Sunteți pe pagina 1din 9

Termoseminee pe peleți

BretaPellet 30
Termoseminee pe peleti

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZARE, INSTALARE ȘI INTRETINERE

1
BretaPellet 30 Termoseminee pe peleți

Cuprins
1. DESTINAŢIE ............................................................................................................................ 4
• Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru exploatarea corespunzătoare a produsului, ceea
2. DATE TEHNICE ....................................................................................................................... 5 ce scoate compania-producător de la răspundere pentru toate acțiunile sau inacțiunile sale;
• Intervențiile la echipament, realizate de către persoane neautorizate sau folosind piese de
3. INSTALARE ............................................................................................................................. 6 schimb neoriginale pentru produs, pot fi riscante pentru utilizator şi reprezinta condiţie de
anulare a garanției produsului;
4. ÎNTREȚINEREA ....................................................................................................................... 9 • Majoritatea suprafețelor termosemineului sunt fierbinți (ușa, mânerul ușii, geamul, conducta de
gaze arse, etc.). Evitați contactul cu aceste suprafeţe. Daca este necesara atingerea acestor
5. SIGURANŢĂ ŞI RISCURI ...................................................................................................... 10 suprafeţe, trebuiesc folosite echipamente de protecţie, precum mănuşi cu protecţie termică
sau instrumente speciale;
6. MANUALUL DE UTILIZARE AL AUTOMATIZĂRII ................................................................. 11 • În nici un caz termosemineul nu trebuie pornit cu ușa deschisă sau cu geamul spart;
• MENIU UTILIZATOR 1 ............................................................................................................. 12 • Termosemineul trebuie conectat electric la reţea, dotată cu conductor de împământare.
• MENIU UTILIZATOR 2 ............................................................................................................. 13 • Opriți termosemineul în caz de defecțiune;
• După fiecare tentativa de aprindere nereușita, grătarul pentru ardere trebuie curățat şi golit de
7. SCHEME HIDRAULICE DE PRINCIPIU ................................................................................ 14 peleti ramași in acesta;
• Instalați termosemineul în conformitate cu toate cerințele corespunzătoare spre prevenirea
8. SCHEMA ELECTRICA ........................................................................................................... 15 incendiilor.
• Dacă apare foc în conducta de evacuare a gazelor arse opriți termosemineul, deconectați
cablul electric şi în nici un caz nu deschideți ușa. Contactați service-ul tehnic autorizat Ferroli
Romania;
• Nu aprindeți termosemineul cu materiale inflamabile dacă sistemul de aprindere nu
Instrucțiuni de siguranță funcționează;
• Verificați periodic şi dacă este cazul curățați schimbătorul de căldură a termosemineului
(legătura spre conductă de evacuare a gazelor arse);
Respectarea acestor instrucţiuni este în interesul utilizatorului şi este una dintre condiţiile de • Termosemineul pe peleţi nu este cuptor de gătit;
garanţie. • Întotdeauna țineți capacul închis;

• Acest produs nu este destinat folosirii de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, Distanţe sigure:
senzoriale sau mentale reduse sau cunoştinţe şi experiența insuficiente Instalarea trebuie La instalarea termosemineului trebuie respectata o distanţă sigură de cel puţin 600 mm, de
efectuată de către personal calificat în domeniul instalațiilor de încălzire sau de către materialele inflamabile. Această distanță se aplică pentru termoseminee și conductele de evacuare
service autorizat de firma “Ferroli Romania”. Locul de aşezare şi modalitatea de conectare gaze arse aflate în apropierea unor materiale de grad de inflamabilitate B și C. Distanța sigură
a termosemineului trebuie alese cu atenţie, urmărindu-se instrucțiunile de siguranţă. Instalați este dublată în cazul în care camera este aproape de materiale cu grad de inflamabilitate C3.
departe de bunuri inflamabile!
• Utilizați numai combustibilul recomandat de către producător. Acest produs trebuie utilizat
numai pentru arderea peletilor. Este strict interzisă utilizarea altui tip de combustibil.
• Înainte de a începe orice operațiune, utilizatorul trebuie să fi citit şi să fi înțeles, în întregime,
conținutul prezentului manual cu instrucţiuni de folosire. Erorile sau setările incorecte pot crea
condiţii de funcţionare defectuoasa şi/sau incorectă (necorespunzătoare);
• Pentru exploatarea corectă a termosemineului şi dispozitivelor electronice aferente, precum
şi pentru prevenirea de accidente trebuie sa se respecte instrucțiunile descrise în prezentul
manual;
• Nu spălați termosemineul cu apă. Apa poate pătrunde în interiorul acestuia şi poate defecta
partea electronică,şi poate duce la producerea unui şoc electric;
• Nu puneți rufe la uscat peste termoşemineu. Orice obiect inflamabil trebuie să fie situat la o
distanţă rezonabilă de termoşemineu. Pericol de incendiu;

