Sunteți pe pagina 1din 8

Unitatea de învăţare M3.U2.

Contabilitatea
remunerării factorului muncă

M3.U2.1. Introducere
Factorul muncă este necesar alături de stocuri, imobilizări sau bani pentru
realizarea obiectului de activitate al unei entităţi economice. Munca se manifestă
ca factor de producţie pentru a reflecta creanţele şi datoriile referitoare la utilizarea
forţei de muncă. În contabilitate se utilizează conturi din clasa 4 „Personal şi
conturi asimilate”. Salariile se stabilesc prin negocieri colective sau, după caz,
individuale între persoanele juridice sau fizice care angajează (patronat) şi salariaţi
sau reprezentanţi ai acestora (sindicate). Societăţile comerciale trebuie să suporte o
serie de cheltuieli privind personalul, asigurările şi protecţia socială, acestea fiind
prezentate în cele ce urmează.

M3.U2.2. Competenţele unităţii de învăţare


La sfârşitul acestei unităţi de învăţare studenţii vor fi capabili să:

calculeze salariile personalului angajat al unei societăţi comerciale, să determine
salariul impozabil şi impozitul pe salarii;

identifice cheltuielile societăţii legate de salarii dar şi reţinerile suportate de
angajaţi;

înregistreze în contabilitate operaţiile economico – financiare referitoare la
salarii

Durata medie de parcurgere a primei unităţi de învăţare este de 2 ore.

