Sunteți pe pagina 1din 23

i;i,

rt

PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

DECRET
privind conferirea de distinclii de stat
unui grup de lucrdtori medicali

In temeiul art. 88 lit. a) din Constitulia Republicii Moldova


9i al Legii cu privire la distincJiile de stat ale Republicii Moldova,

Preqedintele Republicii Moldova d e c r e t e azd'.

Art. 1. - Pentru muncd indelungatd gi prodigioasi in domeniul ocrotirii


sdndtdlii, contribu{ie substanliald la implementarea formelor qi metodelor
avansate de tratament gi pentru diruirea gi abnega{ia manifestate in actul
medical, se conferi:

,,Ordinul Republicii" urmdtorilor:


COJOCARU Victor - profesor universitar la Universitatea de Stat
de Medicind qi Farmacie ,Nicolae
Testemilanu"
NALIVAICO Nicolai - gef de serviciu la Institutul de Ftiziopneumologie
,,Chiril Draganiuc"
RUSU Galina - conferenliar universitar la Universitatea
de Stat de Medicind 9i Farmacie ,,Nicolae
Testemilanu"
ZAPUHLIH Grigore - director al Institutului de Neurologie
qi Neurochirurgie,,Diomid Gherman";

,,Ordinul de Onoare" urmitorilor:


ENI Ana - conferenfiar universitar la Universitatea
de Stat de Medicini gi Farmacie ,,Nicolae
Testemilanu"
GINCU Gheorghe - conferenfiar universitar la Universitatea
de Stat de Medicini gi Farmacie ,,Nicolae
Testemifanu"
GLADLTN Valeriu - director general al Centrului Medical
,,Magnific" SRL
2

NICHIFORCIUC Valeriu - director al Spitalului Raional Floregti;


Ordinul ,,Credin!6 Patriei" clasa III urmitorilor:
CIRLAN Sergiu - qef de direclie in cadrul Armatei Nalionale
DEHTERIUC Veaceslav - gef de seclie la Spitalul Militar Central;

Ordinul,,Gloria Muncii" urmitorilor:


ABDURAHMANOVA Zinaida - asistenti medicali principali la Institutul Mamei
qi Copilului

ADAM Gheorghe - medic la Spitalul Raional Nisporeni


ALBU Elena - $ef al Centrului de Sin6tate Singera,
municipiul Chiqindu
ALEXANDRU Sofia - director al Institutului de Ftiziopneumologie
,,Chiril Draganiuc"
BAJUREANU Mihail - medic la Spitalul Raional Edinel
BARCARI Clavdia - qef al Centrului de Sindtate Fliminzeni,
raionul Singerei
BIRCA Ludmila - director al Spitalului Clinic Municipal de Boli
Contagioase de Copii
BiRSAN Tamara - medic la Spitalul Clinic Municipal ,,Sfintul
Arhanghel Mihail"
BOBESCU Silvia - medic la Spitalul Raional Ciliraqi
BOIAN Parascovia - gef de sec(ie la Spitalul Raional $tefan Vodd
BOTNARI Aliona - 9ef de sec{ie la Spitalul Raional Edinel
BUJOR Liudmila - asistentd medicalS superioari la Institutul
de Cardiologie
CALAMAN Ivan - medic la Spitalul Raional Ceadir-Lunga,
UTA Gigduzia
CALASAN Svetlana - medic la Spitalul Clinic Republican,,Timofei
Mogneaga"
CALISTRU Anatolie - gef de seclie la Institutul de Medicini Urgentd
CAPCELEA Ludmila - gef al Centrului de Sdnitate Cimiglia
CEAU$ Vasile - qef de seclie la Spitalul Clinic Municipal
,,Sfinta Treime"
CHELE Nicolae - $ef de catedrd la Universitatea
de Stat de Medicini qi Farmacie
,,Nicolae Testemi{anu"
3

CHIRO$CA Irina - asistentd medicald superioard la Institutul


Mamei gi Copilului
COBILEANSCAIA Raisa - asistenti medicald superioari la Institutul
Mamei Ei Copilului
COJOCARU Elena - medic la Institutul Mamei 9i Copilului
CONDRA$OV Alexandr - medic la Institutul de Medicind Urgenti
CORNEA Gheorghe - director al Spitalului de Psihiatrie Orhei
COROLIUC Eleonora - asistentd medicald superioari la Centrul
Nalional de Transfuzie a Singelui, municipiul
Beru
CRIVCEANSCAIA Larisa - $ef de secfie la Institutul Mamei
qi Copilului
CRIVORUCICA Veaceslav - Eef de seclie la Institutul de Medicind Urgenti
CRUDU Oleg - director al Spitalului Clinic Municipal
,,Sfinta Treime"
CURCA Anatolii - qef de seclie la Spitalul Clinic Municipal
de Copii ,,V. lgnatenco"

