Sunteți pe pagina 1din 3

JUDECĂTORIA BASARABEASCA

Or.Basarabeasca, str. Cheiului f/n

Agentul constatator: ISST al IP Basarabeasca


Locotenent de poliție CATANA Dumitru
Or.Basarabeasca
str. Școlii, 38
Contravenient: STRATU Gheorghe Vasile
Sat. Abaclia, r-ul Basarabeasca
Str. Independenţei, 56

CONTESTAŢIE
(împotriva procesului-verbal cu privire la contravenție și a deciziei de sancționare)

În fapt, la data de 14 decembrie 2015, ora 21:05, am fost stopat de către colabolatorul de
poliție Trifanov V., iar la data de 15.01.2016 mi s-a întocmit procesul-verbal cu privire la
contravenție nr. MAI03 169578 în temeiul art. 233 alin.(1) Cod Contravenţional.
Cu procesul-verbal nominalizat nu sunt de acord, reieșind din următoarele argumente:
1. Procesul-verbal nr. MAI03 169578 cu privire la contravenție a fost întocmit la data de
15.01.2016, iar fapta contravențională, așa cum este indicată în conținutul acestuia, a fost săvîrșită la
data de 14.12.2015, respectiv agentul constatator nu a respectat dispozițiile art.440 alin.(3) Cod
contravențional care imperativ prevede că imediat sau în cel mult 3 zile de la data sesizării,
agentul constatator este obligat să verifice sesizarea şi să întreprindă măsurile prevăzute de prezentul
capitol. Astfel, de la data săvîrșirii contravenției 14.12.2015 și pînă la data întocmirii
procesului-verbal contestat, 15.01.2016 au trecut mai mult de 3 zile, ceea ce în concordanță cu
art.251 alin.(1) Cod procedură penală duce la nulitatea acestuia, deoarece garanţiile procesului penal
se aplică şi celui contravenţional, fapt ce rezultă din jurisprudenţa CtEDO, hotărîrile Ziliberberg vs
Moldova, Guţu vs Moldova, potrivit cărora, la examinarea cauzelor administrative, urmează să fie
respectate toate exigenţele ce derivă din prevederile art.6 CEDO.
Cu atît mai mult, prin procesul-verbal de măsurări, eliberat de alcotesterul 6810, a fost
stabilită concetraţia de alcool în aerul expirat, însă fără a ține cont de faptul că la stabilirea
concentraţiei de alcool în aerul expirat de persoanele testate, cu utilizarea analizatorului, se va ţine
cont de eroarea tolerată a analizatorului, care constitie ± 0,02 mg/L şi se tratează în favoarea
persoanei testate, exigență
2. La întocmirea procesului-verbal, de către agentul constatator nu am fost citat, iar aceasta
acțiune procesuală nu este în corespundere cu prevederile art.382, în coraport cu art.381 Cod
contravențional, fiindu-mi încălcat dreptul la un proces echitabil prevăzut de art.6 CEDO,
garanție care reiese din jurisprudența CtEDO în cauza Ziliberberg contra Moldovei (§40). Cu atît
mai mult, prin necitarea mea la întocmirea procesului-verbal nu mi s-a adus la cunoştinţă și
explicate drepturile şi obligaţiile mele, fapt dovedit prin lipsa semnăturii mele, ceea ce contravine
art. 443 alin. (1) lit. f) Cod Contravenţional.
3. În procesul-verbal nu este indicat circumstanţele cauzei care au importanţă pentru stabilirea
faptelor, adică nu este indicat locul concret de comitere a contravenţiei, or str.Independenței, s.
Abaclia avînd o lungime de aproximativ 4 km, totodată fiind divizată în sectoare a cîte un km
fiecare, agentul constatator nu a indicat în care sector a fost comisă contravențiea, astfel nu poate fi
determinat exact locul comiterii acesteia, iar art.4 alin.(7) Cod contravențional indică expres că se
consideră loc al săvîrşirii acţiunii locul în care a fost săvîrşită acţiunea prejudiciabilă, indiferent de
timpul survenirii urmărilor, aceasta fiind un element obligatoriu al contravenției imputate, agentul
constatator a omis exigențele legale, ceea ce contravine dispozițiilor art. 443 alin. (1) lit. d) Cod
Contravenţional al RM.
4. Conform art. 443 alin. (6) Cod Contravenţional, faptul absenţei contravenientului ... se
consemnează în procesul-verbal şi se adevereşte prin semnătura a cel puţin 2 martori, indicîndu-se şi
datele acestora. Fiind o obligaţie impusă de lege agentului constatator, acesta indică în procesul-
verbal că la întocmirea acestuia, a participat martorii asistenți Boico Valentina și Lebedenco
Zinaida, însă datele acestora nu sunt complete. Deşi procesul-verbal a fost contrasemnat de doi
martori asistenți, lipsesc datele depline ale acestora, or viza de domiciliu sau numărul de contact
este necesar ca în caz de necesitate, martorii să poată fi asigurată prezenţa lor în instanţă, respectiv
contravine dispozițiilor art.443 alin.(6) Cod contravențional.
