Sunteți pe pagina 1din 27

PPROIECT DIDACTIC

Profesorul Burlea Inna


Disciplina Istorie Clasa a VI-a Data 14.XI.2018
Subiectul Marea schismă a Bisericii Creştine. Cruciadele.
Tipul lecţiei de formare a priceperilor şi deprinderilor
Competenţe specifice:
Întelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului istoric;
Subcompetenţe:
Utilizarea termenilor istorici în comunicări cu referire la evenimentele desfăşurate în evul mediu;
Obiective operaţionale:
La finele lecţiei elevii vor fi capabili:
O1-să definească noţiunile istorice: cruciade, eretici, marea schismă în baza dicţionarului istoric;
O2-să identifice timpul şi spaţiul desfăşurării cruciadelor studiind subiectul lecţiei;
O3- să demonstreze la hartă hotarele medievale dintre lumea catolică şi cea ortodoxă analizînd harta;
O4-să precizeze cauzele izbucnirii cruciadelor si desfasurarea, urmările acestora consultînd manualul;
O5-să completeze ciorchinele în baza fişei.
Resurse procedurale: definirea, explicaţia, analiza, demonstrarea, conversaţia euristică, observaţia
sistematică, metoda ciorchinelui,
Resurse materiale(tehnice): surse istorice, harta cruciadelor medievale, axă cronologică, dicţionar istoric;
Forme de activitate: frontal, individual, pe grupe
Scenariul lecţiei
Ob Activitatea profesorului şi Resurse
lecţ. M.

. Activitatea elevului procedurale tehnice Evaluare

- moment organizatoric;
r e

- pregătirea rechizitelor necesare pentru lecţie;


- verificarea temei de acasă:
a

*completarea păianjenului: Factorii apariţiei Metoda păianjen Analiza


c

oraşelo, zarafilor şi cămătarilor (Anexa 1); sistema


*numirea celor mai mari oraşe medievale din Metoda tică
o

Italia, Franţa, Germania, Rusia Kieveană şi Imperiul ciorchinelui


v

Otoman demonstrînd la hartă.


- captarea atenţiei:
E

Ce instituţie avea putere supremă în evul mediu şi de Conversaţie


cine era reprezentată? (Biserica – episcopi, papă) euristică

- notarea subiectului: Marea schismă a Bisericii


sensului

Creştine. Cruciadele.
- anunţarea obiectivelor;
O1 - definiţi noţiunile istorice: Dicţionar istoric
Cruciadă- expediţie militară creştină împotriva
statelor musulmane sau a ereticilor;
Realizarea

Eretici- personae abătute de la


creştinism/catolicism ,om de credinţă ortodoxă; Explicaţie
Marea schismă- dezbinarea bisericii
creştine(1054) , Apus-creştini/catolici * Răsărit-
ortodoxşi ;
Discuţie dirijată
O2 - identificaţi timpul şi spaţiul desfăşurării
cruciadelor *evul mediu, sec.XI-XIII, Europa şi
Orient; Demonstrarea
O3 - demonstraţi la hartă hotarele dintre lumea ortodoxă
şi cea catolică ;
- studiaţi doc. Pag.50 şi formulaţi ideea războiului Document istoric Analiza
s e n s u l u i drept şi apoi sfînt în viziunea luptătorilor medievali; doc.

O5 -completaţi fişa cu ciorchine unde ve-ţi indica evoluţia Lucru în grup


cruciadelor medievale şi în ce constă marea schismă Metoda circhinelui
(Anexa 2 a,b); Comple
tarea
O4 - precizaţi cauzele izbucnirii cruciadelor si Discuţie dirijată fişelor
desfasurarea, urmările acestora analizînd ciorchinele;

- plasaţi pe un segment de axă cronologică Friză cronologică


evenimentele de pe fişă (Anexa 3); Fişe de lucru
R e a l i z a r e a

- notaţi în caiete 3 evenimente din cele memorate Tehnica 3-2-1 Sistema


R e f l e c ţ i e

astăzi la lecţie tic


*alegeţi 2 care au o însemnătate mai mare în derularea Explica
istoriei ţie
*selectaţi un singur eveniment/termen şi
caracterizaţil/analizaţi-l din punct de vedere istoric.

- notaţi sarcinile pentru acasă:


E x t e n s i e

*punctul 4 de la rubrica Laborator pag.53, analizaţi Explicaţie


documentele de la temă şi caracterizaţi
comportamentul lumii creştine
- notarea elevilor
PPROIECT DIDACTIC
Profesorul Burlea Inna
Disciplina Istorie Clasa a IX-a Data 04.XI.2015
Subiectul Pactul Ribbentrop-Molotov şi consecinţele semnării lui
Tipul lecţiei de formare a priceperilor şi deprinderilor
Competenţe specifice:
Determinarea relaţiilor de cauzalitate şi schimbare în istorie.;
Subcompetenţe:
Identificarea legăturii cauză-efect cu referire la evenumentele istoriei contemporane.;
Obiective operaţionale:
La finele lecţiei elevii vor fi capabili:
O1-să definească noţiunile istorice: pact de neagresiune, protocol adiţional secret în baza dicţionarului
istoric;
O2-să descrie prevederile pactului studiind documentul istoric;
O3- să identifice scopurile politice urmărite de Germania şi URSS consultînd subiectul lecţiei;
O4-să precizeze cauzele semnării pactului sovieto-german în baza fişei;
O5-să extragă din text consecinţele pactului consultînd manualul.
Resurse procedurale: definirea, explicaţia, analiza, demonstrarea, conversaţia euristică, observaţia
sistematică, metoda ciorchinelui,
Resurse materiale(tehnice): surse istorice, harta europei, axă cronologică, dicţionar istoric;
Forme de activitate: frontal, individual
Scenariul lecţiei
Ob Activitatea profesorului şi Resurse
lecţ. M.

