Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Data: 13.05.2020
Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic ”Ion Ghica”
Disciplina: Marketing
Clasa: a X-a
Nr. de elevi: prezenţi , absenţi
Cadrul didactic/ Studentul asistat: Dincă Sînziana Cristina
Facultatea: Specializarea:

Fişă de observare a lecţiei

Unitatea de învăţare: Marketing


Tema lecţiei: Evaluarea factorilor externi ai agentului economic- Micromediul întreprinderii
Tipul lecţiei: Lecţia de comunicare/însuşire de noi cunoştinţe

Cunoștințe
8.1.12. Prezentarea conceptului şi elementelor definitorii ale mediului de marketing al agentului
economic
8.1.13. Descrierea componentelor micromediului şi macromediului

Abilități
8.2.14. Analizarea componentelor micromediului şi macromediului, reflectând critic şi creativ
asupra influenţelor exercitate de mediul extern

Obiective operaţionale :
O1: să prezinte conceptul şi elementele definitorii ale mediului de marketing al agentului
economic
O2: să analizeze componentele micromediului
O3: să reflecte critic și creativ asupra influențelor pe care mediul extern le are asupra firmei

Strategia didactică:
a) Metode de comunicare
 Expozitive: descrierea, explicaţia, expunerea
 Conversative: conversaţia euristică, discuția
b) Metode de explorare
 Observarea
c) Metode bazate pe acţiune efectivă
 Rezolvarea fișelor de lucru puse la dispoziție

Mijloace de invăţământ: PPT, manual, site-uri Internet


Forme de organizare a activităţii: frontal și individual

Resurse bibliografice:
Suzana Ilie, Cristina Tanislav, Cătălina Postovei, “Marketingul Afacerilor cls a XI-a”, Ed.
Oscar Print, 2016, București

Durata lecţiei: 50 min

Desfăşurarea lecţiei

Evenimentele lecţiei Observaţii şi interpretări


Momentul Profesorul verifică conexiunea elevilor.
organizatoric

Reactualizarea Profesorul solicită tema elevilor adresând întrebări pe baza acesteia.


cunoștințelor

Captarea atenției Profesorul adresează întrebări cu privire la noțiunile lecției

Anunțarea temei și a Profesorul anunță tema și obiectivele.


obiectivelor

Prezentarea optimă a Profesorul prezintă noile noțiuni cu ajutorul diapozitivelor ppt.


noului conținut și
dirijarea învățării

Fixarea cunoștințelor Profesorul poartă o discuție cu elevii despre informațiile aflate azi și
lămurește în caz ca există neclarități.

Asigurarea Profesorul prezintă tema în care elevii trebuie să rezolve un rebus.


transferului
Cere elevilor păreri și impresii despre ora desfășurată și oferă
Aprecieri și explicații privind tema.
recomandări

CRITERII ANALITICE DE EVALUARE A LECŢIEI

Domeniul Indicatori
I.Interesul pentru 1.Solicitarea din timp a temei şi a informaţiilor de bază;
pregătirea lecţiei 2.Contribuţia personală în proiectarea lecţiei;
3.Preocuparea pentru confecţionarea şi procurarea mijloacelor de învăţământ;
4.Receptivitatea la sfaturi şi recomandări importante;
5.Calitatea documentării metodico-ştiinţifice;
II.Calitatea proiectării 1.Gradul de adecvare a structurii proiectului la tipul lecţiei;
lecţiei 2.Argumentarea unităţii dintre obiective/competențe-conţinut-strategii-evaluare;
3.Capacitatea de a operaţionaliza obiectivele;
III.Managementul 1.Asigurarea condiţiilor materiale şi psihologice necesare începerii lecţiei:
lecţiei - sala, spaţiul de lucru pentru cadre didactice şi elevi/copii;
- echipamente pregătite (în stare de funcţionare);
- auxiliare didactice necesare;
2.Conţinutul lecţiei:
- actualizarea cunoştinţelor necesare înţelegerii şi asimilării noului conţinut;
- caracterul ştiinţific al conţinutului;
- logica şi accesibilitatea conţinutului;
- exemplificarea, argumentarea informaţiilor;
- valorificarea valenţelor formative ale conţinuturilor lecţiei;
- asigurarea caracterului practic-aplicativ al conţinutului:
3.Dirijarea învăţării:
- relaţia obiective-conţinut-metode-mijloace;
- dozarea timpului în raport cu nevoile lecţiei;
- nivelul de dificultate, densitatea sarcinilor şi ritmul de lucru;
- strategii didactice: euristice – algortimice, inductive-deductive etc.;
- raportul dintre activitatea profesorului - elevilor; gradul de angajare a elevilor;
- raportul dintre activitatea frontală, de grup şi individuală;
- valorificarea jocului/a unor elemente de joc;
- promovarea strategiilor interactive: forme, conţinut;
- acordarea suportului necesar elevilor aflaţi în dificultate;
- forme şi conţinuturi ale stimulării elevilor capabili de performanţe înalte;
4.Caracteristici ale comunicării didactice:
- tipuri şi forme de comunicare adaptate la obiectivele şi conţinutul lecţiei;
- frecvenţa, conţinutul şi tipurile de feedback oferit elevilor;
5. Relaţiile educaţionale
- calitatea relaţiilor profesor-elev, profesor-clasă; tactul pedagogic;
- modalităţi de menţinere a disciplinei;
IV.Capacitatea de 1. Forme şi metode de evaluare;
evaluare a elevilor 2. Modalităţi de realizare a evaluării formative;
2.Capacitatea de a evalua şi aprecia obiectiv activitatea şi rezultatele elevilor;
4. Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare la elevi;
V.Capacitatea de 1.Raportarea conştientă, critică la propriul demers didactic;
autoevaluare a propriei 2.Precizarea modalităţilor, variantelor de intervenţie reglatoare.
activităţi