Sunteți pe pagina 1din 157

giannijollys

PATRICIA LYNN

Undeva, departe
Traducerea [i adaptarea \n limba român` de

ANDREEA DR~GHICI.

ALCRIS
giannijollys

Capitolul 1

— Mam`, e posibil s` ne fi r`t`cit?


— Heather, de ce e[ti \ntotdeauna pesimist`? o \ntreb` Holly.
Sunt sigur` c` dac` mama credea c` ne-am r`t`cit, ne-ar fi spus
pân` acum. Pe lâng` asta, indicatorul ne-a ar`tat drumul spre ferma
Four Aces. Trebuie s` fie pe undeva pe aici.
Heather privi cât de departe putea de pe bancheta din spate a
ma[inii [i apoi \[i \ntoarse ochii alba[tri spre sora sa.
— Ei bine, prive[te [i tu. Po]i vedea pân` departe \n orice
direc]ie. Z`re[ti vreo ferm` prin jur?
— Nu, dar asta nu \nseamn` nimic. Distan]ele sunt mult mai
mari \n Montana fa]` de cele pe care le [tii tu \n Chicago.
Heather oft` exasperat` [i ridic` ochii spre cer.
— Faci pe de[teapta.
— Opri]i-v`, le ordon` Kathleen Hunter celor dou` fete ale ei.
Era prea mult pentru o singur` zi. Era foarte obosit`, o durea capul
[i [tia c` s-ar fi putut r`t`ci.
Opri jeepul ro[u \n mijlocul drumului forestier pe care se aflau.
F`r` a da vreo explica]ie, scoase cheia din contact [i cobor\ din
ma[in`.
6 PATRICIA LYNN

Praful care r`m`sese \n urma ma[inii era \mpr`[tiat de adierea


u[oar`. Kathleen r`mase o clip` nemi[cat` [i apoi privi drumul pe
care-l l`saser` \n urm`. Tot ce putea spune era c` nu se z`rea nici
o urm` de civiliza]ie \n jurul lor. Drumul [erpuia printre coline
verzi acoperite cu flori galbene [i purpurii, dup` care urca peste
dealurile din dep`rtare. Pinii \nal]i [i drep]i str`juiau drumul [i \n
dep`rtare mun]ii se ridicau maiestuo[i spre cer. Erau \n luna iunie
[i toat` vegeta]ia str`lucea \n razele calde ale soarelui.
Se rezem` oftând de ma[in`, f`r` s` se gândeasc` la faptul c` se
va murd`ri din cauza prafului care se a[ezase pe aceasta. |nchise
ochii acoperi]i de ochelari de soare [i ascult` \n lini[te sunetele
naturii care o \nconjura.
— Mam`!
Fusese prea mult` lini[te.
— Las`-m` \n pace, Heather, zise ea \ngrijorat`.
— Vine cineva! strig` Holly. Ar fi mai bine s` vii lâng` noi.
|n timp ce \nconjur` ma[ina, fetele coborâr` [i Holly ar`t` cu
degetul spre vale.
— Vine de acolo.
Se vedea clar un c`l`re] singuratic care se \ndrepta spre ele.
|ntre om [i animal era o armonie perfect` [i Kathleen \[i reaminti
de westernurile pe care le v`zuse la televizor. A[tept` curioas`
apropierea c`l`re]ului.
Când calul negru se opri \n fa]a lor, c`l`re]ul \[i scoase p`l`ria
[i le salut`.
— Bun` ziua, doamnelor, zise el cu o voce grav`. Ave]i probleme
cu ma[ina?
— Nu, spuse repede Kathleen. Suntem \n drum spre ferma Four
Aces [i m` \ntrebam dac` nu cumva am gre[it drumul.
— Nu, o asigur` el. Merge]i \nc` doi kilometri [i ve]i ajunge la o
r`scruce. Lua]i-o la stânga [i drumul v` va duce direct la ferm`. Nu
ave]i cum s` v` r`t`ci]i.
UNDEVA, DEPARTE 7

— Mul]umesc.
Kathleen [i-ar fi dorit s`-i poat` vedea ochii acoperi]i acum de
umbra p`l`riei cu boruri mari. Se \ntreba dac` ar fi g`sit \n ei vreo
urm` de c`ldur` din moment ce tr`s`turile fe]ei lui erau foarte reci,
\n afar` de buze. B`rbatul nu le \ntreb` nimic, chiar dac` ar fi fost
curios s` afle ce caut` trei femei singure \n mijlocul necunoscu-
tului.
— E[ti cu adev`rat un cowboy? \l chestion` Heather, cu ochii
alba[tri scânteind \n timp ce \l studia cu aten]ie.
— Sunte]i cu adev`rat gemene? i-o \ntoarse el.
Holly râse [i \[i privi sora.
— Te-a prins, Heather.
— Da, dar se vede clar c` suntem gemene, r`spunse ea.
— Dar nu e clar [i c` eu sunt cowboy? El se mi[c` \n [a, f`când-o
s` scâr]âie. Am p`l`rie [i cizme de cowboy. C`l`resc un cal pe nume
Lightning. Am o pu[c` ag`]at` de [a. El râse scurt. Trebuie s` fiu un
cowboy.
— Da, dar e[ti un cowboy adev`rat? insist` Heather a[a cum
f`cea de obicei. Sau e[ti unul dintre cei care numai pretind c` sunt
cowboy, a[a cum fac cei de la ferma unchiului John? \ntreb` ea
ne\ncrez`toare.
— Eu sunt un cowboy adev`rat, o asigur` b`rbatul. Noi nu d`m
arme celor care pretind c` sunt ceea ce nu sunt.
Kathleen avu \mpresia c` \l vede zâmbind, dar nu putea fi
sigur`.
— Bine, dar...
— Ajunge, Heather, o \ntrerupse Kathleen. Las` omul \n pace.
Sunt sigur` c` are lucruri mai bune de f`cut decât s` stea aici [i s`
se certe cu tine, zise ea privind \n sus spre el. Mul]umesc pentru c`
ne-a]i scos din \ncurc`tur`.
El \i r`spunse \nclinând u[or capul.
8 PATRICIA LYNN

— V` doresc o zi bun`, doamnelor.


|ntoarse cu \ndemânare calul [i porni \n direc]ia din care venise.
Kathleen [i fetele r`maser` s`-l priveasc` \n timp ce calul s`rea
cu gra]ie peste un bu[tean.
— Ce mai cowboy, murmur` Holly admirativ.
— E b`trân, zise Heather sup`rat`. Probabil c` are aproape
patruzeci de ani.
— Nu-mi pas` cât de bâtrân este, arat` minunat \n [a. Poate c`
are vreun fiu.
— Ei bine, po]i s` te \mprietene[ti tu cu el, i-o \ntoarse Heather.
Mie nu-mi plac v`carii.
Kathleen oft` adânc [i \[i privi fiicele care aveau numai
paisprezece ani.
— Hai s` mergem, suger` ea. Dac` v`carul nu a min]it, \nseamn`
c` suntem aproape de ferm`.
— Sigur nu ne-a min]it, se gr`bi Holly s`-i ia ap`rarea. E un tip
simpatic.
— Oh, te rog, morm`i Heather \n timp ce deschidea portiera
pentru a urca \n ma[in`.
Kathleen zâmbi vesel` când v`zu expresia inocent` a feti]ei sale.
— Bine, accept` ea. E un tip simpatic. S` mergem.
Holly \[i urm` sora \n ma[in` [i Kathleen se a[ez` la volan. Se
\ntreb` pentru a nu [tiu câta oar` cum de a putut concepe dou`
fete identice ca aspect fizic, dar atât de diferite ca atitudine [i
comportament.
— Bine, spuse ea când porni motorul. Doi kilometri [i apoi la
stânga. N-avem cum s` gre[im drumul.

***
UNDEVA, DEPARTE 9

V`carul le spusese adev`rul. Bifurca]ia se afla acolo [i urmar`


drumul pr`fuit din stânga pân` când trecur` pe sub un arc de lemn
pe care scria „Ferma Four Aces". Dup` \nc` doi kilometri z`rir`
ferma [i Kathleen oft` u[urat`. Abia opri ma[ina [i fetele s`rir` din
ea.
— Oh, ce mare e! exclam` Holly privind \n jur pentru a se
familiariza cu noul peisaj care i se \nf`]i[a.
Heather \[i \ncruci[` bra]ele la piept [i \[i privi sora, refuzând s`
se lase impresionat`.
— M-a[ \ntoarce oricând la Chicago.
— N-ai decât s` fugi pân` acolo, morm`ri Kathleen coborând din
ma[in`.
— Katie!
Kathleen privi \n jur când auzi prescurtarea numelui ei. Era deja
\mbr`]i[at` de o persoan` cu bra]e puternice, \mbr`cat` \ntr-o
c`ma[` ro[ie [i blugi. Abia reu[i s`-[i men]in` echilibrul când fratele
ei, care o privea fericit, o a[ez` cu picioarele pe p`mânt.
— |ncepusem s`-mi fac griji, spuse John Graham. Ai avut
probleme pe drum?
— Nu prea multe.
— Bine. Se \ntoarse spre gemene zâmbind. Las`-m` s` le urez
bun venit acestor fete.
Kathleen \l privi cum le \mbr`]i[a pe Heather [i pe Holly \n timp
ce le spunea cât de mult au crescut. Fetele nu-l mai v`zuser` de
când aveau patru ani.
El nu se schimbase prea mult, \[i zise Kathleen. P`rul lui negru
era br`zdat de câteva fire albe [i liniile din jurul ochilor erau ceva
mai adânci, \ns`, altfel, ar`ta exact a[a cum \l [tia. Fa]a [i mâinile \i
erau bronzate, ar`tând c` lucra mult \n b`taia soarelui. Era clar c`
\i pl`cea via]a \n Montana [i c` nu-i era dor de Chicago.
El se \ntoarse din nou spre ea.
10 PATRICIA LYNN

— Haide]i s` v` instalez. Apoi m` voi duce s` aflu ce a preg`tit


so]ia mea pentru cin`.

***

Kathleen n-o \ntâlnise niciodat` pe so]ia lui John, Mattie. Se


c`s`toriser` \n urm` cu trei ani [i ea nu reu[ise s` ajung` la nunt`.
R`mase u[or surprins` de vârsta cumnatei sale, care ar`ta cu zece
ani mai b`trân` decât John, \ns` era evident faptul c` erau nebuni
unul dup` altul. Kathleen era foarte mul]umit` de asta. Dup` ce ea
abia trecuse printr-un divor], se bucura s` vad` c` fratele ei este
fericit.
Mattie intr` pe u[a care d`dea din buc`t`rie spre sala de mese
[i studie masa lung` de mahon cu ochii ei c`prui.
— Mai ave]i nevoie de ceva?
Kathleen privi mâncarea a[ezat` pe mas` [i nu-[i imagin` c` ar
fi lipsit ceva.
— Dup` trei zile \n care am mâncat numai sandvi[uri, masa
aceasta arat` minunat.
Mattie \i zâmbi bucuroas`.
— Mul]umesc. |[i trase un scaun lâng` so]ul ei [i se a[ez`. Ar fi
cazul s` mânc`m. Cody va veni imediat.
— L-ai v`zut? o \ntreb` John.
— Tocmai ducea calul \n grajd. Va veni \n câteva minute.
John \ncuviin]` [i \ncepu s` se serveasc`.
Dup` câteva minute, Kathleen gusta din cea mai bun` mâncare
pe care o avusese vreodat` \n farfurie.
— Mâncarea e extraordinar`, spuse Holly când \[i termin` ruloul
de carne cu [unc`. Unchiul John ne-a spus c` numai dumneavoastr`
g`ti]i la ferm`. Chiar g`ti]i pentru toat` lumea care viziteaz` ferma?
Mattie scutur` din cap.
UNDEVA, DEPARTE 11

— Sunt ajutat` de un b`rbat pe nume Lonny Johnes. Reu[im


astfel s` ne hr`nim pe noi doi, pe cei zece angaja]i ai fermei [i pe
oaspe]i.
U[a buc`t`riei se deschise larg [i Kathleen privi \n sus spre cei
mai verzi ochi pe care-i v`zuse vreodat`. Realiz` apoi c` b`rbatul la
care se uita era cel pe care-l \ntâlniser` pe drum. Acum nu mai avea
p`l`ria pe cap, lucru care d`dea la iveal` un p`r blond \nchis destul
de lung. Chipul lui era atr`g`tor la prima vedere, \ns` avea o oare-
care duritate care te f`cea s` te \ntrebi dac` [tie ce este tandre]ea.
B`rbatul era \mbr`cat \ntr-o c`ma[` de bumbac cu mânecile
suflecate care-i ar`tau bra]ele bronzate la fel ca fa]a. Blugii \i veneau
ca turna]i pe trupul puternic.
Când \l privi din nou, Kathleen realiz` c` el \[i concentra aten]ia
numai asupra ei, privind-o cu o sprâncean` ridicat` [i f`când-o s`
ro[easc`. |[i mut` repede ochii \n alt` parte [i reu[i s` nu fug` de
la mas` \n clipa aceea.
John i se adres` noului-venit:
— Cody, ]i le prezint pe sora [i pe nepoatele mele.
Kathleen nu avu de ales [i reu[i s`-i \ntâlneasc` ochii \n timp ce
el \nconjura masa [i astfel se \ndep`rta de ea.
— |mi pare bine s` v` \ntâlnesc, murmur` ea politicoas`.
— Spune]i-mi Cody. V` rog.
Ea \ncuviin]` [i \[i \ndrept` ochii spre mâncarea pe care-o avea
\n farfurie.
— Tu e[ti tipul pe care l-am \ntâlnit mai devreme, \ncepu
Heather.
— Eu sunt.
— Ce faci la ferm`, Cody? \ntreb` Holly \n timp ce-i \ntindea
castronul cu fasole verde.
El se servi [i-l puse al`turi de farfurie.
12 PATRICIA LYNN

— Orice e nevoie. John m` ]ine mereu ocupat.


Holly zâmbi fermec`tor [i-i \ntinse un alt castron.
— A[adar, unchiul John e [eful t`u?
— |ncearc`, r`spunse el zâmbindu-i u[or lui Holly. Dar sunt
prea mare [i prea r`u, a[a c` niciodat` nu reu[e[te.
Kathleen v`zu cum tr`s`turile lui se \mblânzise sub zâmbetul pe
care \l adresa fiicei ei. |n afar` de faptul c` acest b`rbat ar`ta bine,
poseda [i o putere ciudat` de atrac]ie. Desigur, nu avea de ce s`-[i
fac` griji din cauza asta deoarece nu era genul de femeie care atrage
aten]ia b`rba]ilor. Gary, fostul ei so], \i spusese clar c` era o
dezam`gire pentru orice b`rbat.
— De ce nu vorbe[ti ca un v`car?
|ntrebarea lui Heather \i alung` gândurile amare [i \l urm`ri pe
Cody care \[i \ndrepta aten]ia spre cealalt` fiic` a ei.
— De ce nu e[ti exact ca sora ta geam`n`? o provoc` el.
Ochii alba[tri ai lui Heather se \ngustar`.
— Pentru c` eu vreau s`-mi definesc propria identitate.
El o studie gânditor \n timp ce mesteca o bucat` de friptur` de vi]el.
— Reu[e[ti?
— Mda. Acum oamenii nu ne mai confund` tot timpul.
El privi de la Heather la Holly.
— A[adar ]i-ai tuns p`rul altfel... El f`cu o pauz` pentru a le stu-
dia mai atent [i a descoperi toate diferen]ele. Ai \ncercat s`-i schimbi
culoarea, nu?
— Da, zise ea cu r`ceal`. Am f`cut [i asta.
El \ncuviin]` atot[tiutor.
— S` [tii c` asta nu schimb` nimic.
— Ce vrei s` spui?
— Ei bine, e[ti tot blond` sub culoarea pe care ai folosit-o, [i
figura ta e exact la fel cu a surorii tale, ceea ce \nseamn` c` nu s-a
schimbat nimic.
Holly râse u[or.
UNDEVA, DEPARTE 13

— Exact asta i-a spus [i mama.


Kathleen sim]i privirea lui Cody \nainte de a-[i \ndrepta ochii
spre el.
— Mama voastr` e de[teapt`, murmur` acesta.
Oare de ce se sim]ea ca [i când primise o medalie? Reac]iile ei
\n fa]a acestui b`rbat erau ridicole [i periculoase. Dac` nu era
atent`, se va face de râs mai r`u decât se f`cuse pân` acum [i aces-
ta era ultimul lucru de care avea nevoie \n clipa de fa]`.
— Ei bine, nu m` intereseaz` p`rerile voastre, zise Heather
hot`rât`. |mi place cum \mi st` a[a, continu` ea privindu-l pe Cody
cu ochii \ngusta]i. Nu mi-ai r`spuns la \ntrebare. De ce nu vorbe[ti
ca un v`car?
El \[i termin` mâncarea din farfurie [i o \mpinse din fa]a lui.
— Cum crezi c` vorbe[te un v`car?
— Ei bine, t`r`g`nat [i nazal. {tii foarte bine ce vreau s` spun.
— Da, [tiu. Când \i vei \ntâlni pe muncitorii de la ferm` vei auzi
ceea ce vrei s` auzi.
— Bine. Dar tu de ce nu vorbe[ti a[a? insist` ea. Vreau s` spun
c` unchiul John arat` ca un v`car dar nu vorbe[te ca ei pentru c`
este din Chicago. Tu de ce nu vorbe[ti ca ei?
— Pentru c` sunt din Montana.
— Dar...
— |]i place s` te cer]i, nu-i a[a, Heather? o \ntrerupse el.
— Este lucrul pe care-l face cel mai bine, coment` vesel` Holly.
Heather o privi cu r`utate pe sora ei.
— Mai bine decât s` fiu dulce [i ascult`toare ca tine.
— Bine, interveni Kathleen. Nu vreau s` v` mai aud [i sunt
sigur` c` nici ceilal]i nu v` mai suport`.
— Fetelor, vre]i s` m` ajuta]i s` aduc desertul? suger` Mattie \n
timp ce se ridica de pe scaun. F`r` s` comenteze, cele dou` fete o
urmar` \n buc`t`rie.
John \[i privi amuzat sora.
14 PATRICIA LYNN

— Nu le-ai sc`pat din mân`, zise el când u[a buc`t`riei se \nchise


\n urma lor.
Kathleen zâmbi.
— Am [tiut \ntotdeauna c` nu le voi sc`pa din mân`. Sunt
diferite ca noaptea de zi [i câteodat` m` pun \n situa]ii dificile.
Probabil c` te vor \nnebuni pân` când vom pleca.
— Pute]i r`mâne aici cât timp dori]i, Katie, spuse el bucuros. {tii
foarte bine c` sunte]i binevenite.
Ea \[i privi mâinile.
— {tiu. Dar nu m` pot ascunde la nesfâr[it. Trebuie s` m` adun
[i s`-mi continuu via]a. Privirea i se \ndrept` spre Cody [i descoperi
c` acesta o studiaz` cu ochii lui verzi [i limpezi. Nu trebuia s` fie
ghicitoare ca s`-[i dea seama la ce se gândea el. Uneori, când se uita
\n oglind`, nu o recuno[tea pe femeia palid` [i parc` lipsit` de via]`
care o privea de acolo.
Heather ap`ru \n u[`.
— Toat` lumea vrea pl`cint` cu mere [i \nghe]at`?
— Eu nu vreau nimic, zise Cody ridicându-se. Am câteva treburi
de rezolvat. |nconjur` masa [i se opri lâng` John. Voi veni mâine
diminea]` devreme pentru a \ncepe noua c`su]`.
John \ncuviin]`.
— Voi fi preg`tit.
Dup` ce le spuse tuturor „la revedere", Cody disp`ru \n
buc`t`rie.
Kathleen sim]i o oarecare dezam`gire v`zând c` pleac`.

***

Noaptea trecu repede [i \n zori Kathleen se \mbr`c` \n blugi


[i \ntr-o c`ma[` neagr` pentru a cobor\ \n buc`t`rie la o cafea
proasp`t` [i fierbinte. |[i turn` o can`, ie[i pe veranda care
UNDEVA, DEPARTE 15

\nconjura casa [i se rezem` de unul din stâlpii ei. Aerul de


munte era r`coros, dar soarele care abia r`s`rise \l va \nc`lzi
curând.
Toat` lumea muncea la ora aceea, dar totul se f`cea cu o oare-
care \ncetineal`, care p`rea relaxant`. Mirosul de bacon pr`jit
r`m`sese \n aer, ceea ce \nsemna c` micul dejun fusese servit deja.
Kathleen \[i spuse c` dac` reu[ea s` g`seasc` sala de mese, o va g`si
[i pe Mattie acolo.
Zgomotul motorului unei ma[ini care se apropia \i atrase
aten]ia [i privi \n direc]ia ei urm`rind-o pân` când se opri \n fa]a
casei.
Cody cobor\ din ma[in` surprins s-o vad` pe Kathleen la o or`
atât de matinal`. |[i imaginase c` \i pl`cea s` doarm` mult
diminea]a, dar ea st`tea pe verand` \mbr`cat` [i perfect treaz`.
Nu-[i imaginase c` hainele pe care ea le purtase ieri puteau
ascunde un astfel de trup.
— Bun` diminea]a, spuse el când se apropie.
— Bun` diminea]a.
Se opri \n fa]a ei [i o studie pe femeia care p`rea extrem de
fragil` [i mult mai palid` \n lumina dimine]ii. Cearc`nele negre de
sub ochii ei d`deau impresia c` cele [ase ore de somn nu-i fuseser`
de nici un folos. Ochii ei alba[tri-cenu[ii erau \ntuneca]i [i plini de
umbre. El v`zu nesiguran]a din ei, dubiile [i incertitudinile, \nainte
ca ea s`-[i fereasc` privirea. Cu un gest nervos, Kathleen \[i aranj`
p`rul dup` ureche.
Cody o privi \n continuare [i \[i reaminti c` aceast` femeie tre-
buia s`-[i g`seasc` singur` drumul \n lumea asta mare [i rea. Nu
existau solu]ii magice pentru inimi frânte [i pentru c`s`torii
destr`mate, iar el nu avea experien]` \n astfel de lucruri. Nu-i putea
rezolva problemele chiar dac` ar fi vrut s-o fac`.
16 PATRICIA LYNN

— L-ai v`zut pe John \n aceast` diminea]`? \ntreb` el pu]in cam ner`bd`tor.


Ea scutur` din cap, dar nu-l privi.
— Nu.
— Probabil c` e la grajduri sau \n sala de mese, hot`r\ el privind-o
\n continuare. Ce se \ntâmplase cu femeia care-l privise cu atâta
aten]ie când s-au \ntâlnit ieri? L`s` acest gând la o parte [i \ntreb`
repede: Ai mâncat deja?
— Nu. Eram \n drum spre sala de mese. |mi po]i spune unde
este?
El oft` u[urat deoarece sperase c` mai poate petrece câteva
minute cu ea ar`tându-i \mprejurimile.
— Haide. Vom face un tur al fermei pentru ca apoi s` po]i g`si
singur` ceea ce cau]i.
— Nu e nevoie. Nu vreau s` te re]in de la treab`.
— O lu`m pe aici, spuse Cody ar`tând spre dreapta. Vom
ajunge direct la sala de mese. Vei vedea [i c`su]ele \n drumul
nostru.
— Câte sunt?
— Avem dou`sprezece [i am planificat s` mai ad`ug`m \nc`
dou` la anul. Ar`t` spre stânga ei. Printre ace[ti copaci o po]i vedea
pe cea mai mare.
Ea se \ntoarse pentru a admira construc]ia rustic` sus]inut` de
trunchiuri de copaci.
— E foarte frumoas`.
— Toate sunt. Acesta este principalul motiv pentru care
oamenii vin aici. Vor s` scape de rutin`. Aici nu au televizor \n
camere [i nici telefon, cu toate c` amândou` sunt disponibile \n
sala de recreere.
T`cerea se l`s` din nou \ntre ei \n timp ce continuau s` mearg`.
Razele soarelui p`trundeau printre frunzele copacilor \nal]i [i
p`s`rile \[i cântau trilurile. Cu toate c` locuia \n Montana de ani de
UNDEVA, DEPARTE 17

zile, Cody \nc` mai era impresionat de frumuse]ea dimine]ilor de


aici. C`l`torise prin toat` lumea, dar nic`ieri nu g`sise o asemenea
lini[te.
Se opri când realiz` c` ea nu se mai afla lâng` el. Se \ntoarse
\ngrijorat [i v`zu c` se oprise \n razele soarelui [i \[i ridicase fa]a
pentru a le primi c`ldura cu ochii \nchi[i. O privea uimit cum
zâmbe[te. Era ca [i cum g`sise ceva esen]ial vie]ii \n acea raz` de
soare, ceva vital pentru trupul [i mintea ei. Pentru o clip` v`zu
copilul fericit din aceast` femeie, v`zu cum era cu adev`rat când
visele ei erau posibile [i când zilele \i promiteau fericire, iar apoi
v`zu cum revine iar la femeia ale c`rei vise au fost furate.
Kathleen deschise ochii [i \ntâlni imediat ochii lui. Se privir`
\ndelung [i el v`zu \n acei ochi alba[tri o str`lucire care nu existase
\nainte.
El respir` adânc [i \[i lu` privirile de la ea.
— Haide, se zori \n timp ce-i \ntorcea spatele. Sala de mese e
chiar \n fa]a noastr`.
Capitolul 2

Kathleen \nchise cartea [i o arunc` pe cuvertura colorat` care-i


acoperea patul. Era inutil s` \ncerce s` citeasc`. |ncepuse capitolul
doi [i habar nu avea despre ce era vorba acolo. Exact cum nu [tia
ce se \ntâmpl` \n via]a ei, \[i spuse ea plin` de regret.
Ridicându-se \n picioare se apropie de fereastr` [i privi noaptea
neagr` de afar`. Era aproape miezul nop]ii [i nu reu[ea s` se odih-
neasc`. Poate c` o va ajuta aerul proasp`t de afar`. |[i lu` jacheta
din cuier [i ie[i din camer`.
Cobor\ \ncet sc`rile, oprindu-se când v`zu lumin` \n biroul lui
John. Lucra la computer [i probabil c`-i sim]ise prezen]a, deoarece
privi \n sus exact când ea trecea prin fa]a u[ii.
— Katie, te sim]i bine?
— M` gândeam s` ies pu]in pe verand`. Nu pot s` dorm.
El o privi gânditor.
— E cam frig afar`.
— Nu voi sta mult.
El continua s-o priveasc`.
— Mi-ar prinde bine [i mie pu]in aer curat. Se ridic` [i ap`s` pe
mai multe butoane pentru a opri computerul, dup` care o privi din
nou. Te superi dac` te \nso]esc?
UNDEVA, DEPARTE 19

— Nu, sigur c` nu.


— Bine. |[i lu` haina din cuierul ag`]at de u[`. Când ajunser` pe
verand`, aerul rece al nop]ii \i \nconjur` rapid. Kathleen respir`
adânc.
— Cum ]i se pare, dup` o s`pt`mân`? o \ntreb` John dup` ce se
a[ez` pe trepte.
— E minunat. Acum \mi dau seama de ce ai r`mas aici.
— Acesta era visul meu, [opti el. Pu]ini oameni ajung s`-[i
tr`iasc` visul. {tiu cât de norocos sunt.
Kathleen se apropie [i se a[ez` lâng` el. Privi cerul pres`rat cu
diamante pe care avea impresia c` le poate culege doar dac`
\ntinde mâna.
— Sunt foarte bucuroas` c` e[ti fericit, John. {tiu cât de greu ]i-a
fost s` p`r`se[ti ora[ul pentru a veni aici.
El râse amuzat.
— Crezi c` tata m` va putea ierta vreodat`?
Ea oft`.
— Nu [tiu. Nu puteam s` ne mai \n]elegem cu el dup` plecarea
ta. Nu i-am putut vorbi despre tine. Nu m-a l`sat s-o fac. Dup` criz`
nu [i-a mai revenit complet. |[i privi fratele [i reu[i s`-i vad` foarte
bine profilul deoarece ochii i se obi[nuiser` cu \ntunericul. Habar
nu am ce mai credea despre tot ce-l \nconjura sau despre plecarea
ta.
— Nu pot s` am p`reri de r`u pentru ceea ce am f`cut. |n
Chicago nu f`ceam decât s` mor \ncetul cu \ncetul. Pur [i simplu,
n-a vrut niciodat` s` m` asculte.
— John. Kathleen \ntinse mâna [i-i atinse bra]ul pentru a-i atrage
aten]ia. Nu te mai gândi la asta. Tata a vrut \ntotdeauna s`-i fac` pe
oameni s` se \nvârteasc` \n jurul lui. Am v`zut amândoi cum f`cea
acest lucru cu mama. Singurul lucru pe care ea l-a f`cut vreodat`
f`r` aprobarea lui a fost s` moar`. Tu ai \ncercat s` fii ceea ce-[i
20 PATRICIA LYNN

dorea el, dar nu ]i-a stat \n fire s` r`mâi \nchis o zi \ntreag` \ntr-un
birou mic din Chicago. |mi amintesc cum visai s` tr`ie[ti \n mijlocul
naturii, \nc` de când eram mici. Ai [tiut de la \nceput ce-]i dore[ti.
S` nu regre]i niciodat` c` ]i-ai urmat visele.
El \i acoperi mâna cu a lui.
Dar cu tine ce-a f`cut tata, Katie?
— A hot`rât c` trebuie s` m` m`rit cu Gary, admise ea cu o voce
stins`.
John \njur` printre din]i \n timp ce o strângea mai tare de
mân`.
— {tiam eu c` ceva nu e \n regul` când am aflat c` te
c`s`tore[ti. N-am putut primi nici o l`murire de la nimeni, inclu-
siv de la tine.
— Nici eu nu eram l`murit`. Tot ce trebuia s` fac venea de la tata
[i de la Gary.
— L-ai iubit vreodat` pe Gary? \ntreb` John sup`rat.
Kathleen clipi des pentru a alunga lacrimile care-i ap`ruser` \n
ochi.
— La \nceput m` temeam de el. Era cu doisprezece ani mai mare
ca mine [i mi se p`rea incredibil s` fie interesat de mine. Era un
b`rbat atr`g`tor, sofisticat [i bogat. Tata mi-a spus s` nu-mi fac griji
\n privin]a dragostei, pentru c` aceasta va veni mai târziu, dup` ce
m` voi m`rita. Am a[teptat, dar asta nu s-a \ntâmplat niciodat`. Ea
oft` u[or [i d`du din cap. Mi-am dat seama chiar de la \nceputul
c`s`toriei c` n-am f`cut decât s` m` m`rit cu un b`rbat la fel ca tat`l
meu. Tata [i-a dorit fiica perfect`, iar Gary so]ia perfect`.
— De ce n-ai plecat?
— Am f`cut-o o dat`, zise ea nec`jit`. Chiar dup` prima noastr`
aniversare. M-am dus la apartamentul t`u, dar tu nu erai acas`. Ea
râse u[or. Atunci n-am mai [tiut ce s` fac, a[a c` m-am \ntors acas`.
Gary nici n-a [tiut c` am plecat.
UNDEVA, DEPARTE 21

— De ce nu m-ai a[teptat? De ce n-ai venit \napoi? Te-a[ fi ajutat.


— Dup` câteva zile am descoperit c` sunt \ns`rcinat`. Asta a
schimbat totul. Nu mai era vorba numai de mine, trebuia s` m`
gândesc [i la copilul meu. Prin \ntunericul din fa]a ei se perindau
imagini din trecut. Gary a fost atât de \ncântat când a aflat de copil.
Pentru un timp am crezut c` voi \ncepe s`-l iubesc deoarece la
\nceput era foarte atent [i grijuliu. |ns` toate astea s-au terminat
când doctorul a presupus c` voi avea gemeni [i m-a programat la
teste. S-a constatat c` voi avea dou` fete gemene. Gary \[i dorea un
b`iat. Era clar c` so]ia lui perfect` \l dezam`gise.
— Oh, Dumnezeule! exclam` Gary. Katie, n-am [tiut. |mi pare
r`u.
Ea scutur` din cap.
— Nu aveai cum s` m` aju]i. Pentru oricine Gary p`rea tat`l [i
so]ul perfect, dar el ne considera numai ni[te bunuri ale lui, a[a
cum erau ma[ina, casa sau barca. Holly [i-a dat repede seama de
asta [i nu mai a[tepta nimic de la tat`l ei, cu toate c` eu n-am influ-
en]at-o deloc. A tras propriile concluzii din ceea ce a v`zut pe par-
cursul anilor. Heather \l vedea pe Gary \ntr-o cu totul alt` lumin`.
De fapt, ea m-a \nvinuit pe mine pentru divor]. P`rea s` cread` c`
dac` a[ fi fost o so]ie mai bun`, Gary n-ar fi \nceput o rela]ie cu alt`
femeie.
— }i-a spus asta?
— Nu cu aceste cuvinte. Are un anumit fel de a puncta lucrurile
care te face s` \n]elegi foarte bine ce vrea s` spun`. E o calitate pe
care a mo[tenit-o de la tat`l ei.
— Katie. John \i lu` mâinile \ntr-ale lui [i le strânse cu putere.
De ce nu l-ai p`r`sit mai de mult?
— Nu-mi puteam asuma acest risc deoarece mi-a fost team` s`
nu le foloseasc` pe fete drept ap`rare. Dac` numai eu a[ fi fost cea
22 PATRICIA LYNN

care dorea divor]ul, [tiu c` ar fi ie[it un mare scandal [i nu voiam


ca fetele s` treac` prin a[a ceva. Am hot`rât s` r`mân cu el pân`
când ele vor termina [coala.
— Ai pierdut mul]i ani din via]`.
Kathleen se \ntoarse spre el tremurând.
— Unde a[ fi putut s` m` duc, John? [opti ea. Nu aveam nici o
preg`tire, n-aveam cum s` le \ntre]in pe fete. Uit`-te la mine.
Divor]ul s-a terminat de mai multe luni [i \nc` m` mai \ntreb ce tre-
buie s` fac \n continuare.
— Po]i r`mâne aici, avem multe lucruri de f`cut. |]i pot oferi un
salariu [i po]i ocupa, \mpreun` cu fetele, una din c`su]e.
Kathleen d`du din cap.
— |]i mul]umesc pentru ofert`, dar nu pot face asta.
— Katie...
— Ascult`-m`, zise ea blând. Sunt foarte confuz` \n privin]a mul-
tor lucruri, dar de unul singur sunt sigur`. Niciodat` nu voi mai
depinde de un b`rbat, niciodat` nu va mai avea cineva grij` de
mine. Nu vezi c` nu te deosebe[ti cu nimic de tata sau de Gary? E[ti
\nc` un b`rbat care vrea s` aib` grij` de neajutorata Kathleen.
— |ns` eu vreau s` te ajut, spuse el sup`rat. Nu ]i-am oferit nici
un ajutor când ai avut nevoie de mine.
Ea zâmbi.
— M` aju]i acum, l`sându-m` s` stau aici pân` când m` hot`r`sc
ce s` fac cu via]a mea. M` aju]i s` m` pun din nou pe picioare [i am
\nceput deja s` fac progrese. Chiar prezen]a mea aici dovede[te
asta, deoarece pân` acum n-am c`l`torit nic`ieri de una singur`.
C`l`toria asta a fost o provocare pentru mine. Gary obi[nuia s`
râd` [i s`-mi spun` c` m` voi r`t`ci dac` m` \ndep`rtez de drumul
spre magazin. Din p`cate, l-am crezut. A \ncercat s` m` conving`
s` nu plec \n aceast` c`l`torie [i am fost pe punctul de a renun]a,
dar mi-am dat seama c` dac` aflu cine sunt cu adev`rat, voi g`si [i
UNDEVA, DEPARTE 23

r`spunsurile pe care nu le am. Aceast` c`l`torie nu ar fi fost mare


lucru pentru o persoan` normal`, \ns` pentru mine a fost un pas
enorm \n noua via]` pe care mi-o doresc.
— A[ fi vrut s` te fi ajutat mai mult, a[ fi vrut s` fi fost acolo când
ai avut nevoie de mine.
— Acum e[ti aici [i am nevoie de tine, spuse ea blând. Asta e tot
ce conteaz`.
El o privi mult timp, cu ochii plini de regrete.
— |nc` \mi mai fac griji pentru tine, murmur` el. Se vede c` ai
sl`bit mult [i acum mi-am dat seama c` nici nu dormi suficient.
— Ai dreptate, admise ea. |ns` am impresia c` buc`t`ria deli-
cioas` a lui Mattie m` va ajuta s` ajung la greutatea normal` [i am
\nceput deja s` dorm mai bine. M-am obi[nuit repede cu nop]ile de
aici, [tii doar c` sunt mult mai lini[tite decât cele de la Chicago.
El \ncuviin]` cu un semn din cap.
— |mi amintesc c` am avut ceva probleme cu somnul când am
venit prima dat` aici, dar [tiu c` la tine e vorba de mai mult decât
atât, [tiu c` ai multe lucruri de pus la punct. Vreau s` fii fericit`,
Katie. {tiu c` nu-]i va fi u[or, dar \ncearc` s` ui]i tot r`ul pe care ]i
l-a f`cut Gary pe parcursul anilor. Sunt sigur c` \]i vei reface via]a,
deoarece e[ti mai puternic` decât \]i imaginezi.
— Chiar a[a? murmur` ea \n timp ce-l \mbr`]i[a cu drag.
Mul]umesc pentru votul t`u de \ncredere, este primul lucru bun
dup` atâ]ia ani.