. Activitatea elevului procedurale tehnice Evaluare

- moment organizatoric;
r e

- pregătirea rechizitelor necesare pentru lecţie;


- verificarea temei de acasă:
a

*descriţi cauzele crizei în relaţiile internaţionale în Metoda păianjen Analiza


c

anii 30 ai sec.XX-lea; sistema


*numirea statele ce-au iniţiat acţiuni agresive Metoda tică
o

împotriva altor state demonstrînd la hartă. ciorchinelui


v

- captarea atenţiei:
Ce mari puteri contemporane apar pe arena politică în
E

Europa? (Germania, URSS) Conversaţie


euristică

- notarea subiectului: Pactul Ribbentrop-Molotov


sensului

şi consecinţele semnării lui


- anunţarea obiectivelor;
O1 - definiţi noţiunile istorice: Dicţionar istoric
Pact – convenţie solemnă semnată între 2 sau
m. multe state;
Realizarea

Protocol – înţelegere internaţională încheiată în


diferite domenii; Explicaţie
Pact de neagresiune – înţelegere între două
state sau grupuri politice pe bază de
reciprocitate , prin care semnatarii se angajează
să se abţină de la atacuri politice şi militare;
O3 - identificaţi scopurile politicii externe urmărite de Discuţie dirijată
Germania şi URSS;
Analiza
s e n s u l u i O2 - descriţi prevederile pactului sovieto-nazist studiind Demonstrarea doc.
doc. Pag.27; Document istoric

O4 -precizaţi cauzele semnării pactului completînd Metoda circhinelui


ciorchinele Comple
tarea
fişelor
R e a l i z a r e a

O5 - extrageţi din text urmările semnării pactului de Discuţie dirijată


neagresiune şi demonstraţi relaţia lui cu prevederile
notei ultimative ale URSS înaintate României la 26
IUNIE 1940

- plasaţi pe un segment de axă cronologică Friză cronologică Sistema


R e f l e c ţ i e

evenimentele de la temă tic


- analizaţi caricaturile Analiză Explica
ţie

- notaţi sarcinile pentru acasă:


E x t e n s i e

*elaboraţi un eseu cu titlul „Pactul Molotov- Explicaţie


Ribbentrop şi consecinţele lui pentru România”
- notarea elevilor
PPROIECT DIDACTIC
Profesorul Burlea Inna
Disciplina Istorie Clasa a VIII-a Data 07.XI.2016
Subiectul Cucerirea independenţei de stat a României
Tipul lecţiei de formare a priceperilor şi deprinderilor
Competenţe specifice:
Înţelegerea şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate.;
Subcompetenţe:
Utilizarea termenilor istorici în comentarea evenimentelor istorice din epoca modernă;
Obiective operaţionale:
La finele lecţiei elevii vor fi capabili:
O1-să definească noţiunile istorice: armistiţiu, stat suveran, stat independent în baza dicţionarului istoric;
O2-să descrie necesitatea cuceririi independenţei studiind documentul istoric;
O3- să identifice scopurile politice urmărite prin semnarea tratatelor consultînd subiectul lecţiei;
O4- să extragă din text cauzele recunoaşterii internaţionale a independenţei consultînd manualul.
O5- să completeze graficul T cu aspectele + şi – a Tratatului de Pace de la San Stefano;
Resurse procedurale: definirea, explicaţia, analiza, demonstrarea, conversaţia euristică, observaţia
sistematică, graficul T, tehnica 3-2-1.
Resurse materiale(tehnice): surse istorice, harta europei, axă cronologică, dicţionar istoric;
Forme de activitate: frontal, individual
Scenariul lecţiei
Ob Activitatea profesorului şi Resurse
lecţ. M.

. Activitatea elevului procedurale tehnice Evaluare

- moment organizatoric;
r e

- pregătirea rechizitelor necesare pentru lecţie;


- verificarea temei de acasă:
a

*relatarea conţinutului eseului ce elucidează Eseul structurat Analiza


c

autonomia Principatului Transilvaniei ; sistema


*numiţi rolul familiei hurmuzaki în istoria tică
o

Transilvaniei.
v

- captarea atenţiei: Conversaţie


Care era soarta României după anii 1859? (dorea de la euristică
E

Unire la independenţă)

- notarea subiectului: Cucerirea independenţei de


sensului

stat a României:
- anunţarea obiectivelor;
O1 - definiţi noţiunile istorice: Dicţionar istoric
Armistiţiu – încheerea păcii temporare, acord
ce prevede încetarea temporară a operaţiunilor
Realizarea

militare pe timp de război;


Stat suveran – dreptul poporului de aşi hotărî Explicaţie
singur soarta, independent în relaţii
internaţionale;
Stat independent – nesupunerea statului nici
unei autorităţi străine;
O2 - descriţi necesitatea cuceririi independenţei statale; Discuţie dirijată
*eliberarea românilor de sub suzeranitate otomană ,
obţinerea independenţei pe cale diplomatică eşuează
- notaţi în baza textului etapele cuceririi Analiza
s e n s u l u i independenţei: Demonstrarea doc.
1. 1876 agravarea crizei orientale de către Poartă; Document istoric
2. 4 apr.1877 Convenţia româno-rusă;
3. 12 apr.1877 Rusia declară război Turciei, Metoda circhinelui
românii bombardează Vidinul; Comple
4. 21 apr. Armata rusă trece Dunărea; tarea
5. 9 mai 1877 Kogălniceanu citeşte Proclamaţia fişelor
de Independenţă a României

- amplasaţi pe axa cronologică principalele lupte


purtate de români şi tratatel ce-au dus la obţinerea
R e a l i z a r e a

independenţei;
(Plevna 30 aug.1877, Vidin noiembr.1877, armistiţiul
ruso-turc ian.1877, Tr. de Pace de la San Stefano Discuţie dirijată
febr.1878, şi Berlin iul.1878)

