Sunteți pe pagina 1din 53

M.M'F'P.S'-jP,t.

~ ~~
Nr. ,f£,
I DatapJ: ~ ~
J..pJ 0
I
CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE
-;

- Art. 1. Partile
Petrochimie,
contractante
Federatia
- Federatia
N ationala
Sindicatelor
a Sindicatelor din
Libere
Chimie
din
-
Chimie
Petrochimie
si

"Lazar Edeleanu" si Federatia Patronala din Ramura Industriei Chimice si


Petrochimice "FEP ACHIM" - recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere
in negocierea contractului colectiv de munca si se obliga sa respecte in totalitate
prevederile acestuia, avand cunostinta despre faptul ca, odata incheiat si
inregistrat, potrivit art. 7 alin. (2) din Legea nr. 130/1996, modificata si republicata,
v acest contract devine legea partilor.
Art. 2. (1) Contractul colectiv de munca la nivelul ramurii industriei chimice si
petrochimice cuprinde drepturile si obligatiilor angajatorilor si ale salariatilor cu
privire la conditiile generale de munca prevazute de legislatia in vigoare, precum
si cele convenite in porcesul de negociere.
(2) In ceea ce priveste conditiile specifice de munca, determinate conform
legii, drepturile si obligatiile partilor se vor stabili prin contracte colective de
munca la nivelul unitatii si prin contractele individuale de munca.
(3) Prezentul contract colectiv de munca este valabil pana la 31.07.2012.
(4) Contractu! Colectiv de Munca este valabil eel mult 12 luni si dupa
termenul prevazut la alin. (3) daca nici una dintre parti nu isi exprima intentia de
negoClere.
(5) Drepturile salariale, timpul de munca si conditiile de munca vor fi
L- negociate anual, de regula la inceputul
Art. 3. (1) Prevederile prezentului
anului.
contract colectiv de munca au un caracter
minimal, el constituind izvor de drept pentru contractele colective la nivel de
unitate , unde drepturile si obligatiile partilor se vor stabili avandu-se in vedere
conditiile specifice existente, conform art. 8 alin. (2) din Legea nr. 130/1996,
republicata.
(2) Partile convin ca, potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 130/1996,
modificata si republicata, din contractele colective de munca sa faca parte si
acorduri prin care se solutioneaza confIictele colective de munca.
Art. 4. (1) Modificarea, suspendarea si incetarea contractului colectiv de munca
au loc potrivit prevederilor exprese ale legii sau prin acordul partilor.
(2) In situatia in care legislatia care reglementeaza relatiile de munca va fi
modificata pe durata de valabilitate a contractului colectiv de munca partile

/~
.$. ;~,,,,,~;)~",,,
~"'.:,"".;.,...c..,,, ~_.~._,_..;{.,,iiil ::,~""'.~~ ,..~""".
~

convin sa renegocieze articolele din contractul colectiv de munca care au tangenta,


direct sau indirect, cu prevederile din noua legislatie.
A.!.t. 5. (1) Interpretarea clauzelor contractului colectiv de munca se face prin
consens.
- (2) Daca nu se realizeaza consensul, interpretarea va urma regimul juridic
- prevazut de art. 977 - 985 Cod Civil, iar daca nici dupa aceasta nu s-a ajuns la 0
solutie corespunzatoare, interpretarea se va realiza in intelesul mai favorabil al
salariatilor.
Art. 6. Daca prin reglementari sau acorduri anterioare au fost prevazute drepturi
mai mari pentru salariati, acestea se vor aplica in conditiile prevederilor Legii nr.
130/1996 modificata si republicata.
Art. 7. Publicarea prezentului contract colectiv de munca se va realiza in condit(j
Legii nr. 130/1996 modificata si republicata} iar partile se obliga sa faca demersuri
pentru publicitatea contractului. "

Art. 8. Partile semnatare ale prezentului Contract Colectiv de Munca sunt de acord
ca eventualele verificari ale modului in care sunt respectate drepturile salariaplor
prevazute in contractele colective de munca la nivelul societatilor comerciale
cuprinse in Anexa I, sa se faca indelegapi comune.
Art. 9. (1) In situatia in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul
contract colectiv de munca, intervin reglementari legale mai favorabile, acestea vor
face parte de drept din contract, in beneficiul ambelor parp. .
(2) In cazul in care, din motive obiective, au fost incheiate in unele societati
comerciale contracte colective de munca inaintea negocierii prezentului contract
colectiv de munca, acestea se vor adapta clauzelor negociate in prezentul contract.
Art. 10. Pentru rezolvarea problemelor ce apar in aplicarea prezentului contract ~i
pentru eliminarea pe cale amiabila, pe cat este posibil, a conflictelor colective~
munca sau a litigiilor de munca, partile convin instituirea unei cornisii paritare a
carei componenta si modalitate de lucru este cuprinsa in Anexa nr. 2la prezentul
contract.
Art. 11. (1) Negocierea colectiva are loc cu respectarea prevederilor legale in
vigoare.
(2) Partile convin ca in perioada negocierilor, atat in cazul in care se fac
modificari, cat si in cazul denuntarii contractului, la nivelurile de negociere sa nu
se declanseze greve, iar la nivel de unitate sau grup de unitati sa nu se efectueze
concedieri din motive neimputabile salariatilor.
Art. 12. Partile convin ca orice discriminare, directa sau indirecta, de natura celor
prevazute la art. 5 din Codul Muncii este interzisa, in cadrul relatiilor de munca
functionand principiul egalitatii de tratament a salariatilor .

~;' 2
/
,~
Art. 13. Relatiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei
credinte manifestate de partile semnatare ale prezentului contract colectiv de
mundi, in acest scop par~ile urmand sa se informeze si sa se consulte reciproc in
problemele referitoare la desfasurarea relatiilor de munca.

CAPITOLUL II
--
- INCHEIEREA, EXECUTAREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA
SI INCET AREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

Art. 14. (1) Angajarea oricarei persoane se realizeaza prin incheierea unui contract
individual de munca, in forma scrisa, in care sunt stipulate concret drepturile si
obligatiile partilor.
o (2) Incheierea contractului individual de munca se face in baza conditiilor
stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului si pe
criteriul aptitudinilor si competentei profesionale.
(3) Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca,
angajatorul are obliga~ia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori,
dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intenponeaza sa Ie
inscrie in contract sau sa Ie modifice.
(4) Contractul individual de munca, in forma prevazuta in Anexa nr. 3 la
prezentul contract colectiv de munca va cuprinde toate elementele de informare
prevazute de Codul Muncii, orice modificare a acestor elemente putand sa se
realizeze doar in conditiile legii.
(5) 0 persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat
medical, care sa ateste ca cel in cauza este apt pentru prestarea muncii pentru care
v se angajaza.
(6) Verificarea aptitudinilor si competentei profesionale este atributul
exclusiv al angajatorului ~i se va stabili de catre acesta, la nivel de unitate, in
condi~iile legii.
(7) Prin contractele colective de munca la nivel de unitate partile pot
conveni, pentru verificarea aptitudinilor salariatului, sa fie stabilita 0 perioada de
proba in conditiile prevazute de Codul Muncii
(8) Incadrarea in munca prin concurs este obligatorie in cazul existentei
mai multor solicitari de ocupare a postului vacant, cu exceptia celor care intra in
competenta Consiliului de Administratie sij sau a altor organe de conducere
asimilate acestora, in conformitate cu legislatia in vigoare.

