Sunteți pe pagina 1din 3

R E V I S TA I N S T I T U T U L U I N AŢ I O N A L AL J USTIŢIEI NR.

1 (32), 2015

Imunitatea parlamentară, ca element indispensabil


al mandatului deputatului

Parliamentary immunity as an indispensable ele-


ment of the parliamnetary mandate
Parliamentary immunity is a deĮning character-
isƟc of the parliamentary mandate by virtue of
Victor RUSU, which an MP is protected against any pressures
drd., magistru în drept,
or abuses that would be commiƩed agains its per-
lector superior la Catedra de
drept public al USEM son and that ensures its independence, freedom
and security in exercising the rights and obliga-
Ɵons deriving from the ConsƟtuƟon and laws.
Imunitatea parlamentarĉ este o caracterisƟcĉ deĮni-
Key-words: parliamentary immunity, judicial li-
torie a mandatului deputatului în virtutea cĉreia un
ability, ConsƟtuƟon, parliamentary statute.
membru parlamentar/deputat este protejat de posi-
bilele presiuni sau abuzuri împotriva persoanei sale ƕi
care asigurĉ independenƜa, libertatea ƕi securitatea sa
în exercitarea drepturilor ƕi obligaƜiilor ce derivĉ din stituĦiei üi legilor. TotodatĆ, imunitatea parlamenta-
ConsƟtuƜie ƕi legi. rĆ este cunoscutĆ, studiatĆ üi legiferatĆ sub douĆ
Cuvine-cheie: imunitate parlamentarĉ, rĉspundere ju- forme, üi anume:
ridicĉ, ConsƟtuƜie, statutul deputatului a) lipsa rĆspunderii juridice;
b) inviolabilitatea parlamentarului1.
ÎnsĆ, subliniazĆ Ion Deleanu, „ideea rĆmâne
Regulile privitoare la imunitate parlamentarĆ discutabilĆ din moment ce imunitatea este un
au ca scop asigurarea independenĦei deputatului mijloc de protecĦie a parlamentarului üi ea, ori-
la exercitarea mandatului sau/üi punerea lui sub cum, în condiĦiile stabilite, poate À ridicatĆ. Pe
protecĦie faĦĆ de acte sau fapte abuzive din partea de altĆ parte, nici parlamentarului nu i se poate
autoritĆĦilor administrative, judiciare sau ale per- refuza accesul liber la justiĦie üi dreptul de a ob-
soanelor Àzice. Ħine o hotĆrâre judecĆtoreascĆ într-o cauzĆ care îl
Pentru a asigura parlamentarului condiĦiile priveüte”2.
necesare exercitĆrii mandatului sĆu, el trebuie sĆ Unii autori, printre care profesorul Ion Guce-
se bucure de o protecĦie socialĆ. În sens restrictiv, ac , utilizeazĆ noĦiunea de iresponsabilitate în loc de
3

pot À incluse în sistemul mĆsurilor de protecĦie lipsa rĆspunderii juridice. Totuüi, iresponsabilitatea
a mandatului parlamentar imunitatea, ca un ele- parlamentarilor trebuie conceputĆ într-un mod
ment indispensabil al mandatului. riguros, pentru a nu „acoperi” cu imunitate toate
Imunitatea parlamentarĆ nu poate À nici extinsĆ, „abaterile de limbaj” comise în afara Parlamentu-
nici restrânsĆ printr-un act subordonat ConstituĦi- lui de cĆtre membrii sĆi. Regula iresponsabilitĆĦii
ei, ea nu poate À suspendatĆ üi poate À luatĆ doar se aplicĆ doar actelor care Ħin nemijlocit de funcĦi-
de plenul Parlamentului üi numai în considerarea ile parlamentare: propuneri, amendamente, inter-
temeiului de fapt üi de drept care justiÀcĆ luarea pelĆri üi voturi exprimate în üedinĦele plenare üi în
acestei mĆsuri. comisii, raporturi depuse pe numele unei comisii,
Ioan Muraru distinge imunitatea parlamenta- chestiuni, întrebĆri scrise üi orale, acte sĆvârüite în
rĆ ca acea trĆsĆturĆ a mandatului parlamentar în
temeiul cĆreia parlamentarul este protejat faĦĆ de 1
Ioan Muraru. Mihai Constantinescu. Drept parlamentar ro-
eventualele presiuni sau abuzuri ce s-ar comite mânesc. București: Editura C.H. Beck, 2005. p. 329.
împotriva persoanei sale üi care îi asigurĆ acestuia 2
Ion Deleanu. Drept constituţional și instituţii politice. Tratat
II. București: Editura Europa Nova, 1996. p. 245.
independenĦa, libertatea üi siguranĦa în exercitarea 3
Ion Guceac. Curs elementar de drept constituţional. Vol. II.
drepturilor üi obligaĦiilor care-i revin potrivit Con- Chișinău: Tipografia Centrală, 2004. p. 237.

