Sunteți pe pagina 1din 22

Nr. 15076/1 din 14. 12.

2017

REZUMATUL RAPORTULUI SCRIS FINAL AL INSPECȚIEI GENERALE

1. Denumirea unității de învățământ preuniversitar: ȘCOALA GIMNAZIALĂ REMETEA MARE


2. Perioada inspecției: 20 - 24. 11. 2017
3. Echipa de inspecție:
Disciplinele pe care
Inspectori Domeniile pentru care sunt responsabili
le inspectează
BLAJ IOAN CIPRIAN Religie
Coordonator
1 Managementul şcolar, managementul calităţii, dezvoltarea instituţională,
eficienţa atragerii şi folosirii resurselor (umane, financiare, materiale şi
informaţionale), respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor.
Educație plastică, Educație
2
BĂCILĂ DAN muzicală
Modul în care unitatea de învățământ sprijină și încurajează dezvoltarea
personală a elevilor ți motivația acestora în învățare (consiliere,
3 FRANŢ IOAN Învăţământ primar
orientare școlară, asistența individualizată), respectând principiile
educației incluzive ți asigurarea egalității de șanse
Activitatea personalului didactic (proiectare, predare – învățare,
Limba şi literatura română
4 FAUR RAMONA ELENA evaluare, reglare/remediere, diferențiere a demersului educațional)
/ Limba engleză
Nivelul performantelor realizate de elevi in invatare, raportat la
standardele educationale nationale (curriculare si de evaluare)
5 Matematică
BLAJOVAN ZENO

1
Rezumatul raportului scris final al inspecției generale - Școala Gimnazială Remetea Mare
Modul de aplicare a curriculumului national, dezvoltarea si aplicarea
curriculumului la decizia scolii, calitatea activitatilor extracurriculare
6 PUTNIC ANGELA Chimie și Biologie realizate de personalul didactic si unele categorii de personal didactic
auxiliar.

7 BLAJOVAN ZENO Matematică Relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu comunitatea locală.


8 SUPURAN LAVINIA Învățământ preșcolar
Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează unitatea de
9 CRĂCIUNAȘ OZANA Limba franceză
învăţământ.

4. Coordonatorul echipei de inspecție: prof. Ioan Ciprian Blaj – inspector școlar pentru proiecte și programe

Aria tematică / domeniul și calificativul


Constatări / Aprecieri Recomandări
acordat
Managementul şcolar, managementul Unitatea de învățământ a elaborat 1. Se recomandă exersarea
calităţii, dezvoltarea instituţională, Planul de dezvoltare instituțională pentru managementului participativ, deci
eficienţa atragerii şi folosirii resurselor perioada 2015 – 2020, sunt stabilite ținte informarea, consultarea personalului și
(umane, financiare, materiale şi strategice și politici de dezvoltare. dezbaterea tuturor aspectelor
informaţionale), respectarea legislaţiei în Pentru anul şcolar 2017-2018 au fost importante.
vigoare şi a regulamentelor. elaborate: planul managerial anual, planul 2. Se recomandă o mai mare transparență
managerial pe semestrul I și planul decizională, prin intermediul
Calificativ acordat: BINE operațional. Planul managerial anual este în comunicării electronice, dar și prin
concordanţă cu P.D.I. şi reflectă cerinţele publicarea documentelor cu caracter
reale ale şcolii; cuprinde obiective specifice public pe websiteul unității de
şi activităţi, cu termene şi responsabilităţi învățământ / trimiterea acestora pe
concrete de realizare, specifice Şcolii adresele de e-mail ale vcadrelor
Gimnaziale Remetea Mare. didactice.
Există elaborate şi înregistrate un 3. Activarea concretă a comisiei C.E.A.C.
număr de 54 de proceduri. Doamna director și a comisiei S.C.M.I., ca factor reglator

