Sunteți pe pagina 1din 5
ROMANIA JUDECATORIA PITESTI Strada Eroilor nr-49 Pitesti, jud. Arges Operator de date cu caracter personal ny. 5303 Tel. (0248) 224 018, fax 0248210102 judecatoria-pitesti-pres@just.ro Biroul de Informare si Relatii Publice al Judeeitoriei 6/S/16.06.2020 Emis 19.06.2020 Catre, jarul Libertatea — Redactor Adriana Oprea Popescu Urmare a solicitarii dvs. transmis prin e-mail la data de 15.06.2020 si inregistrata in cadrul Judecatoriei Pitesti - Biroul de Informare si Relatii Publice sub nr. 6/S/16.06.2020, va transmitem aliturat copie a incheierii din data de 03.06.2020, pronuntata de Judecaitoria Pitesti rul nr. 19409/280/2019/a6. Mentionam ca in conformitate cu prevederile art, 52 din Ghidul de bune praetici — Secfia Penala in dos privind relajia sistemului judiciar cu mass-media, au fost eliminate datele cu caracter personal ale participanjilor. Cu deosebita consideratie, Cod ECLI ROMANIA JUDECATORIA PITESTL SCTIA PENALA Dosar nr. 19109/280/2019/26 INCHEIERE Sedinfa publica de la 03 Tunie 2020 Completul compus din Ministerul Public, parchetul de pe Kinga Judectitoria Pitesti reprezentat de procuror Al q Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpat SI AMEE UBER. avand ca locuire control judiciar (art.215 alin.? NCPP) La apelul nominal ficut in sedinja publica a raspuns inculpatul SI AID sub miisura controlului judici Procedura legal indeplinita. S-a fiicut referatul cauzei de citre grefier dupa care Interpelat de eatre instanta inculpatul precizeaza cd ales ci din oficiu. Instanja dispune lasarea cauzei la a doua strigare pentru a ofieiu pentru condamnat si Kisarea la studiu a dosarului Se reia cauza la a doua strigare, dupa studierea dosarului de catre apardtorul din oficiu wot oz Instan{a pune in discutie conexarea celor doua cereri Aparitorul condamnatului si reprezentantul parchetului, arata cd sunt de acord cu cererea de conexare avand in vedere identitatca de obicet si parte. Instanja conexcazd cele doua cereri, respectiv cererea IP ARF BIR de SHES GEE si cererea reprezentantului parchetului Interpelat de cdtre instanfa inculpatul aratd ci nu doreste sa dea alta declarafie Instanja aduce la cunostin{i obligatiile impuse de instanja prin care s-a luat masura controlului judiciar asa cum au fost mentionate in sentinta penala de condamnare nr. 584/27.05.2020 pronunjata de Judecatoria Pitestidandu-te citire din aceasta. Inculpatul precizeaza instant nu i s-a citit obligajiile la politic si s-a dus la domiciliu pentr Mai aratii la locuinia f toate actele Urmare precizarii procurorului de sedin{& aducerea la cunostinta a obligatiilor s-au facut in data de 27.05.2020 orele 22.00, asa cum rezulta din procesul verbal intocmit de organele de politic . inculpatului i-au fost aduse la cunostinta , sub semniitura , toate aceste alii stabilite in sareina sa_prin sentinfa penal de condamnare. In ziua urmitoare in data de 28.05.2020 organele de politic s-au deplasat la locuinfa par{ii vatimate pentru a putea vedea daca inculpatul respeeta obligatiile impuse. Condamnatul arata c& se poate si i se fi spus. dar nu i-a dat nimic la mana, Mai arata nu a precizat el cd il cheama Ali} acest lucru I-a constatat din greseala polijistul, Reprezentantul parchetului, avand cuvantul, arata c&i a luat la cunostingi de obligajiile impuse prin semnatura de aceste aspecte. obiect la fondul cauzei nu a avut aparator a or din ssemna un api i lua actele de identitate respectiv buletinul i s-a impus si obliga de a nu reveni 00 i se inmaneazi i nu i-a adus nimeni la cunostinfa iliei sale. Ulterior constatarii faptei in a iagi zi la ora Condamnatul arata ca a doua zi s-a dus si-si ia documentele de identitate de la aceiasi locuin(a. La data respectiva , mai arati condamnatul, victima nu se afla in locuin(a, era la joaca prin sat. Arata, condamnatul, ci de cei doi minor stie ci nu se mai afla in locuin(a gi sunt plecafi la mama sofiei sale la Ploiesti Reprezentantul parchetului precizeazi faptul cd in procesul verbal intocmit de organele de politie se precizeaza ca inculpatul a venit in domiciliu pentru a servi pranzul asa cum a precizat sofia a Condamnatul precizeazi cA nu a stat mai mult de 5 - 6 minute in locuin{’, si-a Rieut un sia plecat. Instan{a pune in discufie daca este necesara prezenta la instanta pentru a comunica instanfei cele intimplate, situayia de fapt. Reprezentatul parchetului, avand cuvantul, pe aceasta cer acord eu prezenta sojiei condamnatului ta judec: nd in vedere urgen{a cauzei {utorul condamnatului precizea: miinca de pranz, situafia de fapt ar jude sandy a sofiei parti vatamate e precizeaza ch nu este de situajia de fapt fiind lamurita ,precum si faptul ca inculpatul a recunoscut, a spus c& sotia i Lamurita si nu s-ar mai impune prezenta acesteia la Apiratorul condamnatului si reprezentantul parchetului, pret cereri de formulat in cauza solicitand cuvantul in dezbateri de fond. Reprezentantul parchetului, avand cuvéntul, solieiti in baza_art.215 al.7 C.pr.pen inlocuirea masurii controlului judiciar cu masura arestului preventiv avand in vedere faptul c& inculpatul a