Sunteți pe pagina 1din 2

Contabilitate financiara

Lucrarea de verificare 2
1.Definiti activele imobilizate.

Activele imobilizate, denumite generic imobilizări, sunt reprezentate prin resurse controlate de
entităţi, ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se preconizează că vor decurge beneficii
economice viitoare ca urmare a deţinerii şi utilizării continue pe o perioadă mai mare de un an în
activitatea entităţii.

2.Definiti imobilizarile necorporale, corporale si financiare.

Imobilizări necorporale sunt active nemonetare identificabile fără formă fizică.

Imobilizări corporale sunt activele deținute de o entitate în vederea utilizării în productia de bunuri
sau prestarea de servicii, în vederea închirierii sau pentru scopuri administrative pe o perioadă
îndelungată (> 1 an).

Imobilizările financiare cuprind acțiunile și împrumuturile deținute la entitățile afiliate, interesele de


participare, alte investitii detinute ca imobilizări și alte împrumuturi pe termen lung (> 1 an).

3.Care sunt condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru ca un element sa fie încadrat ca şi activ
corporal?

Delimitarea imobilizărilor de celelalte categorii de active este dată de caracteristicile


semnificative ale acestora respectiv:
• sunt utilizate pe o perioadă îndelungată în cadrul mai multor exerciţii financiare (>1
an);
• nu se consumă şi nu îşi schimbă forma ca urmare a utilizării;
• deprecierea (uzura) ca urmare a utilizării sau a scurgerii timpului se reflectă prin
amortizare sau ajustare de valoare;
• beneficiile economice aduse entităţii se regăsesc în preţul de vânzare al bunurilor şi
serviciilor la obţinerea cărora contribuie.

4.Care este structura imobilizarilor necorporale?

Contabilitatea imobilizărilor necorporale se ţine cu ajutorul conturilor din grupa 20 - Imobilizări


necorporale: 201 „Cheltuieli de constituire”, 203 „Cheltuieli de dezvoltare”, 205 "Concesiuni, brevete
, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare”, 207 „Fond comercial ”, 208 "Alte
imobilizări necorporale".

5.Care este structura imobilizarilor corporale?

Contabilitatea imobilizărilor corporale se ţine cu ajutorul conturilor din grupa 21 - Imobilizări


corporale: 211 „Terenuri”, 212 „Construcţii”, 213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi
plantaţii”, 214 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi
alte active corporale”, 231 „Imobilizări corporale în curs de execuţie”, 232 „Avansuri acordate pentru
imobilizări corporale”.

6.Care este structura imobilizarilor financiare?

Contabilitatea imobilizărilor financiare se ţine cu ajutorul conturilor din grupa 26 -Imobilizări


financiare: 261 „Acţiuni deţinute la entităţile afiliate”, 263 „Interese de participare”, 264 „Titluri puse
în echivalenţă” , 265 „Alte titluri imobilizate”si 267 „Creanţe imobilizate”.

1
Contabilitate financiara

7.Definiti amortizarea, valoarea amortizabilă şi valoarea reziduală a unui activ.

Amortizarea reprezintă alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga durată de
utilizare economică.

Valoarea amortizabilă este reprezentată de costul istoric (valoarea de intrare) sau o altă valoare care
substituie costul (ex. valoarea reevaluată) conform O.M.F.P.1802/2014.

Valoarea amortizabilă se determină prin deducerea din cost (C) sau valoarea reevaluată (V.reev) a
valorii reziduale (V.rezid) care exprimă valoarea netă estimată a fi obţinută la sfârşitul duratei de
viaţă utilă după scăderea costurilor de cedare estimate (c.ced.estim) conform cerințelor IAS 16
Imobilizări corporale:

Val amz = c / v.rev – v.rezid


V rezid = v.netă – c.ced.estim

Valoarea reziduala reprezinta valoarea recuperata din mijloace fixe scoase din functie la expirarea
duratei lor normale de functionare.

Valoarea reziduala este suma pe care intreprinderea asteapta sa o obtina prin revanzarea bunului la
sfarsitul perioadei sale de utilizare, suma diminuata cu valoarea cheltuielilor de cesiune.

8.Care sunt metodele de amortizare ale imobilizarilor?

Metodele de amortizare sunt:


a) amortizare liniară;
b) amortizare degresivă;
c) amortizare accelerată;
d) amortizarea calculată pe unitate de produs sau serviciu, atunci când natura imobilizării
justifică utilizarea unei astfel de metode.

9. Care sunt căile de intrare în patrimoniul unei entităţi a imobilizarilor?

Caile de intrare in patrimoniul unei entitati a imobilizarilor sunt: achizitia, productia proprie, aduse ca
aport de catre actionari, primite ca donatii.

10. Care sunt căile de ieşire din patrimoniul unei entităţi a imobilizarilor?

Caile de iesire din patrimoniul unei entitati a imobilizarilor sunt: vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sub
forma unor donatii sau subventii, scoaterea din folosinta la data expirarii duratei de utilizare sau
inainte de acest termen, constatarea unui minus in gestiune la inventar.