O3 -identificaţi scopurile politice urmărite prin semnarea


tratatelor analizînd sursele istorice din manual:
*Rusia – strîmtorile
*Poarta – păstrarea sferei de influenţă în Balcani
*România – recunoaşterea Independenţei de Stat

O4 - extrageţi din text cauzele recunoaşterii de către


Marile Puteri a Independenţei României;

O5 - completaţi Graficul T cu aspectele + şi – a Tratatului Graficul T Sistema


R e f l e c ţ i e

de Pace de la San Stefano; tic


+ Recunoaşterea Indep. României Analiză Explica
Recuperează teritoriile Dobrogea, Delta Dunării, ţie
Insula Şerpilor
-- Pierde cele 3 judeţe din Sudul Basarabiei Rusiei
*nu a fost respectată promisiunea Rusiei de a se
respecta integritatea teritorială

- notaţi sarcinile pentru acasă: Eseu structurat


E x t e n s i e

*elaboraţi un eseu cu titlul „Însemnătatea istorică a Explicaţie


cuceririi Independenţei României”
- notarea elevilor
PPROIECT DIDACTIC
Profesorul Burlea Inna
Disciplina Istorie Clasa a V-a Data 14.XI.2018
Subiectul Cultura în Orientul Antic
Tipul lecţiei de formare a priceperilor şi deprinderilor
Competenţe specifice:
Înţelegerea şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate.;
Subcompetenţe:
Utilizarea termenilor istorici în comentarea evenimentelor istorice din epoca modernă;
Obiective operaţionale:
La finele lecţiei elevii vor fi capabili:
O1-să definească noţiunile istorice: cultură, hieroglife, în baza dicţionarului istoric;
O2-să descrie principalele realizări culturale din Orientul Antic;
O3- să numească cauzele apariţiei scrisului şi popoarele ce utilizau scrierea consultînd subiectul lecţiei;
O4- să nomnalizeze cîteva tipuri de construcţii realizate de arhitecţii Orientului consultînd manualul;
O5- să identifice invenţiile popoarelor Orientului Antic completînd tabelul conceptual;
Resurse procedurale: definirea, explicaţia, analiza, demonstrarea, conversaţia euristică, observaţia
sistematică, tehnica 3-2-1, tabelul conceptual.
Resurse materiale(tehnice): surse istorice, harta europei, axă cronologică, dicţionar istoric;
Forme de activitate: frontal, individual
Scenariul lecţiei
Ob Activitatea profesorului şi Resurse
lecţ. M.

. Activitatea elevului procedurale tehnice Evaluare

- moment organizatoric;
r e

- pregătirea rechizitelor necesare pentru lecţie;


- verificarea temei de acasă:
a

*caracterizaţi statul India şi China antică Eseul structurat Analiza


c

completînd tabelul conceptual cu a cîte 3 argumente; sistema


*numiţi modul de formare a poporului Indian şi tică
o

Chinez.
v

- captarea atenţiei: Conversaţie


Ce obiecte culturale au rămas pînă-n zilele noastre euristică
E

(piramide, sfinx, palte)

- notarea subiectului: Cultura Orientului antic


sensului

- anunţarea obiectivelor;
- definiţi noţiunile istorice:
O1 cultură – totalitatea realizărilor materiale şi Dicţionar istoric
spirituale;
hieroglife – scrierea vechilor egipteni;
Realizarea

religie – credință în forțe supranaturale;


Mitologie – povești fantastice despre nașterea Explicaţie
universului, a fenomenelor naturii, despre eroi
și zei ;
- descriţi principalele realizari culturale cunoscute și
ajunse pînă astăzi din Orientul antic; Discuţie dirijată
O2 *piramidele, templele, monumente, statui, ziduri
O3 - analizînd primul aliniat din temă numiți cauzele Analiza
s e n s u l u i apariției scrisului și primele popoare ce foloseau Analiza doc.
scrierea ca mijloc de elucidare a faptelor:
*consemnarea gîndurilor și faptelor;
Scrisul Metoda circhinelui
mil. IV-III î.Hr. Descoperirea Comple
tarea
fişelor
R e a l i z a r e a

O5 - identificați invențiile popoarelor antice completînd Tabelul


tabelul conceptual din fișe conceptelor
Egipt Mesopotamia China Fișe de lucru în
Literatură perechi
Știință
Artă

*lecturați conținutul din rubricile tabelului

O5 - notaţi în caiete 3 evenimente din cele memorate Tehnica 3-2-1 Sistema


R e f l e c ţ i e

astăzi la lecţie tic


*alegeţi 2 care au o însemnătate mai mare în derularea Analiză Explica
istoriei ţie
*selectaţi un singur eveniment/termen şi
caracterizaţil/analizaţi-l din punct de vedere istoric.