CUROV Igor - vicedirector medical interimar al Institutului


de Medicin6 Urgentd

CU$NIR Iraida - medic la Spitalul Raional Cildragi


DOBREA Svetlana - moaEi principald la Institutul Mamei
qi Copilului
DUDCA Teodor - gef al Centrului de Sdnitate Ocnila
EICO Ludmila - cercetdtor gtiin{ific principal la Institutul
Mamei qi Copilului
FLOREA Mariana - director al Spitalului Raional CimiElia
FRUMUSACHI Mihail - medic la Spitalul de Stat
GAGAUZ Ion - Eef de seclie la Institutul de Medicind Urgenti
GOGU Maria - asistenti medicald la Centrul Na{ional
de Transfuzie a Singelui, municipiul Chiginiu
GRATI Lidia - asistenti medicali la Oficiul Medicilor
de Familie CruzeEti, municipiul Chigindu
GURA Vladimir - medic la Spitalul Clinic Republican,,Timofei
Moqneaga"
4

GUSILA Sofia - gef al Substa{iei de Asistenfl Medicald


Urgenti CduEeni
GUTIUM Tatiana - director al Matemitdlii Municipale nr.2
HALACU Ala - qef de direc{ie la Agenlia Naliona16 pentru
Sinitate Publici
HOTINEANU Adrian - qef de clinici la Spitalul Clinic Republican
,,Timofei Moqneaga"
IAROVOI Aurelia - vicedirector al Spitalului Clinic Municipal
de Copii ,,V. Ignatenco"

KISKIN Nikolai - gef de seclie la Spitalul Clinic Municipal


de Copii nr.1

LISTOPAD Maria - asistente medicald la Spitalul Clinic


Republican,,Timofei Mogneaga"
LOPAICHI Vasile - medic la Spitalul Clinic Municipal nr.1
LOTOCOVSCAIA Valentina - medic la Unitatea de Primiri Urgente
a Spitalului Raional Cahul

MALCOCI Vasile - vicedirector al Spitalului Raional Singerei


MANIC Victor - medic la Institutul Mamei qi Copilului
MI$INA Ana - gef de sec{ie la Institutul Mamei
gi Copilului

MITRU Ana - asistenti medicald superioard la Centrul


Nafional de Transfuzie a Singelui,
municipiul Chiqiniu
MOISEI Lidia - asistenti medicalS superioard la Institutul
Mamei Ei Copilului
MORO$ANU Mihail - medic la Dispensarul Republican de Narcologie

MOSINA Liubovi - medic la Spitalul Clinic Republican


,,Timofei Mogneaga"
MTINTEAN Svetlana - asistentd medicali superioari la
Centrul
Nalional de Transfuzie a Singelui, municipiul
ChiEindu

MUSTEA Valentin - gef de seclie la Spitalul Clinic Municipal


,,Sfintul Arhanghel Mihail"
NAREA Vasilisa - asistent6 medicali superioari la Spitalul
Raional Cahul
5

NEGRESCU Gabriela - qef de secfie la Spitalul Clinic de Boli


Infec{ioase,,Toma Ciorbd"
NEPALIUC Iurie - conferenliar universitar la Universitatea
de Stat de Medicini qi Farmacie ,,Nicolae
Testemifanu"

OPREA Stela - qef de secfie la Spitalul Clinic al Ministerului


Sdnntdfi, Muncii Ei Protecliei Sociale
PALII Ina - $ef de clinici la Institutul Mamei
qi Copilului
PANCISIN Mariana - asistentd medicald superioari la Institutul
Mamei gi Copilului

PASCAL Anastasia - asistentd medicald principald la Institutul


Mamei Ei Copilului
PISCORSCHI Natalia - lef de laborator la Centrul Nalional
de Transfuzie a Singelui, municipiul ChiEindu

PISTRIUGA Aliona - qef de direclie la Centrul de Sdnitate Publicd


Edinel

PLAHOTNIUC Andrei - medic la Spitalul Raional Comrat, UTA


Gdgduzia
PLACTNTA Gheorghe - qef de catedrd la Universitatea de Stat
de Medicind qi Farmacie ,,Nicolae
Testemifanu"
POGOR Maria - asistenti medicald la Centrul Nalional
de Transfuzie a Singelui, municipiul Chiqindu

POPA Tatiana - asistenti medicald superioari la Institutul


Mamei Ei Copilului
PLINGA Dumitru - gef de seclie la Spitalul Raional Ocnila
REVENCO Ninel - qef de departament la Institutul Mamei
gi Copilului
ROTARU Lidia - gef de sec{ie la Institutul Mamei qi Copilului
ROTARU Valentina - vicedirector al Institutului Mamei gi Copilului
RUSNAC Alla - medic la Centrul Consultativ-Diagnostic
al Ministerului Apiririi
RUSU Corina - medic la Spitalul Clinic Militar Central
SACARA Victoria - Eef de laborator la Institutul Mamei
Ei Copilului
6

SCORJESCUVictor - medic la Spitalul Raional Drochia


SCURTU Raisa - qef de laborator la Agen{ia NalionalS pentru
Sdndtate Publici
SEUMihail - qef de sec(ie la Institutul Mamei 9i Copilului
SIMONOV Ludmila - medic la Spitalul Clinic de Boli Infeclioase
,,Toma Ciorbd"
SOFRONIVera - medic la Institutul Mamei qi Copilului
SOLOMON Oleg - Sef de catedrd la Universitatea de Stat
de Medicind qi Farmacie ,,Nicolae Testemilanu"

STEBLEANCO Tatiana - asistenti medicali la Spitalul Clinic


Republican,,Timofei MoEneaga"