2 3
BretaPellet 30 Termoseminee pe peleți

1. Destinaţie 2. Date tehnice


Termosemineul este destinat pentru încălzirea de spatii de locuit sau publice, folosind peleţi.
Termosemineul este dotat cu schimbător de căldura din oţel destinat pentru sisteme de încălzire Termosemineu cu peleţi Breta Pellet 30
cu temperatura agentului până la 90º C şi presiune maximă de 2,5 bar. Putere maximă/minima kW 28,70 / 9,8
Termosemineul este proiectat şi fabricat pentru a funcționa numai cu peleţi clasă A (DIN plus
Putere termica emisa in incaperea de amplasare kW 3/2
51731 ) cu următoarele caracteristici:
Max / Min
• Material 100% lemn rasinos sau foios; Consum mediu de peleţi (min/max) kg/h 6.1 / 2.1
• Diametru Ф 6/8 мм; Randament (nominal/redus) % 92/90
• Lungime 20-30mm; Temperatura medie a gazelor de ardere ºC 111/91
• Valoare calorifică >4.8 kW/kg; Conţinut CO în gazele de ardere la 13% O mg/Nm³ 238
• Conţinut de cenuşă < 8%; Tiraj minim necesar Pa 12
• Folosirea de peleţi cu alte caracteristici decât cele recomandate poate duce la reducerea
Conductă gaze arse Φ mm 80
puterii, funcţionare instabilă şi neregulata.
Conductă aer proaspăt Φ mm 48
Consum electric min/max 60 / 410
Ce reprezintă peleţii Alimentare curent electric V/Hz 230 / 50
Peleţii se fabrică din deşeuri lemnoase extrudate, rămase din fabricarea de mobilier, diferite Distante minime siguranta mm Spate 350/Lateral 200/Fata 800
produse de lemn etc. Acest tip de combustibil este ecologic pentru că în timpul producerii lui nu se Capacitate vas expansiune litri 8
folosesc nici un fel de elemente de lipire (lipici, rășini etc.) . De fapt, integritatea peleţilor este
Volum apa cazan litri 55
garantată de lignit - ingredient natural conţinut în lemn. În timp ce valoarea calorică a lemnului
este de 4,4 kW / kg (15% umiditate, cu 18 luni de uscare) pentru peleţi este de 5,2 kW / kg. Presiune recomandata de lucru Bar 2
Înălţime H (max) mm 1091
Pentru a garanta buna funcționare a termosemineului peleții trebuie păstrati într-un loc Lăţime W (max) mm 621
uscat! Adâncime D (max) mm 650
Volum buncăr kg 35
Reîncărcarea cu peleţi poate fi făcută şi în timpul funcţionării termosemineului, urmand pasii de
Greutate kg 209
mai jos:
1. Descoperiţi capacul buncărului (este situat în partea de sus spate a termosemineului) Volum maxim de încălzit m³ până la 600
2. Umpleţi buncărul, folosind un vas non-inflamabil;
3. Închideţi capacul buncărului;

Atenţie!!!
Folosiţi mănuşi! Feriţi-va de suprafeţe încălzite!

4 5
3. INSTALARE
BretaPellet 30 Termoseminee pe peleți

3. Instalare
3.1 Condiţii generale. • Secțiunile orizontale trebuie să aibă o pantă minimă de 5 ° în sus;
• Nu sunt permise mai mult de patru schimbări de direcţie, inclusiv cele la care sunt folosite
La instalarea şi utilizarea produsului trebuie respectate toate cerințele naţionale, şi Europene elemente tip-T.
pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă. • Secțiunile coșului de fum trebuie să fie ermetice şi trebuie izolate la trecerea prin perete,
Greutatea termosemineului este descrisă în tabelul datelor tehnice (pag. 4). precum şi fata de orice element constructiv al clădirii.
• Secțiunile coșului de fum trebuie să permită curățarea de funingine;
Pentru asigurarea funcționării corecte şi sigure a termosemineului trebuie respectate următoarele • Secțiunile coșului de fum trebuie să aibă secţiune constantă. Diferenţă de secţiune este
condiţii: permisă numai la legătura cu coșul de fum;
• Postamentul pe care va fi montat termosemineul, trebuie să fie plat şi orizontal, făcut din
materiale non-inflamabile, cu dimensiunea de cel puţin 400 mm în faţă termosemineului şi nu Coşul de fum
mai puţin de 200 mm din ambele părţi laterale şi din spate.
• Distanțele minime între termosemineu şi perete trebuie să fie nu mai mici de 600 mm. Spațiul Coşul de fum trebuie să fie izolat corespunzător şi construit din materiale rezistente la încărcarea
minim în faţa termosemineului ar trebui să fie de 1000 mm. În caz de prezența de materiale şi mecanică normală, la temperaturi ridicate şi la condens.
48421C150-M2_GIOVE-termo_11-2011.qxp 8/18/2016 11:22 AM Page 12
structurii inflamabile termosemineul trebuie să fie situat la o distanta nu mai mica de 800 mm. • Acesta trebuie construit la distanţă corespunzatoare fata de materiale inflamabile.
• Uşa termosemineului trebuie să fie complet închisă în timpul funcționarii. Deschiderea uși în
timpul funcționarii este strict interzisă. Tirajul recomandat pentru coşul de fum este între 12- 20 Pa.
• La aprinderea iniţială a termosemineului se poate simţi un miros mai puternic ca urmare a
Atenţie!!!
arderii vopselei.
Dacă este pericol de incendiu opriţi termosemineul de peleţi de la controler. Prin această
acţiuneTermo;emineu pe peleþi
se opreşte fluxul pentru încãlzire central[ model TermoGiove
de oxigen.
Termosemineul este vopsit cu vopsea termică care ajunge la rezistenta sa finală după câteva
cicluri de funcţionare. ACESTA ESTE MOTIVUL PRINCIPAL DIN CAUZA CĂRUIA nu trebuie să
3.4 Tipuri de racordare la coș de fum
atingeți SUPRAFEȚELE.
Terminal de pro-
3.2 Reguli generale şi recomandări. tecţie împotriva A
A== 200
800 mmmm
vântului
B
B== 200 mm
200 mm
1. Toate elementele instalației trebuie să fie asigurate împotriva înghețului, mai ales daca sunt C
C= 1500mm
= 1000 mm
componente ale instalației de încălzire situate în zone neîncălzite. Coş de fum D=
D 200 mm
= 200 mm
2. Prima curățire a filtrului de impurități trebuie făcută imediat după încărcarea iniţială a instalației.
3. Dacă se folosește instalație veche, ea trebuie spălată de mai multe ori pentru înlăturarea
tuturor impurităților, deoarece aceste impurități se depun pe suprafețele schimbătorului de
căldura, reducând randamentul echipamentului.
4. Instalația de încălzire nu se golește pe parcursul sezonului in care nu se folosește echipamentul.
Racord gaze arse
5. Nu se recomandă tratamentul chimic al apei din sistemul de încălzire.
6. Umplerea sau golirea sistemelor se face prin intermediul unui robinet care trebuie montat în
zona cea mai de jos a instalației.
7. În timpul primelor aprinderi este posibil formarea de condens pe suprafețele camerei de
ardere, care depinde de umiditatea combustibilului, de temperatura agentului şi de montajul Fereastră de inspecţie
echipamentului. pe coşul de fum