- notaţi sarcinile pentru acasă: Eseu structurat


E x t e n s i e

*nominalizați un șir de construcții înălțate în Orientul Explicaţie


antic;
- notarea elevilor
PPROIECT DIDACTIC
Profesorul Burlea Inna
Disciplina Istorie Clasa a VII-a Data 06.XI.2015
Subiectul Regimul dominaţiei Habsburgice în Transilvania, Banat şi Oltenia
Tipul lecţiei de formare a priceperilor şi deprinderilor
Competenţe specifice:
Aprecierea critică şi obiectivă a situaţiilor, faptelor şi proceselor istorice;
Subcompetenţe:
Utilizarea axelor cronologice în descrierea evenimentelor istorice;;
Obiective operaţionale:
La finele lecţiei elevii vor fi capabili:
O1-să definească noţiunile istorice: reforme, dietă, diplomă Leopoldină , în baza dicţionarului istoric;
O2-să descrie principalele evenimente survenite în Transilvania sub dominaţia Habsburgică;
O3- să identificaţi reformele iniţiate de habsburgi şi consecinţele lor consultînd subiectul lecţiei;
O4- să numească evenimmentele ce ţin de ruperea relaţiilor cu Imperiul Otoman consultînd manualul;
O5- să completeze axa timpului cu principalele repere cronologice;
Resurse procedurale: definirea, explicaţia, analiza, demonstrarea, conversaţia euristică, observaţia
sistematică, tehnica 3-2-1, discuţia dirijată.
Resurse materiale(tehnice): surse istorice, harta spaţiului românesc la mij sec. XVII-XVIII- lea, axă
cronologică, dicţionar istoric;
Forme de activitate: frontal, individual, pe grupe
Scenariul lecţiei
Ob Activitatea profesorului şi Resurse
lecţ. M.

. Activitatea elevului procedurale tehnice Evaluare

- moment organizatoric;
r e

- pregătirea rechizitelor necesare pentru lecţie;


- verificarea temei de acasă:
a

*identificaţi rolul istoric a 2 domnitori la alegere Eseul structurat Analiza


c

din timpul domniilor fanariote cu cîte 3 argumente sistema


fiecare; tică
o

*definiţi termenul de domnii fanariote/fanarioţi.


v

- captarea atenţiei: Conversaţie


*numiţi teritoriile ce intrau în componenţa statului euristică
E

român la mij. Sec. XVII – XVIII-lea (Moldova,


Transilvania, Ţara Românească)
- notarea subiectului: Regimul dominaţiei
sensului

Habsburgice în Transilvania, Banat şi Oltenia


- anunţarea obiectivelor;
O1 - definiţi noţiunile istorice: Dicţionar istoric
dietă – adunare legislativă în Transilvania;
diplomă Leopoldină – carte de legi elaborată
Realizarea

de împăratul Leopold I; Explicaţie


reformă – schimbare;
- descriţi principalele evenimente survenite în
Transilvania odată cu instaurarea dominaţiei
Habsburgice; Discuţie dirijată
*1683 înfrîngerea otomanilor la Viena
O2 *13 mai 1688 ruperea relaţiilor de vasalitate cu IO şi
trecerea Tr. Sub suzeranitate habsburgică ;
*1691 adoptarea Diplomei leopoldine
*1699 Pacea de la Karlowitz – consolidarea stăpînirii
habsburgice
O3 * notaţi naţiunile şi confesiunile privilegiate în Tr. Analiza Analiza
s e n s u l u i Odată cu instaurarea stăpînirii habsburgice Metoda circhinelui doc.
Naţiuni şi Confesiuni din Transilvania

Comple
tarea
fişelor

- descriţi situaţia bisericilor descrierea


R e a l i z a r e a

*are loc unirea românilor ortodoxşi cu biserica de la Tabelul


Roma (Biserica greco-catolică); conceptelor
Fișe de lucru în
- completaţi tabelul conceptual „specificul reformelor” perechi
O5
Reforma Anii adoptării Specificul
*economie __ -optau pt. folosirea raţională a
resurselor naturale;

*socială 1714 -reglementarea obligaţiei în


muncă a ţăranilor iobagi şi jeleri
faţă de nobili
Iobagii cu vite-3 zile/săpt.
Cei „cu palmele”-4 zile/săpt
Jelerii-1 zi/săpt

*religie şi 1759 -restaurarea Mitropoliei


cultură ortodoxe;
-recunoaşterea prin lege a
confesiunii ortodoxe;
1781 -învăţămîntul primar devine
obligatoriu

- elucidaţi evenimentele ce ţin de ruperea relaţiilor de


vasalitate cu IO şi tratatele duse cu scop de reintegrare
teritorială
*datele de la rubrica „Repere cronologice” pag.124
O5 - amplasaţi pe axa timpului evenimentele de la rubrica Tehnica 3-2-1 Sistema
R e f l e c ţ i e

„repere cronologice” pag.124 tic


Analiză Explica
ţie

- notaţi sarcinile pentru acasă: Eseu structurat


E x t e n s i e

*; Explicaţie
- notarea elevilor
PPROIECT DIDACTIC
Profesorul Burlea Inna
Disciplina Istorie Clasa a IX-a Data 14.XI.2018
Subiectul Pactul Ribbentrop-Molotov şi consecinţele lui pentru România.Lucrare aplicativă cu harta.
Tipul lecţiei de formare a priceperilor şi deprinderilor
Competenţe specifice:
Determinarea relaţiilor de cauzalitate şi schimbare în istorie.;
Subcompetenţe:
Identificarea legăturii cauză-efect cu referire la evenumentele istoriei contemporane.;
Obiective operaţionale:
La finele lecţiei elevii vor fi capabili:
O1-să definească noţiunile istorice: pact de neagresiune, protocol adiţional secret în baza dicţionarului
istoric;
O2-să descrie prevederile pactului studiind documentul istoric;
O3- să analizeze caricaturile in baza fişelor;
O4-să precizeze cauzele semnării pactului sovieto-german în baza fişei;
O5-să extragă din document consecinţele pactului consultînd documentul din fişe;
O6-să plaseze pe axa cronologică principalele evenimente din temă completînd friza timpului;
Resurse procedurale: definirea, explicaţia, analiza, demonstrarea, conversaţia euristică, observaţia
sistematică, metoda ciorchinelui,
Resurse materiale(tehnice): surse istorice, harta europei, axă cronologică, dicţionar istoric;
Forme de activitate: frontal, individual, pe grupe
Scenariul lecţiei
Ob Activitatea profesorului şi Resurse
lecţ. M.

