu a Ta. Din creştetul capului până în tălpile picioarelor nu se putea găsi nimic
nevătămat la Tine, dar fără să iei în seamă aceste chinuri, Tu Te-ai rugat pentru duşmanii Tăi: Tată,
iartă-i că nu ştiu ce fac! În îndurarea Ta, îngăduie ca amintirea cumplitelor Tale Patimi să-mi
slujească la deplina iertare a tuturor păcatelor şi rătăcirilor mele.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
5. Îndurarea Lui Hristos faţă de păcătosul în căinţă
O Iisuse, oglinda limpezimii eterne! Adu-Ţi aminte de acea mâhnire care Ţi-a strâns Inima
atunci când, în lumina întregii Tale înţelepciuni, ai văzut viitorul fericit al aleşilor care vor afla
mântuirea prin meritele Patimilor Tale, dar şi osânda atâtor nelegiuiţi, care din vina lor se vor prăbuşi
în veşnica pierzanie. Prin adâncul de nepătruns al Îndurării Tale, în care ai simţit o milă atât de
profundă pentru noi păcătoşii şi rătăciţii, milă pe care ai arătat-o şi tâlharului de lângă Tine, atunci
când i-ai spus: Astăzi vei fi cu Mine în Rai! Te rog să-mi arăţi şi mie îndurare în ceasul morţii.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
6. Testamentul Lui Hristos pe Cruce
O Iisuse, Rege şi Prieten al sufletului, care singur eşti vrednic de toată iubirea şi de tot dorul!
Adu-Ţi aminte de durerea simţită atunci când, părăsit de toţi prietenii Tăi, atârnai pe Cruce, în
goliciune şi mizerie, negăsind nici o mângâiere în afară de iubita Ta Mamă, care, în amărăciunea
sufletului Său, Îţi stătea alături în sfântă fidelitate. Tu ai încredinţat-o Apostolului Tău şi i l-ai dat pe
el ca fiu în locul Tău, spunând: Femeie, iată fiul tău!, iar Apostolului Iată Mama Ta! Pentru sabia
durerii care I-a străpuns atunci sufletul, Te rog, o bune Iisuse, să-mi dăruieşti în toate strâmtorările
trupului şi ale sufletului, mai ales în ceasul morţii, îndurarea şi mângâierea Ta.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
7. Setea Lui Hristos
O Iisuse, Izvor al bunătăţii nesecate, care ai spus: “Mi-e sete!” dintr-o adâncă dorinţă după
mântuirea neamului omenesc, aprinde în inimile noastre dorul după toate practicile adevăratei virtuţi.
Stinge în noi pe deplin toate poftele simţurilor, toate plăcerile rele şi toată setea de desfătare.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…