3.3 Montajul coşului de fum şi a elementelor coşului de fum


Priză de aer de perete
Pentru montajul elementelor coșului de fum este obligatoriu folosirea de materiale non-inflamabile, min. 100 cm²
care sunt în același timp rezistente la produsele de ardere şi la condens. Montajul trebuie efectuat
astfel încât să garanteze ermetizarea lor şi prevenirea condensului. Montajul de părţi orizontale Racord în T cu capac
este interzis. Panta minima care trebuie asigurată este de 5 grade în sus. Schimbarea direcțiilor de inspecţie

se face prin intermediul unor coturi cu unghi mai mare de 45˚. Termosemineele pe peleţi Breta
Pellet sunt dotate cu ventilator pentru evacuarea gazelor arse şi trebuie respectate următoarele Bază pentru protecţia
instrucţiuni: pardoselii

6 7
Instalatia trebuie astfel realizata incat sã permita accesul usor pentru operaþiile de întreþinere periodica.
Termo;emineu pe peleþi pentru încãlzire central[ model TermoGiove
BretaPellet 30 Termoseminee pe peleți

2.4. Evacuarea fumului rezultat în urma arderii 4. Intretinerea


Instalatia trebuie astfel realizata incat sã permita accesul usor pentru operațiile de întreținere
Evacuarea fumului se poate face prin racordarea la un coº de fum conventional.
periodica.
- Se recomandã instalatorului sã verifice eficienþa ºi starea coºului de fum, conformitatea cu Curățarea termosemineului trebuie efectuată numai
Nu dispoziþiile
este admisã regulilor locale,termosemineului
instalarea ale normelor naþionale ºi europene.
în dormitor, în baie și în general în locațiile în stare rece. Curățarea camerei de ardere trebuie
- Trebuie folosite þevi ºi racorduri certificate, cu garnituri corespunzãtoare
unde este deja instalat un alt aparat de încãlzit, fãrã un debit de aer independent.care garanteazã
etanºeizarea. efectuată zilnic. Pentru a face acest lucru asigurați-
• Dacã pardoseala este din lemn, instalați o bazã de protecție a pardoselii, conformã vă că termosemineul este oprit şi este complet
- În caz de incendiu, opri\i termosemineul, chemaþi imediat pompierii ºi evitaþi încercãrile
normelor în vigoare. răcit. Se scoate grătarul de ardere şi se curata
repetate de stingere.
• Pentru orice eventualitate, este indicat sã existe în dotare dispozitive adecvate de de cenuşă. Se curata pereții camerei de ardere şi
2.4.1. Tipuriprotecție
de instalãri
împotriva incendiilor. se extrage tava de cenuşă din camera de ardere.
Este interzisã
În cele ce • urmeazã, amplasarea
sunt enumerate termosemineului
definiþiile în medii
ºi cerinþele Normei cu risc
italiene UNI de explozie.
10683 în ceea ce priveºte După curățarea completa a camerei de ardere se
instalarea corectã a unui coº de fum> montează tava de cenuşă şi grătarul de ardere.
COS DE FUM> conductã verticalã având scopul de a colecta ºi evacua la o distanþã corespunzãtoare faþã de sol
Înainte de pornirea termosemineului se asigura
produsele de combustie provenind de la un singur aparat ºi, în cazurile prevãzute prin lege, de la mai multe
3.5. Priza de aer închiderea completa a ușii.
aparate.
Conducta
Cerinþe deCOS
tehnice aspirație
DE FUM> sau priza de aer a termosemineului este
- amplasatã
sã fie etanº în
ºi izolat
parteacorespunzator<
din spate și are secțiunea circularã cu un Curățarea drumurilor de fum se face o dată pe
- diametru
sã aibã undetraseu
48 mm. în principal vertical, cu devieri de la axã de luna sau de cate ori este nevoie in funcţie de
maxim 45°< calitatea peletilor şi a timpului de funcţionare al
- sã se gãseascã la o distanþã corespunzãtoare de materialele
Aerul de combustie poate fi aspirat
Terminal de protecţie
împotriva vântului
echipamentului.
inflamabile si sa aiba izolatie sau strat de aer izolant<
• Din camera, atât timp cât în apropierea termosemineului
- sã aibã secþiunea internã preferabil circularã, constantã, liberã ºi Coş de fum
existã o prizã de aer de perete care comunicã cu exteriorul
independentã<
având o sa
- se recomanda suprafațã minimã
aiba o camerã de 100pentru
de inspecþie cm2,colectarea
poziționatã Racord fum

