Sunteți pe pagina 1din 20

Sistemul de pensii administrat

privat –
Pilonul II
Structura cursului:
I. Sediul materiei. Obiect de reglementare al legii. Scopul sistemului fondurilor de pensii
administrate privat;

II. Participanții la sistem;

III. Contribuțiile la fondul de pensii;

V. Conturile participanților;

V. Condițiile de acordare a pensiei private;

VI. Fondul de pensii;

VII. Investițiile fondului de pensii.


Sediul materiei: Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat,
republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările și
completările ulterioare

Obiectul de reglementare al legii (art. 1 din Lege):


a) înființarea, organizarea și funcționarea sistemului fondurilor de pensii administrate privat;
b) organizarea și funcționarea administratorilor fondurilor de pensii administrate privat,
precum și coordonarea activității altor entități implicate în acest domeniu.

Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat este asigurarea unei pensii
private, distinctă și care suplimentează pensia acordată de sistemul public, pe baza colectării
și investirii, în interesul participanților, a unei părți din contribuția individuală de asigurări
sociale (art. 2 din Lege).

Pensia privată reprezintă suma plătită periodic participantului sau beneficiarului, în mod
suplimentar și distinct de cea furnizată de sistemul public [art. 2 alin. (1) pct. 25 din Lege].
Participanții la sistem (I)
Participantul este persoana care contribuie sau/și în numele căreia s-au plătit contribuții la un fond de pensii
și care are un drept viitor la o pensie privată [art. 2 alin. (1) pct. 24 din Lege]

În sistemul Legii nr. 411/2004, există 2 categorii de participanți la sistemul de pensii administrate privat, în
funcție de caracterul obligatoriu sau nu al contribuției la acest sistem (art. 30 din Lege). Astfel:

• Este obligatoriu să adere la un fond de pensii administrat privat pentru persoanele în vârstă de până la
35 de ani, care sunt asigurate în sistemul public de pensii (conform Legii nr. 263/2010) și care contribuie
la sistemul public de pensii;

Pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028, persoanelor fizice care sunt incluse
în categoria persoanelor obligate să se asigure în sistemul Pilonului II de pensii și realizează venituri din
salarii și asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care
desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, nu li se aplică prevederile Legii nr. 411/2004.

• Este facultativ să adere la un fond de pensii administrat privat pentru persoanele cu vârsta cuprinsă
între 35 de ani și 45 de ani, care sunt deja asigurate și contribuie la sistemul public de pensii.
Participanții la sistem (II)

Spre deosebire de participant, plătitorul este persoana fizică sau juridică care, după caz, reține și virează
contribuția individuală de asigurări sociale.

Un element de noutate în privința Pilonului II de pensii este reprezentat de faptul că o persoană participantă
la un fond de pensii poate opta, pe bază de cerere individuală, dar nu mai devreme de 5 ani de participare la
respectivul fond, să se transfere la sistemul public de pensii. Fondurile deținute până la data transferului
rămân în contul personal al participantului până la deschiderea dreptului la pensia privată [art. 32 alin. (6)
din Lege].
Contribuțiile la fondul de pensii (I)

Contribuțiile reprezintă sumele plătite de participanți și/sau în numele acestora la un fond de pensii
administrat privat [art. 2 alin. (1) pct. 16 din Lege].

Contribuția la fondul de pensii (art. 42 din Lege):


• este parte din contribuția individuală de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii;

• se deduce din veniturile brute lunare care reprezintă bază de calcul pentru contribuția individuală de
asigurări sociale, împreună și în aceeași modalitate de calcul cu contribuția obligatorie datorată conform
Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

• se constituie și se virează împreună și în aceleași condiții stabilite prin Legea nr. 263/2010, pentru
contribuția individuală de asigurări sociale.

