Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT nr.

___
de cesiune a drepturilor de autor

___ MARTIE 2020 Locul: A.O. ADD „DECID”, mun


Chișinău, str. 31 august 1989, nr. 15

Cedentul de drepturi Autoritatea contractantă


D-nul Sergiu Lungu, născut la data de Asociația pentru Dezvoltarea Democrației
09.07.1985, domiciliat pe adresa: mun. „DECID” (A.O. ADD „DECID”), sed. mun.
Chișinău, str. Cuza-Vodă nr. 10, cod de Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 15, MD-2012,
identificare 2001005216326, titular al în persoana Președintelui d-na ȚURCANU
buletinului de identitate seria A 89119935, IONELA, acționează în baza Regulamentului,
eliberat de Oficiul 89 la data de 22.07.2010, denumit în continuare Cesionar, pe de altă
denumit în continuare Prestator, pe de o parte,
parte,
ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la
următoarele:

a. Cesiunea exclusivă a drepturilor patrimoniale de autor și a drepturilor conexe asupra


următoarei cercetări cu tema: „Evaluarea impactului asupra mediului în Republica
Moldova”, în cadrul proiectului „New Faces in Politics", cu suportul financiar al European
Endowment for Democracy;
b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
1. Specificația drepturilor de autor cedate (anexa nr. 1);
2. Actul de transmitere-recepționare a operei și a drepturilor asupra acesteia (anexa nr.2).
c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor
discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele
vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
d. În calitate de contravaloare a drepturilor cedate care urmează a fi plătită de Cesionar,
Cedentul se obligă prin prezenta să cesioneze Cesionarului drepturile patrimoniale de autor
și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
e. Cesionarul se obligă prin prezenta să plătească Cedentului, în calitate de contravaloare a
drepturilor de autor patrimoniale, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului
sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în
termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Cesionarea drepturilor de autor patrimoniale (reproducerea integrală a operei) și
drepturile de autor conexe (dreptul de a traducere opera; dreptul de a reproduce și difuza
oricare operă derivată; dreptul de a utiliza textul pentru scrierea proiectelor de legi) se
efectuează de către Cedent în perioada valabilității Contractului în conformitate cu
specificul obiectului prezentului Contract.
1.2. Documentația de însoțire a drepturilor cedate conține actul de predare — primire
a drepturilor de autor patrimoniale întocmit între Cedent și Cesionar.
2. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ
2.1. Prețul drepturilor de autor cedate conform prezentului Contract este stabilit în lei
moldovenești, la cursul valutar stabilit de către banca care va realiza transferul către ”DECID”,
fiind indicat în anexa nr. I a prezentului Contract.
2.2. Suma totală a prezentului Contract se stabilește în lei moldovenești și constituie 600
(șase sute) euro, inclusiv impozite, în MDL la cursul valutar stabilit de către banca care va
realiza transferul către ”DECID”. Achitarea plății pentru drepturile de autor cesionate se va
efectua în lei moldovenești.
2.3. Metoda și condițiile de plată vor fi: plata se va efectua în termen de 5 de zile bancare
de la semnarea actului de predare — primire a drepturilor de autor cedate.
2.4. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Cedentului
indicat în prezentul Contract.

3. CONDIȚII DE PRIMIRE-PREDARE
3.1. Drepturile de autor se consideră cedate de către Cedent și recepționate de către
Cesionar dacă acestea au fost cedate în conformitate cu prevederile prezentului Contract.
3.2. Cedentul și Cesionarul vor întocmi actul de predare — primire a drepturilor de autor
patrimoniale în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

4. STANDARTE
4.1. Drepturile de autor patrimoniale cedate în baza Contractului vor respecta standardele
stabilite de legislația în vigoare.

5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
5.1. În baza prezentului Contract, Cedentul se obligă:
Să cedeze drepturile de autor patrimoniale (reproducerea integrală a operei, distribuirea
exemplarelor operei, difuzarea integrală sau parțială a operei, comunicarea/expunerea publică
volumul indicat în anexa de la prezentul Contract, care constituie parte integrantă a acestuia.
b) Să respecte termenele de cesiune a drepturilor de autor, stabilite de comun acord cu
Cesionarul;
c) Să nu transmită opera persoanelor terțe;
d) Să nu reproducă opera în vederea cedării unui alt cesionar;
e) Să nu publice opera sau să o facă în alt mod accesibil pentru public;
f) Să îndeplinească alte obligații negociate de părți.
g) Să utilizeze datele cu caracter personal, de care a luat cunoștință în perioada valabilității
prezentului contract, doar în scopul și conform destinației indicate de Cesionar și să asigure
confidențialitatea acestora;
h) Să prezinte opera care face obiectul prezentului Contract în cadrul evenimentelor organizate
de Cesionar.