$ACUN Vladimir - medic la Institutul Oncologic


$ONTEA Valeriu - medic la Centrul de Sindtate Cupcini,
raionul Edinef
TARANOVA Galina - medic la Spitalul Clinic Municipal nr.l
TOMACU Vitalie - medic la Spitalul Raional Floreqti
TOMUZ Vasile - vicedirector al Clinicii ,,Emilian Cofaga"
TRINCA Gheorghe - medic la Spitalul Clinic Republican
,,Timofei Moqneaga"
TURCALENCO Tatiana - asistenti medicald la Spitalul Clinic
Republican,,Timofei Moqneaga"

TIGANCIUC Lilia - medic la Spitalul Clinic Municipal


,,Sfinta Treime"

TU$CO Alexandru - medic la Spitalul Clinic Municipal nr.l

VASILIIA Sergiu - director al Spitalului Clinic de Boli Infeclioase


,,Toma CiorbS"
VIRTOSU Stefan - gef al Centrului de Sdndtate Durleqti,
municipiul Chigindu;
Medalia,,Meritul Militar"
ZOLOTCOV Victor - qef al departamentului medical din cadrul
Spitalului clinic Militar central;
Medalia,,Meritul Civic" urmdtorilor:
ANDREITOVA Emilia - asistentd medicali la Centrul de Sdnitate
Briceni
7

ANI Anna - medic la Centrul de Sdndtate Bardar, raionul


Ialoveni
ARAMA Lilia - asistentd medicald qefE la Spitalul Raional
$oldineqti
ARAMA Olga - medic la Spitalul Raional Glodeni
ARNAUT Natalia - Eefal Centrului de Sdndtate Basarabeasca
APOSTOL Mariana - qef de laborator la Agenfia Nafionali pentru
Sindtate Public[
AVRICENCO Valerii - gefadjunct al Centrului de Sdndtate Teleneqti
BALAN Stella - medic la Spitalul Raional Cduqeni
BANARI Lilia - qef de farmacie la Institutul Mamei qi Copilului
BANUH Victor - conferenliar universitar la Universitatea de Stat
de Medicini qi Farmacie ,,Nicolae Testemilanu"
BATR1N Agrapina - farmacist diriginte la Spitalul Clinic de Boli
Infeclioase,,Toma CiorbS"
BEJENARI Claudia - infirmieri la Spitalul Raional Soroca
BELOUS Elena - tehnician radiolog la Spitalul Clinic
Municipal nr. I

BEREJANSCHI Raisa - asistentd medicald la Spitalul Raional


Donduqeni
BE$TANCO Aurelia - asistentd medicali EefE la Spitalul Clinic
Municipal de Copii ,,V. Ignatenco"
BEJ Raisa - infirmieri la Spitalul Raional Criuleni
BILICI EmiIia - medic la Centrul de Sinitate Costegti,
raionul Rigcani
BLANARI Nicolae - coordonator de transport la Substalia
de Asistenli Medical6 Urgenti Buiucani,
municipiul ChiEindu
BLEGA Lilia - medic la Cabinetul individual al medicului
de familie Lozova,, raionul Strdqeni
BOCANCEA Elena - medic la Centrul de Sdndtate Vozneseni,
raionul Leova
BOLBOCEAN Tamara - asistentd medicali principald la Centrul
Medicilor de Familie Floregti
BOLBOCEANU Ion - Eef de directie la Centrul de Sdndtate Publicd
Orhei
8

BORTA Emilia - felcer laborant la Agenlia Nalional6 pentru


Sinitate Publicd
BOTNARI Iacob - gef de seclie la Spitalul Clinic Municipal
de Copii ,,V. lgnatenco"
BOTNARU Tamara - gef de seclie la Asocialia Medical6 TeritorialS
Riqcani, municipiul Chiqindu
BREGHINA Valentina - moaqi superioard la Spitalul Raional Briceni
BUFTEA Valentina - Eef de seclie la Centrul Na{ional
de Transfuzie a Singelui, municipiul Billi
BURLACA Natalia - asistentd medicald la Centrul de Sdndtate
Drochia
BULGAROV Nicolai - medic la Spitalul Raional Basarabeasca
BZOVII Dumitru - Eef de secfie la Spitalul Raional Cahul
CALCEVA Silvia - medic la Centrul Nalional de Transfuzie
a Singelui, municipiul Cahul

CALCIU Sofia - asistentd medicali la Unitatea de Primiri


Urgente a Spitalului Raional Cahul
CALINOVA Ecaterina - director al Centrului de Sdnitate Tvardila,
raionul Taraclia
CALENDARI Alexandru - inspector principal la Centrul de S6n6tate
Publicd Cahul
CAMERZAN Marina - asistentd medicali superioard la Spitalul
Raional Glodeni
CAPCELEA Maria - asistentd medicalS superioari la Clinica
,,Emilian Co(aga"
CARP Veaceslav - medic la Centrul de Sin6tate Publicd Cahul
CASIAN Veaceslav - gef al Centrului de Sindtate Otaci, raionul
Ocnila
CAZANIEVA Lilia - medic la Spitalul Raional Cahul
CEBAN Tatiana - asistentd medicald superioarI la Spitalul
Clinic Municipal nr. I
CEBAN Victor - medic la Spitalul Raional CiuEeni
CEMORTAN Igor - prorector al Universitatii de Stat
de Medicind qi Farmacie ,,Nicolae
Testemifanu"
CERNEC Valeriu - medic la Centrul de Sindtate Filesti
9