corespunzãtor,
materialelor solide ºișia protejatã decondens.
eventualului o grila.
• Sau prin conectare direct în exterior cu o tubulatura Cameră de
inspecţie
CANALadecvatã
sau RACORDavând
DE FUMun diametrusau
> tubulatura interior de de
element 48 conectare
mm și cu o Priză de aer
între aparat ºi coºul pentru evacuarea
lungime maximã de 1,5 m. substanþelor rezultate în externă
Curățarea drumurilor de evacuare a fumului:
Distanţă minimă 0,2 min. 100 cm2
urma arderii<
1. Îndepărtați capacul decorativ din partea de sus a
Cerinþe tehnice CANAL (RACORD DE FUM)>
- nu trebuie sã treacã prin locaþiile în care este interzisã instalarea de echipamente cu ardere< termosemineului, trăgându-l în sus;
- este interzisã utilizarea de tubulatura flexibila din metal sau fibrociment< 2. Desfiletaţi șuruburile capacului pentru curățarea
- este interzisã folosirea de elemente în contra-pantã< drumurilor de fum cu cheie nr. 10.
- în secþiunile orizontale, trebuie sã aibã o panta ascendenta de minim de 3%< 3. Desfiletaţi șuruburile capacului de curățare;
- lungimea portiunii orizontale trebuie sã fie minimã ºi nu mai mare de 3 m< 4. Curățarea drumurilor de evacuare a fumului:
- numãrul de schimbãri de direcþie, fãrã racordul în T nu trebuie sã fie mai mare de 3< • Scoateți turbulatorii din drumurile de fum
- la schimbãrile de direcþie > 90°, folosiþi maxim 2 coturi cu lungime în proiecþie orizontalã de maxim 2 • Curățați cu ajutorul unei perii drumurile de fum
m< • Curățați cenușa care cade de pe drumurile de fum
- canalul de fum trebuie sã aibã o secþiune constantã ºi sã permitã recuperarea funinginii.
(o parte din cenuşă cade in camera de ardere, iar o
TERMINAL COª DE FUM> dispozitiv amplasat în vârful coºului, menit sã faciliteze dispersia în atmosferã a
substanþelor rezultate în urma arderii. parte se extrage din camera inferioara de curățare);
Cerinþe tehnice TERMINAL COª DE FUM>
- trebuie sã aibã secþiunea egalã cu cea a coºului<
- trebuie sã aibã secþiunea utilã nu mai micã decât dublul celei interne a coºului<
- trebuie sã împiedice pãtrunderea ploii ºi a corpurilor strãine ºi în orice condiþii atmosferice trebuie sã
asigure evacuarea substanþelor rezultate în urma arderii<
- trebuie sã garanteze o diluare corespunzãtoare a substanþelor rezultate în urma arderii< 5. După finalizarea curățării se montează capacul drumurilor de fum si capacul camerei de
- nu trebuie sã prezinte mijloace mecanice de aspiraþie. curățare. Asigurați-vă că șuruburile sunt strânse bine. De fiecare dată când deschideți verificați
garnitura capacelor. Dacă constatați defecțiuni la garnituri este interzisă aprinderea termosemineului
Evacuarea directã a substanþelor rezultate în urma arderii trebuie sã se facã pe acoperis, fiind până la schimbarea lor.
interzisã evacuarea cãtre spaþii închise ( chiar în aer liber).

8 13 9
BretaPellet 30 Termoseminee pe peleți

5. Siguranţă şi riscuri MANUALUL


6. Manualul de DEautomatizarii
utilizare al UTILIZARE AL AUTOMATIZARII
Cadrul principal arată:
Condiţii de pericol se pot ivi în următoarele cazuri: Ora și data, activarea cronometrului, putere
Cadranul
arderea și rețetă,principal arata:
stare de lucru, cod de eroare,
• Termosemineul automatizat se folosește incorect; Ora și data, activarea cronometrului,
• Termosemineul este instalat de către personal necalificat; Temperatura principală, termostat principal,
putere arderea
Modul de vară / iarnă. și regimul de lucru,
• Nerespectarea instrucțiunilor din prezentul manual. cod de eroare, Temperatura
termoșemineului, termostat principal,
Riscuri neprevăzute Modul de vara / iarna.

• Termosemineul automatizat pe peleţi “Breta Pellet” este construit şi fabricat în conformitate


