Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

privindaprobareatemelor din cadrul portofoliului de absolvire a


Programului de formare psihopedagogică nivel II

Subsemnatul/a Munteanu Iulian Romeo, masterand în anul II, programul

Management si Marketing in structuri,activitati si evenimente sporive, vă rog să

îmi aprobați elaborarea portofoliului didactic, alcătuit din referate cu

următoarele temele:

- Referat de fundamentare teoretică: Didactica domeniului şi dezvoltări în

didactica specialităţii : Stiluri de predare a educaţiei fizice în învăţământul

liceal şi superior

- Referat aplicativ : Proiect Didactic

sub îndrumarea Lect.Univ.dr. Șuruba-Rusen Ana Maria

Data 08.05.2020

Semnătura

Munteanu R

În atenția dnei Director DPPD, conf.univ.dr. Corina Ciolcă