10
8. Băutura Lui Hristos
O Iisuse, bucuria de nestins a sufletelor dăruite Ţie! Prin amărăciunea oţetului cu fiere pe care
l-ai gustat pentru mine, dă-mi Harul să Te primesc cu vrednicie în ceasul morţii, spre mântuirea şi
mângâierea sufletului meu.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
9. Strigătul înfricoşat al Lui Hristos pe Cruce
O Dumnezeule, care eşti putere stăpânitoare şi bucurie a sufletului! Adu-Ţi aminte de chinul
şi strâmtorarea suferite atunci când, apropiindu-se cumplita Ta moarte, ai strigat cu glas puternic:
Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit? Prin această spaimă a părăsirii aparente,
prin care ne-ai mântuit de părăsirea eternă, Te rog Doamne, Dumnezeul nostru, să nu mă părăseşti
niciodată în strâmtorările mele.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
10. Multele răni ale Lui Hristos
O Iisuse, început şi sfârşit, putere şi viaţă! Adu-Ţi aminte că Tu Te-ai cufundat pentru noi din
creştet şi până în tălpi în marea suferinţelor. Prin mărimea şi adâncimea rănilor Tale dureroase, învaţă-
mă pe mine cel cufundat în păcat, să urmez cu adevărată ascultare plină de iubire Poruncile Tale.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
11. Adâncile răni ale Lui Hristos
O Iisuse, abis de îndurare! Pentru adâncimea rănilor Tale, care Ţi-au pătruns până la măduva
oaselor, Te rog să mă scoţi din abisul păcatelor mele. Ascunde sufletul meu în sfintele Tale răni, din
faţa mâniei Tale, ca să nu fiu găsit de dreptatea Ta şi pedepsit.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
12. Sângerândele răni ale Lui Hristos
O Iisuse, imagine strălucitoare a Adevărului, semn al unităţii şi legătură a iubirii! Adu-Ţi aminte
de nenumăratele răni care Ţi-au acoperit tot trupul şi l-au înroşit cu Sângele Tău Sfânt. Adu-Ţi aminte
de suferinţele de neînchipuit pe care le-ai îndurat pentru noi în acest Trup Preasfânt. Ce ai fi putut să
faci mai mult decât ai făcut? Te rog o bune Iisuse, să scrii cu preţiosul Tău Sânge toate aceste răni în
inima mea, ca să citesc mereu în ea Patima şi Moartea Ta şi să-Ţi rămân recunoscător şi credincios
până la sfârşit.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
13. Cea din urmă spaimă a Lui Hristos
O Iisuse, Rege nemuritor şi neînvins! Adu-Ţi aminte de durerile suferite atunci când Te-au
părăsit cu desăvârşire toate puterile trupului şi ai spus cu capul aplecat: S-a săvârşit! Prin această
spaimă de moarte, îndură-Te de mine în ceasul din urmă, când sufletul meu va fi strâmtorat, iar
spiritul meu aplecat în umilinţă.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
14. Moartea Lui Hristos
O Iisuse, Unule Născut al Preamăritului Tată, Chipul şi asemănarea înţelepciunii Sale! Adu-
Ţi aminte de acea dăruire plină de duioşie cu care ai strigat: Tată, în mâinile Tale Îmi încredinţez
Sufletul! Apoi, cu Trupul sfâşiat, cu Inima zdrobită, ai desăvârşit îndurarea Ta asupra noastră şi
astfel Ţi-ai dat Sufletul. Prin această moarte preţioasă, Te rog pe Tine Iisuse, ascultător până la
moarte, întăreşte-mă în lupta împotriva satanei, a lumii şi a cărnii. Ajută-mă să mor pentru lume şi să
trăiesc pentru Tine. Primeşte sufletul meu cu iubire îndurătoare, atunci când, în ceasul morţii, se va
întoarce din pelerinajul său.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
15. Cea din urmă şi deplină sângerare a Lui Hristos
O Iisuse, viţă adevărată şi roditoare în care suntem sădiţi! Adu-Ţi aminte de acea revărsare
deplină a Sângelui Tău, pe care l-ai vărsat asemenea mustului din strugurele zdrobit. Din Coasta Ta
deschisă de lance, ai lăsat să izvorască Sânge şi Apă cu atâta abundenţă, încât nu a mai rămas nici o
picătură, în timp ce Trupul Tău Cel Sfânt atârna sus pe Cruce. Prin această vărsare a Sângelui Tău,
întăreşte-mi sufletul în ultima luptă a morţii şi lasă-l să apară înaintea Ta, curăţit de toate petele.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…

11
Rugăciune de încheiere: Primeşte Iisuse această rugăciune, în acea iubire imensă cu care ai îndurat
pentru noi toate rănile Sfântului Tău Trup. Îndură-Te de mine şi de toţi cei împovăraţi de păcat.
Dăruieşte tuturor sufletelor credincioase, atât celor din viaţă, cât şi celor adormite, îndurare, iertare şi
viaţă veşnică. Amin!

