Sunteți pe pagina 1din 6

DATE NECESARE

Masa autovehiculului: m= 1050 kg


Viteza maxima: V1 = 200 km/h = 55.6 m/s
Deceleratie: d= 9.81 m/s2
Fact. corectie mase rot.: k= 1.15
Diametru exterior disc: de = 280 mm = 0.280 m
Diametru interior disc: di = 168 mm = 0.168 m
Disc - neventilat=1; ventilat=2: 2
Unghi la centru placuta: 2α = 45 grade = 0.785 rad
Arie placuta de frana: AP = α(re2-ri2)= 4926.0 mm2 = 0.0049 m2
Suprafata de racire disc: AR = 147780.5 mm2 = 0.148 m2
Aria unei fete a discului: Af = 39408.1 mm2 = 0.039 m2
Grosimea placutei: δP = 14 mm = 0.014 m
Grosimea sup.placutei: δS = 3 mm = 0.003 m
Grosimea discului: L= 15 mm => 0.0075 m (disc neventilat sau suma celor 2 d
Spatiul dintre discuri: 7 mm = 0.07 m (pentru discul ventilat)
Volumul discului: vR = 591122 mm3 = 0.000591122 m3
Repartizare forta de franare puntea fata: 0.602

ENERGIA SI PUTEREA DE FRANARE

Energia de franare
Eb = k m V1^2 / 2 = 1863426 Nm (J)

Puterea medie de franare a automobilului Putere abs. o sg. supraf. fr. fata
Pbmed = k m d V1 / 2 = 329044 Nm/s = 329.0 kW >> p(0) =
Flux de caldura: p"(0) = Pb(0)/Af =
Timpul de franare
ts = V1 / d = 5.66 s = 0.002 h

PUTEREA ABSORBITA DE GARNITURA SI DISC

q"R / q"P = ΣRP / ΣRR = (ρR cR kR / ρP cP kP)^(1/2) = 5.645

Energia de franare relativa absorbita de disc - franare pe durate mici de timp


γ = 1 / (1+(ρR cR kR / ρP cP kP)^(1/2)) = 0.150

Rezistenta termica a discului


ΣRR = 1 / (hR AR) = #DIV/0! hK/Nm

Rezistenta termica a placutei


ΣRP = 1 / (hP AP) + δP / (kP AP) + δS / (kS AP) = #DIV/0! hK/Nm

Energia de franare relativa absorbita de disc - franare continua sau repetata


γ = 1 / (1+ΣRR/ΣRP)= #DIV/0!
ANALIZA SIMPLIFICATA A TEMPERATURII LA O SINGURA OPRIRE

Timpul de penetrare a fluxului de caldura in disc


tb = L2/5a = L2/(5 kR / (ρR cR))= 0.000004 s

Temperatura maxima la suprafata discului


Tmax,L = Ti + (5/18)^(1/2)*p"(0)(ts)^(1/2)/(ρR cR kR)^(1/2) = 282.19 °C

ANALIZA TEMPERATURII LA FRANARE REPETATA

Viteza de la care se franeaza: V1 = 120 km/h = 33.3 m/s


Viteza pana la care se franeaza: V2 = 60 km/h = 16.7 m/s
Deceleratie: d= 3 m/s2
Numar de cicluri de franare: 15
Timp de racire intre cicluri: t = 45 s= 0.0125 h
Timp de franare: tS = ΔV / d = 5.56 s= 0.00154321 h
Puterea medie de franare a automobilului: Pbmed = 30188 Nm/s
Puterea absorbita de un disc ce echipeaza franele fata: p(0) = 32711175 Nm/h
Coeficientul de transfer termic prin convectie al discului: hR = 250799.66 Nm/hKm2

Cresterea medie a temperaturii dupa un ciclu de franare


ΔT = p(0) tS / (ρR cR vR) = 28.20 °C

Temperatura franei dupa ciclul: 5


T(n) = (1-e^(-n*hR*AR*tc/(ρR cR vR))*ΔT)/(1-e^(-hR*AR*tc/(ρR cR vR)) = 111.76

Temperatura franei dupa ultimul ciclu:


T(n) = (1-e^(-n*hR*AR*tc/(ρR cR vR))*ΔT)/(1-e^(-hR*AR*tc/(ρR cR vR)) = 143.12

ANALIZA TEMPERATURII LA FRANARE CONTINUA

Numarul de vane: 48
Grosime aripioara: 3 mm
Lungimea orif.: l = 56 mm = 0.056 m
Aria la intrarea in orif.: Ain = 55.97 mm2 = 0.0000560 m2
Aria medie a sectiunii de curgere: Amed = 81.63 mm2 = 0.000081625 m2
Aria la iesirea din orif.: Aout = 107.28 mm2 = 0.0001073 m2
Perimetru mediu sectiune de curgere: P = 37.32 mm = 0.03732 m
Viteza medie automobil: 30 km/h = 8.33 m/s
Raza de rulare a pneului: rr = 290 mm = 0.29 m
Turatie medie roata: nT = 274.41 rot/min
Densitate aer: ρa = 1.205 kg/m3

Viteza de intrare a aerului in orificiu: Vi = 0,0158*nT*(D2-d2)^0,5 = 0.97 m/s


Viteza de iesire a aerului din orificiu: Vout = Vin (Ain / Aout) = 0.51 m/s
Viteza medie a aerului in orificiu: Vmed = (Vin + Vout) / 2 = 0.74 m/s
Viscozitatea cinematica a aerului: υ = 1.568E-05 m2 /s

Debitul de aer prin orificiile discului


Q = 0,00147*nT*[(D2-d2)*Ain]^0,5 = 0.00067598 m3/s

Diametrul hidraulic: dh = 4*Amed / P = 0.00874834 m


Numarul lui Reynolds: Re = Q*dh/(υ*Amed) = 4620.466432
Numarul lui Prandtl: Pr = 0.713
Conductivitatea termica a aerului: ka = 0.0257 W/mK = 92.52 Nm/hKm

Coeficientul de transfer termic prin convectie, al discului


1) curgere laminara (Re<10000)
hR = 1,86*(Re*Pr*dh/l)^0,33 *(ka/dh) = 178365.76 Nm/hKm2
2) curgere turbulenta (Re>10000)
hR = 0,023*[1+(dh/l)^0,67]*Re^0,8*Pr^0,33*(ka/dh) = 250799.66 Nm/hKm2

Viteza cu care se coboara panta: V1 = 30 km/h = 8.3 m/s


Inclinarea pantei: 6 % => tanα = 0.06 >> α = 3.4
Puterea medie de franare a automobilului: Pbmed = 1886607.2 Nm/h
Puterea absorbita de disc: p(0) = 567868.8 Nm/h
Temperatura franelor la inceputul franarii: Ti = 22 °C

Temperatura franelor dupa o aplicare pe o durata t = 720 s= 0.2


T(t) = [Ti - p(0)/(hR*AR)]*e^((-hR*AR*t)/(ρR*cR*vR))+p(0)/(hR*AR) = 42.41
37.08
Marime Sabot Placuta Disc/Tam Unitate
Densitate - ρ 2034 2595 7228 kg/m3
Caldura specifica - c 1256 1465 419 Nm/kgK
Conductiv.term. - k 4174 4362 174465 Nm/hKm
Difuzivitate ter. - a 0.00163 0.0011 0.0576 m2/h

(disc neventilat sau suma celor 2 discuri pt disc ventilat)


(pentru discul ventilat)

Putere abs. o sg. supraf. fr. fata Putere la inceputul franarii


178275904 Nm/h >> Pb(0) = 356551807.5 Nm/h
p"(0) = Pb(0)/Af = 9047669425 Nm/hm2
°C

°C
h
42.41 °C (daca curgerea este laminara)
37.08 °C (daca curgerea este turbulenta)