Sunteți pe pagina 1din 5

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2020
Chișinău

Pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1020/2011


cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare
------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1020/2011 cu privire la tarifele


pentru serviciile medico-sanitare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012,
nr. 7-12, art. 25), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) la capitolul B „SERVICII MEDICALE DE PROFIL GENERAL”:


a) pozițiile 768.1 și 768.2 vor avea următorul cuprins:
Ședință de hemodializă (HD) cu determinarea 1
„768.1. 1995
eficacității în timp real ședință
Ședință de hemodiafiltrare (HDF) cu determinarea 1
768.2. 2195”;
eficacității în timp real ședință
b) după poziția 1841.33.6 se introduc următoarele poziții:
„1841.33.7. Determinarea anticorpilor anti-SARS-CoV-2 IgM 1 analiză
293
prin metoda ELISA
1841.33.8. Determinarea anticorpilor anti-SARS-CoV-2 IgG 1 analiză
293”;
prin metoda ELISA
c) după poziția 1862.11 se introduce următoarea poziție:
Determinarea calitativă a ARN virusului SARS- 1
„1862.12. 755”;
CoV-2 prin metoda PCR în regim Real Time analiză
d) poziția 2093 va avea următorul cuprins:
Investigația citopatologică (Pap-test convențional) a
„2093. frotiului cervico-vaginal, inclusiv în screening 1 caz 62”;
cervico-vaginal

2) la capitolul C „SERVICII MEDICALE ACORDATE ÎN STAȚIONAR”:


a) pozițiile 2687, 2688 și 3654.9 se exclud:

Y:\006\ANUL 2020\HOTĂRÎRI\11276\11276-redactat-ro.docx
2

b) poziția 3654.10 va avea următorul cuprins:


„3654.10. Transplant de cornee, fără costul corneei Caz tratat 21889”;

c) după poziția 3654.11 se introduc următoarele poziții:


Transplant de membrană amniotică pe
„3654.12. suprafața oculară, fără costul grefei din Caz tratat 17630
amnion
3654.13. Transplant de scleră, fără costul sclerei Caz tratat 21889”.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Prim-ministru ION CHICU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor Serghei PUȘCUȚA

Ministrul sănătății,
muncii și protecției sociale Viorica Dumbrăveanu

Y:\006\ANUL 2020\HOTĂRÎRI\11276\11276-redactat-ro.docx