CHIRIAC Galina - asistentd medicald la Spitalul Raional Flleqti


CHIRIAC Larisa - qefadjunct al Centrului de Sindtate Cahul
CHIRIAC Liudmila - medic la Centrul de Sinltate Publici Cahul
CHIRINCIUC Iulia - qefde seclie la Centrul de Sdnitate Cahul
CHITON Iurie - Eefde sec(ie la Spitalul Raional FloreEti
CIOBANU Viorica - Eef al Centrului de Sdnitate Glodeni
COJOCARU Ludmila - asistente medicali la Spitalul Raional Leova
COJOCARU Olga - asistentd medicali principald la Spitalul
Raional Criuleni
COruHARI Nicolai - conferenliar universitar la Universitatea
de Stat de Medicind gi Farmacie ,,Nicolae
Testemi!anu"
COLESNIC Tatiana - asistenti medicald principald la Institutul
de Cardiologie

COLIBABA Aliona - qef de seclie la Spitalul Raional Glodeni


COLIBABA Angela - qef al Centrului de Sdndtate Mdrdndeni,
raionul Fileqti
CONICA Ecaterina - asistentd medicald la Spitalul Raional Orhei
CORLATEANU Eugenia - asistent[ medicald la Spitalul Raional
Cimiglia
CORNILOV Stela - vicedirector al Spitalului Clinic Municipal
de Boli Contagioase de Copii
COSTIUC Ecaterina - medic la Centrul de Sin6tate Costegti, raionul
RiEcani

CRAVET Victoria - prorector al Universitelii de Stat


de Medicini qi Farmacie ,,Nicolae
Testemifanu"
CR1SMARI Nina - asistentd medicald la Spitalul Raional Floreqti
CUCEREAVII Claudia - asistenti medicalS la Oficiul Medicilor
de Familie Negurenii Vechi, raionul Ungheni

CUCU Stelian - gef al Centrului Medicilor de Familie Ialoveni


CUMURCIUC Nicolae - medic la Spitalul Raional Fdleqti
DIMITROVA Tatiana - infirmierd la Spitalul Raional Cahul
DOBRIOGLO Maria - medic la Spitalul Raional Taraclia, UTA
Gdgdluzia
10

DONICI Svetlana - laborantd farmacisti la Institutul Mamei


qi Copilului

DRAGANIUC Mihail - medic la Spitalul Raional $oldineEti


DRAGHICI Nadejda - asistenti medicali la Centrul de Sdnitate
Cahul
DURACOV Nina - qefde seclie la Spitalul Raional Ialoveni
EREMIA Valentina - medic de familie la Centrul de Sdnitate
HinceEti
FARIMA Tatiana - asistentd medicald la Oficiul Medicilor
de Familie Dolna, raionul Strdqeni
FELONIS Dmihi - medic la Unitatea de Primiri Urgente
COVID-19 a Spitalului Raional Cahul
FETCO Nicolae - qef de seclie la Spitalul Raional Edine!
FINCIUC Victor - Eefde seclie la Spitalul Raional FileEti
FLOREA Angela - infirmierd la Spitalul Raional Cahul
FRUNZE Galina - asistent6 medicald la Spitalul Raional Soroca
GAISAN Nicolae - gef de sec(ie la Centrul de Sdnitate Publicd
Cahul
GALBUR Sevastian - medic la Spitalul Clinic Bnl$
GALUPA Lucia - Eef de secfie la Spitalul Clinic Municipal
de Copii nr.l
GANEV Dora - medic la Centrul de Sdndtate largara, raionul
Leova
GAINA Mihail - director al Centrului Stomatologic Municipal
Belu
GHEORGANOVA Maria - director al Centrului de Sinitate Valea Perjei,
raionul Taraclia
GHEORGHITA Ludmila - qef de secfie la Spitalul Raional Criuleni
GHERGHELEGIU Viorica - medic la Institutul Mamei qi Copilului
GOLBAN Vasile - medic la Centrul de Sinitate Costeqti,
raionul Ialoveni
GONfA Galina - medic la Spitalul Raional Nisporeni
GOROBET Elizaveta - medic la Spitalul Clinic Municipal ,,Sfintul
Arhanghel Mihail"
l1
GUJA Mariana - asistenti medicali la Spitalul Raional
$olddnegti
GURIEV Nicolae - qef de seclie la Spitalul Raional Glodeni
GUJU Irina - medic la Spitalul Raional Criuleni
HARET Mariana - Eef al Centrului de Sinitate $tefan Vodi
HARGHEL Tatiana - medic la Spitalul Clinic Municipal ,,Sfinta
Treime"
HRISTEA Alexandru - asistent medical la Unitatea de Primiri
Urgente a Spitalului Raional Cahul
IALAMA Maia - Eef al Centrului de Sinitate Tomai, UTA
Gdgi,iuzia
IONCU Dumitru - medic la Centrul de Sdndtate lgn6(ei, raionul
Rezina
IORDAN Elizaveta - medic la Centrul de Sdnitate Publici Ciugeni
IVASCHIVA-POTOTCHI - asistentd medicald la Centrul Nalional
Liusia de Transfuzie a Singelui, municipiul Billi
JEREBETCAIA Elena - $ef al Uniteli de Primiri Urgente
a Spitalului Raional Cahul
JIVALCOVSCHI AIa - qef de seclie la Institutul Mamei gi Copilului

