Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Ştiinţe Economice


Departamentul Economie,Marketing si Turism

REFERAT

La disciplina Marketingul serviciilor


Tema:„Politica de produs in cadrul serviciilor bancare”

Nume Prenume:

Gr. MK-1601

Coordonator ştiinţific:

Grumeza Tatiana,
Lector universitar

Chişinău, 2018

1
Cuprins:

INTRODUCERE…………………………………………………………………………....3
CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND PRODUSELE ŞI
SERVICIILE BANCARE……………………………………………………….4

1.1 Distincţia şi necesitatea diversificării produselor si serviciilor bancare……………….4

CAPITOLUL II:POLITICA DE PRODUS A SERVICIILOR FINANCIAR-


BANCARE………………………………………………………………………..8

CONCLUZIE…………………………………………………………………….13

BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………...14

2
INTRODUCERE

Economia de piaţa se caracterizează prin creşteri rapide a muncii productive avînd la bază
utilizarea tehnologiilor si inovaţiilor informaţionale capabile să realizeze baza fondată de societatea
postindustrială. Procesul de constituire a mecanismelor economiei de piaţă determină transformări
considerabile în toate domeniile de activitate, inclusiv în sfera bancară. În societatea contemporană
structura cererii capată tot mai mult un caracter individual şi producătorii din sfera serviciilor sunt
orientaţi în promovarea unui produs profesional, ceea ce necesită un nivel de executare intelectual
înalt. Instituţiile universale ceoferă un complex larg de servicii suntbăncile comerciale.
Restructurarea şi dezvoltarea sistemului bancar este puternic influenţat de posibilitaţiile oferite de
marketing.   Necesitatea obiectivă de utilizare a marketingului 
pentru promovarea serviciilor bancare este determinată şi de faptul că aceasta constituie mecanismul
principal de menţinere a unui caracter adecvat al întregii activitaţi a băncii in concordanţa cu
procesele care decurg pe piaţa.
Actualitatea temei este determinată de cerinţele băncii comerciale privind promovarea continuă
a noilor servicii şi produse bancare. În timpul de faţă toate băncile comerciale activează în condiţiile
unui risc înalt ca urmare a situaţiei de criza ce a inregistrat-o economia, instabilitaţii situaţiei politice,
inflaţiei. Poziţia produselor şi serviciilor bancare pe piaţa, determinarea nişei de piaţă şi a
segmentelor-ţintă, utilizarea mijloacelor de promovare şi stimul a vinzarilor acestora,necesitatea
diversificării sunt probleme ce tin de marketingul bancar.Solutionarea acestora depinde de
combinatia de resurse, de posibilitatile, capacitatile şi strategiile fiecărei bănci în parte.
Scopul cercetării constă în delimitarea conţinutului serviciului şi produsului bancar prin
studierea promovării, analizei şi diversificării serviciilor şi produselor bancare noi autohtone.
Diversitatea produselor şi a serviciilor bancare au o importanţă deosebită, fiind argumentată prin
rolul pe care îl au băncile în economie, prin prezenţa unui mare şi variat număr de riscuri bancare,
prin faptul că banca, mai mult ca oricine, operează cu banii societăţii (o dată la formarea capitalului
social şi a doua oară operând cu conturile clientelei). Proiectul are drept scop iniţierea în diversitatea
produselor şi serviciilor bancare noi, încercînd să realizeze următoarele obiective: înţelegerea
noţiunilor de produs şi serviciu bancar,determinarea tipurilor de produse şi servicii bancare,strategiile
de promovare a acestora  în cadrul sistemului bancar al Republicii Moldova, diversitatea produselor
şi serviciilor bancare noi oferite de BC “VictoriaBank” S.A.

3
CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND PRODUSELE ŞI
SERVICIILE BANCARE

1.1  Distincţia şi necesitatea diversificării produselor si serviciilor bancare.

Laureatul premiului Nobel în economie, John Kenneth Galbraith, aprecia că menirea unui sistem
economic este să procure bunurile şi să presteze serviciile de care au nevoie oamenii. “Fără un astfel
de sistem – care să legifereze şi să menţină ordinea şi să pregătească apărarea colectivităţii – viaţa ar
fi grea”.