2
Rezumatul raportului scris final al inspecției generale - Școala Gimnazială Remetea Mare
cooperează cu consiliul de administraţie şi în activitatea managerială.
cu personalul didactic din punct de vedere 4. Trimiterea unei adrese către
instituțional, dar au existat și diverse A.R.A.C.I.P., în care să se solicite
reclamații la Inspectoratul Școlar Județean precizările pentru încărcarea R.A.E.I.
Timiș. 2015 - 2016, respectiv R.A.E.I. 2016 -
Există rapoartele R.A.E.I. pentru 2017 pe platforma aracip.eu, dacă acest
ultimii doi ani școlari, dar nu sunt încărcate fapt este acceptat la nivelul
pe platforma A.R.A.C.I.P. A.R.A.C.I.P.
Disfuncționalitățile la nivelul 5. Actualizarea Regulamentului propriu
documentelor nu sunt majore, nu afectează de organizare și funcționare și a fișelor
calitatea activităților de management, motiv de post.
pentru care se pot îmbunătăți într-un timp 6. Elaborarea unei proceduri specifice
relativ scurt. Este necesară actualizarea unor pentru cercetarea disciplinară a
documente: Regulamentul propriu de personalului, respectiv elaborarea unui
organizare și funcționare, fișele de post. document centralizator al tuturor
Unitatea de învățământ își dovedește procedurilor din unitatea de învățământ
activitatea prin documentele prezentate. 7. Desemnarea unui cadru didactic / cadre
Relația conducerii unității de didactice în vederea preluării
învățămât cu autoritățile locale este una responsabilităţii bibliotecii unității de
foarte bună, iar unitatea de învățământ este învățământ
foarte bine dotată: videoproiectoare în sălile 8. Arhivarea corespunzătoare a
de clasă, calcutator și imprimantă în documentelor unităţii de învățământ,
cancelarie, mobilier școlar în bună stare, cât şi amenajarea corespunzătoare a
sală de sport nouă, în curs de finalizare, dar spaţiului, în vederea protejării tuturor
teren de sport vechi. documentelor.
Se constată o disfuncționalitate la 9. Lipirea unor avertizări prin autocolante
nivelul procesului decizional din unitatea de pe centrala termică, în vederea
învățământ, în sensul că documentele de informării asupra faptului că este
prognoză nu sunt dezbătute în adevăratul interzis accesul neutorizat, joaca la
sens al cuvântului, fapt reliefat și din elementele centralei și discutarea
chestionarele aplicate cadrelor didactice, acestor aspecte la proxima vizită a
3
Rezumatul raportului scris final al inspecției generale - Școala Gimnazială Remetea Mare
activitatea de management fiind mai mult reprezentanților I.S.U.
unidirecțională, de la director spre
personalul unității de învățământ. Din acest
motiv se recomandă exersarea
managementului participativ, deci
consultarea personalului, dezbaterea tuturor
aspectelor importante, fapt care poate
ameliora situațiile mai ”tensionate”. De
asemenea, se recomandă o mai mare
transparență decizională, prin intermediul
comunicării electronice și nu numai, dar și
prin publicarea documentelor cu caracter
public pe websiteul unității de învățământ.
Un factor important, reglator, pentru
procesul de management participativ este
activarea concretă a comisiei C.E.A.C. și a
comisiei S.C.M.I.
Organizarea arhivei unității de
învățământ este deficitară., aflându-se într-
un spațiu provizoriu.
Activitatea bibliotecii unității de
învățământ necesită o îmbunătățire din
punct de evdere organizatoric.
Din perspectiva siguranței elevilor s-
a constat faptul că în zona centralei termice
accesul este liber, motiv pentru care se
impun cel puțin măsuri informative pentru
elevi.

