Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea de învăţare 8.

Controlul fiscal: concept, forme și procedee

Cuprins
8.1. Introducere .................................................................................................................
8.2. Competenţe ................................................................................................................
8.3. Delimitări privind conceptul și obiectivele controlului fiscal ....................................
8.4. Formele și procedeele inspecției fiscale.....................................................................
8.5. Rezumat......................................................................................................................
8.6. Test de evaluare a cunoștințelor................................................................................

8.1. Introducere
Această unitate de învățare sintetizează principalele aspecte referitoare la
cenceptul, formele și procedeele controlului fiscal, ca parte a controlului financiar.
În mod concret, în cuprinsul acestei unități de învățare, prezentăm elementele
definitorii, obiectivele și formele controlului fiscal.

8.2. Competenţele unităţii de învăţare


După parcurgerea acestei unități de învățare, studenții vor fi capabili să:
 prezinte elementele definitorii ale controlului fiscal;
 identifice obiectivele controlului fiscal;
 descrie atribuțiile și structura Agenției Naționale de Administrare
Fiscală (ANAF);
 prezinte formele controlului fiscal;
 descrie procedeele specifice controlului financiar, care sunt
utilizate în cazul inspecțiilor fiscale.

Durata medie de parcurgere a unităţii de învăţare este de 3 ore.

8.3. Delimitări privind conceptul și obiectivele controlului fiscal


Autorităţile administraţiei publice organizează şi execută inspecţii fiscale la
contribuabili, persoane fizice şi persoane juridice, asupra impozitelor şi taxelor care constituie
venit propriu al bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective.
Inspecţia fiscală (controlul fiscal) cuprinde ansamblul activităţilor care au ca scop
verificarea realităţii, legalităţii şi sincerităţii declaraţiilor fiscale, verificarea corectitudinii şi
exactităţii îndeplinirii, conform legii, a obligaţiilor fiscale de către contribuabili, precum şi
activitatea de investigare şi constatare a evaziunii fiscale.
Sunt supuşi inspecţiei fiscale contribuabilii, persoane fizice şi juridice, române şi
străine, precum şi asociaţiile fără personalitate juridică, cărora le revin obligaţii fiscale,
potrivit reglementărilor în vigoare.
Obligaţiile fiscale cuprind:
- obligaţia de declarare a bunurilor, a veniturilor impozabile sau, după caz, a
impozitelor datorate, taxelor şi contribuţiilor la fondurile cu destinaţie specială;
- obligaţia de calcul, de înregistrare în contabilitate şi de plată la termenele
legale, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor la fondurile cu destinaţie specială;
- obligaţia de calcul, de reţinere, de înregistrare în contabilitate şi de plată, la
termenele legale, a impozitelor stabilite prin stopaj la sursă;
- orice alte obligaţii care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, în
aplicarea şi executarea legilor fiscale.
Inspecţia fiscală, parte a controlului financiar, este realizată de Ministerul Finanţelor
Publice şi autorităţile administraţiei publice locale, prin structuri specializate în acest
domeniu.
Organismul de specialitate care realizează activitățile fiscale ale Ministerului
Finanţelor Publice este Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), care este o
entitate unică subordonată Ministerului Finanţelor Publice.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este condusă de un președinte și a fost
reorganizată în anul 2013 prin preluarea activității Autorității Naționale a Vămilor și prin
preluarea activității Gărzii Financiare, instituție care a fost desființată în urma acestui demers.
Mai mult, în cadrul ANAF s-a constituit Direcția Generală Antifraudă Fiscală, cu
atribuții de prevenire și combatere a actelor și faptelor de evaziune fiscală și fraudă fiscală și
vamală. Direcția Generală Antifraudă Fiscală este coordonată de un vicepreşedinte, cu rang de
subsecretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului, şi condusă de un inspector general
antifraudă, ajutat de inspectori generali adjuncți antifraudă.
În plan teritorial, activitatea Direcției Generale Antifraudă Fiscală se realizează prin
structuri regionale. În prezent, există 8 Direcții Regionale Antifraudă, coordonate de un
inspector general adjunct.
Atribuţiile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt:
 exercită urmărirea, supravegherea şi controlul fiscal pe întreg teritoriul ţării;
 urmăreşte respectarea legalităţii în domeniul veniturilor care se cuvin bugetului
de stat pentru a căror administrare este competentă;
 exercită, prin organele sale de specialitate (Direcţia
Generală Antifraudă Fiscală şi structurile din teritoriu), controlul operativ şi
inopinat în legătură cu aplicarea şi respectarea legislaţiei fiscale;
 desfăşoară activităţi de investigare fiscală prin Direcţia de Investigaţii Fiscale
şi structurile sale din teritoriu.
Inspecţia fiscală are ca obiect:
- verificarea bazelor de impunere;
- legalitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale;
- corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor fiscale de către
contribuabili;
- respectarea prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile;
- stabilirea diferenţelor la obligaţiile de plată, precum şi a accesoriilor aferente
acestora (dobânzi şi penalităţi de întârziere).