5.2. În baza prezentului Contract, Cesionarul se obligă:


a) Să utilizeze licit opera în scopurile prevăzute în prezentul Contract;
b) Să pună la dispoziția Cedentului orice informații necesare realizării obiectului prezentului
Contract;
c) Să achite plata pentru drepturile de autor patrimoniale cesionate, în termenele specificate în
pct. 2.4.
d) Să solicite informații referitor la etapa de executare a prezentului contract, în termenele
stabilite de comun acord;
e) Să solicite operarea modificărilor în opera creată, atunci când consideră necesar.
6. NEEXECUTAREA OBLIGAȚIEI DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT ÎN
AFARA CONTROLULUI PĂRȚILOR
6.1. Părțile nu poartă răspundere pentru imposibilitatea executării Contractului, în întregime
sau în parte, dacă aceasta se datorează apariției și survenirii unui impediment în afara controlului
Părții. Se califică ca fiind impediment în afara controlului Părții evenimentele excepționale și
inevitabile, inclusiv dispozițiile autorităților, greve , revolte , embargo-uri , revoluții , războaie,
stări militare, calamități naturale şi alte evenimente, fără ca enumerarea data să fie una
exhaustivă.
6.2. Recunoașterea impedimentului în afara controlului Părții se efectuează de către părţi.
6.3. Partea, pentru care a apărut un impediment în afara controlului părților trebuie să
informeze despre acest fapt partea opusă în nu mai mult de 10 zile calendaristice .
6.4. Cu toate acestea, circumstanțele unui impediment în afara controlului părților nu
eliberează părțile de obligația de a-şi îndeplini obligațiile asumate conform Contractului în acea
parte, în care aceasta este posibil în circumstanțele menționate.
6.5. În cazul în care un impediment in afara controlului părților va continua să acționeze mai
mult de 30 (treizeci) de zile calendaristice consecutive, fiecare parte este în drept să ceară
rezoluțiunea prezentului Contract în mod unilateral.

7. REZOLUȚIUNEA
7.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.
7.2. Contractul poate fi rezoluționat în mod unilateral de către:
a) Cesionar în caz de refuz al Cedentului de a cesiona drepturile de autor prevăzute în prezentul
Contract;
b) Cesionar în caz de nerespectare de către Cedent a termenelor de cedare stabilite;
c) Cedent în caz de nerespectare de către Cesionar a termenelor de plată pentru drepturile cedate;
7.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile
lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8. RECLAMAȚII
8.1. Reclamațiile privind cantitatea drepturilor cedate sunt înaintate Cedentului la momentul
recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul
Cesionarului.
8.2. Pretențiile privind calitatea drepturilor cedate sunt înaintate Cedentului în termen de 5
zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat
eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.
8.3. Cedentul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de
la data primirii acestora și să comunice Cesionarului despre decizia luată.
8.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Cedentul este obligat, în termen de 5 zile, să
presteze suplimentar Cesionarului cantitatea de drepturi necedate, iar în caz de constatare a
calității necorespunzătoare — să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele
Contractului.
8.5. Cedentul poartă răspundere pentru calitatea drepturilor de autor în limitele stabilite,
inclusiv pentru viciile ascunse.
8.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de
organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau
întîrziere sunt suportate de partea vinovată.

9. SANCȚIUNI
9.1. Pentru refuzul de a ceda drepturile de autor patrimoniale prevăzute în prezentul Contract,
Cedentul suportă o penalitate în valoare de 2% din suma totală a Contractului.
9.2. Pentru cedarea cu întârziere a drepturilor de autor, Cedentul poartă răspundere materială
în valoare de 0,1 % din suma drepturilor de autor necedate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu
mai mult de 2% din suma totală a prezentului Contract.
9.3. Pentru achitarea cu întârziere, Cesionarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1%
din suma drepturilor de autor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 2%
din suma totală a prezentului Contract.

