Sunteți pe pagina 1din 5

coMpANrA NATIoNALA nn cAI FERATE,cFR' - s.A.

RegistrulComerfului J/40/9774/1998, CUI : RO I1054529 ffi


SRENISOqm:Zm
Bd. Dinicu Golescunr.38,sectorl, Bucuregti,RomAnia CedftcrtSMCNi 3|n
www.cfr.ro;e-mail:OfficeCFR@cfr.ro; codpogtal:010873 sR EN tSOl4nAZnS
Certificat SMM Nn 114
Tel.:02131924 00; Fax:02131924 0l:Tel CFR:122001
F1
DIRECTIA RESURSEUMANE Tel:(021)3192490 Fax:(021)3192491
SERVICruL PREGATIREAPERSONALULUI,RELATII SOCIALE
Nr.rsl2ulJd
tK%.zorg
lfqf 4n, bgL/oQ,o*.nnlJ
Cdtre:

FEDERATIA NATIONALA DRT'M DE FIER


FEDERATIA NATIONALA FEROVIANA UI$CARE COMERCIAL VAGOANE
ALIANTA FEDERATIILOR TEHNICE FEROVIARE

Referitor:.ProiectulPlanuluideformareprofesionald CNCF*CFR"-SApeanul2019;
a personalului

Avdnd in vedereprevederile art.44 din Contractul Colectiv de Muncd in vigoare, vd


supunemspre consultareqi punct de vedereProiectul Planului de formare profesionali a
personalului CNCF CFR-SA pe anul 2019, inregistrat sub nr.15/212092 120.06.20t9,
anexatin copie.
Dupd exprimarea punctului dvs. de vedere vom supune conducerii companiei
aprobareaPlanului de formare profesionald a salarialilor CNCF CFR-SA pe anul 2019 ce
va deveni anexdla Contractul Colectiv de Munc6.
Dacd in termen de7 zile de la dataprimirii prezenteisolicitdri nu vd exprimali punctul
de vedereasupraacestuiproiect, considerim ca nu avefi obiec{ii in ceeace privegtestructura
acestuia$i, pe cale de consecinfd,proiectul transmis spre consultarepoate sa devin6, dupd
aprobarea conducerii companiei, PLAI\IUL DE FORMARE PROFESIONALA A
PERSONALULUI CNCF 'CFR"-SA PE ANUL 2019 in conformitate cu prevederile
art.44din CCM in vigoare.

DIRBCTOR G
Constantin; f-.v-,
Ii
ir)lI i
;,1ir / .

DrRECrdt ry.'..
n;. ,./.
atexanffiffiAcHE

SefServiciu
Florin ROTARU
i\
\-.|-._
Red: Am-Mria CHIRIBE$
Nr. q.l,
Data;21.06.2019
E.U0l9\PEP20f9\l_Edw sindiqte.dc

6',
DIRECTIARESURSEUMANE
SERVICIULPREGATIREAPERSONALULUI,RELATII SOCIALE
Nr.15tz t,JO?e /"?pr,6r6
.zotr

APR
DIRECTOR
Consta

DE ACORD
DIRECTORFINANCIAR
SorinaBAICU

NOTA

Subiectul: Proiectul Planului de formare profesionalda personalului CNCF ,,CFR"- SA pe anul2019

in conformitatecu prevederileart.l95(2)din Legeanr.53/2003-Codulmunciicu modificlrile 9i completbrile