.,

~~~
,
..,,~~,' ,.,;;IIP'" . .- ~.."""",,=~.,~ ~ ,,_ii~< ~,,~"''jj~- ,...-
~
~
Art. 15. (1) Prin contractele colective de munca la nivel de unitate partile pot
conveni sa fie introduse clauze de neconcurenta, confidentialitate, mobilitate si
formare profesionala, dupa caz, in condipile stabilite de Codul Muncii.
(2) Indemnizatiile ~i prestatiile suplimentare in bani sau in natura,
corespunzatoare clauzelor specifice prevazute la aline (1), vor fi negociate in
contractele colective de munca la nivel de unitate in conditiile stabilite de Codul
Muncii.
- Art. 16. (1) Angajarea, selectionarea si promovarea personalului sunt atribute
exclusive ale celui care angajeaza, acesta urmand sa Ie exercite in conformitate cu
prevederile legale in vigoare.
(2) Contractele individuale de munca se vor incheia pe durata
nedeterminata. Pot fi incheiate si contracte individuale de munca pe durata
determinata in conditiile si situatiile limitativ prevazute de Codul Muncii.
(3) Angajatorul se obliga sa aduca la cunostinta salariatilor si sindicatelor
reprezentative posturile disponibile si conditiile de ocupare a lor, prin afi~,
presa sau alte mijloace de comunicare.
(4) In cazul in care angajarea se face prin concurs, daca un salariat si 0
persoana din afara unitatii obtin acelasi rezultat, salariatul are prioritate la
ocuparea postului.
Art. 17. (1) Nerespectarea oricareia dintre conditiile legale, necesare pentru
incheierea valabila a contractului individual de munca, atrage nulitatea acestuia.
(2) Clauzele afectate de nulitate vor fi inlocuite de drept cu dispozitiile
legale sau conventionale aplicabile .
Art. 18. (1) Contractul individual de munca se poate modifica in ceea ce priveste
durata, locul muncii , felul muncii ,conditiile de munca, salariul, timpul de munca
si timpul de odihna, prin acordul partilor sau din initiativa uneia dintre parti, in
cazurile prevazute de lege si de prezentul contract colectiv de munca.
"
(2) Refuzul salariatului de a accepta 0 modificare a clauzelor referitoada
felul muncii, locul muncii sau la drepturile salariale, nu da dreptul celui care
angajeaza de a proceda la desfacerea unilaterala a contractului individual de
munca pentru acest motiv.
(3) Delegarea si detasarea salariatilor se face in conditiile prevazute de
lege, cu acordarea drepturilor banesti negociate de parti in contractele colective de
munca la nivel de unitate.
(4) Pe durata detasarii , salariatul va beneficia de drepturile care sunt mai
favorabile, fie de la cel care a dispus detasarea, fie de la angajatorul la care este
detasat.
Art. 19. (1) Promovarea in munca este atributul celui care angajeaza ~i se
realizeaza in condipile legii.

.IJ}
'//
~(J?~C:,
..

.
(2) Promovarea prin concurs este obligatorie cand exista mai multe cereri
de participare la concurs.
(3) In cazul contestatiilor la examenul de concurs si promovare, acestea se
vor solutiona de 0 alta comisie numita de angajator , cu exceptia celor prevazute la
art. 14 alin. (8).
Art. 20. Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept,
prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti, in conditiile

- expres prevazute de Codul Muncii.


Art. 21. (1) Incetarea contractului individual de munca poate avea loc de drept,
prin acordul partilor sau ca urmare a vointei uneia dintre parti, in conditiile
prevazute de lege.
(2) Concedierea reprezinta incetarea contractului de munca din initiativa
angajatorului, ea putand fi dispusa pentru motive care tin de persoana salariatului
sau pentru motive care nu tin de persoana salariatului, in conditiile prevazute de
o Codul Muncii.
(3) Partile pot defini prin negocieri, la nivel de unitate, notiunile de abatere
disciplinara grava ~i abatere disciplinara repetata, fapte pentru care salariatul
poate fi sanctionat.
(4) In cazurile in care unitatea este obligata, potrivit legii, sa acorde un
preaviz la desfacerea contractului de munca, durata preavizului va fi de 20 de zile
lucratoare.
(5) In perioada preavizului, salariatii au dreptul sa absenteze 50% din
programul de lucru zilnicj salariat, pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca
aceasta sa Ie afecteze salariul si celelalte drepturi.
(6) Reglementarea modului de acordare a preavizului, ca ~i compensatia
privind neacordarea preavizului se vor stabili in cadrul contractului colectiv de
mundlla nivel de unitate.
,
\J (7) Grele absentate pentru cautarea unui loc de munca se pot acorda ~i prin
cumul, fara a perturba activitatea.
Art. 22. Concedierea nu poate fi dispusa din initiativa celui care angajeaza in
cazurile in care prin lege si prin contractul colectiv ce munca au fost prevazute
astfel de interdictii.
Art. 23. (1) Sub sancpunea nulitatii absolute, nici 0 sanctiune nu poate fi dispusa
mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
(2) Pentru cercetarea abaterii disciplinare ~i propunerea sancpunii, angajatorul
constituie 0 comisie. Din comisie va face parte fara drept de vot, in calitate de
observator, si un reprezentant al organizatiei sindicale al carui membru este
salariatul cercetat.

~~(-

; .~ ,- .. . ~
(3) Comisia il va convoca in scris pe salariatul cercetat, cu cel pupn 5 zile
lucratoare inainte. Convocarea va indica cel pupn motivul, data, ora ~i locul
intrevederii.
(4) In cadrul cercetarii se vor stabili faptele ~i urmarile acestora, imprejurarile in
care au fost savar~ite, precum ~i orice date concludente dupa care sa se poata
stabili existenta sau inexistenta vinovatiei. Ascultarea
p ararilor
fO:iverificarea
~
a
I 1 1

salariatului cercetat sunt obligatorii.


- (5) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in condipile prevazute la alin.
(4) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sancponarea, fara
efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.
(6) Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune stabilirea urmatoarelor
aspecte:
a) imprejurarile in care fapta a fost savar~ita;
b) gradul de vinovape a salariatului;
c) consecintele abaterii disciplinare;
u
d) comportarea generala in serviciu a salariatului;
e) eventualele.sancpuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.
(7) Salariatul are dreptul sa cunoasca toate actele ~i faptele cercetarii ~i sa solicite in
aparare probele pe care Ie considera necesare.
(8) Comisia propune aplicarea sau -----..-.--
neaplicarea unei sancpuni disciplinare dupa
finalizarea cercetarii.
(9) Lucrarile comisiei de disciplina se consemneaza intr-un registru de procese
verbale.
(10) La stabilirea sancpunii se va pne seama de cauzele ~i gravitatea faptei, de
imprejurarile in care fapta a fost comisa, de gradul de vinovape al salariatului, de
eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.
(11) In baza propunerii comisiei de disciplina angajatorul va emite decizia de
sancponare. U
Art. 24. (1) Contractul individual de munca nu poate fi desfacut din initiativa celui
care angajeaza, in cazurile in care prin lege sau prin contractul colectiv de munca
au fost prevazute asemenea interdicpi.
(2) Desfa~urarea activitatii sindicale, precum ~i apartenenta la un sindicat nu pot
constitui motive pentru desfacerea contractul individual de munca din initiativa
unitatii.
f

(3) Pe 0 perioada de minimum 6 luni de la reluarea activitapi, considerata


perioada de readaptare, salariapi care au beneficiat de concediu de maternitate
~i/ sau concediu legal platit pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani nu
vor putea fi concediati pentru motivul de necorespundere profesionala prevazut
de Codul Muncii.

~'"
~tr'VlA '-
~ .
Art. 25. (1) Salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere
profesionala, cu respectarea procedurii de evaluare prealabila, stabilita prin
prezentul contract colectiv de munca.
(2) Evaluarea salariatului pentru necorespundere profesionala se face de catre 0
comisie numita de catre angajator. Din comisie va face parte ~i un reprezentant al
sindicatului, desemnat de acesta, al carui membru este salariatul in cauza.
(3) Comisia va convoca salariatul ~i ii va comunica acestuia in scris, cu cel putin 15
,- ,
zile inainte:
- a) data, ora exacta ~i locul intrunirii comisiei;
b) modalitatea in care se va desfa~ura examinarea.
(4) Examinarea va avea ca obiect activitatile prevazute in fi~a postului salariatului
in cauza.
(5) In cazul introducerii de noi tehnologii, examinarea salariatului se va referi la
acestea numai in masura in care salariatul in cauza a facut obiectul formarii
U profesionale in respectiva materie.
(6) Necorespunderea profesionla poate fi sustinuta de comisie prin dovezi de
indeplinire necorespunzatoare a sarcinilor profesionale, prin examinare scrisa,
orala, practidi ~i alte probe.
(7) In cazul in care salariatul i~i pierde aptitudinile profesionale din motive
medicale, angajatorul ii va asigura in limite Ie disponibile,un alt loc de munca. In
situatia in care nu dispune de astfel de posibilitap, angajatorul va apela la
auoritatea publica locala pentru ocuparea fortei de munca, in vederea solutionarii.
(8) In cazul in care, in urma examinarii, salariatul este considerat necorespunzator
profesional de catre comisie, acesta are dreptul de a contesta hotararea comisiei in
termen de 10 zile de la comunicare.
(9) Daca salariatul nu a formulat contestapa in temenul prevazut la alin.(8) sau
dadi dupa formularea contestapei ~i reexaminarea hotararii comisiei, aceasta este
U mentinuta, angajatorul poate emite ~i comunica decizia de desfacere a contractului
individual de munca al salariatului, pentru motive de necorespundere
profesionala. Decizia astfel emisa va contine rezultatul cercetarii prealabile a
salariatului in cauza.
Art. 26. Partile convin ca la concedierea salariatului din initiativa societatii, pentru
motive medicale, sa li se acorde celor aflati in aceasta situatie 0 compensatie
echivalenta cu cel putin doua salarii brute avute la data .concedierii.
Art. 27. (1) Partile convin ca la concedierea pentru unul sau mai multe motive ce
nu tin de persoana salariatului, sa li se acorde salariatilor aflati in aceasta situatie 0
compensatie echivalenta cu cel putin trei salarii brute avute la data concedierii.
(2) La nivelul societatilor comerciale se vor stabili modalitatile concrete de
plata.

~1 :~~

~,,';~,...~ ._.;M;,..'"""""'. "Mr1!.ioi.ii:.h¥ "-.,~.-,--=i.., w..,_,._",,,,_


(3) La cererea salariatului, sumele prevazute la aIin. (1), pot fi pHltite
e~alonat.
Art. 28. (1) Parple convin ca in situatia concedierilor colective sa fie respectate
prevederile Codului Mundi si cele ale art. 79 din Contractul colectiv de munca
unic la nivel national pe anii 2007-2010.
(2) Daca prin legi speciale nu sunt prevazute alte cuantumuri mai mari ale
salariilor compensatorii, parple convin ca, in situapa concedierilor colective, sa Ii

- se acorde celor afectati de 0 astfel de masura 0 compensape echivalenta cu cel


pupn trei salarii medii brute la nivel de unitate.
(3) Partile convin ca prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate sa
se prevada modaIitatea concreta de plata a acestor salarii.
Art. 29. Deciziile de concediere individuala, ca si cele de concediere colectiva,
trebuie sa con tina, obIigatoriu, elementele prevazute in mod expres de Codul
Muncii si sa fie comunicate in scris salariatilor.
Art. 30. Concedierea dispusa cu nerespectarea procedurilor prevazute de 4e
este lovita de nuIitate absoluta.
Art. 31. (1) Contractul individual de munca poate sa inceteze si prin demisie, in
conditiile expres prevazute de Codul Muncii.
(2) Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu i~i
indepIine~te obIigapile asumate prin contractul individual de munca.
(3) Pe durata preavizului, contractul individual de mundi continua sa i~i
produca toate efectele.
Art. 32. Partile convin ca, in conditiile prevazute de Codul Muncii, pentru anumite
categorii de personal, in afara contractelor individuale de munca pe durata
nedeterminata si determinata, sa poata fi incheiate si contracte individuale de
munca cu timp partial sau contracte individuale cu munca la domiciIiu.

u
CAPITOLUL III

5ANATATEA 51 5ECURITATEA IN MUNCA


""

Art. 33. (1) Partile se obIiga sa depuna eforturile necesare pentru


institutionaIizarea unui sistem organizat , avand drept scop ameIiorarea continua
a conditiilor de munca.
(2) In elaborarea masurilor de securitate ~i sanatate in munca angajatorul
se consulta cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentanpi salariaplor, precum ~i cu
comitetul de securitate ~i sanatate in munca.

~~'
(3 ) La stabilirea masurilor vizand conditiile de munca, partile implicate
vor tine seama de urmatoarele principii de baza:
a) masurile preconizate sa vizeze mai intai ameliorarea reala a conditiilor de
munca si numai dupa aceea, daca acest lucru nu a fost posibil, sa se procedeze la
compensari banesti sau de alta natura;
(4) Pentru cointeresarea salariatilor la actiunile de diminuare a factorilor
care provoaca poluarea mediului inconjurator si, in special, a noxelor, se vor
-
- acorda stimulente materiale in cazul gasirii un or solutii eficiente de eliminare sau
de limitare a cauzelor care determina poluarea.
Art. 34. (1) Organizarea activitatii prin stabilirea unei structuri organizatorice
rationale, repartizarea salariatilor pe locuri de munca cu precizarea atributiilor si
raspunderilor lor, precum si exercitarea controlului asupra modului de indeplinire
a obligatiilor de serviciu de catre salariati, sunt atribute de competenta exclusiva a
celor care angajeaza.
U (2) Expertizarea locurilor de mund1 se face in condip.ile legii ~i poate fi
solicitata de oricare dintre parp., ori de cate ori situap.a 0 impune, ca urmare a
schimbarii condip.ilor de munca. Cheltuielile privind expertizarea sunt suportate
de societatea comerciala.
Art. 35. (1) Angajatorul va asigura organizarea rap.onala a muncii pentru fiecare
loc de munca.
(2) In acest scop se stabilesc sarcini si raspunderi sub forma de norme de
munca ce vor fi elaborate de catre angajator, cu consultarea sindicatului.
(3) Acestea pot fi norme de timp, norme de productie, norme de
personal, insotite de descrierea sferei de atributii si a zonei de deservire, menite sa
asigure utilizarea integrala si eficienta a timpului de lucru.
(4) Normele de munca elaborate de angajator cu consultarea
sindicatului, vor fi facute cunoscute salariap.lor cu cel putin 5 zile inainte de
U aplicarea lor, ele constituind anexa la contractul colectiv de munca la nivel de
unitate.
Art. 36. (1) In toate situatiile in care normele de munca nu asigura un grad complet
de ocupare, conduc la solicitarea excesiva sau, dupa caz, nu corespund conditiilor
pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi ceruta
atat de angajator , cat si de sindicate. In caz de divergenta in ceea ce priveste
calitatea normelor de munca, se va recurge la expertiza tehnica ce va fi stabilita de
comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele parti.
(2) Reexaminarea normelor de munca nu va putea conduce la diminuarea
salariului de baza negociat.

~tk'

',,- _..-§".- 1IIII:iII§j,;;;' -?~~


(3) Cheltuielile ocazionate de solutionarea divergentelor cu privire la
modificarea normelor de munca, vor fi suportate de catre patroni pentru prima
solicitare a sindicatului.
(4) In cazul modificarii normelor se va proceda la aplicarea noilor norme
de munca dupa ce a acest fapt va fi comunicat salariatilor cu 30 de zile inainte de
punerea lor in aplicare.
Art. 37. Angajatorul are obligatia sa asigure permanent conditiile tehnice si
organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca, iar salariatii
- trebuie sa realizeze norma de munca sau, dupa caz, sarcinile ce decurg din functia
sau postul detinut.
Art. 38. (1) Sarcinile de serviciu trebuie sa fie stabilite in limitele atributiilor
postului la care fiecare salariat s-a obligat la incheierea contractului individual de
munca.
(2) Pentru preintampinarea sau inlaturarea efectelor calamitatilor sau in
situatii de forta majora ce pot peric1ita sanatatea sau viata unor persoane, fieUe
salariat are obligatia, indiferent de functia sau postul pe care il ocupa, sa execute
orice lucrari si sa ia toate masurile necesare inlaturarii situatiilor respective.
Art. 39. Formele de organizare a muncii si de salarizare vor fi stabilite in functie de
specificul fiecarei societati comerciale, prin contractele colective de munca ce se
vor incheia la nivelul acestora.
Art. 40. (1) Locurile de munca se c1asifica in locuri de munca normale, locuri de
munca cu conditii deosebite si locuri de munca cu conditii speciale, potrivit
reglementarilor legale.
(2) Locurile de munca cu conditii deosebite si speciale sunt cele cu conditii
grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea, stabilite in functie de
specificul societatilor comerciale, prin contractele colective incheiate la nivelul
acestora.
Art. 41. (1) Pentru prestarea activitafii in locurile de munca cu condipi deose.Je
fji/ sau speciale, salariapi vor beneficia, dupa caz, fji in condipile legii, de sporuri la
salariul de baza, de durata redusa a timpului de lucru, de alimentape de intarire a
rezistenfei organismului, de echipament de protecfie gratuit fji de lucru, de
materiale igienico-sanitare, de concedii suplimentare, toate aces tea urmand sa fie
negociate in contractele colective la nivel de societate comerciala, in funcpe de
specificul activitafii acesteia.
(2) In perioade cu temperaturi exterioare mai mari de 35°C se va asigura
pentru salariatii care lucreaza in aceste conditii minimum 1,5 litri de apa minerala
pe zi, iar la temeperaturi de -20°C se va acorda ceai cald.

~" '
~~'(.
Art. 42. Salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite fji/ sau
speciale, vor fi supufji, in mod obligatoriu, unui examen medical fji psihologic, ce