După cum se ştie, o primă condiţie esenţială necesară înfiinţării şi existenţei unui sistem bancar
activ, eficient şi sănătos într-o economie de piaţă, este aceea de a exista o nevoie socială reală pentru
produsele şi serviciile oferite pe piaţă, această nevoie socială fiind o expresie a cererii
solvabile.Pentru realizarea condiţiilor de eficienţă economică şi, în general, a scopului urmărit – acela
de a obţine profit, sistemul bancar se constituie a fi un cadru bine organizat şi structurat în capacitatea
sa de a mobiliza şi de a uni grupuri de oameni mânaţi de constrângeri tehnice, comerciale şi
instituţionale, în vederea desfăşurării unor activităţi umane eficiente – activităţi ce se finalizează în
oferirea de produse şi servicii necesare pentru menţinerea şi dezvoltarea economiei naţionale.

Băncile comerciale constituie o verigă principala a sistemului financiar. Ele sunt instituţii ale
sistemului financiar şi de creditare a economiei de tranziţie. Băncile sunt societaţi pe acţiuni cu
caracter universal; pot realiza toate produsele si serviciile pentru toate sectoarele economiei
nationale.

Produsul bancar este un document bancar (certificat), eliberat de bancă în vederea deservirii


clientului sau realizării operaţiei (de exemplu: cambia, cecul, depozitul etc.). Serviciul bancar este
operaţiunea bancară de deservire a clientului. Spre exemplu, deschiderea unui cont bancar este un
produs, iar deservirea contului – un serviciu bancar. Însă, atît produsul, cât şi serviciul bancar
presupun obţinerea unui venit sub formă de comision. De menţionat că, în majoritatea cazurilor,
produsul bancar are un caracter primar, iar serviciul bancar – un caracter secundar. Atît produsul, cît
şi serviciul bancar vin să satisfacă necesităţile clienţilor şi implică obţinerea unui profit maxim de
către bancă.

Definirea şi realizarea distincţiei între produse şi servicii se realizează în mod facil. Aceste


diferenţe isi au esenţa în trăsăturile generale ale serviciilor. Astfel, caracteristicile particulare ce
diferenţiază serviciile de produse şi care trebuie luate în considerare în abordarea de marketing a unei
societăţi financiar-bancare sunt:

4
– Intangibilitatea;
– Inseparabilitatea;
– Perisabilitatea;
– Varietatea;
– Gradul înalt de copiere.
**Intangibilitatea -este principala caracteristică care diferenţiază  serviciile  de  produse. Această
trăsătură se materializează prin aceea că serviciile, datorită caracterului imaterial, nu pot fi percepute
prin intermediul simţurilor, aşa cum se petrece în cazul produselor.
De aceea, valoarea adevărată a serviciilor poate fi evaluată numai după cumpărare, atunci când
clientul foloseşte serviciul şi îi sesizează avantajele. Prin urmare, clientul de servicii are nevoie de
încredere şi siguranţă sporită în cel care asigură serviciul pentru a accepta o prestaţie a cărei utilitate
o va resimţi ulterior.
**Inseparabilitatea -deosebeşte serviciile de produse prin aceea că bunurile cu existenţă materială
pot fi ambalate, depozitate şi transportate pentru o vânzare viitoare, în timp ce condiţia de existenţă a
cererii de servicii este dată de sincronizarea momentelor de prestare şi consum.
Această condiţie impune existenţa unei disponibilităţi ridicate din partea prestatorilor de servicii, ceea
ce, în cazul instituţiilor financiare a condus la prelungirea programelor cu clienţii precum şi la
dezvoltarea unor servicii bancare informatizate, care dau libertatea de operare şi în afara unui
program fix (de exemplu cardul, sistemele de Internet Banking).
**Perisabilitatea serviciilor- este legată de imposibilitatea stocării cererii de servicii. Această cerere
are de cele mai multe ori un caracter imperativ, de aceea principala problemă pe care perisabilitatea o
poate crea unei bănci este livrarea la cerere.
Dacă cererea pentru servicii este durabilă, permanentă, de un nivel ridicat şi uniformă, societatea
financiară îşi poate planifica şi asigura personalul pentru prestarea serviciului. Problemele pot apărea
în situaţiile în care cererea pentru servicii este disproporţionată, înregistrându-se valori ridicate ale
cererii doar în anumite intervale,orare, în anumite zile sau perioade ale anului.
**Varietatea (eterogenitatea)- se datorează faptului că nivelul calitativ al serviciilor nu este constant,
ci fluctuează în funcţie de persoana prestatoare, locul şi momentul prestării.
Gradul înalt de copiere reprezintă o trăsătură specifică serviciilor şi implicit serviciilor financiar-
bancare. Astfel, spre deosebire de produse- unde brevetele de invenţii, marca produsului, precum şi
caracteristicile produselor le fac greu de reprodus, nu acelaşi lucru poate fi aplicat şi în
cazul serviciilor- unde introducerea pe piaţă de către o societate financiară a unui
nou serviciu financiar este supus unui risc de copiere ridicat, concurenţa fiind capabilă să
reproducă serviciile de succes pe piaţă într-un timp relativ restrâns şi cu costuri mai mici decât în
cazul unei dezvoltări individuale.
5
În activitatea proprie a băncilor comerciale, produsele care deţin cea mai relevantă pondere sînt:
creditul, cardul bancar,depozite şi leasing-ul. Pentru aprofundarea noţiunii de produs si serviciu 
bancar voi specifica citeva trăsături definitorii a fiecăruia menţionat în parte.