Cele 7 Rugăciuni revelate Sfintei Brigitta


Divinul Mântuitor i-a mai descoperit Sfintei Brigitta următoarea făgăduinţă: “Să ştiţi că
acelora care timp de 12 ani vor spune 7 Tatăl nostru şi 7 Bucură-Te Marie în cinstea Preţiosului
Sânge în fiecare zi, le voi acorda 5 Haruri: 1. nu vor ajunge în purgatoriu; 2. îi voi lua în numărul
martirilor, ca şi cum şi-ar fi vărsat sângele pentru credinţă; 3. voi păstra trei suflete, la alegere
dintre rudele lor, în Harul Sfinţilor; 4. sufletele rudelor lor directe până la al 4-lea grad nu vor
ajunge în iad; 5. cu o lună înainte de moarte vor fi anunţaţi; 6. dacă cel care le spune moare cumva
înainte de împlinirea celor 12 ani, eu voi considera că aceste condiţii necesare au fost deja
împlinite”.
Rugăciune de început O, Iisuse, doresc să spun acum de şapte ori Tatăl nostru, în unire cu acea
iubire prin care ai sfinţit această rugăciune în Inima Ta Dumnezeiască. Îmbunătăţeşte-o şi
desăvârşeşte-o într-atât încât să aducă Preasfintei Treimi tot atâta cinstire şi bucurie, câtă I-ai adus Tu
pe Pământ prin această rugăciune. Fie ca ea să se reverse asupra Sfintei Tale firi omeneşti, spre
glorificarea dureroaselor Tale răni şi a Preţiosului Sânge, pe care l-ai vărsat prin ele.
1. Circumciziunea
Părinte Veşnic, prin mâinile neprihănite ale Mariei şi prin Inima Dumnezeiască a Lui Iisus, Îţi
ofer cele dintâi răni, cele dintâi dureri şi cea dintâi vărsare de sânge a Lui Iisus, ca ispăşire pentru
păcatele tinereţii, ale mele şi ale tuturor oamenilor, ca pavăză împotriva celor dintâi păcate de
moarte, mai ales între rudele mele.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
2. Patimile de pe Muntele Măslinilor
Părinte Veşnic, prin mâinile neprihănite ale Mariei şi prin Inima Dumnezeiască a Lui Iisus, Îţi
ofer cumplitele suferinţe ale Inimii Lui Iisus de pe Muntele Măslinilor şi fiecare picătură a sudorii
Sale însângerate, ca ispăşire pentru păcatele inimii mele şi ale tuturor oamenilor, ca pavăză împotriva
acestor păcate şi pentru înmulţirea iubirii de Dumnezeu şi de aproapele.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
3. Biciuirea
Părinte Veşnic, prin mâinile neprihănite ale Mariei şi prin Inima Dumnezeiască a Lui Iisus, Îţi
ofer miile de răni, cumplitele dureri şi Preţiosul Sânge al Lui Iisus din urma biciuirii, ca ispăşire pentru
păcatele trupeşti ale mele şi ale tuturor oamenilor, ca pavăză împotriva acestor păcate şi pentru
păstrarea nevinovăţiei, mai ales între rudele mele.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
4. Încununarea cu spini
Părinte Veşnic, prin mâinile neprihănite ale Mariei şi prin Inima Dumnezeiască a Lui Iisus, Îţi
ofer rănile, durerile şi Preţiosul Sânge al Lui Iisus din urma încununării cu spini, ca ispăşire pentru
păcatele spiritului, ale mele şi ale tuturor oamenilor, ca pavăză împotriva acestor păcate şi pentru
răspândirea Împărăţiei Lui Hristos pe Pământ.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
5. Purtarea Crucii
Părinte Veşnic, prin mâinile neprihănite ale Mariei şi prin Inima Dumnezeiască a Lui Iisus, Îţi
ofer Patimile Lui Iisus de pe drumul Crucii, mai ales sfânta Sa rană de pe umăr şi Preţiosul Sânge
care a curs din ea, ca ispăşire pentru răzvrătirea împotriva Crucii, a mea şi a tuturor oamenilor,
pentru orice nemulţumire împotriva sfintelor Tale orânduiri şi pentru toate celelalte păcate ale limbii,
ca pavăză împotriva acestor păcate şi pentru o adevărată dragoste de Cruce.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
6. Răstignirea

