Sunteți pe pagina 1din 2
ROMANIA MINISTERUL AFACERILOR DEPARTAMENTUL PENTRU SITUA’ INTERNE, 1 DE URGENTA, CENTRUL NATIONAL DE COORDONARE $I CONDUCERE A INTERVENTIEL ORDINUL COMANDANTULUI ACTIUNIL nr 334 din oOo Solo privind unele misuri de izolare/carantinare aplicabile persoanelor care cakitorese in Romania din districtul Kreis Gutersloh Germania, LLuand tn considerare situatia epidemiologica la nivel european generata de coronavirusul SARS-CoV-2, precum si evolujia infeciilor pe tertoriul Romani, care a generat adoptarea unor imasuri de izolare/carantins la domicilu/spafiu declaat, Jn contextul, dezvoltirii focarului de COVID-19 in abatorul din Tonnies din Rheda Wiedenbruck, impunerea carantinei in orasele Rheda Wiedenbruck, Gutersloh, precum $i perspectiva extinderii zonei de carantinare prin includerea loclitatilor limite, din districtul Kreis Gutersloh cu un total de aproximativ 250 mii de locuitor, Potrivit Mesajul Internet nr. C24-20-1436 transmisi de Minister Afacerilor Externe care avertizeaza asupra numdrului mare de muneitori romani testi si depistati pozitiv cu virusul COVID-19, In temeiul prevederilor art.7°F din OUG nr.11 din 04.02.2020 privind stocurile de urgent medicald, precum $i unele misuri aferente instituitii carantine, cu modificdrile si completirile ulterioare, at. 14 din H.G, nr. 5357/2016 privind managementul tipurlor de rise, coroborate cu Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor ‘pandemiet de COVID-19, precum si H.G. nr. 476 din 16 iunie 2020 privind prelungirea start de alertd pe tertoriul Roméniei si maswrle care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea $i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum si Ordonanta de urgenta a Guvermului ‘nr, 21/2004 privind Sistemul Nayional de Management al Siwafilor de Urgenya, cu modifictite si completirle ultrioare, Comandantul acfiuni emite urmstonul ORDIN: Art Pentru toate persoanele care vin in Romania din oragele din distritul Kreis Guterstoh Germania, se instituie pe 0 perioad’ de 14 ile misura carantinii/izotarit la 1 Centr National de Coerdonare si Conducre a intervene DN. kn. 32, ebm, lpn ud fer locuintallocatia declarati de persoana in cauzi, impreuni cu colocatarit, inclusiv familia/apartinatorii, dupa eaz. Art.2 Prin excepfe de Ia prevederile ar.1, persoanele care nu au posibiltates indeplintit conditilor pentru carantina/ izolarea la locuinvalt locate sau care solicit acest lueru pentru a ‘nu Tyi expune familia pot opta pentru masura carantinei institutionalizate, in spayit special destinate puse la disporitie de autoritaile administajici publice locale. Art3 Prezentul ordin se transmite citre MS, INSP, IGPF, IGPR, IGIR, CICCI si CMBCCI, in vederea aplicari si dispunerii mésurilor Legale care se impun in acest sens, COMANDANTUL ACTIUNIL SECRETAR DE STAT, "ARTAMENTULUI PENTRU SITUATH DE URGENT, SEF AL DEI 2 Centr! Naioal de Coordonare sl Conducereaiterventl ‘DN 4. kn. 32, com, Copan, jd.