***

Cody trecu peste dealul stâncos [i \l f`cu pe Lightning s` se


opreasc`. Calul juca pe loc nelini[tit pentru c` sim]ise mirosul unui
alt cal pe drumul de la poalele dealului. Cody \i [opti ceva [i mângâie
gâtul gra]ios al arm`sarului, f`cându-l s` se calmeze imediat.
24 PATRICIA LYNN

Num`r` [aisprezece c`l`re]i condu[i de Joe Painter, [eful


muncitorilor de la ferm`. Mersul lini[tit al cailor indica faptul c` cei
pe care-i conducea erau \ncep`tori. {tia c` Joe \i aduce mai \ntâi pe
acest drum lin \nainte de a le oferi o curs` printre numeroasele
obstacole de pe p`mânturile fermei.
Când \ncepu s`-l \ntoarc` pe Lightning, o mi[care rapid`
din spatele grupului \i atrase aten]ia. V`zu c` unul din cai se
ridic` pe dou` picioare [i se apropie repede de marginea dru-
mului. Joe se afla \n fa]a grupului [i nu sesizase problema,
dar cineva \l strig` [i astfel irita [i mai mult calul nervos.
C`l`re]ul neexperimentat lupta din r`sputeri s` controleze
calul dar nu f`cea nimic mai mult decât s` se apropie pericu-
los de stânci.
Cody \l gr`bi pe Lightning \n jos, \ns` nu reu[i s` ajung` la timp
pentru a evita dezastrul. Calul agitat zvâcni din picioarele din spate
[i-l arunc` pe c`l`re] din [a.
Cody alerg` repede spre oaspetele care z`cea pe iarba \nalt`
unde fusese aruncat [i scoase p`l`ria de cowboy a acestuia pentru
a descoperi ni[te bucle lungi aurii. I se t`ie respira]ia când realiz`
c` persoana incon[tient` era Kathleen Hunter.
— La naiba, morm`i el.
— Dumnezeule, Cody, \mi pare r`u, spuse Joe a[ezându-se
lâng` el. Când mi-am dat seama c` are probleme era deja prea
târziu.
— Mam`! Cody le auzi pe Heather [i pe Holly apropiindu-se \n
fug` din spatele lui \n timp ce \[i trecea mâinile peste trupul lui
Kathleen pentru a vedea dac` are oase rupte.
— Cody, totul e \n regul`?
F`r` a se uita \n spate, [tia c` gemenele erau cele care-i puseser`
\ntrebarea.
UNDEVA, DEPARTE 25

— Se pare c` nu are nimic rupt, zise el aruncându-i o privire lui


Joe. Ai grij` de restul grupului pân` când nu se mai \ntâmpl` ceva
r`u.
|ncuviin]ând, b`rbatul se \ndrept` spre ceilal]i c`l`re]i.
Holly se a[ez` lâng` Cody.
— Nu [tiu ce s-a \ntâmplat, spuse ea. Calul s-a speriat probabil
de ceva [i mama n-a putut s`-l struneasc`.
Cody era \n acela[i timp sup`rat [i \ngrijorat. Dac` ea ar fi sl`bit
frâul, calul n-ar mai fi aruncat-o din [a. Ori nu i se spusese cum s`
struneasc` un cal, ori uitase acest lucru din cauza panicii. |nclina s`
cread` a doua variant`, deoarece [tia c` Joe e un instructor bun [i
foarte atent cu novicii.
Un geam`t u[or \l f`cu s`-[i \ntoarc` privirea spre figura lui
Kathleen, care deschise \ncet ochii [i clipi de câteva ori \nainte de
a-[i duce mâna spre frunte. Durerea o f`cu s` se \ncrunte.
— Cody? murmur` ea.
— Bun`, Kathleen, r`spunse el calm, f`r` a se tr`da c` inima \nc`
\i mai b`tea nebune[te.
Ea zâmbi slab.
— Cred c` am f`cut o gre[eal`.
Cody se \ndep`rt` pu]in de ea [i \[i frec` ceafa cu o mân`.
Dumnezeule, aceast` femeie \i provoca senza]ii ciudate, sim]ise
asta de prima dat` când o \ntâlnise. Privirea nelini[tit` pe care i-o
aruncase când intrase \n sala de mese \l impresionase profund,
plimbarea de a doua zi \l nelini[tise, [i acum \i zâmbea fermec`tor
f`cându-l s`-[i doreasc` s-o strâng` \n bra]e.
F`cuse tot posibilul ca s-o evite \n ultimele dou` s`pt`mâni [i
\ncercase s` nu se mai gândeasc` la emo]iile pe care le sim]ea \n
prezen]a ei. Ea nu apar]inea acestui loc [i era clar c` va pleca \n
curând pentru a duce via]a obi[nuit` de la ora[. Ceea ce lui \i con-
venea pentru c` nu-i pl`ceau sentimentele pe care i le inspira
26 PATRICIA LYNN

aceast` femeie. Era perfect mul]umit de felul \n care tr`ia [i ultimul


lucru de care avea nevoie sau pe care [i-l dorea era o blond` fragil`,
cu ochi alba[tri ca cerul, care s`-i complice existen]a.
— Mam`, te sim]i bine? \ntreb` nelini[tit` Heather. Te po]i
mi[ca?
Kathleen \ncerc` s` se mi[te [i Cody se aplec` din nou spre ea
pentru a-i pune o mân` pe um`r.
— Nu face mi[c`ri bru[te, o avertiz` el. Poate c` ]i-ai rupt
ceva.
— M` \ndoiesc, murmur` Kathleen. Totul e \n regul` \n afar` de
mândria mea.
— Haide. Te voi ajuta, zise el \nconjurându-i umerii cu un bra]
[i ridicând-o \ncet.
Kathleen aproape c` s`ri \n sus când sim]i c`ldura trupului lui
prin materialul sub]ire din care era confec]ionat` c`ma[a ei. Era
prea aproape de ea [i fe]ele aproape c` li se atingeau. Parfumul lui
masculin \i invadase n`rile [i nu reu[i decât s` \ntind` o mân` pen-
tru a se prinde de bra]ul lui. Când se ridic` \n picioare, totul se
\nvârtea cu ea, iar cauza putea fi c`z`tura sau \mbr`]i[area b`rbatu-
lui de lâng` ea.
— Te sim]i bine?
Vocea lui clar` se auzi foarte aproape de urechea ei, iar ea \ncu-
viin]` \nghi]ind \n sec [i luptând din r`sputeri s` nu-[i lase capul s`
se odihneasc` pe pieptul lui.
— Da. Mul]umesc.
El o eliber` [i se \ndep`rt` repede.
— Kathleen, \mi pare r`u, se scuz` Joe. N-ai p`]it nimic?
— M` simt bine. N-a fost vina ta, \l asigur` ea. M-am speriat când
calul s-a cabrat [i n-am putut decât s` strâng h`]urile mai tare. Voi
merge mai departe [i m` voi descurca mai bine.
UNDEVA, DEPARTE 27

— Te \ntorci la ferm`, o contrazise Cody \n timp ce se apleca


pentru a-i da p`l`ria.
Kathleen era uimit` de comanda lui ferm`. Lu` p`l`ria din mâna
lui [i \l privi direct \n ochi.
— Totul va fi bine, insist` ea. Pot merge mai departe.
— Te \ntorci la ferm`, repet` el privind-o fix cu ochii lui verzi.
Te voi conduce eu.
Kathleen \ncepu s` se simt` r`u. |ntreaga via]` tr`ise lâng`
b`rba]i care-i vorbiser` cu aceea[i autoritate incontestabil` pe care
o auzise acum \n tonul lui Cody [i de aceea, f`cuse mereu exact
ceea ce i se spusese s` fac`. |ns` acea via]` se terminase acum [i nu
mai avea de ce s` fac` vreun lucru pe care nu-l dorea, acum era
st`pân` pe via]a ei [i va face ce vrea.
— Merg mai departe, anun]` ea f`când un pas pentru a trece pe
lâng` el.
Sim]i cum degetele lui \i strâng bra]ul [i \[i \ntoarse din nou
privirea spre el. Furia \i \mpietrise tr`s`turile [i \i \ntunecase ochii.
— Ascult`-m`, zise Cody pe un ton destul de blând care tr`da
totu[i autoritatea. Politica fermei este ca atunci când are loc un acci-
dent de c`l`rie, oaspetele implicat s` se \ntoarc` la ferm`. Tu ai
c`zut destul de r`u, dar e[ti incon[tient`. Joe nu poate avea grij` de
tine, din moment ce se afl` la câ]iva kilometri de ferm` [i nu poate
ob]ine ajutor medical.
Kathleen \l privi pe Joe.
— E adev`rat?
Ochii lui Joe se m`rir` când Cody \l avertiz` din priviri c` tre-
buie s`-l sus]in`.
— Da, spuse el. Totul e spre binele t`u. De obicei, m` \ntorc cu
tot grupul la ferm`, dar din moment ce Cody este aici, te poate
duce \napoi [i eu pot continua instruirea celorlal]i.
Ei bine, nu mai avea de ce s` se opun`, \[i spuse Kathleen
\ntorcându-se spre fete.
28 PATRICIA LYNN

— Voi pute]i merge \mpreun` cu grupul, nu v` face]i griji pentru mine.


— E[ti sigur`? o \ntreb` Holly.
— Sunt sigur`, duce]i-v`. I-am re]inut destul.
|n timp ce fetele se \ntorceau la caii lor, Kathleen i se adres` lui
Joe.
— Vrei tu s` ai grij` de ele, te rog?
El \[i atinse p`l`ria [i zâmbi.
— Fii sigur` de asta.
— Mul]umesc, spuse ea, iar el \[i lu` calul [i se \ntoarse la elevii
lui. |l privi cum \i organizeaz` [i pornesc la drum. Câ]iva c`l`re]i
ridicar` mâna \n semn de salut [i Kathleen le r`spunse.
|[i \ndrept` aten]ia spre Cody care traversa drumul pentru a
aduce caii care p`[teau acolo. Nu trebuia s`-l cunoasc` prea bine ca
s`-[i dea seama c` f`cuse tot posibilul ca s` r`mân` calm.
— S` mergem, \i ordon` el când se apropie cu cei doi cai.
Kathleen \ntinse mâna pentru a apuca h`]urile calului ei, dar el
nu i le d`du.
— Nu vei c`l`ri singur`.
Ea ridic` sprâncenele surprins`.
— Vrei s` merg pe jos?
Cody o privi furios.
— Nu. Vei c`l`ri cu mine.
— Glume[ti! exclam` ea râzând ne\ncrez`toare \n timp ce privea
imensul cal negru. Nici gând, Cody.
Acesta leg` h`]urile calului ei de [aua calului s`u [i se \ntoarse
spre ea.
— Vrei s` faci ceea ce-]i cer [i s` nu mai comentezi?
— Nu, i-o \ntoarse ea \nfuriat`. Nu exist` nici un motiv pentru
care s` nu-mi pot c`l`ri calul.
— Exist`, dac` spun eu c` exist`.
UNDEVA, DEPARTE 29

— Cine ]i-a dat dreptul acesta? De ce nu te \ntorci pe drumul pe


care ai venit?
— Ei bine, scuz`-m` c` m-am ab`tut din drum pentru a vedea
dac` nu cumva ]i-ai rupt gâtul.
— Nu era nevoie. Sunt sigur` c` Joe putea face asta [i singur,
coment` ea. N-am p`]it nimic, a[a c` nu \n]eleg de ce faci atâta caz.
— Nu am timp pentru astfel de discu]ii, morm`i el \nainte de a
\nc`leca [i a \ntinde o mân` spre ea. Haide.
Ea \[i \ncruci[` bra]ele la piept [i-l privi fix.
— Nu c`l`resc pe acela[i cal cu tine, afirm` ea hot`rât`.
— Atunci va trebui s` mergi pe jos pentru c` nu vei mai \nc`leca
pe calul t`u.
— E ridicol! strig` ea. Pot c`l`ri.
— Te-a trântit o dat` din [a. Nu-mi pot asuma riscul s-o p`]e[ti
din nou.
Kathleen respir` adânc.
— Buttercup nu m` cunoa[te [i a fost gre[eala mea c` nu am
strunit-o cum trebuie.
— Ai perfect` dreptate. Ai avut noroc c` nu [i-a rupt piciorul.
— |mi pare r`u, spuse Kathleen cu sinceritate. Am intrat \n
panic`, n-am vrut s` pun calul \n vreun pericol.
Cody d`du din cap [i privi \n alt` parte.
— Hai s` ne \ntoarcem la ferm`, avem pu]in de mers [i sunt
sigur c` \mi po]i suporta prezen]a pentru câteva minute.
Kathleen r`mase pe loc, analizând situa]ia. Nu dorea s` mearg`
pe jos pân` la ferm`, dar avea impresia c` el o va l`sa s` fac` asta
dac` nu era de acord s` \ncalece pe calul lui, \ns` nici nu voia s`
stea atât de aproape de el deoarece era periculos, chiar [i pentru
un drum scurt.
30 PATRICIA LYNN

— La naiba, Kathleen, zise el furios. N-am timp pentru a[a ceva.


|nainte ca ea s`-i poat` r`spunde, \l aduse pe Lightning mai
aproape [i se aplec` prinzând-o de talie [i ridicând-o \n [a lâng`
trupul lui puternic. Kathleen se trase de lâng` el [i fu \n pericol s`
cad` din [a.
— Lini[te[te-te, o avertiz` Cody. Vei speria caii [i va trebui s` ne
\ntoarcem pe jos la ferm`. El se a[ez` mai bine \n [a. F` [i tu acela[i
lucru, \i ordon`.
Kathleen \ncerca s` stea cât mai departe de el, dar \i era greu s`
fac` asta \ntr-un loc atât de \ngust [i \n final renun]` s` mai \ncerce.
— Hai s` plec`m odat`, spuse ea.
Bra]ele lui o \nconjurar` [i ea f`cu mari eforturi s` nu-l ating`.
Era o b`t`lie pierdut`. |n curând \ncepur` s-o doar` umerii [i
spatele din cauza efortului, a[a c` se relax`. Merseser` destul de
mult [i spatele ei se apropiase de pieptul lui puternic. |ncerc` s`
ignore apropierea intim` [i se concentr` asupra mâinilor lui care
mânuiau energic calul. Degetele lui erau lungi [i ea b`nuia c` \n
palme are b`t`turi datorate muncii, \ns` se mi[cau cu o oarecare
blânde]e când mânuiau h`]urile. Se \ntreba dac` a[a procedeaz` [i
cu femeile.
Aceast` idee o f`cu s` se \ndep`rteze din nou de el, [tiind c`
nu trebuia s` gândeasc` astfel. Nu avea importan]` cum se purta
el cu femeile [i nici nu dorea s` [tie, iar el nu va vrea niciodat`
s`-i arate.
Cody nu-[i amintea când fusese mai bucuros s` ajung` la o des-
tina]ie. Nu reu[ise decât s` se st`pâneasc` s` nu galopeze cu
Lightning pân` la ferm`. Principalul era s-o dea cât mai repede pe
Kathleen jos de pe cal. Fusese o tortur` pentru el s` stea atât de
aproape de trupul ei, mai ales \n momentele \n care ea \ncerca s`
se a[eze mai bine \n [a, apoi abia reu[ise s` \ndure mirosul
UNDEVA, DEPARTE 31

parfumului ei care-i intra \n n`ri [i-l \nnebunea. La naiba, [i p`rul


ei care \i mângâia obrajii [i gâtul \n b`taia vântului. De ce nu-[i
pusese p`l`ria pe cap?
Când ea se relaxase [i spatele ei se lipise de pieptul lui, \l
cuprinsese o dorin]` pe care cu greu reu[ise s-o st`pâneasc`.
Era [ocat. La naiba, se sim]ea ca un adolescent. Trecuse mult
timp de când nu mai fusese atras de o femeie a[a cum era atras de
Kathleen.
Earl Shepherd ie[i din grajd [i Cody \l opri pe Lightning privind
ochii mira]i ai b`rbatului.
— Ce s-a \ntâmplat?
— Calul a aruncat-o din [a pe Kathleen, r`spunse scurt Cody.
Earl se apropie [i o mângâie pe Buttercup pe gât.
— De ce ai f`cut asta, b`trânico? \ntreb` el ca [i cum se a[tepta
la un r`spuns din partea calului.
— A fost vina mea, se scuz` Kathleen. N-am [tiut cum s-o
c`l`resc.
Earl ridic` din sprâncene.
— Ei bine, domni[oar` Kathleen, a]i f`cut o gre[eal`, zise el. {tiu
c` v-am \nv`]at s` v` descurca]i mai bine.
Lui Kathleen \i pl`cea acest b`trân care avea sarcina de a \ngriji
caii. Avea aproape [aizeci de ani [i vitalitatea unui copil de [ase ani.
Ea \i zâmbi.
— Ei bine, Earl, recunosc c` ai dreptate, i-o \ntoarse ea pe acela[i
ton amuzat.
— Earl, vrei s-o aju]i pe Kathleen s` coboare din [a? \ntreb` Cody
ner`bd`tor. Ridic` o sprâncean` când b`trânul dori s` mai \ntrebe
ceva. Acum, te rog, ad`ug` el nervos.
Earl se apropie [i o ajut` pe Kathleen s` ajung` cu picioarele pe
p`mânt, dup` care \i arunc` lui Cody o privire atot[tiutoare care-l
f`cu pe tân`r s` ro[easc`.
32 PATRICIA LYNN

— G`se[te un alt cal pentru Kathleen, ordon` acesta \n timp ce


se a[eza mai bine \n [a. |[i aminti senza]ia pe care o tr`ise al`turi de
trupul ei zvelt lipit de al lui.
— Ei bine, Cody, Kathleen [i Buttercup s-au \n]eles foarte bine
toat` s`pt`mâna. Poate c` azi a existat un moment neprielnic.
— V-am spus c` a fost vina mea, repet` Kathleen. Calul nu a
f`cut nimic r`u.
— Nu vreau s` te mai v`d pe calul acesta, zise Cody ridicând
tonul.
— Nu-mi pas` ce vrei tu! i-o \ntoarse ea. |mi place calul [i voi
continua s`-l c`l`resc.
Cody se \ntoarse spre Earl.
— M-ai \n]eles?
— Te-am auzit, Cody, r`spunse calm b`trânul.
Cody \njur` printre din]i. Poate c` Earl \l auzise, dar nu era sigur
c` va face ceea ce i se spusese. Spunându-[i c` e o cauz` pierdut`,
se \ntoarse spre Kathleen.
- Dac` te mai prind c`lare pe acest cal, spuse el f`r` s` mai
strige, te voi da eu \nsumi jos din [a. Ai \n]eles?
Ea \l privi uimit` [i el \i sus]inu privirea l`sând amenin]area s`
pluteasc` \ntre ei, dup` care plec` \n galop.
Capitolul 3

Oamenii aduna]i la barul Dillon erau clien]ii obi[nui]i de


sâmb`t` seara. Orchestra cânta tare, b`utura era bun` [i femeile
prietenoase. Cody se hot`râse, la câtva timp dup` ce o p`r`sise pe
Kathleen la ferma Four Aces \n urm` cu trei zile, c` are mare nevoie
de o doamn` prietenoas`. A[a c` a plecat s-o caute \n singurul loc
din Wolfe Creek unde era sigur c` poate g`si una.
Barul Dillon Honky Tonk se afla la marginea ora[ului [i \[i
crease reputa]ia de a fi un local \ncânt`tor. De fapt, nu era chiar a[a.
Cl`direa era f`cut` din pere]i de lemn, barul nu era prea mare, avea
o scen` pentru orchestr`, un ring de dans destul de mare [i multe
locuri la mese. Nu era nimic impresionant la acel local [i Jim Dillon
nu credea c` e necesar s` repare ceva ce nu era \n paragin`. Dac`
b`rba]ii doreau o atmosfer` mai rafinat`, puteau parcurge vreo
optzeci de kilometri pân` \n ora[ul Bozeman.
Cody nu venea des \n acest local, dar când o f`cea, nu avea nicio-
dat` probleme \n a g`si o partener` cu care s`-[i petreasc` seara.
Locuia de mult timp \n Wolf Creek [i \i cuno[tea pe to]i cei de acolo.
34 PATRICIA LYNN

|n aceast` sear` se trezi stând la mas` cu Adam Harrison, starul


profesionist de rodeo al ora[ului. Cody [i Adam au fost colegi de
[coal`, dar nu fuseser` niciodat` prea buni prieteni. |ntotdeauna
existase o vag` rivalitate \ntre ei doi pe care Cody nu a putut s-o
defineasc` niciodat`. Era ca [i cum erau f`cu]i ca s` nu se \n]eleag`
niciodat`, chiar [i acum, \n ciuda faptului c` Adam \l invitase la
masa lui unde st`tea \mpreun` cu prietenii, Cody [tia c` [i cel`lalt
b`rbat sim]ea la fel ca el.
Cody nu acceptase invita]ia pentru c` ar fi dorit s` stea de vorb`
cu Adam Harrison [i pro[tii care \l \nconjurau. F`cuse asta numai
pentru ro[cata care s`tea la mas` cu ei [i care p`rea exact femeia pe
care o c`uta el.
Numele ei era Tiffany [i venea din Dallas, \i pl`cea s` asiste la
rodeo [i \l \ntâlnise pe Adam cu câ]iva ani \n urm`, \n Omaha. De
atunci, când avea câteva zile libere venea s` petreac` o vacan]` cu
Adam. Mâine aveau de gând s` mearg` la rodeo \n Billings, [i \n
seara asta doreau s` se relaxeze [i s` se distreze. Asta \[i dorea [i
Cody.
Dup` ce b`u dou` pahare, se trezi pe ringul de dans ]inând-o \n
bra]e pe fierbintea Tiffany. Era \nalt`, bine f`cut` [i se potrivea per-
fect cu el. Buzele ei pline \l ivitau s-o s`rute [i pân` la sfâr[itul
melodiei lente Cody realiz` c` g`sise ceea ce c`uta.
Avea doar o mic` problem`. Din motive ciudate [i necunoscute,
chipul lui Kathleen \i ap`rea mereu \n fa]a ochilor. |ncepuse s` vad`
p`rul ei blond \n loc de cel ro[cat al femeii cu care dansa [i ochi
alba[tri \n loc de verzi, iar trupul pe care-l ]inea acum \n bra]e era
mult mai plin decât formele zvelte al`turi de care c`l`rise. |l \nfuria
faptul c` o femeie vulnerabil` cu zâmbet blând \l urm`rea \n timp
ce \n bra]ele lui se afla o femeie plin` de via]` [i de dorin]`. Nu avea
nici un sens.
Ajuns la mas`, comand` \nc` un rând de b`uturi. F`când efor-
turi pentru a o scoate pe Kathleen din mintea lui, Cody \[i trase
UNDEVA, DEPARTE 35

scaunul lâng` Tiffany [i-i \nconjur` umerii cu un bra]. Ea \i zâmbi


seduc`tor, lucru care alt` dat` i-ar fi f`cut sângele s` fiarb`... Se
\ndoia c` nu a luat-o razna.
|[i b`u \ncet paharul \n timp ce asculta neatebt povestirile lui
Adam despre rodeo. Cody nu-i acord` nici o aten]ie pân` când
b`rbatul nu se opri \n mijlocul unei propozi]ii.
— Dumnezeule, zise Adam uimit \n timp ce ochii lui negri
urm`reau pe cineva din \nc`pere. Am fost plecat prea mult timp.
Cine este \ngerul care a intrat \n bar, Cody?
Cody se \ntoarse nemul]umit \n direc]ia indicat` de Adam [i
aproape c`zu de pe scaun. Kathleen st`tea lâng` u[`, destul de
timid`, dar mai frumoas` decât \[i imaginase el vreodat` c` este. N-o
v`zuse \mbr`cat` decât \n blugi [i c`m`[i largi, iar acum \[i d`dea
seama exact ce pierduse.
Fusta ei mulat` de blugi \i contura perfect [oldurile [i se oprea
mai sus de genunchi pentru a-i dezv`lui picioarele lungi [i zvelte.
Bluza cu mâneci lungi era bleu [i o f`cea s` arate sexy, accentuând
culoarea ochilor [i mulându-se pe sânii frumo[i.
Cel pu]in a[a i se p`rea lui Cody. Ce naiba c`uta Kathleen aici?
Ultimul loc \n care trebuia s` se afle o femeie singur` era un bar
plin de cowboy \n c`utare de distrac]ii. Dac` cineva trebuia s`-i
spun` asta, atunci el va fi acela.
Se ridic` \n momentul \n care John [i Mattie ap`rur` \n spatele
ei. C`zând \napoi \n scaun, Cody lu` paharul de pe mas` [i-l d`du
peste cap.
Adam se ridic` [i \i arunc` o privire aspr` lui Cody.
— E rud` cu John sau cu Mattie?
— E sora lui John, r`spunse el sec.
Adam se strâmb` [i lovi cu pumnul \n mas`.
36 PATRICIA LYNN

— Mul]umesc, zise el \nainte de a \ncepe s` traverseze sala.


Cody \[i puse coatele pe mas` [i \[i frec` fa]a cu mâinile. Era o
situa]ie aproape amuzant`. Adam era un lup \n c`utarea pr`zii [i
Kathleen un mielu[el ne[tiutor. Dumnezeule, de ce seara trebuia s`
se termine r`u?
— Te sim]i bine, Cody? Degete lungi \i mângâiau spatele.
Tiffany. Uitase de ea. Când intrase mai devreme \n bar \[i spusese
c` ea este femeia care-l va face s` se lini[teasc`, dar acum trebuia s`
recunoasc` faptul c` se \n[elase. Ceea ce c`uta nu va g`si niciodat`
\n bra]ele ei generoase.
— Bun`, Cody. Ce surpriz` s` te g`sesc aici \n seara asta.
Privi \n sus [i o v`zu pe Mattie care-i zâmbea.
— Pot spune acela[i lucru [i despre tine.
— Ne-am gândit c` trebuie s`-i ar`t`m lui Katie via]a de noapte
local`, spuse John.
— De fapt, e singura pe care o poate oferi Wolfe Creek, le explic`
Adam. Dar e destul de bun` pentru un or`[el. Sta]i cu noi, nu-i a[a?
John \ncuviin]`.
— Sigur.
Se aduceau scaune de la celelalte mese \n timp ce Adam f`cea
prezent`rile. Când se a[ezar` cu to]ii, Cody nu r`mase surprins s-o
vad` pe Kathleen ocupând scaunul de lâng` Adam, dar la cel`lalt
col] al mesei. O putea vedea destul de bine [i observ` c` cerceii ei
de aur sclipeau \n lumina becurilor. Ce naiba \[i f`cuse la p`r? Era
strâns \ntr-o coafur` interesant` [i nu mai p`rea atât de vulnerabil`
\n timp ce discuta cu Adam Harrison. D`dea impresia c` e mai mult
decât capabil` s` aib` grij` de ea \ns`[i.
Cody se ridic` repede \n picioare [i \ntinse o mân` spre Tiffany.
— Hai s` dans`m.
Descoperi \n curând c` ringul de dans nu era destul de departe
de mas` [i c` privirile lui erau mereu atrase de grupul aflat acolo.
UNDEVA, DEPARTE 37

John [i Mattie se hot`râser` [i ei s` danseze l`sând-o astfel pe


Kathleen singur` cu Adam. Bra]ul lui era \ntins pe speteaza
scaunului pe care st`tea ea, iar Kathleen \[i aplecase capul spre el
\n semn c` asculta cu aten]ie ceea ce i se spunea. Formau un cuplu
ciudat [i Cody \[i dorea s` poat` face ceva ca s`-i despart`.
— Vrei s` plec`m? \i suger` Tiffany \n timp ce-i mângâia gâtul cu
degetele ei sub]iri. Putem merge \n camera mea.
Era o idee. Tot ce trebuia s` fac` era s` se \ndrepte spre u[` la
bra] cu femeia incredibil de senzual` de lâng` el. Putea pune pariu
c` dup` ce va petrece câteva minute \n bra]ele ei va uita complet de
Kathleen Hunter. Cel pu]in \[i va domoli dorin]ele pe care i le
stârnise ea.
Se opri din dans [i o privi. Nu \n]elegea obsesia pentru
Kathleen, dar pân` va reu[i s` \n]eleag` [tia c` trebuie s` plece ori-
unde cu Tiffany sau cu oricare alt` femeie.
— |mi pare r`u, spuse el blând \n timp ce-[i punea mâinile pe
umerii ei. E[ti o femeie frumoas`, dar nu cred c` e o idee prea bun`
s` mergem \n camera ta.
Un zâmbet atot[tiutor \nflori pe buzele ei.
— M-am gândit c` asta vei spune, zise ea \nconjurându-i gâtul cu
bra]ele. Cred c` am \nceput bine, dar tu te-ai pierdut undeva pe drum.
El râse \ncet.
— E un fel de-a spune.
— P`cat, spuse ea oftând cu regret. Putea fi o noapte minunat`.
— Nu m` \ndoiesc, murmur` el. Sim]i cum este tras de mâinile
ei [i s`rutat a[a cum [i-ar fi dorit orice b`rbat s` fie. Cody \[i
amintea c` alt`dat` n-ar fi rezistat unei asemenea tenta]ii.
Tiffany \l eliber` [i zâmbi.
— Nu po]i \nvinui o femeie pentru c` a \ncercat.
— Haide, spuse el conducând-o \napoi la mas`. |]i voi oferi un
pahar.
38 PATRICIA LYNN

— Comand`-l tu, zise ea. Eu trebuie s` m` duc la toalet`.


Când ajunse la mas` \l g`si numai pe John.
— Unde este Mattie? \ntreb` el \n timp ce se a[eza.
John ar`t` spre ringul de dans.
— E acolo cu Joe. I-am spus c` poate dansa toate melodiile
s`lt`re]e cu al]i b`rba]i, dar s` le p`streze pentru mine pe cele
lente.
Cody zâmbi.
— Mi se pare normal.
Privi spre ringul de dans spunându-[i c` n-o caut` pe Kathleen,
dar când o localiz` nu-[i mai putu lua ochii de la ea. Adam \ncerca
s-o \nve]e câ]iva pa[i [i ea \i \ncerca stângace, \mpiedicându-se [i
ag`]ându-se de el pentru a-[i men]ine echilibrul. B`rbatul \i
cuprinse talia [i Cody f`cu un mare efort pentru a r`mâne pe scaun.
— Pe cine urm`re[ti? \l \ntreb` John.
— Pe nimeni, r`spunse aspru Cody \n timp ce li se serveau
b`uturile. |[i lu` paharul [i b`u jum`tate din el dintr-o \nghi]itur`.
John ridic` o sprâncean` [i \[i \ntoarse privirile spre ringul de
dans.
— Katie pare c` se distreaz` de minune, spuse el bucuros.
— Kathleen ar face mai bine s` aib` grij` ce mesaje transmite
pentru c` altfel se va trezi \ntr-o \ncurc`tur` c`reia nu-i poate face
fa]`, preciz` Cody cu asprime.
John \[i frec` b`rbia.
— Nu [tiu. Are treizeci [i patru de ani [i cred c` [i-a dat seama
de lucrurile c`rora le poate face fa]`.
— B`rba]ii de aici sunt diferi]i de cei pe care-i cunoa[te ea. Nu
sunt gentlemenii rafina]i pe care i-a \ntâlnit ea pân` acum.
Joe \[i privi prietenul.
— Te incluzi [i pe tine \n aceast` categorie, Cody?
Cody \[i goli paharul [i \l trânti pe mas` cu zgomot.
UNDEVA, DEPARTE 39

— Mai ales pe mine, spuse el ridicându-se.


Melodia se schimbase \ntr-una lent` [i dansatorii umpluser`
ringul. Când realiz` c` Adam [i Kathleen nu aveau de gând s` se
\ntoarc` la mas`, Cody se avânt` \n mul]ime.

***

Kathleen nu-[i reamintea s` se mai fi distrat vreodat` atât de


bine. Era sigur` c` nu se sim]ise niciodat` atât de bine \n compania
lui Gary. Reu[ise s` se relaxeze ca [i când nu mai avea nici o grij`.
|[i spuse c` asta se putea \ntâmpla numai din cauza influen]ei lui
Adam. Ea \i privi figura atr`g`toare [i el \i zâmbi f`când-o s` se simt`
ca o femeie senzual`. Era mul]umit` de asta, pentru c` niciodat` nu
se sim]ise dorit` din punct de vedere emo]ional [i fizic, \ns` ceva
din privirile lui Adam o f`cea s` cread` c` nu este o femeie care
poate l`sa indiferent un b`rbat.
— V` sup`ra]i dac` v` \ntrerup?
Kathleen privi \n sus [i sim]i cum noile ei sentimente se
evapor`. |l catalogase deja pe Cody Washington al`turi de Gary [i
de tat`l ei: un b`rbat autoritar care dore[te s`-i controleze pe cei
din jurul lui.
— Termin`, Cody, \l dojeni Adam. Abia \ncepeam s` ne
cunoa[tem mai bine unul pe altul.
— Mi-am dat [i eu seama de asta, i-o \ntoarse Cody. Poart`-te ca
un gentleman, Adam. {tiu c` e greu, dar \ncearc` m`car.
Kathleen sim]i cum Adam se \ncordeaz` la auzul acelei insulte.
Ea oft` [i \l privi sup`rat` pe Cody.
— E-n regul`, Adam, spuse ea zâmbindu-i. De ce nu te \ntorci la
mas` pentru a-mi comanda \nc` un pahar cu ceea ce am b`ut mai
\nainte?
El ezit`, \n cele din urm` \i ced` locul lui Cody, privindu-l
sup`rat \nainte de a pleca de pe ringul de dans.
40 PATRICIA LYNN

— Câte pahare ai b`ut? o \ntreb` Cody când o lu` de mân` [i o


trase mai aproape de el.
Ea se asigur` c` \ntre ei r`m`sese o oarecare distan]` \n timp ce
\ncepeau s` danseze.
— Nu [tiu, recunoscu ea, dar sunt sigur` c` nu am b`ut nici
jum`tate cât tine.
— Nu \ncape \ndoial`, morm`i el studiind-o. Dac` obrajii \]i sunt
ro[ii [i ochii \]i str`lucesc din cauza b`uturii, \]i sugerez s-o iei mai
\ncet.
— {i amândoi [tim cât de mult te pricepi s` dai sfaturi.
— Ei bine, din moment ce sunt atât de priceput ai face bine s`
m` ascul]i [i s` m` la[i s`-]i mai sugerez ceva, spuse el ignorând
zâmbetul ei. Ai grij` \n privin]a starului de rodeo. Nu e atât de dulce
[i de inocent pe cât dore[te el s` par`.
— Chiar a[a? i-o \ntoarse ea. Voi lua \n considerare acest lucru.
El scutur` din cap.
— Când o face plopul pere. Nu ai de gând s` m` ascul]i [i amân-
doi [tim asta foarte bine.
— Ei bine, de ce te-a[ asculta? M` avertizezi \n leg`tur` cu Adam,
dar tu aproape ai devorat-o pe femeia aceea ro[cat`, chiar \n
mijlocul ringului de dans.
El ridic` o sprâncean`.
— E[ti geloas`, Kathleen?
— Scute[te-m`! exclam` ea ridicând ochii \n tavan. Te flatezi sin-
gur, Cody.
El nu f`cu decât s` zâmbeasc` superior, lucru ce o enerva la
culme. L`s` privirea \n jos [i abia atunci realiz` c` el reu[ise \ntr-un fel
s` se apropie de ea, f`r` a mai l`sa nici un centimetru \ntre ei. Sim]i
cum sânii ei erau presa]i de pieptul lui [i senza]iile ciudate pe care i
le trezea acest lucru. Era uimitor, pentru c` Adam o ]inuse mult mai
UNDEVA, DEPARTE 41

strâns \n bra]e [i nu sim]ise absolut nimic \n acele momente. |ncerc`


s` se retrag`, dar Cody \[i \ncord` bra]ul care-i \nconjura spatele.
Ridic` privirea spre el [i-l v`zu fixând-o cu o intensitate care \i
alung` orice gând logic.
|ncercând s` treac` peste acest moment tensionat, \l \ntreb`:
— De ce sim]i mereu nevoia s`-mi dai ordine?
El oft`.
— Nu [tiu. Mi se pare un lucru necesar.
Ea râse amuzat`.
— Ei bine, nu e necesar, pentru c` am primit ordine \ntreaga
mea via]`. Recent m-am hot`rât c` e timpul s` iau singur` ini]iative
[i s` tr`iesc a[a cum doresc. Nu am nevoie de tine sau de alt b`rbat
ca s`-mi spun` ce pot [i ce nu pot s` fac.
Kathleen \l sim]i \ncordându-se [i realiz` c` \l deranjase remarca ei.
Când \i \ntâlni din nou privirea, v`zu c` ochii lui verzi erau \nghe]a]i.
— Te pot asigura c` nu am inten]ia s` intervin \n via]a ta \n
vreun fel, o inform` el cu r`ceal`. P`rerea mea personal` este c` ar
fi mai bine pentru tine s` te \ntorci cât de curând la Chicago. Nu
apar]ii acestui loc [i nu vei apar]ine niciodat`. E[ti prea fragil` pen-
tru o asemenea via]`.
Kathleen reu[i s` se elibereze din \mbr`]i[area lui cu for]a pe
care i-o d`du furia.
— S` nu-mi mai spui niciodat` ce trebuie s` fac, zise ea ridicând
tonul. Nu dau doi bani pe p`rerile tale sau pe sugestiile pe care mi
le faci. Voi c`l`ri ce cal vreau. Voi r`mâne \n Montana dac` a[a
hot`r`sc. Voi dansa cu cine vreau. De fapt, dac` vreau s` m` culc cu
to]i b`rba]ii din aceast` \nc`pere, a[a am s` fac!
|n jur se auzir` urale ca r`spuns la afirma]ia ei. Clipi uimit`. Fusese
atât de nervoas` \ncât uitase unde se afl` [i acum era clar c` mul]imea
auzise impresionantul ei discurs, deoarece melodia era pe terminate.
Un cowboy care parc` mersese s`pt`mâni \ntregi prin praf se
apropie de ea.
42 PATRICIA LYNN

— M` ofer voluntar s` fiu primul, doamn`, spuse el zâmbind


plin de speran]`.
Kathleen \l privi, oripilat` de ceea ce f`cuse.
— |mi pare r`u, prietene, interveni Cody f`când un pas spre el.
Doamna a fost luat` de val, continu` el \n timp ce-o lua de bra] [i
pornea spre u[`. Kathleen [tia c` ori merge al`turi de el ori va fi
târât`. Aerul rece de afar` era minunat [i Cody nu \ncetini pasul, iar
Kathleen se str`dui s` se ]in` dup` el.
Când ajunser` la camioneta lui, Cody o lipi de portier` dup`
care \i eliber` bra]ul [i-i cuprinse capul cu mâinile \n timp ce-i ap`sa
trupul cu al lui, ]inând-o ca \ntr-o capcan`.
— Dac` trebuie s` fie cineva primul, eu voi fi acela, rosti el
\nainte de a o s`ruta.
Kathleen fu cuprins` imediat de mii de senza]ii. Nu era nici o
urm` de tandre]e \n acest s`rut, ci numai o for]` posesiv` care o
f`cu s`-i r`spund` cu aceea[i pasiune. Degetele lui se plimbau
acum prin p`rul ei [i o ]ineau tot captiv` pentru a smulge [i ultima
pic`tur` de pasiune. El \i trezi dorin]e neb`nuite [i dori s`-l ating`,
\ns` bra]ele \i erau prinse la spate.
|ntr-un târziu, Cody se \ndep`rt` de ea. Auzi un suspin \n timp
ce el \[i rezema fruntea de a ei [i \[i mi[ca ne\ncetat degetele \n
p`rul ei. Putea s`-i aud` respira]ia sacadat` [i putea sim]i mi[c`rile
pieptului lui \nsetat de aer.
Kathleen sim]ea o multitudine de emo]ii contradictorii care o
f`ceau s` nu mai poat` gândi. |ncerca doar s` respire normal [i s`-[i
sus]in` trupul pe genunchii care \i tremurau.
Cody o eliber` [i se \ndep`rt`. Aerul rece o \mpresur` [i-i lini[ti
nervii, dar trebui s`-[i frece bra]ele cu mâinile pentru a se \nc`lzi.
— Kathleen...
— Cred c` am v`zut camioneta lui aici, John, se auzi vocea lui
Mattie la o oarecare distan]`.
UNDEVA, DEPARTE 43

Kathleen \l auzi pe Cody oftând cu acela[i regret pe care-l auzise


\n vocea lui când \i rostise numele. O durea prea mult ceea ce
vedea acum \n ochii lui.
— Ar fi mai bine s` pleci, murmur` el.
Kathleen ezit` \nainte de a ridica ochii spre el. Fa]a \i era
ascuns` de umbrele din jur [i ea nu realiz` c` el se mi[c` decât când
mâna lui \i mângâie blând obrazul. Se aplec` \ncet [i o s`rut`
tandru pe buze.
— Noapte bun`, Kathleen, \i [opti el.
R`mase uimit` [i descoperi c` era mai dezorientat` din cauza
tandre]ii lui decât de for]a pe care o ar`tase mai devreme. Plec`
agale de lâng` el [i când \i \ntâlni pe John [i pe Mattie, Cody
p`r`sea deja parcarea \n camioneta lui.

***

— Mam`? Cât timp vom r`mâne aici? \ntreb` Heather.


Kathleen \mpacheta argint`ria \n [erve]ele de hârtie [i se opri
pentru a-[i \ndrepta aten]ia spre fiica sa.
— Nu suntem aici decât de trei s`pt`mâni, drag`.
— Mi s-a p`rut c` au trecut trei ani.
Kathleen zâmbi [i se \ntoarse la treburile ei.
— Heather, chiar nu te-ai sim]it bine, sau vrei s` fii urâcioas`?
— A[a [i sunt, insist` ea. Mi-e dor de prietenii mei din Chicago [i...
Kathleen \i arunc` o privire curioas`.
— {i? insist` ea.
— Mi-e dor de tata, se plânse ea. De ce n-a sunat de când sun-
tem aici? I-ai spus c` venim aici, nu-i a[a?
— {tii foarte bine c` i-am spus. Kathleen oft`, ne[tiind cum s`
r`spund` \ntreb`rilor fiicei sale. Chiar dinainte de terminarea
44 PATRICIA LYNN

divor]ului, Gary nu le mai contactase regulat pe fiicele lui. Ea nu


fusese deloc surprins`, dar fetele fuseser` dezam`gite, mai ales
Heather. Kathleen trebuise s` g`seasc` explica]ii plauzibile pentru
perioadele lungi \n care tat`l lor nu le c`uta.
— Crezi c` tata se va c`s`tori cu Jackie? \ntreb` Heather sup`rat`.
Numai dac` va fi destul de de[teapt` ca s` r`mân` \ns`rcinat`,
\[i zise Kathleen \n sinea ei. Regret` imediat acest gând deoarece
Jackie Ward nu fusese motivul real pentru care se desp`r]ise de
Gary; acest lucru se \ntâmplase cu mult timp \nainte de apari]ia ei.
— Cred c` va trebui s`-l \ntrebi pe tat`l t`u. Eu nu-]i pot oferi
nici un r`spuns, zise Kathleen \n timp ce-[i termina treaba.
— }i-a fost vreodat` dor de el?
Kathleen \[i privi mirat` fiica deoarece auzise provocarea din
tonul ei [i trebuia s`-i dea un r`spuns adecvat.
— Când vei mai cre[te, Heather, toate aceste lucruri \]i vor fi
mult mai clare. Acum trebuie s` \n]elegi c` \n situa]ia dat` nu exist`
\nving`tori, spuse ea mângâind obrazul lui Heather. De asemenea,
nu suntem du[mani. Nu m` mai \nvinui pe mine de toate cele
\ntâmplate.
Heather o privi un timp, dup` care se \ndep`rt` de ea.
— Te-ai schimbat de când am venit aici, spuse fata cu o voce
stins`.
— M-am schimbat? rosti surprins` Kathleen. |n ce sens?
Heather oft`.
— Pari mai fericit` aici, ca [i când ai dori s` r`mâi.
— Ei bine, presupun c` ai dreptate [i poate c` voi dori s` r`mân.
Kathleen realiz` c` f`cuse o gre[eal`, când v`zu privirea de ado-
lescent rebel din ochii lui Heather.
— Nu vreau s` r`mân aici, anun]` ea. Trebuia s`-]i dai seama de
asta. |l voi suna pe tata chiar acum [i voi pleca s` locuiesc la el.
UNDEVA, DEPARTE 45

— Heather...
— Nu, nu vreau s` te ascult, o \ntrerupse ea nervoas`. Te
gânde[ti numai la tine. Nimic nu m` va face s` r`mân aici.
|nainte ca mama ei s` se poat` mi[ca, Heather ie[ea din sala de
mese trântind furioas` u[a vechii cl`diri.
Kathleen \[i frec` tâmplele. La naiba! De fiecare dat` când cre-
dea c` face un progres cu Heather, se trezea \n mijlocul unei b`t`lii.
Aceasta \ncepuse din seara \n care ea [i Gary \[i anun]aser` fetele c`
divor]eaz`. Dup` discu]ia pe care o avuseser` atunci cu Heather
r`m`seser` f`r` replic` [i Gary, ca de obicei, o l`sase pe Kathleen
s` rezolve problema. El nu avea timp pentru scene emo]ionale, asta
era treaba so]iei lui.
|n toiul evenimentelor, Kathleen nu st`tuse s` se gândeasc` de
ce fusese Gary atât de generos. La \nceput era atât de naiv` \ncât s`
cread` c` el dorea ca ea [i fetele s` nu duc` lips` de nimic, dar apoi
\[i d`duse seama c` nu f`cuse decât s`-[i pl`teasc` vina. O pl`tise
ca s`-l lase \n pace [i ea fusese atât de proast` \ncât nici m`car nu
realizase asta.
C`s`toria lor se terminase cu mul]i ani \n urm`, dar el r`m`sese
tat`l fetelor, indiferent dac` \i convenea sau nu. Problema lui
Heather nu se va rezolva pân` când el nu va avea curajul s` discute
sincer cu ea.
Kathleen nu se \ndoise niciodat` de faptul c` Heather va dori s`
se \ntoarc` la Chicago, dar [tia foarte bine c` Gary nu-i va permite
asta niciodat`. Mai [tia [i c` Heather va fi [ocat` de r`spunsul lui [i
c` tot ea va fi \nvinuit` pentru asta. Va fi vina ei pentru c` ea
hot`râse s` vin` \n Montana.
Kathleen era \ntr-o situa]ie imposibil`, dar avea de gând s` stea aici.
Era timpul s`-i dea un telefon so]ului ei pentru a l`muri câteva lucruri.
Capitolul 4

Zgomotul unor pa[i o trezi pe Kathleen din visare [i a[teptându-se


s` fie unul dintre oaspe]i, se \ntoarse zâmbind. Când \l v`zu pe
Cody zâmbetul \i disp`ru [i pulsul i se acceler`.
— {i mie \mi pare bine s` te v`d, remarc` el sec.
— Credeam c` ai c`zut \n vreo pr`pastie sau c` ai p`]it ceva, i-o
\ntoarse ea.
Trecuse aproape o s`pt`mân` de când se \ntâlniser` la barul lui
Dillon [i nu-l mai v`zuse de atunci. Ea \nc` nu-[i d`dea seama ce
simte \n leg`tur` cu ce se \ntâmplase atunci, senza]iile o cople[eau
[i nehot`rârea o enerva mai mult ca alt`dat`.
— Am fost ocupat. Cody \naint` câ]iva pa[i \n camer` [i ea se
trezi admirând liniile frumoase ale trupului lui. |[i ]inea p`l`ria \n
mâini [i p`rul lung \i c`dea pe frunte \ntr-o dezordine
fermec`toare. B`rbatul din fa]a ei crea iluzia unui cowboy roman-
tic, [i aproape c` oft` când el se apropie \nc` pu]in. Ce fraier` era!
F`cându-[i de lucru cu argint`ria, se \ndep`rt` cât de mult
putea.
— Ei bine, ai venit dup` ceva anume, sau numai ca s` m`
h`r]uie[ti pe mine?
UNDEVA, DEPARTE 47

— Am venit s`-]i vorbesc. Crezi c` se poate?


— Vrei s` vorbe[ti cu mine? \ntreb` ea ne\ncrez`toare. E[ti sigur
c` nu m` confunzi cu altcineva? Credeam c` tot ce vrei s` faci este
s` ]ipi la mine.
V`zu cum el se \ncordeaz` [i regret` ceea ce spusese.
— Bine, admise ea venind lâng` el. Despre ce vrei s` vorbim?
El se relax` pu]in.
— Cred c` ar fi mai bine s` facem o plimbare c`lare pân` la mine
acas`. El avu o ezitare [i \[i strânse p`l`ria \n mân`. Tat`l meu
dore[te s` te cunoasc`.
Kathleen \l privi \nm`rmurit`.
— Tat`l t`u?
— Mda.
Cody se f`stâci [i l`s` privirea \n jos ca [i când era jenat de
aceast` situa]ie.
— De ce? \ntreb` ea, suspicioas`.
|n ochii lui verzi ap`ru un lic`r de iritare. Nu [tia dac` \l ener-
vase ea sau tat`l lui.
— Mi-a spus c` vrea s-o cunoasc` pe femeia pentru care m-am
f`cut de râs \n public.
Kathleen ridic` din sprâncene.
— Este un eveniment atât de rar \ncât necesit` o prezentare? se
mir` ea.
— Rar? zise el râzând amuzat. S` spunem inexistent. De fapt nu-mi
aduc aminte s` fi fugit vreodat` \mpreun` cu o femeie de pe ringul
de dans. F`cu o pauz` [i o privi lung. {i asta pentru c` n-a existat
nici o femeie care s` m` provoace astfel.
— De ce spui asta? \ntreb` ea curioas`. Niciodat` n-a reac]ionat
cineva fa]` de mine a[a cum ai f`cut tu. Nu am provocat niciodat`
vreun conflict.
De fapt, \ntreaga ei via]` fusese lipsit` de emo]ii. Gary nu ridica
prea des tonul, \[i impunea ordinele [i dorin]ele pe un ton indiferent.
48 PATRICIA LYNN

Nu avea importan]` faptul c` ea se enerva deoarece el \i sugera cu


autoritate c` este proast` [i imatur`. Tot ce nu era \n ordine era din
vina ei, sau a[a dorea el s-o fac` s` cread`.
Cody \[i puse p`l`ria pe cap.
— S` spunem c` asta se datoreaz` caracterului meu [i s` l`s`m
lucrurile a[a, suger` el. Vrei s` mergi cu mine, sau nu?
Ea ezit` privind ochii lui str`lucitori, dup` care oft`.
— Sigur. De ce nu?
— Mul]umesc, ripost` el sarcastic \n timp ce se \ndrepta spre
u[`. M` duc s`-]i preg`tesc un cal.
— S` fie Buttercup.
El \ncetini pasul, dar nu se opri din drum.

***

Kathleen se a[tepta ca el s` locuiasc` \ntr-o caban` la marginea


p`durii, simpl` [i func]ional` pentru stilul de via]` a doi b`rba]i sin-
guri. Nu era preg`tit` s` vad` scena din fa]a ei când trecur` de un
deal [i ap`ru o vale \nsorit`.
Aten]ia \i fu atras` de paji[tea cu iarb` gras` \ntins` pe acri
\ntregi [i str`b`tut` de garduri albe care delimitau grajdurile [i
locurile pentru p`scut. Lucerna \nalt` unduia \n b`taia vântului [i
aspersoarele ridicau o u[oar` cea]` la orizont.
Drumul pavat ajungea la cas` [i la garajul \n care se aflau trei
ma[ini. Flori multicolore \nconjurau casa alb cu bleu, dându-i un
farmec deosebit. Chiar dac` era o extravagan]` \n aceste locuri,
totul p`rea perfect.
Kathleen \l privi pe Cody [i-l v`zu examinând-o.
— Am impresia c` sunt multe lucuri pe care nu le [tiu despre
tine, zise ea mirat`.
El \[i ridic` p`l`ria mai sus pe frunte.
UNDEVA, DEPARTE 49

— Pot spune chiar c` nu [tii aproape nimic despre mine.


— Ceea ce ]i-ai [i dorit.
El oft` [i privi \n jur.
— Earl mi-a spus c` nu ai un post anume la ferma Four Aces.
|n acel moment Cody \ntoarse ochii spre ea.
— Nu ]i-am spus niciodat` c` lucrez acolo.
— Nu, \ns` eu mi-am imaginat c` lucrezi pentru fratele meu.
El oft` din nou.
— Dac` m-ai fi \ntrebat ]i-a[ fi spus cum stau lucrurile.
Kathleen \[i spuse c` era cel mai enervant b`rbat din câ]i
cunoscuse [i respir` adânc pentru a reu[i s` se calmeze.
— Bine, te \ntreb acum. Ce leg`tur` exist` \ntre tine [i John?
Lightning era nelini[tit [i Cody \l struni.
— John a venit aici pentru a-[i realiza un vis. Tot ce am f`cut a
fost s`-l ajut s-o fac`.
— A[a c` i-ai dat bani pentru asta sau ce ai f`cut?
— A fost un aranjament de afaceri, Kathleen. De fapt, eu sunt
numai omul de leg`tur`. Afacerea e \ncheiat` \ntre John [i tata. Eu
doar le-am f`cut cuno[tin]`.
— Tat`l t`u, spuse ea gânditoare \n timp ce privea valea superb`
din fa]a ei. Oare numele lui \mi este cunoscut?
— Depinde. Dac` [tii ceva despre lumea artei, s-ar putea s` fi
auzit de el.
— Am muncit o vreme ca voluntar la un mic muzeu din Chicago,
care se ocupa de arta western.
— Atunci probabil c`-i vei recunoa[te numele.
— Olan Washington, [opti ea.
— Exact.
Ei bine, asta explica opulen]a din fa]a ei. Olan Washington era
unul dintre cei mai mari arti[ti americani [i stilul lui unic \mpreun`
50 PATRICIA LYNN

cu talentul \nn`scut \l f`cuser` cunoscut \n lumea artei mondiale.


|n decursul anilor pictase sute de tablouri cu Vestul lui iubit [i natu-
ra care \l \nconjura.
— Bunicul meu s-a stabilit aici, \i explic` el. Casa pe care a con-
struit-o se afl` mai la nord, \ntr-o p`durice, zise Cody ar`tând \n
acea direc]ie, dar ea nu reu[i s` vad` decât forma acelei cabane prin
umbra copacilor. Acolo locuiesc eu. A fost modernizat` [i am tot ce-mi
trebuie acolo.
— Deci tat`l t`u locuie[te singur \n casa cea mare?
— Mai mult sau mai pu]in. Mama a murit acum patru ani [i când
tr`ia \i pl`cea s` primeasc` vizite. Se pare c` exist` tot timpul câte
cineva \n trecere pe la noi.
— E o treab` destul de complicat`. Tat`l t`u are timp pentru a[a
ceva? Sau tu e[ti cel care se ocup` de oaspe]i?
Cody scutur` din cap.
— E clar c` talentul tat`lui meu este altul. Bunicul meu era
foarte mândru de realiz`rile lui, chiar dac` pentru el p`mântul era
singura dragoste. Când am crescut, [i-au dat cu to]ii seama c` nu
am mo[tenit nimic din talentul tat`lui meu ci numai dragostea
bunicului pentru acest p`mânt. Era \n sângele meu, a[a cum fusese
\n al lui, spuse Cody zâmbind satisf`cut. Datorit` carierei tat`lui
meu am avut posibilitatea de a c`l`tori prin lume, dar niciodat` nu
m-am \ndoit c` numai aici voi g`si ceea ce-mi doresc. D`du pinteni
calului. Haide. O s`-]i ar`t \mprejurimile.
Câteva minute mai târziu, Kathleen se trezi \n holul r`coros al
casei. A[a cum se a[teptase, stilul arhitectural era rustic, cu podele
de lemn lustruit [i carpete indiene. Scara spre etaj era chiar \n fa]a
ei, la stânga se afla sufrageria, iar la dreapta era o camer` cu u[i
glisante, care p`rea a fi un birou. Chiar \n fa]a acelor u[i era un
[emineu din piatr` a c`rui frumuse]e era accentuat` de tabloul
minunat ag`]at deasupra lui.
UNDEVA, DEPARTE 51

— Intr`, o invit` Cody. M` duc s`-l caut pe tata.


Kathleen intr` \n camer` [i se \ndrept` direct spre tablou, intri-
gat` de frumuse]ea lui. Era Montana \n cea mai splendid` postur`:
mun]i \n nuan]e bleu cu gri la poalele c`rora p`[unile verzi erau
str`b`tute de cai [i o c`l`rea]` al c`rei p`r negru str`lucea \n lumina
apusului.
— V` place?
Kathleen se \ntoarse când auzi \ntrebarea, [i-l v`zu pe b`rbatul
care st`tea \n pragul u[ii. Fiul lui \i sem`na perfect [I, cu toate c`
era \n vârst`, Olan Washington se mi[ca gra]ios, cu u[urin]a unui
tân`r.
— Este minunat, spuse ea. Mi-ar pl`cea s` v`d locul unde l-a]i
pictat.
Ochii lui verzi erau plini de regrete când scutur` din cap.
— Mi-e team` c` nu pot \mp`rt`[i asta cu nimeni. Aceast` mic`
parte din rai exist` numai aici, zise el ducând o mân` la cap. {i aici,
ad`ug` punând mâna deasupra inimii. Este paradisul meu
personal.
Kathleen \[i \ndrept` din nou aten]ia spre tablou [i zâmbi.
— Atunci cred c` e [i mai frumos.
El \i \ntoarse zâmbetul [i \ntinse mâna.
— Mul]umesc. Trebuie s` fi]i Kathleen Hunter. Eu sunt Olan
Washington.
— E o pl`cere s` v` \ntâlnesc.
— Ei bine, sper s` nu crede]i c` sunt un [antajist, dar eram
ner`bd`tor s-o cunosc pe femeia care a fost destul de curajoas`
pentru a-l provoca pe fiul meu.
Kathleen ro[i.
— Nu cred c` a fost vorba de curaj, recunoscu ea cu un aer
nec`jit. Cred c` am b`ut prea mult.
El râse amuzat.
52 PATRICIA LYNN

— Am admirat \ntotdeauna femeile care au reu[it s` fie sincere,


chiar [i \n detrimentul lor, zise el eliberându-i mâna. V` pot oferi [i
eu un pahar?
— Jenny aduce imediat b`uturile, zise Cody intrând \n \nc`pere.
Cred c` v-a]i cunoscut.
— Da, spuse Olan privindu-[i fiul. Am discutat despre peisajul
pe care l-am pictat aici.
— Ah, peisajul fantastic. Ai \mp`rt`[it secretul cu ea?
— Da.
Cody ridic` o sprâncean` privind-o pe Kathleen.
— Ar trebui s` fii onorat`. Tata n-a mai \mp`rt`[it cu nimeni
pove[tile fantastice ale acestui tablou \ncânt`tor, zise el privindu-[i
amuzat tat`l [i l`sând-o uimit` de expresia incredibil` de pe fa]a lui.
Dac` ar fi privit-o astfel vreodat` s-ar fi topit la picioarele lui.
— |mi periclitezi reputa]ia, \l cert` Olan. Ce va crede oaspetele
nostru? Te rog, spuse el \ntreptându-se spre canapea. Ia loc,
Kathleen. |]i pot spune Kathleen?
— Da, desigur.
Ea se a[ez` pe un scaun tapi]at cu brocart de un albastru
regal.
— {i tu trebuie s`-mi spui Olan, nu vreau s` aud nici un dom-
nule Washington deoarece m` simt b`trân când mi se spune astfel,
zise el a[ezându-se pe canapea, aproape de scaunul ei.
Kathleen râse u[or.
— N-a[ vrea s` v` fac a[a ceva.
|n camer` intr` o tân`r` aducând o tav` plin` cu pahare [i Cody
o lu` din mâinile ei pentru ca s-o a[eze pe mas`.
— Mul]umesc, spuse ea zâmbindu-i.
— Jenny, zise Olan ridicându-se. Vino s` ]i-o prezint pe
Kathleen.
UNDEVA, DEPARTE 53

Se f`cur` prezent`rile [i Kathleen r`mase uimit` de frumuse]ea


clasic` femeii care nu ar`ta mai \n vârst` de dou`zeci [i cinci de ani;
pielea ei era trandafirie, ochii de un albastru adânc [i buclele ro[u-
auriii \i curgeau pe umeri pân` la talie.
— Sunt \ncântat` s` te cunosc, Kathleen. M` bucur c` ai venit pe
la noi. |]i imaginezi doar c` nu avem prea mul]i musafiri.
Cody le servi ceaiul cu ghea]` \n timp ce Jenny se a[ez` pe cana-
pea lâng` Olan [i cu toate c` nimeni nu-i spusese cine era aceast`
femeie, Kathleen avea impresia c` ocup` un rol important \n
gospod`rie.
— A[adar, \]i place \n Montana? o \ntreb` Olan rezemându-se de
bra]ul canapelei.
— E foarte frumos aici. Dup` ce am tr`it toat` via]a \n Chicago,
nu eram sigur` c`-mi va pl`cea, dar acum m` gândesc chiar s`
r`mân aici.
— Minunat! exclam` Olan. E destul loc pentru \nc` o persoan`.
— Pentru \nc` trei, nu-i a[a? zise Jenny. Cody mi-a spus c` ai
dou` fete gemene.
— Da, a[a este. Heather [i Holly. Au paisprezece ani, spuse
Kathleen, dup` care lu` o \nghi]itur` de ceai. Holly e preg`tit` s`
r`mân` aici, dar Heather nici nu vrea s` aud`.
— Ei bine, nu e u[or s` ai paisprezece ani, chiar dac` totul este
frumos \n via]a ta, coment` Jenny.
Kathleen \ncuviin]`.
— A fost un an plin de schimb`ri pentru toate trei. Heather nu
s-a adaptat a[a cum credeam eu c` se va \ntâmpla. Se opri [i-l privi
curioas` pe Cody care se uita pe geam.
— Nu-l lua \n seam` pe fiul meu, zise Olan urm`rindu-i privirea.
Are un spirit nelini[tit. S-a n`scut cu un secol sau dou` mai târziu.
— Pentru un b`rbat care tr`ie[te \n vest, interveni Jenny. De
fapt, amândoi a]i fost n`scu]i cu un secol mai târziu.
54 PATRICIA LYNN

— E adev`rat, oft` Olan. A[ fi vrut s` v`d p`mânturile acestea


\nainte a veni noi [i a le distruge. Singurii oameni care apreciaz` [i
\n]eleg natura sunt indienii, iar noi le-am furat ce era al lor.
— Nu \ncepe din nou, tat`, spuse Cody \ntorcându-se de la
fereastr`. Am luat-o pe Kathleen de la treburile pe care le avea \n
sala de mese [i Mattie m` va omor\ dac` n-o duc \napoi pân` la
\nceperea preg`tirilor pentru prânz.
Jenny o privi pe Kathleen.
— Dac` te hot`r`[ti s` r`mâi \n Montana, vei locui [i vei munci
la ferm`?
Kathleen cl`tin` din cap.
— John mi-a oferit aceast` alternativ`, dar nu cred c` ar fi o idee
prea bun`. Nu pentru c` nu mi-ar pl`cea s` muncesc. Sunt multe
lucruri de f`cut acolo [i vom fi cu to]ii ocupa]i. Pur [i simplu simt
c` trebuie s` fac ceva pe cont propriu, f`r` ajutorul unui tat`, al
unui so] sau al unui frate. Din nefericire, nu prea se g`sesc posturi
pentru o casnic`.
Sim]i cum ro[e[te. De ce naiba se dest`inuia? Chiar dac`
oamenii pe care-i cunoscuse erau dr`gu]i, se \ndoia c` erau intere-
sa]i de via]a ei personal` [i Cody \ncepuse s-o priveasc` plin de
r`ceal`. De ce naiba continua s` se fac` de râs când se afla \n
prezen]a lui?
— Nu ai spus c` ai lucrat la un muzeu din Chicago? \ntreb` Cody.
— Numai ca voluntar, \i reaminti ea repede.
— La ce muzeu? se interes` Olan.
— La muzeul artei Vestului. Nu era un muzeu prea mare.
— Cred c` le-am donat dou` dintre tablourile mele, zise el
repede.
— Da. Kathleen zâmbi, bucuroas` c` el \[i reamintise. Sunt
amândou` cu câmpul de b`taie al lui Custer.
Olan \ncuviin]` gânditor.
UNDEVA, DEPARTE 55

— Da.
— Mi-au pl`cut acele tablouri din prima clip` \n care le-am v`zut,
spuse Kathleen. Nu le-am apreciat \n totalitate pân` când n-am v`zut
cu ochii mei acele locuri \n drum spre ferm`. Abia dup` aceea mi-am
dat seama de importan]a evenimentelor petrecute acolo [i am
realizat cât de emo]ionante sunt picturile dumitale...
Se opri \n mijlocul frazei privindu-l pe Olan, Jenny [i apoi pe
Cody. El venise mai aproape [i o privea intens f`când-o s` dea
\napoi.
—|mi pare r`u, zise ea privindu-[i mâinile. Cred c` m-a luat
valul.
— Te rog, nu te scuza, Kathleen, spuse Olan.
Când ridic` ochii spre el \l v`zu zâmbind [i \ntinzând o mân`
spre a ei.
— Nu e nimic mai pl`cut pentru un artist decât s` aud` cum
opera lui este descris` cu atâta pasiune. Nu mul]i oameni sunt
emo]iona]i la vederea unui tablou. Tu, Kathleen, se pare c` e[ti
unul dintre noroco[ii care simt pasiunea zugr`vit` acolo.
— A[a este, spuse ea privindu-l \n ochi [i g`sind un fel de
\n]elegere \ntre ei. M` simt ca [i cum p`[esc \n tablou [i sunt o
parte a lui. Nu pot s` descriu acest sentiment.
Olan \ncuviin]` ca [i cum o \n]elesese perfect.
— Ai \ncercat vreodat` s` pictezi?
— Oh, nu. Nu am talent.
— E[ti sigur`?
— Da, eu...
Se opri [i-l privi fix. Era sigur`? Odat`, cu mult timp \n urm`, luase
lec]ii de art` la muzeu. Reu[ise s` participe la dou` dintre ele \nainte
ca Gary s` insiste s` renun]e pentru a-[i petrece serile acas`, cu fetele.
Când Kathleen \i spusese c`-i place s` mearg` la acele ore, râsese de
ea spunându-i s` \nceteze s` cread` c` va deveni un alt Picasso.
56 PATRICIA LYNN

Se ridic` \n picioare tremurând. Toat` via]a ei fusese inutil`,


lipsit` de preocup`ri [i de frumuse]e. Unde fusese timp de treizeci
[i patru de ani? Se putea ierta pentru anii \n care a fost dominat`
de tat`l ei, dar nu \n]elegea cum reu[ise s` tr`iasc` cincisprezece
ani cu un b`rbat care f`cuse s`-i dispar` [i respectul de sine. Era
singura vinovat` pentru existen]a ei anost` [i pentru c` nu protes-
tase \n fa]a autorit`]ii unui b`rbat departe de a fi perfect.
— |mi pare r`u, spuse ea cu o voce tremurând`. Trebuie s` plec.
|[i plec` repede capul [i ie[i din camer`.

***

Cody o g`sie pe verand`, unde st`tea rezemat` de unul din


stâlpii de sus]inere.
— Nu [tiu unde este calul meu, spuse ea f`r` a se \ntoarce spre
el.
El \i auzi lacrimile din voce [i inima i se strânse. Nu \n]elegea de
ce sim]ea toate aceste lucruri pentru ea [i \i era din ce \n ce mai
greu s` descifreze enigma.
Se opri lâng` ea ezitând un moment, apoi ridic` mâinile [i le puse
\ncet pe umerii ei. O sim]i cum tremur` [i, surprinzându-l, Kathleen
\[i l`s` capul pe pieptul lui. P`rea mic` [i fragil`, f`cându-l s`-[i
doreasc` s-o strâng` la pieptul lui pentru a-i oferi siguran]`. |[i
d`du seama din instinct c` ea n-ar aprecia gestul deoarece nu c`uta
puterea oferit` de altcineva, ci propria ei putere de a merge mai
departe.
— L-am l`sat s` ia totul, Cody, spuse ea cu vocea sfâr[it`. Timp
de cincisprezece ani de zile l-am l`sat s` m` umileasc` [i s` m`
jigneasc`. Vreau s` fiu furioas` pe el, dar cum a[ putea? Niciodat`
n-am \ncercat s`-l opresc. Sau dac` am \ncercat, n-am f`cut-o
niciodat` cu destul` t`rie.
UNDEVA, DEPARTE 57

Cody se \ncord`. Chiar era furios pe fostul ei so] [i dac` acesta


s-ar fi aflat lâng` el, i-ar fi ar`tat-o. Gary Hunter era un nemernic.
— Nu mai privi \n urm`, Kathleen, dac` nu cumva \]i dore[ti s-o
iei de la cap`t. |ncearc` s` prive[ti \nainte [i uit` trecutul.
Ea respir` adânc.
— Cum?
— |n acela[i fel \n care ai f`cut-o de când ai venit aici. Ai f`cut
multe progrese, [tii asta. F`r` s`-[i dea seama, \ncepu s`-i m`ngâie
\ncet umerii [i dorin]a crescu repede \n el. Fizic e[ti puternic`,
acum nu mai pari atât de fragil`, [i gânde[te-te de câte ori ai fost
nevoit` s` m` \nfrun]i pe mine. Pun pariu c` n-ai f`cut niciodat`
acest lucru cu fostul t`u so].
— Nu, recunoscu ea l`sându-l s`-i mâgâie pielea fin` de la baza
gâtului. Nu m-am certat niciodat` cu Gary. Am discutat numai, [i
apoi am f`cut a[a cum a vrut el.
— Vezi câte progrese ai f`cut? N-ai f`cut nimic din ce ]i-am spus
eu [i argumentele tale au fost rostite clar [i tare.
— {i tu nume[ti asta progres?
— Desigur. |i strânse p`rul \ntr-o mân` [i \[i ap`s` u[or buzele
pe fruntea ei. Fostul t`u so] e un prost, Kathleen, murmur` el. Ai
multe calit`]i pe care nu le-a luat niciodat` \n considerare.
Ea se \ndep`rt` pentru a cobor\ sc`rile.
— Vrei s`-mi aduci calul, te rog?
Tonul ei era rece [i el \[i \ncruci[` bra]ele la piept, rezemându-se
de stâlp.
— |nc` nu.
Kathleen se \ntoarse spre el, privindu-l cu ochii ro[ii din cauza
lacrimilor.
— Vreau s` m` duc acas`, Cody. Acum! rosti ea furioas`.
— De ce e[ti sup`rat`?
Ea \l privi t`cut` [i Cody v`zu c` era mai mult nehot`rât` decât
furioas`.
58 PATRICIA LYNN

— {tiu c` nu sunt frumoas` [i a[ aprecia dac` ]i-ai p`stra


complimentele pentru prietena ta ro[cat`.
— Nu am nici o prieten` ro[cat`. {i cred c` e[ti frumoas`.
— Vrei s`-mi aduci calul?
— Cine ]i-a spus c` nu e[ti frumoas`? o provoc` el. Acela[i
b`rbat care ]i-a spus c` nu ai nici un talent?
Ea \l privi fix, surprins` de aceast` idee. Cody cobor\ \ncet
treptele observând reac]ia pe care i-o stârniser` cuvintele lui. Când
se opri \n fa]a ei, ochii lui Kathleen erau plini de confuzie.
Cody \i cuprinse fa]a cu mâinile.
— Nu ]i-a spus decât minciuni, Kathleen. E[ti o femeie fru-
moas`, talentat` [i descurc`rea]`. Nu sunt singurul care crede asta.
Emo]iile o cople[ir` \n momentul \n care el o s`rut` u[or pe
buze [i \ncepu s`-i mângâie bra]ul. Cody ar fi vrut s` intensifice
acest s`rut pân` când va reu[i s`-i alunge din minte totul \n afar`
de persoana lui, dar ceva \i spunea c` ea are nevoie acum de
tandre]e [i nu de pasiune.
Când se \ndep`rt`, \nc` mai v`zu nesiguran]a \n ochii ei. Se
enerv`, \ns` realiz` c` nu putea [terge \ntr-o clip` lucrurile care i se
b`gaser` \n cap o via]` \ntreg`. Ea \i c`ut` ochii [i, \n cele din urm`
[opti:
— Nu am nevoie de mila ta, Cody.
— Dac` tu crezi c` toate astea au vreo leg`tur` cu mila,
\nseamn` c` mai ai multe de \nv`]at despre mine. Gânde[te-te la
asta, Kathleen, [i vezi la ce concluzie ajungi. O eliber` [i-i \ntoarse
spatele. Aduc imediat caii.
Capitolul 5

Zile \ntregi auzi ecoul cuvintelor lui Cody [i uneori \[i spunea
c` el le rostise numai pentru a o face s` se simt` mai bine, dar \[i
reaminti privirea lui intens` când \i spusese s` se gândeasc` mai
bine. B`rbatul acesta se juca nestingherit cu mintea ei [I Kathleen
nu [tia cum s`-i fac` fa]`.
Nu-l mai v`zuse decât de câteva ori dup` vizita la ferm` [i doar
pentru câteva minute, \ntrebându-se dac` el \i d`dea timp de
gândire sau dac` avea chiar el nevoie de timp.
Kathleen nu cunoscuse prea mul]i b`rba]i [i nu [tia s` se poarte
cu ei. Se m`ritase cu Gary când avea optsprezece ani [i nu avusese
vreo rela]ie serioas` \naintea lui. |i era greu s`-[i dea seama ce
\nsemnau sentimentele pe care i le trezea Cody; putea fi vorba de
o atrac]ie fizic` sau de altceva...

***

C`l`toria lui Kathleen la Bozeman din miercurea urm`toare nu a


fost \ncurajatoare. Existau câteva locuri de munc`, dar erau prost
pl`tite [i banii nu i-ar fi ajuns pentru ea [i pentru fete. Nu era califi-
60 PATRICIA LYNN

cat` pentru posturile pl`tite mai bine. {tia c` s-ar descurca pe un post
de secretar`, dar nimeni nu dorea s`-i acorde o perioad` de prob`.
Kathleen se \ntoarse la ferm` u[or dezam`git` [i obosit`,
ner`bd`toare s`-[i schimbe hainele cu blugi [i o c`ma[`.
Abia parcase ma[ina, când Heather porni spre ea. Kathleen
observ` zâmbetul satisf`cut al fiicei sale [i realiz` c` ceva a bucurat-o
enorm.
— A sunat tata, anun]` Heather când mama sa trânti portiera
ma[inii. Ghici unde a fost?
— Nu [tiu, zise ea f`când un efort pentru a vorbi firesc. Unde?
— La Paris! A fost \n vacan]` cu Jackie timp de dou` s`pt`mâni.
A spus c` ne-a adus daruri mie [i lui Holly.
Kathleen se \ntreba de ce \nc` o mai doare. Gary nu avusese
niciodat` timp s` c`l`toreasc` atunci când erau c`s`tori]i. De fapt
nu avusese timp pentru nimic din ce le-ar fi f`cut pl`cere ei [i
fetelor. Acum se p`rea c` devenise o prioritate pentru el s-o fac` pe
Jackie fericit`.
— }i-a spus despre ce e vorba?
— Nu. Ne-a spus c` e o surpriz` pentru re\ntoarcerea noastr`
acas`. Dup` ce-i oferi aceste informa]ii, Heather porni spre sala de
mese. M` duc s`-i spun lui Holly.
— Când a sunat?
— Acum câteva minute. Am \nchis cu pu]in timp \nainte de
sosirea ta.
Kathleen \[i privi fiica alergând pe alee. Dac` era norocoas` \l
mai putea prinde pe Gary [i poate c` acesta, fiind relaxat dup` o
astfel de vacan]`, va fi mai flexibil ca alt` dat`.
Intr` \n birou [i form` num`rul lui Gary, mu[cându-[i nervoas`
buzele. I se r`spunse imediat.
— Bun`, Gary. Sunt Kathleen.
— Ah, te-ai \ntors. Holly mi-a spus c` nu [tie unde ai plecat.
Tipic, \[i spuse ea.
UNDEVA, DEPARTE 61

— Am avut ni[te treburi de rezolvat, \i explic` ea rece. {i ai vorbit


cu Heather, nu cu Holly.
— {tiu, zise el repede. Le-am \ncurcat numele. Ce dore[ti?
Kathleen se rezem` de biroul lui John [i \ncerc` s` nu se mai
gândeasc` la nimic.
— Trebuie s` punem la punct ni[te lucruri, \ncepu ea. Fetele au
fost sup`rate c` nu ai sunat. Mai ales Heather. |i este dor de tine.
— {i lui Holly nu? ripost` el imediat.
— Ba da, sunt sigur` c` da, dar nu a[a cum \i este lui Heather.
N-ai venit s` le vezi \nainte de plecare [i nu ai sunat de când am
ajuns aici. Ar trebui s` iei leg`tura cu ele f`r` ca eu s` aranjez
asta.
— Sunt sigur c` le po]i explica exigen]ele postului meu.
Ea respir` adânc.
— Da, pot, dar nu vreau. Nu \ncetezi s` m` pui la mijloc, Gary,
[i nu e corect. Sunt [i copiii t`i.
— Kathleen, te por]i proste[te. Ner`bdarea din vocea lui era
clar`; tonul acesta era cel pe care-l ura ea de ani de zile, [tiind c`
atunci când Gary \l folosea \nsemna c` o \nvinov`]ea de ceva. Trase
de firul receptorului [i \[i reaminti c` el nu mai are nici o putere
asupra ei [i c` ea va lua hot`rârile f`r` s` ]in` seama de nimeni [i
de nimic.
— Nu m` port proste[te. Heather n-a suportat prea bine eveni-
mentele prin care a trecut. Are nevoie de aten]ia ta mai mult ca
niciodat`. Ea... \mi face multe probleme.
— E responsabilitatea ta s` le ]ii \n frâu, \i reaminti el cu asprime.
Kathleen sim]i cum se enerveaz` când \[i aminti to]i anii \n care
\i suportase autoritatea. P`rerile lui nu mai contau pentru ea, era
liber` s`-i r`spund` cum dorea.
— Poate c` eu le am \n custodie, dar tu e[ti tat`l lor. Ai [i tu
responsabilit`]i.
62 PATRICIA LYNN

— Bine. Când te \ntorci acas` voi \ncerca s` le v`d cât mai des.
— Am hot`rât s` r`mân \n Montana. Nu era prea sigur` pân` acum
c` asta vrea, dar \n clipa \n care f`cu anun]ul realiz` c` asta \[i dorea.
Pe fir era t`cere.
— A[a cum am spus, când vii acas`...
— Nu m` ascul]i, \l \ntrerupse ea. Am hot`rât s` r`mân aici [i
s-o iau de la zero. Nu mai am de ce s` m` \ntorc la Chicago.
— Cum ai putut lua o hot`râre atât de prosteasc`? \ntreb` el de
parc` i se adresa unui copil. E[ti imatur` [i influen]at` de al]ii. Sunt
sigur c` atunci când te vei \ntoarce acas` vei uita de ideea asta
prosteasc`. Am planificat s` v` v`d sâmb`t`. Atunci vom clarifica
totul.
Kathleen râse. Nu se mai putea ab]ine. Gary \ncepea din nou s`
aranjeze lucrurile a[a cum \i convenea lui, insultând-o ca \ntot-
deauna. Singura diferen]` era c` acum nu mai [tia cu cine are de-a
face. {i, ca s` fie sincer`, nici ea nu mai [tia.
— Ce e atât de amuzant? o chestion` el enervat.
— Tu, \i r`spunse ea. Nu m` \ntorc, Gary. Nici sâmb`ta asta, nici
alt` dat`. Zilele \n care \mi spuneai tu ce s` fac s-au terminat. Voi
face numai ce vreau eu. Vreau s` r`mân \n Montana [i voi r`mâne
aici. Aceasta e casa mea acum.
— A[adar ai de gând s` le smulgi pe fete din r`d`cini, f`r` s` ]ii
cont de sentimentele lor? Ce mam` iubitoare e[ti, Kathleen!
Ea oft`. Trebuia s`-l \nfrunte o dat` pentru totdeauna ca s`-l fac`
s` \nceteze s-o \nvinov`]easc` mereu pe ea.
— Holly e \ncântat` de aceast` idee. Nu te-am min]it \n ceea ce-o
prive[te pe Heather. Ea nu este fericit`, dar nu a mai fost fericit` de
mult timp.
— Mie mi s-a p`rut \n regul` când am vorbit cu ea.
— Asta pentru c` vorbea cu tine. |i este dor de tine. Trebuia s`
mai iei leg`tura cu ea [i cu Holly.
— {i cum puteam face asta, Kathleen, când te afli la sute de
kilometri dep`rtare?
UNDEVA, DEPARTE 63

— Ei bine, exist` telefon. E[ti pilot. Din ceea ce mi-a spus


Heather mi-am dat seama c` ai c`l`torit destul de mult cu Jackie \n
ultimul timp.
— Kathleen...
Auzi avertismentul din vocea lui, \ns` \l ignor`. Era satisf`cut` c`
\l sup`rase.
— Sau te pot vizita fetele oricând, concluzion` ea.
Urm` o pauz` lung`.
— Adic` vor veni aici, la mine acas`? \ntreb` el nevenindu-i s`
cread`.
— Exact, Gary. Sunt fiicele tale. De ce e[ti atât de surprins?
— |mi cuno[ti programul. Cine va r`mâne cu ele când voi fi ple-
cat \n delega]ii?
— Ei bine, ar fi o prostie s` te viziteze când e[ti plecat, i-o
\ntoarse ea t`ios. Ar putea veni când ai concediu, pentru c` atunci
vei avea timp s` stai cu ele.
— Kathleen, n-are nici un sens. Ce crezi c` realizezi dac` r`mâi
\n Montana? Nu are sens. De ce vrei s` la[i \n urm` modul obi[nuit
de via]`?
— De ce, Gary? Pentru c` a[a vreau.|mi place aici.
Ea \l auzi râzând nervos.
— Chiar a[a? Dac` faci asta pentru a te re\ntoarce la mine, nu m`
impresionezi deloc.
De ce naiba era atât de sigur de el?
— Nu are nici o leg`tur` cu tine. Singurul motiv pentru care te-am
sunat a fost ca s` m` aju]i \n leg`tur` cu Heather. V`d c` am chel-
tuit banii degeaba.
— Nu te pot ajuta dac` tu e[ti acolo [i eu aici. Dac` vei veni
acas`...
— Montana e casa mea acum. Spune-mi dac` nu vrei s` m` aju]i.
Dac` nu pot conta pe tine pentru un oarecare suport emo]ional, ar
trebui s`-mi spui asta.
64 PATRICIA LYNN

— Ce naiba s-a \ntâmplat cu tine? Nu-mi place aceast` nou` atitudine.


— Nu dau doi bani pe ce-]i place ]ie, strig` ea. Am o problem`
care te prive[te [i pe tine. Ori m` aju]i s-o rezolv, ori m` la[i \n pace.
Se l`s` t`cere [i Kathleen crezu c` el \i va \nchide telefonul, apoi
\i auzi vocea.
— A[adar ai \nceput s` zgârii de când ai plecat, Kathleen? E foarte
u[or s` fii iraschibil` când te afli la patru sute de kilometri dep`rtare.
— Mda, poate c` ai dreptate, zise ea nervoas`. Dar nu eu sunt
problema, ci fiica ta. Cred c` ar trebui s`-]i spun c` Heather m-a
anun]at deja c` va veni s` locuiasc` la tine dac` eu m` hot`r`sc s`
r`mân aici. E[ti preg`tit s` discu]i cu ea când te va suna?
— La naiba, Kathleen, am putea evita toate aceste prostii dac` tu
ai asculta de ra]iune. R`mâi cu fetele \n Chicago pentru câ]iva ani [i
apoi ele vor fi destul de mari pentru ca tu s` po]i pleca oriunde
dore[ti. Ce te-a atras atât de mult acolo? |]i place de vreun cowboy?
Ea deveni furioas`.
— Conversa]ia noastr` s-a terminat. Sun`-m` când e[ti hot`rât s`
discu]i despre problemele copiilor t`i, anun]` ea trântind recep-
torul cu degete tremurânde.
R`mase lâng` telefon, \ncercând s` se calmeze. |i venea s`
plâng` [i s` râd` \n acela[i timp. Când auzi ]ârâitul telefonului, se
sperie, dar nu r`spunse. Dup` câteva clipe intr` robotul [i nu avu
nici o surpriz` când auzi vocea lui Gary.
— Kathleen, [tiu c` \nc` mai e[ti acolo. Ridic` receptorul. Acum,
Kathleen. M-am s`turat de prostiile tale. El f`cu o pauz` \n timp ce
ea privea ca hipnotizat` robotul telefonic. Termin` odat`, Kathleen,
[i vorbe[te cu mine. {tiu c` e[ti acolo. El se opri din nou, dar ea nu
se mi[c`. |l auzi morm`ind ceva [i apoi leg`tura se \ntrerupse.
Ea se sim]i u[urat` [i \ncepu s` râd`, sim]indu-se minunat pen-
tru prima dat` dup` mul]i ani.
— E[ti o femeie de[teapt`.
Kathleen tres`ri [i se \ntoarse spre u[`, unde John st`tea
rezemat de toc [i o privea amuzat.
UNDEVA, DEPARTE 65

— Am auzit telefonul [i am venit \n grab` ca s` r`spund, zise el


intrând \n camer`. Apoi te-am v`zut stând lâng` el [i bucurându-te
de efectul cuvintelor tale.
— Chiar asta am f`cut, râse ea bucuroas`. Cred c` am câ[tigat
aceast` b`t`lie. Cel pu]in am rezistat \n fa]a ordinelor lui.
John \ncuviin]`.
— Foarte bine ai f`cut, spuse el privindu-i obrajii \mbujora]i. A
fost o adev`rat` victorie.
— M` simt minunat, de parc` m-a[ fi eliberat de o greutate pe
care o duceam pe umeri de prea mult timp, oft` ea privindu-l. Sun`
cam ciudat, nu?
— Nu. Cred c` ai g`sit calea prin care s` scapi de greut`]ile pe
care Gary ]i le-a ag`]at de gât.
— Ai dreptate, zise ea plin` de \ncredere \n timp ce-[i privea cea-
sul. Ar fi mai bine s` m` schimb ca s` m` duc s-o ajut pe Mattie \n
sala de mese.
— Nu-]i face griji pentru asta \n aceast` sear`. Olan se afl` la
grajduri [i mi-a spus c` vrea s`-]i vorbeasc`.
— Bine. Ea sim]ea c` trebuie s`-[i cear` scuze fa]` de Olan [i
Jenny pentru felul \n care fugise din casa \n urm` cu dou`
s`pt`mâni. M` schimb [i cobor imediat.

***

— Nu ne datorezi nici o explica]ie, Kathleen, zise Olan cu


blânde]e, sau vreo scuz`. Eu [i cu Jenny te-am \n]eles.
— Ei bine, mul]umesc, dar m` simt ca o proast`.
— Nu ai de ce.
Mergeau pe lâng` grajduri, pe aleea din spatele cabanelor.
Umbrele serii \i \nconjurau [i Kathleen se sim]ea mai bine \n ]inuta
lejer` format` din blugi [i tricou.
— John mi-a spus c` azi ai fost la Bozeman \n c`utarea unei
slujbe, zise Olan.
66 PATRICIA LYNN

— Am fost, dar n-am g`sit nimic.


— N-ai g`sit nimic?
— Ba da, dac` a[ fi dorit s` fac carier` preg`tind hamburgeri, spuse
ea râzând nervos. Mi-e team` c` standardele mele sunt mai ridicate.
Oricum, cu preg`tirea pe care-o am nu pot aspira la ceva mai bun.
— Ce-ai spune dac` te-a[ anun]a c` am o slujb` potrivit` pentru tine?
Ea se opri din mers [i-i arunc` o privire suspicioas`.
— A[ spune c` e o coinciden]` prea mare.
— Nu m` privi ca [i cum am complotat \mpreun` cu fratele t`u.
El habar nu are de ce te-am a[teptat ca s` discut`m, nu le-am
men]ionat despre ideea mea nici lui Cody [i nici lui Jenny. Am vrut
s` vorbesc cu tine mai \ntâi.
|ncordarea ei disp`ru [i Olan ridic` o sprâncean`, gest care-l
f`cu s` semene cu fiul lui.
— Vrei s` m` ascul]i atent? o \ntreb` el.
— Da, desigur. N-am vrut s` par suspicioas`, doar c` nu-mi
imaginez cu ce v-a[ putea ajuta.
El zâmbi [i d`du din cap.
— Kathleen, nici m`car nu ]i-ai descoperit adev`ratul poten]ial,
zise el pornind la drum. Hai s` mergem mai departe.
Ea \l \nso]i gândindu-se la o mie de \ntreb`ri \n timp ce el p`rea
s`-[i caute cu grij` cuvintele [i nedându-i [ansa de a-l \ntrerupe.
— |n urm` cu câ]iva ani m-am gândit s` deschid un muzeu pen-
tru arta Vestului, \n care s` expun lucr`rile mele [i ale altor arti[ti
din zon`. A fost ideea so]iei mele, Sara, [i când ea a murit, nu am
mai putut continua acel plan. Mai \ntâi pentru c` era numai un vis
[i apoi, pentru c` nu aveam timp s` m` ocup de un astfel de
proiect. De asemenea, nu cuno[team pe nimeni care s` aib` timpul
necesar [i voin]a de a face efortul la care era dispus` Sara. F`cu o
pauz` [i o privi pe Kathleen. Asta pân` când te-am \ntâlnit pe tine.
Kathleen se opri [i \l fix` cu aten]ie.
UNDEVA, DEPARTE 67

— Cred c` glume[ti. Nu [tiu nimic despre organizarea unui


muzeu sau despre felul \n care se conduce. Nu m-am implicat prea
mult \n activitatea mea ca voluntar.
— A[a c` \mi refuzi oferta f`r` s` te gânde[ti?
— Olan, nu sunt calificat` pentru a[a ceva.
— Dac` doream o persoan` supercalificat`, nu aveam nici o
problem` s-o g`sesc, Kathleen. Trebuia numai s` deschid gura pen-
tru a avea o list` lung` de personal calificat, \ns` nu caut a[a ceva.
Caut o persoan` care s` se implice din tot sufletul, o persoan` care
simte arta f`r` s` o fi studiat \n profunzime. Tu te-ai n`scut cu acest
sim], nu te-ai str`duit s`-l \nve]i, spuse el privind-o intens. E[ti la fel
ca Sara [i sunt convins c` e[ti destul de inteligent` pentru a \nv`]a
restul. Presupun c` trebuie s` m` \ntreb dac` vei avea curajul s`
accep]i provocarea.
Kathleen privi lacul str`lucitor \n lumina soarelui.
— Cred c` [i eu m` \ntreb acela[i lucru, admise ea.
— Nu-]i f`ceam aceast` ofert` dac` nu credeam \n tine,
Kathleen. Cred c` tu po]i face asta, [i \nc` foarte bine.
El zâmbi.
— {i tu te-ai gândit c`-]i ofer o slujb` pentru c` te comp`timesc,
chicoti el. Mâine plec la New York pentru câteva zile. De ce nu
folose[ti acest timp pentru a te gândi la propunerea mea? Te voi
c`uta când m` \ntorc.
Ea \ncuviin]` \nclinând din cap.
— Bine, fu el de acord. Ne vedem peste câteva zile.
Olan porni pe aleea pe care veniser` [i Kathleen \l urm`ri pân`
disp`ru. Avea nevoie de timp de gândire.
Capitolul 6

Kathleen era sigur` c` nu se gândise niciodat` atât de mult la


via]a ei cum o f`cuse de când venise \n Montana. B`rba]ii din fami-
lia Washington f`ceau tot posibilul ca s`-i pun` mintea la con-
tribu]ie. Mai \ntâi fiul [i acum tat`l. Unul cerea s`rut`ri [i altul o
provoca. Nu era sigur` c` poate face fa]`, dar era tentat` s` \ncerce.
St`tea pe marginea lacului, privind apusul soarelui \n spatele
muntelui verde. Din când \n când câte un pe[te s`rea din ap`, tul-
burând oglinda nemi[cat` a lacului.
Un muzeu pentru lucr`rile lui Olan Washington. Ideea o \ncân-
ta din ce \n ce mai mult, dar era con[ient` c` nu are experien]` pen-
tru a[a ceva. Fusese foarte eficient` ca voluntar la muzeul din
Chicago, dar acolo nici nu fusese b`gat` \n seam`, pe când aici tre-
buia s` se implice total. Era uimitor, \ns` acest gând n-o mai
\ngrozea ca \n urm` cu o jum`tate de or`.
Era important s` gândeasc` ra]ional [i s` realizeze c` era proiec-
tul lui Olan, nu al ei. El se va ocupa de detaliile financiare [i o va
\ndruma spre ceea ce dorea s` realizeze. Ea nu trebuia decât s`
urmeze instruc]iunile [i bunul mers al afacerii o dat` cu
deschiderea muzeului.
Cu cât se gândea mai mult, cu atât p`rea mai tentant.
UNDEVA, DEPARTE 69

— Aproape c` pot vedea cum ]i se \nvârt roti]ele.


Speriat`, privi \n jur [i-l z`ri pe Cody care se afla \n spatele ei.
Fusese atât de adâncit` \n gânduri \ncât nici nu-l auzise apropiindu-se.
— M-ai speriat, \l acuz` ea.
— |mi pare r`u, dar n-am avut inten]ia s` m` furi[ez. Am f`cut
destul zgomot pentru a fi auzit, oft` el privindu-i chipul. La ce te
gândeai?
— La via]`, spuse ea vag. Ce cau]i aici?
— Te c`utam pe tine. A[ vrea s` facem o plimbare.
— S` facem o plimbare? repet` ea \ngrijorat`.
— Nu fi atât de suspicioas`, o tanchin` el. Nu mi-am planificat
s` te r`pesc. Vei fi \n siguran]`.
Ea se \ndoia de asta pentru c` i se p`rea periculos s` fie aproape
de acest b`rbat. Se ridic` \n picioare [i se \ntoarse cu fa]a la el.
— Unde mergem?
— Vreau s`-]i ar`t locul pe care mama l-a cump`rat pentru
muzeu.
Kathleen oft`.
— Olan mi-a spus c` nu ]i-a dest`inuit planurile pentru muzeu.
— Nu el mi-a spus, o asigur` Cody. |ns` am [tiut din ziua \n care
ai venit la ferma noastr` c` te va ruga s` preiei tu organizarea. Erai
atât de prins` \n descrierile tale \ncât nu ai v`zut str`lucirile din
ochii lui.
— |nc` nu am fost de acord, Cody, \l avertiz` ea. Nu am califi-
carea necesar` pentru aceast` slujb`.
El scutur` din cap [i mic[or` \ncet distan]a dintre ei.
— Nici mama n-o avea, Kathleen, nici m`car nu avea studii supe-
rioare. A fost nevoit` s` renun]e la studii când avea [aisprezece ani
deoarece mama ei s-a \mboln`vit [i nu mai avea cine s` aib` grig` de
cei cinci fra]i [i surori mai mici. Mama nu avea mult` [coal`, dar
iubea oamenii, arta [i istoria. E[ti sigur` c` nu \ntrune[ti calit`]ile ei?
70 PATRICIA LYNN

El nu purta p`l`rie [i Kathleen \i putea vedea bine fa]a,


r`mânând uimit` de str`lucirea ochilor lui. Cody credea \n ea [i era
mirat` de suportul moral pe care i-l acorda. Era cople[it` de emo]ii
\n timp ce-[i spunea c` habar nu are de sentimentele lui.
— Haide, spuse el \ncet. Nu-]i cer s` iei chiar acum o hot`râre,
vino numai s` vedem locul.
Ea nici m`car nu mai ezit`, realizând c` probabil l-ar urma pe
acest b`rbat [i pe Lun` dac` i-ar cere-o.

***

Cody ajunse la [oseaua spre Wolfe Creek [i apoi coti pe un


drum l`turalnic unde evit` cu greu gropile mari \n timp ce Kathleen
se ]inea strâns de mânerul de lâng` scaunul pasagerului.
Cody \i zâmbi.
— Primul lucru pe care \l vom face va fi s` pav`m acest drum.
Ajunser` \ntr-o p`durice de pini [i la sfâr[itul acesteia Kathleen
nu se putu \mpiedica s` nu exclame, clipind uimit`. Chiar \n fa]a ei,
str`lucind \n ultimele raze ale soarelui, se afla o cas` colonial` cu
etaj. Se \n`l]a maiestuoas` pe fundalul unor mun]i superbi.
Cody opri \n fa]a casei [i scoase cheia din contact \n timp ce-o
privea. Era satisf`cut de ceea ce vedea [i ea cobor\ repede din
ma[in`, f`r` s` mai spun` ceva.
— Trebuie zugr`vit`, coment` el când o ajunse din urm` [i ea
studie cu aten]ie fa]ada, \ntrebându-se câte kilograme de vopsea
trebuia cump`rate.
— E fantastic`, spuse \ncântat` Kathleen \n timp ce privea cele
[ase coloane care sus]ineau portalul de deasupra. Chiar [i f`r` a fi
renovat` ar`ta superb.
— A[teapt` s` vezi interiorul, zise Cody urcând pe trepte, cu
cheia \n mân`. Deschise u[a [i aprinse lumina \nainte de a-i face
semn lui Kathleen s` intre prima.
UNDEVA, DEPARTE 71

Ea intr` \n holul mare care se \ntindea pe amândou` niveluri [i


respira]ia i se t`ie. Deasupra ei era un candelabru de cristal care
str`lucea ca diamantele, iar \n fa]` se afla o scar` curbat` care se ter-
mina \ntr-un balcon. Se vedea clar cât de elegant` era aceast`
intrare.
— Dup` cum vezi, ne-am oprit \n mijlocul renov`rii, spuse
Cody. Am lucrat ceva la ea \n decursul anilor, dar mai sunt multe
de f`cut.
Kathleen \l privi peste um`r.
— Cum a murit mama ta?
— |ntr-un accident de ma[in`, r`spunse el \nchizând u[a \n
urma lor.
— Când s-a \ntâmplat?
— |n decembrie se vor \mplini patru ani. El \ncerc` s` se
\ndep`rteze, dar se opri imediat când sim]i mâna ei peste a lui.
Când \i \ntâlni privirea, lumea din jur disp`ru. Realiz` c` \[i dorea
din tot sufletul s` ia parte la emo]iile pe care le citea \n ochii ei.
— Hai s` facem un tur complet, zise el aproape \n [oapt`. Ea
\ncerc` s`-[i retrag` mâna, dar degetele lui o prinser` imediat. O
conduse spre o u[` dubl` care se deschidea \ntr-o sufragerie mare
cu un [emineu deosebit de frumos.
— Parterul are un plan circular, \i spuse Cody conducând-o pe
sub o arcad`. Aceasta era probabil sala de mese, zise el ar`tând spre
dou` u[i fran]uze[ti aflate pe peretele opus. Acestea dau pe veran-
da mare care \nconjoar` toat` casa.
Trecând pe sub o alt` arcad`, spuse:
— Aceast` \nc`pere era o buc`t`rie imens`. Dup` cum vezi, noi
am desfiin]at-o.
— De ce nu ai terminat lucr`rile \n amintirea mamei tale?
— Am crezut c` o vom face, zise Cody gânditor. Pentru el,
perioada care a precedat moartea mamei lui era destul de
72 PATRICIA LYNN

\ntunecat`. Tata nu a trecut u[or peste moartea ei [i s-a \nchis \n


sine. |n ziua \nmormânt`rii [i-a \nchis atelierul, pentru a-l deschide
abia dup` doi ani. Pur [i simplu, nu a mai creat nimic.
— Ce trist, murmur` Kathleen.
— Mama crease o galerie acas`. Picturile de acolo erau cele pe
care nu dorea s` le arate nim`nui. Tata o tachina spunându-i c` vor
muri de foame dac` nu \l las` s`-[i vând` tablourile, iar ea \i r`spun-
dea c` vor avea mereu de toate. Galeria era \ntotdeauna deschis`
oaspe]ilor. Ea \i conducea acolo [i se oprea \n fa]a câte unui tablou
pentru a le spune povestea lui. I-am v`zut pe oameni cum r`mân
uimi]i la cuvintele ei care transformau scena din tablou \n realitate.
N-am mai auzit pe nimeni vorbind astfel pân` când ne-ai spus ce ai
sim]it v`zând tabloul cu câmpul de b`taie al lui Custer. Fac parte
din colec]ia privat` [i erau preferatele mamei. Dac` nu erai atât de
stânjenit`, puteai vedea cât de impresionat a fost tat`l meu.
Kathleen \[i cobor\ privirea, nu \nainte ca el s` vad` lacrimile
str`lucitoare care-i ap`ruser` \n ochi. Dorea s-o ia \n bra]e pentru
a-[i g`si \mpreun` lini[tea. Nu \n]elegea nici acum dorin]a care
crescuse \n el de când o \ntâlnise pe aceast` femeie. Sim]ise de
multe ori simpla dorin]`, dar cu Kathleen era ceva mai complicat,
ceva periculos [i nu mai avea mult pân` s`-[i piard` controlul.
Se \ndep`rt` deliberat [i d`du drumul mâinii ei, sim]ind un
regret adânc. {tia c` e o reac]ie prosteasc`, dar nu putea face altce-
va [i \[i vâr\ mâinile \n buzunare ca nu cumva s-o \mbr`]i[eze din
nou.
Kathleen \[i ridic` privirea care devenise limpede.
— Nu a mai suportat s` lucreze la acest muzeu, nu-i a[a? \ntreb`
ea blând.
— Nu. Din câte [tiu eu, n-a mai pus piciorul \n aceast` cas` de
la moartea ei. La un moment dat, dup` \nmormântare, a venit cu
ideea de a vinde sau a dona tablourile din galeria mamei [i apoi
UNDEVA, DEPARTE 73

aceast` cas`. A[a au ajuns cele dou` tablouri la muzeul unde ai


lucrat tu; au fost singurele care au ie[it din cas` \nainte de a-l opri
eu. Cred c` voia s` [tearg` orice urm` din ceea ce-i pl`cuse mamei
ca s` nu-l mai doar` atât de mult dispari]ia ei, \ns` mi-am dat seama
c` va dori cândva s` termine ceea ce \ncepuse ea. Cody f`cu o
pauz` [i o privi lung pe Kathleen. Chiar [i acum, nu cred c` va
putea pune piciorul aici, dar se pare c` are destul` \ncredere \n tine
ca s` te lase s` lucrezi \n locul lui.
Kathleen se \ndrept` spre o fereastr`.
— Dar Jenny? \ntreb` ea. De ce n-a ales-o pe ea?
— A \ntâlnit-o pe Jenny acum un an [i [tiu c` o iube[te, dar ea
este total diferit` de mama. E foarte tân`r` [i vine dintr-un mediu
privilegiat. Jenny admir` talentul tat`lui meu, \ns` nu-l \n]elege.
Pentru ea, el picteaz` tablouri frumoase [i atât. Nu am nimic
\mpotriva ei [i sunt sigur c` tata a optat pentru ea deoarece nu-i
aminte[te deloc de mama, oft` Cody. Nu [tiu, poate m` \n[el, dar
Jenny nu iube[te arta a[a cum o iubea mama, sau cum o iube[ti tu.
Kathleen oft` [i-[i frec` bra]ele, iar Cody \i privi reflexia \n geam
datorit` nop]ii care se l`sase afar`, v`zând clar nehot`rârea ei.
— Mi-e team` c` tu [i cu Olan a[tepta]i prea multe de la mine, zise
ea aproape \n [oapt`. Dac` pe parcurs ve]i constata c` nu fac fa]`?
— Te voi ajuta eu, se oferi Cody imediat, \n timp ce se \ntreba
dac` nu cumva [i-a pierdut min]ile.
Ea scutur` din cap.
— Nu m` ascul]i. Dac` nu m` descurc? Dac` undeva, la mijlocul
drumului, \]i dai seama c` nu am calit`]ile pe care te-ai bazat? Dac`
nu sunt ca mama ta?
— Nu ]i-am vorbit despre mama pentru a te influen]a, Kathleen,
spuse el \ncet. Pur [i simplu vreau ca tu s` pui bazele acestui
proiect. Tat`l meu n-a f`cut nim`nui o asemenea ofert` [i e clar c`
a g`sit la tine ceva care l-a \ndemnat s` aib` \ncredere, iar eu sunt
de acord cu el.
74 PATRICIA LYNN

— Dac` v` \n[ela]i amândoi?


El se apropie de Kathleen [i o privi insistent, dar ea refuz` s` se
\ntoarc` de la fereastr`.
— }i-e team` s` nu dai gre[, Kathleen sau ]i-e team` s` \ncerci?
o \ntreb` el cu blânde]e.
— Nu [tiu, recunoscu ea. Se \ntoarse [i când \l privi cu ochii ei
alba[tri inima lui tres`ri, dându-[i seama c` fusese prins \ntr-o vraj`
foarte puternic`, o vraj` pe care ea nici nu realiza c` o posed`.
— Nimeni n-a crezut vreodat` \n mine, spuse ea \ncântat`.
— Acum a venit timpul s` cread` cineva. Singurul mod \n care
po]i da gre[ e s` nu \ncerci.
— {tiu, dar mi-e team`.
El zâmbi.
— Este normal. Te voi ajuta cât voi putea de mult.
Ea \l studie \ncercând s` g`seasc` ceva \n spatele acestor cuvinte
\n timp ce-i mângâia cu degetele sub]iri bra]ele. Cody sim]ea c`
atingerile ei \i ard pielea [i respira]ia i se \ngreun` când o privi \n
ochii sinceri, [tiind \n acela[i timp c` trebuia s` se \ndep`rteze.
O \mbr`]i[` [i \i mângâie cu o mân` pielea m`t`soas` de la baza
gâtului unde pulsul ei b`tea nebune[te. Când \i privi buzele,
Kathleen \ncet` s` mai respire [i când le atinse cu ale lui, ea d`du
capul pe spate \nchizând ochii.
Cody sim]i invita]ia nerostit` [i-i mângâie u[or spatele lipind-o
din ce \n ce mai mult de trupul lui. Voia s-o simt` mereu lâng` el,
s` cunoasc` fiecare form` a corpului ei frumos, s-o ating` \n cele
mai intime locuri... Gemu de frustrare.
Nu f`cu decât s`-i ating` buzele [i se \ndep`rt` privindu-i ochii
plini de aceea[i dorin]` care \i str`b`tea fiecare ven`.
— Cody...
Vocea ei era o [oapt`; numele lui era rostit ca o rug`ciune, ca o
promisiune. Kathleen \l \mbr`]i[` [i se \n`l]` pe vârfuri pentru a-l
s`ruta.
UNDEVA, DEPARTE 75

Pasiunea puse st`pânire pe el a[a cum nu se mai \ntâmplase


niciodat` [i buzele lui \nfometate o s`rutau c`utând r`spunsuri la
toate \ntreb`rile nerostite. Ea \i r`spundea cu aceea[i dorin]` [i
c`l`toreau amândoi spre ni[te culmi neatinse.
Timpul parc` se oprise [i lumea din jur disp`ruse din cauza
puterii cu care \i r`spundea femeia care-l f`cuse s` simt` ce nu mai
sim]ise niciodat`. Parfumul ei, gustul buzelor ei, toate \l atr`geau
cu o for]` pe care n-o mai putea \nvinge.
Era prea mult. Gândul acesta str`b`tu mintea tulburat` a lui
Cody [i-i atrase aten]ia. Dorea s`-l ignore dar era prea puternic. Ea
era vulnerabil` [i el prea plin de pasiune. Era prea devreme pentru
amândoi.
Cu un efort suprem reu[i s` ridice capul [i s-o priveasc`.
Aproape c` ced` din nou v`zându-i buzele umede, ochii \ntuneca]i,
plini de dorin]` [i obrajii ro[ii. Gemu când \i lipi capul de pieptul
lui.
— Dumnezeule, Katie, murmur` el. M-ai ame]it.
Ea nu-i r`spunse, dar \l \mbr`]i[` tremurând. Cody \ncerca s`-[i
controleze sim]urile \n timp ce-i mângâia u[or spatele. Nu putea
descrie tot ce sim]ise, nu existau cuvinte pentru a[a ceva; trecuse \ntr-o
lume fantastic` plin` de mistere delicioase, o lume pe care n-o mai
cunoscuse, o lume pe care dorea s-o descopere \mpreun` cu
Kathleen, numai cu Kathleen.
Capitolul 7

— Mam`!
Strig`tul lui Holly o trezi pe Kathleen la realitate.
— E[ti gata de plecare? o \ntreb` Holly. Autobuzul trebuie s`
apar` [i unchiul John a spus c` trebuie s` te duci acolo.
Kathleen privi \n jur spunându-[i c` dac` nu era atât de prins`
\n gândurile ei ar fi reu[it s` aranjeze toat` lenjeria. Acum trebuia
s` plece \n ora[ [i s` continue treaba dup` aceea.
— Po]i s` termini acum dac` vrei, spuse Cody f`cându-le pe
Kathleen [i pe Holly s` se \ntoarc` repede spre u[`. |[i schimbase
hainele obi[nuite de munc` [i purta o pereche de blugi albi [i o
c`ma[` cu model marin`resc.
|[i scoase p`l`ria [i ridic` o sprâncean`.
— M` mai sp`l [i eu uneori, spuse el sec.
Kathleen clipi des [i-i \ntoarse spatele. Dumnezeule, se holba la
el ca o adolescent`. De ce ame]ea mereu \n prezen]a acestui b`rbat?
Pentru a-[i ascunde stânjeneala, se \ntoarse la \mp`turitul
prosoapelor.
— Mam`, trebuie s` plec`m, insist` Holly.
UNDEVA, DEPARTE 77

— Tu te po]i duce, spuse repede Cody. Mama ta poate veni cu mine.


Holly se \ntoarse spre mama ei.
— N-ai nimic \mpotriv`?
Kathleen ezit` [i-l privi pe Cody.
— Nu mergi cu autobuzul \n mod normal?
— Nu. Când se merge cu autobuzul cineva trebuie s`-l urmeze
cu camioneta \n caz c` apar probleme, zise el zâmbind. S-a dovedit
a fi o solu]ie perfect`.
Kathleen \ncuviin]` [i se \ntoarse spre Holly.
— Po]i s` pleci. Spune-i lui John c` voi veni cu Cody.
— Bine, spuse Holly ie[ind din camer`.
— Dureaz` câteva minute, spuse Kathleen \ntorcându-se la treaba ei.
— Avem destul timp, zise Cody apropiindu-se. Autobuzul merge
destul de \ncet pentru ca noi s`-l putem prinde oricând din urm`.
Inima lui Kathleen se opri când el se apropie pentru a lua un
prosop de pe sârm`. |[i ]inu capul plecat, dar se trezi \ndreptându-[i
aten]ia spre mi[c`rile \ndemânatice ale mâinilor lui care
\mp`tureau cu u[urin]` lucrurile. Era ridicol, \[i spuse ea. Orice
b`rbat o putea face [i nu \n]elegea de ce o treab` atât de simpl` \i
provoca asemenea reac]ii, dac` nu cumva gândul c` aceste mâini se
puteau plimba la fel de bine pe pielea ei.
Reu[i s` \ndep`rteze acest gând, nepermi]ându-[i s` continue
pe aceast` linie periculoas`. Dar dac` i se p`rea periculos, de ce
r`m`sese aici, singur`, cu el? Era o \ntrebare de o mie de puncte.
— Dac` nu te relaxezi, te po]i sparge \ntr-un milion de buc`]i,
spuse el rupând lini[tea.
— Sunt relaxat`. Nu vreau decât s` termin treaba cât mai repede.
— Se va termina. Calmeaz`-te.
|[i dorea s` fie a[a. El avea darul de-a o emo]iona. Parfumul lui,
trupul lui fierbinte o tulburau prea mult. Din motive necunoscute,
nu mai putea gândi clar când se afla \n prezen]a lui. Era o nebunie.
78 PATRICIA LYNN

— Am o idee, spuse el punând o mân` pe ceafa ei [i f`când-o s`-l


priveasc`.
Kathleen deschise gura pentru a vorbi, dar nu reu[i [i când el se
aplec` pentru a o s`ruta \nchise ochii [tiind c` dac` dore[te se
poate opri chiar \n acea clip`. Trebuia s` controleze situa]ia fugind
sau \ndep`rtându-se de el.
Degetele lui \i mângâiau u[or gâtul [i ea deschise ochii pentru
a-l privi cu ochii str`lucitori ca smaraldele. {tia c` a[teapt` ca ea s`
ia o hot`râre deoarece n-o influen]a cu nimic. Realiz` c` tot ce se
va \ntâmpla \n continuare va fi alegerea ei.
— M` faci s` simt lucruri pe care nu le-am mai sim]it niciodat`,
admise ea tremurând.
El zâmbi
— Asta e bine, pentru c` [i tu m` faci s` simt la fel.
|l privi cu aten]ie, \ntrebându-se dac` nu cumva glumea. Era
posibil? Putea s`-i trezeasc` sentimente pe care nu reu[ise niciodat`
s` i le trezeasc` lui Gary?
|n timp ce-l privea, v`zu cum zâmbetul lui dispare.
— Nu m` compara cu el, Kathleen, murmur` Cody.
Ea scutur` din cap.
— Nu semeni absolut deloc cu el.
R`spunsul ei p`ru s`-l mul]umeasc` [i privirea lui intens` o f`cu
s` se \ntrebe ce c`uta. Oare ce vedea când o examina cu aten]ie?
— S`rut`-m`, \i ordon` el.
|l privi uimit` [i [ocat`. La \nceput avu impresia c` glume[te, dar
apoi v`zu cât de serios este. O privea provocator \n timp ce se
\ndep`rta.
— Cody, eu...
— Nu, o \ntrerupse el. Nu vreau s` aud nici o scuz`, vreau doar
s` m` s`ru]i a[a cum \]i dore[ti.
— Când am spus c` vreau s` te s`rut? i-o \ntoarse ea \ncercând
s` nu intre \n panic`.
UNDEVA, DEPARTE 79

— Nu trebuia s` spui, r`spunse el pe un ton aspru. Pot vedea


asta \n ochii t`i când m` prive[ti.
— Cred c` ar trebui s`-]i pui ochelari, zise ea \ncercând s` se
\ndep`rteze, dar oprindu-se din drum când \l auzi vorbind.
—|nc` te mai controleaz`, Kathleen, [i tu \l la[i s-o fac`. Oare
regula era ca el s` ini]ieze orice contact afectuos? El conducea [i tu
trebuia s` te supui?
Se \nfurie pentru c` el v`zuse prea mult [i se ura pentru c`
fusese atât de transparent`.
— Gary nu mai are nici o influen]` asupra mea, zise Kathleeb
zguduit` \n timp ce se \ntreba pe cine vrea s` conving`: pes sine sau
pe Cody.
— Min]i. E un lucru s` m` min]i pe mine, dar e de neiertat s`
continui s` te min]i pe tine \ns`]i.
— Cine naiba te crezi? Nu [tii destule despre mine sau despre
via]a mea pentru a m` judeca astfel.
— {tiu mai multe despre tine decât vrei tu \ns`]i s` recuno[ti. De
aceea e[ti sup`rat` pe mine acum. {tii c` am dreptate. Poate c` ai
f`cut câ]iva pa[i pentru a sc`pa de influen]a lui, dar el \nc` se mai
afl` \ntre tine [i ceea ce-]i dore[ti cu adev`rat. |n mintea ta tot el
este acela care-]i spune ce trebuie [i ce nu trebuie s` faci, ce vrei [i
ce nu vrei, iar singurul motiv pentru care el \nc` te mai controleaz`,
este c` tu \l la[i. |nc` mai e[ti juc`ria lui [i o [tii prea bine.
Palma ei care atinse obrazul lui r`sun` \n camer`. Ochii lui verzi
se \ngustar` [i \i zâmbi zeflemitor.
— Foarte impresionant, o ironiz` el. Dar preferam s` m` s`ru]i.
Kathleen privi urmele degetelor ei imprimate pe obrazul lui.
— Nu-mi amintesc s`-]i fi cerut p`rerea cu privire la via]a mea
personal`, zise ea furioas`.
— Te rog s` m` ier]i, zise Cody cu o polite]e exagerat`. Am
\n]eles, \ncuviin]` el \ndep`rtându-se. Dac` mai vrei s` mergi \n
ora[ cu mine s` [tii c` plec \n cinci minute.
80 PATRICIA LYNN

Nu se \ntoarse s`-l priveasc` pentru c` [ocul [i furia o f`cuser`


s` tremure. Era [ocat` de reac]ia pe care-o avusese la cuvintele lui;
nu se \nfuriase niciodat` pe cineva \n a[a hal. Furia venea din adân-
cul fiin]ei sale, era dureros de intens` [i nu era direc]ionat` asupra
lui Cody, ci asupra ei \ns`[i. El avusese dreptate, iar ei \i fusese
ru[ine s` recunoasc`.
{i acum r`m`sese s` se \ntrebe dac` nu cumva mândria ei
prosteasc` distrusese fragila prietenie care se \nfiripase \ntre ei.

***

Serbarea anivers`rii ora[ului Wolfe Creek era, f`r` \ndoial`, cel


mai important [i mai mare eveniment social al anului. Festivit`]ile
\ncepeau la [ase diminea]a cu un mic dejun la care se mâncau
cl`tite [i se termina seara târziu cu focuri de artificii. |ntre timp erau
organizate jocuri pentru copii [i adul]i, un rodeo, expozi]ii de art`
[i, pe scena instalat` \n pia]a ora[ului, dansau to]i cei care doreau.
Era destul` mâncare [i b`utur` pentru localnici [i pentru prietenii
afla]i \n trecere.
Cele treizeci de minute cât durase drumul pân` \n ora[ \mpre-
un` cu Cody fuseser` mai insuportabile decât \[i imaginase
Kathleen. Amândoi erau tensiona]i, dar nici unul nu p`rea dispus
s` \ncerce s` aplaneze lucrurile. Kathleen [tia c`-i datoreaz` scuze
[i \[i propuse s` i le prezinte \nainte de a ajunge \n ora[, \ns` Cody
adoptase o atitudine plin` de curtoazie, l`sând-o s` cread` c` nici
o scuz` nu era suficient` pentru el.
Ajunser` la timp pentru a se \ntâlni cu grupul din autobuz chiar
\n fa]a acestuia. John le spuse tuturor unde [i când se vor \ntâlni
pentru a se \ntoarce acas` [i apoi grupul se desp`r]i.
Cody r`mase cu ei, spre surprinderea [i \ncântatarea lui
Kathleen.
UNDEVA, DEPARTE 81

— Ei bine? De unde \ncepem? \ntreb` Heather privindu-[i unchiul.


El zâmbi.
— De ce s` nu mergem pur [i simplu prin ora[, ca s` vedem \n
ce \ncurc`tur` intr`m?
— Pentru mine e perfect, fu de acord Heather \n timp ce \[i lua
sora de bra]. Haide, Holly, s` mergem.
John \[i privi sora [i pe cele dou` fete care se \ndep`rtau.
— Mi se pare mie sau Heather se bucur` de acest eveniment?
Kathleen chicoti.
— Nu cred c` ]i se pare.
— Ar fi mai bine s` mergem, pentru c` altfel vom r`mâne \n
urm`, zise John luând-o de mân` pe Mattie [i urmându-le pe
gemene.
Kathleen sim]i privirea lui Cody [i se \ntoarse spre el.
— Te superi dac` m` al`tur grupului vostru ast`zi? \ntreb` el
politicos.
Ea sim]i c` i se strânge inima.
— Sigur c` nu m` sup`r, r`spunse ea privind ochii lui reci [i
ducând dorul c`ldurii pe care era obi[nuit` s-o g`seasc` acolo.
Cody, eu...
— Ar fi mai bine s` mergem, o \ntrerupse el al`turându-i-se.
Crezi sau nu, dar sunt multe de v`zut.
Oftând, Kathleen \l urm`.

***

Cody ridic` paharul cu o b`utur` r`coritoare la gur` [i-l b`u pe


tot \n timp ce st`tea pe unul din scaunele de metal [i-[i \ntindea
picioarele, dup` care o privi pe Kathleen care se afla din nou \n
bra]ele eroului local de rodeo.
Gelozia era un sentiment necunoscut lui Cody, \ns` acum \l
cople[ise cu toate c` la \nceput nici nu-l recunoscuse, nefiind
82 PATRICIA LYNN

obi[nuit cu el. Nu ]inuse niciodat` atât de mult la cineva \ncât s`-i


pese mai mult decât trebuia de acea persoan` sau decât dorea s`
admit` chiar pentru sine.
— Dac` vei continua s` te \ncrun]i a[a, vei r`mâne cu riduri pe fa]`.
Cody ridic` privirea [i-l v`zu pe John zâmbind \n timp ce-[i
tr`gea un scaun f`r` a fi invitat s` se a[eze.
— Unde sunt Mattie [i fetele? \ntreb` Cody.
— Când m-am desp`r]it de ele se aflau la roata lui Ferris. Eu pre-
fer s` c`l`resc mai \ntâi pe spinarea lui Adam Harrison.
Cody chicoti. {i el sim]ea la fel.
— Katie pare s` se distreze de minune, observ` John. Cred c` a
dansat cu to]i b`rba]ii din ora[, chiar [i tân`rul Jimmy Johnson pare
s` fi avut tupeul s-o invite.
— A[a este, de dou` ori chiar.
John ridic` din sprâncene.
— }ii socoteala?
— Nu prea am altceva de f`cut \n timp ce stau aici.
— Vrei s`-mi spui c` n-ai fost capabil s` invi]i o doamn` din ora[
pe ringul de dans?
Cody oft`.
— Câteva.
John studie chipul prietenului s`u.
— Ai \ncercat s-o invi]i [i pe Katie?
Cody scutur` din cap.
— Se pare c` farmecul meu nu d` roade \n ceea ce-o prive[te pe
sora ta.
John râse.
— Cu ce ai sup`rat-o?
— I-am dat câteva sfaturi gratuite despre fostul ei so] [i nu le-a
apreciat, zise el mângâindu-[i obrazul cu degetele. Ei bine, Gary nu
e un subiect prea pl`cut pentru ea. M-am convins pe pielea mea.
Cody \[i privi prietenul.
UNDEVA, DEPARTE 83

— {tii c` \nc` o mai influen]eaz`, nu-i a[a?