ulterioare$ art.44din ContractulColectiv de Munci nr.l78l07.06.2019 incheiatintre CFR-SA gi organizaliile
sindicalereprezentativela nivel de sectorde activitate,s-a intocmit prezentulProiect al Planului de formare
profesionaldpe anul 2019.
Strategiaformdrii profesionalea CNCF " CFR'-SA in anul 2019 se va axa pe activitateade verificare
profesionallperiodici gi pregatireaprin cursuride calificareqi perfec(ionare, activitifi carese vor desfbquraprin
CENAFER qi prin alli furnizori de formare profesionali.
in conformitatecu prevederileOG nr. 5812004 gi a HG nr.166312004, CENAFERestedesemnat ca organism
nafional specializat al Ministerului Transporturilorsd asigure formarea-calificarea gi verificareaprofesional[
periodici a personaluluicareefectueazlactiviti{i specificedesfdqur[riitransportuluiferoviarin condifiide siguranfd
a circulafiei,securitatea transporturilorgi calitatea serviciilorferoviare.
in acestsens,pentruefectuareaverificdrii profesionaleperiodicein anul 2019 se incheieun contractde
prestdriserviciicu CENAFERin valoarede aproximativ400.000lei pentrucertificareacompetenfelor profesionale
a unui numlr de aproximativ4.500salariati.
Avdndin vederesumade 2.200.000lei alocati pentrucursuriledecalificare-perfecfionare, pentruincadrarea
in BVC pentruformareprofesionald in 2019vor fi efectuatecu prioritateacelecursuriimpusedelegislaliain vigoare,
dinffe caremen{ionim :
. OMTI nr. 815/2010privind implementareagi dezvoltareasistemului de men{inerea competenfelor
profesionalepentrupersonalulcu responsabilitnfi in siguranfacirculaliei;
o Ordin ISCIR nr. 130/2011pentruaprobareaMetodologieiprivind autorizareaoperatoruluiresponsabilcu
supravegherea gi verificareatehnicda instala{iilor/echipamentelor din domeniulISCIR - operatorRSVTI;
o OrdinMDRT nr. 14961201I pentruaprobarea Proceduriide autorizarea diriginfilor de santier;
o Lege nr.30712006 privind apbrareaimpotriva incendiilor,cu modificdrileqi completirileulterioare;
o Legew.31912006securitiiliiqi sindt{ii in munc[;
o HG w. 1425/2006pentruaprobarea Normelormetodologicede aplicarea prevederilorLegii securitdliiqi
sdnitifii in munc[ w.31912006,cu modificirile gi completErileulterioare;
r Legenr. 481/2004privind protecfiacivil[, republicatd,cu modificirile gi completirileulterioare;
o Legenr.672/2002privind auditulpublic intem,cu modificirile qi completirileulterioare;
. SR EN ISO 17025:2005- Cerinfegeneralepentrucompetenta laboratoarelor deincercdri9i etaloniri ;
-
o SREN ISO 14001:( 2015) Sistemede management demediu.Cerin{ecu ghidde utilizare;
o SREN ISO 9001: ( 2015) - Sistemede management al calit{ii. Cerin{e
Ca urmarea centalizilrii solicitdrilor transmisede sucursaleleregionaleCF qi direcfiile din centralul
companiei,necesarul de formareprofesionalapentruanul2019cumuleazS, la aceast[dati, un total de 5395 salariali,
rcpartizatliastfel :
a) Necesarul total de formare profesionali prin cursuri impuse de legisla{ia in vigoare este de 516 salariati:
IOTA Centra SRCF SRCF SRCF SRCF SRCF SRCF SRCF SRCF
L I I 2 J 4 5 6 I
Acreditare laboratoare de
incercarVetalonari/metroloeie
40 t9 6 ) 6 2 2
Audit si controlintern,audit
proiecte l3 9 4
MetodologiaInstruirii
Adultului 124 2l 26 7 l0 l6 20 ll l3
Operator RSVTI/RSL-IR/
ISCIR
t6 4 t2
Perfectionare la2 ani t74 24 56 l8 6 t7 37 9
SSM,AII,SU,acordare
primul aiutor t49 35 ) 4l 9 35 J t2 9
Total a) 516 63 54 88 66 30 68 66 50 3l
b) Necesarultotal de formareprofesional[prin cursuride calificareestede 2137salariali:
Program calificare TOTAL Bucuresti Craiova Iimisoara Clui Brasov Iasi Galafi Constanta
Operator circulatie )t l0 5 t0 ) 4 a
J