va fi efectuat de medicii de medicina a muncii eel putin 0 data pe an in conditiile
prevazute de Codul Muncii; prin contractele colective de munca la nivel de unitate
pot fi stabilite fji termene mai mici pentru anumite locuri de munca, cheltuielile
aferente urmand sa fie suportate de angajator.
Art. 43. (1) In cazul in care conditiile de munca se normalizeaza, salaria~ii vor mai
~"-,
beneficia de drepturile acordate pentru conditii deosebite de munca pe 0 perioada
.
- negociata la nivelul societatii comerciale.
(2) In toate cazurile in care conditiile de munca s-au inrauta~it,
determinand reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de
I

drepturile aferente noii clasificari incepand cu data schimbarii conditiilor de


munca, indiferent de momentul efectuarii reclasificarii de catre organele
competente.
v Art. 44. In afara prevederilor Legii sanatatii si securitatii muncii si a Normelor
Generale republicane si departamentale, care constituie clauze minimale si
obligatorii, in contractele colective la nivel de societati comerciale pot fi incluse si
alte clauze suplimentare, care sa conduca la evitarea oricaror accidente de munca
si a incalcarii normelor de sanatate si securitate a muncii.
Art. 45. (1) Angajatorul va lua toate masurile necesare pentru protejarea vietii si
sanatatii salariatilor, prevazute de actele normative in vigoare, pentru asigurarea
celor mai bune conditii de munca, pentru evitarea accidentelor de munca si a
imbolnavirilor profesionale, salariatii fiind obligati sa Ie respecte.
(2) Angajatorul raspunde de organizarea activita~ii de asigurare a sanatatii
fji securitatii in munca.
(3) Fondurile pentru protectia muncii stabilite conform legii, vor putea fi
folosite numai in scopul prevazut de aceasta.
\...) (4) Angajatorul va amenaja anexele fji grupurile sociale astfel incat sa fie
asigurata sanatatea fji securitatea angajatilor.
Salaria~ii fji angajatorul au obligatia de a mentine locurile de munca fjl
grupurile sociale intr-o stare de cura~enie permanenta.
Art. 46. (1) Partile sunt de acord ca nici 0 masura de sanatate si securitate a muncii
nu este eficienta daca nu este cunoscuta si aplicata in mod constient de salariati.
(2) Angajatorul va organiza si asigura pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric
pentru instruirea, testarea si perfectionarea salariatilor cu privire la normele si
instructiunile de sanatate si securitate in munca.
(3) Instruirea salariatilor in legatura cu masurile de sanatate si securitate in
munca va fi realizata prin personalul specializat in acest domeniu fji prin fjefii
locurilor de munca, in conditiile I Codului Muncii.

//'~ '

iiI ~
(4) Desfasurarea activitatii referitoare la sanatatea si securitatea in munca
se va realiza conform legislatiei in vigoare.
Art. 47. (1) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului sau de munca ori a
felului muncii, acesta va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile ce Ie
presupune noul sau loc de munca si normele de sanatate si securitate a muncii pe
care este obligat, in procesul muncii , sa Ie cunoasca si sa Ie respecte.
.-.-
(2) In cazurile in care in procesul muncii intervin schimbari ce impun
aplicarea unor reguli noi de sanatate si securitate a muncii, salariatii vor fi instruiti
- in conditile prevazute la aliniatul precedent.
Art. 48. (1) Partile se obliga sa respecte prevederile legale si cele cuprinse in
normele si normativele referitoare la dotarea salariatilor cu mijloace de protectie,
materiale igienico-sanitare si echipamente de protectie, precum si la modul de
utilizare a acestora potrivit destinatiei pe care 0 au si a duratei de folosire legal
stabilita.
(2) In cazul uzarii premature a echipamentului de protectie, vor fi ute
masuri de inlocuire a acestuia, costul urmand a fi suportat de societatea
comerciala.
(3) Partile pot conveni prin contractele colective de munca l~ nivel de
unitate ca, acolo unde este cazul, angajatorul sa ia masuri pentru spalarea,
denocivizarea si repararea echipamentului de protectie.
(4) Salariatii au obligatia sa foloseasca echipamentul de protectie numai in
timpul programului de lucru, incalcarea acestei obligatii putand fi sanctionata
disciplinar.
Art. 49. (1) In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a
activitatii, angajatorul se obliga sa ia cel putin urmatoarele masuri :
a) amenajarea ergonomica a locurilor de munca, in termenul prevazut de
lege;
b) asigurarea conditiilor de mediu (microclimat, zgomot, ilumivie,
ventilatie, temperatura, aerisire, umiditate) ;
c) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, grupuri
sanitare, bai, sali de repaus, cantine - restaurant) ;
d) diminuarea pana la eliminarea treptata a emisiilor poluante.
(2) Masurile concrete, in sensul prevederilor alin. (1), se stabilesc prin
contracte colective de munca la nivel de societate comerciala.
(3) Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile efectuate
de angajator, sa nu Ie deterioreze, sa nu Ie descompleteze ori sa sustraga
componente ale acestora.

""7~ .~
~l',~ .'
(4) IndHcarea acestor obligap.i antreneaza raspunderea disciplinara, materiala,
administrativa sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate ~i remedierea
pagubelor pe cheltuiala acestora.
Art. 50. In scopul prevenirii si diminuarii nivelului stresului la locul de munca,
angajatorul impreuna cu semnatarii contractului colectiv de munca vor depune
eforturile necesare in vederea transpunerii la nivelul unitatii, a standardelor de
.""-
management pentru gestionarea stresului la locul de munca, astfel:
- (1) In ce prive~te continutul muncii:
a) la fundamentarea normelor de munca pentru salariap., se va avea in
vedere numarul de ore de munca, stabilite prin lege si contractele
colective de munca aplicabilei ,

b) se va urmari ca nivelul de competenta, aptitudinile si abilitatile


,
salariap.lor sa corespunda cerintelor locului de muncai
o c) conditiile locului de munca trebuie sa fie adaptate ergonomic,
salariatilori
,
d) salariatii vor fi informati si consultap. si vor avea la dispozitie toate
informap.ile necesare, care sa Ie permita sa inteleaga care sunt
responsabilitatile lor, conform fisei postului.
(2) In ce prive~te controlul asupra muncii efectuate:
a) angajatorul va incuraja salariatul sa-si utilizeze capacitatile SI
initiativele
, la locul de muncai
b) impreuna cu sindicatele sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor,
angajatorul va stabili un sistem de stimulente pentru ca salariap.i sa fie
motivati in indeplinirea cat mai buna a sarcinilor de serviciu.
(3) In ce prive~te gestionarea activitatii la locul de munca, prin contractele
colective de munca aplicabile se vor stabili intervalele de timp si
'-..J modalitatile practice de informare a salariatilor privind modificarile aparute
sau in curs de aparip.e, legate de condip.ile de munca.
(4) In ce prive~te relap.ile de munca, prin grija Comitetului de sanatate si
securitate in munca si a Comisiei Paritare, se vor analiza informatiile legate
de rele practici la locurile de munca si se vor dispune masuri coercitive.

Art. 51. (1) Angajatorul se obliga ca la angajare si ulterior, cel putin odata pe an, sa
organizeze examinarea medicala si psihologica a salariatilor, in scopul de a
constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii in postul pe care ar urma
sa-l ocupe, sau pe care il ocupa, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor
profesionale.

//~.
1
~.-,-,,,,,.,,,"'~ ~
~ ._,.,,;;:_~ <\;,;,,~~.."Joi M<;_~'/,~ ', - -.~
'_.:,.".-8,
LAUuuuuu::a .lUeU.lLa.la
~1 p~lnOlOgICa eSte gratUlta SI cheltuielileocazionate
de examinare se suporta conform legii.
Modul concret de desfasurare a acestei examinari va fi stabilitde angajator,
cu consuItarea sindicatelor la nivelul societatilor comerciale.
(2) Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale in conditiile
prevazute la alin. (1).
(3) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicala organizata
......- de angajator constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit Codului
Muncii.
Art. 52. Oricare dintre partile contractante la nivel de unitate poate solicita
consultarea medicilor de medicina a muncii si inspectorilor de protectie a muncii
l in cazul acordarii concediilor suplimentare sau al modificarii duratei timpului de
lucru.
Art. 53. (1) Partile vor asigura un regim de sana tate si securitate special a a muncii

femeilor, precum si tinerilor in varsta de pana la 18 ani, cel putin la ni\)ul


drepturilor specifice reglementate de legislatia muncii si de prevederile acestui
contract, care se considera a fiminimale.
(2) In functie de specificul societatii comerciale, pentru aceste categorii de
personal pot fi stabilite, prin contracte colective de munca la nivel de societate
comerciala, aIte drepturi specifice.
Art. 54. Angajatorul nu va refuza angajarea sau, dupa caz, mentinerea in munca a ~

persoanelor cu handicap in cazurile in care acestea sunt apte pentru indeplinirea .


obligatiilor de serviciu aferente posturilor existente si in conditiile expres stipulate
de lege. I
'
Art. 55 (1) In cazul recomandarilor medicului de medicina a muncii, angajatorul
in alte locuri de munca ~i, dupa caz, recalificarea
va asiguratrecereasalariaplor
acestora, in funcpe de posibilitatea fiecarei societap comerciale, care vor fi stabilite
impreuna cu sindicatele.
(2) Persoanele care au depasit varsta de 55 de ani si care prin natura '1

sarcinilor de serviciu sunt obligate sa-si desfasoare activitatea la inaltime, pot sa-si
continue activitatea, in cazul in care medicul specialist de medicina muncii Ie
acorda un aviz favorabil in acest sens.
Art. 56. Partile semnatare pot organiza si desfasura verificari privind
(1)
respectarea normelor si normativelor, precum si a prevederilor din contractele
colective de munca referitoare la sanatatea si securitatea in munca.
(2) Comitetele de sanatate si securitate in munca isi vor desfasura
activitatea conform prevederilor legale in vigoare.
Art. 57. Masurile privind sanatatea si securitatea in munca nu pot sa determine
obligatii financiare pentru salariati.

, .1
~~{".
~
Art. 58. Angajatorul are obligatia sa asigure toti salariatii pentru risc de accidente
de munca si boli profesionale in conditiile legji.
Art. 59. Angajatorul are obligapa de a asigura accesul salariaplor la serviciul
medical de medicina a muncii, in condipile legji.
Art. 60. Medicul de medicina a muncii este membru de drept in comitetul de
--
- sanatate si securitate in munca, el stabilind anual programul de imbunatatire a
mediului de munca, acest program urmand sa fie avizat de catre comitetul de
sanatate si securitate.

CAPITOLUL IV

5ALARIZAREA 51 ALTE DREPTURI SALARIALE


Art.61 (1) Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul individual
v de munca, fiecare salariat are dreptulla un salariu in bani, convenit la incheierea
acestuia.
(2) Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, adaosurile SI
sporurile, precum si alte adaosuri.
(3) Salariile se platesc inaintea oricaror alte obligatii banesti ale
angajatorilor.
(4) Salariul minim de baza la nivelul ramurii Chimie-Petrochimie,
incepand cu 1 august 2010, este de 700 lei.
(5) Salariul de baza pentru salariatii beneficiari ai prezentului contract,
va fi cel inregjstrat la momentul aplicarii negocierilor la nivel de societate
comerciala.
(6) Cresterea minima a salariului de baza al salariatilor de la nivelul
unitatii se va raporta la trimestrul in care se negociaza, dupa formula:
V *A x [(no/4 x 10)+ (nt/4 x It)], unde:
formula:
*no - numarul de trimestre din anul 2009, de la ultima crestere salariala
(negociere);
*10- inflatia pe anul 2009;
*nLnumarul de trimestre pe anul 2010, anterioare negocierilor
(majorarilor);
*It-inf1atia anticipata/ realizata pe anu12010;
*~salariul de baza.
(7) Daca inf1apa anuala anticipata va depa~i un procent de 10%, parple
semnatare convin sa procedeze la renegocierea acestui articol.
(8) In cursul anului se pot corecta salariile trimestrial, avfu1d in vedere
rata inflapei si cre~terea productivitapi muncii.

/~~. 15
l~/

~~ ~,.~ ~.,,,."',"~.~
Art.62 (1) Salariile minime, pe categorii de personal sau functii se vor stabili in
functie de conditiile concrete prin contractele colective la nivel de societati
comerciale.
Art.63 (1) Prevederile referitoare la salarizare, stabilite prin prezentul contract,
sunt minimale la nivelul societatii comerciale, in functie de posibilitatile concrete,
putand fi negociate valori mai mari ale salariilor.
"'- (2) Prevederile referitoare la salarizare sunt aplicabile in contextul
- actualelor acte normative in materie de salarizare, iar in cazul modificarii acestora
se va proceda la aplicarea noilor norme.
Art.64 (1) Formele de organizare a muncii si de salarizare ce se pot aplica sunt:
in regie sau dupa timp;
in acord.
(2) Organizarea muncii si salarizarea in acord pot avea loc in una din
urmatoarele forme:
acord direct;
"
o
acord progresiv;
acord indirect;.
(3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau
colectiv.
(4) Formele de organizare a muncii si de salarizare ce urmeaza sa se
aplice fiecarei activitati vor fi stabilite prin contractele colective de munca la
nivelul societatilor comerciale.
Art.65 (1) Se stabilesc urmatorii coeficienti minimi de ierarhizare pentru
urmatoarele categorii de salariati:
a) Muncitori
- necalificati =1
- califica ti = 1,2 ;
b) Personal administrativ incadrat pe functii, pentru care conditia~e
pregatire este:
Liceala = 1,2
postliceala = 1,25 ;
c) Personal de specialitate incadrat pe functii, pentru care conditia de
pregatire este:
postliceala = 1,25
scoala de maistri = 1,3
studii superioare de scurta durata= 1,4;
d) Personal incadrat pe functii , pentru care conditia de pregatire este cea de
studii superioare = 2

., 10", 16
~?~ ,Ut)
(2) Coeficientul de salarizare pentru fiecare functie se aplica la salariul
minim pe societatea comerciala.
Art.66 (1) Sporurile pentru conditii speciale sij sau deosebite de munca in chimie
si petrochimie se acorda numai la locurile de munca unde acestea nu sunt
cup rinse in salariul de baza.
(2) Sporurile minime ce se acorda in conditiile prezentului contract sunt:
, a) pentru conditii deosebite, grele, periculoase sau penibile, sporurile vor fi,
-
"'~

de minimum 10% din salariul de baza urmand ca, la nivelul societatilor


comerciale, sa poata fi stabilite, prin negociere, aIte cuantumuri
supenoare;
b) spor pentru conditii nocive cuantumul va fi de minimum 10% din
salariul minim negociat la nivel de unitate urmand ca, la nivelul
societatilor comerciale sa poata fi stabilite prin negociere, aIte
cuantumuri superioare.
"---/
Aceste sporuri se vor acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in
conditiile respective, fiind posibila si cumularea lor in situatia existentei unui
cumul de conditii deosebite de munca.
(3) Se mai acorda urmatoarele sporuri:
a) Pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal de lucru si
pentru orele lucrate in zile de sarbatori legale se acorda un spor de 100%
din salariul de baza;
b) Pentru vechimea in munca, minimum 5% pentru 3 ani vechime si 25%
la 0 vechime de peste 20 ani, din salariul de baza, transele de esalonare
stabilindu-se la nivelul agentilor economici prin negociere acolo unde nu
au fost introduse in salariu;
c) Pentru lucrul in timpul noptii, 25% din salariul de baza;
d) Pentru exercitarea si unei aIte functii, se poate acorda un spor de pana
o la 50% din salariul de baza al functiei inlocuite ;
(4) In functie de conditiile specifice din unitati, prin contractele colective
de munca la acest nivel pot fi negociate si aIte sporuri.
Art.67 (1) Adaosurile la salariul de baza sunt:
adaosulla acord;
premiile acordate din fondul de premiere, calculate intr-o proportie de
minimum 2 % din fondul de salarii lunar si cumulat, acordat potrivit
dispozitiilor legale;
cota parte din profit ce se repartizeaza salariatilor conform legii;
alte adaosuri, in functie de specificul societatii comerciale.
(2) Conditiile de diferentiere, diminuare sau anulare a participarii la fondul
de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum si modul concret de

//"vc.'

~':~~::;;:;>;.d;;.""" ......... . ~
acordare a adaosurilor se stabilese prin contraetele colective de munca la nivel de
unitate.
Art. 68 Salariatii societatilor comerciale trimisi in delegatie in tara beneficiaza de
urmatoarele drepturi:
a) decontarea eheltuielilor de transport si cazare, potrivit clauzelor
convenite in contraetele colective la nivel de unitati;
,
_ b) indemnizate de deplasare, ee se va stabili la nivelul unitatilor prin
negocieri, dar nu va putea fi sub nivelul aprobat prin lege, pentru
institutiile bugetare.
Art. 69 (1) Salariatii detasati beneficiaza de drepturile prevazute de lege,
cuantumul indemnizatiei de detasare fiind egal eu eel al diurnei de deplasare.
(2) Indemnizatia de detasare se acorda in conditiile in care sarcinile de
serviciu si distanta nu-i permit salariatului sa se inapoieze zilnic in localitatea in
care a fost detasat.
(3) Persoanele detasate isi mentin toate drepturile pe care Ie-au avut fi(
data detasarii, urmand sa beneficieze de drepturile cele mai favorabile fie de la
noulloc de munea , fie de la locul de munca de la care au fost detasati.
(4) Salariatii detasati sunt obligati sa res peete normele de igiena, de
sanatate si seeuritate de la locul de munca unde sunt detasati.
(5) Prin contractele colective de munca la nivel de societati comerciale se
poate stabili si rambursarea cheltuielilor de transport pentru vizitarea familiei
odata pe luna, pentru salariatii detasati.
Art. 70 (1) Salariatii care, in baza aeordului partilor, se muta eu serviciul in alte
localitati, beneficiaza de urmatoarele drepturi:
rambursarea eosturilor transportului pentru el si membrii familiei sale,