4
Rezumatul raportului scris final al inspecției generale - Școala Gimnazială Remetea Mare
Modul de aplicare a curriculum-ului În procesul de planificare curriculară 1. 1. Elaborarea schemelor orare pentru fiecare
naţional, dezvoltarea şi aplicarea colaborează comisia pentru curriculum, clasă cu precizarea denumirii disciplinelor
curriculum-ului la decizia şcolii/în consiliul de administraţie al unităţii de opționale, poziționarea lor în planurile
dezvoltare locală şi calitatea activităţilor învăţământ şi consiliul profesoral. cadru, la nivel de arii curriculare respectiv
extracurriculare realizate de personalul Planificarea curriculară respectă cerinţele denumirea opționalului integrat la nivelul
didactic metodologice în vigoare. Cadrele didactice mai multor arii curriculare, obligatoriu de
îşi elaborează documentele de proiectare, studiat în clasa a V-a.
Calificativ acordat: BINE evaluare, reglare/remediere corect şi eficient 2.
şi lucrează în concordanţă cu cerinţele 3. 2. Respectarea etapelor care trebuie
curriculumului. În unitatea școlară sunt parcurse și a termenele calendaristice în
integrați și elevi cu cerințe educaționale proiectarea curriculum-ului la decizia școlii.
special, pentru care cadrele didactice au
proiectat curriculum diferențiat. 3.Înregistrarea programelor disciplinelor
Există o comisie de curriculum opționale în unitatea școlară, imediat după
funcțională. avizarea lor de către inspectorul școlar de
La ciclul primar se merge pe specialitate.
numărul minim de ore din planul cadru – nu
este inclusă nicio disciplină opțională la 4.Completarea corectă, cu documentele
nicio clasă - iar la ciclul gimnazial s-a agreat specifice, a dosarului comisiei pentru
numărul maxim de ore pe clasă, cu 3 curriculum.
discipline opționale la clasa a V-a și câte
una la celelalte
Oferta curriculară a unității de
învățământ pentru anul școlar 2017-2018
este diversă și atractivă pe toate nivelurile.
Tabelele cu semnăturile părinților
care optează pentru disciplinele opționale
pentru acest an școlar nu sunt înregistrate,
nu sunt datate iar semnăturile părinților
și/sau elevilor sunt doar pentru unele
discipline opționale aprobate în Consiliul de
5
Rezumatul raportului scris final al inspecției generale - Școala Gimnazială Remetea Mare
administrație
Rezultatele elevilor la Evaluarea
națională s-au situat peste media națională –
din cei 18 absovenți ai clasei a VIII-a, 11 au
susținut și au promovat Evaluarea națională
- iar notele bune și foarte bune au reflectat și
au răsplătit strategia bine fundamentată a
pregătirii acestora.
Unitatea de învățământ are o bogată
paletă de activități extracurriculare /
extrașcolare.
Activitatea personalului didactic Programele școlare utilizate sunt cele în 1.Mobilizarea şi pregătirea unui număr mai
(proiectare, predare-învăţare, evaluare, vigoare pentru anul școlar 2017-2018 și sunt mare de elevi capabili de performanţă
reglare/remediere, diferenţiere a înregistrate în unitatea de învățământ alături pentru participarea acestora la olimpiadele
demersului educaţional) de planificările aferente disciplinelor. şi concursurile de specialitate
Planificările calendaristice sunt
Calificativul acordat: BINE întocmite în conformitate cu modelele 2.Să se acorde o mai mare atenţie elevilor
orientative ale ministerului şi sunt în cu cerinţe educaţionale speciale, atât prin
concordanţă cu programele şcolare. proiectarea şi planificarea activităţilor, dar şi
Planificările corespund specificului şcolii, prin implicarea acestora în activităţile
iar cadrele didactice cunosc prevederile organizate la lecţii.
programelor şcolare. Propunătorii se
dovedesc a fi buni cunoscători ai didacticii 3.Se va intensifica pregătirea elevilor de
disciplinelor pe care le predau la fiecare clasa a VIII-a pentru examenul de Evaluare
clasă. Naţională prin organizarea în continuare a
Proiectarea este de bună calitate şi întâlnirilor de pregătire.
cuprinde strategii activ-participative. 4.Dispunerea mobilierului în sala de clasă în
Conţinuturile învăţării au fost corect concordanţă cu tipul activităţii organizate.
selectate, eşalonate pe parcursul întregului
an şcolar. În proiectarea activităţilor 5.Preocupare față de atitudinea elevilor cu
didactice cadrele didactice şi-au propus CES faţă de munca şcolară, ca elevul să îşi
6
Rezumatul raportului scris final al inspecției generale - Școala Gimnazială Remetea Mare
obiective operaţionale derivate din pregătească temele (cantitativ mai puţine şi
obiectivele de referinţă ale disciplinelor bine explicate) din proprie iniţiativă în baza
respective. În vederea realizării acestor unor deprinderi de muncă bine consolidate,
obiective, au fost selectate conţinuturi astfel se poate afirma, cu certitudine, că
corecte din punct de vedere ştiinţific, munca educativă a şcolii a fost încununată
accesibile elevilor, în concordanţă cu tipul de succes.
de curriculum ales. Proiectele de lecţii sunt
alcătuite pentru toate lecțiile asistate, au 6.Continuarea activităților de perfecționare
obiective operaţionale ce vizează a activității profesionale și participarea la
competenţele ce urmează a fi create. simpozioane sau scrierea unor articole de
Conţinuturile ştiinţifice ale lecţiilor au specialiatte.
fost bine structurate, în deplină concordanţă
cu specificul disciplinei. Explicaţiile au fost
concise, lămuritoare în înţelegerea de către
elevi a noilor cunoştinţe. Strategiile la toate
activităţile asistate au fost și tradiționale, dar
și moderne prin implicarea metodelor activ-
participative. Formele de organizare a
învăţării au fost variate, au alternat ritmic
activităţile frontale cu cele individuale și
cele grupale.
Majoritatea cadrelor didactice participă
la activități de perfecționare a carierei
profesionale.

Concluziile chestionarelor aplicate


cadrelor didactice sunt:
- Aproape 50% dintre respondenți
menționează că nu au contribuții la
P.D.I.
- Aproape 50% dintre respondenți nu
7
Rezumatul raportului scris final al inspecției generale - Școala Gimnazială Remetea Mare
au contribuții în procesul decizional
85% dintre respondenți menționează
-
faptul că unitatea de învățământ are
criterii clare de evaluare a activității
- 10 cadre didactice propun activități
de îmbunătățire a activității școlii
- 17 respondenți consideră că
aprecierile îî motivează
- 5 respondenți nu sunt mulțumiți de
modul de apreciere a rezultatelor
muncii de către conducerea unității
de învățământ
- 3 respondenți menționează că nu le
place să lucreze în unitatea de
învățământ
Nivelul performanţelor realizate de elevi Rezultatele la Evaluarea națională din 1. Inventarierea greșelilor tipice în ceea
în învăţare, raportat la standardele ultimii trei ani sunt bune și foarte bune, o ce privește scrisul elevilor;
educaţionale naţionale (curriculare şi de parte dintre elevii care nu s-au înscris la 2. Stabilirea unor măsuri punctuale
evaluare) E.N. fiind îndrumați către învățământul pentru eliminarea progresivă a
profesional / învățământul profesional dual. tuturor greșelilor tipice;
Calificativul acordat: BINE 3. Tratarea diferențiată a elevilor;
Datele statistice arată faptul că 4. Utilizarea manualelor digitale la
performanțele elevilor sunt peste media clasele din învăţământul primar;
națională, ceea ce arată o preocupare activă 5. Sporirea exigenței pentru scrisul
a cadrelor didactice față de procesul elevilor;
didactic. 6. Utilizarea materialelor didactice și
mijloacelor de învățământ moderne
La nivelul învățământului primar se constată în predare;
o preocupare activă față de atingerea 7. Pregătirea suplimentară a elevilor la
elevilor a standardelor de citire/ disciplinele Limba şi literatura
scriere/numerație, dar cu posibilități de română, respectiv Matematică, în
8
Rezumatul raportului scris final al inspecției generale - Școala Gimnazială Remetea Mare
îmbunătățire a elevilor care nu au atins vederea îmbunătăţirii rezultatelor la
standardele, inclusiv pentru elevii care evaluarea naţională de la finalul
funcționează în regim simultan. clasei a VIII-a