John \ncuviin]`.
— Pu]in, dar face progrese. Trebuie s-o crezi când \]i spune asta.
— Poate, spuse Cody \ndreptându-[i din nou aten]ia spre ringul
de dans. Muzica se oprise [i Kathleen discuta cu Adam, privindu-l
ca [i cum acel b`rbat \i putea spune toate secretele din lume.
— D`-i pu]in timp, Cody, suger` John. Cincisprezece ani de
influen]` rea nu dispar peste noapte.
— Presupun c` nu, murmur` Cody. Când Adam se aplec` pen-
tru a o s`ruta pe Kathleen, sim]i cum fiecare mu[chi i se
\ncordeaz`. O clip` mai târziu, Kathleen pleca singur` de pe ringul
de dans [i Cody \ncerc` s` se relaxeze.
Kathleen str`b`tea ringul de dans spunându-[i c` se distra
foarte bine. Era amuzant s` danseze cu b`rba]i diferi]i [i \i pl`cea \n
special compania lui Adam. Era atr`g`tor, fermec`tor, entuziast [i
interesant, dar avea o mare problem`: nu era Cody.
La \nceput fusese iritat` de aceste sentimente [i nu \n]elegea
cum de a ajuns Cody Washington s` joace un rol atât de important
\n via]a ei pentru a-i umbri pe to]i ceilal]i. |ns` nu putea face prea
multe \n leg`tur` cu asta, sau nu voia s` fac`.
|l v`zuse dansând cu alte femei [i sim]ise o oarecare invidie
când le zâmbea familiar. Nu avea nici un sens. Toat` via]a f`cuse
ceea ce doriser` al]ii [i se purtase a[a cum voiau al]ii. Dac` avea de
gând s` afle ce dore[te ea \ns`[i cu adev`rat, trebuia s` \nceap` de
la Cody. Nu [tia unde o vor duce sentimentele noi pe care acesta i
le trezise, dar trebuia s` afle. Bine sau r`u, trebuia s` afle.
Ajunse la marginea ringului exact când orchestra \ncepea s`
cânte o alt` melodie [i se opri chiar \n fa]a lui Cody privindu-l fix [i
oftând. Era un b`rbat dificil, dar o atr`gea ca un magnet.
— Vre]i s` dansa]i, domnule Washington? \ntreb` ea plin` de
polite]e.
84 PATRICIA LYNN

El o privi mult timp \nainte de a se ridica de pe scaun. Kathleen


\l conduse pe ringul de dans [i se \ntoarse \n bra]ele lui. Nu o ]inea
strâns, dar ea \[i ridic` bra]ele pentru a ajunge cu degetele pe gâtul
lui, dup` care \[i l`s` capul pe um`rul lui, l`sând muzica s`-[i fac`
efectul magic.
|i mirosea parfumul [i \i putea auzi inima b`tând sub urechea ei
sim]indu-l cum se relaxeaz` treptat pân` când dans` u[or cu ea pe
ritmul muzicii. Mâinile lui coborâr` \ncet pentru a-i ajunge pe
coapse [i a trezi din nou pasiunea familiar` dintre ei.
Când se termin` melodia, Cody o lu` de talie ca pentru a o
\ndep`rta, dar ea r`mase \n aceea[i pozi]ie [i \ncepu s`-i mângâie
p`rul m`t`sos de pe ceaf`, \n timp ce el o privea mirat.
Se auzea o nou` melodie [i ea se \ndep`rt` pu]in pentru a vorbi,
dar când deschise gura sim]i o mân` care-i prinde bra]ul. Se
\ntoarse [i-l v`zu pe Adam.
— Ce zici de \nc` un dans, drag`?
Ea râse.
— Nu, mul]umesc, Adam. Nu mai am de gând s` dansez.
— E[ti sigur`? \ntreb` el prinzându-i mâna.
— Foarte sigur`, r`spunse ea eliberându-[i mâna [i \ntorcându-se
spre Cody. R`mase uimit` când se trezi singur` [i privi nelini[tit`
mul]imea f`r` a-l z`ri.
Se opri la marginea ringului [i privi strada plin` de lume. Praful
se ridicase [i abia reu[i s`-l vad` \ndreptându-se spre parcare. S`ri
de pe platform` [i se gr`bi s`-l ajung`. El era deja lâng` ma[in`
când reu[i s`-l prind`, cu r`suflarea \ntret`iat`.
— De ce m-ai l`sat acolo? \ntreb` ea.
Cody deschise portiera, \[i scoase p`l`ria [i-[i trecu degetele
nervoase prin p`r.
— Credeam c` ai terminat cu mine, morm`i el.
— Voiam s`-]i vorbesc. Tocmai \ncercam s`-]i sugerez asta când
a ap`rut Adam.
UNDEVA, DEPARTE 85

— Nu prea am chef de vorb`, zise el sco]ând cheile din buzunar.


M` duc acas`.
— E[ti pe punctul de a m` p`r`si, \l acuz` ea.
— Te po]i \ntoarce acas` cu autobuzul.
— Dar credeam c` trebuie s`-l urmezi pentru a interveni dac` e
vreo problem`.
— Sunt sigur c` totul va fi bine, spuse el urcându-se \n ma[in`
[i aplecându-se pentru a \nchide portiera pe care ea o prinse
repede cu mâna.
— |nc` nu pleci, spuse ea, cu corpul \ntre el [i portier`. Vreau
s`-]i vorbesc.
Cody o privi t`cut mult timp, dup` care \[i rezem` capul de
scaun [i \ncepu s` râd`.
Kathleen se strâmb`.
— Ce e atât de amuzant? \ntreb` ea sup`rat`.
— Toat` situa]ia aceasta, spuse el dând din cap. Faci experien]e
pe mine, Kathleen? Ce ai g`sit la mine de te-a f`cut s` crezi c` e \n
regul` s`-]i testezi noile tehnici de comportare cu mine?
Ea \l privi spunându-[i c` a fost o proast` când s-a sim]it r`nit`
de cuvintele lui. Nu reu[i s`-i r`spund` pentru c` avea un nod \n
gât. |i \ntoarse spatele [i \nchise portiera, hot`rât` s` nu-i arate cât
de stânjenit` este. Porni spre ora[ clipind furioas` ca s`-[i alunge
lacrimile din ochi.
Nu f`cu nici zece pa[i când \l auzi pe Cody strigând-o. Mai reu[i
s` mearg` pu]in \nainte ca bra]ul lui s-o opreasc`.
— Haide, zise el conducând-o spre ma[in`. Vom l`muri totul
chiar acum.
Merse lâng` el, dar nu-l privi, sperând c` \ntunericul \i ascunde
fa]a [i c` lacrimile din ochi \i vor disp`rea pân` la destina]ie.
Ajunser` la camionet` [i el cobor\ u[i]a portbagajului ca s-o ia
de talie [i s-o urce \n remorc`.
86 PATRICIA LYNN

— Stai jos, \i ordon` el [i ea s`ri \n picioare realizând c` \l asculta.


— Nu vreau s` stau jos, anun]` ea, hot`rât`.
Cody o privi lung [i apoi oft`.
— Bine. Voi sta eu, zise el a[ezându-se. Acum, vrei s`-mi spui
despre ce voiai s` vorbim?
çl privi f`r` s` g`seasc` nimic \ncurajator \n atitudinea lui. Cody
st`tea cu bra]ele \ncruci[ate pe piept [i ar`ta ca [i cum [i-ar fi dorit
s` fie oriunde \n alt` parte.
Kathleen trase aer adânc \n piept [i scutur` din cap.
— E o prostie, [opti ea. Du-te acas`, Cody. Nu meri]i s` ascul]i
toate prostiile mele.
El nu vorbi [i nu se mi[c`, ci continu` s-o priveasc` mirat [i
insistent. Kathleen nu reu[i s` se uite \n alt` parte [i se \ntreb` ce
vede el când o studiaz` astfel. Vedea oare ceva atr`g`tor \n carac-
terul ei slab [i nesigur?
Inima \i b`tea mai tare ca niciodat` \n timp ce se apropua de el.
Degetele ei tremurânde se \ndreptar` spre obrazul pe care-l
loviser`.
—|mi pare r`u pentru azi-diminea]`, spuse ea cu blânde]e. N-am
mai f`cut niciodat` a[a ceva. |mi pare r`u c` s-a \ntâmplat tocmai cu
tine pentru c` sunt sigur` c` nu meri]i un astfel de tratament.
Dac` se a[tepta ca scuzele ei s` rezolve imediat lucrurile \ntre ei,
\nseamn` c` se \n[elase amarnic. Nu-l putea \nvinov`]i pentru asta;
ea fusese cea care gre[ise provocându-l tot timpul [i acum se \ntre-
ba de ce o f`cuse. De ce o f`cea s` se enerveze când p`rea cel mai
corect b`rbat pe care-l cuno[tea?
Hot`rându-se s` ri[te s`-[i piard` [i ultima urm` de mândrie
care-i mai r`m`sese, \i \nconjur` gâtul cu mâinile. Rezisten]a lui se
topi pu]in când \l trase spre ea privindu-i ochii str`lucitori [i
mirându-se de nehot`rârea pe care o v`zu acolo. |nchise ochii [i \l
s`rut`.
UNDEVA, DEPARTE 87

R`spunsul lui era rece, dar Kathleen nu renun]`. |[i l`s` buzele
s`-l \nc`lzeasc` u[or \n timp ce-[i plimba mâinile pe mu[chii lui
puternici. Reu[i cu r`bdare s`-i \nfrâng` reticen]ele [i s`-l fac` s`-i
cuprind` capul cu mâinile.
Poate c` ea stârnise totul, dar acum el preluase controlul
tr`gând-o \ntr-un vârtej de senza]ii nest`pânite. O lipi de el [i o
s`rut` cu o pasiune arz`toare.
Kathleen \i r`spunse abandonându-se complet \n bra]ele lui.
Niciodat` nu sim]ise a[a ceva: p`mântul, cerul, noaptea disp`ruser`
[i nu mai r`m`sese decât b`rbatul care o ]inea \n bra]e. Era o
nebunie [i emo]iile care-i r`scoleau trupul o purtau spre necunoscut.
O explozie deasupra capetelor lor o f`cu s` tresar` speriat`.
Deschise ochii [i v`zu o umbrel` de lumini str`lucitoare [i multi-
colore care umplea cerul.
— Uite ce ai f`cut de data asta, \i murmur` Cody la ureche.
Ea \l privi uimit` [i v`zu str`lucirile minunate ale ochilor lui.
— Eu am f`cut asta? \ntreb` ea mirat`.
— Oh, da! Numai pentru c` m-ai s`rutat s-au aprins aceste
artificii.
V`zând-o cât de \ncurcat` este, Cody \ncepu s` râd`.
— Haide, spuse el urcându-se \n camionet` [i tr`gând-o [i pe ea
dup` el. Se \ntinser` unul lâng` altul [i capul ei se odihnea ca pe o
pern` pe um`rul lui. Kathleen se relax` \n timp ce-l \mbr`]i[a.
St`teau cu fa]a \n sus [i priveau artificiile minunate de deasupra
lor. Kathleen era \ncântat` de frumuse]ea lor, dar nimic nu se
asem`na cu mul]umirea pe care o sim]ea \n bra]ele lui.
Capitolul 8

— Nu pot s` cred c` m-ai convins s` fac asta, morm`i Kathleen.


—|mi po]i mul]umi mai târziu, o asigur` Cody. Nimic nu se com-
par` cu r`s`ritul soarelui \n Montana.
Ea abia mai putea respira \n timp ce el p`rea s` se simt` foarte
bine. Merseser` pe o potec` destul de abrupt` [i ea abia putea s`
urmeze pa[ii lui mari. Aproape c` alerga \n urma lui [i era gata s`-i
spun` s` \ncetineasc`, \n momentul când el coti spre p`dure.
Kathleen se opri.
— Unde mergem?
— Pe aici vom ajunge \ntr-un loc din care vom avea o priveli[te
splendid`.
— John mi-a spus s` nu p`r`sesc niciodat` poteca, \i reaminti ea,
bucuroas` c` g`sise pu]in timp pentru a-[i trage sufletul.
Cody se opri ca s-o privesc`.
— Nu ni se va \ntâmpla nimic, [tiu unde mergem. Când v`zu c`
ea nu-l urmeaz`, se \ntoarse. Ai \ncredere \n mine, spuse el
\ntinzând mâinile spre ea [i a[teptând pân` când Kathleen le
prinse.
UNDEVA, DEPARTE 89

Cody o conduse spre o stânc` acoperit` de iarb` [i \ntinse


p`tura. Kathleen se \ndrept` spre margine pentru a putea vedea cât
de sus sunt. Versantul era abrupt, dar pentru un alpinist experi-
mentat ar fi fost floare la ureche.
Se \ntoarse [i \l v`zu pe Cody stând confortabil pe p`tur`.
— Ia loc, o invit` el punându-[i p`l`ria ceva mai \ncolo.
Spectacolul trebuie s` \nceap`.
Kathleen se a[ez` lâng` el.
— E incredibil, [opti ea, prea \ncântat` pentru a putea vorbi mai
tare.
— |nc` n-ai v`zut nimic, zise el venind mai aproape [i ar`tând
spre mun]i. Soarele va urca printre cele dou` vârfuri de acolo. Va
urca asemenea unei mingi de foc pân` când va ajunge sus, pe cer.
Nici nu-]i dai seama cât de extraordinar este momentul \n care
soarele risipe[te umbrele care \ntunec` mun]ii.
Kathleen privi \n direc]ia men]ionat` de el [i v`zu cele dou` vâr-
furi. |[i \nconjur` genunchii cu bra]ele [i ner`bdarea puse st`pânire
pe ea.
El o trase mai aproape [i-i lipi capul de um`rul lui \n timp ce-i
mângâia p`rul cu degetele. Oare inima lui b`tea atât de tare sau a ei?
Lini[tea din jurul lor era deplin` [i natura parc` a[tepta
nemi[cat` \nceperea unei noi zile. Kathleen v`zu mingea ro[ie
ap`rând din locul indicat de Cody. Era un spectacol extraordinar
de raze rozalii [i ro[ii care d`deau nuan]e ciudate pinilor din
\mprejurimi. Soarele \[i continu` ascensiunea printre cele dou`
vârfuri.
Razele aurii alungau repede noaptea [i d`deau o form` concret`
mun]ilor care-[i conturau vârfurile [i v`ile pe m`sur` ce umbra se
risipea. P`s`rile \ncepur` s` cânte [i p`durea se umplu de zgomote.
Kathleen asculta aceast` orchestr` minunat` [i \[i spunea c` nicio-
dat` nu se va mai \ndoi de frumuse]ea unui r`s`rit de soare.
90 PATRICIA LYNN

— A meritat s` faci atâta drum?


— Da, r`spunse ea \ntorcându-se spre Cody.
El ridic` o mân` [i-i mângâie obrazul.
— Plângi.
Kathleen nu-[i d`duse seama de asta, dar nu era deloc
surprins`. Frumuse]ea, sub orice form`, avea puterea s-o
impresioneze.
El o trase mai aproape [i o s`rut` la fel de blând ca aceast`
diminea]` minunat` \n timp ce ea \[i ridica mâinile spre umerii lui
pentru a-l \mbr`]i[a. Dorin]a crescu repede \n ea [i primi acela[i
r`spuns fierbinte ca razele soarelui care \ncepea s`-[i arate puterea.
Buzele lui trecur` peste obrazul ei [i apoi spre gât. Kathleen nu
se \mpotrivi datorit` magiei acestor s`rut`ri care o umpleau de
emo]ii necunoscute. Pasiunea cre[tea din nou \n ei [i promitea
extazul mult a[teptat.
Cody nu-[i amintea s` mai fi s`rutat o piele atât de dulce [i sim]i
cum pulsul ei se accelereaz`. Mâinile lui se plimbar` pe spatele ei
pentru a ajunge la talie. Materialul pulov`rului ei gros de lân` era
moale \n palmele lui, dar el voia s` simt` mai mult, dorea s`-i ating`
tot trupul [i \[i vâr\ mâinile sub el, impresionat de pl`cerea de a-i
sim]i c`ldura pielii.
Kathleen gemu surprins` de atingerea lui nea[teptat`. A[tept`
ner`bd`toare mângâierile lui urcând spre sânii ei pe care \ncepu s`-i
ating` u[or ca s-o fac` s`-l s`rute cu mai mult` pasiune [i s` se
piard` \n \mbr`]i[area lor.
Nu-[i imaginase niciodat` c` poate trezi pasiunea unui b`rbat,
dar acum era sigur` c` Cody o dorea pentru c` \i r`spundea cu o
pasiune mult mai intens` ca a ei. I se p`rea c` tot ce tr`ise \mpre-
un` cu acest b`rbat avea o intensitate nea[teptat`.
Cody gemu când ea \[i arcui corpul lipindu-se [i mai mult de el
\n timp ce-i mângâia umerii. El cunoscuse pasiunea foarte bine, dar
UNDEVA, DEPARTE 91

nici o femeie nu-l f`cuse s` simt` ceea ce sim]ea acum. Fostul ei so]
fusese orb din moment ce nu v`zuse senzualitatea pe care o emana
ea. Ei bine, Cody nu era un prost [i [tia c` dac` nu stingea acest foc
vor exploda \mpreun` cu muntele pe care se aflau.
F`când un efort, reu[i s` se \ndep`rteze de ea, dar Kathleen \i
cuprinse fa]a cu mâinile [i \ncepu s`-l s`rute. Cody sim]i c` nu se
mai poate controla, dar reu[i s` se \ndep`rteze din nou. Ea nu
dorea s` se opreasc` [i \l \mpinse u[or pe p`tur`. Slaba lui rezis-
ten]` disp`ru când buzele ei le atinser` pe ale lui cu insisten]`.
Kathleen nu experimentase niciodat` puterea senzualit`]ii. I se
p`rea c` dorin]a pe care nu o sim]ise atâ]ia ani se adunase acum
pentru a fi \mp`rt`[it` cu acest b`rbat, \n acest loc. Stând deasupra
lui \[i putea da seama de dorin]a pe care i-o trezise. Trupul lui
tremura u[or, pasiunea era pentru ea, era al ei [i nimic nu mai
conta.
Cu mi[c`ri iu]i, descheie nasturii c`m`[ii lui [i i-o ridic` pentru
a-[i plimba mâinile prin p`rul cre] de pe pieptul lui. Respira]ia lui
era fierbinte [i din când \n când, \n momentul \n care \l atingea \n
punctele mai intime, era sigur` c` se opre[te. Ridic` ochii spre el [i
se trezi privit` aspru, realizând astfel c` ea de]inea controlul
situa]iei numai dac` \i d`dea el voie.
|i zâmbi [i \ncepu din nou s`-l mângâie, dar sim]i cum el se
\ncordeaz`. Intrigat` \l mângâie din nou, \n a[teptarea unui
r`spuns din partea lui, care veni câteva secunde mai târziu când
mâinile lui le \ndep`rtar` pe ale ei.
— Ajunge, morm`i el.
— Mda, ar`]i de parc` ai suferi, \l tachin` ea. |[i eliber` mâinile
[i \ncepu s`-[i descheie nasturii puloverului.
Uimit, Cody \i privea degetele care eliberau [i ultimul nasture
pentru ca pulov`rul s` fie pus deoparte. Kathleen \[i duse mâinile
la spate [i-[i desf`cu sutienul.
92 PATRICIA LYNN

Cody \ncremeni când v`zu cum soarele str`luce[te pe pielea ei


fin` [i \n buclele blonde, f`când-o s` arate ca un \nger. Mâinile lui
se \ndreptar` automat spre sânii ei [i \i smulse un geam`t de
pl`cere.
Kathleen era sigur` c` nu sim]ise niciodat` ceea ce sim]ea acum;
toate inhibi]iile disp`ruser` [i se sim]ea liber` \n prezen]a lui, ca [i
când se aflau \mpreun` \ntr-un univers necunoscut unde nu aveau
altceva de f`cut decât s`-[i \mp`rt`[easc` pasiunea. Niciodat` n-o
cuprinsese dorin]a la atingerea unui b`rbat [i nici nu se a[teptase
la asta.
Când sim]i c` nu mai suport` se aplec` spre el [i se \ntinse peste
trupul lui, \nconjurându-i gâtul cu bra]ele \n timp ce-l privea \n
ochi.
— Vreau s` fac dragoste cu tine, [opti ea.
Mâinile lui \ncepur` s`-i mângâie spatele \n timp ce se gândea
c` dorise de nenum`rate ori s` fac` dragoste cu ea, dar \[i imagina
c` totul se va \ntâmpla \ntr-un loc obi[nuit. Voia ca totul s` fie per-
fect pentru ea, s` \mp`rt`[easc` \mpreun` cea mai mare tandre]e,
dar se p`rea c` ea alesese deja acest loc din mijlocul naturii lini[tite
unde soarele le \nc`lzea pielea cu razele lui.
Când v`zu c` el nu-i r`spunde imediat, Kathleen \ncepu s`-l
s`rute [i vraja \l cuprinse din nou. Cody \[i spuse c` dac` ea avea
de gând s`-l seduc`, el nu avea de ce s` se \mpotriveasc`.
|l aduse \n culmea nebuniei \n câteva clipe, experimentând
noua putere pe care realizase c` o are. Buzele [i mâinile ei se
mi[cau pe tot corpul lui [i \l ]ineau captiv \n timp ce-i promiteau
mai mult decât \[i putea imagina.
Cody nu realiz` când disp`rur` hainele de pe ei, ci numai fap-
tul c` acum erau complet dezbr`ca]i [i avu un moment de
luciditate.
UNDEVA, DEPARTE 93

— Katie... murmur` el când buzele ei fierbin]i \i s`rutau p`tima[


gâtul, f`cându-l s` nu mai [tie nimic. Se gândise la ceva important
[i dac` va avea o secund` de luciditate \[i va aduce cu siguran]`
aminte despre ce era vorba.
Ea \[i ridic` \ncet capul [i \l privi cu ochii alba[tri care ardeau de
dorin]`.
— Te voi iubi a[a cum nu te-a iubit nimeni, niciodat`, promise ea.
Mâna lui tremura când se \ndrept` spre obrazul ei.
— Ai f`cut-o deja, zise el atingându-i buzele [i amintindu-[i ce
voia s`-i spun`. Am \n buzunar ceva care s` te protejeze.
Ea scutur` din cap [i-l privi cu ochi \ntuneca]i.
— Nu e nevoie, [opti ea. Sunt tot timpul protejat`.
El o privea \ntreb`tor, dar ea \l s`rut` [i nu fu capabil decât s`-i
r`spund`. Unirea lor era perfect` [i nu se mai gândeau la nimic \n
afar` de senza]iile minunate pe care le tr`iau.

***

Cody sim]i lacrimile ei pe piept [i o \mbr`]i[` mai strâns. Inima


lui b`tea foarte tare [i ea \nc` mai tremura. Nu putea descrie \n
cuvinte ceea ce tr`ise \mpreun` cu Kathleen. Privea cerul senin
spunându-[i c` via]a lui c`p`tase o alt` semnifica]ie [i era uimit s`
realizeze c` \i pl`cea acest lucru.
El se \ntoarse ca s-o fac` s` stea cu fa]a \n sus [i s`-i vad` chipul
sc`ldat de lacrimi. Le [terse u[or cu mâna [i o s`rut` tandru pe
buze, dup` care se \ndep`rt` [i d`du din cap.
— E[ti o femeie extraordinar`. N-am tr`it asemenea clipe nicio-
dat`. Se opri când v`zu nesiguran]a din ochii ei care \l enerva la
culme. Nu te-am min]it niciodat`, Katie, zise el cu sinceritate. Nu
voi \ncepe s` o fac acum.
Ea \i mângâie obrazul.
94 PATRICIA LYNN

— {tiu, murmur` ea. |]i mul]umesc c` am mers pân` la cap`t.


Cred c` iar am f`cut experimente pe tine.
Cody se strâmb`.
— Cu pl`cere, iubito. Spune-mi când vei vrea s` se mai \ntâmple
[i voi veni imediat.
Kathleen \l \mbr`]i[`.
— Dumnezeule, Cody, a fost fantastic, spuse ea cu blânde]e. Nu
am crezut vreodat` c` poate fi a[a.
— }i-am spus c` nu tu ai fost de vin`. Nu e nimic \n neregul` cu
tine, Kathleen, [i niciodat` nu a fost.
Ea \l privi fix.
— Acum, când mi-am dat seama ce am pierdut \n to]i ace[ti ani,
am inten]ia s` recuperez, zise ea zâmbind. Te oferi voluntar s` m`
aju]i?
— Doamn`, cred c` voi putea s` v` ofer ceea ce v` dori]i.
— Da? Kathleen \ncepu s`-l mângâie [i r`mase impresionat`
când trupul lui r`spunse. El era [i mai mirat pentru c` nu-[i
amintea ca vreo femeie s`-i fi trezit pasiunea a[a cum o f`cea ea.
Emo]iile lui se accentuau \n prezen]a ei [i \n una din zilele
urm`toare va sta s` se gândeasc` bine la ele. O va face, dar nu
acum. Acum avea alte gânduri.
— Uite ce ai f`cut acum, zise el \mbr`]i[ând-o. {tii c` nu po]i l`sa
astfel un b`rbat.
Ea f`cu ochii mari.
— Nu? \ntreb` ea mirat`. Presupun c` trebuie s` faci tot ce e
necesar pentru a remedia situa]ia.
— Cred c` a[a voi face, replic` el preg`tindu-se s`-i arate c` a
doua oar` poate fi chiar mai bine decât prima.

***
giannijollys
UNDEVA, DEPARTE 95

Când se ridicar` de pe p`tur`, soarele dimine]ii era destul de


sus pe cer [i când se preg`teau s` p`r`seasc` locul, ea se opri o
clip` pentru a privi \napoi \nainte de-a intra \n p`dure.
Cody o privi cum se uit` la acel col]i[or de rai.
— Mai putem reveni aici? \ntreb` ea \ntorcându-se spre el.
Cody \i zâmbi \ncântat de faptul c` o dorea din nou. Kathleen
ar`ta ca o femeie care se \mplinise prin iubire, p`rul \i era \n dezor-
dine [i el se \ndoia c` buzele ei \[i vor rec`p`ta forma obi[nuit`
pân` când vor ajunge la ferm`. N-avea importan]`. Probabil c` dac`
s-ar uita \n oglind`, [i el ar`ta la fel.
— Ne vom \ntoarce, promise el. Cât mai curând.
Ea râse [i porni pe drumul de \ntoarcere constatând c`-i era
mult mai u[or s` coboare muntele. Cody se mi[ca la fel de repede
[i ea se \ntreb` dac` nu era chiar deloc obosit. Nu-[i amintea s` fi
fusese vreodat` atât de energic`, nici nu se gândise c` se va sim]i
cândva atât de bine. Probabil c` era adev`rat ceea ce-i spusese el
despre sex.
Se opri asupra acestui gând. Fusese doar sex? Putea trece prin
acelea[i emo]ii cu alt b`rbat? De exemplu cu Adam? Se gândi o clip`
la asta [i-[i r`spunse cu siguran]` c` nu. A[a cum Gary nu a fost
capabil niciodat` s`-i trezeasc` pasiunea, a[a nu putea nici Adam.
Era ceva mai mult \ntre ea [i Cody din moment ce totul fusese
perfect.
— Ce ai aflat pân` acum? o \ntreb` el trezind-o din visare.
Ie[iser` din p`dure [i urmau c`rarea mare.
— Ce? \ntreb` ea cu inocen]`.
— |n leg`tur` cu gândurile care te \ngrijoreaz`, r`spunse el
aspru. Pot vedea c` \ncerci s` pui totul la punct.
Ea oft`.
— M` gândeam la mai multe lucruri.
Cody o privi ridicând din sprâncene.
96 PATRICIA LYNN

— Te superi dac` \]i dau ni[te sfaturi?


— Nu.
— Nu \ncerca s` etichetezi ceea ce ai sim]it \n diminea]a asta [i,
de asemenea, nu \ncerca s` m` \ncadrezi \n vreo categorie. N-ai nici
o [ans` s` g`se[ti un r`spuns acum.
Ea \l privi [i se oprir` din drum când auzir` zgomotele care
veneau de la ferm`. El \i liber` mâna [i-i mângâie obrazul pentru ca
apoi s-o s`rute u[or pe buze, f`cându-i inima s` bat` nebune[te.
Cody zâmbi.
— Aranjeaz`-]i p`rul, [opti el. Arat` de parc` un b`rbat [i-a tre-
cut mâinile prin el.
Ea \ncepu s`-[i aranjeze p`rul sub privirile lui curioase.
— Poate c` ar fi mai bine s` por]i o p`l`rie de câte ori ne \ntâl-
nim. E greu s` acoperi toate semnele, zise el amuzat. P`cat c` nu
putem face nimic pentru buzele tale ro[ii.
Ea \[i duse mâna la gur` [i \[i d`du seama cum \i arat` buzele.
Cody o luase \naintea ei [i Kathleen \l privea cu admira]ie, [tiind
cum ar`ta trupul lui [i dorindu-l din nou. Se gândi c` nu era prea
u[or s` aib` de-a face cu un b`rbat cum era Cody Washington.
El se \ntoarse spre ea.
— Haide! strig` el. Probabil c` deja se preg`tesc s` plece \n
c`utarea noastr`.
Ea \l urm` \ntrebându-se pentru prima dat` dac` ce se \ntâm-
plase \n diminea]a asta nu fusese cumva o mare gre[eal`.

***

— Heather, [tii c` nu fac asta numai ca s` te sup`r, zise Kathleen


\ncercând s` fie rezonabil`.
Fata o privea cu r`utate de pe canapeaua unde st`tea al`turi de
Holly.
UNDEVA, DEPARTE 97

— }i-am spus c` nu vreau s` r`mân aici, se plânse ea. De ce ne


faci asta?
— {i eu ]i-am spus c`-mi place aici...
— Dar cu noi cum r`mâne? insist` Heather. Tot timpul vorbe[ti
numai despre tine. Când te vei hot`r\ s` te gânde[ti [i la noi?
— M` gândesc la tine. Voi putea avea grij` de tine [i de Holly.
Domnul Washington mi-a f`cut o propunere pentru un loc de
munc` [i a[ face o prostie dac` n-a[ accepta.
— Ce e atât de special? De ce nu po]i avea aceast` slujb` la
Chicago? Ai lucrat la un muzeu de acolo. Nu te po]i \ntoarce la asta?
— Ei nu m` pl`teau, Heather. Lucram ca voluntar.
— Nu-mi pas`! exclam` Heather s`rind de pe canapea. Ne-am
descurcat destul de bine [i f`r` ca tu s` lucrezi. Tata va avea grij` de
noi.
Kathleen respir` adânc [i se rezem` de biroul lui John. Ei bine,
nu putea spune c` era surprins` de reac]ia fiicei sale, cel pu]in nu
mai mult decât se a[tepta.
— Nu vreau s` m` \ntre]in` tat`l vostru, \i explic` ea cu r`bdare.
Este important s` m` pot \ntre]ine singur` [i s` v` pot asigura [i
vou` un trai decent.
Heather se \ntoarse spre ea cu ochii plini de lacrimi.
— Mam`, de ce nu ne putem \ntoarce acas`? \ntreb` ea cu vocea
pierdut`. {tiu c` dac` ai vrea s` te \ntorci, ai putea discuta cu tata
[i s-ar rezolva totul. {tiu c` putem fi din nou o familie.
Kathleen scutur` din cap.
— Draga mea, asta nu se va \ntâmpla niciodat`. Nu ne mai
putem \mp`ca [i tu trebuie s` renun]i la aceast` idee.
— De ce? o chestion` Heather cu fa]a plin` de lacrimi. {tiu c`
dac` te \ntorci [i vorbe[ti cu el te va primi \napoi. Sunt sigur` c` te
va ierta dac`...
98 PATRICIA LYNN

— Heather! Kathleen \[i scutura fiica de umeri [i aceasta se


sperie de puterea nea[teptat` de care d`dea dovad` mama ei. E
timpul s` \n]elegi unele lucruri, zise Kathleen cu fermitate. Nu
vreau s` m` \ntorc la tat`l t`u. Nu am nevoie de iertarea lui, nu o
doresc. Partea aceea a vie]ii mele s-a terminat.
— Dar cum po]i s` renun]i atât de u[or? To]i anii \n care am fost
o familie nu au \nsemnat nimic pentru tine?
Kathleen d`du din cap.
— Acum nu mai \nseamn` nimic, zise ea sup`rat`. S-a terminat,
drag`. Trebuie s` accep]i asta.
Heather se eliber` din mâinile ei [i fugi spre u[`.
— Ur`sc aceste locuri [i nu voi r`mâne aici, concluzion` ea cu
emfaz`. |l voi suna pe tata [i m` va primi s` locuiesc cu el, continu`
ea \n timp ce deschidea u[a pentru a ie[i din camer`.
Kathleen privi u[a deschis` \n timp ce \[i masa tâmplele cu
mâna. Nu [tia dac` trebuia s` ]ipe, s` plâng` sau s` sparg` ceva.
Nu putea ajunge la nici o \n]elegere cu fiica sa cea \nc`p`]ânat` [i
nu-[i putea imagina cât de r`u va fi când Gary \i va spune acesteia
c` nu poate veni s` locuiasc` la el.
— Mam`?
Kathleen \[i reaminti c` Holly \nc` mai era acolo.
— |mi pare r`u, draga mea. Cred c` p`rerea ta nu a mai fost
ascultat`.
Holly zâmbi.
— Sunt obi[nuit` s` se \ntâmple a[a.
Kathleen \[i \mbr`]i[` fiica mângâindu-i p`rul auriu \n timp ce-i
mul]umea lui Dumnezeu c` aceasta nu sem`na deloc cu Heather.
— M` duc s` vorbesc cu Heather, se oferi Holly. Poate c` m` va
asculta.
— Mul]umesc, zise Kathleen oftând [i mângâindu-i obrazul. Dar
tu, draga mea? E[ti de acord cu hot`rârea mea?
UNDEVA, DEPARTE 99

— Eu sunt fericit` aici, o asigur` Holly. Crezi c` unchiul John m`


va l`sa s` lucrez la ferm` când ne vom muta?
— Sunt sigur` de asta. Vom vorbi cu el.
— Bine, spuse Holly zâmbind. M` duc s-o caut pe Heather, con-
tinu` ea \n timp ce se \ndrepta spre u[`. Tata n-o va primi s`
locuiasc` la el.
Kathleen realiz` c` fiica ei nu punea o \ntrebare, ci era sigur` de
ce spunea. Ca de obicei, Holly [tia foarte bine cu cine are de-a face
când era vorba de tat`l ei.
— Nici eu nu cred, zise Kathleen cu triste]e. Mi-e team` c`
Heather va fi foarte dezam`git`.
— Chiar mai r`u, oft` Holly. De ce nu poate vedea cum este el
\n realitate?
Kathleen ezit` [i respir` adânc.
— Cred c` a \ncercat din greu s` se conving` c` el este a[a cum
vrea ea s` fie. Nu pot s`-mi explic [i nu [tiu de ce se \nc`p`]âneaz`
s` nu vad` realitatea.
— Crezi c` m`car ne-a iubit vreodat`?
Inima lui Kathleen se strânse. Holly avusese \ntotdeauna reti-
cen]e, observa totul [i tr`gea concluzii. Maturitatea [i bunul ei sim]
o impresionaser` pe Kathleen de mai multe ori. Era ca [i cum se
n`scuse de[teapt` [i, uneori, ea [i-ar fi dorit s` nu se fi \ntâmplat
a[a.
— Cred c` te-a iubit cât de mult a putut, zise Kathleen cu mare
efort.
Holly se gândi pu]in la spusele mamei sale [i le accept` ca [i
când ar fi fost adev`rate.
— M` duc s-o caut pe Heather, zise ea \nainte de-a ie[i pe u[`.
Capitolul 9

Kathleen oft` [i se \ndrept` spre fereastr` pentru a privi


terenurile din spatele fermei. De aici putea vedea caii p`scând [i, \n
dep`rtare, un cowboy care repara gardul. {i, mult mai departe era
un grup de c`l`re]i care participau la una din \ntrecerile organizate
la ferm`.
Plouase noaptea trecut` [i praful fusese sp`lat pentru ca
str`lucirea noii zile s` fie [i mai frumoas`. Dac`, \n urm` cu un an,
i-ar fi spus cineva c` va dori s` locuiasc` \ntr-un ]inut atât de s`lba-
tic, ar fi râs de acea persoan`. Crescuse \n Chicago [i credea c` va
r`mâne acolo toat` via]a. Spre deosebire de John, ea nu se n`scuse
purtând \n inim` dragostea pentru s`lb`ticie, ci trebuise s-o vad` cu
ochii ei ca s-o poat` iubi. |ntr-un fel, aici era \mp`cat` cu sine.
— Dau un b`nu] pentru gândurile tale.
Se sperie când auzi vocea adânc`, foarte aproape de ea, [i \[i
puse mâinile \n [olduri.
— |mi pare r`u, se scuz` Cody \nainte de a o s`ruta fierbinte pe
gât. Nu mi-am dat seama c` e[ti atât de adâncit` \n gânduri.
Ea oft` [i \nchise ochii \n timp ce se lipea de el f`r` a se mai
gândi la nimic.
UNDEVA, DEPARTE 101

— M` gândeam doar cât de mult iubesc acum aceste ]inuturi.


El o \mbr`]i[` cu putere.
— Ei bine, nu sunt prima persoan` care se bucur` la auzul aces-
tei dest`inuiri.
Kathleen zâmbi [i se l`s` prins` \n vraja \mbr`]i[`rii. N-ar fi
renun]at pentru nimic \n lume la momentele de tandre]e pe care le
petreceau \mpreun`. Sentimentele pe care le avea pentru el
cre[teau pe zi ce trece, dar nu dorea s` le defineasc`. |i era de ajuns
timpul pe care-l petrecea \n compania lui, zi de zi, [i felul \n care o
f`cea s` se simt`. Era de ajuns pentru moment.
— Am auzit un zvon, murmur` el. Se pare c` te-ai hot`rât s`
r`mâi definitiv \n Montana.
— Nu e nici un zvon. E adev`rat. Am acceptat azi-diminea]`
slujba pe care mi-a oferit-o tat`l t`u.
— Le-am v`zut pe fete la grajduri. Cred c` le-ai spus [i lor ce
hot`râre ai luat, din moment ce una dintre ele nu pare prea fericit`.
Kathleen oft`.
— Da, mi-e team` c` una dintre ele este foarte sup`rat`.
— Dar Holly? Ea ]i-a acceptat hot`rârea?
— Da, \ns` Heather e \nc`p`]ânat` [i nu [tiu ce s` fac \n leg`tur`
cu ea.
— Poate c` e timpul ca tat`l ei s` se implice mai mult.
Kathleen râse nervos.
— E cam târziu pentru asta. Din p`cate, tat`l nu vrea s` se
implice.
— Mi-a spus c` se va \ntoarce la Chicago pentru a locui \n casa
lui. E adev`rat?
Kathleen \l privi fix.
— Heather vrea s` cread` asta, dar nu-mi imaginez c` Gary va fi
vreodat` de acord, pentru c` ea l-ar incomoda.
Cody \ncepu s`-i mângâie p`rul.
102 PATRICIA LYNN

— Nu l-am cunoscut pe acest b`rbat, dar \]i pot spune c` \l ur`sc.