preeum si pentru gospodaria sa;
plata unei indemnizatii egale eu salariul de baza lunar;
plata unei indemnizatii egale cu 1/4 din salariul de baza lunar, pentr)(
fieeare membru de familie;
un coneediu platit de 5 zile lueratoare in vederea mutarii efective, acordat
la cererea sa.
(2) Aeeste drepturi se vor acorda doar in eazul mutarii efective in alta
localitate, mutare determinata de eerintele angajatorului.
(3) Plata aces tor drepturi va fi suportata de catre angajator in conditiile in
care sint indeplinite eonditiile prevazute la alineatul precedent.
Art. 71 (1) Pentru salariatii trimisi de societatea comerciala in strainatate, prin
eontraetele coleetive de munea la nivel de unitate vor fi stabilite cuantumurile
drepturilor de transport, diurna si cazare, conform dispozitiilor in vigoare.

.
/b~Z"'~'

.,t;, ..,,,,,,",-,,,,-,,_,,~
(2) Cu acordul angajatorului pot fi suportate, din fondurile societatii,
cheltuielile pentru delegatie ale reprezentantilor sindicatelor convocati la actiunile
sindicale peste hotare.
Art.72 (1) Angajatorul va asigura conditiile necesare realizarii de catre fiecare
salariat a sarcinilor ce-i rev in, in cadrul programului zilnic de munca stabilit.
(2) In situatia in care patronatul nu poate asigura pe durata zilei de lucru,
partial sau total, conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu, acesta este
--
- obligat sa plateasca salariatilor salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost
intrerupt.
(3) In cazul exceptionale, cand din motive tehnice sau din alte motive
activitatea a fost intrerupta temporar, salariatii vor primi 0 indemnizatie de 75 %
din salariul de baza individual avut, cu conditia ca incetarea lucrului sa nu se fi
produs din vina lor si daca in tot acest timp au ramas la dispozitia unitatii.
Prin negocieri la nivelul unitatii sau institutiei se vor defini situatiile
\..j exceptionale si se va stabili modul concret de realizare a prevederilor de a ramane
la dispozitia unitatii, prezenti in incinta unitatii in asteptarea reluarii activitatii sau
.
la domiciliu, de unde sa poata fi convocati de unitate.
(4) In cazurile prevazute la aliniatul (3), salariatii beneficiaza si de celelalte
drepturi prevazute de lege si de contractele colective de munca pentru astfel de
situatii.
Art. 73 Plata salariilor se realizeaza eel putin 0 data pe luna sau la intervale
stabilite prin contractele colective de munca la nivel de societati comerciale.
Art. 74 (1) Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror
obligatii banesti ale societatilor comerciale.
(2) In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de
creditori privilegiati, iar drepturile lor banesti constituie creante privilegiate,
urmand sa fie platite integral inainte ca ceilalti creditori sa-si revendice cota parte.
~; Art. 75 Angajatorii vor tine 0 evidenta in care vor mentiona activitatea desfasurata
in baza contractului individual de munca si drepturile de care salariatii au
beneficiat si Ie vor elibera dovezi despre aceasta.
Art. 76 Intarzierea cu rea-credinta a platii salariului sau neplata acestuia, da
dreptul salariatului la obtinerea de daune interese pentru repararea prejudiciului
produs prin neplata salariului.

Art. 77 (1) Nici 0 retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si
conditiilor prevazute de lege si de contractele colective de munca.
(2) Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate
decat daca, datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata
ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

~A'

~
..
(3) In cazul pluralitatii de creditori ai salariatului, va fi respectata
urmatoarea ordine:
(a) obligatiile de intretinere, conform Codului familiei;
(b) contributiile si impozitele datorate catre stat;
(c) daunele cauzate proprietatii publice prin fapte ilicite;
(d) acoperirea altor datorii.
"'--- (4) Retinerile din salariu cumulate nu pot depasi in fiecare luna

- jumatate din salariul net.

CAPITOLUL V

TIMPUL DE MUNCA 51 TIMPUL DE ODIHNA


"J

Art. 78. (1) Durata normala a timpului de munca pentrU salariatii cu norma
intreaga este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana.
(2) Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este, de regula,
uniforma , de 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu doua zile de repaus.
(3) a. In functie de specificul unitatii sau al muncii prestate, se poate opta
si pentrU repartizare inegala a timpului de munca, cu respectarea duratei normale
a timpului de munca de 40 hi saptamana.
b. Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48
hi saptamana inclusiv orele suplimentare.
c. Cand munca se efectueaza in schimburi, durata timpului de munca
va putea fi prelungita peste 8 hi zi si peste 48 hi saptamana, cu conditia ca media
orelor de munca, calculata pe 0 durata maxima de 3 saptamani, sa nu depaseJa
8hl zi sau 48 hi saptamana.
d. Prevederile aline (1) si (2) nu se aplica tinerilor care nu au indeplinit
varsta de 18 ani.
Art. 79. (1) Salariatii care isi desfasoara activitatea la locurile de munca cu conditii
deosebite ~il sau speciale beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de
munca sub 8 ore, in conditiile prevazute de lege si de contractele colective de
munca la nivel de unitate.
(2) Reducerea duratei timpului de munca la locurile de munca in conditii
deosebite ~il sau speciale, nu afecteaza salariul si vechimea in munca si nici alte
drepturi ce decurg din calitatea de salariat, conform legii.

/~~'.,'
A>:;~';~6~ij}iiJlI.i' .....
(3) Durata reducerii timpului normal de lucru si categoriile de personal
care beneficiaza de acest program se stabilesc prin contractul colectiv la nivel de
unitate, conform legii.
Art. 80. (1) Programul de munca si modul de repartizare al acestuia pe zile sunt
aduse la cunostiinta salariatilor si sunt afisate la sediul angajatorului.
(2) In situatiile in care se dovedeste ca este posibil, angajatorul si
,-'-
sindicatele vor fixa, prin negocieri la nivel de unitate, orare flexibile de lucru si

- modalitati de aplicare a acestora pentru anumite categorii de personal, cum ar fi :


femeile ce ingrijesc copii pana la 6 ani, salariatii ce urmeaza cursurile unei institutii
de invatamant, pensionarii de invaliditate gradul III, persoane cu recomandari
medicale speciale, persoanele cu dizabilitati.
(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu poate conduce la sporirea
sarcinilor de serviciu, la deteriorarea conditiilor de munca ori la diminuarea
veniturilor provenite din salarii.
v Art. 81. (1) Orele in care salariatii presteaza munca peste durata normala a
timpului de lucru sunt ore suplimentare.
(2) Salariatii pot fi chemati sa presteze ore suplimentare numai cu
consimtamantullor, in afara cazurilor de forta majora sau pentru efectuarea unor
lucrari urgente destinate prevenirii unor accidente, sau a inlaturarii efectelor
acestora.
(3) Prestarea muncii peste program este posibila in situatiile si in
conditiile prevazute de Codul Muncii.
Art. 82. Partile convin ca pentru sectoml producatorilor de ingrasaminte chimice,
perioada de referinta prevazuta in art. 10, aline 9 din Contractul colectiv de munca
unic la nivel national pe anii 2007-2010 sa fie de pana la 6luni.
Art. 83. (1) Orele lucrate suplimentar se compenseaza cu timp liber corespunzator ,
in conditiile prevazute de Codul Muncii.
\.J (2) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in
urmatoarele 30 de zile, dupa efectuarea acesteia.
(3) In cazul in care nu este posibila compensarea cu timp liber
corespunzator, conform aline (2), orele suplimentare vor fi platite cu spor de 100%,
care se va plati in luna urmatoare.
(4) Orele prestate de persoanele incadrate in munca peste timpul normal de
lucru, in scopul asigurarii serviciului pe unitate , cu exceptia celor care indeplinesc
functii de conducere , se compenseaza cu timp liber corespunzator in urmatoarele
60 de zile sau se platesc potrivit intelegerii partilor.
Art. 84. (1) Salariatii care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte
beneficiaza fie de program de lucru redus cu 0 ora fata de durata normala a
timpului de munca , fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza , fie de

~/k;'

,,,,,,",,,',',.".,
_"yA~~s,ir.'~'",- -- >;,;r~JI' "'~'~'~""illh<!i; .,~ ~ ~
un spor la salariu de minimum 25% din salariul de baza pentru fiecare ora de
munca de noapte prestata.
(2) Prevederile aline (1) nu se aplica salariatilor care lucreaza in conditii
deosebite, unde durata timpului de munca este mai mica de 8 ore.
(3) La sodetatile comerdale unde procesul mundi este neintrerupt, sau
conditiile specifice mundi 0 impun, programul de lucru din timpul noptii poate fi
egal cu cel al zilei.
-
"'"-

Munca prestata in timpul noptii in cadrul unui asemenea program se


plateste cu un spor de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat
reprezinta cel putin 1/2 din programul de lucru.
De acest spor beneficiaza si salariatii care lucreaza in conditii deosebite,
unde durata timpului de lucru este mai mica de 8 ore
(4) Se considera munca desfasurata in timpul noptii munca prestata in
intervalul cuprins intre orele 22 - 6, cu posibilitatea abaterii cu 0 ora in plus sau in
minus fata de aceste limite. V
(5) Salariatii care efectueaza munca de noapte in conditiile stabilite de
Codul Mundi, vor fi supusi unui examen medical gratuit inainte de incadrarea in
munca si periodic, dupa aceea.
(6) Angajatorul care, in mod frecvent, utilizeaza munca de noapte este
obligat sa informeze des pre aceasta inspectoratul teritorial de munca.
Art. 85. (1) Angajatorii pot angaja salariati cu program de lucru corespunzator
unei fractiuni de norma. Drepturile salariatilor ce lucreaza in astfel de conditii se
acorda proportional cu timpullucrat.
(2) La cerere, salariatii cu program par~ial de lucru vor fi incadra~i in
locuri de munca cu program normal, dadi exista posturi vacante ~i daca intrunesc
conditiile acordarii acestor posturi.
(3) Este interzisa efectuarea mundi de noapte de catre categoriile de
personal expres prevazute in Codul Mundi. U
Art. 86. (1) Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula
sambata ~i duminica.
(2) In cazul in care activitatea la locul de munca in zilele de sambata ~i
duminica nu poate fi intrerupta, prin contractul colectiv de munca la nivel de
unitate se vor stabili conditiile in care zilele de repaus saptamanal sa fie acordate ~i
in alte zile ale saptamanii sau cumulat, pe 0 perioada mai mare.
(3) In mod exceptional zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat,
dupa 0 perioada continua de activitate ce nu poate sa depa~easca 14 zile
calendaristice, cu acordul sindicatului ~i cu autorizarea inspectiei teritoriale a
munCH.

<
.,
~ f
"\
'tqt.l .

"";;.jji>""",,,/.,,/~jp~ M~.'-"- ',,~


(4) Pentru personalul care i1ji desfa1joara activitatea in ture, orele lucrate
duminica 1jiin zilele de sarbatori legale 1jireligioase se platesc cu spor de 100%. La
nivelul unitaplor, prin contractele colective de munca se poate negocia 1ji
modalitatea de plata a zilelor de sambata lucrate.
(5) Pentru personalul propriu, care asigura paza unitapi, modalitaple de
plata a orelor lucrate sambata 1jiduminica se vor negocia prin contractele colective
de munca la nivelul unitatii. ,

- Art. 87. (1) Sunt zile nelucratoare zilele de repaus saptamanal1ji zilele de sarbatori
legale 1jireligioase, dupa cum urmeaza:
1 si 2 ianuarie ;
a doua zi de Paste;
1 Mai ;
1 Decembrie ;
prima 1jia doua zi de Craciun;
'---'I 2 zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase
anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat '

cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.


.~
(2) Acordarea zilelor libere se face de catre angajator.
(3) La nivelul societaplor comerciale se pot stabili 1jialte zile nelucratoare.
(4) Prin contractul colectiv de munca la nivel de societate comerciala se va
detalia modul de acordare 1jiplata a acestor zile libere intregului personal.
Art. 88. Pauza pentru servirea mesei va fi de cel putin 15 minute, se va include in
programul normal de lucru 1jiva fi reglementata in contractul colectiv la nivel de
unitate.
Art. 89. (1) a. Salariapi au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de
odihna platit, de minimum 21 de zile lucratoare.
b. Fac exceptie de la prevederile lit. a, salariatii cu varsta sub 18 ani
\.J care au dreptul, in fiecare an calendaristic, la un concediu platit de 24 de zile
lucratoare si salariatii nou angajati, pentru primul an de activitate inscris in cartea
de munca, care au dreptulla un concediu de odihna platit cu 0 durata minima de
20 de zile lucratoare.
c. Salariatii incadrati in grade de invaliditate au dreptul, in fiecare an
calendaristic, la un concediu de odihna suplimentar cu 0 durata de 3 zile, iar
salariatii nevazatori, cu 0 durata de 6 zile.
(2) In raport cu vechimea in munca, potrivit prevederilor legale, concediile
de odihna la nivel de societati comerciale se vor negocia de parti prin contractele
colective de munca.
(3) Concediile de odihna se efectueaza in fiecare an, iar durata lor va fi
proportionala cu activitatea prestata intr-un an calendaristic.

//~~~'

,,
'."-_it~,;;f;J;i""';t ~ 11II
(4) Programarea efeetuarii eoneediilor de odihna, modul de eompensare in
bani a concediului neefectuat, sau reportarea acestuia in anul urmator se
realizeaza in conformitate cu prevederile exprese ale Codului Muncii.
Art.90. (1) Salariapi care isi desfa§oara activitatea in condipi deosebite si speciale
de mundi au dreptulla eoncedii de odihna suplimentare, de minimum 3 zile in
condipile negoeiate de parti prin contractele coleetive de mundi la nivel de
~-- unitate.

- (2) Prin contractele colective la nivel de societate comerciala se pot negocia


concedii suplimentare mai mari in funepe de specificul activitatii.
Art. 91. (1) Pentru perioada concediului de odihna, salariatii beneficiaza de 0
indemnizatie de concediu care nu poate fi mai mica decat valoarea totala a
drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectiva.
(2) Prin contractele colective de mundi la nivelul societatilor comerciale, in
raport de posibilitatile economico-financiare, partile pot conveni ca, pe langa
indemnizatia de eoneediu, sa plateasca §i 0 prima de vacanta de eel putin~
salariu minim pe eeonomie.
(3) Indemnizatia de concediu §i prima de vacanta se platese cu eel putin
5 zile inaintea pledlrii in concediu.
(4) Grice convenpe prin care se renunta total sau in parte la dreptul de
odihna este interzisa, ea fiind lovita de nulitate.
Art. 92. (1) Efectuarea eoncediului de odihna se realizeaza in baza unei programari
colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau,
dupa caz, a reprezentanplor salariaplor, pentru programarile colective, ori cu
consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face
pana la sfar§itul anului calendaristic pentru anul urmator.
(2) Angajatorul va aduce la cuno§tinta (sub semnatura) fiecarui salariat,
data programarii pentru efeetuarea coneediului de odihna. Aceasta va fi
modificata numai eu acordul angajatorului §i al salariatului. U
(3) Programarea concediilor de odihna poate fi modificata, urmand sa se
realizeze reprogramarea pana la sfar§itul anului calendaristic in curs, in
urmatoarele cazuri:
a) salariatul se afla in concediu medical;
b) salariata cere concediu de odihna inainte sau in continuarea concediului
de maternitate;
c) salariatul este chemat sa indeplineasca indatoririle publice;
d) salariatul urmeaza sau trebuie sa urmeze un curs de calific are,
recalificare, perfeetionare sau specializare, in tara sau in strainatate;

/~~ "

1
-'.~ ..
e) salariatul are 0 recomandare medicaHi pentru a urma un tratament intr-o
statiune balneo-climateridi, caz in care data inceperii concediului de
odihna va fi cea indicata in recomandarea medicaUij
f) salariata se afla in concediu platit pentru ingrijirea copilului pana in
varsta de 2 ani.
(4) Concediul poate fi intrerupt, la cererea salariatului pentru motive
,....-
obiective.

- (5) Rechemarea din concediul de odihna se realizeaza in conditiile legii,


printr-o dispozitie scrisa a angajatorului ~i numai pentru interese urgente care
impun prezenta salariatului in unitate.
(6) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de
forta majora sau pentru interese urgente, care impun prezenta salariatului la locul
de munca. In acest caz angajatorul are obligatia de a suporta to ate cheltuielile
salariatului si ale familiei sale, necesare in vederea revenirii la locul de munca,
v precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii
concediului de odihna.
(7) In situatia decesului salariatului, pentru perioada lucrata pana la data
decesului, indemnizatia de concediu ce i s-ar fi cuvenit va fi acordata membrilor
£amiliei sau celor ce au suportat cheltuielile de inmormantare.
Art. 93. In cazul in care acordarea concediului de odihna se face fractionat,
angajatorul va fi obligat sa stabileasca programarea, astfel incat fiecare salariat sa
efectueze intr-un an calendaristic, eel putin 15 zile lucratoare de concediu
neintrerupt.
Art. 94. (1) Salariatii au dreptul la zile lib ere platite in cazul unor evenimente
familiale deosebite sau in alte situatii dupa cum urmeaza:
a) decesul sotului, sotiei, copiilor, parintilor, socrilor - 5 zile lucratoarej
b) decesul unei rude apropiate (frati, surori, bunici, nepoti) - 2 zile
u lucratoarej
c) casatoria salariatului - 5 zile lucratoarej
d) casatoria unui copil- 3 zile lucratoarej
e) nasterea unui copil - 2 zile lucratoare + 10 zile daca a urmat un curs de
puericulturaj
f) donatori de sange - conform legiij
g) la schimbarea locului de munca, in cadrul aceleiasi unitati, cu mutarea
in alta localitate - 5 zile lucratoare.
(2) Zilele libere se acorda numai cu ocazia si in perioada evenimentelor