Participantului care a fost detașat în altă țară i se recunoaște dreptul la continuarea plății contribuțiilor la
fondul de pensii din România, pe toată durata detașării.
Contribuțiile la fondul de pensii (II)

În situația continuării plății contribuțiilor la un fond de pensii dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau
aparținând Spațiului Economic European, lucrătorul detașat în România și angajatorul acestuia, după caz, vor
fi exonerați de obligația de a contribui la un fond de pensii din România.

În ceea ce privește baza de calcul, reținerea și termenele de plată a contribuției la fondul de pensii acestea
sunt aceleași cu cele stabilite pentru contribuția de asigurări sociale.

Cota de contribuție la fondul de pensii este de 3,75%, începând cu data de 1 ianuarie 2018.
Conturile participanților

Fiecare participant are un cont individual în care se virează contribuțiile și transferurile de disponibilități ale
participantului, precum și accesoriile aferente acestora (art. 47 din Lege).

În contul participatului se regăsește activul personal al acestuia care este proprietatea participantului.

Conform Legii, activul personal reprezintă suma acumulată în contul unui participant, egală cu numărul de
unități de fond deținute de acesta, înmulțite cu valoarea la zi a unei unități de fond[art. 2 alin. (1) pct. 2 din
Lege].

Activul personal:
• nu poate face obiectul unei executări silite sau al unei tranzacții, sub sancțiunea nulității actelor
respective;
• nu poate fi cesionat sau gajat, sub sancțiunea nulității actelor respective.
Condițiile de acordare a pensiei private (I)
Pentru ca o persoană să poată deveni participant la un fond de pensii administrat privat, trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele:
1) Îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate, respectiv să fie asigurat și să plătească contribuția de
asigurări sociale în sistemul public de pensii;
2) Optarea pentru un fond de pensii în perioada prevăzută de lege, iar în cazul în care nu și-a manifestat
voința în acest sens, în cele 4 luni de alegere individuală, va fi repartizată de către instituția de evidență,
care va face repartizarea aleatorie a celor indeciși;
3) Semnarea actului individual de aderare la fondul de pensii ales sau la care a fost repartizat.

Actul de aderare reprezintă un înscris prin care o persoană își manifestă actul de voință de a fi parte la
contractul de societate civilă și la prospectul schemei de pensii private.

La semnarea actului de aderare participanții sunt informați asupra condițiilor schemei de pensii private, mai
ales în ceea ce privește: drepturile și obligațiile părților implicate în schema de pensii private, riscurile
financiare, tehnice și de altă natură, precum și despre natura și distribuția acestor riscuri.

Pentru semnare actului de aderare, legea interzice delegarea sau reprezentarea.


Condițiile de acordare a pensiei private (II)

În cazul pensionării de invaliditate pentru afecțiuni care nu mai permit reluarea activității, un participant
poate obține (art. 37 din Lege):

a) o plată unică sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, dacă activul său personal net, ca
urmare a perioadei reduse de contribuție, nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime;

b) o pensie privată, dacă activul său personal net este suficient pentru acordarea unei pensii private minime.

O persoană nu poate fi participant, în același timp, la mai multe fonduri de pensii administrate privat.
Fondul de pensii (I)

Sistemul pensiilor administrate privat:


• funcționează pe principiul capitalizării, în sensul că fondurile adunate nu se redistribuie, ci se investesc.
• nu este garantat direct de la bugetul statului.

Conform Legii, resursele financiare ale fondului de pensii se constituie din (art 3. din Lege):

a) contribuțiile nete convertite în unități de fond;


b) drepturile cuvenite beneficiarilor și nerevendicate în termenul general de prescripție;
c) dobânzile și penalitățile de întârziere aferente contribuțiilor nevirate în termen;
d) sumele provenite din investirea veniturilor prevăzute la lit. a)-c).

Fondul de pensii se constituie prin contract de societate civilă [art. 5 alin. (1) din Lege].