— Gary e foarte egoist, dar ceva \mi spune c` poate m-am \n[elat
crezând asta tot timpul. Poate c` s-a purtat altfel cu alte femei,
poate c` e altfel [i cu Jackie, femeia care st` acum cu el. Poate c` eu
am fost motivul...
— Kathleen, \nceteaz`! \i ordon` Cody.
— Nu, ascult`-m` pu]in, zise ea punându-[i mâna pe pieptul lui.
Nu mi-am dat seama cât de minunat` e iubirea pân` când nu te-am
cunoscut pe tine. Nu i-am r`spuns niciodat` lui Gary a[a cum am
f`cut-o cu tine ieri diminea]`. Poate c` a[a a p`]it [i el, poate c` nu
este atât de egoist cu Jackie. Poate c` rela]ia mea cu Gary nu a f`cut
decât s` scoat` la suprafa]` ce e mai r`u \n noi.
Cody o privea ne\ncrez`tor.
— Cred c` e[ti prea blând` cu acest individ, morm`i el. Se pare
c` \nc` mai cau]i scuze pentru purtarea lui.
Ea cobor\ privirea [i \ncerc` s` se \ndep`rteze, dar el nu-i d`du voie.
— Adev`rul, Kathleen, e c` nu dau doi bani pe fostul t`u so], dar
m` deranjeaz` faptul c` [i-a r`nit fiicele [i te-a l`sat pe tine s`
rezolvi toate problemele. A[ fi mai mult decât fericit dac` acest indi-
vid n-ar pune niciodat` piciorul \n Montana, spuse el mângâindu-i
ceafa. Tu e[ti aici, cu mine, [i asta e tot ce conteaz` acum.

***

Orchestra cânta una dintre melodiile forma]iei Eagle. Kathleen


\[i pusese capul pe pieptul lui Cody [i se l`sa purtat` de muzic` \n
bra]ele lui. Era uimitor cum \[i schimbase p`rerile despre el \n
ultimele s`pt`mâni. |[i reamintea cât de mult \ncercase s`-l evite
când venise prima dat` aici [i era \ngrijorat` c` acum nu dorea
decât s` fie cât mai aproape de el.
Buzele lui \i s`rutar` tâmpla.
UNDEVA, DEPARTE 103

— Oare de ce am impresia c` mai ai pu]in [i adormi \n bra]ele


mele? \i [opti el la ureche.
Ea zâmbi [i se \ndep`rt` pu]in.
— Când sunt atât de aproape de tine m` simt foarte lini[tit`.
— Atunci cred c` ar fi mai bine s` fac ceva care s` te trezeasc`,
hot`r\ el. Nu doresc s` te lini[tesc prea mult.
— Oh? Dar ce dore[ti? N-am fost de acord decât \n privin]a
dansului.
El \[i \ngust` ochii studiind-o.
— Sunt foarte multe feluri \n care po]i dansa, \i zise el cu o voce
seduc`toare.
Ea sim]i fiori pe [ira spin`rii când auzi cuvintele lui pline de
pasiune. Melodia se termin` [i Kathleen se eliber` din bra]ele lui.
— Hai s` discut`m despre asta la un pahar, suger` ea.
Cody o urm` la mas` ]inându-[i un bra] pe talia ei [i o admir`
câteva secunde pentru c` nu mai g`sea la ea nimic din femeia care
venise \n Montana \n urm` cu câteva s`pt`mâni. Lâng` el, Kathleen
se transformase \ntr-o femeie minunat`. {tia c` nu e singurul care
vede asta pentru c` toat` seara surprinsese priviri admirative din
partea b`rba]ilor afla]i \n bar. Ea nu d`dea semne c` ar fi observat
aceste priviri, dar Cody le r`spunsese: „Doamna e ocupat`... l`sa]i-o
\n pace".
|i atrase aten]ia chelneri]ei [i comand` b`uturi \nainte de a se
a[eza lâng` Kathleen. |i lu` mâna \n a lui [i-i mângâie degetele.
— M` la[i s`-]i spun c` \n seara asta e[ti minunat`? \ntreb` el.
Ea privi repede \n alt` parte [i el \i mângâie mâna.
— Nu face asta, \i ordon` el. O studie atent [i observ` c` ea \nc`
nu se obi[nuise cu asemenea lucruri. Cody oft` \n timp ce-i apropia
mâna de buzele lui ca s-o s`rute.
— De ce ]i-e atât de greu s` accep]i un compliment? o \ntreb` el,
ducând mâna ei spre mas`.
104 PATRICIA LYNN

— Presupun c` e din cauz` c` n-am primit prea multe \n trecut,


r`spunse ea cu sinceritate.
— Crezi c` dac` \]i voi face cât mai des complimente, ai s` te
obi[nuie[ti cu ele?
— Sper s` m` obi[nuiesc [i s` nu obosesc niciodat` s` aud
lucruri frumoase de la tine.
Pornir` \n lini[te.
Când ajunser` la r`scruce, Cody \ncetini [i opri \ncet ma[ina.
Kathleen \l privi \nfiorat` [i-l v`zu cum se uit` prin parbriz, f`r` s`
[tie sigur pe unde s-o ia. El se \ntoarse spre ea [i se privir` \ndelung
prin umbrele din interiorul camionetei.
Ea sim]i \ntrebarea nerostit` dintre ei [i, f`r` s` se gândeasc`, \i
lu` mân` [i o \ndrept` spre buzele ei pentru a-i s`ruta palma.
— F` dragoste cu mine \n noaptea asta, \i ceru ea cu simplitate.
El o strânse cu putere de mân`, pentru ca apoi s` porneasc`
ma[ina [i s` fie atent la drumul care ducea spre cabana pe care el o
numea cas`.
Kathleen avea impresia c` tr`ie[te un vis. El o conduse pân` \n
caban` [i nu f`cu efortul de-a aprinde luminile, reu[ind s` se mi[te
ager prin \ntuneric.
Ea habar nu avea unde este [i acest lucru o excita. Totul era
cuprins de \ntuneric, chiar [i b`rbatul care se apropiase de ea pen-
tru a-i cuprinde tandru fa]a cu mâinile [i a o s`ruta cu o pasiune
parc` mai intens` ca alt` dat`.
Din cauza \ntunericului sim]urile i se scu]iser` [i parfumul lui o
atr`gea ca o [oapt` seduc`toare. Ridic` mâinile [i-i mângâie gâtul [i
spatele.
|i [opti numele cu pasiune [i \l mângâie pentru a-l apropia mai
mult, dar el \[i continu` mângâierile a[a cum dorea. Respira]ia i se
opri când degetele lui \ncepur` s`-i mângâie spatele [i inima o lu`
la trap când sim]i cum sutienul cade de pe ea. Lumea disp`ruse din
nou pentru a l`sa loc extazului.
UNDEVA, DEPARTE 105

Dorin]a incontrolabil` o f`cea s` se arcuiasc` \n timp ce el \i


s`ruta fiecare centimetru al corpului cu o tandre]e inimaginabil`.
Abia reu[i s`-[i men]in` echilibrul, prinzându-l strâns de umeri \n
momentul când sângele \ncepu s`-i clocoteasc`. Tot corpul \i
tremura incontrolabil \n a[teptarea unei explozii pe care nu [i-o
imaginase niciodat`.
El o ridic` \n bra]e, p`[i de câteva ori [i apoi se aplec` dându-i
senza]ia c` va c`dea dac` nu-l strânge mai tare \n bra]e, dar fu
a[ezat` cu grij` pe un pat moale. O l`s` acolo, \nconjurat` de lini[te
[i de \ntuneric. Pe deasupra b`t`ilor puternice ale inimii ei putea
auzi respira]ia lui sacadat` \n timp ce-[i scotea hainele.
|i [opti numele [i el veni repede lâng` ea, l`sându-o s`-l strâng`
\n bra]e ca s-o asigure c` este iubitul ei Cody. Mâinile ei \i mângâiau
pieptul [i spatele ca pentru a fi sigur`, iar apoi buzele lui le g`sir`
pe ale ei pentru a o duce din nou \n vârtejul pasiunii. Nu mai exista
nimic \n jurul lor; erau \ntr-o lume misterioas` [i senzual` pe care
el o crease special pentru ea.
Nu-i mai oferi nici un pic de tandre]e [i ea nu-i ceru asta.
Mâinile lui erau posesive [i o striveau a[a cum f`ceau [i buzele lui
cu ale ei. O conducea departe \n lumea \ntunecat` [i pl`cerea
devenise prea intens` pentru a mai putea fi suportat`, ajungând pe
culmile unui extaz necunoscut.
|nainte de punctul culminant, el se opri [i o \ntreb` cu asprime:
— Cine te iube[te, Katie?
— Cody, suspin` ea lipindu-se de el. Numai Cody.
|n urm`torul moment erau \nl`n]ui]i [i treceau \ntr-o nou`
dimensiune care-i primea cu o explozie de lumini str`lucitoare.
Capitolul 10

Cody sim]i tremurul u[or al trupului ei [i o cuprinse \n bra]e \n


timp ce-i mângâia spatele. Ea oft` \n p`rul de pe pieptul lui.
El era sigur c` nu fusese niciodat` \n via]` atât de satisf`cut.
Femeia aceasta \i atinsese sufletul [i [tia c` niciodat` nu va mai fi
a[a f`r` ea. Fusese fantastic [i dragostea lor era complet`.
— De ce e atât de \ntuneric aici? \ntreb` ea ame]it`.
— Copacii din jur [i draperiile groase opresc lumina lunii.
— E un pic cam ciudat, admise ea. M-am sim]it ca [i când iubitul
meu e o fantom`.
El chicoti.
— Un iubit fantom`, repet` el. Vrei s` aprind luminile?
— Nu \nc`, spuse Kathleen apropiindu-se de el. |nc` \mi mai
place aceast` iluzie.
— |n ceea ce m` prive[te, te po]i bucura de ea toat` noaptea,
\ns` \]i amintesc c` trebuie s` te duc acas` \n curând.
— {tiu. Am dou` fiice la care trebuie s` m` gândesc [i c`rora tre-
buie s` le ofer un exemplu bun.
— E[ti un exemplu minunat, o asigur` el.
UNDEVA, DEPARTE 107

— De fapt, nu am avut nici o problem` \n a fi un exemplu bun


\nainte de a te \ntâlni pe tine, zise ea gânditoare. M-ai corupt, Cody
Washington.
— {i mi-a pl`cut fiecare clip`.
Ea râse u[or.
— {i mie.
Cody \i s`rut` p`rul spunându-[i c` aceast` apropiere era nou`
pentru el. Nu-[i amintea s` fi dorit vreodat` s` r`mân` \n bra]ele
unei femei, dar Kathleen era diferit` de femeile pe care le
cunoscuse el, era una dintre femeile la care un b`rbat putea g`si
c`ldur` chiar [i \n nop]ile geroase de iarn`, o femeie pentru care
un b`rbat era \n stare s` renun]e la burl`cie pentru a \mp`r]i
viitorul cu ea. |l uimea faptul c` el era chiar \n aceast` situa]ie.
Nu mai fusese niciodat` \ndr`gostit, dar acum recuno[tea acest
sentiment \n care se cufunda din ce \n ce mai adânc, cu fiecare clip`
pe care o petrecea \n compania ei. Inima lui fusese luat` de aceast`
femeie care \nc` mai tr`ia \n trecut, cu toate c` se gândea la ziua de
mâine.
|nchise ochii [i respir` adânc. Dorea s`-i spun` tot ceea ce simte
pentru ea, dar [tia c` nu va fi corect fa]` de ea, deoarece Kathleen
abia \[i rec`p`tase libertatea [i \ncepea s` se reg`seasc` pe sine. Nu
avea nici un dubiu c` [i ea [tia cât de special era ce \mp`rt`[iser`
amândoi, dar se \ndoia c` ea dore[te ca aceast` rela]ie s` devin`
permanent`.
— Ce s-a \ntâmplat? \ntreb` ea \n timp ce-i mângâia bra]ul. E[ti
\ncordat.
El scutur` din cap [i \ncerc` s` se dezmeticeasc`. Primul pas tre-
buia f`cut de Kathleen pentru c` el n-avea de gând s` pun`
st`pânire pe via]a ei prin dragostea pe care i-o purta. Trebuia s`
a[tepte pentru a vedea ce rezolv` timpul.
108 PATRICIA LYNN

— Trebuie s` te duc acas`, zise el. Cred c` e aproape dou` noaptea.


Ea se ridic` \ntr-un cot [i-i mângâie obrazul.
— E[ti sigur c` e vorba numai de asta? Nu e[ti sup`rat pe
mine?
— Katie, zise el plin de regret. Am tendin]a s` m` enervez
repede. Când am izbucnit ast` sear`, n-am f`cut-o din cauza ta, ci
din cauza fostului t`u so]. }i-a spus o gr`mad` de prostii pe care ar
trebui s` \ncetezi s` le mai crezi.
— D`-mi pu]in timp, Cody, zise ea conturându-i buzele cu un
deget. Fac progrese, dar nu pot uita a[a repede totul. Ajut`-m`
când consideri c` m` \ntorc la vechile obiceiuri, dar nu te sup`ra
pe mine.
— |mi pare r`u, [opti el \nconjurându-i fa]a cu mâinile. E[ti
deosebit` [i vreau s` fii atât de fericit` pe cât meri]i.
Ea \l \mbr`]i[` [i-i g`si repede buzele pentru a-l s`ruta cu pasi-
une. El o dorea din nou, speriat c` nimic din ceea ce face nu mai
are logic`.
— |nc` o dat`, sopti ea frenetic. Iube[te-m`, Cody.
O \ntinse pe spate cu o mi[care rapid`.
— A[a voi face, murmur` el plin de dorin]`. |ntotdeauna, Katie.

***

Câteva zile mai târziu, Kathleen \nc` mai auzea ecoul cuvintelor
lui. Era posibil ca el s`-i fi ar`tat adev`ratele sentimente \n acea
secund`? Sau voia s` se conving` c` a[a fusese?
— A[tep]i s` ias` cineva din dulap pentru a te ruga s` te \mbraci
cu ceva? o \ntreb` curioas` Holly.
Kathleen se trezi la realitate, \ngrijorat` c` se f`cea de râs
privind \n gol.
UNDEVA, DEPARTE 109

— Mi-ar fi de ajutor din moment ce nu m` pot hot`r\, zise ea jenat`.


Holly se apropie de ea [i, f`r` a ezita, lu` o bluz` din m`tase de
culoarea piersicii [i pantaloni asorta]i.
— Astea \]i vin foarte bine, constat` ea.
— Mul]umesc, zise Kathleen luând hainele din mâinile fiicei
sale.
Holly oft`.
— Pentru nimic, zise ea \ntreptându-se spre pat [i aruncându-se
pe burt` \n el.
— Unde este Heather? \ntreb` Kathleen \n timp ce-[i \mbr`ca
bluza.
—|ncearc` s`-l sune pe tata. I-am spus s` m` anun]e [i pe mine
dac` prime[te vreun r`spuns.
Kathleen \ncheia nasturii din perle ai bluzei. Heather \ncercase
s` ia leg`tura cu Gary din ziua \n care ea \i spusese c` s-a hot`rât s`
r`mân` \n Montana, \n urm` cu dou` s`pt`mâni, iar Kathleen se
enervase din cauz` c` el evita s` intervin`. Nu avea cum s` fie ple-
cat de atâta timp [i s` nu-[i fi verificat mesajele de unde se afla.
Dac` nici ast`zi nu avea de gând s`-i r`spund` fiicei lui, care-l
c`utase \n fiecare zi, era tentat` s` zboare pân` la Chicago pentru
a-i smulge inima de piatr` din piept.
— Crezi c` \[i va aminti m`car de ziua noastr` de na[tere?
\ntreb` Holly cu gravitate.
Kathleen vâr\ bluza \n pantaloni [i \nchise fermoarul.
— Nu [tiu, zise ea cu blânde]e. Nu-l mai pot \n]elege.
U[a se deschise [i ap`ru Heather, care p`rea foarte sup`rat`.
— Unde poate fi? Dac` i s-a \ntâmplat ceva? {tiu unde s` ne
anun]e?
— Jackie [tie, \i reaminti Holly.
— Dac` erau \mpreun` [i li s-a \ntâmplat ceva?
110 PATRICIA LYNN

— Heather, avem multe cuno[tin]e \n Chicago, care [tiu unde s`


ne g`seasc`, spuse lini[tit` Kathleen. Sunt sigur` c` tat`l t`u nu a
p`]it nimic.
— Atunci de ce nu m` sun`? se v`it` Heather a[ezându-se pe
marginea patului. Nu pot s` cred c` n-a primit nici unul din
mesajele mele. De ce nu ne sun` ca s` ne spun` la mul]i ani sau ca
s` ne spun` c` ne-a trimis cadourile?
Kathleen oft` [i \[i trecu mâinile prin p`r.
— Nu [tiu, Heather, r`spunse ea cu sinceritate.
— N-a uitat niciodat` de ziua noastr`.
Pentru c` eu am fost \ntotdeauna acolo pentru a-i reaminti, \[i
spuse Kathleen sup`rat`, [i acum nu mai sunt. S`-l ia naiba! De ce
era atât de egoist când era vorba de fiicele lui? De ce nu se putea
gândi m`car o dat` \ntâi la ele [i dup` aceea la sine? Chiar dac` \[i
punea aceste \ntreb`ri, [tia clar c` nu are cum s` g`seasc` r`spun-
suri, pentru c` acestea nu existau.
Se \ntoarse de la oglind` [i le zâmbi.
— Hai s` s`rb`torim f`r` el, suger` ea. O singur` dat` \mplini]i
cincisprezece ani. Vom petrece toat` noaptea [i \i vom spune cum
a fost când va suna.
Holly se ridic` din pat.
— Mi se pare o idee bun`, zise ea privind-o pe Heather.
Aceasta ezit` o clip`, dup` care zâmbi pu]in.
— Am auzit c` Mattie [i Lonny ne-au preg`tit un tort.
— Chiar a[a? \ntreb` Kathleen arcuindu-[i sprâncenele. Pun
pariu c` e foarte bun.
— Tot ce face Mattie e fantastic, spuse Holly.
— Ei bine, s` mergem s`-l gust`m, zise Heather ridicându-se
repede [i uitând parc` de sup`r`rile ei.

***
UNDEVA, DEPARTE 111

Mattie [i Lonny aduser` cu grij` tortul care ajungea pentru to]i


invita]ii. Jum`tate din el era de ciocolat` cu \nghe]at` de cacao [i
jum`tate de fri[c`, cu \nghe]at` de vanilie. Partea cu ciocolat` era
pentru Holly [i cealalt` pentru Heather. Cele cincisprezece
lumân`ri str`luceau puternic deasupra lui.
Fetele suflar` fiecare pe partea ei [i to]i aplaudar` când
lumân`rile se stinser`; \[i \mpreunar` palmele [i [optir` \nchizând
ochii:
— O dorin]`.
R`maser` a[a o clip`, dup` care deschiser` ochii, \[i zâmbir` [i
se a[ezar` la locul lor.
Kathleen avea lacrimi \n ochi [i clipi repede pentru a le lunga.
O mân` \i atinse um`rul [i se uit` \n sus pentru a vedea ochii
\ntreb`tori ai lui Cody.
— Despre ce e vorba? \ntreb` el.
Ea râse scurt.
— E o tradi]ie pe care au \nv`]at-o de la Gary la prima lor aniver-
sare. E uimitor c` au ]inut-o minte [i au repetat-o \n fiecare an. El
o numea dorin]a special` a gemenelor.
Cody v`zu lacrimile din ochii ei [i-i mângâie u[or obrazul. Era
clar c` Gary Hunter \nc` mai avea un loc \n via]a ei, chiar dac` \l
merita sau nu [i nu-i pl`cea deloc sentimentul pe care i-l d`dea
acest gând. Era tentat s-o strâng` \n bra]e, dar [tia c` ea n-ar apre-
cia gestul \n prezen]a atâtor persoane. Nu fusese niciodat` un
b`rbat nesigur, dar acum exact a[a se sim]ea.
— Mam`, tu vei primi prima felie! strig` Holly. Vrei fri[c` sau
ciocolat`?
— {i una [i alta.
— Bine.
Mattie [i Lonny serveau tortul. |n curând to]i invita]ii se distrau
de minune. Gemenele vorbiser` cu to]i cei afla]i \n marea sal` de
112 PATRICIA LYNN

mese. Kathleen [tia cât de repede se adaptase Holly la via]a de la


ferm` [i auzise de la angaja]i [i de la oaspe]i cât de bine se
\n]elegeau, \ns` Heather pierduse mult prin atitudinea ei
r`ut`cioas`.
— Katie?
Kathleen se \ntoarse repede auzind tonului aspru al lui John,
care se \ndrepta nervos spre ea. Deschise gura ca s`-i r`spund` la
fel când o auzi pe Heather strigând de bucurie [i traversând \n fug`
camera. R`mase \ncremenit` \n timp ce-[i privea fiica s`rind \n
bra]ele b`rbatului care-l urma pe John.
Gary \[i lu` fiica \n bra]e [i declar`:
— Doar nu credeai c` am uitat de ziua voastr`, nu-i a[a?
— Nu, [tiam c` n-ai uitat. De ce nu ne-ai spus c` vii?
— Am vrut s`-]i fac o surpriz`. Râse [i o a[ez` pe Heather cu
picioarele pe p`mânt. Holly se apropiase \ncet de el [i primi o privire
\ntreb`toare. Ai o \mbr`]i[are [i pentru b`trânul t`u tat`, Holly?
Ea \i zâmbi slab [i-l \mbr`]i[` mult mai rece decât a surorii sale.
Când se \ndep`rt`, el \[i \ndrept` aten]ia spre Heather.
— Ce naiba ]i-ai f`cut? o chestion` el.
Heather ridic` repede o mân` spre cap.
— Nu te enerva, zise ea nelini[tit`. Voiam s` m` deosebesc
cumva. Am crescut doar.
El o privea sceptic.
— Nu va r`mâne a[a, nu?
Ea râse.
— Nu, e ceva temporar.
— Bine. Cel pu]in acum pot s` v` deosebesc, o tachin` el
râzând.
— Oh, tat`! exclam` Heather \mbr`]i[ându-l din nou [i s`rutân-
du-l pe obraz. Sunt atât de fericit` c` ai venit. Ai f`cut ca ziua asta
s` fie perfect`.
UNDEVA, DEPARTE 113

El \[i ridic` pu]in capul [i Kathleen sim]i privirile \ntunecate


plimbându-se pe trupul ei [i apoi prin grupul din spatele ei. De la
John, r`mase lâng` ea pentru a o proteja, la Olan [i Jenny care \l
priveau curio[i, pân` la Cody care r`m`sese pe scaunul de lâng` al
ei. Ochii r`i ai lui Gary \l m`surar` cu aten]ie \nainte de a reveni
asupra ei.
Porni spre ea zâmbindu-i generos.
— Bun`, Kathleen, o salut` el aplecându-se brusc pentru a o
s`ruta pe obraz. Ea se \ndep`rt` repede [i el r`mase uimit. E[ti
surprins`?
— De ce nu m-ai anun]at c` vii? \l \ntreb` ea \ncordat`.
— S` stric surpriza? \ntreb` el ridicând o sprâncean`. E mult mai
amuzant a[a, nu crezi?
Nu, nu cred, ar fi vrut Kathleen s`-i strige \n fa]`. Nu era corect
din partea lui s` apar` f`r` s-o avertizeze. Una era s`-i vorbeasc` la
telefon [i alta s`-l aib` \n fa]`. Nu era preg`tit` pentru asta [i se
sim]ea deja \n dezavantaj.
Ca de obicei, ar`ta ca [i când era desprins de pe coperta unei
reviste de mod`. P`rul negru \i era tuns scurt [i aranjat perfect.
Fusese \nzestrat cu tr`s`turile unui star de cinema. C`ma[a de
m`tase neagr` \i accentua pieptul musculos [i umerii la]i, iar pan-
talonii gri din material sub]ire i se lipeau de [oldurile \nguste.
Trebuia s` recuno[ti c` e un b`rbat atr`g`tor, dar Kathleen [tia c`
aceasta e doar o masc` sub care se ascund r`utatea [i egoismul.
Heather \l lu` de mân`.
— Cât timp po]i s` r`mâi? \l \ntreb` \ngrijorat`.
— Oh, am câteva zile libere, r`spunse el vag. M-am gândit c` tre-
buie s` v`d ce a g`sit mama ta atât de \ncânt`tor aici, continu` el
privindu-l suspicios pe Cody \nainte de a-[i \ndrepta aten]ia spre
Kathleen. Nu te superi, nu-i a[a, Kathleen?
Heather se gr`bi s` vorbeasc` \n locul mamei sale.
114 PATRICIA LYNN

— Sigur c` nu se sup`r`. Unde vei sta?


Gary \i arunc` o privire zeflemitoare fostei sale so]ii \nainte de a
se \ntoarce spre fiica sa.
— Credeam c` voi g`si o camer` aici pentru câteva zile.
Heather se \ntoarse imediat spre John.
— Poate s` stea \n cas`, nu-i a[a, unchiule John? Mai ai o camer`
liber`, nu-i a[a?
John \i arunc` o privire disperat` surorii sale, dar Holly fu cea
care f`cu repede o sugestie.
— Poate c` te-ai sim]i mai bine \ntr-o camer` de motel la
Bozeman, tat`. Vei avea acces la telefon [i mai mult` intimitate.
Casa e cam aglomerat` [i nu avem decât o baie.
— Oh, nu [tiu, zise Gary gânditor. Credeam c` va fi pl`cut s`
r`mân aici câteva zile.
Cody o v`zu pe Kathleen cl`tinându-se [i se ridic` repede. Avea
impresia c` Gary Hunter joac` un joc murdar cu fosta lui so]ie [i
dac` ea nu-i punea cap`t, o va face el.
I se al`tur` [i puse o mân` pe spatele ei [i aproape \njur` când
o sim]i tremurând.
— Nu ne-am cunoscut, \i zise el cu asprime b`rbatului care-l
privea cu r`utate. Eu sunt Cody Washington.
— Gary Hunter, zise el mirat. Probabil Kathleen nu mi-a vorbit
despre tine. E[ti unul dintre v`carii de la ferm`?
— Po]i spune [i a[a, i-o \ntoarse Cody cu brutalitate. Dac`
vrei s` ne scuzi, Kathleen tocmai se ducea s`-mi aduc` ceva din
cas`.
Ea \[i \ntoarse privirile spre el ca [i când s-ar fi trezit dintr-un
vis.
— Ce?
Cody o \mpinse \nainte.
UNDEVA, DEPARTE 115

— Trebuia s`-mi aduci o carte.


Ea \ncerc` s` protesteze, dar mâna lui \i prinse cotul for]ând-o
s`-l urmeze. Nici nu-[i d`du seama c` Heather \ncepuse s` fac`
prezent`rile \n timp ce ea p`r`sea camera.
Ajuns` afar`, Kathleen respir` adânc.
— Unde mergem? \ntreb` ea sim]ind cum creierul i se
limpeze[te.
— Oriunde, departe de el, morm`i Cody.
Pân` la urm` se trezir` \n biroul lui John. Cody o l`s` s` intre,
dup` care \nchise u[a \n urma lor [i se \ntoarse pentru a o privi cu
ochii plini de sloiuri de ghea]`.
— Ai de gând s`-l la[i s` se poarte astfel cu tine? Acum este \n
casa ta, Kathleen [i nu ai de ce s` i te mai supui.
— Eu… [tiu, [opti ea \n timp ce-[i trecea o mân` prin p`r. M-a
luat prin surprindere, atâta tot.
— Atâta tot? Aproape c` te-a anihilat f`r` a face nici cel mai
mic efort. Ce are el de te face s`-]i pierzi [i ultima urm` de
curaj?
— Presupun c` este un obicei! De ce strigi la mine?
— Pentru c` e nevoie s-o fac` cineva. De ce nu-l po]i \nfrunta?
{tim amândoi foarte bine c` n-ai avut nici o problem` s` m`
\nfrun]i pe mine \n tot acest timp.
— Tu nu e[ti el.
— {i nu voi fi niciodat`, zise Cody, hot`rât. |ntre ei se l`s` o
t`cere grea [i Kathleen nu reu[i s` \nfrunte ochii lui acuzatori; se
\ntoarse cu spatele [i se \ndrept` spre fereastr`. R`mase acolo
frecându-[i bra]ele cu mâinile pentru a alunga frigul ce o cuprin-
sese.
Cody respir` adânc [i \naint` spre biroul lui John pentru a se
sprijini de el [i a o studia pe Kathleen o clip`. Cum naiba reu[ise
116 PATRICIA LYNN

el s-o provoace mereu, din moment ce \n prezen]a fostului so] se


dovedea a fi o la[`? Prefera s` vad` furie [i nu la[itate din partea
ei.
Cody \[i trecu o mân` peste fa]` [i oft` adânc.
— Nimeni nu-l poate \nfrunta \n locul t`u, Kathleen, zise el
\ngrijorat. Trebuie s`-]i faci curaj.
— {tiu.
— El are de gând s-o foloseasc` pe Heather pentru a avea un
avantaj.
— {tiu [i asta.
— Ei bine, dac` le [tii pe toate, zise el cu asprime, atunci cred c`
ar trebui s` te gânde[ti unde va sta \n Montana. Dac` nu ai de gând
s`-]i spui p`rerea, te vei trezi cu fostul t`u so] ca oaspete \n casa
unde locuie[ti. Oare \i po]i face fa]`?
— Totul va fi bine, r`spunse ea gânditoare. Fetele vor petrece
mai mult timp cu el [i…
Cody lovi cu pumnul \n biroul lui John [i o f`cu s` se \ntoarc`
spre el. Travers` camera pentru a ajunge lâng` ea [i a o prinde de
umeri. Inima lui Kathleen se strânse când v`zu furia din ochii lui,
mai puternic` decât alt` dat`.
— Termin`! strig` el. La naiba, Kathleen! De ce continui s`-i
g`se[ti scuze? Cât vrei s` mai continui a[a? Nu mai ai nici un pic de
mândrie?
Furia puse st`pânire pe ea [i explod` cu for]`, f`cându-l pe
Cody s` se \ndep`rteze repede.
— Nu [tii nimic despre toate astea! Gary mi-a c`lcat \n picioare
mândria cu mul]i ani \n urm` [i voi face tot ce-mi va sta \n putin]`
ca s` suport vizita lui, zise ea trecându-[i o mân` tremurând` prin
p`r. Crezi c` ai toate r`spunsurile, Cody, dar nu este a[a. Vezi totul
foarte simplu, dar rela]ia mea cu Gary nu este deloc simpl`, ci
foarte complicat`.
UNDEVA, DEPARTE 117

— {i nu se va simplifica niciodat` dac` nu ai de gând s`-l


\nfrun]i. Trebuie s`…
— Oh, \nceteaz`! strig` ea acoperindu-[i urechile cu mâinile. Nu
mai insista. Nu pot fi femeia care dore[ti tu s` fiu [i nu mai suport
s` se fac` presiuni asupra mea. Am nevoie de sprijinul t`u. De ce
nu mi-l po]i oferi?
— Nu ]i-l pot oferi din moment ce nici m`car nu vrei s` te lup]i,
zise el \ndreptându-se spre u[`. Dac` vrei s` faci fa]` situa]iei
l`sându-l s` continue s` te calce \n picioare, n-ai decât. El f`cu o
pauz` stând cu mâna pe clan]a u[ii [i privind-o cu r`ceal`. |ns` nu
te a[tepta ca eu s` stau prin preajm` [i s` privesc acest spectacol,
pentru c` nu pot face asta.
U[a se trânti \n urma lui [i Kathleen sim]i c` se pr`bu[e[te. De
ce n-o putea \n]elege? Pentru c` nu i-ai spus niciodat` ce sim]i, \i
r`spunse vocea interioar`. Cody nu [tia tot adev`rul despre rela]ia
ei cu Gary, pentru c` \ntotdeauna i l-a ascuns, a[a cum alesese s`
nu spun` nim`nui nimic pe tot parcursul acelor ani.
Nu putea risca s` se confeseze deoarece era convins` c` nimeni,
nici m`car Cody, nu va fi capabil s` \n]eleag` de ce alesese acea
via]`. Totul era prea dureros [i prea ru[inos pentru a putea fi
discutat.
Acum, când Cody plecase, numic nu mai conta.
Capitolul 11

Kathleen r`mase surprins` când ajunse la muzeu sâmb`t`


diminea]a [i \l g`si pe Cody acolo. Dup` ce se certaser` cu o sear`
\n urm`, nu se mai a[tepta ca el s` vin`, ceea ce \nsemna c` nu-l
cuno[tea prea bine. Poate c` era sup`rat pe ea, dar nu era genul de
b`rbat care l`sa sentimentele personale s` intervin` \n \n]elegerea
pe care o f`cuser`. Oricum, muzeul era foarte important pentru el.
Kathleen \ntrez`ri o oarecare speran]` când intr` \n hol. Poate
aveau [ansa de a discuta, [ansa de a reveni asupra lucrurilor spuse
cu o sear` \n urm`. Dup` mai mult timp de gândire, ajunsese la
concluzia c` [i-ar fi dorit s` g`seasc` pu]in curaj pentru a-i spune
lui Cody totul despre via]a ei \mpreun` cu Gary, ceea ce \nsemna
c` va retr`i durerea [i ru[inea pe care voia cu disperare s` le uite,
dar poate c` spunându-i, \i va fi mai u[or s` \n]eleag` de ce nu avea
puterea s`-l \nfrunte a[a cum dorea el.
Kathleen intr` \n camer`.
— Se pare c` ai terminat deja cu lemn`ria. De când e[ti aici?
— De câteva ore.
— Totul arat` minunat.
— A[a arat` lemnul de stejar.
UNDEVA, DEPARTE 119

Nici m`car nu se uitase la ea. Oare \i era u[or s-o fac` s` dispar`
din via]a lui? Dup` tot ce \mp`rt`[iser`, o putea ignora sau, mai r`u,
putea \ncheia rela]ia lor? Oare destinul ei era s` r`mân` \n
Montana, aproape de b`rbatul pe care-l iubea [i care n-o va mai
accepta niciodat` pentru c` nu era atât de puternic` pe cât dorea
el?
— Cody… El o privi [i vocea ei se pierdu \n fa]a adev`rului. |l
iubea pe acest b`rbat. |l privea f`r` s` poat` scoate vreun cuvânt.
Cunoscuse atât de pu]in` dragoste \n via]` [i se \ntreba dac` era
sigur` de sentimentele ei. Panica \i acceler` pulsul [i nu reu[i s`
gândeasc` limpede. |l iubea? Oare era adev`rat? Oh, da, o asigur`
vocea ei interioar`.
Cody se ridic` [i o privi mirat.
— Kathleen, te sim]i bine?
Ei \i venea s` râd` [i s` plâng` \n acela[i timp.
— Cody, eu…
Se opri, sim]ind cum e \nconjurat` de un zid de piatr`. Ce f`cea?
Credea c` el va aprecia declara]ia ei de dragoste? Chiar avea impre-
sia c` era prima femeie care-i spunea aceste cuvinte?
— Kathleen…
— Cody, e[ti aici?
Kathleen se trezi din visare când auzi o voce necunoscut`
venind dintr-una din camerele goale. Cody l`s` lemnele din mân`
[i o privi repede.
— Este Randy Myers, care a venit pentru podele. Las`-m` s`-i
ar`t ce are de f`cut [i apoi vom termina conversa]ia.
— Nu. Nu era nimic important. Uit` de asta, zise ea \ntorcându-se
cu spatele \nainte de a se face complet de râs. Dup` o clip` \l auzi
cum p`r`se[te camera.

***
120 PATRICIA LYNN

Cody nu putea dormi… din nou. Se d`du jos din pat [i se


\mbr`c`. Soarele va r`s`ri abia peste o or`, dar nu mai avea de ce
s` stea \n pat. |n ultimele nop]i nu prea reu[ise s` doarm` din
cauza gândurilor care-l m`cinau.
Nici nu merita altceva, \[i spuse el \n timp ce se \ndrepta spre
buc`t`rie pentru a-[i preg`ti o can` de cafea. O r`nise pe Kathleen
[i putea vedea asta de fiecare dat` când o privea \n ochi, dar nu
avea puterea de a pune lucrurile la punct. Numai gândul c` ea se
afla sub acela[i acoperi[ cu fostul ei so] \l dezgusta. De ce \l l`sa pe
acel b`rbat s` fac` ce vrea cu ea? Ce influen]` avea asupra ei?
Cody se rezem` de bufet [i \[i mas` tâmplele. |l durea foarte r`u
capul \n aceast` diminea]`. Tot corpul \i era obosit [i asta pentru c`
lucra foarte mult [i dormea doar câteva ore.
Se \ndrept` spre fereastra care oferea priveli[tea casei
mari.|ntunericul se ridica \ncet [i \i reamintea de r`s`ritul pe care-l
admirase \mpreun` cu Kathleen.|n ciuda oboselii, trupul lui
r`spundea la amintirea felului \n care f`cuser` dragoste \n acea
diminea]`. Ar fi dat orice ca s-o mai poat` \mbr`]i[a o dat`. Ea \i
apar]inea. Cel pu]in acea parte din ea care nu mai era a lui Gary.
Lu` o \ngi]itur` de cafea, sperând c` se va sim]i mai bine. Ar`ta
ca naiba [i avea frisoane din cauza oboselii. Dac` s-ar putea
odihni… Ei bine, n-avea importan]`. |i promisese lui John c`-l va
ajuta ast`zi.
Poate c` dup` o zi de munc` \n aer liber va putea dormi.

***

— Ai reu[it foarte bine s` m` evi]i, Kathleen.