incileat obligatia, ca urmare a neindeplinirii cu rea-eredin{& a obligatiilor din continutul masurii controlului judiciar. De asemenea, se mai arata, ci la aparitia organelor de polijie acesta a incercat si fuga. Aparatorul condamnatului precizeaz cd nu se poate constata reaua eredin{a , prin acel proces verbal nu se poate constata c& i-au fost aduse la cunostin{a obligaiile , i-au fost aduse la cunostinga pentru Aj si nu pentru SI inculpatul a revenit la locuinga pentru a-si lua actele, nu sunt indeplinite condifiile pentru a se dispune inlocuirea masurii cu arestul preventiv, Inculpatul, avéind cuvantul, arata cd daca politistul i-ar fi spus la fel ca judecsitorul atiile impuse prin sentin{a de condamnare , probabil ca injelegea, aga cum spune el acum infeles obligajiile impuse oarce in locuinfa eazi cA nu mai are alle ju se va mai INSTANTA in datele de 28.05.2020 si 29.05.2020 au fost inregistrate cererile conexe formulate de IP} AMM avand ca obiect inlocuirea masurii preventive_a_controlului judiciar cu arestul preventiv, luat fafa de inculpatul prin sentinfa_penala nr.584/27.05.2020 a Judecatoriei Pitesti. In coneret, motivul pentru care se solicit instanfei revocarea controlului judiciar eu arestul preventiy este acela c& inculpatul nu a respectat obligatia prev. de art.215 alin 2 litd , aceea de a nu reveni la locuinfa familiei si de a nu se apropia de parte vatamata. Incalearea acestei obligayii s-a fieut in data de 29.05.2020, atunci ciind inculpatul a fost identificat de organele de politie la locuinfa familie S-a precizat prin cererea de inlocuire ci aceasta incdleare a obligaiilor stabilite de instanja s-a feut cu rea ereding’, intruedt inculpatul a fost condamnat pentru infraejiunea de ol prin aceiasi sentint& penal prin care s-a luat misura preventiva a controlului judiciar si ci acesta este cercetat penal intr-o alti cauzi avind ca obiect” rele tratamente aplicate minorului”. S-a precizat astfel ca inculpatul ar putea influenta ,declarati anterior, fiica sa, partea vatimata, ar fi precizat cA ii este team’ de tata su. § in dosarul penal Instana apreciaza in contextul faptic existent ¢4 nu este oportund aplicarea unei masuti preventive mai aspre Ast{el in tot cursul procesului penal inculpatul a recunoscut fapta in condijiile in care nu exista alte probe in afara acestei recunoasteri. in acest context nu este imposibil sa apreciem cd alte” declaratit ar putea influenta. Faptul 4 a recunoscut fapta si fara si aiba impotriva sa gi alte probe care si-1 incrimineze arati foarte clar ca inculpatul a injeles gravitatea faptei sale comisa in stare de ebrictate situatie in care a acceptat cele 8 luni de arest preventiv ar si -si modifice declarafia. In timpul procesului chiar sofia inculpatului mama victimei a ardtat cd in ipsa altor probe, faptul ea inculpatul nu a negat niciodata fapta 0 face s& cread c& a comis aceasta fapta. Tot reprezentantul legal al par{ii vatmate a afirmat ed fica sa, vietima, intreaba tot timpul de tat firma citi pare rau ea tatil sau a ajuns in arest Totodata avand in vedere inscrisurile politiei dar si precizfirile fieute de inculpat in sedinja de judecata, ineulpatul nu a infeles iar organul de polifei nu i-a precizat pe infelesul siu care sunt consecin{ele nerespectitii acestei obligatii gi mai ales eare este scopul acesteia, adica acela de al izola de victims Se poate observa acest lucru din procesul verbal de prezentare a obligatiilor pe care inculpatul si-1 asuma faptul ca cd organul de polijie face aceste precizari fafa de o alti persoani respectiv Al] GREET Cu toate acestea ineulpatul nu neaga i-au fost facute aceste preciz? Important este faptul cd inculpatul nu a injeles ed nu trebuie si se mai dued la locuinta sa chiar daca nu are unde si locuiasea, asa cum de altfel a precizat in mai multe randuri instant stu ari i el a fost persoana aflata in faja politiei end Faptul ca a solicitat ca cei doi copii ai sai si fie preluafi de bunica lor de la Gy confirma faptul ca inculpatul credea istfel © s& aibi unde sa stea fra sit incalee obligatia impusa de instanta. Cu ocazia sedinjei de judecati instanta i-a precizat acestuia confinutul obligatiei asa cum legea 0 prevede iar in final inculpatul a infeles ca trebuie si nu mai revind la vechea sa locuinfa si ca tebuie si-si gaseasca o alti locajie unde si domicilieze. In aceste conditii.in baza art.215 si urm. C.pr.pen va respinge cererile conexe ale IPJ privind inlocuirea controlului judiciar dispus fai de inculpatul SI AZ cu arestul preventiv sau arestul la domiciliu ca nefondaté, PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII DISPUNE, in baza art.215 si um. Cpr.pen respinge ceterile_conexe ale inlocuirea controlului_ judiciar privind fiul lui cu arestul preventiv sau arestul la domiciliu ea nefondata Cheltuielile judiciare avansate de stat rman in baza art.275 C.pr.pen in sarcina Statului iar onorariul avocatului din oficiu va fi platit din fondurile Ministerului Justitici Cu contestatie in 48 de ore. Pronuntata in sedinta publica din data de 03.06.2020. Pregedinte, Oi Oi Red 2exbDDitactV.. 5 tune 2020,