LAI Valeriu - qef de sec(ie la Spitalul Raional Floreqti

LI-INGU Valeria - ex-director al Spitalului Clinic al Ministerului


Sindtifii, Muncii qi Protecliei Sociale
LUPACESCU Iurie - Eef al Centrului de S6n6tate nr.1 Orhei
MALACHI Mihail - gef de sec(ie la Spitalul Raional $tefan Vodd
MALIC Margareta - asistenti medicald superioari la Spitalul
Clinic al Ministerului Sdndt6(ii, Muncii
qi Protec{iei Sociale

MEREACRE Ana - asistenti medicald la Centrul de Sdndtate


CosteEti. raionul laloveni
MIRON Ioana - asistenti medicald la Oficiul Medicilor
de Familie Pleqeni, raionul Cantemir
MIRO$NICENCO Gheorghe - qef al Substaliei de Asistenli Medicald
Urgentd Zona Sud
MINDRUTA-STRATAN - Eef de sec(ie la Institutul Oncologic
Rodica
t2
MORARU Boris - Eef al Centrului de Sdnitate Valea Mare,
raionul Ungheni
MOROZ Tatiana - medic-qef al Centrului de Sindtate Puhoi,
raionul Ialoveni
MTINTEAN Maria - asistent universitar la Universitatea de Stat
de Medicind qi Farmacie ,,Nicolae Testemilanu"

NEAMJU Maria - gef de departament la Spitalul Clinic Bdlgi

NEZNAICO Svetlana - asistentd medicali la Centrul de Sinitate


Cupcini, raionul Edine!
NITA Stefan - $ef de secfie la Centrul Nalional
de Transfuzie a Singelui, municipiul Cahul

NIIULEAC Galina - asistenti medicalS principald la Spitalul


de Stat

NOVACILI Irina - asistenti medicali principali la Spitalul


Raional Ceadir-Lunga, UTA Gdgduzia

OALA Sergiu - medic la Spitalul Raional TeleneEti

OFTICI Olga - asistentd medicalS la Centrul Nalional


de Transfuzie a Singelui, municipiul Bdlli

ORLIC Haritina - Asocialia Medicali Teritoriale


Eef de seclie la
Centru, municipiul Chiqindu
OVANESOV Iurie - qef de seclie la Spitalul Raional Hinceqti

PALADII Natalia - medic la Spitalul Raional Comrat, UTA


Gdgduzia

PANFILE Iurie - medic la Spitalul Raional Nisporeni


PANFILOV Valentina - medic la Centrul de Sinitate Cdugeni
PAPANA Serghei - medic la Spitalul Raional Cahul
PARASCA Larisa - $ef de departament la Spitalul Clinic
Municipal de Copii ,,V. Ignatenco"

PASAT Nina - asistentd medicald la Spitalul Raional Rigcani

PATRA$CO Ana - asistenti medicald qefl la Spitalul Raional


TeleneEti

PERCEMBLI Svetlana - medic la Centrul de Sdndtate Gdvinoasa,


raionul Cahul
l3
PERETEATCO Alexandr - Sef de seclie la Spitalul Clinic
al Ministerului Sdndtn{ii, Muncii
qi Protec(iei Sociale
PETROV Victor - $ef de laborator la Institutul Mamei
qi Copilului
PILA Nicolai - qef al Substaliei de Asistenld Medicald
Urgenti Anenii Noi
PiSLA Mihail - $ef de departament la Spitalul Clinic
al Ministerului Sdnntnlii Muncii Ei Protecliei
Sociale

PLATON Valentina - Eef al Centrului de Sinitate Susleni, raionul


Orhei

POIANU Maria - asistentd medicald superioari la Spitalul


Clinic de Boli Infec(ioase ,,Toma Ciorbi"

POPA Svetlana - asistenti medicali la Spitalul Raional


Criuleni
POSTOLACHI Lilia - gef de departament la Spitalul Raional Cahul
PRICOPNEAC Maria - medic la Centrul de Sdndtate Larga, raionul
Briceni
PRISACARU Eugenia - qef de sec[ie la Spitalul Clinic Municipal
,,Sfinta Treime"
PULUCCIU Ana - qef al Centrului de Sin6tate Taraclia
nAsOvlLA Eugenia - medic la Spitalul Raional Hinceqti
REVNEAC Iulia - asistentd medicald la Centrul Medicilor
de Familie Agronomovca, raionul Ungheni

RIZOVA Ecaterina - asistenti medicali superioard la Spitalul


Raional Taraclia

RUDNITCHI Liubovi - asistentd medicali principald la Spitalul


Raional Anenii Noi

RUSU Gheorghe - qef al Substaliei de Asistenli Medicald


Urgenti Cimiqlia
RUSU Nadejda - infirmieri la Centrul de Sdndtate Cahul
SAGHIN Elena - qef al Centrului de Sdnitate Slobozia Mare,
raionul Cahul
t4
SAGHIN Valentina - asistenti medicali geIE la Spitalul Clinic
Republican,,Timofei MoEneaga"

SARI-TERZI Tatiana - asistent6 medicali la Spitalul Raional


Comrat, UTA Gdgiuzia
SAVCA Dumitru - medic la Centrul Medicilor de Familie, oraqul
Singerei