Modul în care unitatea de învăţământ Există reglementări în Regulamentul intern - Completarea listei de proceduri cu titluri
sprijină şi încurajează dezvoltarea referitoare la securitatea elevilor. noi care vizează:
personală a elevilor şi motivaţia acestora S-a constatat că în zona unității de  Facilitarea accesului la resurse
în învăţare (consiliere, orientare şcolară, învățământ sunt lucrări în execuție, iar elevii educaționale ale beneficiarilor cu
asistenţă individualizată), respectând pot părăsi spațiul securizat al unității de nevoi speciale, ale familiilor in
principiile educaţiei incluzive şi învățământ, dar elevii sunt bine situații de risc educațional;
asigurarea egalităţii de şanse supravegheați, iar școala are o preocupare  Gestionarea situațiilor de urgență;
activă pentru siguranța elevilor, în  Mediatizarea activităților scolii;
Calificativul acordat: BINE colaborare cu Postul de Poliție din comună.  Susținerea elevilor defavorizați
social;
Unitatea școlară a fost și este implicată într-o  Prevenirea insuccesului școlar;
multitudine de proiecte pe plan local a căror  Activitatea de evaluare la nivelul
tematică a cuprins/cuprinde o largă paletă: instituției școlare pentru cunoașterea
cetățenie activă, competențe digitale, rezultatelor învățării; Evidența
educație ecologică, educație pentru sănătate, activităților extracurriculare
educație pentru piața muncii, incluziunea Informarea părinților privind
socială etc. progresul realizat si rezultatele
școlare;
Parcursul școlar al absolvenților clasei a
 Evaluarea și asigurarea calității;
VIII-a este cunoscut de conducerea școlii și
 Desfășurarea programului „Școala
există o strategie eficientă în acest sens.
Altfel”;
Activiattea de consiliere și orientare este
eficientă, elevii intervievați având informații  Combaterea si prevenirea
discriminării;
corecte despre parcursul școlar,
învățământul profesional / învățământul  Organizarea Consiliului elevilor…
dual. - Rezolvarea transportului elevilor de la
Ianova, prin transport școlar, și nu prin

9
Rezumatul raportului scris final al inspecției generale - Școala Gimnazială Remetea Mare
Unitatea de învățământ are constituit transport de linie cu alți cetățeni, aspect care
consiliul elevilor. trebuie analizat împreună cu autoritățile
locale.
Unitatea de învățământ are preocupări
pentru respectarea principiilor educației
incluzive și asigurarea egaliotății de șanse,
are rampă de acces pentru persoanele cu
dizabilități în clădirea veche, dar nu și în
clădirea nouă.