Să ne reamintim...
Inspecţia fiscală (controlul fiscal) cuprinde ansamblul activităţilor, care au ca
scop verificarea realităţii, legalităţii şi sincerităţii declaraţiilor fiscale, verificarea
corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii, conform legii, a obligaţiilor fiscale de
către contribuabili, precum şi activitatea de investigare şi constatare a evaziunii
fiscale.
Inspecţia fiscală, parte a controlului financiar, este realizată de Ministerul
Finanţelor Publice şi autorităţile administraţiei publice locale, prin structuri
specializate în acest domeniu. Organismul de specialitate care realizează
activitățile fiscale ale Ministerului Finanţelor Publice este Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală (ANAF), care este o entitate unică subordonată Ministerului
Finanţelor Publice.
Atribuţiile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt:
 exercită urmărirea, supravegherea şi controlul fiscal pe întreg
teritoriul ţării;
 urmăreşte respectarea legalităţii în domeniul veniturilor care se
cuvin bugetului de stat pentru a căror administrare este
competentă;
 exercită, prin organele sale de specialitate (Direcţia
Generală Antifraudă Fiscală şi structurile din teritoriu), controlul
operativ şi inopinat în legătură cu aplicarea şi respectarea
legislaţiei fiscale;
 desfăşoară activităţi de investigare fiscală prin Direcţia de
Investigaţii Fiscale şi structurile sale din teritoriu.

1. Definiți controlul fiscal.


2. Care sunt principalele obligații fiscale?
3. Care este structura ANAF?
4. Care sunt principalele atribuții ale ANAF?
5. Care sunt obiectivele inspecției fiscale?

8.4. Formele și procedeele inspecției fiscale


Pentru a-şi îndeplini atribuţiile care îi revin, inspectorul fiscal procedează la:
- examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului;
- verificarea concordanţelor dintre datele din declaraţiile fiscale şi cele din
contabilitatea contribuabilului;
- discutarea constatărilor şi solicitarea de explicaţii scrise de la reprezentanţii
legali ai contribuabililor sau împuterniciţii acestora, după caz;
- solicitarea de informaţii suplimentare de la terţi;
- stabilirea diferenţelor de plată pentru obligaţiile fiscale;
- verificarea locurilor în care se realizează activităţi generatoare de venituri
impozabile;
- efectuarea de investigaţii fiscale;
- aplicarea de sancţiuni potrivit prevederilor legale.
Inspecţia fiscală are mai multe forme:
 informativă;
 de rutină;
 generală;
 parţială.
Din punct de vedere al operaţiunilor supuse inspecţiei fiscale, aceasta poate fi:
 completă;
 selectivă.
În realizarea atribuţiilor, inspectorul fiscal poate aplica mai multe procedee de control:
- controlul prin sondaj, constă în activitatea de verificare selectivă a
documentelor şi operaţiunilor semnificative prin care se urmăreşte modul de
calcul, de evidenţiere şi de plată a obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat;
- controlul inopinat, constă în activitatea de verificare faptică şi documentară, în
principal, ca urmare a unei sesizări cu privire la existenţa unor fapte de
încălcare a legislaţiei fiscale, fără anunţarea contribuabilului;
- controlul încrucişat, constă în verificarea documentelor şi a operaţiunilor
impozabile ale contribuabilului în corelaţie cu cele care există la alte persoane.
Inspecţia fiscală se efectuează în cadrul termenului de prescripţie al dreptului de a
stabili obligaţii fiscale. La contribuabilii mari, perioada supusă inspecţiei fiscale începe de la
momentul finalizării controlului anterior, dar nu mai mult de 5 ani. La celelalte categorii de
contribuabili, inspecţia fiscală se realizează asupra creanţelor, care au apărut în ultimii 3 ani
fiscali, pentru care există obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale.

