Sunteți pe pagina 1din 2

I

Colegiul disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Procurorilor

HOTĂRÎRE
mun. Chişinău 2015
I. Partea introductivă (data, membrii, obiectul examinării)
Colegiul disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Procurorilor avînd în componenţa sa:
Preşedinte – Nichita Alexandru;
Procurorii –Lupu Vladimir,  Chitoroagă Nicolae, Guţan Vladislav, Cimbir Marcel,
Comerzan Victor, Cebotari Serghei, Popa Ion, Caraivan Ruslan,
examinând în şedinţă publică procedura disciplinară intentată în privinţa procurorului
………………….. privind……………………..,-
II. Partea descriptivă
A C O N S T A T A T:
II
Dispoziția de intentare
III
Temeiul (raportul…..)
IV
Ce a propus Secţia securitate internă
V
De cînd activează (sancţiuni/stimulări)
VI
Ce s-a constatat în cadrul verificării prealabile
VII
Ce a declarat (explicaţiile procurorului) în cadrul şedinţei Colegiului disciplinar
VIII
III. Partea motivată (circumstanţele constatate, analiza probelor, argumentele
invocate, prevederile Legii naţionale/internaţionale, Regulamentului CD)
Legislaţia muncii, practica şi doctrina în materia răspunderii disciplinare,
au stabilit unanim că, abaterea disciplinară reprezintă acea încălcare, cu
vinovăţie, a obligaţiilor de serviciu sau a normelor de comportare la serviciu,
constatând într-o acţiune sau omisiune, săvârșită de către o persoană, subiect al
raporturilor de muncă.
În ceea ce priveşte răspunderea disciplinară a procurorilor, aceasta este
una specială şi derivă din statutul profesional distinct al acestora, ce prezintă
anumite particularităţi specifice.
Angajarea răspunderii disciplinare este suspusă cerinţei îndeplinirii
cumulative a condiţiilor generale referitoare la faptă, vinovăţie şi legătura de
cauzalitate între fapta ilicită şi rezultatul produs, iar în ceea ce priveşte
vinovăţia, aceasta trebuie constatată în mod cert, pe baza probatoriul administrat
în cauză.
Colegiul, constată că în cazul prezentat, materialul probator administrat
atît în faza controlului de serviciu, cît şi în procesul examinării nemijlocite de
către Colegiu, denotă cu certitudine că toate elementele unei abaterii disciplinare
menţionate supra sunt întrunite.
Independenţa procurorilor nu este o prerogativă sau un privilegiu
conferite în interesul procurorilor, ci o garanţie în interesul unei justiţii corecte,
imparţiale şi eficiente care să protejeze interesele publice şi private ale
persoanelor implicate.
O administrare echitabilă, independentă şi imparţială a justiţiei presupune
şi exercitarea în mod responsabil de către procurori a atribuţiilor de serviciu, iar
autonomia procurorilor nu trebuie privită în detrimentul responsabilităţii
procurorului. Or, decizia procurorului de a dispune iniţierea unei urmăriri penale
într-un caz, ce fiind sesizat şi examinat în modul corespunzător s-a soldat cu
concluzia logică şi întemeiată privind lipsa caracterului penal al acestuia,
determină inevitabil o risipă de timp, energie, personal şi resurse în
instrumentarea unei cauze sortite din start eşecului.
Relevante în acest sens, sunt prevederile Ghidului european al eticii şi
conduitei procurorilor  (Ghidul de la Budapesta) adoptat la Conferinţa
Procurorilor Generali din Europa, Strasbourg, 31 Mai 2005, conform cărora
procurorii publici întotdeauna şi în orice circumstanţe vor onora obligaţiunile
lor, inclusiv obligaţiunea de a acţiona întotdeauna în conformitate cu legislaţia
naţională şi internaţională relevantă; vor exercita atribuţiile just, imparţial,
consecvent şi prompt; vor respecta, proteja şi susţine demnitatea umană şi
drepturile omului; vor conştientiza faptul că acţionează din numele societăţii şi
în interes public şi se vor strădui să menţină echilibrul dintre interesul general al
societăţii şi interesele şi drepturile fiecărui cetăţean.

Analizând în ansamblu materialele procedurii disciplinare, Colegiul


disciplinar ajunge la concluzia că………………
A încălcat prevederile art.54 lit…) din Legea nr.294….alte legi, coduri
dacă există, și a comis o abatere disciplinară, prevăzută de art.61 lit….) din
Legea cu privire la Procuratură.
În baza celor expuse, pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor
de serviciu, încălcarea dispozițiilor legale, procurorul ……este pasibili
răspunderii disciplinare, prevăzute de art.62 lit……) Legea nr. 294 nr.294 – XVI
din 25.12.2008 cu privire la Procuratură
IX
În contextul celor expuse şi în conformitate cu prevederile art. art. 116; 125 alin. ..)
lit. ..”; 126, 127 din Legea nr.294 – XVI din 25.12.2008 cu privire la Procuratură, p.7.13
lit…), p.7.14 lit…) sau p.7.15 lit….) din Regulamentului Colegiului disciplinar, Colegiul,-

IV. Partea dispozitivă


H O T Ă R Ă Ş T E:

1. Aplica sau nu s.d


2. A înainta prezenta hotărâre Consiliului Superior al Procurorilor pentru validare;
3. Hotărârea poate fi contestată la Consiliul Superior al Procurorilor în termen de 10 zile.