Sunteți pe pagina 1din 9

Scrisoare deschis5 a Colectivului ICS Natur Bravo SA

Noi, colectivul ICS Natur Bravo SA, am decis sd venim cu aceastd scrisoare
deschisd prin care sd informim obiectiv societatea despre situalia creati la
intreprindere. in special, dorim sd ne referim la actiunile Dlui Kheyman Evgeny qi
a fratelui acestuia, Kheyman Vasily, care au condus Natur Bravo timp de 2 ani
infie 12.2015 st 12.2017 , timp in care qi-au permis sd distrugi valorile noastre qi
si-gi batdjoc de cet6tenii Republicii Moldova.
in luna decembrie a anulu-i 2015, Dl Kheyman Vasily, cetSlean al FederaJiei Ruse
9i frate al aqa-numitei victime Kheyman Evgeny, a fost numit director general al
companiei Natur Bravo, neactiv6nd nici mdcar o zi in domeniul producerii ;i a
industriei alimentare, dar fiindu-ne prezentat ca un ,,specialist foarte bun" in
domeniul respectiv, desi credea ci mazdrea verde cregte pe copaci in Moldova. Din
momentul numirii sale in flncjie, a inceput lenta stingere a unuia dintre cei mai
mari producdtori de concentrat de mere si legume conservate din Republica
Moldova.
Din orice investilie care era necesard de a fifEcutd (reparalie, construclie,
procuriri) domnul in cauzi solicita a$a-numitele ,,otkaturi", fapte care pot $i vor fl
confirmate la necesitate de citre mai multe victimel*care au fost fortate sd le ofere
pentru a obtine o colaborare cu Natur Bravo. Prelu6nd conducerea gi avdnduJ ?n
spatele sdu pe Kheyman Evgeny, care era prefedintele consiliului de directori, qi-a
permis s[ incaseze sume de bani enorme de la unele companii mici qi mijlocii
pentru a le cesiona datoriile d de Natur Bravo pe alte companii, declar6nd tot
timpul cd ,,une lreQ ,{oaepxer, urr r<opeurr".
Simlind gush.rl banului uqor datoritd fotoliului gi a inscrisului de director general,
Dl Kheyman Vasily devenea tot mai obraznid in ,,gusturi" cerdnd companiilor de
construclii care ficeau rep ie la uzind si ,,umfle" devizele de cheltuieli, iar
diferenla o cerea contra semnlturii aplicate pe contractele de colaborare (partenerii
nostri la necesitate pot confirma informa{ia datd, mai ales c6 ulterior noul
conducdtor Mukhmad Galaev a adus la realitate devizele de cheltuieli).

Grave devieri fratii Kheyman Vasily si Evgheniy comiteau gi in sezonul de


colectare a merelor pentru procesare - pentru a ceda marea parte a productiei de
mere concurenlilor, primeau cate 0,05 bAnuli la fiecare kilogram de mere pe care
nu-l accepta, dar il pasa concurenlilor noqhi, in timp ce producAtorii de materie
primi erau in disperare, negtiind ce si faci cu toati roada. Mai mult ca at6q Vasile
di Evgheniy Kheyrnan, imprietenindu-se cu conducdtorul distribuitorului oficial al
companiei noastre, Megavil Group au inceput afaceri de pe urma clrora doar ei a
ai.lrt de ca$tigat, chiar dacd aceasta era in detrimentul companiei. in acest sens
exisli gi o hot6rAre de judecati prin care compania Megavil Group a fost obligati
de inst d sd restituie companiei Natur Bravo bunurile financiare achitate in avals
acestea urmau si lte
in suma de circa 4 milioane de lei, degi, conform contractului'
u"hitut" dou. dup6 realizarea planului de vdnziri. Kheyman
vasily si Eugen au
pro"**"u de recipiente pentru conserve prin intermediul
^t ii
orgu
^ui
companiei Megavil Group, pe care le achizifiona la
prei de producator qi le
diferenJa o puneau in buzunar'
revindeau la Natur Bravo cu un adaos consistent, iar
permiteau aceste grave
Vasily Kheyman 9i administratorul SC Megavil Group i9i
de fostul qefal IGP'
n"r"grrli, d**""", dupd cum se ldudau chiar ei,,,erau cr6;ui9i
colectiv al fabricii
in anul 2017, Dl KheymariVasily a ordonat reducerea intregului
de conserve Ecovit qi sute de oameni au rimas flr6 serviciu'
fir[ o surs6 de
Mai tarziu noi am inleles de ce a fost {bcut aoest lucru -
in cdteva luni'
"*i.t4a.
Ot rcr"vrnuo Vasily a scos de pe teritoriul fabricii Ei a instr6inat
utilaie ca metal
oricine poate vedea
uzat de milioane de lei (cum arati acum fabrica de la Ungheni
administratori o pot confirma) Intreaga
ffi"t"g" "a uu .a-as doar ruhe, iar foqtii
a fost distrusa si in jur de 250 de oameni au pierdut loc
de
iuU.i"u i. la Ungheni
munca.
fratelui sdu Kheyman
Toate aceste lucruri se intAmplau sub patronajul si cu acordul
evident avea si el parte'
Evgheny, care ii permitea toate aceste miEcdri, deoarece
Caia s-u ajuns in situalia cA nu mai era posibilitate de a ascunde
rcz'rltatele
unei pdr{i din
financia.e ie companiei fa!6 de proprietar, s-a incercat instrdinarea
i."lif". i" ajutori-a venit fratele, Dl Kheyman Evgeny, care, preludndu-i funclia,
chiar din prima sipt6mdn6 nu a ezitatnici" ,r
Ti::iliT:Jil:I'Ji;.?i:lT,t
incasdnd valoarea acestora cash Si
au gestionat comPan ravo, fratii

