Sunteți pe pagina 1din 2

Proiectarea demersului didactic

Proiectarea demersului didactic pe baza unită ților de învă țare este o etapă esențială
a procesului instructiv-educativ. Noul curriculum impune o nouă organizare a demersului
didactic care începe cu proiectarea calendaristică și proiectarea pe unită ți. Toate acestea nu
se pot realiza fă ră o lectură conștientă , responsabilă a Programei pentru a înțelege noua
abordare curriculară . Înțelegerea programei îi permite profesorului să aibă o imagine de
ansamblu asupra competențelor, conținuturilor și strategiilor pe care trebuie să le aibă în
vedere în actul didactic.

Noul curriculum îi permite profesorului să contextualizeze programa, putâ nd să -și


aleagă singur activită țile de învă țare pe care le poate adapta cu ușurință la nivelul de
dezvoltare al elevilor. Manualul nu constrâ nge în niciun fel activită țile de învă țare, de aceea,
profesorul este liber să -și exprime creativitatea și abilită țile didactice. Ce este esențial în
proiectarea pe unită ți este cunoașterea competențelor cheie, generale și specifice pe care
profesorul trebuie să le asocieze cu conținuturile, urmâ nd să -și stabilească resursele și
metodele de evaluare. Astfel, avantajul proiectă rii pe unită ți este în principal faptul că
profesorul are o viziune clară asupra programei școlare pe care trebuie să o aplice. Față de
proiectarea tradițională care era centrată pe lecție, proiectarea conform noului curriculum
se centrează pe o temă , dar și pe fiecare oră de curs. Fiecare oră de curs trebuie să fie
asociată cu comptențele pe care profesorul le are în vedere să le formeze. Profesorul va
avea în vedere în planificarea activită ților de învă țare modelul intuitiv-aplicativ-teoretic.
De asemenea, centrarea proiectă rii unită ții pe o temă majoră îi permite profesorului
posibilitatea unei abordă ri diferențiate, respectâ nd ritmul de lucru specific fiecă rui elev.

Trecerea la un curriculum bazat pe competențe schimbă radical percepția


profesorului asupra actului didactic, în primul râ nd prin faptul că proiectarea pe unită ți nu
mai pornește de la conținuturi, ci de la competențe. Dacă pâ nă acum mă orientam în primul
râ nd asupra conținuturilor și apoi încercam să asociez competențele, acum am
conștientizat mult mai bine faptul că o proiectare trebuie gâ ndită pornind de la
competențele cheie, iar acestea mă provoacă să gă sesc o variantă de prezentare a
conținuturilor intuitiv-aplicativ, adică să mențin un contact permanent cu viața reală , cu
experiența de viață a elevilor și să -i fac să construiască împreună cu mine sensurile. Elevul
trebuie să învețe din clasă , să participe activ la actul învă ță rii, iar mă iestria profesorului
constă în a gă si metodele cele mai bune pentru a atinge acest scop.

S-ar putea să vă placă și