cu cerințele generale de siguranţă prevăzute în legislațiile naţionale, regionale şi Europene.
Datorita utilizării necorespunzătoare pot apărea următoarele riscuri: Buton
Buton Funcţie Funcţie
P1
P1 Ieșire
Ieiredin
dinmeniu
meniu// submeniu;
submeniu;
• Riscuri de răspândire a focului în afară termosemineului - deschizând ușa camerei de ardere
P2
P2 Aprinderea
Aprindereașiistingerea,
stingerea,resetarea
resetareaerorilor (apăsare
erorilor timp
(apasare dede
timp 3 secunde), activarea
3 secunde), / dezactivarea
activarea crono
/ dezactivarea ;
crono;
a termosemineului in timpul funcționării, pot cădea particule de cenușa şi jar, care ar putea
duce la un incendiu în încăperea in care este montat echipamentul. Acesta este motivul pentru P3
P3 IntrareînînMeniu
Intrare Meniuutilizator
utilizator1 1/ submeniu,
/ submeniu, Meniu
Meniu utilizator
utilizator 2 (apasare
2 (apăsare timp
timp de de 3 secunde),
3 secunde), Salvați informația;
Salvai informaia;
care termosemineul trebuie întotdeauna sa funcționeze cu ușa închisă. Ușa poate fi deschisă P4 Meniul Vizualizări, Crestere ("+") / sageata in sus
P4 Meniul Vizualizari, Crestere (“+”) / sageata in sus
numai atunci când echipamentul este răcit până la temperatura mediului înconjurător; P5 Activarea intervalelor de timp al cronometrului
P5 Activarea intervalelor de timp al cronometrului
P6 Meniul Vizualizări, Scadere ("-") / sageata in jos
• Riscuri de ardere ca urmare a temperaturii înalte, cauzate de procesul de ardere: P6 Meniul Vizualizari, Scadere (“-”) / sageata in jos
Led Funcţie
- Camera de ardere, ușa şi capacele de curățare pot fi fierbinți. Led Funcţie
- In timpul curățării in zona grătarului şi in camera de ardere poate exista jar. D1 Șnec Activ. D10Led Funcţie Lipsa de pelete
D1
D2 Șnec Activ. V2: Pompa 1 Activ. D11D10 Lipsa deTermostat
peleți de cameră
• În caz de pericol de incendiu, echipamentul trebuie oprit de la controler şi de la sursa electrică. D2
D3 V2: Pompa 1 Activ.de aprindere Activ.
R: Rezistența D12D11 Termostat de camera
Cererea de apă sanitară
D3
D5 R: Rezistena de aprindere
Aux2: Pompa 2 Activ.
Activ. D12 Cererea a.c.m.
• Apelați la un centru service autorizat pentru reparaţii. D5
ALARME Aux2: Pompa 2 Activ.
Alarme:
Er01 - Eroare de securitate la tensiune ridicată 1. De asemenea, poate interveni cu sistemul oprit;
Er01
Er02 -- eroare
Eroaredesupratemperatură.
securitate la tensiune Termostatul de siguranță
ridicată 2. Se poate al cazanului
interveni numai s-a decuplat.
dacă ventilatorul de ardere este activ;
Er02
Er03 -- Stingerea
Eroare presostat aer. Presostatul
pentru temperatura scăzută a de aer de
gazelor nuevacuare
are contactul
; închis.
Er04 -- Stingerea
Er03 Stingerea pentru temperatura
pentru temperaturaapei prea ridicată;
scazuta a gazelor de evacuare ;
Er05 - Stingerea datorită temperaturii ridicate
Er04 - Stingerea pentru temperatura apei prea al fumului;
ridicata;
Er06 - Termostatul de pelet este deschis (revenirea flacarii de la brazier);
Er05 - Stingerea datorita temperaturii ridicate
Er07 - Eroare Encoder (RPM). Eroarea poate apărea din cauza al fumului;
lipsei semnalului de la Encoder (RPM);
Er06
Er08 -- Eroare
Termostatul
Encoderde pelet
(RPM). este poate
Eroarea deschis (revenirea
apărea din cauzaflăcării de lade
problemelor gratar);
ajustare a numărului de revoluții al ventilatorului;
Er07
Er09 -- Presiunea
Eroare Encoder (RPM). Eroarea poate aparea din cauza lipsei semnalului de la Encoder (RPM);
apei scăzută;
Er10 -- Presiunea
Er08 Eroare Encoder (RPM). Eroarea poate aparea din cauza problemelor de ajustare a numarului de rotații al
apei ridicată;
Er11 - Eroare
ventilatorului; de ceas. Eroarea apare din cauza unor probleme cu ceasul intern;
Er12 - Stingerea pentru aprindere nereușită;
Er09 - Presiunea apei scazuta;
Er15 - Stingerea din cauza căderii de curent;
Er10
Er16 -- Eroare
Presiunea apei ridicata;
de comunicație RS485 (Display);
Er11
Er17 -- Ajustarea
Eroare de ceas. de
debitului Eroarea apare din cauza unor probleme cu ceasul intern;
aer a eșuat;;
Er12
Er18 -- Lipsa
Eroare aprindere. Lipsă peleți. Nu apare semnalul de flacără în timpul setat;
de pelete;
Er23 -- Sonda
Er15 cazanului
Stingerea din sau sonda
cauza Boiler,de
caderii Buffer este deschisă;
curent;
Er41 - Nivelul minim de aer în Check Up
Er16 - Eroare de comunicaie RS485 (Display); nu este atins;
Er42 - Debitul de aer maxim este depășit;
Er17 - Ajustarea debitului de aer a eșuat;
Er44 - Eroare ușa deschisă;
Er18
Er52 -- Eroare
LipsaModul
peleți;central I / O I2C;
Er23 - Sonda
Service - eroarecazanului
de serviciu.sau sonda
Acesta Puffer,este
notifică deconectată
faptul că sunt atinse oreleelectric;
de funcționare planificate. Este necesar să solicitați serviciul.
Er41 - Nivelul minim de aer în Check Up nu este atins;
Er42 - Debitul de aer maxim este depait;
Er44 - Eroare ua deschisa;
Er52 - Eroare Modul central I / O I2C;
Service - Eroare de serviciu. Acesta noti ca faptul ca sunt atinse orele de funcionare plani cate. Este necesar sa
solicitai serviciul.