Cardul bancar  a apărut pentru prima oară în Statele Unite ale Americii, din necesitatea de a
oferi clienţilor băncii un instrument de plată cu circulaţie la nivel naţional şi internaţional.  De atunci,
cardurile au început să fie utilizate în diferite variante şi în ţările cu economie dezvoltată, devenind în
scurt timp unul din cele mai răspândite şi utilizate servicii bancare.

Cardurile pot fi clasificate după mai multe criterii, însă cel mai des sunt utilizate următoarele
tipuri de carduri :

1. Cardul de credit
2. Cardul de debit
3. Cardul de retragere de numerar
4. Carduri de garantare a cecurilor
5. Carduri multifuncţionale sau derivate

Leasing-ul bancar-finanţările prin sistem leasing constituie în economie o adevărată gură de


oxigen pentru agenţii economici pentru care investiţiile reprezintă o cerinţă esenţială pentru
dezvoltarea activităţii lor. Şi cum 99% din activităţile din economie necesită investiţii pentru a se
dezvolta, finanţările în sistem leasing vor cunoaşte o creştere constantă.

Leasing-ul s-a impus în diverse ţări în primul rînd prin simplitate. În condiţiile în care mediul
concurenţial devine tot mai aspru, viteza de reacţie a companiilor la schimbările din mediul extern
este vitală. Leasing-ul, prin operativitatea sa satisface în intervale de timp foarte scurte nevoia de
fonduri pentru investiţii a agenţilor economici. De asemenea, prin leasing, agenţii economici evită
procedurile complicate ale contractării de credite bancare,  proceduri care presupun imobilizarea unor
elemente din patrimoniul societăţii sau cel privat pentru constituirea de garanţii.

Leasingul este de doua feluri: financiar şi operaţional.

Deschiderea conturilor bancare

Deschiderea contului are o dublă semnificaţie de regulă: incheierea convenţiei între părţile
corespondente (banca şi titular)  şi efectuarea primei operaţiuni ( de regulă de constituire a unui
depozit bancare).

În toate ţările dezvoltate deschiderea contului presupune verificarea şi acceptarea prealabilă a


clientului de către bănci. Se porneşte aici de la considerarea că banca nu este de regulă un serviciu 

6
public , ci o societate comerciala libera în deciziile sale, de a alege căile de activitate şi prosperitate ,
implicit prin selectarea clientului.

Principalele conturi, care sunt dispobibile pentru toate categoriile de clienţi, se pot clasifica în
trei grupe:

1)     conturi de depozit;

2)     conturi curente (sau de disponibilitaţi);

3)     conturi de imprumut.