. Activitatea elevului procedurale tehnice Evaluare

- moment organizatoric;
r e

- pregătirea rechizitelor necesare pentru lecţie;


- verificarea temei de acasă:
a

*descriţi cauzele semnării Pactului de neagresiune; Metoda păianjen Analiza


c

*numirea statele şi personalităţile participante la sistema


semnarea pactului sovieto-german. Metoda tică
o

- captarea atenţiei: ciorchinelui


v

Ce mari puteri contemporane apar pe arena politică în


Europa? (Germania, URSS)
E

Conversaţie
euristică
- notarea subiectului: Pactul Ribbentrop-Molotov
sensului

şi consecinţele lui pentru România.Lucrare


aplicativă cu harta.
O1 - anunţarea obiectivelor; Dicţionar istoric
- definiţi noţiunile istorice:
Pact – convenţie solemnă semnată între 2 sau
Realizarea

m. multe state;
Protocol – înţelegere internaţională încheiată în Explicaţie
diferite domenii;
Pact de neagresiune – înţelegere între două
state sau grupuri politice pe bază de
reciprocitate , prin care semnatarii se angajează
să se abţină de la atacuri politice şi militare; Discuţie dirijată
Tratat
Act adiţional
Analiza
s e n s u l u i O2 - descriţi prevederile pactului sovieto-nazist studiind Demonstrarea doc.
doc. Pag.27; Document istoric

O4 -precizaţi cauzele semnării pactului completînd harta; Harta Europei Comple


tarea
O5 - extrageţi din hară şi document urmările semnării Document istoric harţii
pactului de neagresiune şi demonstraţi relaţia lui cu Discuţie dirijată
prevederile notei ultimative ale URSS înaintate Analiza
R e a l i z a r e a

României la 26 IUNIE 1940; caricatu


rilor şi
Fişă de lucru docume
O3 - analizaţi caricaturile; ntului

O6 - plasaţi pe un segment de axă cronologică Friză cronologică Sistema


R e f l e c ţ i e

evenimentele de la temă tic


Analiză Explica
A)1922 ţie
B)1939,martie
C)1939,23 aug.
D)1939,1 sept.
E)1940,vara

- notaţi sarcinile pentru acasă:


E x t e n s i e

*elaboraţi un eseu cu titlul „Pactul Molotov- Explicaţie


Ribbentrop şi consecinţele lui pentru România”
- notarea elevilor
PPROIECT DIDACTIC
Profesorul Burlea Inna
Disciplina Istorie Clasa a V-a Data 12.XI.2015
Subiectul Teritoriile şi popoarele Orientului antic
Tipul lecţiei de formare a priceperilor şi deprinderilor
Competenţe specifice:
Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului istoric;
Subcompetenţe:
Utilizarea termenilor indicaţi de profesor în descrierea evenimentelor din perioada antică;
Obiective operaţionale:
La finele lecţiei elevii vor fi capabili:
O1-să definească noţiunile istorice: popor, teritoriu în baza dicţionarului istoric;
O2-să noteze principalele elemente geografice caracteristice fiecărui popor din Orientul Antic;
O3- să numească popoarele stabilite în Orientului antic;
O4- să identifice originile popoarelor Orientului Antic completînd tabelul conceptual;
O5- să evidenţieze ocupaţiile popoarelor din Orientului consultînd manualul;
O6-să înscrie informaţiile în tabel analizîndu-l.
Resurse procedurale: definirea, explicaţia, analiza,asalt de idei, descoperirea, descrierea, conversaţia
euristică, tehnica 3-2-1, tabel, Diagramă.
Resurse materiale(tehnice): surse istorice, fişe de lucru, dicţionar istoric;
Forme de activitate: frontal, individual, în grup
Scenariul lecţiei
Ob Activitatea profesorului şi Resurse
lecţ. M.

. Activitatea elevului procedurale tehnice Evaluare

- moment organizatoric;
r e

- pregătirea rechizitelor necesare pentru lecţie;


- verificarea temei de acasă:
a

*caracterizaţi în trei argumente ştiinţa din Orientul Asalt de idei Analiza


c

antic; sistema
*numiţi principalele obiecte de studiu din ştiinţă în Conversaţie tică
o

Orientul antic.(matematica, geografia, astronomia...) euristică


v

- captarea atenţiei:
Ce obiecte culturale au rămas pînă-n zilele noastre
E

(piramide, sfinx, palate din India, Tadjmahalul)

- notarea subiectului: Teritoriile şi popoarele


sensului

Orientului antic;
- definiţi noţiunile istorice:
O1 popor- grup de persoane ce locuiesc pe acelaşi Dicţionar istoric
teritoriu, vorbesc aceeaşi limbă, au aceleaşi
tradiţii şi obiceiuri; Explicaţie
Realizarea

teritoriu- întindere de pămînt ce aparţine unui


stat;
- descriţi principalele realizări culturale cunoscute și
ajunse pînă astăzi din Orientul antic; Discuţie dirijată
*piramidele, templele, monumente, statui, ziduri
-numiţi şi statul unde sunt construite/înălţate;

O6 - înscrieţi informaţiile în tabel , în dreptul teritoriului Tabel conceptual Analiza


analizat. (Anexa 1 a,b) Fişe de lucru tabelulu
i
“Teritoriul şi popoarele Orientului antic”
s e n s u l u i Tabelul Analiza
Teritoriul Conditii Popor Originea Ocupatii
geografice poporului principale
conceptelor textului
Fișe de lucru în
grup

Comple
tarea
fişelor
R e a l i z a r e a

O2 - notaţi principalele elemente geografice caracteristice Descoperirea


fiecărui popor din Orientul Antic;

O3 - numiţi popoarele stabilite în Orientului antic; Descrierea

O4 - identificaţi originile popoarelor Orientului Antic


completînd tabelul conceptual;

O5 - evidenţiaţi ocupaţiile popoarelor din Orientului


consultînd manualul;

*relataţi conținutul din rubricile tabelului pentru a


Analiza
verifica veridicitatea;

- notaţi în caiete 3 evenimente din cele memorate Tehnica 3-2-1 Sistema


R e f l e c ţ i e

astăzi la lecţie tic


*alegeţi 2 care au o însemnătate mai mare în derularea Discuţie dirijată Explica
istoriei Explicaţia ţie
*selectaţi un singur eveniment/termen şi caracterizaţi-
l/ analizaţi-l din punct de vedere istoric.