Ea se \nfior` când \l v`zu pe Gary ie[ind din biroul lui John [i
]inându-i calea. |l privi fix ]inând co[ul cu lenjerie curat` \n fa]a ei.
Gândindu-se c` este singur` \n cas`, \[i f`cuse treburile nestingherit`.
UNDEVA, DEPARTE 121

— Nu te-am evitat, zise ea cu r`ceal`. Am fost ocupat`, a[a cum


sunt [i acum, continu` ridicând o sprâncean`. Scuz`-m`.
Gary o studie câteva secunde, timp \n care ea ar fi dorit cu dis-
perare s` dispar` din fa]a ei. Zâmbind zeflemitor, se d`du la o parte
[i o l`s` s` se \ndrepte spre sc`ri. La mijlocul drumului, realiz` c`
el se afl` chiar \n spatele ei. Inima \i b`tea repede, dar lupt` cu
panica.
— Cred c` ar trebui s` insist s` discut`m, spuse el când ajunser`
la u[a camerei ei.
Kathleen se \ntoarse spre el \nainte de a deschide u[a.
— Bine. A[tept`-m` jos, voi veni imediat.
— Nu, o contrazise el \n timp ce deschidea u[a dormitorului.
Putem discuta aici.
Ea \l privi alarmat`, iar Gary râse de aerul ei speriat.
— Haide, Kathleen, o tachin` el. De ce \]i este atât de team`?
— Nu mi-e team`.
— Nu? El \ntinse mâna [i o plimb` pe gâtul ei pân` când \i sim]i
pulsul. Oare dorin]a \]i face inima s` bat` atât de tare?
Atingerea lui \i provoca grea]` [i fric`. A[ez` co[ul pe un scaun
[i se \ntoarse spre el. Gary \nchisese u[a [i se rezema de ea.
— }i-a f`cut bine aerul de munte, Kathleen, spuse el gânditor.
Ar`]i foarte bine, continu` \n timp ce o studia cu capul aplecat \ntr-o
parte. Poate c` nu e vorba numai de aer, ci de v`carul care st`tea
lâng` tine \n seara când am venit. Spune-mi, Kathleen, ai un iubit?
— Via]a mea personal` nu te mai prive[te, zise ea pe un ton
care-i contrazicea teama.
Gary oft`.
— Practic, ai dreptate, dar sunt foarte curios, spuse el apropiin-
du-se [i prinzându-i b`rbia cu degetele, ca s-o priveasc` \n ochi. Ai
\nv`]at, \n sfâr[it, cum trebuie s`-i r`spunzi unui b`rbat? Sau [i el a
fost la fel de dezam`git?
122 PATRICIA LYNN

Ea se cl`tin` ca [i când cuvintele lui o loviser` ca o palm` [i se


ur\ pentru aceast` reac]ie. Gary nu mai avea nici o putere asupra ei
[i o va r`ni numai dac` ea \l va l`sa.
El chicoti, sco]ând sunetele pe care ea le urâse \n to]i acei ani [i
pe care le mai auzea când avea co[maruri.
— Ai crezut c` va fi altfel cu un alt b`rbat? \ntreb` el cu r`utate.
{tii doar c` nu ai cum s` mul]ume[ti un b`rbat, n-ai putut s-o faci
niciodat` [i n-o vei putea face.
Lui Kathleen \i d`dur` lacrimile când auzi cuvintele lui pline de
venin, dar auzi o voce care respinse repede acele afirma]ii: „Nu-l ascul-
ta! Te minte! {tii c` te minte!" Era vocea lui Cody, sprijinul lui Cody.
— Las`-m` \n pace!
Gary ridic` din sprâncene.
— Când o s` vreau, murmur` el. Cred c` vreau s` v`d dac` iubi-
tul t`u te-a \nv`]at ceva.
Se aplec` spre ea f`când-o s` \ncremeneasc`, iar când buzele lui
le atinser` pe ale ei, Kathleen nu schi]` nici un gest. |n cele din
urm`, Gary o eliber` [i oft`.
— Nici m`car nu cred c` ai \ncercat. Hai s-o facem \nc` o dat` cu
pu]in sentiment, bine?
Se aplec` din nou spre ea, dar Kathleen \[i \ntoarse fa]a.
Degetele lui se \nfipser` \n b`rbia ei pentru a o for]a s` se \ntoarc`.
— Nu ai cum s` \nvingi, o avertiz` el cu r`utate. Sunt mult mai
puternic ca tine, [tii asta.
Oh, sigur c` [tia. Gary folosise for]a \n câteva ocazii [i ea nu
avusese cum s` se \mpotriveasc`. |nv`]ase c` era mai bine s` se
supun` f`r` a lupta. For]a lui era mai mult cerebral`, \i pl`cea s-o
sperie, [i asta f`cea [i acum.
„Te poate r`ni numai dac` \l la[i tu, \i reaminti vocea. Nu-l l`sa!
Nu-l l`sa s` te sperie!"
Kathleen \l privi fix, \ncercând s` alunge panica.
UNDEVA, DEPARTE 123

— Zilele \n care m` \nsp`imântai s-au terminat, Gary.


— Nu v`d pe nimeni care s` m` poat` opri, o provoc` el.
— Te avertizez. Las`-m` \n pace!
Ochii lui se m`rir` \nainte de a-[i da capul pe spate pentru a
râde cu poft`.
— Foarte impresionant, Kathleen. M` avertizezi? Ar trebui s` m`
sperii?
— Dac` e[ti de[tept, zise ea cu r`ceal`.
Deodat`, amuzamentul disp`ru de pe figura lui [i-i c`ut` ochii
pentru a vedea dac` exist` ceva real \n spatele cuvintelor ei.
Kathleen \i \nfrunt` privirea [i lupt` \mpotriva sl`biciunii, [tiind c`
dac` dorea s` \nving` \n aceast` lupt`, nu trebuia s`-[i arate frica.
Dup` un timp care ei i se p`ru o ve[nicie, el o eliber` [i o
\mpinse cu brusche]e. Kathleen reu[i s` se prind` de bra]ul balan-
soarului [i se \ntoarse pentru a-l vedea cum \[i trece o mân` prin
p`r.
— La naiba, oare de ce m` mai chinuiesc? morm`i el. Te cunosc
prea bine ca s` [tiu c` nu meri]i osteneala.
Ea se lini[ti, [tiind c` \nvinsese. Rupsese lan]ul care o legase
atâ]ia ani. |l \nfruntase pentru prima dat` [i \l \nvinsese.
Gary se \ntoarse spre ea [i \[i vâr\ mâinile \n buzunare.
— Trebuie s` faci ceva \n leg`tur` cu Heather, zise el ca [i când
nimic nu se \ntâmplase.
Kathleen se \ndrept` f`când un mare efort pentru a sta \n
picioare [i rugându-se ca vocea s` n-o tr`deze.
— Cred c` tu e[ti cel care trebuie s` rezolve problemele lui
Heather.
— Nu, tu e[ti cea care a smuls-o din r`d`cini [i a adus-o aici. Tu
s`-i spui c` nu poate veni s` locuiasc` la mine.
Kathleen oft`.
124 PATRICIA LYNN

— De ce nu poate? E [i fiica ta.


Gary râse nervos [i scutur` din cap.
— Dar eu n-am dorit-o pe nici una dintre ele, admise el cu
r`utate. Copilul pe care l-am vrut eu l-ai ucis tu.
Atacul acesta fusese nea[teptat [i o f`cu s` tremure [i s`
\n]eleag` c`, de fapt, nu-l \nvinsese. Gary mai avea un as \n mânec`,
[i acesta era singurul lucru c`ruia ea nu-i putea face fa]`.
— Ce s-a \ntâmplat cu adev`rat \n ziua aceea, Kathleen? \ntreb`
el cu o voce joas`, plin` de mali]iozitate. Kevin a urlat toat`
diminea]a [i tu nu te-ai dus la el? Sau l-ai ajutat s` ajung` \n mor-
mântul acela micu]?
Kathleen \nchise ochii [i scutur` din cap.
— Nu, [opti ea oripilat`. A fost moarte natural`. Medicul legist a
confirmat asta.
— A[a i-ai convins pe to]i, nu? |n afar` de mine. Eu [tiu adev`rul,
[tiu c` mi-ai ucis fiul. Voiai s` m` ai numai pentru tine [i ai crezut
c` aceasta era singura cale. {tiu, Kathleen. {tiu. }i-ai ucis propriul
copil.
Durerea o cople[i, f`când-o s` clacheze. Nu mai putea gândi
limpede [i nu auzea cum repeta cuvântul „NU" pân` când
disperarea o f`cu s` se loveasc` puternic cu pumnii \n piept.
Nici nu realiz` c` \n camer` intrase Cody, o luase \n bra]e [i
\ncerca s-o calmeze. Nu-[i d`dea seama c`-i vorbea pentru a o
lini[ti.
Nu mai [tia nimic din cauza durerii care \i cuprinsese sufletul.
Cu timpul, reu[ise s` \ngroape amintirea lui Kevin, \mpreun` cu
marea suferin]` pe care i-o adusese moartea prematur` a acestuia.
Reu[ise s` supravie]uiasc` pretinzând c` nu se \ntâmplase nimic. |i
fusese mai bine \nainte ca Gary s` aduc` mereu la via]` acele
amintiri dureroare prin cuvintele lui pline de ur` [i de otrav`, care
o f`ceau s` sufere din nou pân` când reu[ea s` le alunge \n uitare.
UNDEVA, DEPARTE 125

***

Cody o strângea \n bra]e \n timp ce frisoane \ngrozitoare


str`b`teau corpul ei din care parc` se scurgea via]a. Se rezemase de
capul patului [i o tr`sese lâng` el pentru a o proteja de \ngrozitorii
demoni care o atacau.
Adev`rul era c` nu se sim]ise niciodat` atât de nefolositor. N-o
putea proteja de un du[man pe care nu-l putea vedea. Ar fi vrut s`-l
strâng` de gât pe Gary Hunter, dar John fusese mai \n]elept [i-l
alungase pe acel b`rbat din camer` [i din cas`. Dup` ceea ce
v`zuser` John [i Cody, Gary ar fi f`cut mai bine s` stea cât mai
departe posibil de ferma Four Aces.
Cody \nchise ochii [i se rezem` de perete. Capul \l durea \ngro-
zitor, dar nu avea de gând s-o p`r`seasc` pe Kathleen pân` când nu
se \ncredin]a c` totul va fi bine.
— Trebuie s` crezi c` sunt o mare la[`.
El \[i aplec` pu]in capul ca s-o priveasc`. Kathleen nu se mi[case
[i vorbise atât de \ncet \ncât el abia \i auzise cuvintele. |ncepu s`-i
mângâie p`rul cu o mân`.
— Nu, nu cred asta.
— Am \ncercat s`-l \nfrunt, [opti ea. Chiar am crezut c` l-am
\nvins. Dumnezeule, ce proast` sunt. Nu-l pot \nvinge. Nu pot!
— Katie. Cody o trase mai aproape, ne[tiind ce s`-i spun`.
Suferea pentru ea, dar nu [tia cum poate s-o ajute.
— Nu mi-am omorât copilul, spuse ea tremurând. N-a[ fi putut
face niciodat` asta.
— {tiu. Spune-mi ce s-a \ntâmplat, zise el cu blânde]e.
Ea respir` adânc.
— Numele lui era Kevin [i \n octombrie ar fi \mplinit cinci ani.
Era un copil atât de frumos, atât de fericit [i de mul]umit. Na[terea
126 PATRICIA LYNN

lui a fost singurul lucru cu care l-am mul]umit pe Gary. I-a acordat,
\n cele dou` luni cât a tr`it, mai mult` aten]ie decât le-a acordat
vreodat` fetelor. Vocea lui Kathleen se stinse [i Cody \[i ap`s`
obrazul pe fruntea ei.
— E \n regul`, [opti el.
Ea \ncerc` s`-[i recapete controlul \nainte de a continua.
— |ntr-o diminea]`, l-am culcat pe Kevin dup` ce a mâncat [i el
nu s-a mai trezit niciodat`. A adormit pentru totdeauna. Murise [i
eu nu mai aveam ce s` fac.
Cody sim]i cum lacrimile ei \i ud` c`ma[a [i ar fi dat orice ca s`-i
poat` alunga durerea [i amintirea zguduitoare.
— Gary m-a acuzat pe mine, zise ea cu asprime. Mi-a spus c`
n-am avut destul` grij` de copil. A putut s` m` acuze c` eu l-am
omorât pe Kevin. Chiar [i când medicul legist a constatat c` a avut
sindromul mor]ii premature, Gary n-a \ncetat s` m` acuze c` mi-am
omorât propriul copil. Lunile care au urmat mor]ii lui Kevin au fost
cele mai grele. Gary m` acuza \ncontinuu [i, la un moment dat, am
crezut c` mi-am pierdut min]ile. S-a jucat cu mintea mea pân` când
n-am mai vrut s` tr`iesc. Dac` nu le-a[ fi avut pe fete… Se opri
brusc.
— Totul e-n regul`, o asigur` Cody \n timp ce-[i plimba mâna
prin p`rul ei.
Trebuia s` r`mân` calm [i s` continue s-o strâng` \n bra]e. Ar fi
vrut s`-l caute pe Gary Hunter [i s`-l pedepseasc` pentru tot r`ul
pe care \l f`cuse acestei femei.
— Lui Gary i-a pl`cut \ntotdeauna s` se joace cu mintea mea,
continu` ea tulburat`. Cody \nchise ochii, dorind s` nu mai aud`
nimic, dar incapabil s-o p`r`seasc`. La \nceput eram atât de tân`r`
[i de naiv` \ncât nu mi-am dat seama ce face. Cu timpul, am realizat
ce mi se \ntâmpla, dar nu-mi mai p`sa. Eram prins` \ntr-o capcan`
din care nu vedeam nici o ie[ire. Mi-a spus mereu c` l-am
UNDEVA, DEPARTE 127

dezam`git o dat` cu na[terea fetelor [i la \nceput mi-a fost team`


pentru ele. |ns` el nu le-a tratat niciodat` cu cruzime, fiind doar
indiferent [i lipsit de afec]iune.
Cody \nghi]i \n sec, sim]ind un regret profund fa]` de ceea ce
auzea. Cât de idealist fusese când tr`sese concluzii despre trecutul
ei [i despre felul \n care se compl`cuse \n el. Fusese sigur c` putea
s` scape de influen]a lui Gary dac` dorea cu adev`rat. Dumnezeule,
arogan]a lui era dezgust`toare [i jenant`. O influen]ase s` se
schimbe imediat când, de fapt, aceste schimb`ri s-ar fi petrecut \n
ani. Oare l-ar putea ierta vreodat`? Cum s-ar putea revan[a fa]` de
ea?
— Am \ncercat s` fiu tare, Cody, murmur` ea pu]in mai lini[tit`.
Am vrut s` fiu puternic` pentru tine. Am vrut s`-]i ar`t c` \l pot
\nfrunta, dar se pare c` am e[uat. |mi pare r`u c` nu pot s` fiu
femeia pe care ]i-o dore[ti tu.
— Nu, Katie, zise el ridicându-i capul pentru a-i privi ochii
alba[tri plini de lacrimi, sim]ind cum i se frânge inima. E[ti per-
fect`, spuse el cu o voce \nc`rcat` de emo]ie. Am gre[it, Katie. N-am
\n]eles cu cine ai de-a face. |mi pare r`u. Te rog s` m` ier]i.
— Ar fi trebuit s`-]i spun totul, dar voiam foarte mult s` uit,
spuse ea zâmbind trist \n timp ce-i mângâia obrazul. M-ai f`cut s`
m` simt atât de bine \ncât nu doream s` las urâ]enia trecutului s`
ating` rela]ia noastr` special`.
— Katie. El \nchise ochii [i-i s`rut` fruntea. Nu mai avea cuvinte
[i nu-[i imagina ce i-ar putea spune.
Sim]i cum trupul ei se relaxa din ce \n ce mai mult. Nu dorea s-o
p`r`seasc`. Voia ca ea s` adoarm` lini[tit` \n bra]ele lui, ca [i când
prezen]a lui putea alunga demonii care-i puteau ap`rea \n vis.
Mult mai târziu sim]i o mân` pe um`r [i când ridic` ochii o v`zu
pe Mattie. Probabil c` adormise pentru c` \nc`perea era plin` de
umbrele dup`-amiezii târzii.
128 PATRICIA LYNN

— Doarme, [opti Mattie. Vino jos, Cody.


El \ncuviin]` [i \ncerc` s` plece de lâng` Kathleen f`r` s-o
trezeasc`. O a[ez` cu grij` pe perne [i ea nici m`car nu murmur`
ceva când o acoperi cu p`tura. O privi \ndelung \nainte s-o urmeze
pe Mattie.
— Te sim]i bine? \l \ntreb` aceasta \n timp ce coborau sc`rile.
Când ajunser` jos, ea se \ntoarse spre el [i-i puse mâna pe frunte.
Ai febr`, \l anun]` ea.
— M` simt bine, spuse el trecând pe lâng` ea [i intrând \n birou,
unde \l g`si pe John. Cody se trânti \ntr-un scaun [i \ncepu s`-[i
maseze tâmplele care \l dureau.
— Ce s-a \ntâmplat cu Hunter? \ntreb` el.
— I-am sugerat s`-[i g`seasc` o camer` la Bozeman [i nu a
protestat.
— I-ai rupt vreun os?
— Am vrut s-o fac, dar nu m-a l`sat Mattie.
— Ce p`cat, morm`i Cody.
— N-ar fi rezolvat nimic, zise Mattie plin` de logic`. Cel mai bun
lucru pe care-l puteam face era s`-l alung`m din cas`.
— Ar fi fost mai bine s`-l alung`m din acest stat. Cody \[i ridic`
repede capul [i r`mase surprins s` vad` c` totul se \nvârte[te \n
jurul lui.
— E[ti bolnav, spuse repede Mattie. Ar trebui s` te bagi \n pat.
Las`-l pe John s` te duc` acas`.
Cody scutur` din cap.
— Lightning este \n grajd. M` pot descurca [i singur.
— E[ti un b`rbat \nc`p`]ânat, constat` Mattie. Vrei cel pu]in s`
m`nânci ceva \nainte s` pleci?
— Voi mânca ceva acas`, spuse el ignorând privirea lui Mattie [i
uitându-se la John. {tiai c` s-a abuzat de Kathleen?
|ntrebarea lui \l surprinse pe John.
UNDEVA, DEPARTE 129

— Fizic?
— Nu sunt sigur, dar mental a avut parte de ni[te experien]e
care ar fi \nnebunit pe oricine. {tiai despre b`iatul ei care a murit?
John scutur` din cap [i se afund` mai mult \n scaunul lui.
— Dumnezeule, oft` el. Când? Cum?
— Acum cinci ani. A avut sindromul mor]ii premature, \i r`spunse
Cody, rezemându-se de sp`tarul scaunului. Gary a acuzat-o c` ea l-a
omorât. Cred c` a f`cut asta cu orice ocazie. Este unul dintre
jocurile emo]ionale la care i-a f`cut pl`cere s-o supun` timp de ani
\ntregi.
— N-am [tiut, [opti John. Ar fi trebuit s` [tiu, dar nu mi-a spus
nimic.
Cody respir` adânc.
— Acum [tii, spuse el \ngrijorat. Sora ta mai mic` a tr`it \n iad
timp de cincisprezece ani. S`-l ]ii departe de ea pe nemernicul `la.
Dac` a[ fi \n locul t`u, le-a[ supraveghea [i pe fete. |n momentul de
fa]`, am motive s` cred c` le-ar putea face s` sufere [i pe ele.
John \ncuviin]`.
— Voi avea grij` de toate trei.
Cody se \ndrept` spre u[`. Toat` casa se \nvârtea cu el [i spera
c` aerul proasp`t de afar` \l va ajuta s` se dezmeticeasc` pentru a
putea ajunge acas`.
— Cody, te rog s` ai grij`! strig` Mattie \n urma lui.
|i r`spunse ridicând mâna, dup` care ie[i pe u[`.
Capitolul 12

Cody auzi, undeva departe, zgomotul unor b`t`i insistente la


u[a din fa]` [i, ini]ial, crezu c` nu sunt decât un efect al durerii de
cap pe care-o avea, dup` care realiz` c` cineva b`tea \ntr-adev`r la
u[a lui.
C`scând cu zgomot, se d`du jos din pat [i-[i trase blugii pe el.
— Imediat! strig` el când auzi alte b`t`i. Deschise u[a [i lumina
\l lovi cu putere \n ochi.
— Ar`]i ca naiba, observ` John.
— Las`-m` \n pace, zise Cody \ncercând s` \nchid` u[a pe care
John o prinse repede cu o mân`.
— Cred c` Mattie a avut dreptate, spuse John privindu-i p`rul
vâlvoi [i barba neras`, apoi blugii [ifona]i [i picioarele lui goale.
Cody \i \ntoarse spatele [i se \ndrept` spre buc`t`rie.
— Ar fi mai bine s` ai grij`, \l avertiz` el. S-ar putea s` fie o boal`
contagioas`.
— F`r` \ndoial`, \ncuviin]` John rezemându-se de u[a buc`t`riei
[i p`strând distan]a. L-am adus pe Lightning acas`.
— Mul]umesc. Cody deschise frigiderul [i scoase o sticl` cu suc
de portocale, deschise capacul [i b`u direct din ea, dup` care o lu`
UNDEVA, DEPARTE 131

cu el [i se a[ez` pe unul din scaunele de la mas`. Când am vrut s`


plec mi-am dat seama c` nu pot sta \n [a. Ce ame]eal` ciudat`,
morm`i el, \nainte de a mai lua o \nghi]itur` din sticl`.
— Earl mi-a spus c` te-a adus acas`. E aproape [apte seara. Ai
stat \n pat toat` ziua?
Cody se uit` pe fereastr` [i observ` umbrele serii.
— Cred c` da.
— Presupun c` nu te sim]i mai bine.
Cody râse amuzat.
— E doar o r`ceal`, nimic fatal, zise el ame]it, [i John ridic` o
sprâncean`.
— Te-ai gândit s` te duci la un doctor?
— M` voi face bine.
|[i spuse c` s-ar putea s` supravie]uiasc` dac` scap` de ame]eal`
[i de febr`.
— Kathleen e bine? \ntreb` el dorindu-[i s` se fi dus s-o vad`. Avea
multe lucruri s`-i spun` [i a[tepta ni[te r`spunsuri din partea ei.
— E bine. N-am auzit nimic de Gary ast`zi. Sper`m c` s-a \ntors
la Chicago.
Cody \ncuviin]` [i b`u din nou din sticl`.
— Jenny te-a v`zut? \ntreb` John, sincer \ngrijorat de starea
s`n`t`]ii prietenului s`u.
— Ea [i cu tata sunt pleca]i la Los Angeles pân`… Se opri când
realiz` c` habar nu are ce dat` este. Nu mai fusese capabil s` ]in`
socoteala zilelor.
— Când se \ntorc, Cody? insist` John.
— Cred c` joi.
— Adic` mâine. O voi trimite pe Mattie s`-]i aduc` ceva de mâncare.
— Nu v` deranja]I, oricum nu pot s` m`nânc, spuse Cody
rezemându-[i capul \n mâini. Avea din nou febr` [i sim]ea valurile
de c`ldur` care-i cuprindeau iar`[i corpul.
132 PATRICIA LYNN

— Ce zici dac` o trimit pe Kathleen?


El \[i ridic` \ncet capul [i se strâmb` din cauza durerii.
— Nu trimite pe nimeni, zise el printre din]ii \ncle[ta]i.
— {tii foarte bine c` atunci când Mattie va afla c` e[ti bolnav, va
veni imediat aici.
— Nu-i spune. Cody \[i \mpinse scaunul [i se ridic` nesigur \n
picioare. Ai mil` de mine, John [i las`-m` \n pace. |mi va fi mai bine
pân` mâine.
John privi cum prietenul lui parcurge holul cu mult` grij`.
— Voi veni mâine s` v`d cum te mai sim]i.
Nu primi nici un r`spuns.

***

Cody se sim]ea mai bine. Dup` mai mult de treizeci [i [ase de


ore se declar` vindecat. Un du[ fierbinte \i relax` mu[chii care-l
dureau [i un mic dejun u[or \l ajut` s` nu mai aib` grea]`. Febra
p`rea s` fi sc`zut [i inima \i b`tea din nou normal. Pieptul \nc` \l
mai durea, dar \[i spuse c` atâta timp cât putea sta \n picioare
\nsemna c` e bine.
Ie[i pe veranda din fa]a cabanei [i \ncerc` s`-[i obi[nuiasc` ochii
cu lumina soarelui. Diminea]a era pe sfâr[ite [i norii care se adunau
spre vest indicau schimbarea vremii. Era o diminea]` frumoas`, cu
toate c` era mai rece decât cele de pân` acum.
Nu prea avea putere de munc`, dar o zi petrecut` sub razele
soarelui era o tenta]ie prea mare.|l va lua pe Lightning [i se va
\ndrepta spre nord pentru a verifica gardurile de acolo. Era un
drum u[or [i se putea \ntoarce pân` la sosirea lui Olan [i a lui
Jenny, \n aceast` dup`-amiaz`. Ca de obicei, l`s` un mesaj pe robot,
care indica \n ce direc]ie pornise.
Sim]ea nevoia aerului proasp`t de munte care avea darul de a-i
limpezi gândurile. Kathleen \l urm`rise \n decursul delirului febril
UNDEVA, DEPARTE 133

[i, \n ciuda bolii, i se clarificase un lucru: o dorea pe Kathleen \n


via]a lui… pentru totdeauna. O iubea [i avea de gând s`-i spun`
acest lucru \nainte de sfâr[itul s`pt`mânii.
Punând aceste lucruri la punct, \[i lu` p`l`ria [i se \ndrept` spre
grajduri.

***

Nori negri veneau dinspre vest când Kathleen se \ntoarse de la


muzeu, târziu, \n acea dup`-amiaz`. |n timp ce se gr`bea s`
ajung` pe veranda din fa]` a fermei, sim]i aerul rece care-l alunga
pe cel cald. Vântul se intensificase [i \n dep`rtare se auzeau
tunete.
Intr` \n hol [i auzi vocile ridicate din biroul lui John. Când u[a
se \nchise cu zgomot \n spatele ei, vocile t`cur`.
— Katie! strig` John.
Travers` holul [i ajunse \n pragul biroului unde se afla fratele ei
\mpreun` cu Earl [i Joe. |i salut` [i \[i privi fratele.
— Intr` pu]in, spuse el studiind-o cu aten]ie. Kathleen \l v`zu cât
de serios este [i \ncepu s` se alarmeze.
— Ce s-a \ntâmplat?
— Ia loc, te rog, suger` el.
Ceva nu era \n regul`. |l privi pe Earl, apoi pe Joe, dar nici unul
nu-[i ridic` ochii.
— Ce s-a \ntâmplat? repet` ea. Spune-mi.
— Nu o putem g`si pe Heather, o anun]` John, sup`rat. Nimeni
n-a mai v`zut-o de la ora unsprezece.
Kathleen \[i privi ceasul.
— Adic` de acum cinci ore. Poate c` a plecat la unul din con-
cursurile de c`l`rie care dureaz` toat` ziua.
John scutur` din cap.
134 PATRICIA LYNN

— Cei care au vrut s` participe au plecat mult mai devreme. |n


afar` de asta, s-au \ntors cu to]ii din cauza furtunii. Nici unul n-a
v`zut-o.
Kathleen nu [tia ce s` cread`. Mai \ntâi \[i spuse c` a venit Gary
s-o ia. Dup` tot ce se \ntâmplase, \l credea \n stare s` fac` a[a ceva.
— Suntem foarte siguri c` a luat un cal [i a plecat undeva.
— Unde s-ar putea duce? \ntreb` mirat` Kathleen.
— Nu [tiu. Am trimis pe cineva la ferma lui Washington, \n cazul
\n care ea ar fi ajuns acolo, dar Olan [i Jenny nu se \ntorc de la Los
Angeles decât spre sear` [i Cody a fost bolnav. Nu cred…
— Cody a fost bolnav? \ntreb` ea \ngrijorat`. Ce a avut?
— Cred c` o r`ceal`. L-am v`zut ieri [i am constatat c` z`cuse
toat` ziua \n pat. Dup` cum ar`ta, m` \ndoiesc c` s-ar fi \ns`n`to[it
pân` azi.
A[a se explica faptul c` nu mai venise s-o ajute la muzeu \n
ultimele dou` zile. Acum se lini[ti pentru c`, de când discutaser`
despre Gary, se tot \ntrebase dac` nu cumva \[i imaginase cuvintele
pe care le rostise el. Credea c` se r`zgândise, dar acum, aflând c`
este bolnav, era cu totul altceva.
Kathleen \[i \ndrept` din nou aten]ia spre John.
— Chiar crezi c` Heather s-ar fi dus acolo?
El oft` [i d`du din cap.
— {i-a luat provizii: ap`, p`turi [i câteva haine. A planificat s`
lipseasc` un timp.
— Dar de ce? [opti Kathleen uimit`.
— Cred c` ar fi mai bine s-o \ntrebi pe Holly. Ea spunea c`
Heather era sup`rat` azi-diminea]` când au vorbit, [i c` a[a era [i
când a ie[it din cas`. Atunci a v`zut-o Holly ultima dat`.
— Unde este Holly?
— |n camera ei, \mpreun` cu Mattie.
Kathleen se \ntoarse pentru a ie[i din camer`, dar se opri când
Earl se ridic` \ncet de pe scaun [i spuse:
UNDEVA, DEPARTE 135

— Domni[oar` Kathleen, \mi pare r`u. Probabil c` a luat calul


când eu am fost plecat la mas`.
— Nu te \nvinov`]esc pe tine, Earl, zise ea b`tându-l pe bra].
Heather e foarte de[teapt`. Dac` era hot`rât` s` plece putea s` se
furi[eze chiar [i pe lâng` tine, continu` ea zâmbindu-i blând. Nu e
vina ta.
— Fi]i sigur` c` o vom g`si, \ncerc` el s-o lini[teasc`.
— Te cred, spuse ea \nainte de a ie[i din camer` pentru a urca
sc`rile \n vitez` spre camera fetelor. Dup` ce b`tu repede, deschise
u[a de perete.
Holly s`ri de pe marginea patului, unde st`tea al`turi de Mattie,
[i alerg` spre mama ei. Kathleen o lu` \n bra]e [i sim]i cum fiica sa
tremur`.
— E numai vina mea, mam`, se v`it` ea. Eu sunt motivul pentru
care a fugit Heather.
— Lini[te[te-te, spuse Kathleen. Totul va fi bine, draga mea. O
vom g`si cât mai curând.
Dar acest lucru nu o consola pe Holly. Kathleen \ntâlni privirea
\ngrijorat` a lui Mattie pe deasupra capului blond al fiicei sale [i
aceasta se ridic` pentru a p`r`si camera. Kathleen \i zâmbi,
mul]umindu-i, \nainte s` \nchid` u[a \n urma ei. Dup` câteva
minute, Kathleen o a[ez` pe Holly \n pat, lâng` ea. Lu` câteva
batiste de hârtie din cutia de pe noptier` [i le puse \n mâna ei.
— Spune-mi ce s-a \ntâmplat, insist` ea cu blânde]e.
Holly f`cu un efort vizibil pentru a-[i re]ine lacrimile. |[i privi
mama [i respir` adânc.
— I-am spus lui Heather despre tata, reu[i ea s` articuleze.
Kathleen o privea fix.
— Ce i-ai spus? o \ntreb` ea cu grij`.
Holly \nghi]i \n sec.
— I-am spus ce lucruri urâte \]i zice. I-am spus… I-am spus cât
de mult te-a f`cut s` suferi.
136 PATRICIA LYNN

Kathleen era \nm`rmurit`. Nu era posibil ca Holly s` [tie, nu


putea s` [tie pentru c` ea fusese \ntotdeauna atent` ca fetele s` nu
afle niciodat`, dar cuvintele pe care continu` Holly s` le rosteasc`
o f`cur` s` realizeze c` nu se ferise prea bine.
— Am putut auzi câte ceva când ]ipa mereu la tine, zise ea
aproape \n [oapt`. {i l-am auzit foarte bine asear`.
Kathleen nici m`car nu putea s` vorbeasc`, dar Holly p`rea s`
nu observe asta pentru c` dorea s` se confeseze.
— Heather a vorbit cu tata azi-diminea]` [i era sup`rat`. I-a spus
c` el ar lua-o acas`, la Chicago, dar c` tu nu o la[i s` plece cu el. A
trebuit s`-i spun c` o min]ea, zise ea f`r` s`-[i priveasc` mama. Era
foarte sup`rat` pe tine [i [tiam c` nu aveai nici o vin`. A trebuit s`-i
spun adev`rul. F`cu o pauz` pentru a se [terge cu batista pe fa]`. A
trebuit s`-i spun.
Kathleen se lupta s` g`seasc` o cale de a se lini[ti.
— Holly… Vocea i se pierdu când \ncerc` s`-[i adune gândurile.
Holly o privi cu ochi lini[ti]i.
— Spune-mi c`, orice s-ar \ntâmpla, nu-l vei mai l`sa niciodat`
s` te fac` s` suferi, spuse ea cu simplitate.
Kathleen o privi \nm`rmurit`, sesizând ruga din spatele cuvin-
telor. Oare de când era \mpov`rat acest copil cu temerile mamei
sale? Asta n-ar fi trebuit s` se \ntâmple niciodat`. Acum \i era clar
faptul c`, \n loc s`-[i protejeze copii, nu le f`cuse decât r`u. |n timp
ce ea pretindea c` totul este \n regul`, \ntreaga lor via]` s-a trans-
format \ntr-o mare minciun`. Cum de fusese atât de oarb`?
|ntinse mâna [i mângâie p`rul lui Holly.
— |]i promit c` nu-l voi mai l`sa niciodat` s` m` fac` s` suf`r,
zise ea. Niciodat`, Holly.
Pe chipul fiicei sale ap`ru un zâmbet cald \nainte de a-[i lua
mama \n bra]e.
Capitolul 13

Cody se opri pe un platou \nalt [i-[i ridic` gulerul jachetei.


Furtuna se apropia repede din vest. |n câteva minute, vântul se
\nte]ise [i temperatura sc`zuse foarte mult. Aerul mirosea a
ploaie.
Se dusese mai departe decât \[i planificase, [i acum trebuia s` se
\ntoarc` repede pentru a nu fi prins de furtun`. F`cuse o prostie
când plecase la drum \n starea \n care se afla. Febra crescuse din
nou [i capul \l durea la fel de tare ca \nainte.
Nu avea de ales. Trebuia s` se \ndrepte spre o caban` care se
afla la doi kilometri dep`rtare de locul \n care era. Putea g`si
ad`post acolo pân` la terminarea furtunii [i apoi putea pleca acas`.
Va ajunge destul de târziu \napoi, dar va fi uscat.
Tunetele se auzeau din ce \n ce mai tare [i speriau calul. Se
hot`r\ s` se \ndrepte cât mai repede spre caban`.
O mi[care \ntr-un pâlc de pini \i atrase aten]ia. Se a[tepta s`
vad` o c`prioar` sau o antilop` [i r`mase uimit când v`zu un c`l`re]
care se \ndrepta direct spre pr`pastie. Nu reu[i s`-[i dea seama cine
este din cauza \ntunericului, dar n-avea nici o importan]`. Se gândi
c` este un c`l`re] r`t`cit care caut` un ad`post.
138 PATRICIA LYNN

|l puse pe Lightning \n mi[care [i se gr`bi s`-l prind` din urm`


pe c`l`re]ul care mai avea pu]in [i se afunda \n p`dure.
Calul se mi[ca repede, fiind obi[nuit cu c`r`rile abrupte de
munte [i, apropiindu-se, Cody realiz` pe cine urm`rea.
|i strig` numele [i Heather privi speriat` peste um`r. |ns`, \n loc
s` se opreasc`, a[a cum crezuse Cody c` va face, d`du pinteni calu-
lui. Cody \njur`. Ce le f`cea pe femeile din familia Hunter s` nu-l
asculte niciodat`?
|n câteva minute o ajunse din urm` [i prinse h`]urile calului ei,
dar o mân` mic` \l lovi puternic \n spate.
Se \ndep`rt` surprins, dar o prinse de talie [i o aduse pe calul
lui. Heather \ncepu imediat s`-l loveasc` [i Cody se lupt` din greu
pentru a n-o sc`pa \n timp ce-l oprea pe Lightning. Chiar \n acel
moment o sc`p` [i se d`du repede jos din [a ca s` vad` dac` a p`]it
ceva.
Spre uimirea [i furia lui, c`z`tura n-o f`cu s` r`mân` pe loc, ci
s` se ridice [i s-o ia la goan` spre calul ei, sperând ca astfel s` scape
de el.
Spunându-[i c` \i era de-ajuns, Cody o lu` la fug` dup` ea [i
reu[i s-o prind`, trântind-o la p`mânt. Nu-[i d`du seama cum reu[i
fata s` scape de sub greutatea lui [i s` se târasc` \n genunchi mai
departe. O prinse de amândou` picioarele [i reu[i s-o imobilizeze,
luptându-se acum cu mâinile ei care-l loveau unde nimereau. Le
prinse [i pe acestea, moment \n care ea ]ip` de furie [i \ncepu s`
plâng`.
El respira greu din cauza durerii pe care o avea \n piept [i tran-
spira]ia \i curgea pe frunte [i pe gât. Luptând \mpotriva ame]elii,
\ncerc` s` se lini[teasc` [i s` gândeasc` logic. Tunetele \[i f`ceau
auzit ecoul prin v`i [i mun]ii vibrau. |[i spuse c` se afla foarte
departe de ferm`, \mpreun` cu o tân`r` pe care o putea numi
isteric`. Nu [tia cum s` se comporte cu ea [i acest lucru \l deranja.
UNDEVA, DEPARTE 139

Privi ochii plini de lacrimi ai lui Heather [i sim]i cum tremur`.


Sperând c` s-a mai lini[tit, \i eliber` picioarele, [i când v`zu c` nu
d` semne de violen]`, \i eliber` [i mâinile, care c`zur` moi pe lâng`
trup.
Oftând din greu, se a[ez` lâng` ea. Era foarte sl`bit [i nu [tia
dac` va mai supravie]ui. Undeva, \n dep`rtare, o auzi mi[cându-se,
dar nu reu[i s` se ridice ca s-o opreasc`. Era prea sl`bit pentru a-[i
mai ridica [i capul.
Auzi vag ni[te zgomote [i se \ntreb` dac` era furtuna sau
copitele calului ei care se \ndep`rta. La naiba, n-o putea l`sa s`
plece! Kathleen nu-l va ierta niciodat`. G`si undeva puterea de a-[i
ridica pu]in capul. Arunc` o privire [i se \ncredin]` de ceea ce [tia
deja: Heather plecase.
Gemu de durere când \ncerc` s` se ridice [i se pr`bu[i v`zând
negru \n fa]a ochilor.

***

Kathleen st`tea lâng` John, privind harta \ntins` pe birou.


— Am trimis oamenii \n direc]ia asta, zise el ar`tând spre nord.
Dac` o lua spre sud ajungea la Wolfe Creek, iar dac` mergea spre
vest d`dea peste ace[ti mun]i. Nordul e singura direc]ie unde nu
putea \ntâmpina obstacole pentru c` drumul merge pe terenurile
fermei lui Washington, dar nu se apropie de ferm`.
Tunetele deveniser` foarte puternice [i Kathleen se sperie. Se
uit` pe geam [i v`zu cum ploua \n rafale. |[i \ncruci[` bra]ele peste
piept [i privi cu aten]ie harta, dându-[i seama c` fiica ei se putea
afla oriunde.
O b`taie slab` la u[a din fa]` \i atrase aten]ia. John \nconjur`
biroul, dar Mattie strig` c` deschide ea. O clip` mai târziu \l v`zur`
pe Gary Hunter.
Kathleen sim]i cum John se \ncordeaz`.
140 PATRICIA LYNN

— }i-am spus s` nu mai calci naibii pe proprietatea mea! strig` el.


Kathleen \i puse o mân` pe um`r [i-i spuse:
— Eu l-am chemat.
John o privi uimit.
— Pentru Dumnezeu, de ce ai f`cut asta?
Kathleen continu` s`-l priveasc` fix pe fostul ei so].
— Pentru c` voiam s` fie aici, spuse ea simplu.
Gary \l privi cu r`utate pe John când intr` \n camer`.
— Vezi, Graham, morm`i el. Am o invita]ie personal` de la
doamna.
John nu putea decât s`-[i priveasc` descump`nit sora. Mattie \i
\nconjur` talia cu un bra] ca pentru a-l sprijini.
Gary \[i trecu o mân` prin p`rul ud [i o privi cu r`utate pe
Kathleen.
— Nu e o vreme prea bun` pentru a m` scoate din cas`,
Kathleen. Ce erau prostiile alea despre fuga lui Heather? Cum de ai
l`sat s` se \ntâmple asta? Ai g`sit-o?
Kathleen travers` \ncet camera, f`r` a-[i lua ochii de la el.
Realiz` c` era numai un b`rbat [i nu o fiin]` supranatural` sau un
demon venit direct din iad. Era un om din carne [i oase, nici mai
mult, nici mai pu]in. Era puternic, dar avea [i el sl`biciuni. De ce
nu-[i d`duse mai devreme seama de asta? De ce-i fusese fric` \n tot
acest timp?
F`r` s` clipeasc`, ridic` o mân` [i-l pocni pe Gary cu o for]`
care-i d`du capul \ntr-o parte. R`mase nemi[cat din cauz` c` fusese
surprins. Se \ntoarse \ncet [i o privi cu ochi plini de furie.
— Dac` i se \ntâmpl` ceva fiicei mele, zise ea pe un ton de un
calm perfect, te voi face r`spunz`tor. |]i voi ruina toat` via]a. |]i voi
aduce mii de acuza]ii [i te voi face s` pl`te[ti pentru asta.
El o privi lung [i apoi \ncepu s` râd` nervos.
UNDEVA, DEPARTE 141

— Acuza]ii pentru ce? Nu ai nici o dovad`, nici un martor.