10 11
10
BretaPellet 30 Termoseminee pe peleți

CRONOMETRU (PROGRAM)
CRONOMETRU (PROGRAM)
MESAJE CRONOMETRU (PROGRAM)
Acest
AcestManiu
Acestpermite
Meniu programarea
permite orelor
programarea de aprindere
orelor dede / stingere
funcționare aal sistemului.
Descriere Cod Acest Maniu Maniu
permitepermite programarea
programarea orelor orelor
de aprindere
aprindere / stingere alsistemului.
/ stingere al sistemului.
sistemului.
Descriere Cod
Faza deverificare
vericare aasenzorilor
senzorilor Sond Modalitate --- permite
permite selectarea modului dorit
doritsau dezactivarea tuturor programe
Faza de Sond Modalitate
Modalitate
Modalitate
create.
permite selectarea
- permite
selectarea modului
selectarea
modului modului
dorit sau
sau dezactivarea
dorit tuturor
sau dezactivarea
dezactivarea tuturor programelor
tuturor
programe OFF
programe
OFF OFF
create. create.
Temperatura camerei
Temperatura camerei maimaimare
maredecât
decât limita
limita maxima
maximă HiHi create.
1. Intrați în meniu prin butonul P3.
Acestmesaj
Acest mesajanunță
anunțacăca sunt
sunt atinse
atinse orele
orele de de funcionare
funcționare planicate.
planificate. Clean
Clean 1. Selectai
2. Intrați în meniu înprin
modalitatea butonul
dorita P3.
(week-end,
P3. saptamânal sau zilnic).
Zilnic
ZilnicZilnic
1. Intrați1.înIntrați
meniu meniu
prin prin butonul
butonul P3.
Ușa deschisa.
Ușa deschisă. Port
Port 2.
3. Selectați
2. Activai
Selectați
modalitatea
2. /Selectați
dezactivai
modalitatea
dorită (week-end,
modalitatea
modalitatea săptămânal
cronometrului
dorită
dorită (week-end,(week-end,
săptămânal
sau
prinsau zilnic).
butonul
săptămânal P2.
sau
zilnic). zilnic). Săptămânal
Săptămânal
Săptămânal
Mesajul apare daca sistemul este oprit în timpul aprinderii (dupa faza de preîncarcare) : 3. Salvai
4. Activați / dezactivați
setarile prin modalitatea
intermediul cronometrului
butonului P3. prin butonul P2.
Mesajul apare dacă sistemul este oprit în timpul aprinderii (după faza de preîncărcare) : Ignition
Ignition block
3. Activați
4. Salvați4.setările
/ dezactivați
prin intermediul
Salvați setările
modalitatea
butonului
prin intermediul
cronometrului
3. Activați / dezactivați modalitatea cronometrului prin butonul P2.
P3.
butonului P3.
prin butonul P2.
Week --End
WeekWeek End -End
sistemulse
sistemul seva
vaopri
oprinumai
numaiatunci
atunci când
când acesta
acesta seafla
se va va afla în modul
în modul de funcționare
de funcționare normal.
normal. 4. Salvați setările prin intermediul butonului P3.
block
Curațarea periodica este activa. Cleaning on
Curățarea periodică este activă. Cleaning on Program
Program Timp
Timp
Comunicarea între electronica și Display este întreruptă Link error Program Program
Timp Timp
Comunicarea între electronică și Display este întreruptă Link Error SistemulSistemul
Sistemul include trei
treitipuri
includeinclude tipuri
Sistemul include trei tipuri
de
deprograme:
trei programe:
detipuri
zilnic,
zilnic,săptămânal,
de programe:
programe:
saptamânal,
zilnic,
zilnic, săptămânal,
week-end.
week-end.
săptămânal, week-end.
week-end.
După selectarea
Dupa selectarea tipului
tipului de
de program
program dorit:
dorit: Luni Luni
După selectarea tipului de
După selectarea tipului de program dorit:program dorit: Luni
MENIU DE VIZUALIZARE ON ON OFF OFF
ON OFF
T.
T. Fum [°C]
C] --Temperatura
Temperaturafum; fum;
1. Selectați
1. Selectați ora
orade
1. Selectațideprogramare
programare prin intermediul
prin
ora de programare intermediul butoanelor
butoanelor
prin intermediul P4 /
P4 P6.
/ P6.
P4 / P6.P4 / P6.
butoanelor 09:30 09:3011:15 V
11:15 V
Fum [° 1. Selectați
2. Schimbați
Schimbați
ora de programare
ora
oraselecționată
prin intermediul
prinbutonul
butonul P3apoi
butoanelor
apoiutilizați
utilizați butoanele P4 // P6
P6 pentru 09:30 11:15 V
T.
T. Camera
Camera [°[°C] C] --temperatura
Temperaturalocală
încaperii;
a încăperii;
2. 2. Schimbați
2. Schimbați
selectata
ora selecționată
prin
ora selecționată prinP3
prin butonul P3 apoiP3
butonul apoibutoanele
utilizați utilizați
butoanele
P4
P4 / P6 P4
butoanele pentru 00:00 00:0000:00
/ P6 pentru 00:00
introducerea
introducerea orei
introducerea dorită.
dorite.
orei dorită. 00:00 00:00
T.
T. Buffer/Boiler
Buffer/Boiler [°[°C] C] --Temperatura
TemperaturaBuffer/Boiler;
Puffer/cazan; introducerea orei dorită. 00:00 00:0000:00 00:00
Presiune [mbar]--Presiunea
Presiune [mbar] Presiunea apei;
apei;
3. Salvați
3. Salvați3.programa
programul cu butonul
cu
Salvați programa
3. Salvați programa
butonul P3.
P3.
cu butonul
cu butonul P3. P3. 00:00 00:00
4. Activați
4. (este
(esteafișat
4. Activațiafișat
(esteunun"V"
“V”pe display)
pe sausau
display) dezactivați intervalul
dezactivați de timp
intervalul de timp (“V” nu
Fluxul
Fluxul de aeraer--debitul
Debitulde deaer;
aer; 4. Activați (este afișat unafișat
"V" peun "V" pe display)
display) sau dezactivați
sau dezactivați intervalul
intervalul de timpde timp
("V" nu
este este
afișat“) afișat
("V" nuprin ") prin
butonul
este butonul
P5. P5. P5.
Viteza ventil. [rpm]
Viteza [rpm] --Viteza
Vitezaventilatorului
ventilatoruluidedefum;
fum; ("V" nu este afișat ") afișat ") prin butonul
