Sunteți pe pagina 1din 5

INSTITUTUL DE ŞTIINȚE ALE EDUCAŢIEI

DEPARTAMENTUL FORMARE PROFESIONALĂ


Catedra Didactica Disciplinelor Şcolare

Evaluarea finală
a Proiectului tehnologic
prezentat la finalizarea stagiului de formare profesională continuă
(perioada 06.04 – 24 aprilie 2020)

Tema proiectului tehnologic:


___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Disciplina
Istoria românilor şi universală

Numele, prenumele formabilului: ______________________

Data prezentării: 23.04.2020

Evaluator: SOLOVEI Rodica, dr. în istorie,


conferenţiar universitar

Data evaluării: ____________ 2020

Rezultatul evaluării: _____________

Semnătura evaluatorului: ______________

Chişinău – 2020
Proiectul didactic (structural) al lecţiei de istorie

Profesor:________________________

Instituţia:_______________________

Clasa:__________________________

Subiectul lecţiei: (se transcrie din proiectul unităţii respective de învăţare).

Tipul lecţiei: se indică tipul corespunzător al lecţiei din perspectiva formării / dezvoltării de
competenţe: lecţie de formare a capacităţilor de dobândire a cunoştinţelor; lecţie de formare a
capacităţilor de înţelegere /aplicarea/ analiză/ sinteză/ evaluare; lecţie mixtă; lecţie seminar /
conferinţă / dezbatere / proiect / excursie etc.; lecţie proces simulat; lecţie de sinteză; lecţie de
autoevaluare / evaluare /evaluare reciprocă etc.

Unităţi de competenţe – se indică unităţile de competenţă prioritare pentru lecţia dată (în
variantă schematică, se transcriu din curriculumul disciplinar);

Obiectivele operaţionale ale lecţiei: în funcţie de situaţia concretă, se formulează 4-5


obiective operaţionale, deduse din unităţile de competenţe selectate pentru lecţia dată,
reflectând în mod adecvat domeniile:
 cognitiv (după Bloom): asimilarea de cunoştinţe şi înţelegerea conceptelor, formarea
de capacităţi intelectuale (aplicare, analiză, sinteză, evaluare). Exemple de verbe
pentru formularea obiectivelor sunt propuse în modelele taxonomice din literatura
metodică şi pedagogică;
 afectiv (după Krathwofl): formarea convingerilor, sentimentelor, atitudinilor;
 psihomotor (Simpson): operaţii manuale, formarea de conduite motrice, practice.
Notă: În formularea obiectivelor lecţiei, se vor evita verbe ce conduc la formulări vagi care
nu pot fi măsurabile, de exemplu: a afla, a aprofunda, a constata, a conştientiza, a cunoaşte, a
se familiariza, a însuşi, a înţelege, a învăţa, a percepe, a şti etc.

DEMERS ACŢIONAL (sugestii de structurare schematică)


Etapele lecţiei Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Exemple de tehnologii didactice
(45 min)
EVOCAREA 4 - 7 Această etapă presupune: Elevii demonstrează că sunt Jocuri didactice, asalt de idei, mini-
min. -activităţi de cunoaştere şi pregătiţi pentru activitate. Este discuţii, asociaţii libere, GPP, întrebări
autocunoaştere; utilizată experienţa anterioară frontale, minidiscuţii etc.
-mobilizarea potenţialului sau unele presupuneri generale
elevilor şi motivaţia lor pentru la nivel de cunoaştere şi
a-i implica activ în actul de înţelegere.
predare-învăţare şi
autoevaluare/evaluare;
-valorizarea experienţei
cognitive ale elevilor, cu
referire la subiectul lecţiei.
REALIZARE 20 - 25 Organizarea unor activităţi, Se descriu succint, acţiunile Explicaţia, presupunerea prin termeni,
A SENSULUI min. folosind câteva tehnologii aproximative ale cadrului discuţia dirijată mini-prelegeri, lectura
didactice de realizare a didactic şi aşteptările participării ghidată, SINELG, mozaicul, dezbaterea
obiectivelor operaţionale elevilor în activitate. etc.
proiectate.
REFLECŢIE 3 - 9 Analiza gradului de realizare a Elevii pot formula şi adresa Interogarea multi-procesuală, mini-
min. obiectivelor operaţionale la reciproc întrebări, demonstrând teste, scrierea liberă, graficul conceptual
nivel de cunoştinţe şi abilităţi. cunoştinţele formate. Elevii sunt etc.
Consolidarea obiectivului implicaţi să reflecteze asupra
operaţional de formare a mesajului activităţii.
atitudinilor şi convingerilor.
Analiza 2-5 min. Organizarea de discuţii, cu Elevii sunt implicaţi nu doar să Discuţii dirijate, întrebări reflexive,
(debrifarea) elevii despre ceea ce s-a analizeze activitatea desfăşurată, revizuirea demersului didactic, simulări,
activităţii proiectat şi cum s-au implicat ci şi să propună propunând revizuirea circulară etc.
participaţii în realizarea modalităţi a demersului didactic.
obiectivelor, utilitatea
tehnologiilor didactice, cum s-
au simţit participanţii, ce se
propune pentru viitor în
vederea îmbunătăţirii
demersului didactic
Evaluarea 1-3 min. Se apreciază implicarea Elevii participă la procesul de Observarea, interviul, întrebări reflexive
finală şi auto- participanţilor prin diverse autoevaluare şi evaluare etc.
evaluarea calificative, apoi se notează reciprocă. Se exprimă despre
activitatea elevilor. O pondere nivelul de înţelegere a notării şi
mare o are autoevaluarea şi aprecierilor verbale.
evaluarea reciprocă a
participanţilor.
EXTINDERE 2-4 min. Se propun 2-3 sarcini de scurtă Elevii realizează sarcini de Cercetarea, prezentarea de postere,
durată (inclusive la alegerea scurtă durată; de asemenea se chestionarea, interviul în trei trepte,
elevilor), pentru următoarele implică în activităţi de utilizare a rezolvarea de probleme, proiecte etc.
zile, reieşind din specificul cunoştinţelor în activităţi
obiectivelor operaţionale. De cotidiene. Proiectarea unei noi
asemenea se propun sarcini de activităţii.
lungă durată pentru a dezvolta
anumite competenţe (generale
sau specifice disciplinei).
Follow-up – 1 min. Se determină când şi cum Elevii participă în realizarea Mese rotunde, conferinţe, decade pe
conexiune preconizaţi să reveni şi sa sarcinilor de lungă durată obiecte, lecţii de sinteză, excursii,
inversă. apreciaţi nivelul de realizare a pornind de la competenţele sau întâlniri cu persoane resursă, ore de
sarcinilor de extindere de lungă unităţile de competenţă din dirigenţie, şedinţe cu părinţii etc.
durată (în cadrul altor ore Curriculumul dezvoltat şi
curriculare, şedinţelor de clasă, prezintă la nivel de finalitate
ori alte activităţi extra- cunoştinţele şi abilităţile
curriculare, proiectate din timp formate, transformate în
şi organizate în şcoală sau competenţe cu caracter de
comunitate). integrare socială.

Bibliografie: