Sunteți pe pagina 1din 2

CONFEDERATIA NATIONALA HAIII4OHA,IbHA' KO[IOEAOPAIII{,I

A SINDICATELOR DIN MOLDOVA IPO@COIO3OB MOj{AOBLI

2012,nun. Chiiiniu, str. lll August 1989, 129 2012. Mrd. K!orH3). yr.ll Ayry6 1989. 129
Tel. 266i02r 2i?304; Tel/fax: 23'1508 Ten. 266i02; 2371041 Ten/Oaxc 23'1508
e-mailr offi ce@cnsn.'nd ernaiL: oftice@cnsn md

18.06.2020 Nr. 05/07/217

Domnului lon CHICU,


prim-ministru al Republicii Moldova

Stimate domnule Prim-ministru,

Prin prezenta, Confederalia NationalA a Sindicatelor din Moldova (CNSM) \i


exprimdprofundaingdjorarefatAdesitualiacreatdindomeniulsecuritatii;isdndtaiiiin
nunca din tara.
Este cunoscut faptlrl cd CNSM permanent $i-a manifestat dezacordul categodc fatd
de diminuarea prevederiior legale care vizeazd supravegherea Si controlul de stat asupra
respectirii actelor legislative $i a altor acte normative care conlin norme ale dreptului
muncii qi a pledat mereu pentru pastarea in format inlegrtrt al sistemului de inspectie
exercitat de Inspectoratul de Stat al Muncii fcti Ltribulii de contol in domeniul
raDofturilor de muncd [i o securitdlii ;i sdniitiilii in nuncc|.
in acest sens, sildicatele, in repetate rinduri, s-arL adresat cu demersuri catte prim-
ministrul Republicii Moldova, Pre$edintele Parlamentului in vederea elimindrii
contratlic{ii)oi dintre legislalia na!ionali 5i prevederile Convenliilor Organizaliei
Internationale a Muncii (olM) $i festabilirii arribqiilor $i con'tpetenlelor Inspectolatului
de Stat al Muncii (lMS). corfbrm cadrultLi legal existent, pir]i Ia adoptarea Legii nr'
131/2012. Or', datele statistice referitoare la accidentele grave $i mortale la locul de
munca. au seNit si rdmin in continuare a fi un argument ingriiordtor pentru urgentarea
armonizbrii cadrului legal naiional Ja standardele OIM.
Prevederile Conventiilor OIM indicd expres cd sistemul de inspeclie al muncii se
afld sub supravegherea Si controlul ,/ral d unei fiutoritiili cenbole.
Comitetui de Expe4i privind Aplicarea Convenliilor 5i Recomanddrilor OIM
(CEACR) klin carlrul BirolLlui Interna:lional al Muncii)' it't t:apoa ele sale ref'eritoare la
sistemul de inspeclie a muncii din Republica Moidova a reiterat in mod constant taptul ci
restfictiile din Legea privind controlul de stat asLrpra activitalii de inbeprrnzator nr'
131/2d12 sint incompitibile cu cerinlele stipulate de Conventja OIM nr' 8l privind
inspeclia muncii in industrie Ei conerl 5i Convenlia OIM nr' 129 privind irlspectia rnuncii
in agriculturd 1a sc ueded, itlch$i\, 1LC.l07/lll(A) - put< t13-116)
Anume din aceste considerente a fbst inclLrs in Planl|l de ac{iuni al (iuvernului
pentru anii 2020-2023 drept obiectiv principal in domeniul Protectiei Sociale $i
Ocfotirea Sdndtdtii Consolidarea rolului lns ratului de Stat al Muncii !!1
domeriul securititii si sinltitii la locul de munci. cu termen de realizare - Martie
M bse t,edea pct.6.26 din Pla ul de dclillni al Gu'ctmlui 2420 2a2J)
in luna februarie 2020, CNSM a prezentat avizui la
Cu toate acestea, deqi, incd
-proiectul de lege pentrrL modificarea unor acte normative (numir unic -
Se,nfsWslZOZOl,elaboratinscopul,,reabilitdriilftspectotatLLluideSt'ttalMunciiclt
funcliile cle control tn dotneniul secu tdlil Si scindfilii in muncd;i in doneniut
raporturilor de mtmcil [..']'', precum $i a adueerii cadrulrri legal nalional in col]tbfmitatg
cu Conventiile OIM nr. 8l si nr. 129, ratificate de Republica Moldova, acest proiect, cu
regret, nu a fost examinat la Guvern.