SEREBREANSCHI Elena - medic la Spitalul Raional Edinef

siLt Liudmila - medic la Spitalul Raional HinceEti

siRcut tgor - qef al Substaliei de Asistenld Medicali


Urgentd $tefan Vodd
SOHOTCHI Severin - medic la Policlinica Ministerului Afacerilor
Interne

STARI$ Galina - medic la Centrul de Sinitate Brinzenii Noi,


raionul Telenegti
STEGARESCU Raisa - asistent[ medicalS principali la Spitalul
Clinic de Boli Infec{ioase ,,Toma Ciorb6"

STEPCO Elena - conferen(iar universitar la Universitatea


de Stat de Medicini qi Farmacie ,,Nicolae
Testemifanu"

STIOPCA Valentina - asistenti medicalS superioari la Centrul


de Sdndtate Pirlila, raionul Ungheni

$ARGAROVSCHI Galina - asistentd medicali principalS la Spitalul


Raional Rezina

TATU Elena - vicedirector al Spitalului Raional Cahul

TANASACHE Tamara - medic la Centrul de Sdnitate Leova


TCACI Eudochia - qef al Centrului de Sindtate Publicd Chiqindu
TERZI Olesea - medic la Spitalul Raional Comrat, UTA
Gdgduzia

TIMU$ Veronica - medic la Clinica Vorniceni din cadrul Institutului


de Ftiziopneumologie,,Chiril Draganiuc"
TUN Petru - medic la Spitalul Raional $tefan Vodd

IOPA Dana - medic la Asociafia Medicald Teritoriali


Ciocana, municipiul ChiEin6u
15

TURCAN Evghenia - asistentd medicald la Spitalul Raional


Dubdsari

TURCANU Liudmila - medic la Centrul de Sdndtate Lebedenco,


raionul Cahul

UNGUREANU Elena - asistentd medicali la Spitalul Raional Soroca

UNLU Carolina - gef de sec{ie la Spitalul Raional Singerei

USATAIA Elena - moaEd superioari la Spitalul Clinic Municipal


nr. I

VACARCIUC Lidia - asistenti medicali principalS la Spitalul


Raional FdleEti

VELICICO Vera - Eef de seclie la Institutul Mamei


qi Copilului
VOROBIOV Inga - asistenti medicalE la Centrul de Sinitate
Drochia
ZAPOROJAN Olga - asistenti medical6 la Centrul de Slnitate
Drochia
ZNAGOVAN Maria - gef de sec{ie la Matemitatea Municipali
nr.2
ZUBCOV Iurie - medic la Centrul Medicilor de Familie
Teleqeu, raionul Orhei;

Medalia,,Nicolae Testemi{anu" urmdtorilor:


ANASTAS Zinaida - asistentl medicald principalS la Centrul
Nafional de Transfuzie a Singelui, municipiul
Chiginiu
ANDREEVA Rodica - asistenti medical5 superioard la Spitalul
Raional Ocnila

ANGHEL Ludmila - felcer la Centrul Nalional de Transfuzie


a Singelui, municipiul ChiEindu

ANGHELICI Gheorghe - director al Clinicii ,,Constantin I aDrrna


din cadrul Spitalului Clinic Municipal
,,Sfinta Treime"
ARNAUTU Constantin - medic la Spitalul Raional Cahul

BABA Lilia - qef de seclie la Spitalul Clinic de Boli


Infeclioase,,Toma Ciorbi"
l6
BABIN Iurie - inspector principal la Centrul de Sinitate
Publici Soroca
BALABAN Alla - medic la Spitalul Raional Comrat, UTA
Gitgdlia
BARANIUC Alexandra - conferenliar universitar la Universitatea
de Stat de Medicini Ei Farmacie ,,Nicolae
Testemifanu"

BATRINAC Pelaghia - Eefde secfie la Spitalul Raional Basarabeasca


BABANUTA Feodor - director al Centrului Stomatologic Raional
Anenii Noi
BEJENARI Tatiana - director adjunct al Spitalului Raional Briceni
BELOUS Victor - gefde sec(ie la Spitalul Raional Basarabeasca
BERIL Valentina - medic la Spitalul Raional Basarabeasca
BERLIBA Sergiu - conferenliar universitar la Universitatea
de Stat de Medicini si Farmacie
,,Nicolae Testemilanu"
BICIC Tatiana - vicedirector al Centrului Nalional de Asisten{i
Medicald Urgentd Prespitaliceasci

BIRNAZ-ZUBCO Angela - felcer la Centrul Nalional de Transfuzie


a Singelui, municipiul Chigindu
BODRUG Galina - medic la Centrul de Sdnitate Anenii Noi

BORDIAN Valeriu - vicedirector al Spitalului Raional Soroca

BOTIZATU Alexandru - Eef de departament la Spitalul Clinic


Republican,,Timofei Moqneaga"
BRINZA Svetlana - gefde seclie la Spitalul Raional Singerei
CABAC Vasile - gef de secfie la Spitalul Clinic Municipal
,,Sfinta Treime"
CAPSAMUN Nadejda - medic la Spitalul Raional Vulcdneqti, UTA
Gigduzia
CARAMAN Nicolai - medic la Asocialia Medical5 Teritoriali
Ciocana, municipiul Chiqindu
CEBAN Viorel - vicedirector al Spitalului Raional Ciuqeni