12
Părinte Veşnic, prin mâinile neprihănite ale Mariei şi prin Inima Dumnezeiască a Lui Iisus, Îţi
ofer pe Dumnezeiescul Tău Fiu de pe Cruce, Răstignirea şi Înălţarea Sa pe lemnul Crucii, rănile Sale
de la mâini şi de la picioare şi cele trei izvoare de Sânge Sfânt izvorâte din ele pentru noi, sărăcia Sa
extremă, ascultarea Sa desăvârşită, toate chinurile Sale trupeşti şi sufleteşti, Preţioasa Sa Moarte şi
reînnoirea Sa nesângeroasă la toate Sfintele Liturghii de pe Pământ, ca ispăşire pentru toate
încălcările sfintelor voturi şi regulamente călugăreşti, ca ispăşire pentru păcatele mele şi ale lumii,
pentru bolnavi şi muribunzi, pentru sfinţirea preoţilor şi a laicilor, pentru intenţiile Sfântului Părinte,
pentru restabilirea familiilor creştine, pentru putere în credinţă, pentru patria noastră şi pentru unirea
popoarelor în Hristos şi în biserica Sa, cât şi pentru poporul evreu.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
7. Deschiderea Sfintei Coaste
Părinte Veşnic, pentru nevoile Sfintei Biserici şi ca ispăşire pentru păcatele tuturor oamenilor,
primeşte Preţiosul Sânge şi Apa care au curs din rana Divinei Inimi a Lui Iisus. Iartă-ne şi îndură-Te
de noi toţi! Sânge al Lui Hristos, cel din urmă Sfânt conţinut al Inimii Sale Preasfinte, spală-mă de
toată vina pentru păcatele mele şi ale altora! Apa coastei Lui Hristos, spală-mă de toate pedepsele
pentru păcatele mele şi stinge, pentru mine şi pentru toate sufletele sărmane, flăcările purgatoriului.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie… Slavă Tatălui…
Rugăciunea Sfintei Gertrude cea Mare, dictată de Domnul nostru Iisus Hristos, cu promisiunea
eliberării a 1000 de suflete din Purgatoriu, cu fiecare repetare:
Părinte Veşnic, Îţi ofer Preapreţiosul Sânge al Divinului Tău Fiu, Iisus Hristos, în unire cu
Sfânta Liturghie celebrată astăzi pe întregul Pământ, pentru toate sufletele sfinte din purgatoriu,
pentru păcătoşii de pretutindeni, pentru păcătoşii din Biserica Universală, pentru păcătoşii din
apropierea mea şi din familia mea. Amin!

Iisuse, Maria, vă iubesc, salvaţi sufletele! - cu fiecare repetare salvezi un suflet din iad

Calea Sfintei Cruci - Calea vindecării şi a pocăinţei


„Mi s-a revelat cum să mă eliberez de toate lucrurile rele care mi-au venit de la alţii sau pe
care eu însămi le-am făcut şi cum să mă las pătrunsă de toate momentele bune şi de toate harurile din
trecut, din prezent şi din viitor”
Staţiunea 1: Iisus este osândit la moarte
Iisus: Dă-Mi Mie fiecare ocazie când ai condamnat pe alţii şi fiecare ocazie când ai fost
condamnat pe nedrept şi rămâi acum în prezenţa Mea, liniştită fără să te plângi! Îţi voi da (ca
recompensă) toate ocaziile în care tu ai suportat, în tăcere şi cu răbdare, acuzele şi nedreptatea. Îţi
voi da forţa şi ajutorul ca, de acum înainte, să suporţi acuzele şi nedreptatea, în tăcere. Împreună,
vom rămâne unul lângă altul pentru a te elibera de această povară şi pentru mântuirea sufletelor.
Dacă vei cădea, în neputinţa ta, Eu voi fi lângă tine, ca să port ceea ce tu nu poţi purta, iar Mama
Mea te va ridica prin spovadă, şi vom reîncepe.
Staţiunea a 2-a: Iisus ia Crucea pe umeri
Iisus: Dă-Mi Mie inocenţa ta crucificată, toate rănile din trecut şi din prezent! Dă-Mi singurătatea şi
durerea ta! Dă-Mi puritatea ta pierdută, speranţele tale spulberate şi visele tale năruite! Dă-Mi Mie
crucile tale şi voi lua asupra Mea cu bucurie, povara lor, Eu Însumi. Eu îţi voi da toate ocaziile când
ai purtat crucea cu curaj –da!- în ciuda slăbiciunii tale, tu ai făcut aceasta pentru sufletele pe care le
iubesc. Îţi voi reda inocenţa, voi vindeca rănile trecutului tău şi ale prezentului tău. Îţi voi reda
inocenţa şi puritatea. Voi pune în inima ta un nou vis – visul unei ere de Iubire, de Lumină, de
Frumuseţe şi de Inocenţă renăscută- reînviată în Învierea Mea. Iată moştenirea ta, căci tu eşti copilul
Meu, un copil al Lui Dumnezeu! Sunt neputincios! Am nevoie de ajutorul tău, ca să mă ajuţi să
port această Cruce a Inocenţei Crucificate în cei care te înconjoară şi de asemenea, în tine însăţi.
Împreună vom câştiga victoria. Eu sunt cu tine!