La solicitarea CNSM, Inspectoratul de Stat al Muncii a prezentat Nota informativd
privind carcetarea accidentelor de munci produse in perioada anului 2019 Ei situatia in
anul2020.
Din conlinutul acestej Note s-a constatat cd existd nereguli in examinarea
proceselor-verbale de cercetare a accidentelor de muncd, cercetate de inspectorii de
munci din auto tAlile cornpetente in domeniul controlului siguranlei ocupafionale in
perioada 16 iunie 2019 - 31 decembrie 2019. Un numlr mare de accidente grave Ei
mortale au fost clasificate ca accidente in alara muncii - 24 de accidente in perioada de
qase luni.
Menliondm faptul cd pe parclrrsul anrlui 2017, cind cercetarea accidentelor se
efectua de Inspectolatul de Stat al Muncii. au lbst inrcgistrate 24 dc astf'cl de evenimente,
iar pe parcursul anului 2018 - 25 de evenimente. Respectiv, nu|nirul accidentelor grave
qimoftaleclasificateinafaramunciiinperioadal6iunie20l9-3ldecembrie20l9,s-a
dublat. In aceastd situatie apar dubii in privinla corectitudinii cercetirii accidentelor
produse $i respectarea garanliilor legale a accidentafilor.
O analizd ampld a producerii accidentelor in 2019 este inposibil sd fie efeotuald $i
din motivul ci
pini la data de 18.06.2020 inspectorii de mlLncd din autoritatile
competente in domeniul controlului sigurantei ocupa[ionale nu au finalizat cercetarea a
12 accidente grave Ei morlale, or, astfel de situa,tii nu s-au mai atestat anterior.
O situalie alarnanta la capitolul cercetarea accidentelor de muncd se atestd si la
ziua de azi, deoarece in proces de cercetare s-au acumulat deja 25 de accidente grave $i
mortale, iar 17 dintre accidentele nenfionate sint deja cu termerlul depisit de carcctare.
conform Regulamentr"rlui.
Or, tergiversarea examinirii $i adoptdrii acestui proiect de legc, infautale$te $i mai
mult situa[ia in domeniul securitalii $i sdndtl[ii in muncd. Sau. in lipsa personalului
caliticat in cadrul unor autoriti.ti compctcnte in domeniul siguranlei ocupalionale, care la
rindul siu provoaci lipsa proceselor-verbale de cercetare a accidentelor de nrunci grave.
nu pot fi achitate concediile medicale sau indemnizatia unicd in caz de decas, daca se
dovedeqte cd accidentul de munci s-a produs din vina angajatorului.
Cu alfe cuvinte, cercetarea accidentelor de munci (sr.rperticiali, neobiectivl,
neprofesionista), din cauza lipsei personalului calificat in cadrul unor autoritAi cu
atribut;i de contol in domeniul siguranlei ocupalionale. a condus la prejudicierea de
sume exfem de impoftante pentru salariali gi familiile acestora.
In contextul celor enumerate, solicitim, stimate domnule prim-ministru, si
urgentati exami area qi aprobarea proiectului de lege sus-menlionat in vederea ajustdrii
cadrului legal nalional Ia prevederile Corrvenliilor OIM specificate supra qi. revenirii la
un sistem de inspec(ie a muncji in fbrrnat integrat, exercitat de Inspectoratul de Stat al
Muncii, prin restabilirea atributiilor de control in dornenirLl raporturilor de munci Ei in
domeniul securitd.lji $i sdnntalii in muncA. confbnn standardelor internalionale la care
Repubjica Moldova este palte. Sau, nerespectarea staDdardelor intcmalionale Ia care
Republica Moldova este pane, pericliteazi ;i procesul de transpunere qi realizare a
prevederilor Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeanl pe
dimensiunea asigurdrii securitdtii ;i sanitatii muncii.

Cu respect,

Preqedinte Oleg BUDZA

F. FI L CJ(hil.'n Ldeeniu