M3.U2.3. Prezentarea generală a salariilor (prezentarea este valabilă până la


perioada ianuarie 2018)
Entitățile economice au obligația legală de a remunera angajații, pentru munca
prestată de aceștia, prin plata salariilor lunare, sporurilor, indemnizațiilor etc.
Salariul reprezintă contraprestația muncii depuse de salariat în baza contractului
individual de muncă (Legea nr. 53/2003 - Codul muncii).
Salariile se stabilesc prin negocieri individuale între angajator și angajat.
Venitul brut din salarii reprezintă suma veniturilor realizate de salariat pe
fiecare loc de realizare a venitului. Venitul impozabil din salarii se determină prin
deducerea din venitul brut a următoarelor sume: contribuţiile personalului la
asigurările sociale (CAS 10,5%), la asigurările sociale de sănătate (CASS 5,5%), la
fondul de şomaj (CFS 0,5%), cotizaţia de sindicat (plătită conform legii), contribuţiile
la schemele facultative de pensii ocupaţionale (în limita stabilită prin lege) și
deducerea personală.
Fiecare persoană încadrată în muncă are dreptul, conform Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, la deduceri personale. Deducerea personală se acordă pentru
persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.000 lei inclusiv, astfel:
contribuabilii care nu au persoane în întreţinere: 250 lei; contribuabilii care au o
persoană în întreţinere: 350 lei; contribuabilii care au 2 persoane în întreţinere: 450 lei;
contribuabilii care au 3 persoane în întreţinere: 550 lei și contribuabilii care au 4 sau
mai multe persoane în întreţinere: 650 lei.
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse
între 1.001 lei şi 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele
menționate mai sus. Nu se acordă deduceri personale pentru salariaţii care obţin
venituri brute lunare mai mari de 3.000 lei. Deducerile personale se acordă pentru
fiecare lună a perioadei impozabile, doar pentru veniturile din salarii la locul unde se
află funcţia de bază. Persoana în întreţinere poate fi o rudă a salariatului până la gradul
al II- lea inclusiv, ale cărei venituri nu depăşesc 250 lei lunar.
Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar care se calculează
şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri. Impozitul lunar se determină prin
aplicarea cotei de 16% asupra venitului lunar impozabil. Plătitorii de salarii şi de
venituri asimilate salariilor au obligaţia de a calcula şi de a reţine impozitul aferent
veniturilor fiecărei luni, precum şi de a-l vira la bugetul de stat până la data de 25,
inclusiv, a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri.
Entitățile economice trebuie să suporte o serie de cheltuieli privind personalul,
asigurările şi protecţia socială, prezentate în cele ce urmează.
Contribuția angajatorului la asigurările sociale (CAS). Contribuția datorată de
angajator este de 15,8% pentru condiții normale de muncă; 20,8% pentru condiții
deosebite de muncă și 25,8% pentru condiții speciale de muncă. Evidența decontărilor
privind contribuția entității la asigurările sociale se ține cu ajutorul contului 4311
„Contribuția unității la asigurările sociale”.
Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator este de
5,2%. Evidența decontărilor privind contribuția entității la asigurările sociale de
sănătate se ține cu ajutorul contului 4313 „Contribuția angajatorului pentru asigurările
sociale de sănătate”.
Contribuția pentru concedii și indemnizații datorată de angajator este de 0,85%
, aplicabilă la fondul brut lunar de salarii. Evidența decontărilor privind contribuția
entității pentru concedii și indemnizații se ține cu ajutorul contului 4313/analitic
„Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate”.
Contribuția de asigurări pentru șomaj datorată de angajator este de 0,5%.
Evidența decontărilor privind contribuția entității la fondul de șomaj se ține cu ajutorul
contului 4371 „Contribuția unității la fondul de șomaj”.
Contribuția datorată de angajator la fondul de garantare pentru plata
creanțelor salariale este de 0,25%. Evidența decontărilor privind fondul de garantare
pentru plata creanțelor salariale se ține cu ajutorul contului 437/analitic „Contribuția
unității la fondul de șomaj”.
Contribuția datorată de angajator în funcție de clasa de risc, privind asigurarea
pentru accidente de muncă și boli profesionale, se stabilește în funcție de codul CAEN, al
activității principale, a unei entități economice. Evidența decontărilor privind contribuția
entității privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale de se ține cu
ajutorul contului 4311/analitic „Contribuția unității la asigurările sociale”.
În creditul conturilor de datorii privind contribuțiile angajatorului la asigurările
sociale și protecția socială se înregistrează angajarea acestor datorii, constituirea lor. În
debitul conturilor se înregistrează decontarea acestor datorii. Soldul final creditor al
conturilor reflectă sumele datorate de entitatea economică.
Contabilitatea decontărilor cu personalul se realizează cu ajutorul grupei de
conturi 42 „Personal şi conturi asimilate”.
421 „Personal – salarii datorate” este un cont de datorii salariale utilizat pentru
evidenţa datoriilor faţă de personalul angajat. Se creditează în momentul constituirii
datoriilor privind salariile și se debitează cu ocazia reținerilor din salariile personalului
sau la decontarea salariilor. Soldul final creditor al contului reflectă datoriile față de
personalul angajat.
423 „Personal – ajutoare materiale datorate” este un cont de datorii salariale
utilizat pentru evidenţa ajutoarelor de boală pentru incapacitate temporară de muncă.
Se creditează cu indemnizațiile sociale datorate personalului și se debitează cu
reținerile din indemnizații sau cu indemnizațiile plătite. Soldul final creditor al contului
reprezintă datoriile față de personal privind indemnizațiile de plătit.
424 „Participarea personalului la profit” este un cont de datorii salariale utilizat
pentru evidenţa stimulentelor acordate personalului din profitul realizat. Se creditează
cu stimulentele repartizate personalului din profitul net și se debitează cu reținerile din
stimulente sau cu stimulentele plătite. Soldul final creditor al contului reprezintă
datoriile față de personal privind stimulentele din profit datorate.
426 „Drepturi de personal neridicate” este un cont de datorii salariale utilizat
pentru evidenţa drepturilor de personal neridicate în termenul legal. Se creditează cu
sumele datorate personalului (reprezentând salarii, indemnizații etc.) și se debitează cu
sumele achitate personalului, sau drepturile de personal neridicate, prescrise. Soldul
final creditor al contului reprezintă drepturile de personal neridicate.
427 „Reţineri din salarii datorate terţilor” este un cont de datorii salariale utilizat
pentru evidenţa reţinerilor din salarii, datorate terţilor. În creditul contului se
înregistrează sumele reținute personalului angajat și datorate terților (chirii, rate etc.).
În debitul contului se înregistrează sumele achitate terților. Soldul final creditor
reprezintă sumele datorate terților, reținute de entitate.
4281 „Alte datorii în legătură cu personalul” este un cont de datorii salariale,
utilizat pentru evidenţa altor datorii în legătură cu personalul.