Contul de depozit ( depozite la termen)  este disponibil atît pentru persoane fizice , cît şi pentru
persoane juridice , iar depozitele se pot construi fie în lei fie în valută, la majoritatea bancilor.
Depozitele sunt constituite pe perioade de timp prestabilite; de regulă , la o lună, trei, şase sau
douăsprezece luni (perioade ce pot diferi de la bancă la bancă). Astfel de conturi se folosesc atît de
către clienţi-persoane juridice, care au un surplus de capital, cît şi de persoane fizice , care îşi permit
ca o perioadă de timp să depoziteze o anumită sumă de bani.

Clienţii îşi pot deschide un astfel de cont la o sucursala/filiala a unei bănci; de regula bancile
stabilesc o sumă minimă necesară pentru deschiderea unui cont de depozit (plafon minim).

Principalul avantaj al contului de depozit este obţinerea de către clienţi a unei rate mai mari a
dobînzii. De asemenea, clientul are acces la dobînda lunară, fără a mai aştepta scadenţa contului spre
a o încasa. Sunt şi cazuri în care clientul poate împrumuta de la bancă, în baza contului de depozit
fără a fi necesară o garanţie suplimentară.

Conturile curente (conturi de disponibilităţi) sunt cele mai utilizate conturi, şi adesea sunt numite
şi depozite la vedere, iar titularii pot fi atît persaone fizice, cît şi persoane juridice.

Conturile curente se pot deschide în lei sau valută. Ele sunt utilizate pentru depuneri şi retrageri
curente, pentru plata cecurilor emise de titularii lor sau pentru alte plăţi dispuse de aceştia. Angajaţii
unor firme pot primi salariile în acest cont .

În baza disponibilului din cont , băncile eliberează clienţilor carnete de cecuri după anumite
criterii care variază de la bancă la bancă.

7
CAPITOLUL II:POLITICA DE PRODUS A SERVICIILOR FINANCIAR-
BANCARE
Printre necesitatile care se afla la baza achizitionarii produse - lor/serviciilor bancare se
inscriu:

 siguranta valorii depuse, care se refera la doua aspecte:

•  siguranta fizica a pastrarii banilor depusi,

•  increderea ca sumele respective nu se vor deprecia din punct de vedere monetar;

 accesibilitatea la plata in numerar (cumparatorii doresc sa aiba acces la numerar in orice


moment);

 transferul banilor (cerinta usor de realizat in prezent, datorita dezvoltarii intense a


tehnologiei;

 consultant financiara (care a devenit o necesitate stringenta a consumatorilor datorita


cresterii numarului si complexitatii serviciilor financiare).

Politica de marketing a firmei de servicii financiar-bancare atinge punctele cheie ale miezului


de marketing, adica produsul, pretul, distributia si comunicarea.

Marketingul serviciilor financiar bancare se particularizeaza, in esenta, prin specificul politicii


de produs. Spre deosebire de celelalte servicii, aceasta include produse bancare si servicii bancare a
caror caracteristica de baza o formeaza relativa separatie a prestatiei de livrare. Cu alte cuvinte, in
acest sector, firma ofera o serie de produse si servicii care sunt livrate in momentul intalnirii
clientului cu prestatorul de servicii.

Spre deosebire de celelalte servicii, unde ambianta si partici - parea clientului la realizarea
prestatiei ocupa un loc prioritar, in cadrul serviciilor financiare acest loc este detinut de continutul
prestatiilor, de elementele materiale ale prestatiei (echipament de prestatie), de personalul de contact
si nu in ultimul rand de comunicatiile referitoare

la produs.

Produsul este elementul principal al modului de marketing. În cadrul bancilor, politica de


produs se diferentiaza prin continutul produsului si strategiile utilizate.

Produsul bancar prezinta urmatoarele particularitati:

- materia prima este banul;

- materia prima este adusa de clientela;

- materia prima este redistribuita;

- pentru banca este un produs iar pentru client un serviciu.