13
Staţiunea a 3-a: Iisus cade sub povara Crucii pentru întâia oară
Iisus: Dă-Mi Mie toate eşecurile şi căderile tale, când tu te-ai îndepărtat de Mine, când M-ai zdrobit sub
povara păcatelor tale, ai măcinat Viaţa Mea Divină în tine şi în alţii! Lasă-Mă să îţi dau în schimb recu-
noştinţa Mea pentru fiecare ocazie când ai reuşit să te ridici şi să te ridici şi să-ţi continui drumul.
Dă-mi voie să-ţi mulţumesc că te-ai întors la Mine, cu umilinţă, la spovadă sau prin părerea de rău
din inima ta. Mă bucur cu tine de fiecare dată când faci un nou început pe drumul tău spre Cer.
Staţiunea a 4-a: Iisus O întâlneşte pe Mama Sa Preaîndurerată
Iisus: Mame şi taţi, daţi-Mi Mie chinul şi durerea voastră provocate de faptul că nu vă puteţi ajuta
copiii voştri aflaţi în suferinţă, datorită păcatului şi răului care au pus stăpânire pe ei. Copii, daţi-Mi
Mie neliniştea pe care o trăiţi când trebuie să urmaţi nişte căi pe care părinţii voştri nu le înţeleg pe
deplin, iar voi nu puteţi să le explicaţi. Plasaţi-vă privirea iubitoare dintre Mama Mea imaculată
ţi Mine, şi totul va fi bine. VĂ DAU PE MAMA MEA, ca să fie MAMA VOASTRĂ! Calea Mea,
ca să fie CALEA voastră! Veniţi, urmaţi-Mă pe acest DRUM AL DRAGOSTEI!
Staţiunea a 5-a: Simon din Cirene Îl ajută pe Iisus să ducă Crucea
Iisus: Dă-Mi Mie toate ocaziile când nu ai ajutat pe alţii, deşi puteai să faci aceasta! Dă-Mi Mie
toate ocaziile când tu ai făcut POVARA altuia mai grea, în loc să o uşurezi, când ai refuzat Crucea
sau ai purtat-o fără tragere de inimă. Dă-Mi Mie povara eşecului tău! În schimb Îmi voi aminti de
toate ocaziile când ai ajutat pe cineva, când ai purtat cu bucurie povara durerii altuia. Te voi ghida şi te
voi ajuta să faci bine în viitor şi să fii mai generos, pentru că ceea ce faci tu ALTUIA, MIE Îmi faci.
Staţiunea a 6-a: Veronica şterge faţa Lui Iisus cu năframa ei
Iisus: Dă-Mi Mie tot acel respect uman care te-a făcut “să-ţi ţii rangul şi să nu dai mărturie publică,
printr-un act de caritate, pentru că te-ai gândit mai întâi la ce ar putea spune ceilalţi despre tine! Dă-
Mi Mie ocaziile când indiferenţa ta faţă de suferinţele fizice sau morale ale altora te-au făcut să nu
intervii, ci doar să priveşti. Dă-Mi Mie indiferenţa ta, teama ta, lipsa de compasiune şi îţi voi da
curaj, tandreţe, gesturi de iubire duioase şi discrete. Există atâtea persoane care au nevoie de a fi
consolate! Tu şi cu Mine, împreună, vom consola pe copiii mei iubiţi.
Staţiunea a 7-a: Iisus cade a doua oară sub povara Crucii.
Iisus: Copilul Meu, dă-Mi Mie greutatea păcatelor tale! Ele apasă asupra ta atât de mult, te zdrobesc
şi ai impresia că nu ai forţa de a te ridica şi chiar atunci când reuşeşti să te ridici, eşti prea slabă şi
cazi din nou; atunci, rămâi în durere şi suferinţă. Vin să te ridic din nou, ca să iau acea teribilă povară
care te apasă până la disperare. Dă-Mi Mie păcatele tale - nu are importanţă urâciunea lor! Eu vin, nu
ca să te condamn, ci pentru ca să iert totul. Vino la Mine, Spovadă! Să nu te tulbure gândul că nu te-
ai mai spovedit de mult timp, poate de ani de zile, nici faptul că nu ştii cu ce să începi. Vino la Preot,
explică-I dificultăţile tale şi cere-I să te ajute să te spovedeşti. Vino la Mine, la Spovadă, adeseori!
Staţiunea a 8-a: Iisus mângâie pe femeile din Ierusalim care plâng
Iisus: Dă-Mi Mie toate situaţiile în care ai neglijat rugăciunea pentru nevoile tale şi ale copiilor tăi
sau nu te-ai mai rugat, spunându-ţi “nimeni nu aude, nimeni nu ascultă rugăciunile mele! Dumnezeu
nu răspunde la rugăciunile mele, Lui Dumnezeu nu-i pasă de mine, nici de copiii mei!” Dă-mi Mie
toate rugăciunile la care nu am răspuns după felul tău de a gândi şi toate rugăciunile la care ţi-am
răspuns după felul Meu de a gândi, dar pe care tu l-ai respins. Îţi voi da, în schimb, fiecare rugăciune
la care am răspuns astfel încât să te conduc la Sfinţenie; câteodată, acest dar ia chipul suferinţei, al
unei pierderi sau al unei dureri, pentru ca sufletul tău să crească în curaj, în dragoste, în abnegaţie;
alteori rugăciunea ta îţi va aduce numai bucurie, pace şi iubire. Nu există nici o rugăciune a copiilor
Mei care să nu primească un răspuns, pentru că Eu vă iubesc! Toată Creaţia vă spune, în toate zilele:
“Te iubesc!” Adu-ţi aminte de Mine, căci eu nu te uit niciodată, nici măcar o singură clipă!
Staţiunea a 9-a: Iisus cade a treia oară sub povara Crucii
Iisus: Dă-Mi Mie toate situaţiile când nu mai poţi avansa, căci Eu înţeleg bine ceea ce simţi! Eu
acţionez din iubire pentru tine. Dă-Mi Mie durerea ta şi crede în puterea Numelui Meu! Cheamă
numele Meu: Iisus! Vă iubesc aşa de mult şi ştiu pe fiecare, după numele său. V-O dau pe Mama
Mea, a cărei inimă, atât de duioasă, mi-a dat curajul să mă ridic şi să continui!