prin butonul P5.
Melc [s]
Șnec [s]- -timpul
Timpuldedelucru al al
lucru Șnecului;
șnecului;
Rețeta [nr] - numărul de rețete de ardere; Zilnic Zilnic
Regimul [nr] - Numarul de regimului de ardere; Zilnic
Zilnic
Cod produs: 510 - Codul produsului; SelectațiSelectați
ziua săptămânii pentru apentru
ziua săptămânii programa intervalul
a programa de aprindere
intervalul și de stingere
de aprindere Luni Luni
și de stingere ____________
____________
Cod produs: 510 - Codul produsului; Selectați ziuasăptămânii
Selectați ziua
al sistemului.
saptamânii pentrua aprograma
pentru programa intervalul
intervalul dede funcționare
aprindere și de astingere
sistemului. Luni ____________
Programe al sistemului.
al sistemului.în jurul miezul nopii Marţi Marţi
MENIU UTILIZATOR 1 Programe în jurulîn
Programe miezul nopții nopții
jurul ziua
miezul Marţi
Setați
Programeora activarii
în jurul pentru
miezul nopțiiprecedenta la valoarea dorita: Ex. 20.30. MiercuriMiercuri
Setați ora activării
Setați pentru
ora activării ziua precedentă
pentru ziua la valoarea
precedentă dorită:
la:la23:59.
valoarea Ex. 20.30.
dorită: Ex. 20.30. Miercuri
Putere
Gestionare- În Combustie
acest meniu este posibila modicarea puterii de ardere a sistemului. Acesta poate programat în mod Setați ora
Setați ora dezactivarii
activării pentru
pentru ziua ziua precedenta
precedentă la valoarea dorită: Ex. 20.30. Joi Joi
Setați ora
Setați ora
Setați ora
dezactivării
Setați
activarii
pentru
ora dezactivării
pentru
dezactivării pentru
ziua
ziua
precedentă
pentru
urmatoare
ziua precedentă
la:
ziua precedentă
la: la:
23:59.
23:59.la: 23:59.
00:00. Joi
automat sau manual. Îneste
primul caz, sistemul alege puterea de ardere. În al doilea caz, utilizatorul selecteaza
în modputerea Vineri
Putere - În acest
dorita. În partea
meniu
stânga a
posibilă
afișajului
modificarea
se
puterii
semnalizeaza
de ardere
modul de
a sistemului.
ardere (A =
Acesta
automat,
poate
M =
fi programat
manual)
automat sau manual. În primul caz, sistemul alege puterea de ardere. În al doilea caz, utilizatorul selectează putereasi puterea de lucru
Setați ora
Setați
Setați ora
activării
Setați
ora activării
pentru
ora activării
dezactivarii
pentru
ziua
pentru
ziua
următoare
pentru
ziuaziua la:
urmatoare
următoare
00:00.
următoare la la:
la: 00:00. 00:00. dorita: Ex. 06:30.
valoarea Vineri Vineri
Setați ora dezactivării
Setați ora pentru ziua
dezactivării următoare
pentru ziua la valoarea
următoare la dorită: Ex.
valoarea 06:30.
dorită: Ex. 06:30.
adorită.
sistemului.
În partea stângă a afișajului se semnalizează modul de ardere (A = automat, M = manual) si puterea de Rezultatul exemplului:pentru
Setați ora dezactivării Sistemul
ziuase activeaza
următoare marți la ora
la valoarea 20.30
dorită: Ex. și se dezactiveaza
06:30.
Rezultatul exemplului:
Rezultatul SistemulSistemul
exemplului: se activează marți lamarți
se activează ora 20.30 și 20.30
la ora se dezactivează miercurimiercuri
și se dezactivează la ora 6.30.
la ora 6.30.
Regim
lucru a -sistemului.
Meniu pentru a selecta regimul de ardere. Valoarea maxima este numarul de regim vizibile pentru utilizator. miercuri
Rezultatullaexemplului:
ora 6.30. Sistemul se activează marți la ora 20.30 și se dezactivează miercuri la ora 6.30.
Calibrarea
Rețetă - Meniu șnec (Melc)
pentru - va permite
a selecta rețetasademodicai valoareamaximă
ardere. Valoarea stabilitaeste
a vitezei
numărulla nec sau avizibile
de rețete timpului de lucru
pentru al acestuia.
utilizator. Săptămânal
Săptămânal
Săptămânal
Calibrarea
Valorile suntȘnec (Melc) - vă
în intervalul - 7permite
÷ 7. Valoarea de baza
să modificați este 0.stabilită a vitezei la Șnec sau a timpului de lucru al
valoarea Programele
Saptamânal sunt aceleași
Programele pentru toate
sunt aceleași pentruzilele săptămânii.
toate zilele săptămânii. luni -Vineri
luni -Vineri
acestuia. Valorile
Calibrarea sunt în intervalul
Ventilatorului -7÷
- Permite 7. Valoareavalorii
modicarea de bază este la
setate 0. viteza ventilatorului de ardere. Valorile sunt în Programele sunt aceleași pentru toate zilele săptămânii. luni -Vineri
Calibrarea
intervalul - 7Ventilatorului
÷ 7. Valoarea-de Permite
baza modificarea
este 0. valorii setate la viteza ventilatorului de ardere. Valorile sunt în Programele sunt aceleai pentru toate zilele saptamânii. Sâmbătă -- Duminică
SâmbătăSâmbătă - Duminică
Duminică
Week-end
Week-endWeek-end
intervalul - 7 ÷ 7. Valoarea de bază este 0. Week-end
Alegețiîntre
Alegei între "Luni-Vineri"
“Luni-Vineri”
Alegeți și
și "Sâmbătă-Duminică"
“Sâmbata-Duminica”
între "Luni-Vineri" și și
și "Sâmbătă-Duminică" apoi setați
apoi apoiorele
șisetați activării
orele
setați și și și
activarii
orele activării
Gestionare încalzire Alegeți între "Luni-Vineri" și "Sâmbătă-Duminică" și apoi setați orele activării și
Gestionare încălzire dezactivării
dezactivarii dorite.
dorite. dorite.
dezactivării
Termostat cazan - meniul pentru a modica valoarea temperaturii din cazan. dezactivării dorite.
Termostat Buffer/Boiler
Termostat cazan - meniul-pentru
meniuapentru
modifica valoareavaloarea
a modica termostatului din cazan.