8
Rolul politicii de produs este de a pune la punct si de a realiza produsele, astfel incat sa fie in
masura sa satisfaca nevoile pietei. Într-o banca, politica de produs este un element foarte important al
politicii de marketing; ea se refera la crearea de noi produse si mentinerea celor existente.

Politica de produs urmareste:

- identificarea nevoilor pentru un anumit produs;

- conceperea produsului;

- lansarea produsului: stabilirea momentului si a modului de lansare;

- urmarirea produsului;

- dezvoltarea produsului si constituirea de pachete de produse.

Produsul bancar este prin excelenta un produs global, alcatuit dintr-o serie de servicii
independente care, in cea mai mare parte, este inclus in obiectul de activitate al oricarei institutii
financiare. Teoretic, componentele sale pot intra si separat in oferta unei singure banci. Astfel, pot
exista banci de depozit (casele de economii), banci de credit (imprumut), banci de investitii, banci de
asigurare – reasigurare etc. Practic insa, astfel de situatii apar numai ca exceptie.

Exista si alte diferentieri substantiale dintre produsul bancar si celelalte produse si servicii
existente pe piata, diferntieri care costau in:

- standardizare – desi este aproape imposibil sa se ofere exact acelasi serviciu in orice
sucursala a unei banci, o plata poate dura intr-un loc o zi, iar in altul cinci zile, produsele cum ar fi
carnetele de cecuri sunt aceleasi peste tot;

- intangibilitatea – serviciile bancare sunt intangibile, ele nu pot fi vazute, atinse, gustate etc.

- inseparabilitatea – serviciile bancare nu pot fi desprinse de cel care le ofera spre vanzare;

- perisabilitatea – serviciile bancare nu pot fi pastrate. Daca un ATM nu lucreaza trei zile,
timpul acela este practic pierdut, el nu poate fi recuperat sau pastrat pentru trei zile.

Un inteles aparte este atribuit notiunilor gama sortimentala, produs nou si calitatea serviciilor.

a) Gama sortimentala a produsului bancar

Serviciile financiar-bancare cunosc o gama sortimentala extrem de variata, chiar daca exista o
aparenta de similitudine care este data, probabil, de caracterul lor relativ standardizat. Produsele si
serviciile bancare se modifica si se adapteaza permanent, in vederea satisfacerii nevoilor de consum
si a conditiilor de mediu in continua schimbare.

Extinderea, restrangerea sau mentinerea cat si innoirea gamei sortimentale, au un sens mai
restrans, exprimand anumite diferentieri ale prestatiilor obtinute prin variatia unor elemente specifice
cum sunt: durata imprumutului acordat, garantiile cerute, facilitatile oferite, dobanzile (primele)
practicate etc.

Plecand de la studiul gamei de servicii, se poate realiza o repozitionare a gamei serviciilor, in


functie de cele doua aspecte: concurenta existenta pe piata si satisfacerea cerintelor clientilor.
9
În gama serviciilor se va urmarii:

- combinarea produselor si a serviciilor bancare profitabile, cu cele mai putin profitabile;

- perfectionarea produselor proprii si cresterea calitatii serviciilor, prin reducerea punctelor


slabe si prin accentuarea atuurilor acestora in contracararea concurentei;

- diversificarea si cesterea ponderii operatiilor efectuate in valuta;

- cercetarea posibilitatilor de crestere intensiva a activitatii bancare prin atragerea de noi


utilizatori si imbunatatirea relatiilor preferentiale cu utilizatorii actuali;

- cercetarea ciclului de viata al produsului.

Problemele mentinerii si urmaririi produselor bancare constituie un aspect foarte important al


politicii de produs a unei bancii. Produsele au, in general, o imbatranire foarte lenta, de unde
necesitatea de a proceda periodic la imbunatatirea sau reimbunatatirea lor.

