Sunteți pe pagina 1din 3

Bunurile bisericești. 1.Clasificare, 2. Dobândire, 3. Evidență, 4.

Administrare

Totalitatea bunurilor care se află în proprietatea parohiilor, mănăstirilor,


protopopiatelor, vicariatelor, episcopiilor, arhiepiscopiilor, mitropoliilor şi
Patriarhiei Române, asociaţiilor şi fundaţiilor constituite de Biserică, bisericilor
fundaţionale sau fondurilor destinate unui scop bisericesc, constituie bunuri
bisericeşti şi fac parte din patrimoniul bisericesc.

1. Clasificare. Din punct de vedere al modului de dobândire al bunurilor,


patrimoniul bisericesc cuprinde:

- bunuri dobândite prin retrocedări;


- bunuri dobândite cu titlu oneros (prin cumpărare, schimb etc.);
- bunuri dobândite cu titlu gratuit (prin donație, succesiuni, legate etc.);
- bunuri dobândite prin producție proprie;
- bunuri dobândite prin alte modalități (uzucapiune etc.).

Din punct de vedere al destinaţiei, patrimoniul bisericesc cuprinde; bunuri


sacre şi bunuri comune.
Sune bunuri sacre cele care, prin sfinţire sau binecuvântare, sune destinate
cultului divin, precum: lăcaşurile de cult (catedrale, biserici, paraclise, capele etc.),
odoarele şi veşmintele bisericeşti, cărţile de cult, cimitirele etc.
Sune asimilate cu bunurile sacre şi beneficiază de acelaşi regim juridic şi
casa parohială, vatra parohială şi mănăstirească, incinta centrului eparhial, a
centrului patriarhal, reşedinţele chiriarhale, chiliile mănăstirilor şi ale schiturilor,
muzeele de artă sacră (bisericeşti), bunurile de patrimoniu, bunurile preţioase, cu
valoare artistică, istorică sau datorită materialului din care sune confecţionate,
1
precum: picturile, sculpturile, țesăturile artistice, miniaturile, cărțile rare,
documentele, lucrările din materiale scumpe etc.

Bunurile comune destinate întreţinerii bisericilor şi slujitorilor bisericeşti,


operelor culturale, de asistenţă socială, medicală şi filantropică, precum şi
îndeplinirii celorlalte scopuri ale Bisericii sune: aşezămintele şi instituţiile
culturale, social-medicale, filantropice şi economice, terenurile, agricole, pădurile,
păşunile, viile, livezile, grădinile, drepturile patrimoniale, creanțele, acțiunile,
fondurile, titlurile de valoare, averea în numerar și alte garanții bancare.

2. Dobândirea şi primirea în folosinţă a bunurilor bisericeşti.

Patriarhia Română şi unităţile componente ale Bisericii Ortodoxe Române


pot dobândi bunuri, în conformitate cu dispoziţiile Codului Civil şi cu legislaţia în
vigoare în statul în care unităţile bisericeşti sunt organizate şi funcţionează, cu
Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, cu
Regulamentul administrării bunurilor bisericești şi cu hotărârile Sfântului Sinod.

3. Evidența și inventarierea bunurilor bisericești

Toate bunurile bisericeşti, imobile şi mobile, sacre, asimilate bunurilor sacre


şi bunurile comune trebuie consemnate într-un document de evidenţă, denumit
registru inventar. Comisia de inventariere se constituie potrivit legii contabilităţii în
vigoare. Registrul inventar este un document obligatoriu, cu caracter permanent, în
care se înregistrează totalitatea bunurilor deţinute de unitate de cult. Registrul va
cuprinde şi principalele elemente de identificare, datare, provenienţă, locaţie şi
valoare ale bunurilor
2
4. Administrarea bunurilor bisericeşti la parohii

Fiecare dintre unitățile componente ale Bisericii Ortodoxe Române își


administrează bunurile prin organisme proprii bisericești, acestea fiind subordonate
autorităților superioare bisericești, în conformitate cu legislația în vigoare, cu
prevederile Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe
Române, cu dispozițiile Regulamentul administrării bunurilor bisericești și cu
instrucțiunile centrului eparhial.
La parohii, parohul este administratorul tuturor bunurilor parohiale mobile şi
imobile, împreună cu Consiliul parohial, sub controlul Centrului eparhial, şi
răspunde canonic-disciplinar şi administrativ-bisericesc în faţa acestuia, iar pentru
administrarea şi gestionarea defectuoasă a bunurilor bisericeşti răspunde şi în faţa
instanţelor civile şi penale, potrivit legislaţie în vigoare.