14
Staţiunea a 10-a: Iisus este dezbrăcat de hainele Sale
Iisus: Dă-Mi Mie toate bunurile pe care ţi le-am dat de la început, dar de care îţi este atât de greu să
te desparţi! Dă-Mi Mie bunurile tale cele mai preţioase ţi îţi voi da liberatea, lumina, bucuria şi
iubirea! Dă-Mi înapoi tot ce ţi-am dat, iar Eu în schimb te voi copleşi cu şi o mai mare abundenţă!
De ce te temi, copilul Meu, Eu sunt Dumnezeul tău şi pot să am grijă de tine! Dă-Mi Mie lipsa ta de
generozitate şi îţi voi da generozitatea mea!
Staţiunea a 11-a: Iisus este răstignit pe Cruce!
Iisus: Dă-Mi Mie toate situaţiile în care nu ai vrut să fii răstignit pe Cruce din iubire faţă de ceilalţi!
Dă-Mi Mie teama ta de Cruce - ori de câte ori te temi pentru tine sau pentru alţii! Iar Eu îţi voi da
curajul să te oferi victimă de ispăşire şi de iubire. Nu te teme de nimic! Eu sunt cu tine, şi priveşte:
Mama Ta Cerească este cu Noi!
Staţiunea a 12-a: Iisus moare pe Cruce
Iisus: Dă-Mi Mie teama ta de suferinţă şi de moarte, iar Eu voi învinge moartea, te voi elibera de
suferinţa ta! Tu nu eşti niciodată singur, nici măcar un singur moment! Dă-Mi Mie strigătul tău de
spaimă şi îţi voi da strigătul Victoriei! “Facă-Se Voia ta!” Crede în numele Meu şi cheamă numele
Meu: “Iisus!” Nu trebuie decât să-Mi ceri să-Mi aduc aminte de tine şi vei trăi împreună cu Mine!
Staţiunea a 13-a: Iisus este dat jos de pe Cruce şi aşezat în braţele Mamei Sale
Iisus: Dă-Mi Mie inocenţa ta crucificată! Odihneşte-te în braţele iubirii Materne, pe care o nutresc
pentru tine! Cheamă pe Mama Ta Cerească! Braţele Ei primesc trupurile, spiritul şi sufletele voastre
rănite! Tu eşti în aceeaşi măsură copilul Ei ca Eu Însumi! Lacrimile Ei mijlocesc pentru tine!
Iubeşte-O! O, ce mult te iubeşte Ea pe tine!
Staţiunea a 14-a: Trupul Lui Iisus este pus în mormânt
Iisus: La această staţiune odihneşte-te în tăcere şi în linişte!
Dă-Mi Mie durerea ta, iar Eu îţi voi da Pacea Mea şi Învierea în Glorie!

15

S-ar putea să vă placă și