respective, si nu se includ in durata concediului de odihna.
Art. 95. (1) Pentru rezolvarea unor situatii personale deosebite, salariatii au
dreptulla concedii fara plata.

c/h;,'

.~ ....
(2) Modul de acordare a concediilor fara plata si durata acestora vor fi
stabilite prin contracte colective de munca la nivelul societatilor comerciale.
(3) Salariatii beneficiaza de 30 de zile de concediu fara plata acordat 0
singura data pentru pregatirea si sustinerea lucrarii de diploma la toate formele de
invatamant.
Art. 96. (1) In situatii deosebite, limitativ prevazute de lege, se pot acorda concedii
-,- fara plata, a caror durata este nelimitata in timp in urmatoarele situatii:
- a) ingrijirea copilului bolnav in varsta de peste 3 ani, in perioada indicata de
certificatul medical acordat copilului, de acest drept beneficiind atat
mama salariata, cat si tatal salariat, daca mama copilului nu poate
beneficia, din aceleasi motive, de concediu fara plata;
b) tratament medical efectuat in strainatate pe durata recomandata de
medic, daca cel in cauza nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizatie
pentru incapacitate temporara de munca, precum si pentru insotirea
sotului, sotiei si a unei rude apropiate - copil, frate, sora, parinte -"Ie
timpul pe cat acestia se afla la tratament in strainatate.
In ambele situatii este necesar avizul obligatoriu al Ministerului
Sanatatii Publice.
(2) Situatiile in care salariatii beneficiaza de zile libere platite sau de concedii
fara plata si conditiile de acordare se stabilesc prin contracte colective de munca la
nivel de societati comerciale , in raport cu specificul acestora.
Art. 97. Partile convin asupra faptului, ca salariatii au dreptul sa beneficieze, la
cerere, in conditiile prevazute de Codul Muncii, de concedii de formare
profesionala, care pot fi cu sau fara plata.
Art. 98. Acordarea acestor concedii se face in conditiile Codului Muncii.
Art. 99. In cazul in care angajatorul nu si-a respectat obligatia de a asigura pe
cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesionala in conditiile
prevazute de lege, salariatul are dreptulla un concediu de formare profesionJa,
platit de angajator, de pana la 10 zile lucratoare sau de pana la 80 de ore.
Art. 100. Durata concediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din
durata concediului de odihna anual.

CAPITOLUL VI

MASURI DE PROTECTIE SOCIALA A SALARIATILOR

Art. 101. (1) Angajatorul are obligatia sa notifice in scris sindicatului sau, dupa caz,
reprezentantilor salariatilor intentia de concediere colectiva.

'\
,
~I'k

,,,;:,~~,;;;,,~
(2) Notificarea intentiei de concediere colectiva se va face in conformitate
cu prevederile Codului Muncii.
(3) In situatiile in care angajatorul a aprobat concedieri individuale, acesta
va notifica in scris organizatiile sindicale cu eel putin 7 zile lucratoare inainte de
acordarea termenului de preaviz.
(4) In situatia in care se vor organiza cursuri de recalificare sau
reconversie profesionala, persoanele afectate de masurile reducerii de personal,
''''-

- vor urma cu prioritate astfel de cursuri.


(5) Salariatilor afectati de masura reducerii de personal Ie vor fi achitate
drepturile banesti prevazute de lege si de prezentul contract colectiv de munca.
Art. 102. (1) In cazul concedieriilor de personal, criteriile minime avute in vedere,
vor fi urmatoarele :
a) contractele de munca ale personalului care cumuleaza 2 sau mai multe
functii, precum si a celor care cumuleaza pensia cu salariul;
vb) contractele de munca ale persoanelor care indeplinesc conditiile de
pensionare conform legii.
c) daca masura va afecta 2 soti care lucreaza in aceeasi unitate, de regula se
desface contractul de munca al sotului care are venitul eel mai mic,
tinandu-se seama si de hotararea sotilor, fara ca prin aceasta sa fie
desfacut contractul de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat
de reducere;
d) masura sa afecteze mai intai persoanele care nu au copii in intretinere;
e) masura sa afecteze numai in ultimul rand femeile/barbatii care au in
ingrijire copii, sotulj sotia vaduv(a) ori divortat(a) care are in ingrijire copii,
precum si salariatii, barbati sau femei, care mai au eel mult 3 ani pana la
indeplinirea conditiilor de pensionare;
f) alte criterii ce vor fi prevazute la nivelul societatilor comerciale prin
U negocieri colective.
(2) In situatia unor salariati a caror activitate este de 0 utilitate deosebita
pentru societatea comerciala si se afla in situatia prevazuta la alin. 1, literele b) si
c), angajatorul poate dispune mentinerea lor in activitate pe 0 perioada
determinata, cu consultarea sindicatelor si in conditiile prevazute de Codul
Muncii.
(3) In cazul in care masura desfacerii contractului de munca ar afecta un
salariat care a urmat 0 forma de pregatire, de calificare sau de perfectionare
profesionala si a incheiat cu unitatea un act aditionalla contractul de munca, prin
care s-a obligat sa presteze 0 activitate intr-o anumita perioada de timp, angajatorul
nu va putea pretinde acestuia despagubiri pentru perioada ramasa nelucrata pana
la implinirea termenului.

?z,l'
. , ;,~ ~ .~
--- .-- ~ ~ it~
(4) Aplicarea prevederilor art. 101 si 102 se va realiza cu consultarea
sindicatelor, in toate situatiile prevazute de clauzele stipulate in aceste articole.
Art. 103. In cazul concedierilor colective, partile convin ca salariatilor afectati de
aceasta masura sa Ie fie acordata 0 compensatie echivalenta cu cea prevazuta la
art. 28 alin. (2) din prezentul contract colectiv de munca.
Art. 104. (1) Daca societatea comerciala isi extinde sau isi reia activitatea intr-o
perioada de 9 luni de la efectuarea concedierii colective, salariatii care au fost
-
"',-

concediati pot fi reangajati pe aceleasi locuri de munca pe care Ie-au ocupat


anterior, fara examen, concurs, sau perioada de proba.
(2) Angajarea altor persoane va fi posibila doar dupa indeplinirea
conditiei prevazuta la alin. (1).
Art. 105. Salariatii care se pensioneaza pentru limita de varsta primesc 0
indemnizatie egala cu cel putin un salariu mediu pe societatea comerciala; prin
contractele colective de munca la nivelul societatilor comerciale se pot negocia si
alte forme de compensare. U
Art. 106. (1) In afara ajutoarelor legale la care au dreptul ,salariatii vor beneficia de
urmatoarele ajutoare:
a) in caz de deces al salariatul, in afara ajutorului de deces platit din fondul
de asigurari sociale, se va plati familiei acestuia, un ajutor social egal cu 3
salarii medii lunare pe unitate; in cazul in care decesul a survenit ca
urmare a unui accident de munca sau a unei imbolnaviri profesionale, se
va plati familiei salariatului decedat un ajutor social egal cu 12 salarii
medii pe unitate; prin familie se intelege sotul , sotia, copiii, parintii, fratii
sau surorile , aflati in ingrijirea salariatului decedat;
b) in cazul decesului parintilor, copiilor, sotului (sotiei), un ajutor social egal
cu 2 salarii medii lunare pe societate;
c) pentru nasterea unui copil, un ajutor social egal cu 2 salarii medii lunare
pe societate; U
d) in cazul decesului salariatului sau al unui membru al familiei salariatului,
aflat in intretinerea acestuia, angajatorul va acorda sprijin la
confectionarea sau achizitionarea sicriului, crucii si a transportului
defunctului spre locul de veci, prin mijloace proprii sau terti, conform
celor stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de societate
comerciala ;
e) prin contractul colectiv de munca la nivel de societate comerciala, se vor
putea stabili si acorda si alte ajutoare sociale, in raport cu posibilitatile
financiare ale acesteia.

~~z",-
(2) In cadrul societatilor comerciale care incheie polite de asigurare
pentru salariati in conditii mai avantajoase sau egale, ajutoarele prevazute la alin.
(1), lit. a, nu se mai acorda.
Art. 107. (1) La nivelul societatilor comerciale, din fondul pentru actiuni sociale,
constituit conform prevederilor legale, vor fi suportate cheltuielile pentru
reducerea costului biletelor de tratament si odihna in statiunile balneo-climaterice,
- bilete distribuite de sindicatul din societatea comerciala; reducerea ce se va aplica

- costului aces tor bilete va fi de cel putin 50%pentru salariati si membrii de familie,
in baza criteriilor stabilite de comun acord, de catre angajator si sindicat .
(2) Posesorii biletelor de tratament balnear si recuperatoriu, pentru cei cu
accidente de munca si boli profesionale, vor beneficia de transport gratuit pe calea
ferata clasa a 2-a sau cu mijloace de transport auto, costul calatoriei urmand a fi
suportat de societatea comerciala in cauza.
Art. 108. Contravaloarea biletelor salariatilor trimisi in statiuni pentru tratarea
~ unor boli profesionale se suporta integral de unitatea in cauza, inclusiv costul
transportului pe calea ferata clasa a 2-a, sau , acolo unde nu este posibil, pentru
transportul auto in comun.
Art. 109. Membrii de sindicat si membrii familiilor acestora pot folosi bazele de
agrement si pe cele de turism si odihna care apartin societatii comerciale in
conditii concrete, pe care Ie vor stabili prin contractele colective de munca
incheiate la nivel de societati comerciale.
Art. 110. (1) Daca salariatul se aHa in incapacitate temporara de munca, survenita
ca urmare a unui accident de munca sau in legatura cu munca, din motive
neimputabile lui, sau a contractarii unei boli profesionale, angajatorul va plati
acestuia pe toata perioada incapacitatii 0 compensatie egala cu diferenta dintre
salariul de baza avut la data ivirii incapacitatii si ajutorul primit.
(2) Acordarea compensatiei prevazuta la alineatul precedent nu inlatura si
u nici nu inlocuieste dreptul legal la despagubiri a salariatului in cauza, inclusiv
pentru cheltuielile de tratament sau de confectionare a protezelor , in conditiile
prevazute de lege.
Art. 111. (1) In afara concediului legal platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de
pana la 2 ani, salariata mama mai poate beneficia de inca un an concediu fara
plata.
(2) In perioada in care salariata se aHa in concediu prevazut la alin. (1) nu i
se va putea desface contractul de munca, iar in postul ei nu vor putea fi angajate
aIte persoane decat cu contracte de munca pe durata determinata.
Art. 112. In situatia in care sotii hotarasc in alt mod, sau in caz de deces al mamei,
drepturile acesteia prevazute de lege si de prezentul contract se vor acorda tatalui,
daca copilul se aHa in ingrijirea sa.

,
c://1It;

1
,.~,,;,., ~""e>
Art. 113. In cazul decesului mamei, tatal copilului, la cererea sa, va beneficia de
toate drepturile cuvenite mamei: concediul de maternitate ramas sau pentru
ingrijirea copilului pana la varsta de 2 ani, concediu fara plata, etc.
Art. 114. Salariata care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului in
varsta de pana la 2 ani beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de
lucru cu 2 ore pe zi, fara sa-i fie afectate salariul de baza si vechimea in munca.
.- Art. 115. Salariatele gravide care au instiintat in scris patronatul in legatura cu

- acest lucru, lauzele si cele care alapteaza nu vor putea fi repartizate in munca de
noapte.
Art. 116. (1) In contractele colective de munca la nivel de unitati se vor prevedea
cheltuieli cu caracter social, precum:
. cheltuielile prevazute la art. 110 din prezentul contract colectiv de
munca;
. constituirea, amenajarea si intretinerea de crese si gradinite
pentru copiii salariatilor, precum si de cantine - bufete perl.,h
salariati;
.formarea si perfectionarea pregatirii profesionale;
. formarea in domeniul relatiilor de munca;
. actiuni social-sportive si culturale;
. actiuni specifice unor aniversari, sarbatori religioase, daruri
pentru salariati, femei si copii.
(2) Utilizarea acestui fond se va realiza de catre angajator si organizatia
sindicala reprezentativa.
(3)In conditiile aline 2, sindicatul va administra urmatoarele activitati
convenite de parti, dintre cele mentionate la aline 1, cum ar fi:
Formarea si perfectionarea in domeniul relatiilor de munca;
Actiuni social-sportive si culturale;
Actiuni specifice unor aniversari, sarbatori religioase, da.Jri
pentru salariati, femei si copii.
(4) Costul acestor actiuni se suporta din fondul social constituit potrivit
legii.
(5) Cheltuielile privind cantinele si caminele proprii, precum si cheltuielile
legate de asistenta medicala din cadrul societatilor comerciale, vor fi suportate
potrivit legii.
Art. 117. (1) Partile convin ca la nivel de societate comerciala, in cazul existentei
acordului salariatilor, sa fie incheiate polite de asigurare a fortei de munca pentru
accidentele de munca intervenite din cauze neimputabile salariatului sau in alte
conditii stabilite cu casele de asigurari.

~~.
<;'-:'i:?;:~~~;;," ,~.;~
(2) Modul concret de incheiere a politelor de asigurare vor fi stabilite
prin contractele colective de munca la nivel de societati comerciale.
Art. 118. In situatia in care, in cadrul desfasurarii procesului de privatizare sau
dupa incheierea acestuia, persoane fizice, persoane juridice, fundatii sau actionari
vor acorda facilitati sociale salariatilor, altele decat cele prevazute in prezentul
contract, aces tea vor fi evidentiate intr-un act aditional la contractul colectiv de
- munca la nivel de societate , separat si fara a afecta drepturile salariale .

- Art. 119. Partile convin sa se aplice, in societatile comerciale, prevederile Legii nr.
142/1998 privind tichetele de masa.
Art. 120. (1) La nivelul societatilor comerciale prin contractele colective de munca,
pentru sarbatorile de Paste, Craciun si Ziua Chimistului si Petrochimistului, se vor
acorda ajutoare sociale in cuantumuri cel putin egale cu cele acordate in anul
anterior. In societatile comerciale in care nu au fost acordate aceste ajutoare,
cuantumul acestora va fi stabilit prin negociere la nivelul societatii.
~J (2) Modalitatile concrete de acordare a acestor ajutoare se vor stabili prin
contractul colectiv de munca la nivelul unitatii.
Art. 121. In situatia in care patronii incheie contracte cu partenerii straini, potrivit
carora salariatii din societatea comerciala urmeaza sa lucreze in strainatate,
conditiile de munca, salarizarea si celelalte drepturi si obligatii ce Ie revin
salariatilor vor fi cele prevazute de lege, cu respectarea clauzelor cup rinse in
contractul incheiat cu partenerul strain si in contractele colective de munca.

CAPITOLUL VII

FORMAREA PROFESIONALA

u Art. 122. (1) Partile inteleg:


a) prin termenul de formare profesionala - orice procedura prin care 0 persoana
dobande~te 0 calificare atestata printr-un certificat sau 0 diploma, eliberate
conform legii;
b) prin termenul de formare profesionala continua - procedura prin care 0
persoana avand deja 0 calificare ori 0 profesie, dobandeste noi competente
cognitive si functionale (deprinderi);
c) prin Comitete Sectoriale de Formare Profesionala - structuri de dialog social
autonom care dezvolta, actualizeaza si valideaza calificarile din ramura respectiva
de activitate.

~'
;~:,;y;;;~.i'!';..;Lkii<~i~:"". ... .,,,,,~~iil&:.
/
(2) Formarea profesionala ~i formarea profesionala continua cuprind ~i teme din
domeniul relap.ilor de munca, convenite intre sindicate ~i angajatori.
(3) Partile semnatare convin sa participe la elaborarea si utilizarea sistemului de
formare si evaluare bazat pe competente, sa completeze ~i sa elaboreze
standardele ocupationale.
(4) Parp.le convin asupra necesitap.i ~i obligativitap.i perfectionarii profesionale a
..- tuturor categoriilor de salariati, inclusiv a liderilor sindicali sco~i din productie, la
- expirarea mandatului acestora.
(5) Parp.le semnatare convin sa acorde intregul sprijin solicitat de catre CNFP A -
ca Autoritate Nationala a Calificarilor - pentru elaborarea sistemului de standarde
ocupationale, bazat pe competente ~i a calificarilor care vor fi validate ~i introduse
in Registrul national al calificarilor. Sistemul va fi utilizat la evaluarea ~i
certificarea calificarii salariatilor.
,
(6) Formarea profesionala a lucratorilor se organizeaza pentru ocupap.i, meuii,
specialitati ~i profesii - numite la modul general - ocupap.i, cuprinse in.
"Clasificarea Ocupatiilor din Romania" - COR, pe baza "standardelor
ocupap.onale" ~i a clasificarilor elaborate de comitetele sectoriale.
(7) Partile convin sa acorde intregul sprijin pentru infiintarea Comitetului Sectorial
pentru formare profesionala la nivelul ramurii chimie - petrochimie, a~a cum
acestea este stabilit de legislap.a in vigoare.
(8) Parp.le convin sa acorde sprijin membrilor lor, pentru dezvoltarea activitap.i
Comitetului Sectorial, pre cum ~i pentru dezvoltarea in sistem de parteneriat, la
nivelul ramurii de activitate, a unor activitap. proprii de formare profesionala,
inclusiv prin sprijinirea proiectelor destinate atragerii de fonduri necesare.
(9) Pe perioada in care participa la programe de formare profesionala finantate de
catre angajatori, lucratorii primesc drepturile stabilite prin contractele colective de
munca aplicabile, pentru program normal de lucru. .

Art. 123. Angajatorul are obligatia de a asigura salariatilor, periodic acc~ la


formarea profesionala, in baza unor planuri anuale de formare profesionala,
elaborate cu consultarea sindicatului.
Art. 124. (1) La incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate si la
elaborarea planurilor anuale, privind formarea profesionala se va tine seama de
eel putin urmatoarele:
a) identificarea posturilor pentru care este necesara formarea profesionala, a
cailor de realizare a acesteia, precum si adoptarea programului anual si
controlul aplicarii acestuia se vor face de comun acord de catre sindicat si
angajator; cheltuielile de formare profesionala a salariatilor urmand sa fie
suportate de catre unitati;