Să ne reamintim...
Inspecţia fiscală are mai multe forme:
 informativă;
 de rutină;
 generală;
 parţială.
Din punct de vedere al operaţiunilor supuse inspecţiei fiscale, aceasta poate
fi:
 completă;
 selectivă.
În realizarea atribuţiilor, inspectorul fiscal poate aplica mai multe procedee
de control:
- controlul prin sondaj, constă în activitatea de verificare selectivă a
documentelor şi operaţiunilor semnificative prin care se urmăreşte
modul de calcul, de evidenţiere şi de plată a obligaţiilor fiscale
datorate bugetului de stat;
- controlul inopinat, constă în activitatea de verificare faptică şi
documentară, în principal, ca urmare a unei sesizări cu privire la
existenţa unor fapte de încălcare a legislaţiei fiscale, fără anunţarea
contribuabilului;
- controlul încrucişat, constă în verificarea documentelor şi a
operaţiunilor impozabile ale contribuabilului în corelaţie cu cele care
există la alte persoane.

1. Care sunt formele controlului fiscal?


2. Care sunt procedeele de control utilizate în cazul inspecțiilor fiscale?
3. În ce constă controlul prin sondaj? Dar controlul inopinat?

8.5. Rezumat

Inspecţia fiscală (controlul fiscal) cuprinde ansamblul activităţilor care au


ca scop verificarea realităţii, legalităţii şi sincerităţii declaraţiilor fiscale, verificarea
corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii, conform legii, a obligaţiilor fiscale de către
contribuabili, precum şi activitatea de investigare şi constatare a evaziunii fiscale.
Sunt supuşi inspecţiei fiscale contribuabilii, persoane fizice şi juridice, române şi
străine, precum şi asociaţiile fără personalitate juridică, cărora le revin obligaţii fiscale,
potrivit reglementărilor în vigoare.
Obligaţiile fiscale cuprind:
- obligaţia de declarare a bunurilor, a veniturilor impozabile sau, după caz, a
impozitelor datorate, taxelor şi contribuţiilor la fondurile cu destinaţie specială;
- obligaţia de calcul, de înregistrare în contabilitate şi de plată la termenele
legale, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor la fondurile cu destinaţie specială;
- obligaţia de calcul, de reţinere, de înregistrare în contabilitate şi de plată, la
termenele legale, a impozitelor stabilite prin stopaj la sursă;
- orice alte obligaţii care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, în
aplicarea şi executarea legilor fiscale.
Inspecţia fiscală, parte a controlului financiar, este realizată de Ministerul Finanţelor
Publice şi autorităţile administraţiei publice locale, prin structuri specializate în acest
domeniu. Organismul de specialitate care realizează activitățile fiscale ale Ministerului
Finanţelor Publice este Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), care este o
entitate unică subordonată Ministerului Finanţelor Publice.
Inspecţia fiscală are mai multe forme:
 informativă;
 de rutină;
 generală;
 parţială.
Din punct de vedere al operaţiunilor supuse inspecţiei fiscale, aceasta poate fi:
 completă;
 selectivă.
În realizarea atribuţiilor, inspectorul fiscal poate aplica mai multe procedee de control:
- controlul prin sondaj, constă în activitatea de verificare selectivă a
documentelor şi operaţiunilor semnificative prin care se urmăreşte modul de
calcul, de evidenţiere şi de plată a obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat;
- controlul inopinat, constă în activitatea de verificare faptică şi documentară, în
principal, ca urmare a unei sesizări cu privire la existenţa unor fapte de
încălcare a legislaţiei fiscale, fără anunţarea contribuabilului;
- controlul încrucişat, constă în verificarea documentelor şi a operaţiunilor
impozabile ale contribuabilului în corelaţie cu cele care există la alte persoane.

8.6. Test de evaluare a cunoştinţelor


1. Definiți controlul fiscal.
2. Ce cuprind obligațiile fiscale?
3. Ce reprezintă ANAF?
4. Care este structura ANAF?
5. Care sunt atribuțiile ANAF?
6. Care sunt obiectivele inspecției fiscale?
7. Care sunt formele controlului fiscal?
8. Care sunt procedeele de control utilizate de inspectorul fiscal?