IDM 186 30 20 l0 l0 35 20 4l 20
Revizor ACE (scurt) l0 l0
Acar 85 30 ) 20 30
ElectromecanicSCB 162 46 37 r9 14 t5 t9 t2
MontatorSCB 139 6 ll 30 24 l5 21 22 l0
Revizor tehnic vasoane J I 2
Revizor cale si ouncte oericuloase 622 76 45 135 62 60 145 23 76
$ef echipd intrefinere cale l6l l7 26 20 27 25 l5 22 9
Sef manew6 2 2
Sefechipd LA 19 2 6 5 2 J

Seftren 2 2
Picher 90 4 JJ 20 6 20 4 3
MeseriasintretinereLA J 2
Mesenas intretinere cale 256 60 36 l5 54 40 46 5
MacaraeiuUAM 4 4
Macaragiu pod rulant I
Macaragiu aa
JJ t4 I l6 2
Macaragiu tren interventie 4 a
z 2
Mecanic locomotivi t12 8 24 50 30
Mecanic locomotivd (din MMGC/ MDP) r57 9 5l 30 t2 t0 J 32 l0
Strung4r I
Manewant vagoane 4 4
Motostivuitor/Stivuitorist 6 4 2
Conducatortren macara./aiutor 29 J J J 4 6 J
Sudor 9 5 4
Total b) 2137 320 319 291 294 288 218 222 185

c) Necesarultotal de perfecfionatprin alte cursuri estede 2742 salariatt:


Proeramformareorofesionald TOTAL Central Bucuregti Craiova Timisoara Clui Brasov Iasi Galati Constanta
Perfectionare domeniul linii 153 l5 40 t5 f 20
SefDistrict Linii 194 ) 36 50 25 35 34 9
SefDistrict Poduri 13 2 2 7 I
SefDistrict ExploatareUtilaie 2l 6 6 6 2
SefDistrict SCB 45 l0 l1 7 4 J J

Sefsatie - studiimedii l8 6 4 J 5
Sefstatie- studii superioare l8 f 6 2 I 2 2
ADlicatieIRIS 3l I 30
Arhivare J
t
J

Analiza si planificare lucrari/ Analiza


J J
;ost-beneficiu
hj

tr
Auditor internat siGmutui inG@t--
calitatemediu$i securitateocupationah 26 5 I2 7 2
*
meglu 4
Auditul proiectelorde infrastructurt 4
Auditulsistemului de luarea deciziilor/ 30 27 J
Managementorganizational
Comunicareorganizalionall/Relatiicu
publicuVComunicarein afaceri t4 6 8
Conducatorauto
ir Lonsliler substanlepericuloase:
F]
identificarea gi clasificarea substantelor l0 2 8
ontracte FIDIC, derulare contracte r02 48 t7 t4 t4 2
Curspracticpentrudevizede lucrari in
:onstructiisi instalatii 6 6
CursuriIT 141 42 ) 2 36 7 2 38 ) 4
Dezvoltare/implementar-si sGmconEi-
intem managerial 201 63 t4 28 28 7 30
J
28
Dirigintede santier-cai ferate,calitate
sigurantain constructii 9 4 I 4
Domeniulachizitiipublice 251 82 22 l9 58 l3 24 24 a
z