Nimeni nu-]i va lua \n seam` acuza]iile ridicole.
— N-are importan]`. Voi spune totul oricui va vrea s` m`
asculte. M-am gândit s` \ncep cu Jackie, dar nu conteaz` de unde
\ncep. |n clipa când voi termina de spus totul, nimeni nu-]i va mai
acorda \ncredere.
Gary \l privi pe John \nainte de a se \ntoarce spre ea.
— E[ti foarte curajoas` când ai pe cineva lâng` tine ca s` te
apere, nu-i a[a, Kathleen? o provoc` el. De ce nu vrei s` termin`m
discu]ia asta \ntre patru ochi?
— Amândoi [tim c`, fizic, e[ti mult mai puternic decât mine [i c`
m` po]i lovi oricând, dar \]i aduc la cuno[tin]` c` am terminat cu
jocurile tale murdare. Vreau s` dispari din via]a mea [i din a fetelor.
Dac` Heather nu va p`]i nimic, [i ai face bine s` te rogi pentru asta,
vreau s` dispari pentru totdeauna din via]a noastr`. Dac` refuzi, am
s` spun tot ce am de spus.
— Bravezi.
— Pune-m` la \ncercare.
Kathleen continu` s`-l priveasc` fix [i, pentru prima dat`, v`zu
nesiguran]` \n ochii lui, lucru care-o f`cu s` zâmbeasc` plin` de
satisfac]ie.
— Pune-m` la \ncercare, Gary. |mi va face pl`cere s`-]i distrug
via]a.
|n lini[tea care urm`, nu se auzeau decât zgomotele furtunii [i
apa care curgea ca o cascad` pe geamuri. Kathleen nu avea de gând
s` dea \napoi. |i f`cuse o promisiune lui Holly [i nu mai avea de
gând s` fie ea victima.
— Bine, Kathleen, morm`i Gary. Sunt de acord cu ceea ce-mi
propui [i asta nu pentru c` m-ai speriat. Nu cred c` ai puterea s`
dai curs amenin]`rilor. Sunt de acord pentru c` nu m` mai interezi
de mul]i ani; nu mai \nsemni nimic pentru mine. F`cu o pauz` pen-
142 PATRICIA LYNN

tru a-i vedea reac]ia, dar când o v`zu cât de lini[tit` este, ad`ug`
nervos. Se pare c` ai uitat ceva. Dac` eu dispar din via]a voastr`, va
disp`rea [i ajutorul financiar.
— Po]i s`-]i p`strezi banii murdari.
Ochii lui se \ngustar` pentru a-i arunca o privire rece.
— E alegerea ta, murmur` el. |i sus]inu \nc` o dat` privirea,
\nainte de a se \ntoarce cu spatele [i a p`r`si camera.
Kathleen auzi u[a de la intrare trântindu-se \n urma lui [i sim]i cum
se tope[te. Se prinse cu mâna de biroul lui John pentru a-[i men]ine
echilibrul [i el o prinse repede de cot. Se \ntoarse ca s`-l priveasc`.
— Dumnezeule! exclam` el. Cred c` ai nervi de o]el.
Ea râse u[or.
— Glume[ti? Acum mi se pare c` am spaghete \n loc de nervi.
Mattie oft`.
— Crezi c` te va l`sa \n pace?
Kathleen d`du din cap.
— Habar n-am, dar nu voi ezita s`-mi pun \n practic`
amenin]`rile dac` nu face cum am spus eu.
}ârâitul telefonului \l f`cu pe John s` se \ntoarc` repede.
Kathleen se a[ez` pe unul din scaunele aflate \n fa]a biroului, \n
timp ce el avu o scurt` conversa]ie.
Dup` ce puse receptorul \n furc`, \[i trecu o mân` prin p`r [i
apoi se \ntoarse spre ele.
— Ce s-a \ntâmplat? \ntreb` Mattie \ngrijorat`.
— Era Olan, r`spunse John. El [i cu Jenny au ajuns acas` cu
pu]in timp \n urm`. Mi-a spus c` a g`sit un mesaj de la Cody pe
robotul telefonului, care-i \n[tiin]a c` pleac` s` verifice gardurile
din partea de nord a fermei. Mai spunea c` se \ntoarce devreme,
dar \nc` n-a ap`rut. Se pare c` [i el e prins \n furtun`.
— Parc` spuneai c` e bolnav, zise Kathleen.
— Mi-am dat seama c` e bolnav când a fost aici, acum dou` seri,
se v`it` Mattie. John, de ce nu mi-ai spus c` \i este r`u?
UNDEVA, DEPARTE 143

— Pentru c` mi-a cerut s` nu-i trimit pe nimeni de la ferm`. F`cu


o pauz` pentru a-[i privi sora [i so]ia cu o expresie nevinovat`.
Asculta]i-m`. Cody e b`iat mare [i a preferat s` sufere de unul sin-
gur. Bine? Nu m` \nvinov`]i]i pe mine pentru c` n-a vrut pe nimeni
\n preajma lui.
— Ei bine, dac` e bolnav, de ce a plecat s` verifice gardurile?
\ntreb` Kathleen.
— Sunt sigur c` s-a sim]it mai bine. Doar nu e prost. Treaba e c`
s-a \ntunecat [i el nu s-a \ntors pentru c` a fost prins de furtun` [i
se afl` probabil la ad`postul de acolo. Cody e bine, le asigur` John.
Asta e via]a lui [i [tie s` aib` grij` de el. Poate c`, dac` avem noroc,
a dat peste Heather. |n acest caz, \nseamn` c` amândoi sunt bine.
Kathleen avea un presentiment ciudat. Privi pe fereastr` la ploa-
ia care sp`la p`mântul, spunându-[i c` fiica ei [i b`rbatul pe care-l
iubea se aflau \n mijlocul furtunii.

***

Lumina cenu[ie a dimine]ii indica faptul c` soarele r`s`rise deja,


dar se afla \n spatele cortinei de nori care nu avea de gând s` dis-
par`. |nc` mai ploua, dar nu toren]ial ca noaptea trecut`.
Kathleen reu[ise s` doarm` câteva ore [i, când se lumin`,
\mbr`c` un pulover gros [i o pereche de blugi. Cobor\ [i-l g`si pe
John \mpreun` cu unul dintre angaja]i.
— Calul lui Heather s-a \ntors la grajduri \n timpul nop]ii, o
inform` el. Nici una din proviziile pe care le-a luat nu se afla pe [a,
a[a c` am ajuns la concluzia c` a g`sit un ad`post undeva.
Kathleen \ncuviin]` [i se str`dui s`-[i p`streze calmul.
— Dar Cody? \ntreb` ea. A ajuns acas` \n timpul nop]ii?
— Nu [tiu nimic. |l voi suna imediat pe Olan.
Kathleen se a[ez` pe un scaun [i a[tept` ca John s`-i dea
instruc]iuni omului. Dup` plecarea acestuia, se \ntoarse spre ea.
144 PATRICIA LYNN

— O vom g`si ast`zi, o asigur` el, a[ezându-se pe scaun [i


trecându-[i mâinile prin p`r.
— Ai reu[it s` dormi? \l \ntreb` ea.
— Pu]in, r`spunse el c`scând, dup` care \ntinse mâna spre tele-
fon. Ar fi mai bine s`-l sun pe Olan.
|ncepu s` formeze num`rul, când se auzi u[a de la intrare. Când
Olan ap`ru \n pragul u[ii, John puse receptorul \n furc`.
— Pe tine te sunam, zise el ridicându-se de pe scaun.
— Cody nu s-a \ntors azi-noapte, spuse Olan. |n schimb,
Lightning era la grajduri.
John \njur` printre din]i.
— Nu sunt ve[ti bune.
— Nu, \ncuviin]` Olan. Nici nu vreau s` m` gândesc cum de s-a
desp`r]it Cody de calul lui. Ceva nu e \n regul`. |i arunc` o privire
lui Kathleen \nainte de a continua. Pu[ca nu mai era ag`]at` de [a.
Kathleen v`zu privirea pe care o schimbar` cei doi b`rba]i [i se
ridic` \n picioare, alarmat`.
— La ce v` gândi]i? Ce crede]i c` i se putea \ntâmpla?
— Draga mea, nu [tim, r`spunse John. Hai s` nu ne facem prea
multe probleme.
— Ei bine, se pare c` voi v-a]i f`cut deja.
— Plec cu jeepul spre nord, zise Olan. Cody a mai fost acolo cu
ma[ina [i [tiu c` se poate ajunge destul de bine, dac` nu cumva
ploaia a distrus complet drumul.
— A[ vrea s` merg cu tine, spuse Kathleen, care v`zu din nou
aceea[i privire schimbat` de cei doi b`rba]i, [i se \ntoarse spre
John. Nu pot s` stau toat` ziua aici [i s` a[tept. Cel pu]in a[a voi
sim]i c` sunt folositoare. Ezit` o clip` \n care-i privi pe amândoi.
Poate c` e o prostie, dar am sentimentul c` dac` \l g`sim pe unul
dintre ei, \i g`sim pe amândoi. Te rog, ia-m` cu tine.
— Nu va fi un drum prea pl`cut, o avertiz` Olan.
— A[a c` va a[tepta aici.
Capitolul 14

Cody se lupta cu valurile negre care \ncercau s`-l târasc` \napoi.


Se str`duia s` g`seasc` o lumin` pentru a se trezi din delirul adânc
\n care se cufundase. Când reu[i s` deschid` ochii, g`si o privire
albastr` care \l studia.
Heather \l privi fix mult timp, dup` care-i zâmbi.
— Bun`, zise ea cu blânde]e. Te-ai trezit \n sfâr[it.
Cody \ncerc` s` vorbeasc`, dar gâtul \i era atât de uscat \ncât nu
reu[i s` scoat` nici un cuvânt. Ea \i \ntinse imediat o can` cu ap` [i
el se ridic` \ntr-un cot pentru a putea bea dintr-o \nghi]itur` tot
con]inutul ei. Ea \i umplu din nou cana [i el o termin` [i pe aceas-
ta, \ns` pu]in mai \ncet. |nchise ochii o clip`, pentru a sc`pa de
ame]eal`.
— |]i mul]umesc c` te-ai \ntors dup` mine, murmur` el. Cum ea
nu-i r`spunse, el deschise ochii [i-i \ntâlni privirea vinovat` [i zâm-
betul slab. Ai \nc`lecat [i m-ai l`sat acolo, nu-i a[a?
Ea \ncuviin]`.
— Da, a[a mi-am imaginat [i eu, zise el sup`rat. Vrei s`-mi spui
ce se \ntâmpl`? Eu [tiu ce c`utam \n mijlocul furtunii, dar tu ce
treab` aveai pe acolo?
Ea oft` [i se a[ez` pe scaun.
146 PATRICIA LYNN

— F`ceam o prostie, admise Heather nervoas`. |mi pare r`u c`


te-am lovit. Eram furioas` [i tu erai singura ]int` din apropiere. |mi
pare r`u dac` te-am r`nit.
— Nu m` r`nesc atât de u[or. El o studie atent \n lumina slab`.
Ce te-a \nfuriat? Tat`l t`u?
— Mda, murmur` ea. Mi-a spus c` m` pot \ntoarce cu el la
Chicago dac` vreau, dar c` mama n-o s` m` lase.
— Te-a min]it, Heather.
— {tiu, spuse ea cu triste]e. Dar m-am min]it [i eu pe mine,
foarte mult timp. Credeam c` fug pentru ceea ce-mi spusese Holly,
dar nu era adev`rat. Fugeam de mine, de persoana care am devenit.
— Nu e[ti o persoan` chiar atât de rea.
Ea scutur` din cap, l`sând ochii \n jos, spre mâinile care-i
c`zuser` \n poal`.
— {tiam c` o face pe mama s` sufere, dar n-am vrut s` recunosc.
Am pretins c` totul era bine.
Cody sim]i c` nu mai poate respira, [i asta nu din cauza bolii.
Oare era posibil ca ele s` fi [tiut tot ce se \ntâmpla \ntre p`rin]ii lor?
— Cum o f`cea s` sufere? \ntreb` el suspicios.
Heather t`cu un timp [i apoi respir` adânc.
— Se purta foarte urât cu ea, \i spunea lucruri greu de suportat.
Uneori \l puteam auzi foarte clar \n toiul nop]ilor. Vocea lui [i
cuvintele pe care le rostea erau urâte, iar eu \mi doream s`
\nceteze. Nu voiam s` cred c` el este cel care spunea acele cuvinte.
Ea n-a vrut ca noi s` [tim toate astea. Se comporta \ntotdeauna ca
[i când totul era bine [i asta am vrut s` cred [i eu. Dar mama n-a
putut s` se ascund` \ntruna. N-a putut ascunde durerea.
Cody atinse u[or p`rul lui Heather [i, când aceasta se \ntoarse
spre el, \i zise:
— Te-a f`cut s` suferi vreodat`, pe tine sau pe Holly?
Heather scutur` din cap.
UNDEVA, DEPARTE 147

— Nu ca pe mama, zise ea gânditoare. Pentru noi n-a fost nicio-


dat` acolo. Eu pretindeam c` munca lui este mai important` [i de
aceea pleca mereu, dar adev`rul este c` nu-i p`sa de noi. Numai
Kevin a contat pentru el.
— Fratele t`u?
Heather oft`.
— Cum de [tii despre asta?
– Mi-a spus mama ta.
— }i-a spus? \ntreb` ea mirat`. N-am mai vorbit niciodat` despre
Kevin de la moartea lui. Cred c` o durea prea mult ca s` mai vrea
s`-[i aminteasc`.
— |nc` o mai doare, zise Cody. L-a iubit foarte mult pe fratele vostru.
— {tiu, spuse ea zâmbind. Kevin s-a n`scut când eu [i Holly
aveam zece ani. Era un copil foarte frumos. Tata era mereu \n
preajma lui. Zâmbetul ei disp`ru. |ntr-o zi, Kevin nu s-a mai trezit
din somn. Nu era vina nim`nui, dar tata a acuzat-o pe mama. Am
intrat \n sufragerie \n toiul unei discu]ii [i el \i spunea c` [tia c` ea
l-a omorât pe Kevin. Vocea ei se transform` \ntr-o [oapt`. Am
pretins c` n-am v`zut nimic, c` el n-a spus nimic.
Cody d`du la o parte p`turile cu care era \nvelit [i se ridic` \n
picioare. Furia pusese st`pânire pe el [i nu dorea decât s`-l \mpu[te
pe Gary Hunter. La naiba cu nenorocitul `la. Ce fel de om [i-ar fi
dorit s`-[i distrug` sistematic nevasta [i pe cele dou` fete gemene?
— Ce faci? \l \ntreb` Heather prinzându-l de bra].
— Pot s` c`l`resc, morm`i el, \ncercând s` se ]in` pe picioare.
Suntem la distan]` de numai o or` de ferma mea.
— |nc` mai plou`, Cody. Nu po]i ie[i pe vremea asta, e[ti prea
bolnav. |n afar` de asta…
— Când auzi ezitarea ei, Cody o privi curios.
— Ce?
— Caii au plecat, m`rturisi ea. Nu i-am legat bine, furtuna i-a
speriat [i au fugit. |mi pare r`u.
148 PATRICIA LYNN

El se rezem` de perete [i d`du din cap. Asta era, oricum se


\ndoia c` era capabil s` c`l`reasc` pân` acas`, dar nici nu putea
r`mâne aici. Trebuia s-o vad` pe Kathleen. Trebuia s` afle ce simte
ea pentru el, s` [tie dac` exista vreo [ans` ca ea s`-l iubeasc`.
— Po]i s`-mi dai c`ma[a? \ntreb` el.
Heather lu` c`ma[a de pe sp`tarul unui scaun [i i-o \ntinse,
fiind \nc` \nc`lzit` de focul care ardea \n sob`.
— Mul]umesc, zise el dup` ce o \mbr`c`. Ai f`cut o treab` bun`,
Heather. Chiar dac` a[ fi reu[it s` ajung singur la caban`, nu cred
c` a[ fi putut aprinde focul \nainte de-a le[ina [i, \n nici un caz, nu
l-a[ fi putut ]ine aprins pe tot parcursul nop]ii. Nu-]i face griji \n
privin]a cailor pentru c` amândoi s-au \ntors la grajdurile lor. Ne va
g`si cineva \n curând. Sunt sigur c` ne caut` deja.
— }i-e foame? \ntreb` ea. E aproape ora prânzului.
Se p`rea c` el nu mai avea no]iunea timpului de când era
bolnav.
— Nu mi-am dat seama c` a trecut atâta timp, spuse el privind
cutia de inox de deasupra sobei. Ce \nc`lze[ti acolo?
— Am g`sit o bucat` de friptur` de vit` \n frigiderul de la ferm`
[i am pus-o \n cutie \mpreun` cu o pâine. Eu am mâncat deja, dar
a r`mas destul [i pentru tine.
El zâmbi slab.
— Sun` bine. Po]i s` m` serve[ti?
— Desigur.
El o privi cum taie o bucat` de carne [i o pune \ntre dou` felii
de pâine pentru a i-o a[eza pe mas` \n capacul cutiei. Nici nu voia
s` se gândeasc` la \ngrijorarea lui Kathleen pentru fiica sa, dar se
p`rea c` aceast` experien]` o maturizase pe Heather. Fusese for]at`
s` recunoasc` faptul c` gre[ise.
Se a[ez` \n fa]a lui [i o v`zu cât de adâncit` \n gânduri este.
Dup` ce mânc`, o privi fix.
UNDEVA, DEPARTE 149

— E[ti o buc`t`reas` bun`, o l`ud` el.


Fu r`spl`tit cu un zâmbet.
— Tot ce am f`cut a fost s` deschid frigiderul. Nu aveam cum s`
gre[esc.
Cody oft`.
— A fost un prânz minunat.
Mâinile ei c`zur` \n poal` [i Cody a[tept` ca Heather s`
vorbeasc`.
— Ai spus o gr`mad` de lucruri \n timp ce delirai.
— Chiar a[a? Sper c` nu te-am pus \ntr-o situa]ie jenant`.
— Nu, zise ea ridicând capul. Ai vorbit despre mama.
Cody nu o privi direct.
— Nu m` mir` deloc. Am tot visat-o \n ultimul timp.
— Ai spus c` o iube[ti.
— O iubesc, recunoscu el. Te deranjeaz`?
— Nu. I-ai spus c` o iube[ti?
— Nu \nc`. Am inten]ia s` i-o spun imediat ce o voi vedea.
Heather ezit` \nainte s` vorbeasc`.
— Nu o vei face s` sufere, nu?
— A[a cum a f`cut tat`l t`u, vrei s` spui? Când ea \ncuviin]`, el
scutur` din cap. Niciodat`, Heather. |]i promit. El \ntinse cu greu-
tate mâna [i o atinse pe a ei. F`r` a ezita, Hetaher o puse peste a
lui. Eu nu mai vreau s` sufere, Heather. Cred c` e rândul ei s` fie
fericit`.
Heather \ncuviin]`.
— A fost mai fericit` de când a venit aici. Credeam c` e vorba de
Montana, dar se pare c` are leg`tur` [i cu tine.
— Sper.
— {i eu, zise ea cu blânde]e.

***
150 PATRICIA LYNN

— Trebuie s` ne \ntoarcem, Kathleen, zise Olan. |ncepe s` se \ntunece.


Kathleen oft` adânc \n timp ce ma[ina parcurgea greu drumul
desfundat. Soarele se ar`tase târziu \n acea dup`-amiaz`, dar acum
disp`ruse \n spatele mun]ilor. Aerul era mai rece [i Kathleen [i-ar fi
dorit s` poat` c`uta [i pe \ntuneric, dar [tia c` era imposibil. Existau
prea multe pericole [i trebuia s` a[tepte pân` a doua zi diminea]a.
— Credeam c` \i vom g`si, spuse ea, dezam`git`.
— Poate c` i-a g`sit altcineva, zise Olan, plin de speran]`.
— Poate, replic` ea f`r` entuziasm.
— Este un platou pu]in mai sus. S` mergem acolo [i s` privim
zona prin binoclu. Dac` nu descoperim nimic, ne \ntoarcem
\napoi.
Olan conduse cu greu ma[ina pân` acolo [i Kathleen s`ri afar`
cu binoclul atârnat de gât. Vântul \i r`v`[ea p`rul care se desf`cuse
din leg`tura lui. Chiar [i \n astfel de momente, se opri o clip` pen-
tru a admira peisajul cu v`i [i mun]i stânco[i care se rev`rsau \n
dealuri line [i p`[uni \ntinse. Cerul era rozaliu \nspre vest [i oferea
o priveli[te minunat`.
Oftând, ridic` binoclul la ochi [i privi cu aten]ie. Olan st`tea
lâng` ma[in` [i o urm`rea.
— Ai descoperit ceva? \ntreb` el.
— Nu.
Cercet` \nc` o dat` zona, dar cu acela[i rezultat.
— Kathleen?
Inflexiunile vocii lui Olan \i atraser` aten]ia. Se \ntoarse spre el,
curioas`.
— Ce este? \ntreb` ea.
— Nu-]i miroase a lemn ars?
Kathleen se \ntoarse \n direc]ia din care b`tea vântul [i a[tept`,
dar nu putea spune cu sinceritate c` sim]ea alt miros, \n afar` de
cel de pin verde.
UNDEVA, DEPARTE 151

— Stai pu]in, zise repede Olan \n timp ce \nconjura ma[ina. Pe aici


era o caban`, continu` el privind de la vest la sud. E pe aici. Doi kilo-
metri sau mai mult. Mirosul meu e foarte bun [i a[ vrea s` verific`m.
F`r` a pune vreo \ntrebare, Kathleen se \ntoarse [i se urc` \n
ma[in`.

***

Heather \ncepuse s` se sperie. La scurt timp dup` c` mâncase,


Cody c`zuse din nou \ntr-un somn adânc [i lini[tit, pân` \n urm`
cu dou` ore când devenise agitat. Ea aprinsese din nou focul, dar
devenea din ce \n ce mai nelini[tit` din cauza febrei lui. |ncercase
s`-l r`coreasc`, dar el p`rea s` transpire mai mult decât noaptea tre-
cut`. Respira]ia \i era greoaie, ca [i când avea ceva la pl`mâni.
Nu [tia ce mai poate face pentru el. Ochii i se umplur` din nou
de lacrimi când \i schimb` compresa. Dac` ajutoarele nu veneau la
timp? Se l`sase noaptea [i [tia c` toate c`ut`rile se opreau o dat` cu
ea. Se p`rea c` vor petrece \nc` o noapte \n caban`. |ncerc` s`
alunge acest gând [i s` se lini[teasc` pentru c`, dac`-l privea mai
bine, putea spune c` el nu va mai supravie]ui altei nop]i. Trebuia
s` fie calm` dac` voia s`-l ajute pe Cody.
I se p`ru c` aude zgomotul unui motor de ma[in`. La \nceput
crezuse c` e avion [i \ncerc` s` asculte cu aten]ie. Puse compresa \n
ap` [i se \ndrept` repede spre u[`. O deschise iute [i se trezi \n
lumina apusului.
Zgomotul motorului cre[tea, dar putea spune c` mai e mult
pân` când vehiculul va ajunge la caban`, sau poate trece cu
u[urin]` de ei. Stând \ntre copacii care \nconjurau cabana, reu[i s`
vad` ma[ina care se apropia. Strigând de fericire, \ncepu s` fug`
spre ea. Dac` ajungea la deschiderea dintre copaci \nainte ca
aceasta s` treac`, va putea s` le atrag` aten]ia.
152 PATRICIA LYNN

Alerg` disperat` [i \[i juli mâinile [i genunchii de crengi [i de


solul stâncos. Ma[ina mergea \ncet, ca [i când pasagerii c`utau
ceva. Se avânt` printre copaci, ignorând crengile care o loveau
peste fa]`. Spre dezam`girea ei, ma[ina trecu de punctul \n care o
putea \ntâlni ea [i nu reu[i s` vad` decât luminile ro[ii prin fumul
l`sat \n urma ei.
— Nu! ]ip` ea alergând \n urma ei. Adunându-[i toate puterile,
]ip` cât o ]inea gura: Opre[te! Vino \napoi!
Nu mai z`ri farurile ro[ii [i c`zu \n genunchi, plângând. Abia când
farurile \i intrar` \n ochi realiz` c` ma[ina se \ntorsese. Se ridic` \n
picioare [i alerg` spre ea. Portiera pasagerului se deschise \nainte ca
ma[ina s` se opreasc` [i mama ei s`ri din mers [i o lu` \n bra]e.
— Dumnezeule, zise Heather. Credeam c` ai de gând s` m`
p`r`se[ti.
— E-n regul`, o lini[ti Kathleen. Acum e[ti \n siguran]`. E[ti
r`nit`? Las`-m` s` m` uit la tine.
Kathleen \[i trase fiica spre ma[in` pentru a o studia mai bine la
lumina farurilor.
— E[ti r`nit`, constat` ea când \i v`zu zgârieturile de pe fa]` [i
de pe mâini.
— Nu, spuse repede Heather. Olan se apropie de ele [i ea se
\ntoarse nelini[tit` spre el. Trebuie s`-l ajut`m pe Cody. E foarte
bolnav.
— Arat`-mi unde e, \i ceru Olan. Kathleen, vezi dac` g`se[ti un
drum pe care s` aduci jeepul pân` la caban`! strig` el urmând-o pe
Heather.

***

— Cuvântul pneumonie \]i spune ceva? \ntreb` Jenny \n timp ce-[i


punea mâinile \n [olduri pentru a-[i privi dificilul pacient.
UNDEVA, DEPARTE 153

— Da, se r`sti Cody. |nseamn` c` m-am s`turat s` stau \ntins \n pat!


Continuar` s` se priveasc` fix unul pe altul, pân` când Jenny \[i
\ntoarse ochii.
— Bine, oft` ea sup`rat`. Ce-ai zice dac` am ie[i pu]in pe
verand`?
El se \ncrunt`.
— Ce-ai zice dac` ai pleca de aici [i m-ai l`sa s` m` \mbrac?
M-am s`turat de patul [i de camera asta. |]i promit c` nu m` voi
obosi, ad`ug` el sarcastic.
— Cody, de ce e[ti atât de dificil? Doctorul a spus…
— Nu dau doi bani pe doctorul `la! Nu el a fost obligat s`
r`mân` la pat.
— Niciodat` n-ai fost un pacient bun, Cody, chicoti Brent Small
intrând \n camer`. Te-am auzit de afar` ]ipând.
Jenny r`sufl` u[urat` când \l v`zu pe doctor. F`r` a privi \napoi,
ie[i din camer`, mai mult decât bucuroas` s`-l lase pe Cody pe
mâna unui specialist.
— Tot ce vreau e s` m` ridic, s` m` \mbrac [i s`-mi v`d de via]a
mea, zise Cody printre din]ii \ncle[ta]i. Cer prea mult?
Doctorul \l privi cu blânde]e.
— {tiu. Hai s` vedem \n ce stare e[ti.
Cody \ndur` examinarea, hot`rât s` \ncalce orice sfat de a
r`mâne \n pat. Orice idiot ar putea vedea c` e s`n`tos tun. Nu-i
st`tea \n fire s` recurg` la solu]ii extreme.
Desigur, asta n-o includea [i pe Kathleen, care lipsise cu
des`vâr[ire toat` s`pt`mâna. Venise aici \n ziua \n care fusese adus de
la spital [i \ncercase s`-i vorbeasc`, dar ea nu-l l`sase, spunându-i c`
vor discuta când se va \ns`n`to[i, dup` care disp`ruse.
Heather [i Holly veniser` s`-l viziteze de câteva ori, iar John [i
Mattie fuseser` mereu prin preajm`. Chiar [i b`trânul Earl venise
\ntr-o dup`-amiaz` pentru a juca [ah \mpreun`. Kathleen fusese
154 PATRICIA LYNN

singura care st`tuse deoparte [i Cody nu-[i putea da seama dac`


este sup`rat s`u \ngrozit de absen]a ei. Tot ce [tia era c` obosise s`
se \ntrebe ce se \ntâmpl` \n mintea ei.
— Cred c` ai putea s` te ridici din pat [i s` te plimbi prin \mpre-
jurimi, spuse doctorul. Nu face abuz de nimic, nu c`l`ri [i nu pleca
departe.
— Am \n]eles, \i r`spunse Cody, tensionat.
Brent \[i strânse instrumentele [i-i arunc` pacientului o privire.
— Acord` aten]ie sfaturilor mele, \l avertiz` el. {i fii atent la
reac]iile corpului t`u. Nu cred c` trebuie s`-]i reamintesc cât de
bolnav ai fost. |nc` mai e[ti sl`bit.
— Promit s` \]i urmez sfaturile.
Doctorul zâmbi.
— Asta pentru \nceput, decise el chicotind, când z`ri privirea
\ntunecat` a lui Cody. Dac` o iei \ncet, pot spune c` \]i vei reveni
complet \ntr-o s`pt`mân` sau dou`. |[i lu` geanta [i se \ndrept`
spre u[`. Anun]`-m` dac` ai probleme.|i voi spune lui Jenny c` te
po]i da jos din pat.
Doctorul nici nu ie[ise bine când Cody era deja \n picioare [i
c`uta o pereche de blugi. Nu-i convenea c` nu era la el acas`, dar
tat`l lui [i cu Jenny insistaser` s` stea pân` la vindecare \n casa lor.
Dac` ar fi fost dup` el, n-ar mai fi petrecut \nc` o noapte \n aceast`
camer`. Va dormi \n propriul lui dormitor de ast`zi \ncolo.
|[i puse repede o c`ma[`, având o singur` prioritate: s-o
g`seasc` pe Kathleen [i s` discute cu ea. Era timpul s` g`seasc`
r`spunsuri la \ntreb`rile care \l chinuiau.

***

Cody era fericit s` vad` drumul cel nou care pornea din [oseaua
principal` spre muzeu. Cel pu]in, Kathleen reu[ise s` fac` ceva
UNDEVA, DEPARTE 155

treab` de când el st`tea la pat. N-o va putea ajuta prea mult, dar vor
reu[i s` termine treaba. Deschiderea va trebui amânat` o
s`pt`mân` sau dou`, dar…
Se trezi la realitate când v`zu cum ar`ta muzeul. Opri brusc
ma[ina [i \l privi uimit. Vechea cas` colonial` era proasp`t zugr`vit`
\n alb, cu obloane gri-argintii. Gr`dina fusese cur`]at` [i flori care
rezistau unei toamne târzii str`juiau veranda. Fusese asfaltat` o
por]iune de p`mânt din sudul casei [i v`zu cinci ma[ini parcate
acolo. Micu]a insul` de verdea]` din mijlocul drumului circular din
fa]a casei purta o pancard` care anun]a vizitatorii c` sosirer` la
Muzeul Sara Ann Washington.
Cody puse ma[ina \n mi[care [i se \ndrept` spre cas`. Kathleen
p`rea c` fusese foarte ocupat` \n ultimele s`pt`mâni [i nu a[teptase
ajutorul lui. Poate a[a se explica faptul c` nu venise s`-l vad`. Nu
avusese timp.
Exteriorul fusese o surpriz`, dar interiorul era uimitor. P`[i \n
holul de la intrare [i se opri. Lemnul de stejar al du[umelei fusese
lustruit pân` când devenise galben. La fel se \ntâmplase [i cu sc`rile
[i balconul. Toc`ria fusese [i ea montat`.
Auzi voci de sus, dar nici una nu era a lui Kathleen. Intr` \n
camera din dreapta [i v`zu mai multe din tablourile tat`lui s`u reze-
mate de pere]i, ca [i când ea nu s-ar fi hot`rât unde s` le a[eze.
Merse mai departe, g`sind [i alte lucr`ri ale tat`lui s`u, [i unele ale
unor str`ini, \n celelalte camere.
Abia \n ultima camer` o g`si. Kathleen st`tea \n genunchi, pe
podea, cu o agend` \n mân`, cu o gr`mad` de cuverturi pe lâng`
ea. Era o explozie de culori, dar Cody nu observ` nimic \n afar` de
femeia blond` care p`rea concentrat`, \n timp ce nota ceva \n
agend`. O bluz` turcoaz \i eviden]ia p`rul [i se pierdea \n cordonul
fustei negre.
Nu era preg`tit pentru valul de iubire [i de dorin]` care \l izbi la
vederea ei. R`bdarea \i disp`ruse, dar tot nu voia s` fac` presiuni
156 PATRICIA LYNN

asupra ei; Kathleen \ndurase desule toat` via]a. Nu-[i dorea decât
s`-[i petreac` restul vie]ii \n compania ei, dar dac` asta nu era [i
dorin]a ei, o va l`sa \n pace. Dac` reu[ea.
Realiz` c` ea \i sim]ise prezen]a pentru c` se \ncord` [i \[i ridic`
\ncet capul. Când \i \ntâlni ochii, ace[tia \l priveau confuz, dar acest
sentiment disp`ru repede sub ni[te emo]ii care puteau t`ia respi-
ra]ia, [i toate temerile lui disp`rur` când ea alerg` \n bra]ele lui.
O strânse la piept [i-[i \ngrop` fa]a \n buclele ei aurii. Kathleen
\i \ncojur` gâtul cu amândou` mâinile ca [i când i-ar fi fost fric` s`
nu dispar`. Când se \ndep`rt` pentru a o privi, r`mase surprins s`
vad` lacrimi pe obrajii ei.
— Nici nu [tii cât de fericit` sunt c` e[ti aici, [opti ea, ridicând o
mân` ca s`-i mângâie obrazul.
El o prinse cu a lui pentru a-i s`ruta palma.
— }i-a fost dor de mine?
Ea râse fericit`.
— Mi-a fost foarte dor de tine. Dac` m` mai sperii a[a vreo-
dat`… Vocea i se pierdu când el o s`rut` u[or pe buze, dar asta nu
era de ajuns pentru nici unul dintre ei, a[a c` se s`rutar` cu o dis-
perare care \i surprinse pe amândoi. Kathleen era a lui [i \[i deschi-
sese sufletul pentru a-i ar`ta toate sentimentele.
Când reu[ir` s` se despart`, ea \[i puse capul pe pieptul lui [i-i
ascult` b`t`ile repezi ale inimii, dup` care \l privi.
— Pun pariu c` ]i s-a spus s` iei totul u[or, iar inima ta deja e \n
trap.
El zâmbi [i o s`rut` repede pe frunte.
— Katie, dac` m` va ucide dragostea pe care ]i-o port, atunci pot
muri fericit.
Ea oft` [i \l privi \ngrijorat`.
Nu glumi cu asta, Cody. Nu cred c` realizezi cât de aproape erai
s`… Vocea i se frânse.
UNDEVA, DEPARTE 157

— Katie, [opti el, cuprinzându-i fa]a cu mâinile. Acum totul e


bine [i nu mai ai de ce s`-]i faci griji pentru mine.
Ea se \ndep`rt` [i ajunse la fereastr`.
— Te vedeam tot timpul a[a cum te-am g`sit \n caban`, zise ea
cu o voce trist`. Credeam c` te vom pierde pân` când ajungem la
spital.
— Dar nu m-ai pierdut. Veni lâng` ea [i o cuprinse de talie,
\ntorcând-o spre el. Eram hot`rât s` supravie]uiesc numai ca s`-]i
cer iertare pentru toate prostiile pe care le-am spus. |mi pare r`u,
Katie. Te-am constrâns când n-ar fi trebuit s` fac altceva \n afar` de
a-]i oferi sprijinul meu. Credeam c` le [tiu pe toate.
— Nu ai gre[it prea mult, zise ea lini[tit`. }i-am tot auzit vocea
când l-am \nfruntat prima dat` pe Gary. Ai avut \ncredere \n mine
când nici m`car eu nu aveam. Ai v`zut puterea de care eu habar nu
aveam. Nu-mi imaginam c` voi reu[i vreodat` s`-l \nving.
— Tot mai cred c` am gre[it, oft` el. John mi-a spus ce s-a
\ntâmplat \ntre tine [i Gary. Sunt mândru de tine, Katie.
Kathleen \i lu` mâna [i o duse la buze.
— Mul]umesc, murmur` ea.
El r`mase a[a, ]inând-o \n bra]e, bucuros c` sunt din nou
\mpreun`.
— Heather mi-a spus câte ceva despre via]a ta \mpreun` cu Gary.
— Biata Heather, zise Kathleen, respirând adânc. A fost prins`
\ntre vis [i realitate. Niciodat` nu mi-a trecut prin cap c` le r`neam
pe fete pretinzând c` mariajul meu e perfect. Mi-am spus c` le-ar fi
mai r`u dac` a[ divor]a. Nu am realizat c` ele [tiau atât de multe.
Pentru prima dat`, nu mai avem secrete una fa]` de alta, [i suntem
\n cea mai bun` form`.
— Ai fost minunat`, Katie. Ai dou` fete frumoase, [i tu te-ai
transformat \ntr-o femeie pe cinste, constat` el \ntorcând-o \n bra]e
pân` când ajunse cu fa]a la el. Te iubesc. O [tiu de foarte mult timp,
158 PATRICIA LYNN

dar n-am avut curajul s`-]i spun. Credeam c` nu e corect s`-]i cer s`
\ncepi o nou` rela]ie atât de devreme dup` destr`marea c`s`toriei
tale. El zâmbi [i-i \ndep`rt` [uvi]ele de p`r care-i c`deau pe fa]`.
Acum nu mai am de gând s` a[tept. Te iubesc [i a[ vrea s`-mi petrec
restul vie]ii \mpreun` cu tine ca prieten, ca iubit, ca partener.
Zâmbetul ei tremur` sub lacrimi.
— Heather, asistentele [i doctorii, mi-au spus cu to]ii cum strigai
c` m` iube[ti, \n timpul delirului. Ori de câte ori m` aflam \n
preajma ta, erai complet lini[tit. Câteodat` mi se p`rea c` nici nu
mai respiri. |mi pare bine c` te aud spunându-mi acum aceste
cuvinte, pentru c` altfel a[ fi crezut c` erau datorate numai delirului.
— Acum sunt foarte lucid, o asigur` el. A[ fi mai mult decât
fericit s`-]i pot declara dragostea mea \n fiecare zi de acum \nainte.
Vrei s` te c`s`tore[ti cu mine, Katie?
Ea ezit` [i el se nelini[tit.
— Trebuie s` mai afli ceva \nainte s`-mi faci o asemenea
propunere.
Cody sim]i tensiunea ei [i nervozitatea lui lu` amploare.
— Despre ce e vorba?
Ea \[i plec` ochii.
— Trebuie s` [tii c` nu-]i pot oferi copii. La un an dup` moartea
lui Kevin, m-am \mboln`vit [i a trebuit s` fac o opera]ie. Nu mai pot
face copii.
El se sim]i u[urat [i \i ridic` b`rbia cu o mân`.
— Te iubesc, o asigur` el. Copiii nu pot fi o garan]ie \ntr-o
c`s`torie. Le iubesc pe fiicele tale ca [i când ar fi ale mele. Poate c`
vom avea o mul]ime de nepo]i.
Ea \l privi cu toat` dragostea \n ochi.
— E[ti sigur?
— {i nu cer decât dragostea ta, spuse el zâmbind. Vrei s` te
c`s`tore[ti cu mine, Katie?
UNDEVA, DEPARTE 159

— Da, \i r`spunse ea f`r` nici o rezerv`. |ntotdeauna mi-am spus


c` nu m` voi mai rec`s`tori, dar apoi am realizat c` nu cunoscusem
niciodat` dragostea. Te iubesc, Cody. Pentru totdeauna.
El o strânse [i mai tare \n bra]e, \nfl`c`rat de promisiunile unui
viitor fericit.
— |mi \nchipuiam eu c` aici \l voi g`si pe pacientul disp`rut.
Cody \[i ridic` privirea [i-l v`zu pe tat`l s`u stând \n pragul u[ii.
— Am cel mai bun medicament din lume \n bra]ele mele.
Olan chicoti.
— Nu m` \ndoiesc. De ce nu te por]i cuviincios [i n-o rogi s`
devin` o membr` a familiei noastre?
— Se pare c` e[ti medium. Chiar asta am f`cut.

Sfâr[it

gianijollys