Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa PD 2

FIŞELE DISCIPLINELOR DIN ANUL I

USAMVB TIMIŞOARA
Facultatea de Agricultură
Specializarea: Protecţia plantelor Aprobat,
Decan
Prof. dr. ing Paul PÂRŞAN

FIŞA DISCIPLINEI
Denumire: Biofizică
Codul disciplinei: AG.PP.01.F.01
Titular curs: Şef lucr. COZMA ANTOANELA
Titular lucrări practice: Şef lucr. COZMA ANTOANELA
Ciclul: I. Licenţă
Anul : I ; Semestrul : I
Nr. credite: 2
Domeniul: Agronomie
Specializarea: Protecţia plantelor
Tip disciplină: obligatorie
Categoria formativă: fundamentală

Obiective Cursul de Biofizică a urmărit definirea noţiunilor fundamentale


din cadrul domeniilor de bază ale biofizicii prin parcurgerea teoriei de
biofizică generală şi aplicarea lor în biologie.
Biofizica este o ramură a fizicii care studiază fenomenele fizice
din cadrul sistemelor vii, cu ajutorul metodelor, principiilor şi legilor fizicii.
Cursul de Biofizică cuprinde elemente de biofizică moleculară,
noţiuni de biofizică celulară, membrane biologice şi fenomene de
transport prin membrane, notiuni de bioacustică, biofizica radiaţiilor
respectiv influenţa factorilor fizici asupra organismelor vii. Principalele
obiective sunt :
-studiul şi inţelegerea unor procese biologice pe baza legilor
fizicii;
-studiul stucturii şi proprietăţilor fizice-chimice ale materiei vii ,
-cunoaşterea si insuşirea principalelor fenomene si mărimi ale
biofizicii;
-studiul fenomenelor fizice (mecanice, termice, electrice, optice)
implicate în funcţionarea sistemelor vii;
-studierea acţiunii factorilor fizici ai mediului asupra sistemelor biologice.
Cursul urmăreşte dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor
de bază pentru înţelegerea ulterioară a proceselor şi fenomenelor
studiate la alte discipline predate în facultate (chimia anorganică,
biochimie, microbiologie etc.).
Lucrările practice efectuate urmăresc materia predată la curs
având drept scop asimilarea şi înţelegerea cunoştinţelor predate,
acomodarea cu aparatele de măsură şi control din laborator, învăţarea
mânuirii lor, cât şi a notării datelor rezultate în urma experimentării, şi nu
în ultimul rând asimilarea modului de prelucrare a datelor, întocmirea
tabelelor, efectuarea calculelor, întocmirea şi analizarea graficelor,
efectuarea calculului erorilor, interpretare.
Lucrările practice au ca scop însuşirea metodelor şi tehnicilor
fizice folosite în studiul sistemelor biologice.
Competenţe Disciplina de BIOFIZICĂ, predată în anul întâi de studiu, pe
cognitive parcursul primului semestru, cu formă de predare curs şi laborator, are
următoarele competenţe:
dobândirea noţiunilor fundamentale (de bază) din diferite
domenii ale biofizicii;
însuşirea unor noţiuni referitoare la structura şi proprietăţile
fizice ale materiei vii la nivel atomic, molecular, macromolecular;
înţelegerea fenomenelor fizice (mecanice, termice, electrice,
optice) implicate în funcţionarea sistemelor biologice,
înţelegerea şi aprofundarea principalelor fenomene biofizice
(fenomene moleculare de suprafaţă, de transport de substanţă,
bioelectrice) etc;
învăţarea mânuirii aparatelor de măsură şi descifrarea
diferitelor scale de gradare a instrumentelor de laborator;
Competenţe Asimilarea modului de executare a diferitelor măsurători,
profesionale inclusiv luarea în considerare a factorilor de mediu care pot influenţa
(specialitate) valoarea măsurătorilor;
Asimilarea modului de întocmire a tabelelor, de notare ordonată şi de
prelucrare a datelor, întocmirea graficelor, efectuarea calculului erorilor
şi interpretarea rezultatelor obţinute.