CELAC Adelina - director al Centrului de Sdndtate Donduseni


17

CERLAT lrina - medic la Oficiul Medicilor de Familie


Cocieri, raionul Dubdsari
CERNELEA Denis - director al Centrului COVID-I9, municipiul
ChiEiniu
CHERDIVARA IOn - qef al Centrului de Sinitate Ciuciuleni,
raionul Hinceqti
CHIOSEA Lilia - director al Spitalului Clinic Municipal
de Copii ,,V. Ignatenco"

CHIRITA Irina - medic la Centrul Medicilor de Familie


CoEnila. raionul Dubasari
CHIROV Igor - Eef de departament la Spitalul Raional Cahul

CHI$CA Mariana - asistenti medicald la Centrul de Sindtate


Publicd Edinel

CIOCLEA Tatiana - medic la Spitalul Raional Briceni

civiRltc Ivan - medic la Institutul de Medicind Urgentd

COJOCARU Dinari - medic la Spitalul Clinic Republican


,,Timofei MoEneaga"
CORCIMARI Elena - farmacistd la Centrul de Sdnitate Dondugeni

CORNEI Alexandru - qef de secfie la Centrul de Sdndtate Publici


Ungheni

CORNOGOLUB Alexandru - vicedirector medical al Centrului COVID-19,


municipiul Chiginau

COSTOVICI Constantin - Eef de secfie la Spitalul Raional Ungheni

COVALSCHI Tatiana - qef de seclie la Spitalul Clinic Municipal


pentru Copii ,,V. Ignatenco"

CRASIUC Iurie - director al Spitalului Clinic Municipal nr. I

CULIBABA Oleg - medic in Direclia sdndtate publicl


gi siguranfa alimentelor a Inspectoratului
Militar al Ministerului Apdrdrii
DRAGALIN Olga - farmacist la Societatea cu Rdspundere
Limitati,,Farmacia Familiei", municipiul
ChiEindu
18

DRAGOMAN Ion - gef de secfie la Spitalul Raional Ciuqeni


DUBCEAC Sofia - asistentd medicald la Spitalul Raional Edine!
FALA Valeriu - qef de catedrd la Universitatea de Stat
de Medicini Ei Farmacie ,,Nicolae
Testemi{anu"
FII-EVA Valentina - Eef adjunct al Centrului de Sdnitate Comrat,
UTA Gdgduzia
FRECAUTAN Iurii - medic la Spitalul Raional DonduEeni

GAIDAU Evdochia - medic la Matemitatea Municipald nr. 2

GHEMU Gheorghe - medic la Spitalul Raional CdliraEi

GHERMAN Alexandru - qef de sec(ie la Centrul Nalional


de Transfuzie a Singelui, municipiul
Chiginlu
GORINCIOI Elena - gef de sec(ie la Institutul de Medicini Urgentd
GRECU Iulia - asistentd medicald principald la Spitalul
Clinic Municipal de Boli Contagioase
de Copii

GURA Claudia - asistentd superioari la Spitalul Clinic


Republican,,Timofei Moqneaga"

HAPITCAIA Tatiana - medic la Spitalul Raional Edine!


HOINAR Tatiana - farmacist la Societatea cu R5spundere
LimitatS,,Farmacia Familiei", oraEul Comrat,
UTA Gdgduzia
IAVITA Tatiana - Eef de sec(ie la Spitalul Clinic Militar Central

IONCU Mihail - medic la Spitalul Raional $oldinegti


IVANIUC Natalia - biolog in laborator la Centrul Nafional
de Transfuzie a Singelui, municipiul B6l!i

LENET Larisa - felcer la Centrul Nalional de Transfuzie


a Singelui, municipiul Chigindu

LICA Constantin - medic la Spitalul Clinic Municipal nr.1

LOGHIN Vera - director al Centrului de


Educatie Medicald
Continud a Personalului Medical si Farmaceutic
cu Studii Medii
19

LLINGU Veronica - felcer laborant la Centrul de Sindtate


Cupcini, raionul Edinet
LUPAN Mihail - qef de secfie la Spitalul Clinic Municipal
,,Sfinta Treime"
LUTAN Vasile - profesor universitar la Universitatea
de Stat de Medicind gi Farmacie ,,Nicolae
Testemi{anu"

MALINOVSCHI Vladimrr - Eef de secfie la Spitalul Clinic Municipal nr.l

MANIC Liudmila - Eef de sec(ie la Spitalul Clinic Municipal


de Boli Contagioase de Copii

MAZUR Maia - qef al Substaliei de Asistenld Medicald


Urgentd Ocnifa

MATRAGUNA Nelea - gef de seclie la Spitalul Clinic Municipal


de Copii,,V. Ignatenco"

MELNICENCO Anna - medic la Spitalul Raional CimiElia

MIHAESCU LUdMiIA - medic la Spitalul Raional Cantemir

MOVILEANU Zinovia - asistenti medicald la Centrul Na{ional


de Transfuzie a Singelui, municipiul Chigindu

MURA$ Robertina - asistenti medicalI la Centrul Na{ional


de Transfuzie a Singelui, municipiul Bdlfi

NASTAS Miliodora - asistenti medical6 la Spitalul Intema{ional


Medpark
NICOVA Nadejda - asistentd medicalS la Centrul Nalional
de Transfuzie a Singelui, municipiul Billi
NOUR Victor - medic la Centrul Na{ional de Transfuzie
a Singelui, municipiul Bilfi
OPREA Vera - $ef de secfie la Centrul Nalional
de Transfuzie a Singelui, municipiul Chiqindu