Domeniuladministrativ,stocuri,
inventariere, logistica ll l0 I
-
)omeniul economic,frnanciar.
;ontabilitate,comercial,CFG,fi
scalitate 253 129 10 l8 9 20 20 32 l0 )
)omeniuljuridic si RU 195 96 10 48 7 t9 l5
)omeniulpublical statuluisi al U.A.T./
,alorificare,inchiriere.erc 48 48
lvaluare riscuri transporturi feroviare/
nteroperabilitateasistemului feroviar 32 J 22 7
Evaluator de risc la incendir-r/la
securitatafizica 3l J J l0 I t4
EVatuatorlmoblhaxe, terenuri. cadastru.
perfectionareexproprieri 7
7
Dvalua[or prolecte UE,expert accesare
fonduri europene, implementare proiecte 65 43 8 l3
europene,audiful fondurilor euroDene
Expert devize gi mdsuratori in constructii 23 t7 4 2
Fonduri externe/achizifii contracte,
managementtehnic, fmanciar l8 l8
Frauda internV eticl qi integritate/
implmentarea Strategiei Anticoruptie 49 49
Suvernanlacorporativia institutiilor
rublice 2l 2l
lmplementare SistemISO45001:201g 9 9
LeadershiplEvaluareaperformanletor
organizafieilManagementperformantei t2 t2
Limbi ltraine/ limbai tehnicenslezI 62 5
I5
4 2
Managementrisc 164 t7 47 10 2 35 28 ll t4
Management siguran{aferoviare 45 t2 ) 20 8
Managementcalitate/mediu l19 6 66 )s
J 4 l5
Management mediu,deqeuri 6l t2 20 4 l5 6 J
Managementsigurantacirculatiei 4 4
Managementul contractelor.Elaboraresi
urmErirecontracte 25 l8 7
Managementul investigiilor/Investitii
publice/Legislatie
investitionald 4 2 2
Managemenrulsltuallllor de urgenli/
sigwanfei l3 J l0
Managementul, gestionarea,
administrarea
partimoniuluipublic/ 23 t7 4 2
Manqgementul activelorimobilizate
Managerde proiect 60 22 4 5 6 9 l0 2 2
Managersecuritate,evaluatorde risc la
8 5
securitateafizici
Manager/evaluatorenergetic/Autorizare
4 J
ANRE, Audit enereetic/Electrician
Normare I
Operator toaletare arbori 6 6
Protecliadatelorcu c:racterpersonal
(GDPR) l9 9 l0
Protec{ieinformaliilorclasificate/ n
Protectieciviltr/ Inspectoride prot.civili l3 J 2
Tehnicipsihologicepentrucontrolul
comportamentului qi dezvoltarea I I
potenfialuluiuman
Tranziliasistemelorde management ISO
9001si ISO 14001la versiuniledin 2015 24 24
UtilizaresistemSEAP/SICAP 7 5 2
Total c) 2742 908 225 168 393 276 266 269 r36 101

Total a)+b)+c) 5395 971 599 575 750 600 622 553 408 317

Jin6nd cont de eventualele modificlri ce pot sA apar6 in structura organizatoricS, necesarul de


personal prevAzut pentru perfecfionare poate suferi modificiri, astfel incdt, in limita disponibilitSlilor
financiare, se vor putea desfrgura cursuri de perfecfionare conform prioritiifilor stabilite gi aprobate de
conducereacompaniei, pebazapropunerilor sucwsalelor regionale CF si direcfiilor de specialitate.
Avdnd in vedere cele precizateovd rugAm sE aprobafi Proiectul Planului deformare profesionald
pentru anul 2019 precum qi transmiterea acestuia pentru consultare federafiilor sindicale, urm6nd ca
dupi aceasti consultare sd vd supunem aprobdrii, in temeiul art.44 din Contractul Colectiv de Muncd
nr. 178/07.06.2019 incheiat intre CFR - SA gi organizafiile sindicale reprezentativela nivel de sector de
activitate, Planul de formare profesionald a salariafilor CNCF ,,CFR" - SA pe anul 2019.

Dir.Gen.Adj;, ploatmep Dir.Gen.Adj.Tehnic Dir.Gen.Adj.Investilii Dir.Gen.Adj.Guvernanf


6
,l Mariaq,Marius
\> Vi RTU i TraianPREOTEASA
cHl4ER
f' ,')
\,
tl
(,4
v F rh.
I y'
\)l_ .

Revizor General RGSC


Radu RIzvan
ALEXANDRESCU

$ef serviciuPPRS
Florin ROTARU
{l ti
&>x,*_

Redactat Ana cHrRrBE$


dr