- notaţi sarcinile pentru acasă: Diagrama Venn


E x t e n s i e

*completaţi Diagrama cu o asemănare şi o deosebire


pentru 2 popoare (la alegere) din teritorii diferite; Explicaţie
(Anexa 2)
- notarea elevilor
Invențiile popoarelor din Orientul antic
Egipt Mesopotamia China
Literatura

Știința

Arta

Egipt Mesopotamia China


Literatura

Știința

Arta
PPROIECT DIDACTIC
Profesorul Burlea Inna
Disciplina Istorie Clasa a VI-a Data 18.XI.2015
Subiectul Cultura Europei de Vest şi Centrale în sec.XI-XV
Tipul lecţiei de formare a priceperilor şi deprinderilor
Competenţe specifice:
Determinarea relaţiilor de cauzalitate şi schimbare în istorie.
Subcompetenţe:
utilizarea termenilor istorici în comunicări cu referire la evenimentele desfăşurate în evul mediu.
Obiective operaţionale:
La finele lecţiei elevii vor fi capabili:
O1-să definească noţiunile istorice: cultură, tipar, în baza dicţionarului istoric;
O2-să descrie principalele realizări culturale din Europa în sec XI-XV;
O3- să numească urmările dezvoltării învăţămîntului şi literaturii consultînd subiectul lecţiei;
O4- să nomnalizeze cîteva tipuri de stiluri de construcţii realizate în artă consultînd manualul;
O5- să identifice invenţiile din ştiinţă completînd tabelul conceptual;
Resurse procedurale: definirea, explicaţia, analiza, demonstrarea, conversaţia euristică, observaţia
sistematică, tehnica 3-2-1, tabelul conceptual.
Resurse materiale(tehnice): surse istorice, harta europei, axă cronologică, dicţionar istoric;
Forme de activitate: frontal, individual
Scenariul lecţiei
Ob Activitatea profesorului şi Resurse
lecţ. M.

. Activitatea elevului Procedural tehnice Evaluare


e
- moment organizatoric;
r e

- pregătirea rechizitelor necesare pentru lecţie;


- verificarea temei de acasă:
a

*descriţi procedura de alegere a împăraţilor Descrierea Analiza


c

germani; sistema
*numiţi drepturile ce le acordă împăratul tică
o

principilor emiţînd Bula de Aur.


v

- captarea atenţiei: Conversaţie


Enumeraţi personalităţile marcante ale Imperiului euristică
E

German şi republicilor italiene


(Otto al III-lea, Frederic Ibarbarossa, Henric al IV-lea,
Laurenţiu Magnificul, Frederic al II-lea)
- notarea subiectului: Cultura Europei de Vest şi
sensului

Centrale în sec.XI-XV
- anunţarea obiectivelor;
O1 - definiţi noţiunile istorice: Dicţionar istoric
cultură – totalitatea realizărilor materiale şi Descrierea
spirituale;
Realizarea

tipar – scriere mecanizată


- descriţi centrul cultural din evul mediu ce-a Descoperirea
participat la deschiderea perspectivelor de
dezvoltare
(biserica – dinamiza evoluţia societăţii)
O3 - lecturaţi documentul şi identificaţi cauzele Discuţie dirijată
apariţiei intelectualilor
Intelectualii

dezvoltarea avîntul
oraşelor comercial şi industrial
O3 - explicaţi de ce anume tiparul revoluţionează Analiza
s e n s u l u i societatea medievală Explicarea doc.

O2 - identificați realizările popoarelor evului mediu Descoperirea


O4 completînd tabelul conceptual din fișe: Comple
O5 tarea
Realizări Tabelul fişelor
conceptelor
Învăţămînt Fișe de lucru în
grup
Știință
R e a l i z a r e a

Literatură

Artă

*relataţi conținutul din rubricile tabelului

O5 - notaţi în caiete 3 termeni/insuşiri din cele memorate Tehnica 3-2-1 Sistema


R e f l e c ţ i e

astăzi la lecţie tic


*alegeţi 2 care au o însemnătate mai mare în derularea Analiză Explica
istoriei ţie
*selectaţi un singur eveniment/termen şi
caracterizaţil/analizaţi-l din punct de vedere istoric.

- notaţi sarcinile pentru acasă:


E x t e n s i e

*enumeraţi un șir de realizări medievale ale savanţilor Explicaţie


europeni
- notarea elevilor
Realizările culturale din Europa sec.XI-XV

Realizări
Învăţămînt

Știință

Literatură

Artă

Realizările culturale din Europa sec.XI-XV

Realizări
Învăţămînt

Știință

Literatură
Artă

Completaţi rubricile tabelului cu realizările survenite în toate sferele vieţii în Germania


după unificare
Politica internă /
reprezentanţii

Reformele

Partidele politice

Politica externă

Concluzii

Completaţi rubricile tabelului cu realizările survenite în toate sferele vieţii în Germania