Exemple
1. Se calculează salariul impozabil, impozitul pe salarii şi restul de plată
aferente lunii decembrie anul 200N, pentru salariatul Mocănescu Ion, având la bază
următoarele informaţii: salariul brut este de 924 lei și nu are persoane în întreţinere.
Modalitatea de calcul a restului de plată:
1. Salariul brut = 924 lei
2. Contribuţii personale: 153 lei
a. CAS 10,5% x 924 lei = 97 lei
b. CASS 5,5% x 924 lei = 51 lei
c. CFS 0,5% x 924 = 5 lei
3. Venit salarial net [(1)- (2)] = 771 lei
4. Deducere personală = 250 lei
5. Venitul ca bază de calcul a impozitului [(3)-(4)] = 521 lei
6. Impozit pe salarii [(5) x 16%] = 83 lei
7. Rest de plată [(1)-(2)-(6)] = 688 lei.

Înregistrarea fondului de salarii:


641 = 421 924
Cheltuieli cu salariile personalului Personal –salarii
datorate
Înregistrarea reținerilor din salariul angajatului:
421 = % 236
Personal –salarii datorate 4312 97
Contribuția
personalului la
asigurările sociale
4314 51
Contribuția angajaților
pentru asigurările
sociale de sănătate
4372 5
Contribuția
personalului la fondul
de șomaj
444 83
Impozitul pe venituri de
natura salariilor
Achitarea cu numerar a salariilor:
421 = 5311 688

Personal –salarii datorate Casa în lei


Înregistrarea contribuțiilor angajatorului:
Contribuția entității la asigurările sociale:

6451 = 4311 146


Contribuția unității la asigurările Contribuția unității la
sociale asigurările sociale
Contribuția entității pentru accidente de muncă și boli profesionale (se
consideră 0,4% procentul de risc, corespunzător codului CAEN al entității economice):
6451 = 4311/analitic 4
Contribuția unității la asigurările Contribuția unității la
sociale asigurările sociale
Contribuția entității la asigurările sociale de sănătate:
6453 = 4313 48

Contribuția angajatorului pentru Contribuția angajatorului


asigurările sociale de sănătate pentru asigurările sociale de
sănătate
Contribuția entității pentru concedii și indemnizații:
6453 = 4313/analitic 8

Contribuția angajatorului pentru Contribuția angajatorului


asigurările sociale de sănătate pentru asigurările sociale de
sănătate
Contribuția entității la fondul de șomaj:
6452 = 4371 5
Contribuția unității pentru ajutorul Contribuția unității la fondul
de șomaj de șomaj
Contribuția entității la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale:
6452 = 437/analitic 2
Contribuția unității pentru ajutorul Contribuția unității la fondul
de șomaj de șomaj

Achitarea datoriilor privind asigurările sociale și protecția socială:

% = 5121 213
4311 146
Contribuția unității la asigurările
sociale
4311/analitic 4
Contribuția unității la asigurările
sociale
4313 48
Contribuția angajatorului pentru
asigurările sociale de sănătate
4313/analitic 8
Contribuția angajatorului pentru
asigurările sociale de sănătate
4371 5
Contribuția unității la fondul de
șomaj
437/analitic 2
Contribuția unității la fondul de
șomaj
% = 5121 153
4312 Conturi la bănci în lei 97
Contribuția personalului la
asigurările sociale
4314 51
Contribuția angajaților pentru
asigurările sociale de sănătate
4372 5
Contribuția personalului la fondul
de șomaj
Achitarea impozitului pe salarii:

444 = 5121 83
Impozitul pe venituri de natura Conturi la bănci în lei
salariilor

2. Unul dintre salariații entității „Z” SRL nu își ridică la timp salariul, în sumă
de 1.200 lei.
Drepturi de personal neridicate în termen:
421 = 426 1.200
Personal –salarii datorate Drepturi de personal
neridicate
Achitarea drepturilor de personal neridicate:
426 = 5311 1.200
Drepturi de personal neridicate Casa în lei

3. O entitate economică reține lunar unui angajat o rată CAR (Casa de Ajutor
Reciproc) în valoare de 20 de lei.

Reținerea ratei CAR din salariul angajatului:


421 = 427 20
Personal –salarii datorate Rețineri din salarii
datorate terților
Achitarea ratei:
427 = 5121 20
Rețineri din salarii datorate terților Conturi la bănci în lei