În cadrul chestionarelor aplicate elevilor,


aceștia au avut mesaje pozitive față de
unitatea de învățământ:
Îmi place școala unde învăț și sper să
rămână așa!
Sper să rămâneți cum ați fost și 8 ani cu
mine!
Îmi place la această școală și mă bucur că
învăț aici pentru că este o școală frumoasă
și modernă! Mă bucur că v-am cunoscut!
Vă mulțumesc pentru învățătura și
disciplina pe care mi-o dați!
Copii, fiți mai respectuoși! Profesori, țineți-
o tot așa!
Sunteți niște profesori înțelegători!
Noi avem o școală frumos amenajată!
Școala este frumoasă și vreau să rămână
așa!
Este o școală minunată, cu profesori pe
măsură! Vin cu drag! Mulțumesc
profesorilor!
10
Rezumatul raportului scris final al inspecției generale - Școala Gimnazială Remetea Mare
Sunteți foarte buni profesori, ne îndrumați
în viață!
O apreciez foarte mult pe doamna dirigintă!
Dragă școală aș vrea să se organizeze mai
multe concursuri sportive, în rest, școală,
ești minunată!
Relaţiile unităţii de învăţământ cu Unitatea de învățământ comunică eficient cu 1 Continuarea activităților de bună
părinţii elevilor şi comunitatea locală părinții, care sunt, în general, mulțumiți de colaborare cu părinții și cu autoritățile locale
activitatea unității de învățământ. în rezolvarea unor probleme punctuale.
Calificativul acordat: BINE Există un comitet de părinți, iar în Consiliul
de administrație sunt doi membrii din partea 2 Programarea în mod eficient a
părinților, inclusiv primarul U.A.T. Remetea cheltuielilor pentru bunuri și servicii
Mare. necesare desfășurării activității didactice și
Părinții participă la activitățile școlii. neapelaraea la susținerea cheltuielilor
Au fost organizate în școală, cu sprijinul unității de învățământ de către părinți sau
comunității locale, numeroase concursuri profesori.
zonale sau județene (Limba română, Religie,
Matematică-Olimpiada satelor bănățene-
concurs județean);
Gradinița a beneficiat de sprijin financiar din
partea U.A.T. Remetea Mare pentru diverse
lucrări de reparații / investiții:
Pe parcursul acestui an școlar urmează să se
dea în folosință încă un corp nou de clădire,
finanțat din bugetul local (2 săli de clasă,
sală de sport, grupuri sanitare)
Primăria a finanțat: achiziționarea
mobilierului școlar pentru 2 săli de clasă,
excursie pentru elevii premianți, premii
pentru elevii cu rezultate deosebite la
concursuri, premii pentru elevi la sfârșitul
11
Rezumatul raportului scris final al inspecției generale - Școala Gimnazială Remetea Mare
anului școlar.
Relația unității de învățământ cu autoritățile
locale este una de colaborare.
A fost aplicat un chestionar pentru 19
părinți:
- 13 respondenți declară că le place
unitatea de învățământ
- 14 respondenți apreciază relația cadrelor
didactice față de elevi și părinți
- 13 părinți susțin că se pune accent
educația copiilor
- 5 părinți susțin că se pune accent pe
activitatea extracurriculară
- 2 părinți susțin că se pune accent pe
învățarea centrată pe elev
- 6 părinți susțin că se acordă importanță
modernizării metodelor de lucru cu
elevii
- 3 părinți susțin că se pune accent pe
modernizarea managementului școlar
- 4 părinți susțin că se pune accent pe
asigurarea unor condiții de lucru
potrivite
- 11 părinți susțin că se pune accent pe un
învățământ de calitate
- 12 părinți doresc îmbunătățirea bazei
materiale a școlii
- 1 părinte dorește îmbunătățirea
colaborării cu dirigintele clasei
- 1 părinte dorește profesor de sprijin
pentru elevii cu CES
12
Rezumatul raportului scris final al inspecției generale - Școala Gimnazială Remetea Mare
- 5 dintre părinți menționează că au
contribuit la îmbunătățirea condițiilor
din unitatea de învățământ (achiziționare
de materiale pentru desen, coli A4,
markere, caiete speciale)
- 7 părinți menționează că nu au
contribuit cu nimic la îmbunătățirea
condițiilor din unitatea de învățământ

Cu ocazia discuțiilor avute cu echipa de


inspectori, părinții au ridicat următoarele
probleme:
- Asigurarea unui medic sau asistente în
școală.
- Finalizarea demersurilor legate de darea
în folosință, într-un timp cât mai scurt, a
corpului nou de clădire ce include și sala
de sport.
- Elevii care fac naveta de la Ianova la
Remetea Mare, cu transportul în comun,
nu sunt supravegheați pe timpul
transportului.
- Uneori părinții achiziționează markere,
foi A4, rechizite.
- A fost evidențiată activitatea la
Matematică, Biologie, Limba română,
Religie.
- Ar trebui ca elevii să fie mai mult
motivați.
- Asigurarea unei cantități suficiente de
combustibil solid la Școala Primară
13
Rezumatul raportului scris final al inspecției generale - Școala Gimnazială Remetea Mare
Ianova.
- Apa în școală nu este potabilă.
Asigurarea apei potabile pentru elevi.
- Construirea unei rampe pentru copiii cu
dizabilități la corpul nou de clădire de la
Școala Gimnazială Remetea Mare.
- Finalizarea lucrărilor de împrejmuire a
școlii unde există un risc pentru
siguranța elevilor.

Disciplina și calificativul acordat Constatări / Aprecieri Recomandări


Învățământ preșcolar -Curriculumul pentru învățământul -Planificarea anuală a activităților să țină
Calificativul acordat: BINE preșcolar este respectat. cont de mijloacele didactice existente, să
Cadrele didactice proiectează, organizează valorifice resursele naturale, tradițiile și
şi conduc procesul de învăţare ca un act de specificul local.
comunicare, încurajând, mai ales, -Temele de pe fișele de activitate
preşcolarii cu nevoi speciale (ex. copii cu independentă să fie realizate cu toţi copiii şi
deficienţe de vorbire) în manifestarea să se abordeze cu mai mult curaj metodele
independenţei, originalităţii şi creativităţii. de predare-învăţare active;
-Strategiile educaţionale folosite în -Se recomandă continuarea strategiilor
activităţile curriculare şi extracurriculare, inovatoare în abordarea procesului instructiv
înlesnesc un nivel ridicat de implicare a educativ;
copiilor, ceea ce reprezintă o contribuţie -Se recomandă utilizarea frecventă a
pozitivă la dezvoltarea lor personala. mijloacelor audio - vizuale în demersul
Atmosfera creată în grădiniţă este plăcută, didactic;
adecvată pentru preşcolari, ceea ce duce la
întărirea încrederii de sine şi în personalul
grădiniţei.
-Ambientarea spaţiilor din grădiniţe, în
14
Rezumatul raportului scris final al inspecției generale - Școala Gimnazială Remetea Mare
general, şi a sălilor de grupă în mod special,
demonstrează preocuparea cadrelor
didactice pentru crearea unui spaţiu şi a unui
climat atractiv pentru preşcolari;

Învățământ primar -Planificările calendaristice, în perspectivă -Recomandăm diferenţierea activităţii