Kheyman se laudau ca au procurat cateva imobile in oraqul


d i au finisat
ce
unei case in aceiaEi localitate p€ banii furali de la compani .De
"on.*"1iu
acumnimeninuverificdrulajelefinLciarealeluiKheymanVasilyialui
Kheyman Evgeny de pe conturile deschise la MAIB?
fZcea coordondndule cu
Toate ilegalitalile sale, Domnule Kheyman Vasily le
de directori'
Kh"yrnun-Eug"ny, care avea statut de preqedinte al consiliului
compania Natur
La sfirqitul ,,carierei" sale de conducitor a lui Evgeniy Kheyman'
cu
Bruuo lu un p* de a falimenta, cu datorii enorrne' cu utilaje distruse'
".u
producdtori dezamegili gi cu angajali descurajali, pe cei doi iqi permiteau
-care
paobl
permanent si-i injoseascd numindu-ne',N'IonAaBcKI{e
' Evgheniy Kheyman tot timpul se mandrea de faptul ca el este membru consiliului
p" tungo presedintele RM si de relatiile lui Ia administratia presedintelui'
'C"f."ti"rii
""Jnornt ,Natur Bravo" nu intelege cum putea sa ajunga
un hot
"o-p-ati"i pe langa presedintele
ordinar ca Evgheniy Kheyman tnembru consiliului economic
putea sa ajute
RM!? Cine l]a inclus acolo si pentru ce merite!? Cu ce siaturi
Moldova un escroc care nu a putut sa gestioneze o companie si a adus-o in pragr.rl
falimentului ?
!

In luna decernbrie anului 2017 Evgheniy Kheyman la insistenta proprietarului a


parasit compania,,Natur Bravo" lasandu-ne cu vanzari ridicole de 64 milioane lei,
pierderi curate de 19 milioane lei si imprumuturile in valoare de 8 milioane euro
furate si risipite de liatii Kheyman practic in intregime.

Din decembrie ului 2017 conducerea companiei ,,Natui'Bravo" a fost preluata de


-este
Dl. Mukhmad Galaev, care directorul companiei si in prezent. Din primul an
de activitate sa in calitate de director, compania ,Natur Bravo" plactic a dublat
vanzarile fala rie anul precedent si a acoperit integral pierderile in suma de 19
milioane lei lasate de ftatii Kheyman incheiand anul 2018 in plus, iar la sfarsitul
anului 2019 a aj uns la cifra de afaceri de 184 milioane lei aducand companiei
profit 26 milioane de lei. Ultimii doi ani de activitatea a Domnului Mukhmad
Galaev in calitate de director a companiei, in modemizarea fabricii de la Cupcini si
in dezvoltarea companiei au fost investiti peste 7,5 milioane de euro si au fost
majorate salarii la absolut toti angajatii companiei. La momentul dat comp ia
prospera in continuu fiind unu dintre cei mai puteniici producatori nationali de
produse alimentare si facand export in mai mult de 16 tari europene si CSI.

Noi, angajatii ICS ,,Natur Bravo" nu intdlegem urmarirea investitorilor straini care
au investit in economie Moldovei peste 40 milioane euro de catre procuratura
generala, care este pomita pe baza acuzatiilor nefondate hotilor si escrocilor
Kheyman 1'ara sa fie audiata a doua parte!

Dat fiind cele menlionate, cerem institutiilor abililate ale statului si se autosesizeze
gi si intreprind6 acJiunile ce se impun.

Totodata, menliondm ci am decis sd venim cu bceasti sclisoare publice pentru ca


societatea sA cunoascA adevdrul despre cele intAmplate, mai ales ci in ultima
perioadd in spa{iul public apar informatii care oferi o imagine distrolsionati la
acest subiect.

Din numele colectilului de angajaJi, semneaz6'.

4 U.o?rnaraa/
r6 ru2r*"%.7-
:::'"/;;

"#;{-", fret.ta*'Er''' r;;-


lf Jl(thz'e krt or u[t-
r's
30

no Tanrg+_p_
/1;

{'l OfoP ra'rar -tZa::er4.

-&-c,.Lz)< &
{X//ohoto" 2so o-
*6 S/ z+nXaza f,

8l btdfa-"at :
tLa{'/*q-oloq) q,
lLilLo-olo"J 'P,L
6 t-aff "r / .//

n/
A z.a6 . /t

n i^p,x,

c fl u/t/uut,
l4

'tq

r^

JP
// frrq.r"-,fo* n/-
4o
l,.Z-
g4

n ltl
J
- l\bvp)",A4
- '0/
tQ ,{f
4*,&7.,"t- 4>-<'u-

l't*4":*
gA(k:M/Y/,td
lA,6
c3 [o/"u,'-
9
Ll 2/,/4....,,...,-- vt <a.5

fl 7-o(c1k-^"Vl.
yT<*na. q'f<y'
Qfy
(an L,,t-^a'Z ! /Jr" .

lhA.s
(a /d*te?
e uaa,[a 7. T. "-"y, r
olou 'Ll ,axq^11
"a
': ;rt, (' /' t't