~~~..
.,;
~ ,.:""Jt~J;;, ;,.;j;;.;:.,...,.;!~hC.\
b) sindicatul va participa, prin imputernicitii sai, la orice forma de examinare
organizata in vederea absolvirii unui curs de formare profesionala in cadrul
unitatii;
c) in cazul in care unitatea urmeaza sa-si schimbe partial sau total profilul de
activitate, angajatorul va informa si consulta sindicatul cu cel putin 2 luni
inainte de aplicarea masurii si va oferi propriilor salariati posibilitatea de a
se califica sau recalifica, inainte de a apela la angajarea fortei de munca din

-
"'"'-

afara societatii comerciale, angajarea urmand in aceste conditii sa fie facuta


,
doar daca necesarul de forta de munca este mai mare;
d) in cazul in care un salariat identifica un curs de formare profesionala pe care
ar dori sa-l urmeze, organizat de un tert, angajatorul va analiza cererea
impreuna cu sindicatul, ramanand la aprecierea angajatorului daca ~i in ce
condipi va suporta contravaloareacursului;
~) e) salariapi care au incheiat acte adiponale la contractu I individual de munca ~i
au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala mai mare de
.
60 de zile cu scoaterea integrala din activitate, dadl parasesc unitatea din
motive imputabile lor inainte de implinirea unui termen de 3 ani de la data
absolvirii cursurilor, sunt obligati sa suporte cheltuielile ocazionate de
aceasta, cu exceptia cazului cand masura desfacerii contractului de munca
nu-i este imputabila, proportional cu perioada nelucrata din perioada
stabilita conform actului aditionalla contractul individual de munca;
f) cheltuielile pentru formarea profesionala in domeniul relatiilor de munca,
precum si in domeniul sindical, vor fi suportate de catre angajator.
Sindicatul, de comun acord cu angajatorul, va negocia prin contractu I
colectiv de munca la nivel de unitate numarul de persoane care va participa
la cursurile privind relatiile de munca si domeniul sindical, de la nivelul
F.S.L.C.P. si F.N.S.C.-P. "Lazar Edeleanu", pentru perioada de valabilitate a
v prezentului contract colectiv de munca.
(2) Salariatii care urmeaza cursuri de formare profesionala la initiativa
angajatorului si platite de acesta, pe 0 perioada mai mare de 60 de zile, precum si
pentru cursuri care implica cheltuieli substantiale din partea societatii, cheltuieli
stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate, nu pot avea
initiativa incetarii contractelor individuale 0 perioada de cel putin 3 ani de la data
absolvirii cursului sau stagiului profesional.
Art. 125. Contractele speciale de formare profesionala organizata de angajator se
vor incheia in conformitate cu prevederile Codului Muncii si ale legii speciale.
Art. 126. Contractul de ucenicie la locul de munca se incheie pe 0 durata
determinata, care nu poate fi mai mare de 3 ani, in conditiile Codului Muncii.

~~'