după unificare
Politica internă /
reprezentanţii

Reformele

Partidele politice

Politica externă

Concluzii
PPROIECT DIDACTIC
Profesorul: Burlea Inna
Disciplina: Istoria românilor și universală Clasa a VI-a Data 07.XII.2016
Subiectul lecției: Formarea statelor medievale românești. Lucrare aplicativă cu harta.
Tipul lecţiei: de formare a priceperilor şi deprinderilor
Timpul: 45 min.
Tema de cercetare la clasă:
 Strategii de formare și evaluare a competenţelor la istorie.
Competenţe specifice:
Manifestarea atitudinii față de impactul evenimentelor istorice asupra societății;
Subcompetenţe:
Identificarea informațiilor oferite de hărțile cu referire la istoria evului mediu;
Obiective operaţionale:
La finele lecţiei elevii vor fi capabili:
O1-să definească noţiunile istorice specifice temei: voievodat, descălecat, vasalitate în baza
dicţionarului istoric;
O2- să explice semnificația evenimentelor completînd linia timpului;
O3- să identifice semnificația simbolurilor și rolul istoric al personalităților analizînd sursele
istorice;
O4- să demonstreze la hartă formațiunile statale și hotarele acestora utilizind harta istorică;
O5-să evidențieze schimbarile apărute în Țările Române prin metoda lotus;
O6-să enumere Marile Puteri ce aveau influență în Țările Române;

Resurse procedurale: prelegerea interactivă (definirea, explicaţia, conversația), metoda


lotus, puzzl-ul, descrierea, comparația, demonstrarea, conversaţia euristică, observaţia
sistematică, metoda ciorchinelui;

Resurse materiale(tehnice): linia timpului, dicţionar istoric, fișe de lucru, puzzl-ul, hartă,
tabel conceptual, surse istorice (imagini, portret);
Forme de activitate: frontal, individual, pe grupe

Scenariul lecţiei
Ob. Activitatea profesorului şi Resurse
lecţ. M.

Activitatea elevului procedurale tehnice Evaluare

 moment organizatoric;
r e

 pregătirea rechizitelor necesare pentru lecţie;


 reactualizarea cunoștințelor :
a

O1 *explicați semnificația noţiunile istorice specifice


c

temei: voievodat, descălecat, vasalitate ; Definire


voievodat - țară, formațiune statală specifică
o

Transilvaniei, Țării Românești;


v

descălecat – întemeiere, formarea unei obști, Discuție dirijată


stat prin urcarea la tron a unui cîrmuitor; Frontal
E

O2 vasalitate – supunere, situație de dependență Analiza


politică și păstrarea autonomei; sistema
* explicați semnificația evenimentelor notate la tică
tablă completînd linia timpului.
A. 1241 –ultimul val de migratori;
B. 1330 –bătălia de la Posada;
C. 1359 –formarea Ț.Românești și mitropolia de la Individual
Curtea de Argeș;
D. 1365 –recunoațterea de către maghiari a
voievodului Ț.M. pe Bogdan I;

O3
1 cm=10 ani
- captarea atenţiei: Puzzl-ul
* identificați simbolurile și personalitățile din plicurile Activitate pe grup
primite:
Gr.1 - stema Transilvaniei (Menumorut, Gelu)
Gr.2 - stema Țării Românești (Basarab I)
Gr.3 - stema Țării Modova (Dragoș Vodă și Bogdan I)
- notarea subiectului: Formarea statelor
sensului medievale românești.Lucrare aplicativă cu harta. Expunerea
- anunţarea obiectivelor (oral);
O3 *identificați semnificația simbolurilor și rolul istoric al Explicația
personalităților realizînd puzzl-ul din plicurile primite.
Gr.1 - stema Transilvaniei (Menumorut, Gelu)
Realizarea

Gr.2 - stema Țării Românești (Basarab I) Conversația


Gr.3 - stema Țării Modova (Dragoș Vodă și Bogdan I) euristică
- Fiecare grupă primește cîte un ecuson cu
imaginea obținută din puzzle. Joc de rol
O4
*demonstrați la hartă, formațiunile statale și hotarele
acestora utilizind harta istorică afișată la tablă (fiecare Discuţie dirijată
grup demonstrează formațiunea statală a grupului cel Demonstrarea
reprezintă)
s e n s u l u i

O4 * evidențiați schimbarile apărute în Țările Române în Text istoric


urma formării statelor medievale românești prin Chestio
metoda lotus (consultați coloanele de la pag.148) narea
orală
Conversație
R e a l i z a r e a

Fişă de lucru

Discuție dirijată
- prezentarea rezultatelor obținute;

Observ
R e f l e c ţ i e

* recitarea imnului de stat ația


Gr.1 - imnul Transilvaniei –Cîntecul Transilvaniei Recitarea sistema
Gr.2 - imnul României – Deșteaptă-te române tică
Gr.3 - imnul Republicii Modova –Limba noastră
O6 - notarea sarcinilor pentru acasă:
E x t e n s i e * enumereați Marile Puteri ce aveau influență în Țările Explicaţie
Române; Metoda
- aprecierea, încurajarea și notarea elevilor ciorchinelui

PPROIECT DIDACTIC
Profesorul: Burlea Inna
Disciplina: Istoria românilor și universală Clasa a IX-a Data 27.XI.2018
Subiectul lecției: Evaluare sumativă:”Relațiile internaționale în perioada inerbelică”
Tipul lecţiei: de evaluare
Timpul: 45 min.
Tema de cercetare la clasă:
 Interpretarea și analiza critică a informațiilor în studierea istoriei.
Competenţe specifice:
Determinarea relațiilor de cauzalitate și schimbare în istorie;
Subcompetenţe:
Comentarea schimbărilor survenite pe parcursul istoriei contemporane cu ajutorul
surselor istorice;
Obiective operaţionale:
La finele lecţiei elevii vor fi capabili:
O1-să definească termenii istorici specifici unității de învățare, în baza surselor istorice;
O2- să explice semnificația evenimentelor, analizând caricatura și ziarul;
O3- să identifice semnificația simbolurilor și rolul istoric al personalităților analizând
sursele istorice;
O4- să determine cauzele și consecințele tratatelor, utilizând harta istorică;
O5-să formuleze argumente pro sau contra, prin metoda cronologică;
O6-să elaboreze un text coerent, studiind sursele istorice.