temperaturii din Puffer/Cazan.
Termostat Buffer/Boiler - meniu pentru a modifica valoarea termostatului din Buffer/Boiler. MENIU UTILIZATOR
MENIUMENIU 2
UTILIZATOR
UTILIZATOR 2 2
Termostat de camera - meniul permite modicarea temperaturii termostatului de camera. Este vizibil numai daca Meniul esteaccesibil
accesibil
Meniul este prinprin apasarea
apăsarea butonului
butonului P3 timp P3detimp de
de 33 secunde.
3 secunde.
sonda ambientala este selectata.
Termostat de cameră local - meniul permite modificarea temperaturii termostatului de cameră local. Este vizibil
Meniul
Meniul este este accesibil
accesibil prin
prin apăsarea apăsarea
butonului P3 timpP3
butonului detimp
3 secunde. secunde.
Vara/Iarna Setările Tastaturii
numai dacă-sonda
meniulambientală
permite selectarea modului de vara sau de Iarna.
este selectată. SetărileSetările
Setarile Tastaturii
TastaturiiTastaturii
Vara/Iarna - meniul permite selecționarea modului de vară sau de Iarnă. Ora și
Ora și data
data
Ora -și
-Se utilizează
data
Se utilizeaza pentru apentru
pentru
- Se utilizează seta ziua,
a seta luna,
ziua,
a seta anul
luna,
ziua, și ora
anul
luna, șicurentă.
anul ora curenta.
și ora curentă.
Ora și data - Se utilizează pentru a seta ziua, luna, anul și ora curentă.
Limba
Limba -
- Meniul
Limba
Meniul - pentru
pentru
Meniul aa modifica
modica
pentru a limba
limba
modifica utilizată.
utilizata.
limba utilizată.
Limba - Meniul pentru a modifica limba utilizată.
Încarcare manuala
Procedura activeaza încarcarea manuala a peleților. Încarcarea este oprita automat dupa 600 de secunde. Meniul Meniul
Tastaturii Tastaturii
Meniul
Meniul Tastaturii
Tastaturii
Sistemul
Încărcaretrebuie sa fie oprit pentru ca funcția sa poata fi activata.
manuală Contrast
Contrast -- Meniul
Meniul
Contrast utilizat
utilizatpentru
pentrureglarea
reglarea contrastului
contrastului la la
display.
display.
Contrast - Meniul- utilizat
Meniul utilizat
pentru pentru
reglarea reglarea contrastului
contrastului la display.
la display.
Procedura activează încărcarea manuală a peletelor . Încărcarea este oprită automat după 600 de secunde. Iluminat
Iluminat Min.
Min.
Iluminat -- Meniu
Meniu utilizat
utilizat
Min. -utilizat pentru
pentru
Meniu pentru aa regla
regla
utilizat apentru iluminarea
iluminarea la display.
la
a regla iluminarea display.
la display.
Iluminat Min. - Meniu regla iluminarea la display.
Resetare curațării
Sistemul trebuie să fie oprit pentru ca funcția să poată fi activată. Lista de noduri - Acest meniu afișeaza: adresa de comunicare a electronicii, tipologia acesteia, codul firmware-ului
Meniu pentru resetarea
Resetare curățirei funcției “Sistem de întreținere 2”. Acest mesaj anunța ca sunt atinse orele de funcționare Lista
și deLista
versiunenoduri - AcestDatele
firmware.
de noduri meniu
- Acest nuafișează: adresa de
pot fi afișează:
meniu modificate. comunicare
Tipologia
adresa a electronicii,
cuprinde:
de comunicare tipologia
a electronicii, acestea,acestea,
tipologia codul firmware-ului
codul firmware-ului
Lista de noduri - Acest meniu afișează: adresa de comunicare a electronicii, tipologia acestea, codul firmware-ului
planicate. și versiunea la firmware.
și versiunea Datele
la firmware. nu pot
Datele fi modificate. Tipologia cuprinde:
Meniu pentru resetarea funcției "Sistem de întreținere 2". Acest mesaj anunță că sunt atinse orele de funcționare și versiunea la firmware. Datele nu pot finu pot fi modificate.
modificate. TipologiaTipologia
cuprinde: cuprinde:
planificate. MSTR - Master; INP - Input ; KEYB - Keyboard; OUT - Output;
MSTR - -Master;
CMPS Composite; INP
MSTR - Master;INP - Input- Input
SENS ;
- Sensor; KEYB - Keyboard;
COM Communication;OUT
KEYB --Keyboard;
INP; - Input ; KEYB - Keyboard; - Output;
OUT - Output;
MSTR - Master; OUT - Output;
CMPS - Composite;
CMPS - Composite; SENS - Sensor; COM - Communication;
SENS - Sensor;COM - Communication;
COM - Communication;
CMPS - Composite; SENS - Sensor;
Alarma acustica - Va permite sa activați sau sa dezactivați alarma acustica a tastaturii.
AlarmaAlarma
acustică - Vă permite să activați sau să dezactivați alarma acustică a tastaturii.
Alarma acusticăacustică - Vă permite
- Vă permite să activațisă activați sau să dezactivați
sau să dezactivați alarma acustică
alarma acustică a tastaturii.
a tastaturii.

12 13
11 12
12 12
BretaPellet 30 Termoseminee pe peleți

14
7. Scheme hidraulice de principiu 8. Schema Electrica

Termostat
de ambient

Boiler
cu acumulare

Senzor
temp.
fum

Circuit
încălzire
Supape de
siguranță
2,5 bar

Ventil termic
Vas de de amestec
expansiune
Vană deviatoare
cu 3 căi

Termostat
de ambient

Boiler
cu acumulare

Pompă
Senzor circulație
temp. boiler
fum a.c.m.

Circuit
încălzire

Ventil termic
de amestec

14 15
8. SCHEMA ELECTRICĂ
BretaPellet 30

FERROLI S.p.A. își declină orice responsabilitate pentru posibilele inexactități conținute în
prezentul manual, dacă acestea se datorează unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezervăm
dreptul de a aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesară sau utilă, fără a
prejudicia caracteristicile esențiale.

16