În ceea ce privește numărul de participanți, un fond de pensii trebuie să aibă minimum 50.000 de
participanți, iar acesta trebuie realizat în perioada primilor 3 ani de la data constituirii fondului de pensii.
Fondul de pensii (II)
Participanții și beneficiarii la un fond de pensii:

• au aceleași drepturi și obligații și li se aplică un tratament nediscriminatoriu, fiind interzisă orice


discriminare directă sau indirectă după criteriul de sex, în special cu privire la aria de aplicare și condițiile
schemelor de pensii private, contribuții și beneficii;

• au dreptul la egalitate de tratament și în cazul schimbării locului de muncă, domiciliului sau reședinței
într-o altă țară, stat membru al Uniunii Europene ori stat aparținând Spațiului Economic European;

• în cazul schimbării locului de muncă, domiciliului sau reședinței într-o altă țară, participanții pot opta
între a plăti în continuare contribuțiile la un fond de pensii din România sau a plăti contribuții la un alt
fond de pensii aflat pe teritoriul țării respective, dacă aceasta nu contravine legislației acestei țări.

Un fond de pensii nu poate fi declarat în stare de faliment (art. 8 din Lege).

Funcția de control, reglementare, supraveghere și informare privind pensiile private este exercitată de
Comisia de Supraveghere a Sistemului e Pensii Private.
Investițiile fondului de pensii (I)
Activele fondurilor de pensii administrate privat trebuie investite de către administratori cu respectarea
următoarelor reguli prudențiale:
a) investirea în interesul participanților și beneficiarilor, iar în cazul unui conflict potențial de interese,
administratorul care gestionează activele fondurilor de pensii administrate privat trebuie să adopte măsuri ca
investirea să se facă numai în interesul acestora;
b) investirea într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea și profitabilitatea lor, iar cele deținute
pentru acoperirea fondului de garantare și a provizioanelor tehnice se investesc, de asemenea, într-un mod
adecvat naturii și duratei drepturilor cuvenite participanților și beneficiarilor;
c) investirea să se efectueze preponderent în instrumente tranzacționate pe o piață reglementată, astfel cum
este definită în Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
investițiile în instrumente care nu sunt tranzacționate pe o piață reglementată trebuie să nu depășească
niveluri prudențiale;
d) investițiile în instrumente financiare derivate sunt permise doar în măsura în care contribuie la scăderea
riscurilor investiției sau facilitează gestionarea eficientă a portofoliului;
e) activele se diversifică în mod corespunzător, astfel încât să se evite dependența excesivă de un anumit activ,
emitent sau grup de societăți comerciale și concentrări de riscuri pe ansamblul activelor;
f) investirea activelor fondurilor de pensii administrate privat de către administratorii acestora nu trebuie să fie
bazată în mod exclusiv pe ratinguri de credit emise de agențiile de rating de credit.
La respectarea acestor reguli veghează Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
Investițiile fondului de pensii (II)
Conform normelor imperative ale Legii, administratorul poate face investiții în (art. 25 din Lege):

a) instrumente ale pieței monetare, inclusiv conturi și depozite în lei la o bancă, persoană juridică română,
sau la o sucursală a unei instituții de credit străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României și care nu
se află în procedura de supraveghere specială ori administrare specială sau a cărei autorizație nu este
retrasă, fără să depășească un procent mai mare de 20% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;

b) titluri de stat emise de Ministerul Economiei și Finanțelor din România, de state membre ale Uniunii
Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în procent de până la 70% din valoarea totală a
activelor fondului de pensii;

c) obligațiuni și alte valori mobiliare emise de autoritățile administrației publice locale din România sau din
statele membre ale Uniunii Europene ori aparținând Spațiului Economic European, în procent de până la
30% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;

d) valori mobiliare tranzacționate pe piețe reglementate și supravegheate din România, statele membre ale
Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în procent de până la 50% din valoarea
totală a activelor fondului de pensii;
Investițiile fondului de pensii (III)

e) titluri de stat și alte valori mobiliare, emise de state terțe, în procent de până la 15% din valoarea totală a
activelor fondului de pensii;

f) obligațiuni și alte valori mobiliare, tranzacționate pe piețe reglementate și supravegheate, emise de


