Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluarea riscului de faliment - metoda modelului Z(Altman)

Evaluarea riscului de faliment se realizeaza prin metoda modelului Z(Altman) care precizeaza:
Z= a x X.1 + b x X.2 + c x X.3 + d x X.4 + e x X.5, in care :a, b , c, d, e sunt prestabiliti astfel :a = 1.2 , b = 1.4 , c = 3.3 , d = 0.6 , e = 1
X.1 = coeficient de flexibilibate al firmei = Capital circulant/Total active
X.2 = rata autofinantarii activelor totale=Profit reinvestit(profit net-Dividende)/Total active
X.3 = rata rentabilitatii economice = Profit inainte de impozitare si dobanzi/Total active
X.4 = indica masura in care dat firmei sunt acoperite de capit soc = Val de piata a capitalului social subscris si varsat/Dat pe termen lung
X.5 = indica masura in care activele contribuie la obtinerea de venituri din activitatea de baza= Venituri din vanzari/Total active
Z> 3 rezulta ca starea firmei este sanatoasa , prezinta incredere , nu exista probleme in ceea ce priveste falimentul.

Valoarea de recuperare brută este valoarea unei proprietăţi (cu excepţia terenului) care se obţine mai degrabă din valoarea materialelor pe care le conţine decât din
valoarea care se obţinedin continuarea utilizării, fără a necesita reparaţii sau adaptărispeciale. Valoarea de recuperare brută nus costurile de vânzare dă
valoarea de recuperare netă care poate fi egală cu valoarea realizabilă netă pentru un activ care nu mai are utilitate pentruntreprindere.

Analiza rentabilităţii Are ca obiect aprecierea rentabilităţii economice si financiare a întreprinderii prin patru indicatori de bază:
excedentul brut de exploatare (EBE), capacitatea de autofinanţare (CAF), excedentul de trezorerie de exploatare (ETE) si rezultatul net
(RN); analiza se completează pe baza raţiourilor reprezentând rezultatele obţinute în raport cu capitalurile angajate sau cu indicatorii de
activitate. Modul de determinare al principalilor indicatori este următorul: Rentabilitate financiara=rezultat net/ capitaluri proprii
Rentabilitate economica= rezultat din exploatare/activ de exploatare (capital de lucru) ; Capacitatea netă de autofinanţare = excedentul brut global -
cheltuieli financiare - impozite

Autonomia financiară reprezintă aptitudinea întreprinderii de a face faţă angajamentelor sale financiare şi se măsoară prin
raţiouri financiare precum rata globală de îndatorare: datorii totale/ total pasiv*100 (un raţio de 50% se consideră satisfăcător)
Fond de rulment net global= IV – I=cap permanente-imobilizari
Necesarul de fond de rulment = II – V=stocuri si creante-obligatii nefin
Trezoreria= III – VI=disp-oblig fin pe t scurt
Echilibrul financiar al firmei rezultă din relaţia: Fond de rulment net global - Necesarul de fond de rulment = Trezoreria întreprinderii
Bilantul functional este Activ: fct de investitii: I; fct de exploatare(NFR) II; fct de trezorerie III; pasiv: fct de finantare IV, V, VI.
Solvabilitatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a face faţă scadenţelor pe termen scurt; ea rezultă din echilibrul între fluxul încasărilor şi cel al
plăţilor, precum şi din fondul de rulment net global. Trezoreria imediata = disp/datorii pe t.s ; Lichiditatea generala = active
circulante/datorii pe t s
Activul net corijat se poate stabili prin două metode:
metoda substractivă de calcul care constă în scăderea din totalul activelor reevaluate corijate a tuturor datoriilorîntreprinderii;
metoda aditivă care constă în adăugarea la capitileproprii ale întri a tuturor influenţelor rezultatedin înlocuirea valorilor contabile cu
val.ec.

Capacitatea beneficiară a unei întreprinderi poate fi definită ca fiind aptitudinea unei întreprinderi de a degaja un beneficiu în viitorul
apropiat, în condiţii de gestiune normale, identice cu cele din perioadele trecute, dacă nu au loc schimbări semnificative în viaţa întreprinderii.
Capacitatea beneficiară se exprimă prin indicatorii: profitul brut, profitul net, dividendul si fluxul de trezorerie (cash-flow).
- capacitatea beneficiară ca medie a profiturilor nete anuale previzionale, variantă recomandată în cazul evaluărilor pentru privatizare
- capacitatea beneficiară ca medie a profiturilor nete anuale corectate , variantă recomandată în evaluările pentru management,modif capit soc,

Prin valoare substanţială brută (VSB) se înţelege activul bilanţier reevaluat în ipoteza continuării activităţii, plus valoarea bunurilor folosite de
întreprindere fără a fi proprietara acestora, minus valoarea bunurilor care deşi sunt înregistrate în patrimoniul întreprinderii nu sunt folosite din
diverse cauze (închiriate etc.). Valoarea substanţială brută redusă (VSBr) este valoarea substanţială brută din care s-au dedus obligaţiile
nefinanciare.Valoarea substanţială netă (VSN) se identifică activului net corijat, fiind egală cu valoarea substanţială brută din care se deduc
toate datoriile. Valorile substanţiale nu sunt valori de tranzacţie; ele se folosesc în metodele de evaluare bazate pe combinaţia patrimoniu-
rentabilitate.
Valoarea de rentabilitate-Cunoscută si sub denumirea de metoda capitalizării veniturilor, valoarea de rentabilitate se determină prin
inmultirea capacitatea beneficiară a întreprinderii (CB) exprimată prin profitul net, a unui multiplicator capitalistic y. y=inversul ratei de capitaliz sau
fructificare data.
Metoda fluxurilor de disponibilităţi actualizate (DCF): Cash Flow înseamnă fluxul de trezorerie disponibilă pe care-1 degajează un
activ sau o societate. Există mai multe interpretări care se dau conţinutului cash flow-ului şi, deci, si modului de calcul al acestui indicator
financiar; în toate cazurile, însă, în determinarea mărimii acestuia se porneşte de la capacitatea beneficiară exprimată prin profitul net (pn) la
care se adaugă toate celelalte fluxuri create de agentul economic (amortismente (am) şi provizioane cu caracter de rezervă (pr)) şi se scad nevoile
de finanţare a activităţii curente (investiţiile pentru menţinerea potenţialului actual al agentului economic (Ir) şi variaţia fondului de rulment
normativ (ANFR)). CF=Pn + Am + Provz – Ir - vartiatia NFR(nfrn-nfrn-1)
Actualizarea fluxurilor viitoare de numerar:fluxactualizat= CF* coef de actuaiz {1/(1+rata de actualizare)an }
Val.rezid = [CFultim an*(1/rata actualiz)] * coef actualiz din ultim an
Val. globala = suma fluxurilor actuzalizate din fiecare an + Val.rez.
*pt val actualizata a actiunilro: VGlob/nr.acts

Evaluarea partii invizibile: Valoarea patrimonială constituie valoarea de bază a întreprinderii, care poate beneficia, între altele, de o rentă
economică (valoarea dinamică) obţinută prin calculul goodwill-ului sau badwill-ului. GW = (CB – ANC*r) / t
r=rata de remunerare a activelor; t=rata de actualizare=t1= i+50%*i si t2=i+200%*i

Efectul de levier=rata rentabilit economice – rata de remuner /actualiz/dob


k.a = rata rentab ec + ef levier* (datorii fin / cap proprii,ANC)
superprofitul = CB-ANC*i
prag de rentabilitate = ANC*i

S-ar putea să vă placă și