; .;;;*,..,~i,:,:~A: ...~._""-~~
"'~.-'~
CAPITOLUL VIII

DREPTURILE SINDICATELOR,
PRE CUM SI ALTE PREVEDERI IN LEGATURA CU
DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

--
Art. 127. (1) Partile contractante recunosc, pentru fieeare din ele si pentru salariati
-
in general, libertatea de opinie.
(2) An gajatorul va adopta 0 pozitie neutra si impartiala fata de
organizatiile sindicale, si fata de reprezentantii acestora din societatile comerciale.
(3) Angajatorului ii revine obligatia de a permite sindicatelor aceesul la
documentele prevazute in legislatia in vigoare si va informa periodic salariatii in
legatura cu situatia societatii comerciale.
Art. 128. (1) Consiliul de Administratie si/ sau organele asimilate acestuia, du't-l
caz, are/ au obligatia de a invita pe reprezentantii sindicatului sa participe la
sedintele sale in eonditiile prevazute de lege. Participarea se va realiza eu statut de
observator, eu drept de opinie, dar fara drept de vot.
(2) Ineunostiintarea reprezentantilor sindicali se va face cu eel putin 72 de
ore inainte de sedinta. Reprezentantilor sindicali li se va eomunica ordinea de zi; ei
vor avea aeces la documentele privind problemele eeonomice, profesionale, sociale
sau referitoare la raporturile de munca ce vor fi puse in discutie.
(3) Sindieatele au obligatia sa asigure confidentialitatea materialelor
primite conform alin. (2) si sa foloseasea aceste materiale in scopurile prevazute de
legislatie.
Art. 129. (1) Angajatorul va transmite sindicatului masurile adoptate in procesul
de privatizare, inclusiv in cazul constituirii de societati mixte eu capital strain.
(2) In eadrul aetiunilor de privatizare, angajatorul, cu consultav
sindieatelor, va analiza conditiile cele mai favorabile pentru asigurarea
participarii salariatilor la aetiunile de privatizare, constituind, in conformitate eu
legislatia, asociatii de privatizare, aeolo unde este eazul, sau propunand
introducerea de clauze sociale in contraetele de vanzare - cumparare.
Art. 130. Angajatorul va asigura in incinta societatilor eomerciale, gratuit, pentru
activitatea sindicatelor, spatiul si mobilierul necesar, precum si accesulla mijloace
de comunicare si la cele de transport ale societatii comerciale.
Art. 131. Baza material a cu destinatie culturala si sportiva, proprietatea societatii
comerciale, va fi folosita, fara plata, pentru actiuni organizate de sindicate.

~~~: \,.
Art. 132. (1) In apIicarea prevederilor art. 24 din Legea nr. 54/2003 a Sindicatelor,
la cererea organizatiilor sindicale, anagajatorii vor retine si apoi vira sindicatului,
cotizatia de sindicat pe statele de plata, lunar. Concomitent se va efectua si
deducerea fiscala a cotizatiei din venitullunar al membrului de sindicat, conform
prevederilor legale.
(2) Retinerea si deducerea fiscala a cotizatiei se fac pe baza cererii
organizatiei sindicale, la care se ataseaza Iisa membrilor de sindicat si semnatura

- acestora de acceptare a retinerilor. Lista se inainteaza angajatorului la inceputul


fiecarui an si va fi actuaIizata ori de cate od este nevoie.
Art. 133. (1) Membrii alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale,
care lucreaza nemijlocit in unitate, in caIitate de saladati, au dreptulla reducerea
programului de lucru lunar cu 5 zile pentru activitati sindicale, fara afectarea
drepturilor salariale.
(2) Numarul de zile cumulate pe an si numarul celor care pot beneficia de
v acestea se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate. Suma
orelor cuvenite membrilor colectivului de conducere al sindicatului, pentru
activitate sindicala, poate fi folosita integral sau partial de liderul (presedintele)
organizatiei sindicale.
Art. 134. (1) In timpul mandatului si in termen de 2 ani de la incetarea mandatului,
reprezentantii alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale nu Ii se
poate modifica sau desface contractul individual de munca pentru motive care nu
tin de persoana salariatului, pe care legea Ie lasa la aprecierea celui care angajeaza,
decat cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al organizatiei
sindicale.
(2) Sunt interzise modificarea si/ sau desfacerea contractelor individuale
de munca, atat ale reprezentantilor alesi in organele de conducere ale
organizatiilor sindicale, cat si ale memrbrilor acestora, din initiativa angajatorului,
\.J pentru motive care privesc activitatea sindicala.
(3) Sunt exceptati de la apIicarea prevederilor alin. (1) cei care au fost
revocati din functiile sindicale de conducere detinute pentru incalcarea
prevederilor statutare sau legale.
Art. 135. Membrilor organelor de cond ucere ale sindicatelor Ii se asigura protectia
legii contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii
functiei lor.
Art. 136. (1) Pe perioada de indeplinire a mandatului lor, reprezentantii alesi ai
sindicatelor, scosi din productie, sunt salarizati de catre sindicat din fondurile
proprii ale acestuia.
(2) Pentru persoanele prevazute la aIin.(l), inclusiv pentro cele alese la
nivel de federatie si confederatie, va opera suspendarea contractelor individuale

~,
,
>,;~;:,~\':,':;,:-t:~ii~"'KH_,
de munca pe durata mandatului, acestia pastrandu-si functia si locul de munca
avut anterior.
(3) Pe postul acestora nu poate fi incadrata 0 alta persoana decat cu
contract de munca pe durata determinata.
(4) La revenirea in postul avut anterior celor aflati in situatiile de la
aliniatele anterioare li se va asigura un salariu ce nu poate fi mai mic decat cel ce
putea fi obtinut in conditii de continuitate la acelloc de munca.
(5) Prin contractele colective la nivel de societate comerciala pot fi
- stabilite si alte drepturi si masuri de protectie pentru cei alesi in organele de
conducere ale sindicatului.
Art. 137. Este interzisa angajatorilor sa desfaca din initiativa lor, contractele
individuale de munca ale salariatilor , pentru motive care privesc activitatea
sindicala.
Art. 138. Potrivit prevederilor legale, partile convin constituirea unui fong 1in
contributia angajatorului, destinat activitatilor in domeniul negocierilor coled't{e.
Art. 139. Angajatorul nu va angaja salariati permanenti, temporari sau cu program
partial, in perioada declansarii conflictelor colective de munca, pe locurile de
munca ale salariatilor aflati in conflict.
Art. 140. Angajatorul recunoaste dreptul reprezentantilor organizatiilor sindicale
de a verifica la locul de munca modul in care sunt respectate drepturile
salariatilor, prevazute in contractul colectiv de munca.
Art. 141. (1) Angajatorul se angajeaza ca in actele constituitive ale societilor, cu
participare straina, cu activitati pe teritoriul Romaniei, sa prevada 0 clauza prin
care partenerii straini se obliga sa respecte drepturile prevazute de legislatia
muncii in vigoare, in contractele colective de munca, precum si in conventiile
Organizatiei lnternationale a Muncii, ratificate de Romania.
(2) Anterior transferului dreptului de proprietate asupra sociphttii
comerciale,sindicatul va fi informat si consultat in legatura cu implicatiile jurMce
ale transferului dreptului de proprietate, conform prevederilor Codului Muncii.
Art. 142. Angajatorul si sindicatele isi vor comunica reciproc si in timp util
hotararile privind toate probleme in legatura cu relatiile de munca.
Art. 143. Participarea membrilor de sindicat la sedintele organizate potrivit
statutului in timpul programului, cu acordul angajatorului, nu va afecta drepturile
salariale pentru perioada respectiva.
Art. 144. Pentru solutionarea unor probleme referitoare la activitatea sindicatului
si la derularea relatiilor de munca sau in cazul solutionarii un or conflicte de
munca, angajatorul va permite accesul in unitate al reprezentantilor federatiei si
confederatiei la care sindicatul este afiliat. Partile vor actiona in aceste situatii
potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

, ,
~~'. "

,~.,:~,,~~
Art. 145. (1) F.S.L.C.P. si F.N.S.C.-P. "Lazar Edeleanu" recunosc dreptul
angajatorilor de a stabili, in conditiile Codului Muncii si ale prezentului contract,
raspunderea disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de
incalcarea normelor de disciplina a muncii.
(2) Federatiile recunosc dreptul angajatorului de a stabili normele de
disciplina a muncii si de a intocmi Regulamentul Intern si Regulamentul de
Organizare si Functionare ale societatilor comerciale, cu consultarea prealabila a

-
-."""'-

organizatiilor sindicale.
(3) Salariatii au obligatia sa respecte normele stabilite prin regulamentele
prevazute la alin. (2), disciplina tehnologica si de productie, precum si celelalte
acte normative in vigoare in aceasta materie.
(4) Angajatorul si organizatiile sindicale se recunosc reciproc ca partenerii
de dialog social permanent, iar sindicatele sunt de acord ca, prin mijloace
specifice, sa previna in societatile comerciale comportamentul neadecvat al
~I salariatilor, care ar fi de natura sa aduca prejudicii societatii comerciale sau sa
afecteze activitatea de conducere a acesteia. Activitatea sindicatelor in aceasta
directie se va realiza potrivit legii.
Art. 146. (1) Angajatorii au obligapa sa informeze si sa consulte organizatiile
sindicale de la nivel de unitate, conform prevederilor Legii nr. 467/2006 privind
stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor, cu privire la:
evolutia recenta si evolupa probabila a activitatilor si situapei economice a
intreprinderii;
situatia, structura si evolutia probabila a ocuparii fortei de munca in cadrul
intreprinderii, precum si cu privire la eventualele masuri de anticipare avute
in vedere, in special atunci cand exista 0 amenintare la adresa locurilor de
munca;
deciziile care pot duce la modificari importante in organizarea muncii, in
v relatiile contractu ale sau in raporturile de munca, inclusiv cele vizate de
legislatia romana privind procedurile specifice de informare si consultare in
cazul concedierilor colective si al protectiei drepturilor angajatilor, in cazul
transferului intreprinderii.
(2) Informarea se face intr-un moment, intr-un mod si cu un conpnut
corespunzatoare, ori de cate ori evolutia societatii impune, astfel incat sa permita
reprezentanplor sindicatului sa examineze problema in mod adecvat si sa
pregateasca, daca este cazul, consultarea.
(3) Consultarea are loc intr-un moment, intr-un mod si cu un continut
corespunzatoare, astfelincat sa permita reprezentanplor sindicatului sa examineze
problema in mod adecvat, si la un nivel relevant de reprezentare a conducerii si a
reprezentantilor salariatilor, in funcpe de subiectul discutat. Pe baza informatiilor

I
Y~i(

'.\:it,,,","':<,_. ,,,,,,"'.:;:;,;~.,, ,:;,~1r--" -


1
furnizate de angajator, reprezentantii sindicatului au dreptul sa formuleze un
punct de vedere motivat pentru negocierea unui acord privind deciziile care se
incadreaza in obligatiile angajatorului de informare a salariatilor.
(4) Modalitatile de informare si consultare a angajatilor se vor stabili de
comun acord la nivel de unitati, cu respectarea prevederilor Legii nr. 467/2006,
utilizandu-se mijloacele de informare existente in cadrul lor la momentul
- respectiv.
- (5) Prin contractele colective de munca la nivelul societatilor comerciale,
partile pot conveni si alte obligatii generale sau specifice, in functie de natura
activitatii societatilor comerciale.

CAPITOLUL IX v
DIALOGUL SOCIAL

Art. 147. Sindicatul ii poate reprezenta pe membrii sai in to ate situatiile , inclusiv
in cazul conflictelor de drepturi, putand formula in instanta in numele salariatilor
actiuni, administra probe si pune concluzii.
Art. 148. Cotizatia sindicala de 1% din salariul brut de incadrare este deductibila
de la calculul impozitului pe profit.
Art. 149. Aplicarea clauzelor negociate in prezentul contract colectiv de munca,
precum si modul de derulare a relatiilor de munca, sanatatea si securitatea in
munca sunt supuse controlului Inspectiei Muncii, ca organism specializat al
administratiei publice centrale. u
CAPITOLUL X

DISPOZITII FINALE

Art. 150. Prezentul contract colectiv de munca constituie izvor de drept pentru
contractele colective de munca ce se vor incheia la unitatile comerciale cup rinse in
Anexa nr. 1, ce face parte din acesta.
Art. 151. In contractele colective de munca incheiate la nivel de unitate, bazate pe
negocieri colective de catre sindicate in numele salariatilor, partile contractante

. ;\.f
/~"
vor conveni, printr-o clauza expresa, plata unei contributii lunare de catre salariati,
altii decat membrii de sindicat, pentru desfasurarea negocierilor colective, dar
care nu poate fi mai mica de 1 % din salariu si care sa nu depaseasca valoarea
contributiei sindicale.
Art. 152. (1) Prevederile acestui contract colectiv de munca sunt considerate
minimale, de la nivelullor urmand sa inceapa negocierea contractului colectiv de
---- munca la nivel de societati comerciale.

- (2) Clauzele cuprinse in prezentul contract si negociate de catre partile


care au fost egale si libere in decursul dezbaterilor, constituie legea partilor,
conform dispozitiilor legale in vigoare.
(3) Contractele individuale de munca nu pot contine clauze care sa fie
inferioare sau contrare contractelor colective incheiate la nivel superior.
(4) Prevederile contractelor individuale de munca existente la data intrarii
in vigoare a contractelor colective de munca vor fi puse de acord cu prevederile
v acestora din urma.
Art. 153. In toate cazurile de reorganizare sau privatizare a societatilor comerciale
drepturile si obligatiile prevazute in prezentul contract vor fi transmise noilor
subiecte de drept rezultate din aceste operatiuni.
Art. 154. (1) Comisia paritara stabilita conform clauzelor prezentului contract
colectiv de munca se va reuni trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, pentru a
analiza stadiul de realizare a clauzelor contractului, urmand ca rezultatele acestor
reuniuni sa fie prezentate atat conducerii sindicatului, cat si conducerii societatii
comerciale.
(2) In situatii deosebite, pentru solutionarea pe cale amiabila a unor
conflicte sau litigii de munca, sau pentru interpretarea clauzelor contractului
colectiv de munca, comisia paritara se va intruni ori de cate ori va fi nevoie.
Art. 155. De prevederile prezentului contract vor beneficia, conform legii, salariatii
l'-.J' din societatile comerciale cup rinse in Anexa nr. 1 la prezentul contract, urmand
ca, prin contractele colective de munca la nivel de societati comerciale, sa se
stipuleze in mod concret faptul ca 0 parte a fondului creat pentru negocierile
colective se va constitui din contributia pe care salariatii nesindicalizati 0 vor
achita pentru a putea beneficia de facilitatile prevazute in acest contract.
Art. 156. Inregistrarea contractului colectiv de munca se va realiza conform legii,
impotriva refuzului inregistrarii oricare parte putand sa se adreseze, in conditiile
legii, instantelor judecatoresti competente.
Art. 157 (1) Clauzele prezentului contract colectiv de munca sunt stabilite in
limitele si in conditiile prevazute de Legea contractelor colective de munca si de
dispozitiile legale in vigoare, avandu-se in vedereclauzele negociate ale
contractului colectiv de munca la nivel national

~~'
_oc_.--....
;~~;;~;\:;;jii~'""- Iii ... .
(2) Executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru
parti, incalcarea acestei obligatii atragand raspunderea partii vinovate de
incalcarea contractului.
(3) Limba oficiala folosita in comunicare la nivelul agentilor economici
din Romania si care, se va folosi la redactarea deciziiIor, hotarariIor, precum si a
celorIaIte documente administrative in cadrul intreprinderilor beneficiare ale
prezentului contract, este Iimba romana, in conformitate cu prevederile
-
""'-

Constitutiei Romaniei, art.13


Art. 158. (1) LitigiiIe in legatura cu executarea, modificarea, suspend area sau
incetarea contractului colectiv de munca sunt Iitigii de munca si se solutioneaza,
potrivit legii, de instantele judecatoresti competente la nivel teritoriaI.
(2) Se va folosi procedura stipulata la alin. (1) doar dupa epuizarea tuturor
caiIor amiabile de stingere a IitigiiIor.
Art. 159. La incheierea prezentului contract partile semnatare sunt reprezentative
conform legii. V
Art. 160. Acest contract isi va produce efectele de la data inregistrarii.
Art. 161. (1) In aplicarea prevederilor art. 11, alin. (3), din Legea nr. 130/1996
(republicata) privind contractul colectiv de munca, unitatile vor prevedea in
bugetele de venituri si cheltuieli sumele necesare contributiiIor pentru constituirea
fonduriIor in domeniul pregatirii, negocierii si aplicarii contractelor colective de
munca, la toate nivelurile.
(2) Sumele prevazute conform alin. (1) se vor calcula luand ca baza
echivalentul cuantumului de 1 €/ salariat/ an, raportate la numarul mediu de
salariati din anul precedent.
(3) Sumele constituite conform aliniatelor (1) si (2) se vor distribui astfel:
a) 1/3 din suma total a se vireaza de catre societatile comerciale la Federatia
Sindicatelor Libere din Chimie si Petrochimie in contul IB t\.N
R036CECEB50331ROL0648665, deschis la C.E.C. Agentia Cotr~ni
Bucuresti;
b) 1/3 din suma totala se vireaza de catre societatille comerciale la Federatia
~
Patronala din Ramura Industriei Chimice si Petrochimlce "FEPACHIM" in
contul IBAN R063RNCB0077050235010001, deschis la B.C.R. Sector 6
Bucuresti;
c) 1/3 din suma totala se vireaza de catre societatile comerciale la Federatia
Nationala a Sindicatelor din Chimie - Petrochimie "Lazar Edeleanu" in
contul IBAN R006BRDE300SV04811903000, deschis la B.R.D. Ploiesti.
(4) Unitatile economice care negociaza si semneaza contracte colective de
munca, dar nu sunt afiliate unor structuri patronale si sindicale reprezentative de
ramura, vor constitui fondurile destinate negocieriIor colective conform

\
/&;,~.I..
<:

,
~,~~~
prevederilor de la aliniatele (1), (2) si (3) si Ie vor vira catre federatia patronala si
federatiile sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca pe ramura, care
a stat la baza negocierii propriului contract colectiv de munca.
(5) In cazul in care, potrivit legii, se negociaza si se incheie contracte
colective de munca la nivelul unor grupuri de unitati, cheltuielile ocazionate cu
aceste negocieri vor fi suportate din fondul constituit la nivelul unitatilor din
grupul respectiv.
- (6) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate intr-un cont
distinct. Angajatorul si sindicatele vor urmari si sprijini constituirea, defalcarea si
virarea pe destinatii a fondului destinat negocierii contractelor colective de munca.
(7) Angajatorii si sindicatele vor gestiona si utiliza fondurile destinate
negocierilor colective constituite in baza prevederilor art. 161, in conformitate cu
prevederile legale, pe baza unor programe de actiune aprobate de organele proprii
de conducere. '-,.
\..; (8) Pentru realizarea prevederilor acestui articol, in contabilitatea
agentilor economici vor fi aplicate prev~derile metodologice referitoare la
operatiiIe Codului Fiscal, comunicate de MinisteruI Finantelor.
(9) Contractele colective de munca, Ia to ate nivelurile, vor cuprinde
prevederile acestui artico!.

PAR TILE SEMNATARE

F.S.L.C.P. F.N.S.C.-P. "Lazar Edeleanu"


, Presedinte
't
"-.)
Presedinte
Achille Costin Dutu
, Petre Tanciiu

~h~'
~",,,,, ',t>.<f~ "-",,,,<,.-,,-,.~
cQ
ANEXA NR. 1
-:

- ,
- A. SOCIETATILE COMERCIALE care beneficiaza de prevederile
prezentului contract colectiv de munca:

1. S.C. OLTCHIM S.A. - RM. VALCEA


2. S.C. MENTCHIM S.A. - RM. VALCEA
u 3. S.C. PROTECTCHIM S.R.L. -'RM. VALCEA
4. S.C. SIBGUARD S.R.L. - RM. VALCEA
5. S.C.DESIGNRO S.A. - RM. VALCEA
6. S.C.'VIROMET S.A. - VICTORIA
7. S.C. AMONIL SA. - SLOBOZIA
8. S.C.AZOMURE~ S.A. - TG. MURE~
9. S.C. UZINELE SODICE GOVORA S.A.
10. S.C. BICAPA S.A. - TIRNAVENI
11. S.C. CARBID CONMET S.A. - TIRNAVENI
12. S.C. NITRWONIA S.4. - FAGARA~
13. S.C. NITROFERTILIZER FAGARAS
14. S.C. NI'J'l{OEXPLOSIVES FAGARAS
o 15. S.C. NITROSERVICE FAGARAS
16. S.C. NITROCONTROL FAGARAS
17. S.C. NITROTRANS FAGARAS
18. S.C. NITRO~~~~FAGARAS
19. S.C. EDEL WEISS FAGARAS
20. S.C. ROMPIRO UPS - FAGARA~
21. S.C. FABRICA DE PULBERI- FAGARAS
22. S.C. GHCL UPS OM ROMANIA S.A. - OCNA MURE~
23. S.C. AGRO FERTIL S.A. - SAVINE~TI
24. I.C.S.I. - RM. VALCEA
25. S.C. GAPRO CO CHEMICALS - SA VINESTI

) 42
Y~7. .)
_,;,"1'
"~I
26.s.c. FIBREX NAYLON S.A.- SAVINE$TI
-:
27. S.C. YARNEA S.R.L. SAVINESTI
- 28. S.C. COMES - SAVINE$TI
- 29. S.C. TERAPIA-RANBAXY S.A. - CLUJ-NAPOCA
30. S.C. TERAPIA DISTRIBUTIE S.R.L.
31. S.C. FARMEC S.A. - CLUJ-NAPOCA
32. S.C. SINTEZA S.A. - ORADEA
33. S.C. ANTIBIOTICE S.A. - IA$I
34. S.C. GEDEON RIC~R ROMANIA S.A. - TG. MURE$
35. S.C. AESCULAP - TG.MURES 'v
36. S.C. ALSIFCOM INTERMED'- CLUJ-NAPOCA
37. S.C. ARENA GROUP - VOLUNTARI
38. S.C. BIOFARM - BUCURESTI
39. S.C. GELCAP- VOLUNTARI
40. S.C. HELCOR - BAJA MARE
41. S.C.'HELVETICA PROFARM-TIMISOARA
42. S.C. HOFIGAL S.A. - BUCURESTI
43. S.C.LABORMED-PHARMA - BUCURESTI
44. S.C.LAROPHARM - BRAGADIRU
45. S.C.LEK-PHARMATECH - TG.MURES
46. S.C.MAGISTRAC&C -
CONSTANTA
47. S.C.MARK-INTERNATIONAL - IASI
48. s.c. MEDIFARMA SERV -BUCURESTI
0
49. S.C. MEDUMAN VISEUL DE SUS
50. S.C. OMEGAP PHARMA-POPESTI-LEORDENI
51. S.C. PLANTA VOREL - P.NiAMT
52. S.C. PROMEDIC - BUCURESTI
53. S.C. RUMEYN - TIMISOARA
54. S.C. SICOMED S.A. - BUCURESTI
55. S.C. SINDAN - BUCURESTI
56. S.C. AZUR - TIMI$OARA
57. S.C. SOLVENTUL - TIMI$OARA

y~).. 1 43
-~'
7
~ -~~ ~...~
;:~;~~l;i2~~~- ~,'~
58. S.C. AECTRA S.R.L. - BUCURESTI .
59. S.C. AGORA PLAST S.R.L. - BUCURESTI
;-
60. S.C. AKSOY PRODEXIM S.R.L. - BUCURESTI
"-. 61. S.C. ALL PLAST TEHNOLOGIES S.R.L. - BUCURESTI I
- 62. S.C. ALMITECH S.R.L. - BUCURESTI .
63. S.C. A&M COMP S.R.L. - CRAIOVA
64. S.C. ARGO-ROM PLASTICS S.R.L.- BUCURESTI
65. S.C. AMPLAST CO. S.A. - LERESTI ( ARGES)
66. S.C. CASSTIL S.A. - BUCURESTI
67. S.C. CHIMICA S.A. - ORASTIE
o 68. S.C. CHORUS ENGINEElillt!G S.R.L. - BUCURESTI
69. S.C. DACONEX S.R.L. - BUCURESTI
70. S.C. DEGUSSA ROMANIA S.R.L. - BUCURESTI
71. -
S.C. EGEROM PRODUCTION S.A. BUCURESTI
72. S.C. FARMEC~PLAST SA. -CLUI-NAPOCA
73. S.C. FITART CHEMICALS&MACHINES -
S.R.L. BISTRITA
74. S.C. GABRIEL-CHEMIE ROMANIAS.R.L. - BUCURESTI
75. S.C. GENIAL COMPANY S.R.L. - OLTENITA
76. S.C. GLMSID S.R.L.- BUCURESTI
77. S.C. GLOBAL-TEHNIC S.R.L. - ARAD
78. S.C. GOLDPLAST SA.- BISTRITA
79. S.C. HARPLASTS.A. - MlERCUREA ClUC
80. S.C. INDRA IMPORT EXPORT S.R.L. -TG. MURES
l.;
81. S.C. IS ROMPLAST S.A. -BUCURESTI
82. s.C. LUBRICANT ROM S.R.L. - PLOIESTI
83. S.C. MAL VlNA COM IMPEX S.R.L..- CQM..PANFELIMONILFOV
84. S.C. MOVIPLASTS.A.- CRAIOVA
85. S.C. MUNPLAST S.A. - BUCURESTI
86. S.C. OBRIST EASTERN EUROPE S.R.L. - COM. SAG (TM)
87. S.C. PIMO CHEMICALS CORPORATION S.R.L. - BUCURESTI
88. S.C. PLASTIC TECHNOLOGY SERVICE S.R.L. - BUCURESTI
89. S.C. PLASTICA S.R.L. - SATU MARE
90. S.C. PLASTINVEST S.R.L. - NASAUD

44
/~~'
91. s.c. PLASTOR S.A. - ORADEA
92. S.C. POLlTEH S.A. - PLOIESTI
T
93. S.C. PRODPLAST S.A. - BUCURESTI
-- 94. S.C. PROINTERMED S.R.L. - PlTESTI
- 95.
96.
S.C. RADANCONSULT S.R.L. - BUCURESTI
S.C. RECOLO S.R.L. - ORADEA
97. S.C. ROMCARBON S.A.- BUZAU
98. S.C. ROMCOLOR 2000 S.A. - BUCURESTI
99. S.C. ROMINKO S.A. - BUCURESTI
100. S.C. ROMTEXTIL S.A. - CONSTANTA
101. S.C. ROPLAST INSTAL S.R.L. ...COM. JlLA VA (GIURGIU) u
102. S.C. SCHOELLERARCA SYS.TEM S.R.L. - BUCURESTI
103. S.C..SIEIPOWER ESTS.R.L. - BUCURESTI
104. S.C. SOLVAY CHEMIE S.R.L.- BUCURESTI
105. S.C~SOMPLAST S.A.- NASAUD
106. S.C. SORENPETERSSON S.R.L. - PIATRA NEAMT
107. S.C.' SUNPROD S.R.L. ~. COM. SMEURA (ARGES)
108. S.C. TEHNOPLAST S.A.- FOCSANI
109. S.C. TE-MA ROMANIA S.R.L. - BUCURESTI
110. S.C. UNIPLAST-RS.R.L~.--FOCSANI
111. S.C. VFM SERVICES.R.L. -SACELE (BRASOV)
112. S.C. WIRQUINROMANIAS.R.L. -BUCURESTI
113. S.C. WOLF PLASHCS AMBALAJES.R.L. - BUCURESTI
U
114. S.C. CEPROPLAST S.A. - LASI
115. S.C. COROLA S.A~ ...FOCSANI
116. S.C. DIAPLASTPRODS.R.L. -FOeSANI
117. S.C. INCERPLASfF S.A.- BUCURESTI
118. S.C. MOLDOPLAST S.A. - IASI
119. S.C. OLTPLASTS.A. --DRAGASANI
120. S.C.PLASTEXS.A. - TULCEA
121. S.C. PLASTICO S.A. - SFANTU GHEORGHE
122. S.C. TERAPLAST S.A. - BISTRITA
123. S.C. PALPLAST - SIBIU

~4 45

~
',£~~i,'~~""';'<ri#..,-:;;,._,...i;,i'
124. S.C. DANUBIANA S.A. - BUCURESTI
125. S.C. VICTORIA S.A. - FLORESTI
:-
126. S.C.SILVANIA-ZALAU
S.C. ROMVELO S.A. - LUDUS
- 127.
128. S.C. ARTECA S.A. - PLAVA
129. S.C. ROLAST S.A. - PlTESTI
130. S.C. ARCA S.A. - BOTOSANI
131. S.C. ARECA S.A. - BUCURESTI
132. S.C. DUCATEX(GUMOFLEX) -]ILA VA
133. S.C. ARTEGO S.A. - T~.]IU
v 134. S.C. OLITYRE S.A. CARAC~L
135. S.C. PROGRESUL S.A. -.PLOIESTI
136. S.C. MATRITA SA. - ODORHEIULSECUIESC
137. S.C. POLIRQM S1A.- ROMAN
138. S.C. ENERGM S.A.-CON5TANTA
139. S.C.CEREEAST S.A POPESTI-tEORDENI
140. S.C. CAROM S.A. - OmSTI
141. S.C. VICTORIA S.A. BUCURE~TI -
142. S.C. STEAUA ROMANA SA. - CAMPINA
,
,
'_, ,', C,,' A
"A ',':
',":"
,'''''' "":
"

143. S.C. AMCO S.A. - OTOPENI


1"~ .S.C. GUBAN - TIMI$OARA
.1-45. S.C~ NUFARUL S.A.'-BUCURE~TI .
\.J 146. S.C. LU~KY BUSINESSIMPEX SRL -lltlCURESTI
147. S.C. AMALIA CONSULTSRL BUCURESTI -
148. S.C. UPRUC POL - FAGARAS
149. S.C. UPRUC cm - 1/ -
150. S.C. UPRUCRAMA-<g -
151. S.C. UPRUC SERV - 1/ -
152. S.C. UPRUC TAP - II -
153. S.C. CHIMCOMPLEXS.A. - BORZE~TI
154. S.C. NAPOCHIM - CLU]-NAPOCA
155. S.N. PLAFAR SA. - BUCURE~TI
156. S.C. AMURCO S.A. ~ BACAU
157. S.C. OIL TERMINAL SA. c - CONSTANTA
,

/CAOf:' 46
~ .~
158. S.C. CASSTIL - BUCURE~TI
:-
159. S.C. NEWSPICES
""- , 160. S.C. PLASTOR -ORADEA
- 161. S.C. ROMPLAST - BUCURE~TI
162. S.C. SOMPLAST - BISTRITA
,
163. S.C. DONAUCHEM S.R.L. - TURNU MAGURELE
164. S.C. ECOPETROLEUMS.A. - CONSTANTA
165. S.C. MARWAY FERTILeHIM NA VODARI S.A
166. S.C. ROMPETROLS.A.- BUCURESTI
167. S.C.ROMPETROL LOGISTICS S.A. - BUCURESTI V
168. S.C. ECOMASIER SERVICIlECOCOGICE S.A. ~BUCURESTI
169. S.C~ROMmSERVS:A. BUCURESTI
170. S.C. RAFINARIA,,.ASI'RAROMANA";S. A.- PLOIESTI
171. S.C. PETROMDQL/CHIM.- CRAIOVA
172. S.C. PETROTELLUKOIL S.A. - PLOIESTI
173. S.C. OILREG RM. SAlMT S.A.
174. S.C. RAFOSA.-'ONESTI
175. S.C.ROMPETRQL.RA.J£m~fS-4.. -CONSTANTA
176. S.C. ROMPETROLcPETRtJ'CHEMICALSS.-&L.
, - CONSTANTA
-
177. S.C. ROMINSERWCESlHERM <
\;,.
S.A.; MANGALIA
'.,
,

178. S.C. ROMPETROL .


DQWNSTREAMS.A.
,'.'
.
--JjUCURESTI
' '
179. S.C.1J.()MPE1}.{qLiQ~~;~YCQNTJ{OL "
S.R.L. -CON$TANTA
180. S.C. ROMPETROLGAZ5.R.L.-BUCURESTI
V
181. S.C. POLICOLORS.A Bl)CURESTI
182. S.C. CHIMOPAR 5.A.- BUCURESTI
183. S.C. AMPLO SA. - R~QIESTI
184. S.C. APRODEM S.A. -PLOIESTI
185. S.C SAYBOLT INSPECTION ROMANIA SRL-CONSTANTA
186. S.C. ROMVELOS.A. -LUDUS
187. S.C. CHIMSPORT S.A.. - ORASTIE
188. S.C. PETROM S.A. - BUCURESTI (PECO PRAHOVA)
189. S.C. PETROM S.A. - BUCURESTI (PECO BUZAU)

.,
~1
__~ j"'---""",,,,,,,, :li!.& ~
~ ~
~