Calificativul acordat: BINE anuală și semestrială, sunt întocmite în didactice în funcţie de posibilităţile elevilor,
conformitate cu modelele orientative dar nu sub nivelul programelor claselor
recomandate de minister şi sunt în respective, atât în sarcinile pentru munca
concordanţă cu programele şcolare. Acestea independentă în clasă cât şi în temele pentru
corespund pe deplin specificului şcolii, iar acasă.
profesorii pentru învățământ primar cunosc -Recomandăm să se solicite sprijinul
prevederile programelor şcolare. CJRAE Timiș pentru consilierea elevilor cu
-Propunătorii se dovedesc a fi buni dificultăți de învățare și cei care au nevoi
cunoscători ai didacticii disciplinelor pe speciale.
care le predau la fiecare clasă -Recomandăm ca periodic să fie expuse
- Strategiile la toate activităţile asistate au toate tipurile de produse ale activității
fost predominant tradiționale, fără elevilor, lucrări scrise, caiete de teme de
implicarea metodelor activ-participative foarte bună calitate pentru a constitui
(decât sporadic). modele de activitate.
-La toate clasele profesorii pentru - Studierea posibilității utilizării manualelor
învățământ primar au manifestat interes digitale în clasă sub supravegherea
pentru organizarea spaţiului de lucru, pentru învățătorilor și utilizarea videoproiectorului.
crearea unei atmosfere de lucru, pentru
asigurarea unui climat specific activităţii de
învăţare.
-S-a constatat o varietate de activităţi cu un
puternic caracter formativ, integrate în
planul managerial al activităţilor
extracurriculare la nivelul unităţii de
învăţământ.
15
Rezumatul raportului scris final al inspecției generale - Școala Gimnazială Remetea Mare
Limba și literatura română -Curriculumul național este corect evidențiat -Se recomandă organizarea elevilor în
Calificativul acordat: BINE în planificările didactice. echipă, frecvent, pentru a le oferi șansa de a
Metodele sunt activ-participative, iar relația învățare reciprocă și support reciproc în
dascăl-elev este marcată de colaborare, rezolvarea sarcinilor de lucru.
respect reciproc, participare activă. -Se recomandă implicarea cât mai multor
-Componentele actului didactic sunt bine elevi în concursurile specifice disciplinei.
corelate: conținuturile sunt redate prin -Se recomandă dispunerea băncilor în formă
activități pertinent alese, asistate de mijloace de U, pentru facilitarea muncii în echipă și o
moderne de predare (video-proiector, fișe de mai bună colaborare între elevi.
lucru concepute de către doamna profeoară)
care se îmbină armonios cu cele tradiționale.
În ceea ce privește formele de organizare a
claselor de elevi, se lucrează individual și în
perechi. Evaluarea este fontală și formativă,
iar elevii beneficiază de feedback
permanent.
-Elevii au o atitudine pro-activă față de
procesul instructiv-educativ, sunt
respectuoși, manierați, activi, implicați.
- Orele de curs se desfășoară într-o clasă
îngrijită și curată, dotată cu video-proiector
și tablă albă, calculator și boxe.
- Rezultatele la Evaluarea națională sunt
foarte bune.