Analiza ciclului de viata al produsului bancar, se diferentiaza putin de bunurile materiale prin
trei faze:

- lansarea – este o faza relativ scurta in timp. Daca produsul a fost creat din initiativa unei
banci, el va fi rapid imitat de principalii sai concurenti;

- maturitatea – este o faza cu o durata mai lunga in timp. Fiecare banca lupta pentru a mentine
partea sa de paita, pentru ca cererea este mai putin intensa;

- declinul – este cea mai lunga etapa dintre toate si se intinde pe o perioada de 10 ani. Uzura
morala a produsului permite aparitia unui nou produs, dar nu antreneaza eliminarea sa in aceeasi
masura.

b) Crearea de noi produse si servicii

Crearea de noi produse si servicii bancare se justifica in doua moduri:

- nevoile clientelei existente evolueaza, iar noile produse si servicii sunt necesare pentru a le
satisface;

- produsele noi sunt susceptibile de a atrage catre banca o clientela noua.

Analiza nevoilor clientelei in domeniul monetar si financiar, conduce la restrangerea nevoilor


de natura diferita, fiind vorba deci de a concepe produse si servicii care satisfac mai bine aceste
nevoi.

Astfel, pentru persoane fizice se pot distinge cinci categorii de nevoi:

• de tranzactii a unor produse, cum ar fi: cecul, avizele de prelevare etc.;

• de precautie asupra a ceea ce inseamna nevoia de a se constitui o economie lichida,


disponibila rapid sub forma de bonuri de casa, conturi pe livrete etc.;

• de a constitui un patrimoniu de tipul Sicav;

10
• de trezorerie, pentru situatia unui decalaj provizoriu venituri – cheltuieli, de unde produse
cum sunt: credite personale etc;

• de finantare pe termen lung, de unde produse cum sunt: conturile si planurile de economii pe
termen lung, creditele traditionale etc.

Pentru intreprinderi (agenti economici) se vor putea distinge:

• nevoia de tranzactii: cecul sau viramentul;

• nevoia de finantare pe termen scurt si lung: diferite tipuri de credite;

• nevoia de gestiune a valorilor mobiliare: plata cupoanelor si dividentelor;

• nevoia de sfat si asistenta.

Segmentarea clientelei pune in evidenta, pentru fiecare segment, comportamente bancare


relativ omogene. În functie de clientela, banca ofera produsele adaptate nevoilor sale specifice, de
unde cuplul produs – client, care este in inima intregii politici de produs bancar. Exemplu: o banca
avand drept clientela studenti, ofera urmatoarele produse: conturi de cec, carte bancara, cont de
economii, credit de studiu, credit – bursa etc.

Promovarea tehnologiilor noi genereaza aparitia de noi produse bancare, care sa raspunda
nevoilor noi ale clientelei. Exemplu: cartile bancare, distribuitoarele automate de bilete (bani), banca
la domiciliu etc. Deci, orice produs bancar nou corespunde unei noi nevoi, unei clientele – obiect,
unei stari a tehnologiei.

În formularea obiectivelor sale, banca trebuie sa porneasca de la acceptiunea data in literatura


de specialitate categoriei de serviciu nou si sa aleaga variante adecvate situatiei specifice. În general,
se poate opta pentru una din aceste variante strategice:

- inovarea – consta in introducerea in cadrul ofertei bancii a unui serviciu fundamental, diferit
de cele cunoscute, avand la baza o noua tehnologie, un risc ridicat si un profit potential apreciabil.
Aceste servicii sunt noi atat pentru banca cat si pentru piata.

- crearea unei noi linii de servicii – asigura noi servicii pentru firma dar nu si pentru piata. În
aceasta situatie, firma bancara intra in competitie cu alta agenti similari. Varianta strategica este
intalnita de pilda, in cazul unor banci care au inclus in oferta servicii de asigurare, consultanta
financiara, brokeraj etc.;

- aditionarea unor servicii la cele existente – are multe puncte comune cu vaianta strategica
anterioara, diferenta fiind ca aceasta varianta nu presupune existenta, in cadrul pietei, a serviciilor
propuse;

- modificarea serviciilor – presupune aparitia de noi produse prin perfectionarea celor


exisente, carora li se modifica aspectul, fiind inlocuite. Este o varianta cu arie larga de aplicabilitate
si raspandire.

c) Calitatea produselor bancare

11
Calitatea produselor bancare reprezinta nu numai un argument comercial, ci si un mijloc de a
fideliza clientela. Trebuie sesizat faptul ca, atunci cand faza de lansare a unui produs s-a incheiat,
calitatea produselor nu se deterioreaza daca procedurile de tratare sunt indreptate spre lansarea de noi
produse

Strategia de baza in domeniul produsului bancar o formeaza strategia calitatii. Locul


primordial detinut de aceasta strategie, in ansamblul strategiilor de produs, porneste de la realitatea
ca, cel putin teoretic, se poate ajunge la situatia in care toate celelalte mijloace de diferentiere sa fi
fost epuizate.