Numărul orelor de activităţi


Studiu
Total ore; din care: Curs Lucrări practice Proiect
individual
84 28 28 - 6

Discipline anterioare Obligatorii Matematica, Chimia


solicitate Recomandate Fizica, Biologie

Conţinutul cursului Ore


Cap. I. Cap. I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 2
Definiţia si obiectul biofizicii. Repere istorice. Diviziunile biofizicii. Metode de
cercetare folosite în fizică şi biofizică. Tehnicile utilizate în cercetarea biofizică.
Cap. II. ELEMENTE DE BIOFIZICĂ MOLECULARĂ 4
Stările de agregare ale materiei. Starea gazoasă. Legea lui Dalton pentru un
amestec de gaze. Solvirea gazelor în lichide. Legile Henry-Dalton. Starea
lichidă. Apa.Structura moleculei de apă în cele trei stări de agregare.
Anomaliile proprietăţilor fizice ale apei. Starea apei în sistemele biologice.
Conţinutul de apă al organismelor şi ţesuturilor. Rolul biologic al apei.
Cap. III. Cap. IV. ELEMENTE DE MECANICĂ A FLUIDELOR
Hidrostatica. Presiunea într-un fluid. Principiul lui Arhimede.Fenomene 4
moleculare de suprafaţă. Fenomenul de tensiune superficială. Formarea
meniscurilor. Presiunea suplimentară. Legea lui Laplace. Fenomene de
capilaritate. Adsorbţia.
Hidrodinamica. Ecuaţia de continuitate. Ecuaţia lui Bernoulli. Fenomene de
transport în lichide. Curgerea lichidelor reale. Vâscozitatea. Legea lui
Poiseuille. Legea lui Stokes. Numărul lui Reynolds.
Cap. IV.FENOMENE MOLECULARE DE TRANSPORT DE
SUBSTANTA. 4
Difuziunea moleculară. Legile lui Fick. Difuziunea printr-o membrana
selectiva.
Rolul fenomenului de difuzie in lumea vie. Osmoza.Presiunea osmotica.
Legile presiunii osmotice. Aplicaţii ale osmozei în biologie.
Cap. V. ELEMENTE DE BIOFIZICĂ CELULARĂ
Membrane biologice, categorii de membrane celulare. Compoziţia chimică 4
a membranelor celulare. Arhitectura membranelor celulare. Permeabilitatea
membranei celulare. Transportul pasiv. Transportul facilitat. Transportul
activ.
Cap. VI. INFLUENŢA FACTORILOR FIZICI ASUPRA SISTEMELOR VII
Acţiunea factorilor mecanici asupra sistemelor vii. nfluenţa temperaturii 4
asupra sistemelor vii. Acţiunea factorilor acustici asupra sistemelor vii.
Elemente de fizica ultrasunetelor. Producereaultrasunetelor. EfecteleUS.
Diagnosticul cu ultrasunete.Acţiune câmpurilor magnetice asupra sistemelor
vii. Acţiunea câmpurilor electrice asupra sistemelor vii. Efectele biologice
produse de curenţii continui.
Cap. VII. Cap. VIII. ELEMENTE DE BIOFIZICĂ A RADIAŢIILOR Noţiuni
generale. Mărimi caracteristice undei. Acţiunea biologică a radiaţiilor 8
electromagnetice şi corpusculare. Bazele biofizice ale interacţiunii radiaţiilor
electromagnetice. Acţiunea radiaţiilor neionizante asupra sistemelor biologice.
Acţiunea biologică a radiaţiilor de lumină vizibilă . Acţiunea biologică a
radiaţiilor infraroşii (IR) Acţiunea biologică a radiaţiilor ultraviolete (UV) .
Acţiunea radiaţiilor cosmice asupra sistemelor vii. Acţiunea radiaţiilor ionizante
asupra sistemelor biologice. Radiaţii ionizante. Unităţi de măsură utilizate în
radiobiologie. Acţiunea radiaţiilor ionizante asupra biosului. Interacţiunea
radiaţiilor  cu materia. Acţiunea radiaţiilor ionizante la nivel molecular.
Acţiunea radiaţiilor ionizante asupra celulei. Acţiunea biologică a radiaţiilor
ionizante asupra organismului
Total ore curs 28
Tematica lucrărilor practice Ore
1. Reguli de protecţia muncii în laboratorul de fizică 2
2. Mărimi fizice şi sisteme de unităţi de măsură. 2
3. Noţiuni de calcul al erorilor 2
4. Exemplu concret. Aplicatii. 2
5. Metode de determinare a densităţii lichidelor şi solidelor 2
6.Determinarea coeficientului de tensiune superficială cu ajutorul 2
stalagmometrului
7. Determinarea coeficientului de vâscozitate dinamică cu vâscozimetrul 2
Hoppler
8. Determinarea căldurii specifice la solide prin metoda calorimetrică 2
9. Test de verificare.Probleme biofizica 2
10. Determinarea indicelui de refracţie al lichidelor cu ajutorul 2
refractrometrului Abbe
11.Trasarea diagramei polare cu ajutorul luxmetrului 2
12 Determinarea concentraţiei unei soluţii de zahăr cu ajutorul 2
polarimetrului.
13.Determinarea concentraţiei unei soluţii colorate cu ajutorul 2
fotocolorimetrului.
14. Recapitulare. Colocviu final de laborator. 2
Total ore lucrări practice 28