PALII Veaceslav - director al Spitalului Raional $olddnegti


PALADI Nelea - asistentd medicali superioari la
Centrul
Nafional de Transfuzie a Singelui, municipiul
Chiqindu

PANFIL Ana - asistenti medical5 superioard la Institutul


de Medicini Urgentd
20

PASCARI Tamara - qef al Centrului de Sdndtate Publicd Hinceqti

PAULESCU Andrei - medic la Clinica Universitard Stomatologicd


a Universitdlii de Stat de Medicind
Ei Farmacie,,Nicolae Testemi{anu"

PALITU vladimir - Eef de seclie la Spitalul Raional Ciliraqi


PETCOVA Viorica - medic la Substalia de Asisten!5 Medicali
Urgentd RiEcani
PINZARU Larisa - medic la Centrul Na(ional de Transfuzie
a Singelui, municipiul Bdlli
POPAZOGLO Natalia - Eef de seclie la Centrul de Sindtate Publicd
Ceadir-Lunga, UTA GigSuzia
POPOVICI Teodor - conferenliar universitar la Universitatea
de Stat de Medicind gi Farmacie ,,Nicolae
Testemilanu"
PREPELITA Lidia - felcer superior la Substalia de Asisten{d
Medicald Urgenti Leova
PU$CA$ Aliona - asistentd superioard la Spitalul Clinic
Municipal,,Sfintul Arhanghel Mihail"
RO$U Gheorghe - director al Spitalului Raional Riqcani
ROTARI Serghei - director al Spitalului Clinic Bil!
ROTARU Zinatda - medic la Centrul Nalional de Transfuzie
a Singelui, municipiul Chiqindu

RUSNAC Angela - director al Spitalului Raional Soroca

RUSNAC Victor - gef de seclie la Spitalul Raional Anenii Noi


RUSU Nicolae - medic la Unitatea de Primiri Urgente
a Spitalului Raional Drochia
SANDUTA Ludmila - qef de sec{ie la Centrul de Educalie
Medicali Continud a Personalului Medical
Ei Farmaceutic cu Studii Medii
SAVCA Valentina - registrator la Spitalul Raional DonduEeni
SAVENCO Oleg - felcer la Centrul Na{ional de Transfuzie
a Singelui, municipiul Chiqindu

SCACUN Eudochia - felcer la Centrul Nafional de Transfuzie


a Singelui, municipiul Billi
2l

SME$NOI Valentina - Eef de seclie la Spitalul Clinic de Boli


Infeclioase,,Toma Ciorb6"
SMOCHINA Grigore - gef de secfie la Spitalul Raional Ocnila
SMOLNITCHI Viorel - medic la Spitalul Clinic Municipal nr.1
SUMAN Serghei - profesor universitar la Universitatea
de Stat de Medicind qi Farmacie
,,Nicolae Testemi[anu"
$EVCIUC Rodica - qef de secfie la Institutul de Medicind Urgentd
$OPRONCO Zinaida - asistentd medicala la Spitalul Clinic
Municipal nr.l
TOFAN Vera - $ef de seclie la Centrul Nalional
de Transfuzie a Singelui, municipiul Chiqiniu

TROPOJEL Nina - asistenti medicali la Centrul de Sinitate


Cupcini, raionul Edinel
TURCALENCO Iurii - medic la Spitalul Clinic Republican
,,Timofei Mogneaga"
LINCUIA Diana - $ef de catedrl la Universitatea de
Stat
de Medicind Ei Farmacie ,,Nicolae Testemi!anu"

UZUN Gheorghi - qef al Centrului de Sdnitate Cazaclia, UTA


Gdgduzia

VEVERITA Ion - vicedirector al Spitalului Raional Cdldragi


ZLATOVCEAN Alexei - director al Centrului ,,Constructorul COVID-
19", municipiul ChiEindu;

Titlul onorifrc ,,Om Emerit" urmitorilor:


BLETA Nina - medic la Spitalul Raional Vulcineqti,
UTA Gigiuzia
CHIRIACOV Galina - Eef de secfie la Spitalul Clinic de Boli
Infec(ioase,,Toma Ciorb6"
GAVRILIUC Mihail - profesor universitar la Universitatea
de Stat de Medicini Ei Farmacie
,,N. Testemi!anu"
MEREUTA Ion - director al Institutului de Fiziologie
qi Sanocreatologie al Academiei de $tiin(e
a Moldovei
22

MISIC Octavian - vicedirector medical al Institutului de


Neurologie gi Neurochirurgie ,,Diomid
Gherman"

$CERBATIUC Dumitru - profesor universitar la Universitatea de Stat


de Medicini gi Farmacie ,,Nicolae Testemilanu.

Art.2. - Prezentul decret intri in vigoare la data semndrii.

u
PRE$ED
i
II MOLDOVA

t I
o
go
Oj, !

Chigindu, 19 iunie 2020.


Nr. 1614-VIII.

S-ar putea să vă placă și