autoritățile administrației publice locale din state terțe, în procent de până la 10% din valoarea totală a
activelor fondului de pensii;

g) obligațiuni și alte valori mobiliare ale organismelor străine neguvernamentale, dacă aceste instrumente
sunt cotate la burse de valori autorizate și dacă îndeplinesc cerințele de rating, în procent de până la 5% din
valoarea totală a activelor fondului de pensii;

h) titluri de participare, emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România sau din
alte țări, în procent de până la 5% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;

h^1) proiecte strategice de investiții în parteneriat public-privat aprobate prin hotărâre a Guvernului;

i) alte forme de investiții prevăzute de normele Comisiei.


Sistemul de pensii facultative –
Pilonul III
Sediul materiei: Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, publicată în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 470 din 31 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare

Obiectul de reglementare al legii (art. 1 din Lege):


a) principiile elaborării și autorizării prospectului schemei de pensii facultative și ale fondului
de pensii facultative;
b) principiile organizării și funcționării administratorilor fondurilor de pensii facultative,
precum și coordonarea activității altor entități implicate în acest domeniu;
c) reglementarea și supravegherea prudențială a administrării fondurilor de pensii
facultative.

Pensia facultativă reprezintă suma plătită periodic titularului sau beneficiarului, în mod
suplimentar și distinct de cea furnizată de sistemul public; [art. 2 alin. (1) pct. 22 din Lege].
Pilonul III de pensii reprezintă sistemul de pensii facultative, administrate de companii
private, fiind un sistem bazat pe conturi individuale și aderare facultativă.

Din punctul de vedere al organizării și funcționării, acest sistem prezintă foarte multe
similarități cu sistemul de pensii administrat privat, cu diferența majoră că aderarea la un
fond de pensii facultative nu este obligatorie.

Participantul la un fond de pensii facultative este angajatul, funcționarul public sau persoana
autorizată să desfășoare o activitate independentă, potrivit legii, persoana care își desfășoară
activitatea în funcții elective sau care este numită în cadrul autorității executive, legislative ori
judecătorești, pe durata mandatului, membrul unei societăți cooperative potrivit Legii nr.
1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, precum și altă persoană care
realizează venituri din activități profesionale sau agricole, care aderă la un fond de pensii
facultative și care contribuie sau/și în numele căreia s-au plătit contribuții la un fond de pensii
facultative și are un drept viitor la o pensie facultativă [art. 74 alin. (1) din Lege].
La acest sistem de pensii, contribuția la un fond de pensii facultative poate fi de până la 15%
din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia al persoanei care aderă la un
fond de pensii facultative.

În cadrul sistemului de pensii facultative, contribuția poate fi împărțită între angajat și


angajator potrivit prevederilor stabilite prin contractul colectiv de muncă sau, în lipsa
acestuia, pe baza unui protocol încheiat cu reprezentanții angajaților.

Spre deosebire de Pilonul II, în cadrul Pilonului III, o persoană poate participa, în același timp,
la mai multe fonduri de pensii facultative.

Suma reprezentând contribuțiile la fondurile de pensii facultative este deductibilă pentru


fiecare participant din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia, în limita
unei sume reprezentând echivalentul în lei a 200 euro, într-un an fiscal. În cazul în care
angajatorul contribuie la sistem, se va bucura de deductibilitatea acestor contribuții la calculul
profitului impozabil, în limita echivalentului a 200 euro anula într-un an fiscal, pentru fiecare
participant.
Pentru a beneficia de o pensie facultativă (deschiderea dreptului la pensie), participantul
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele [art. 93 alin. (2) din Lege]:

1. împlinirea vârstei de 60 de ani, fără a distinge după sexul acestuia;


2. plata a minimum 90 de contribuții lunare; fără a fi necesar ca aceste contribuții să fi fost
succesive;
3. activul personal este cel puțin egal cu suma necesară obținerii pensiei facultative minime
prevăzute prin normele adoptate de Comisie.