Cu atît mai mult, martorii asistenți, urmează să fie persoane dezinteresate, iar în raport cu
dispozițiile art.82 alin.(1) Cod procedură penală, nu trebuie să fie angajați ai autorității publice
din care face parte agentul constatator. Reieșind din faptul că aceste două condiții sunt
cumulative, în lipsa uneia, intervine excluderea persoanei respective din această calitate.
5. Cu toate că în procesul-verbal este indicat existența a careva anexe, și anume video, însă
acesta nu face parte din compartimentul anexă, dar din mijloace tehnice speciale, ceea ce se supune
prevederilor art.443 alin.(8) Cod contravențional. Respectiv, aceste mijloace tehnice cu care s-a
efectuat înregistrarea video trebuie să cuprindă denumirea, omologate și verificate metrologic, în
baza cărui act și din ce dată, iar în absența acestor date și neconsemnările în rubrica respectivă,
intervine aplicarea dispozițiilor art.251 Cod procedură penală ce duce la nulitatea procedurii
respective, deoarece, cum am mai menționat mai sus, garanţiile procesului penal se aplică şi celui
contravenţional prin prisma jurisprudenţei CtEDO.
6. Totodată, am constatat că procesul-verbal cu privire la contravenţie din 15.01.2016 nu a
fost înregistrat într-un registru de evidență, însă art.442 alin.(2) Cod contravenţional al RM,
prevede imperativ că în cel mult 24 de ore de la data încheierii, procesul-verbal cu privire la
contravenţie se înscrie într-un registru de evidenţă în ordinea întocmirii şi depunerii lui la autoritatea
din care face parte agentul constatator. Reieșind din faptul că înregistrarea acestuia în registrul de
evidenţă nu a fost efectuat, iar aceasta determină inexistența lui, asemenea încălcare nu poate fi
înlăturată, decît prin declararea nulă a actului procedural, reieşind din prevederile art.251 Cod
procedură penală, deoarece garanţiile procesului penal se aplică şi celui contravenţional prin prisma
jurisprudenţei CtEDO.
7. La aplicarea sancțiunii pentru fiecare contravenție, agentul constatator nu a ținut cont de
prevederile art.44 Cod contravențional care indică expres că în cazul în care una şi aceeaşi persoană
săvîrşeşte două sau mai multe contravenţii, se aplică sancţiune pentru fiecare contravenţie în
parte, iar la stabilirea definitivă a sancțiunii pentru concursul de contravenţii, nu este clar dacă
agentul constatator a stabilit absorbţia sancţiunii mai uşoare de sancţiunea mai gravă ori prin
cumulul sancţiunilor aplicate în limitele stabilite de articolul care prevede sancţiunea mai gravă.
Respectiv, circumstanțele date urmau să fie luat în calcul la stabilirea sancțiunii definitive pentru
contarvențiile aflate în concurs, și avînd în vedere că nu este clar care este sancțiunea pentru fiecare
contravenție săvîrșită, urmează ca instanța de judecată să constate nerespectarea de către agentul
constatator a dispozițiilor art.44 Cod contravențional, care impune declararea nulității deciziei de
sancționare, prin prisma art.251 Cod procedură penală. Totodată, agentul constatator nu a ținut cont
nici de dispozițiile art.28 Cod contravențional, care prevede contravenția neînsemnată și putea să se
limiteze la adresarea unei observații verbale.
Astfel, art.445 Cod contravențional indică că neconsemnarea în procesul-verbal cu privire la
contravenţie a datelor şi faptelor indicate la art. 443 are ca efect nulitatea acestuia, iar dispozițiile
art.461 stipulează că în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată vreunul din
temeiurile prevăzute la art.441 şi 445, instanţa încetează procesul contravenţional.
Reieşind din cele menţionate mai sus şi luînd în consideraţie că procesul-verbal cu privire la
contravenţie MAI03 169578 este întocmit cu abateri grave de la Codul Contravenţional, iar cele
menţionate în ansamblu, impun anularea procesului-verbal enunţat şi decizia agentului constatator
de sancţionare, în temeiul art. 443, 445, 448, 461 Cod Contravenţional,

Solicit:

1. Declararea nulă a procesului-verbal nr. MAI03 169578 cu privire la contravenţie din


15.01.2016 și a deciziei de sancționare a lui Stratu Gheorghe Vasile în baza art.229 alin.(2) și
(3) Cod contravențional.
2. Încetarea procesului contravențional intentat în privința lui Stratu Gheorghe Vasile în baza
art.229 alin.(2) și (3) Cod contravențional.

Anexă:
copia procesului-verbal nr. MAI03 169578 cu privire la contravenţie din 15.01.2016
copia buletinului de identitate.

09.02.2016 STRATU Gheorghe