Sunteți pe pagina 1din 4

EXTRAS DIN

COD Nr. 154
din 28-03-2003
CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA
  Articolul 76. Suspendarea contractului individual de muncă în circumstanţe ce
nu depind de voinţa părţilor
            Contractul individual de muncă se suspendă în circumstanţe ce nu
depind de voinţa părţilor în caz de:
            a) concediu de maternitate;
            b) boală sau traumatism;
            d) carantină;
            e) încorporarea în serviciul militar în termen, în serviciul militar cu
termen redus sau în serviciul civil;
            f) forţă majoră, confirmată în modul stabilit, ce nu impune încetarea
raporturilor de muncă;
            g) trimitere în instanţa de judecată a dosarului penal privind comiterea
de către salariat a unei infracţiuni incompatibile cu munca prestată, pînă la
rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti;
            h) omiterе, din vina salariatului, a termenului de trecere a controlului
medical;
            i) depistare, conform certificatului medical, a contraindicaţiilor care nu
permit îndeplinirea muncii specificate în contractul individual de muncă;
            j) cerere a organelor de control sau de drept, conform legislaţiei în
vigoare;
            k) prezentare la locul de muncă în stare de ebrietate alcoolică, în stare
cauzată de substanțe stupefiante sau toxice, constatată prin certificatul eliberat
de instituţia medicală competentă sau prin actul comisiei formate dintr-un
număr egal de reprezentanţi ai angajatorului şi ai salariaţilor;
            l) aflare în grevă, declаrată conform prezentului cod;
            m) stabilire pe termen determinat a gradului de dizabilitate ca urmare a
unui accident de muncă sau a unei boli profesionale; precum şi
            n) în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare.

 Articolul 80. Şomajul tehnic


            (1) Şomajul tehnic reprezintă imposibilitatea temporară a continuării
activităţii de producţie de către unitate sau de către o subdiviziune interioară a
acesteia pentru motive economice obiective.
            (2) Durata şomajului tehnic nu poate depăşi 4 luni în decursul unui an
calendaristic.
            (3) Pe durata şomajului tehnic, salariaţii se vor afla la dispoziţia
angajatorului, acesta avînd oricînd posibilitatea să dispună reluarea activităţii.
            (4) În perioada şomajului tehnic, salariaţii beneficiază lunar de o
indemnizaţie ce nu poate fi mai mică de 50 la sută din salariul lor de bază, cu
excepţia cazurilor de suspendare a contractului individual de muncă conform
art.77 lit. c).
            (5) Modul în care salariaţii vor executa obligaţia de a se afla la dispoziţia
angajatorului, precum şi mărimea concretă a indemnizaţiei de care beneficiază
salariaţii în perioada şomajului tehnic, se stabilesc prin ordinul (dispoziţia,
decizia, hotărîrea) angajatorului, de contractul colectiv de muncă şi de
convenţiile colective.

            Articolul 801. Staționarea


            (1) Staționarea reprezintă imposibilitatea temporară a continuării
activităţii de producţie de către unitate, de către o subdiviziune (subdiviziuni)
interioară a acesteia, de către un salariat sau un grup de salariați și poate fi
produsă:
            a) din cauze ce nu depind de angajator sau salariat;
            b) din vina angajatorului;
            c) din vina salariatului.
            (2) Retribuirea timpului de staţionare produsă din cauze ce nu depind de
angajator sau salariat, cu excepţia perioadei şomajului tehnic (art. 80), se
efectuează în mărime de cel puţin 2/3 din salariul de bază pe unitate de timp
stabilit salariatului, dar nu mai puţin decît în mărimea unui salariu minim pe
unitate de timp, stabilit de legislaţia în vigoare, pentru fiecare oră de staţionare.
            (3) În caz de staţionare produsă din vina angajatorului, cu excepţia
perioadei şomajului tehnic (art. 80), angajatorul este obligat să-i compenseze
salariatului salariul pe care acesta nu l-a primit.
            (4) Salariatul din vina căruia s-a produs staționarea nu este remunerat
pentru orele de staţionare.
            (5) Modul de înregistrare a staţionării şi mărimea concretă a retribuţiei
se stabilesc, după caz, în contractul colectiv şi/sau în cel individual de muncă
ori în regulamentul intern al unității.
Reieșind din prevederile codului muncii, există cîteva variante aplicabile:

1. Suspendarea contractului individual de muncă pe motiv de f) forţă majoră,


confirmată în modul stabilit, ce nu impune încetarea raporturilor de muncă (art.
76. Lit.f CM);

 Plăți efectuate de angajator: NU


 Indemnizatii făcute de BASS: NU
 Procedura: Ordinul angajatorului privind suspendarea pe motiv de forţă
majoră (urmează a fi adus la cunoștință sub semnatură, la reluarea
activității)
 Durata: nu este prevăzută de lege

2. Staționarea unității

 Plăți efectuate de angajator: DA ( cel puţin 2/3 din salariul de bază pe


unitate de timp…)
 Indemnizatii făcute de BASS: NU
 Procedura: Ordinul angajatorului privind staționarea produsă din cauze ce
nu depind de angajator sau salariat.
 ! Se suspenda contractul individual de muncă pe motiv de staționare
(art.80(1) Codul muncii)

3. Șomaj tehnic

 Plăți efectuate de angajator: DA (nu mai puține de 50 la sută din


salariul de bază)
 Indemnizatii făcute de BASS: NU
 Procedura: Ordinul angajatorului privind declararea șomajului ethnic.
 ! Suspendarea raporturilor de muncă poate avea loc doar în cazul cînd
salariații își dau acordul (art. 77 lit.c Codul muncii)

4. Carantină (Suspendarea contractului individual de muncă în baza art. 76 lit d


CM)

 Plăți efectuate de angajator: NU


 Indemnizatii făcute de BASS:DA
 Procedura: Certificat de concediu medical
 !! Vizează doar persoanele care sau aflat în contact cu o persoană bolnavă
de Covid 19 și cele care sau întors de peste hotarele RM și sunt în
autoizolare.

5. Forța Majoră:

Încetarea raporturilor juridice de muncă – art. 82 lit. j – trebuie să fie justificată


încetarea raporturilor de muncă prin prisma termenului de forță majoră.