Evident ca, in functie de situatia in care se gaseste la un moment dat, banca are de ales intre
urmatoarele variante strategice:

- imbunatatirea calitatii;

- mentinerea calitatii;

- diferentierea calitativa.

În promovarea acestora se pot utiliza atat echipamentele cat si personalul de contact.

CONCLUZIE:

Analizînd cele menţionate anterior ajung la concluzia că diversificarea tipologiei produselor şi


serviciilor bancare noi este de o importanţă majoră pentru bancă întrucît acestea ajută banca să
12
înfrunte competitivitatea şi să atragă clienţi cît mai stabili şi fideli. Noţiunile de produs şi serviciu
bancar explicate în capitolul I face o diferenţă promptă între aceste două noţiuni care deseori sunt
considerate identice. Activitatea oricărei instituţii bancare trebuie să fie analizată prin prisma
mediului intern şi internaţional. Concurenţa interbancară orientează activitatea bancară mai aproape
de cerinţele clientului, prin dezvoltarea unei oferte de produse bancare în vederea atragerii şi
menţinerii clienţilor. Dezvoltarea tehnică şi pătrunderea pe scară largă a informaticii precum şi
promovarea pe scară largă a noţiunii de marketing în activitatea bancară a Republicii Moldova, au
determinat apariţia  unor produse şi servicii bancare noi foarte eficiente,binevenite si comode in zilele
noastre.

În  lucrarea dată am ţinut să prezint într-o formă sintetică şi accesibilă principalele aspecte
privind marketingul şi diversificarea produselor şi serviciilor noi oferite clientelei. Structura lucrării
am  realizat-o avînd în vedere atăt principalele activităţi desfăşurate de o bancă cît şi elementele
impunătoare ale serviciilor şi produselor bancare noi  după cum se regăsesc  în evoluţia din ultimii
ani a sistemului bancar din Republica Moldova.
Deşi accentul cade pe prezentarea produselor sau serviciilor bancare, un loc important îl deţin şi
aspectele privind strategiile de promovare a acestora.
În tratarea problematicii am pornit de la ideea necesităţii cunoaşterii şi înţelegerii specificului
produselor şi serviciilor bancare ca elemente fundamentale pe care se bazează activitatea de
marketing a unei bănci.

Concluzionînd cele relatate anterior aş vrea să menţionez faptul că Republica Moldova are
nevoie de noile produse şi servicii bancare căci ele facilitează dezvoltarea economiei în ansamblu.

BIBLIOGRAFIE:

13
1.Mihai-Gheorghe A. Imireanu – “Produse si servicii bancare in relatiile de plati interne si
internationale” – Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2002,

2.J.K Galbraith- Ştiinţa economică şi interesul public, Ed. Politica,Bucureşti,

3. Balaure V. Activitatea promoţională în strategia întreprinderii / Tribuna economică, 1995, Nr.5,


p.41.
4. Caliceanu Ion. Promovarea produselor şi serviciilor bancare / Tribuna economică, Nr.18, 2000.
5. Cetină Iu. Marketingul competitiv în sectorul serviciilor, Bucureşti, 2001.
7. Dedu V. Politica de produs – un obiectiv al politicii de marketing / Finanţe, Bănci, Asigurări, Nr.
1, 2001
8. Patraş M. Sistemul bancar: realizări, probleme, perspective, Chişinău, 1993.
9.Mariana Negruş Produse şi servicii bancare. Marketing bancar, Bucureşti, 2008.
10.Basno Cezar,Dardac Nicolae Produse, costuri şi performanţe bancare. Bucureşti: Editura
Economica, 2000.

14

S-ar putea să vă placă și