1.Bunget Ion şi alţii – Compendiu de FIZICĂ, Ed.Şt.şi En.,


Bucureşti,1988
Bibliografie 2.Liana Şandru – FIZICĂ, Ed. Did.si Ped,Bucureşti, 1994
3.Traian I.Creţu- Fizică - Curs Universitar, Ed.Tehnică, Bucureşti,
1996
4.Tania Ristoiu, E.Culea - Fizică-Curs Universitar, Univ.Tehnica Cluj-
Napoca, 1995
5.Emil Hanga – Fizica, Univ.Tehnica Cluj-Napoca, 1995
6.Elena Dragomirescu, Enache Liviu- BIOFIZICĂ, Ed.Did.şi Ped.,1993
7. D.G.Mărgineanu, M.I. Isac, C.Tarba - Biofizică, Ed. Did.şi Ped., 1980
8. Nagy I.Iosif - Curs de Biofizică medicală, Ed.Eurobit, Timişoara,
2005
9. Nagy I.Iosif- Curs de Fizică farmaceutică, Ed. Eurobit, 2000
10.Letiţia Stana - Biofizică, Ed.Mirton, Timişoara, 2006
11.LetiţiaStana-Tehnici utilizate în biofizică,Ed.Mirton,Timişoara,
2004
Spaţii de
învăţământ şi Amfiteatru, Sala Fizică si Biofizică
cercetare
Lista
materialelor
Cărţi, Reviste de Specialitate, Stalagmometru, Vascozimetru,
didactice şi de
Calorimetru, Microscoape, Polarimetru, Refractometru, Luxmetru,
cercetare
Fotocolorimetru, Centrifugi, Agitatoare, Internet.
existente în
laboratoare

Forma de evaluare: Examen (scris şi/sau oral) colocviu, verificare pe 100%


parcurs
Examen 75
Stabilirea Teste intermediare curs -
notei finale Teste intermediare lucrări practice -
(%) Referate bibliografice 10
Examen lucrări practice 15
Susţinere proiect -

Coordonator de disciplină: Întocmit


Sef lucr. Antoanela Cozma

Avizat
Director de departament,

S-ar putea să vă placă și