~~~
47
190. S.C. PETROM S.A. - BUCURESTI (PECO DEVA)
191. S.C. PETROM S.A. - BUCURESTI (PECO IASI)
-;
192. S.C. PETROM S.A. - BUCURESTI (PECO PITESTI)
-- 193. S.C. COMBINATUL DE INGRASAMINTE CHIMICE - NA VODARI
- 194. S.C. AIR TOTAL ROMANIA
195. S.C. LOTUS PETROL S.R.L. - BUCURESTI
S.A. - BUCURESTI
196. S.C. PETAL SA. - VASLUI
197. S.C. PETROCONSULT S.R.L. - PRAHOVA
198. S.C. UTI SYSTEMS S.A. - BUCURESTI
199. S.C. UTON S.A. - BACAU
v 200. S.C. UNICOM HOLDING S.A. - BUCURESTI
201. S.C. BUTAN GAZ - BUCURESTI

B. Toate societaJile care au in profilul de activitate productia chimica


§i petrochimica§i seroicii conexe pentru aceasta §i care desfasoara
activitatile cu codurile CAW de mai jos :
~

SECTIUNE
, DIVIZlUNE GRUPA

DF 23 toate grupele
DG 24 toate grupele
DH 25 toate grupele
G 50 50
51 12, 45, 46, 51, 55, 56

~,I )~ 48

.7
'\

';~:~..,J,;;,;j:o,~'Zi!.,.;[r~',g-",,-- ~
52 33
K 73 10
EA 40 30, 41
DN 36 11, 12, 13, 14
-- I 60 10, 22, 23, 24, 30
- 61
63
10
12

~.
ANEXA NR. :~
'.

REGULAMENT

de organizare si funqionare a Comisiei Paritare

Comisia paritar~ isi desfasoara aetivitatea in eonformitate eu prevederile art.10 si


art. 151 din prezentul Contract eoleetiv de munea pe ramura Chimie - Petroehimie.

l~Comisia paritara si de mediere amiabila a eonflictelor, denumita in eontinuare-


Comisia - va fi eompusa. din 4 reprezentanp ai parplor senmatarea.1e contractului
eolectiv de munea la nivel de ramura.
Membrii eomisiei sunt preeizap in Anexa nr. 2 la eontractu1 eoleetiv de munea, ea
putafid fi completata, dupa' caz, cu juri§ti sau economi§ti care vor avea reG
consultativ.
Componenta Comisiei poate fi modificata in urma recensamantului organizat de
partile semnatare in baza Fisei din Anexa nr. 3 in termen de 90 de zile de la
inregistrarea contractului.

2.Comisia se va intruni de regula trimestria.1, sau se poate intruni la eeretea


oridlruia dintre membrii sai, precum si la solicitarea de mediere formulata de catre
beneficiarii eontractului colectiv de munea la nivel de ramura indiferent daca
aeeasta solicitare este formulata de patronate sau de sindieate .

3.Comisia se intruneste in maximum 15 zile calendaristice de la formularea


solicitarii de mediere si va adopta hotarari valabile prin consens, in prezenta a eel

~~, 49

4 _.\j~~;~'f! ...- ~ .~
52 33
K 73 10
EA 40 30, 41
DN 36 11,12,13,14
I 60 10,22,23,24,30
:- 61 10
63 12
-
ANEXA NR. 2

~J
REGULAMENT

de organizare si func!ionare a Comisiei Paritare

Comisia paritara isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile art.l0 si


art. 151 din prezentul Contract colectiv de munca pe ramura Chimie - Petrochimie.

1.Comisia pari tara si de mediere amiabila a conflictelor, denumita in continuare-


Comisia - va fi compusa din 4 reprezentanp. ai parp.lor semnatare ale contractului
colectiv de munca la nivel de ramura.
Membrii comisiei sunt precizap. in Anexa nr. 2 la contractul colectiv de munca, ea
putand fi completata, dupa caz, cu juri§ti sau economi§ti care vor avea rol
consultativ.
v Componenta Comisiei poate fi modificata in urma recensamantului organizat de
partile semnatare in baza Fisei din Anexa nr. 3 in termen de 90 de zile de la
mregistrarea contractului.

2.Comisia se va intruni de regula trimestrial, sau se poate intruni la cererea


oricaruia dintre membrii sai, precum si la solicitarea de mediere formulata de catre
beneficiarii contractului colectiv de munca la nivel de ramura indiferent daca
aceasta solicitare este formulata de patronate sau de sindicate .

3.Comisia se intruneste in maximum 15 zile calendaristice de la formularea


solicitarii de mediere si va adopta hotarari valabile prin consens, in prezenta a cel

48

/ ~/"

.!: ~!io'd;.~ .. ..........


putin 2/3 dintre membrii partilor semnatare ale contractului colectiv de munca la
nivel de ramura.

4.Comisia va fi prezidata prin rotatie de cate un reprezentant al fiedirei parti,


desemnat prin consens in sedinta respectiva.

, 5.Hotararile de mediere amiabila adoptate potrivit prezentului regulament au

-
""""-
putere obligatorie pentru partile contractante, neexcluzand insa procedurile legale
contencioase.

6.Comisia este Imputernicita sa formuleze interpretari ale prevederilor


contractului colectiv de munca in functie de conditiile concrete, de probele
administrate de parti, in acela~i timp comisia va putea la solicitarea partilor sa
exercite si medierea pentru rezolvarea amiabila a conflictelor de munca, utilizand
v in acest scop procedurile de interpretare, negociere, dialog si consiliere. Aceste
proceduri vor avea urmatoarea succesiune :

6(1).Medierea va avea loc la cererea oricarei parti interesate, ea constituind 0


forma mediata consensual a dialogului social bipartit si neexcluzand utilizarea
altor proceduri contencioase.

6(2).Membrii Comisiei Paritare la nivelul ramurii lndustriei Chimice si


Petrochimie Impreuna cu alte persoane avand pregatire juridica sau economica,
desemnate de reprezentantii F.S.L.C.P., Federatiei « LAZAR EDELEANU» si
"FEP ACHIM", vor fi inscrisi pe 0 lista ce va fi anexa a contractului colectiv de
munca la nivel de ramura.

G 6(3).In cazul in care angajatorul sau sindicatul dintr-o societate comerciala, vor
hotara sa utilizeze medierea amiabila, vor alege din lista persoanele care urmeaza
sa efectueze derularea procedurii consensuale.

6(4). Aceasta operatiune fiind realizata in temeiul unei intelegeri a partilor nu


contravine si nici nu se substituie procedurii de arbitraj prevazuta de Legea nr.
168/1999.

6(5). Medierea se va realiza fie la sediul societatii comerciale, fie la sediul


F.S.L.C.P., Federatiei «LAZAR EDELEANU» sau "FEPACHIM", a~a cum partile
vor convenl.

·
~e.h c£r1
~,
ffi:..,j,!%;;j~"--""" ~". ~ ".~ "",.~
Partea care solicita medierea va conveni cu Comisia de mediere modalitatea
de realizare a platii intregii proceduri de mediere fiedirei dintre parti, urmand sa
suporte totalitatea acestor costuri in functie de solicitarea facuta.

6(6). Mediatorii ale~i vor desemna din randullor un pre~edinte care sa conduca
lucrarile de mediere amiabila.
- ,
- 6(7). Partile isi vor prezenta pe rand argumentatia, insotita de probele la care fac
referire si vor incerca cu buna credinta sa prezinte si solutii menite in opinia lor sa
solutioneze conflictul ivit prin proceduri amiabile.

6(8). Mediatorii vor studia intregul probatoriu, vor putea pune intrebari partilor si
vor incerca impreuna cu acestea sa identifice solutia optima pentru rezolvarea
conflictului pe cale amiabila.
v
6(9). Inca de la inceputul medierii, mediatorii vor incunostiinta partile ca aceasta
procedura este una consensuala, care vizeaza stingerea sau evitarea unui conflict
pe cale amiabila si ca rezultatele medierii se pot concretiza doar in cazul unei astfel
de solutii.
,

6(10). Procesul verbal de mediere care se redacteaza si se semneaza de parti in


aceia~i zi cu efectuarea acestei proceduri, poate sa constituie 0 proba in
circumstantiere in cazul in care se vor utiliza proceduri contencioase.
, ~.-
.

6(11). Procesul verbal de mediere va fi redactat si semnat intr-un numar de


exemplare egal cu numarul membrilor prezenti ai comisiei, plus 1.
,
7.SecretariatuI Comisiei va fi asigurat de angajator. Toate lucrarile Comisiei sUor
fi consemnate olograf, fiind pastrate si arhivate de catre Comisie.

8. La cererea patronatelor sau a sindicatelor, Comisia poate verifica masura in care


c1auzele contractelor colective la nivel de unitate sunt in concordanta cu
prevederile contractului colectiv de munca la nivel de ramura.

I
Jhr'.

. ,_;'t}>.'!j;;'i;>~L."~.~ ';,..o~
,_,_"'".;:,
MEMBRII COMISIEI PARITARE

Din partea Federatiei Patronale :

-- 1. loan Cezar CORACI


- 2. Marcel DIACONU

3. Amelia POPESCU

4. Daniela COSMOIU
~
Din partea Federatiilor Sindicale:

1. Achille Costin DUTU

2. Petre Tancau

3. Ovidiu POPESCU

4. Octavian CIOBANU

~~;"

... .t: ~.,;,:",,,,,,,,,,,",,,,,,~,,~,_,,,,,,",">-~,;,~'-"""kM;\-,,"~'~