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ


10.1. Cedentul are obligația să despăgubească Cesionarul împotriva oricăror:
a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume„ mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu drepturile de autor cedate, și
b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea sarcinile tehnice întocmite de Cesionar.

11. DISPOZIȚII FINALE


11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale
amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă
conform legislației Republicii Moldova.
11.1. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele
perfectate anterior își pierd valabilitatea.
11.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, să convină
asupra modificării clauzelor Contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor
circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii Contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt
valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.
11.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale
stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.
11.4. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii
Moldova, câte un exemplar pentru Cedent și Cesionar.
11.5. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți, se consideră
încheiat și intră în vigoare la data semnării.
11.6. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul
Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

12. ADRESELE JURIDICE ŞI RECHIZITELE PĂRŢILOR


Cedent: Sergiu LUNGU, născut la data de Autoritatea contractantă: Asociația pentru
09.07.1985, domiciliat pe adresa: mun. Chișinău, Dezvoltarea Democrației „DECID” (A.O. ADD
str. Cuza-Vodă nr. 10, titular al buletinului „DECID”),
de sed. mun. Chișinău, str. 31 August 1989,
identitate seria A 89119935, eliberat de Oficiul nr.
89 15, MD - 2012
la data de 22.07.2010 Cod Fiscal: 1018620002813
Cod fiscal: 2001005216326, IBAN: MD03AG000000022513729822
IBAN: MD25ML000002259A07101741 BC „MOLDOVA AGROINDBANK” S.A
BC „Moldinconbank” S.A

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

CEDENT: CESIONAR:
___________________ ____________________
Anexa nr. 1
la contractul nr. ___/2020
din ___ MARTIE 2020

SPECIFICAȚIA DREPTURILOR CESIONATE

N Obiectul contractului Cantitate Preț


r. a
d/
o
1. Cesiunea exclusivă a drepturilor
patrimoniale de autor și a
drepturilor conexe asupra
următoarei opere: „Evaluarea
impactului asupra mediului în
Republica Moldova”
1 text 600 EUR

Valoarea totală a prezentului Contract constituie 600 (şase sute) euro, inclusiv impozite, în MDL
la cursul valutar stabilit de către banca care va realiza transferul către ”DECID”.

Semnăturile părților:

CEDENT CESIONAR

_________/ S. Lungu Președinte ___________/I. Țurcanu

L.Ș
Anexa nr. 2
la contractul nr. ___/2020
din ___ MARTIE 2020

ACT DE TRANSMITERE - RECEPȚIONARE


a operei și a drepturilor asupra acesteia

”___” MARTIE 2020 mun. Chișinău

D-nul Sergiu LUNGU, domiciliat pe adresa: mun. Chișinău, str. Cuza-Vodă nr. 10, cod de
identificare 2001005216326, titular al buletinului de identitate seria A 89119935, eliberat de
Oficiul 89 la data de 22.07.2010, denumit în continuare Cedent, pe de o parte, TRANSMITE,
iar
Asociația pentru Dezvoltarea Democrației „DECID” (A.O. ADD „DECID”), sed.
mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 15, MD-2012, în persoana Președintelui d-na
ȚURCANU IONELA, acționează în baza Regulamentului, denumit în continuare
Cesionar, pe de altă parte, RECEPȚIONEAZĂ, iar
următoarea operă (transmisă sub formă de document în format electronic) și drepturile de autor
și conexe patrimoniale exclusive asupra cercetării cu tema: „Evaluarea impactului asupra
mediului în Republica Moldova” în cadrul proiectului „New Faces in Politics":
1 Dreptul de reproducere integrală a operei,
2 Dreptul de difuzare integrală sau parțială a operei,
3 Dreptul de traducere a operei,
4 Dreptul de reproducere și difuzare oricăror opere derivate,
5 Dreptul de utilizare a textului informativ pentru proiecte de lege;

Prezentul Act de transmitere — recepționare a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale,


câte unul pentru fiecare parte.

Semnăturile părților:

CEDENT CESIONAR

_________/ S. Lungu Președinte ___________/I. Țurcanu

L.Ș