Resurse procedurale: prelegerea interactivă: definirea, explicaţia, conversația, descrierea,


comparația, demonstrarea, conversaţia euristică, observaţia sistematică;

Resurse materiale(tehnice): test, dicţionar istoric, harta conceptuală, surse istorice (imagini,
portret, caricatură, colaj din ziar, simboluri);

Forme de activitate: independent

Scenariul lecţiei
Ob. Activitatea profesorului şi Resurse
lecţ. M.

Activitatea elevului procedurale tehnice Evaluare

 moment organizatoric;
E v o c a r e eeee

 pregătirea rechizitelor necesare pentru lecţie;


 repartizarea testelor de evaluare sumativă
(Anexa 1); Analiza
 semnarea testelor; Explicare sistemat
 explicarea cerințelor din itemii propuși spre ică
realizare.
- Studiază fiecare sursă în parte și realizează
n s u l u i sarcina de activitate.
1.Numește evenimentul la care se referă caricatura.
O3 Determină două consecințe ale acestui eveniment.
2.Determină căror regimuri totalitare aparține
simbolica respectivă și numește o caracteristică a Expunerea Chestio
acestora; narea
s e

O4 3.Determină dacă cititorii au descoperit în ziarul zilei orală


o știre cotidiană sau una excepțională;

- Studiază reperele cronologice:


1)Identifică tratativele purtate dintre guvernul sovietic
R e a l i z a r e a

și România pe problema Basarabiei în perioada Explicația


interbelică;
2)Definește termenul referendum;
3)Descrie politica externă promovată de România în
perioada interbelică;
4)Determină consecințele tratativelor purtate de
guvernul sovietic și alianțelor pentru România;
5)Numește statele semnatare ale Micii Înțelegeri și
cele ale Înțelegerii Balcanice. Hașurează pe hartă,
completează legenda; Demonstrarea
6)Exprimă-ți opinia: prin negocierele, tratativele și
lianțele purtate în perioada interbelică România și-a
păstrat integritatea țării sau nu? Formulează două
argumente;

- Studiază sursele și realizează sarcinile de


R e f l e c ţ i e

activitate. Text istoric Observa


Utilizează sursele pentru a argumenta, într-un text ția
coerent, afirmația: URSS în perioada interbelică – stat sistemat
totalitar comunist. Formulează cel puțin trei ică
argumente.
O6 - colectarea testelor de evaluare
E x t e n s i e

- aprecierea și încurajarea elevilor Explicaţie

PPROIECT DIDACTIC
Profesorul: Burlea Inna
Disciplina: Istoria românilor și universală Clasa a VII-a Data 27.XI.2018
Subiectul lecției: Evaluare sumativă:”Ecoomie societate și politică în Țările Române”
Tipul lecţiei: de evaluare
Timpul: 45 min.
Tema de cercetare la clasă:
 Interpretarea și analiza critică a informațiilor în studierea istoriei.
Competenţe specifice:
Manifestarea atitudinii față de impactul evenimentelor istorice asupra dezvoltării
societății;
Subcompetenţe:
Identificarea schimbărilor vizibile din istoria modernă și cauzele acestora;
Obiective operaţionale:
La finele lecţiei elevii vor fi capabili:
O1-să definească termenii istorici specifici unității de învățare, în baza surselor istorice;
O2- să dateze evenimentele, completând linia timpului;
O3- să formeze perechi logice, unind printr-o linie evenimentele istorice;
O4- să precizați care din afirmații sunt adevărate și care false;
O4- să indice la harta contur teritoriile anexate la Imperiul Rus, completând harta istorică;
O5-să stabilească relația cauză-efect, elaborând un text coerent.

Resurse procedurale: prelegerea interactivă: definirea, explicaţia, conversația, descrierea,


comparația, demonstrarea, conversaţia euristică, observaţia sistematică;

Resurse materiale(tehnice): test, dicţionar istoric, harta conceptuală, surse istorice (imagini,
hartă);

Forme de activitate: independent

Scenariul lecţiei
Ob. Activitatea profesorului şi Resurse
lecţ. M.

Activitatea elevului procedurale tehnice Evaluare


 moment organizatoric;
n s u l u E v o c a r e eeee  pregătirea rechizitelor necesare pentru lecţie;
 repartizarea testelor de evaluare sumativă
(Anexa 1); Analiza
 semnarea testelor; Explicare sistemat
 explicarea cerințelor din itemii propuși spre ică
realizare.

1.Scrie denumirea corectă a celor două state semnatare


ale tratatului la care se referă sursa A.
2.Numește și datează evenimentele istorice , la care se
referă sursele A și B;
3.Plasează pe axa cronologică evenimentele la care se Expunerea Chestio
s e

referă itemul 2; narea


4.Explică sensul noțiunii. Alcătuiește cu ea un enunț, orală
care ar conține un adevăr istoric;
5.Formulează perechi logice, unind printr-o linie
evenimentele din coloana A cu cele din coloana B; Explicația
R e a l i z a r e a

6.Precizează care din afirmațiile de mai jos sunt


adevărate sau false;
7.Indică la hart de contur teritoriul anexat de Imperiul Demonstrarea
Rus, în perioada menționată în sursa A. Hașurează pe
hartă, completează legenda;
i

8.Stabilește relația cauză-efect a instituirii regimului Observa


E x t e n s i eR e f l e c ţ i

turco-fanariot în Principatele Române; Text istoric ția


sistemat
ică

O6 - colectarea testelor de evaluare


- aprecierea și încurajarea elevilor Explicaţie