Limba și literatura engleză -Demersul didactic se realizează conform -Se recomandă o energizare suplimentară a
Calificativul acordat: BINE planificării și proiectării didactice, este bine orelor de curs.
structurat metodic, urmând firesc pașii - Se recomandă organizarea elevilor în
didactici. echipă pentru a le oferi șansa de a învățare
-Cadrul didactic este o prezență energică în reciprocă și support reciproc în rezolvarea
clasă, asistă fiecare elev pe parcursul sarcinilor de lucru.
16
Rezumatul raportului scris final al inspecției generale - Școala Gimnazială Remetea Mare
activităților individuale, și oferă sprijin, - Se recomandă organizarea unei excursii la
transmite corect conținuturile pe care elevii American Corner, pentru a-i familiariza pe
trebuie să și le însușească și recurge la elevi cu lectura în limba engleză.
explicațiile în limba română doar acolo unde - Se recomandă dispunerea băncilor în
acestea se impun. Ora se desfășoară în limba formă de U, pentru facilitarea muncii în
engleză. Se respectă ritmul de lucru al echipă și o mai bună colaborare între elevi.
elevilor, managementul timpului este bun, - Se recomandă participarea cadrelor
sarcinile sunt dozate în funcție de nivelul de didactice la un număr mai ridicat de
competență lingvistică al elevilor. simpozioane și conferințe tematice.
- Au fost identificate 11 activități
extracurriculare specifice disciplinei.
Limba și literatura franceză În general planificările calendaristice anuale - Se recomandă introducerea elementelor de
Calificativul acordat: BINE şi semestriale respectă programa şi tratare diferențiată a elevilor, atât în cadrul
metodologiile în vigoare, dar nu reflectă planificărilor cât și în cadrul proiectelor
elemente de tratare diferențiată a elevilor. didactice.
- Strategiile utilizate la lecţie au fost Se recomandă alternarea strategiilor
variate, dar bine alese în funcţie de didactice şi a formei de organizare a clasei
conţinuturile care au fost transmise. pentru a da dinamism lecţiilor şi un mai bun
- Resursele utilizate de doamna profesoară management al timpului, utilizarea mai
au fost: fișe de lucru, manuale școlare, frecventă a metodelor activ-participative,
clipuri video, prezentări Power Point. lucrul pe grupe sau în binom, propunerea
- Elevii au în general un nivel mediu de unor teme opționale de cultură și civilizație
cunoştinţe şi competenţe. Majoritatea au franceză, participarea cadrului didactic la
competenţe de lectură a unui text de activități metodice, activități de
dificultate redusă și reușesc să formuleze perfecționare, interes pentru noutățile în
scurte răspunsuri la întrebări. didactica disciplinei.
- Se recomandă organizarea unor sesiuni de
pregătire pentru elevii capabili de
performanță dar și pentru cei cu dificultăți
de învățare, precum și participarea elevilor
la concursurile județene organizate la
17
Rezumatul raportului scris final al inspecției generale - Școala Gimnazială Remetea Mare
nivelul disciplinei. (A la Une, Chants, sons
sur scène, A la découverte du cinéma
français, Forts en francophonie, Les
meilleurs créations….)
- Amplasarea în școală a unor planșe și
imagini legate de limba și cultura franceză
și participarea cadrului didactic la cursuri de
prefecționare organizate de Institutul
Francez, C.C.D. și alte instituții /
organizații.
Matematică -Planificările calendaristice anuale, -Introducerea unor strategii de tratare
Calificativul acordat: BINE semestriale, întocmite pe unităţi de învăţare, diferenţiată a elevilor în proiectele didactice,
în conformitate cu programele şcolare în inclusiv în stabilirea temelor.
vigoare, sunt adaptate specificului unităţii -Evaluarea în mai mare măsură a
de învăţământ. Activiţăţile de învăţare sunt cunoştinţelor elevilor prin forme alternative
corelate competenţelor specifice şi eşalonate de evaluare: referate, portofolii, prezentări
astfel încât să asigure parcurgerea ritmică şi ppt., etc.
integrală a programei şcolare în vigoare. În -Diversificarea formelor de organizare a
cadrul proiectării didactice sunt incluse clasei.
unele elemente de tratare diferenţiată a -Utilizarea în mai mare măsură a softurilor
elevilor. educaţionale.
-Strategiile didactice incluse în cadrul
proiectării şi abordate în desfăşurarea
activităţilor didactice sunt predominant
active.
- Lecţiile au fost adaptate particularităţilor
claselor şi nivelului individual al elevilor.
- Cadrul didactic face dovada unei pregătiri
ştiinţifice şi metodice solide iar aceasta se
reflectă în calitatea prestaţiei didactice.
-O parte însemnată a elevilor confirmă un
18
Rezumatul raportului scris final al inspecției generale - Școala Gimnazială Remetea Mare
progres şcolar şi un nivel de pregătire mediu
sau bun. Progresul realizat de elevii
prezenți în timpul lecţiilor asistate a fost real
și este consolidat, în cazul unei mari părți
dintre ei, exclusiv la scoală.
- Rezultate foarte bune la Evaluarea
națională.

Chimie -Planificările calendaristice anuale şi -Se recomandă utilizarea mijloacelor T.I.C.


