Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT

de preluare a datoriei

21.10.2019 mun. Chişinău

„” S.R.L., reprezentată legal de dnul , în calitate de Administrator, care reprezintă interesele


Societăţii în baza Statutului, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu Numărul de
Identificare de Stat – Cod fiscal , denumită în continuare “Debitorul iniţial”, pe de o parte, și

„” S.R.L., reprezentată legal de dnul în calitate de Administrator, care reprezintă interesele


societăţii în baza Statutului, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu Numărul de
Identificare de Stat – Cod fiscal denumită în continuare “Noul debitor”, pe de altă parte, şi,

„SUPRATEN” S.A. reprezentată legal de dnul Nicolae Tricolici, în calitate de Director


General/Administrator, care reprezintă interesele societăţii în baza Statutului, înregistrată la
Camera Înregistrării de Stat cu Numărul de Identificare de Stat – Cod fiscal 1003600005791,
denumit în continuare – ”Creditor”, toate trei numite în continuare “Părţi” şi fiecare separat
“Parte”,

În conformitate cu prevederile art. art. 840 – 848 Cod civil al R.M., au încheiat prezentul
Contract, în continuare “Contract”, convenind asupra următoarelor clauze:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În conformitate cu prezentul „Contract”, „Noul debitor” preia de la „Debitorul iniţial”


datoria de bază a acestuia faţă de „Creditor” în sumă de 259 000,00 (două sute cincizeci și
nouă mii lei, 00 bani) lei, ivită în urma desfășurării relațiilor contractuale în baza
Contractului de vînzare cumpărare №1900 din 05.05.2017 dintre SUPRATEN SA.și .
1.2. Suma menționată în p. 1.1. al prezentului Contract, este scadentă, lichidă și exigibilă la data
încheierii prezentului Contract și va fi achitată de către “Noul debitor” integral pînă la
15.05.2020.
1.3. „Noul debitor” conștientizează și își asumă responsabilitatea de debitor solidar, și înțelege
că în caz de neachitare în termenul prevăzut în pct. 1.2. din prezentul Contract a datoriei
indicate în pct. 1.1. din prezentul Contract, va fi atras în calitate de copîrît pe dosarul 2c-
108/2019, aflat în examinare la judecătoria Strășeni, sediul Central, fără necesitatea de a i se
expedia careva somații, reclamații.

2. PREVEDERI SPECIALE

2.1. Întru asigurarea executării obligaţiunilor contractual menţionate în p. 1.1. al prezentului


„Contract”, „Debitorul iniţial” transmite „Noului debitor” toate actele din care reiese
această obligaţie.
2.2. Odată cu încheierea prezentului „Contract”, „Noul debitor” formează o datorie față de
„Creditor” în sumă de 259 000,00 (două sute cincizeci și nouă mii lei, 00 bani) lei.
2.3. „Creditorul” accept preluarea datoriei menţionate în p. 1.1. al prezentului „Contract” de
către „Noul debitor” de la „Debitorul iniţial”, dar nu renunță la dreptul său de a urmări
stingerea datoriei din contul „Debitorului inițial” în caz de nerespectare de către „Noul
debitor” a termenelor prevăzute în pct. 1.2 din prezentul Contract.
2.4. Prin prezentul Contract „Debitorul iniţial” şi „Noul debitor” garantează executarea
obligaţiei de plată a datoriei indicate la pct. 1.1., devenind debitori solidari.

3. DISPOZIŢII FINALE

4.1. Modificarea şi completarea prezentului “Contract” se efectuează doar cu acordul Părţilor


exprimat în formă scrisă.
4.2. Toate divergenţele apărute între Părţi se soluţionează pe cale amiabilă. În cazul în care
eventualele neînţelegeri privind validitatea prezentului „Contract” sau rezultate din
interpretarea, executarea sau încetarea lui nu vor putea fi rezolvate pe cale amiabilă, Părţile
au convenit ca acestea să fie soluţionate de instanţa de judecată competentă a Republicii
Moldova.
4.3. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare, fiecare avînd aceiaşi putere juridică, cite
unul pentru fiecare dintre Părţi.
4.4. Prezentul “Contract” intră în vigoare din momentul semnării lui de către Părţi şi este
valabil până la executarea completă a acestuia.

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

„Creditor” “Debitorul iniţial” “Noul debitor”

„SUPRATEN” S.A.
Republica Moldova,
mun.Chișinău,str.Petricani,84
IDNO 1003600005791
BIC: AGRNMD2X;
BC „Moldova Agroinbank”
SA
IBAN:
MD95AG00000000022516691
2
Director General
Nicolae Tricolici
______________