Calificativul acordat: BINE semestriale secvenţializează optim materia în procesul de predare.
asigurând parcurgerea ritmică şi integrală a -Participarea cu elevii la concursuri
acesteia. specifice disciplinei Chimie din cadrul
-Pentru elevii diagnosticați cu CES, cadrul C.A.E.J. / C.A.E.N.
didactic a întocmit curriculum adaptat. - Participarea cu lucrări de specialitate sau/și
Pentru îndeplinirea competenţelor specifice lucrpri de didactică la simpozioane tematice.
vizate utilizarea aparaturii și a
echipamentelor de laborator pentru a studia
proprietățile și transformările substanțelor
chimice , rezolvarea de probleme de calcul
numeric referitoare la concentrația în
procente de masă a soluțiilor, tranpunerea
în limbaj specific a informațiilor privind
aplicațiile practice ale chimiei.
-Cadrul didactic este bine pregătit științific
și metodic iar lecțiile susținute au evidențiat
capacitatea domniei-sale de a activiza toți
elevii și de a-i motiva pentru creșterea
performanței.
-Pe parcursul orelor asistate, elevii au
demonstrat competenţe referitoare la
explicarea unor procese și fenomene
19
Rezumatul raportului scris final al inspecției generale - Școala Gimnazială Remetea Mare
întâlnite în viața de zi cu zi, aplicarea în
calcule chimice a cunoștințelor teoretice,
comunicarea înțelegerii conceptelor în
rezolvarea de probleme. Progresul realizat
de elevi în timpul lecţiei a fost real
Biologie -Planificările calendaristice anuale şi pe -Diversificarea activității prin promovarea
Calificativ acordat: BINE semestrul I sunt în concordanţă cu organizării pe grupe
programele şcolare, secvenţializează optim -Identificarea unui spațiu în care să se
materia asigurând parcurgerea ritmică şi amenajeze Laboratorul de științe destinat
integrală a acesteia, inclusiv diferențiat exclusiv desfășurării orelor de biologie,
pentru elevii cu C.E.S. chimie fizică
-Strategiile didactice incluse în cadrul
proiectării şi abordate în desfăşurarea
activităţilor didactice sunt predominant
activizante, cu secvenţe repetitive destinate
consolidării şi retenţiei noilor cunoştinţe.
-Pregătirea ştiinţifică şi metodică a cadrului
didactic este solidă iar aceasta se reflectă în
calitatea prestaţiei didactice. Explicaţiile
sunt clare, conţinuturile ştiinţifice transmise
sunt adaptate nivelului clasei de elevi.
Religie Planificarea activității didactice și
Calificativul acordat: BINE proiectarea acestora sunt bine întocmite, -Includerea în cadrul proiectelor didactice a
conform curriculumului național și metodelelor activ-participative;
metodicii predării Religiei, cuprind activități -Valorificarea textului Sfintei Scripturi și
conforme cu programele școlare, dar și expunerea lucrărilor elevilor
activități inovative. -Centrarea activităţilor didactice pe elev,
-Conținutul științific a fost bine structurat și prin întocmirea de proiecte;
a fost în concordanță cu principiile teologice -Iniţierea de noi activităţi extracurriculare
ortodoxe și încadrat în context specifice disciplinei religie, în care să fie
ecumenic,unde a fost cazul. În același timp, antrenaţi elevii;
20
Rezumatul raportului scris final al inspecției generale - Școala Gimnazială Remetea Mare
conținutul științific a fost bine adaptat -Utilizarea videoproiectorului în activitatea
vârstei elevilor. de predare, mai ales că toate sălile de clasă
-Din perspectiva metodelor, cadrul didactic au disponibil un videoproiector.
a utilizat o combinație între metodele
tradiționale și cele centrate pe elev, dar s-a
axat și pe dezvoltarea gândirii critice a
elevilor, care au pus multe întrebări, inclusiv
elevii din clasa I.
-Explicaţiile au fost concise şi clare, în
vederea înțelegerii de către elevi a noilor
continuturi. În cadrul lecţiilor au fost
utilizate caietele elevilor şi fișele de lucru
-Cadrul didactic a organizat numeroase
activități extracurriculare specifice
disciplinei, activitatea fiind apreciată și de
către părinți.
Educație muzicală -A fost inspectat un cadru didactic fără -Accentuarea activităţilor cu caracter practic
Calificativul acordat: BINE calificare în domeniu. muzical la nivelul lecţiilor.
-Planificările calendaristice ale disciplinei -Integrarea în cadrul lecțiilor a Programului
sunt întocmite pe unităţi de învăţare, în Național Ascultă 5 minute de muzică clasică
conformitate cu programele şcolare în -Se recomandă organizarea şi participarea la
vigoare. Activităţile de învăţare sunt bine activităţi cu caracter artistic, atât la nivelul
alese şi sunt corelate pe competenţele şcolii, cât şi la nivelul comunităţii locale
specifice.
-Cunoştinţele de specialitate din secvenţa de
predare sunt prezentate în mod explicit
elevilor şi sunt însoţite de imagini proiectate
şi de ilustrări audio.
-S-a constatat faptul că repertoriul de
cântece al clasei nu este unul de consistenţă,
se cântă anevoios, inexact sub raport
21
Rezumatul raportului scris final al inspecției generale - Școala Gimnazială Remetea Mare
ritmico-melodic.
Educație plastică -A fost inspectat un cadru didactic fără -Pregătirea mai accentuată a activităţilor cu
Calificativul acordat: ACCEPTABIL calificare în domeniu. caracter practic la nivelul lecţiilor.
- Activităţile de învăţare au fost bine alese, -Pregătirea mai accentuată a activităţilor de
dar fără să fie corelate cu competenţele istoria artelor la nivelul lecţiilor.
specifice. -Utilizarea materialelor și a mijloacelor
-Nu au fost planificate elemente de tratare specifice disciplinei, a albumelor de artă,
diferențiată. imagini sau proiectarea unor filme de
-Prezentările făcute au fost succinte, cu un specialitate.
conținut științific scăzut și nu au fost -Pregătirea corespunzătoare a lecțiilor,
însoţite de imagini proiectate sau de ilustrări precum și a documentelor școlare.
tematice. -Se recomandă precizarea unor subiecte
interesante în acord cu programa școlară,
diferenţiate, în funcţie de nevoile
educaţionale ale elevilor

Notă: Calificativele care se pot acorda domeniilor de inspecție, respectiv disciplinelor inspectate sunt: BINE, ACCEPTABIL și SLAB.
Rezumatul va fi prezentat de către directorul unității de învățământ consiliului profesoral, în cadrul unei ședințe, în care vor fi
invitați reprezentanții părinților, reprezentanții elevilor, precum și ai personalului didactic auxiliar și ai personalului nedidactic. Rezumatul
raportului scris final al inspecției școlare generale conține informații de interes public și poate fi consultat, la cerere, și de instituțiile
autorităților publice locale cu atribuții în domeniul educațional.

Inspector coordonator: prof. Ioan Ciprian Blaj

Data: 14. 12. 2017

22
Rezumatul raportului scris final al inspecției generale - Școala Gimnazială Remetea Mare

S-ar putea să vă placă și