58
NR. 1 (32), 2015 R E V I S TA I N S T I T U T U L U I N AŢ I O N A L AL J USTIŢIEI

cadrul unei misiuni încredinĦate de cĆtre organele s.a.m.d, abuzurile revelate public au fost nenu-
Parlamentului4. mĆrate…
Iresponsabilitatea juridica previne declanüarea La fel, în ultimii ani au fost dezvĆluite o serie
sau stabilirea unor consecinĦe nefavorabile parla- de scandaluri care au fĆcut sĆ Àe supuse chestionĆ-
mentarului pentru votul sĆu sau pentru opiniile rii pânĆ üi privilegiile parlamentarilor europeni, la
politice exprimate în exercitarea mandatului. rândul lor - prinüi în scandaluri de corupĦie üi de
Inviolabilitatea – ca instituĦie a dreptului parla- abuz al poziĦiei lor în favoarea unor Àrme de lob-
mentar – are drept scop sĆ previnĆ urmĆrirea judi- bying sau în alte interese private. Un exemplu este
ciarĆ nefondatĆ, arbitrarĆ, care îl împiedicĆ astfel eurodeputatul român Adrian Severin5.
sĆ-üi exercite mandatul încredinĦat sau constrân- Grecia e o ĦarĆ europeanĆ care a acordat pu-
gându-l astfel sĆ-l exercite într-un anumit mod, teri abuzive parlamentului în cazul unor anchete
contrar convingerilor üi voinĦei sale. asupra unor deputaĦi sau foüti miniütri. În Grecia,
Parlamentarii din multe sisteme legale s-au începând din 2003, parlamentul poate opri orice
bucurat întotdeauna de anumite privilegii, me- anchetĆ asupra unuia dintre membrii sĆi, legea
nite a le asigura deplina libertate de exprimare, impunând üi un set de limitĆri desfĆüurĆrii unor
pentru a le permite sĆ legifereze în totalĆ inde- asemenea anchete, cu excepĦia cazurilor în care
pendenĦĆ. deputatul sau ministrul ar À fost prins în Áagrant
Parlamentul britanic, cel mai vechi din lume, delict6.
datând din Evul Mediu timpuriu, e cel care ofe- Conform art. 70 din ConstituĦia Republicii
rĆ exemplul clasic al privilegiilor parlamentari- Moldova, „(3) Deputatul nu poate À reĦinut, arestat,
lor. Printre acestea, cel mai solid üi mai logic este percheziĦionat, cu excepĦia cazurilor de infracĦiune
„imunitatea parlamentarĆ”. DeputaĦii, membrii ÁagrantĆ, sau trimis în judecatĆ, fĆrĆ încuviinĦarea
parlamentului, nu pot À arestaĦi sau daĦi în jude- Parlamentului, dupĆ ascultarea sa”7.
catĆ pentru fapte comise în timpul mandatului lor Aceeaüi reglementare este stipulatĆ în art. 10
de parlamentar. din Legea despre statutul deputatului în Parla-
Un alt privilegiu care decurge de aici este acela ment – „Deputatul nu poate À reĦinut, arestat,
cĆ un deputat poate vorbi liber despre orice subiect percheziĦionat, cu excepĦia cazurilor de infracĦiune
în faĦa egalilor sĆi, fĆrĆ teama de urmĆri legale care ÁagrantĆ, sau trimis în judecatĆ pe cauzĆ penalĆ
ar decurge din interpretarea limbajului sĆu, chiar ori contravenĦionalĆ, fĆrĆ încuviinĦarea prealabilĆ
daca anumite intervenĦii ar putea À considerate a Parlamentului, dupĆ ascultarea sa”8.
abuzive verbal. ProtecĦia mandatului parlamentar este o nece-
Unul dintre efectele directe ale acestor legi sitate de asigurare a activitĆĦii parlamentare baza-
privind statutul deputaĦilor este acela cĆ ei nu te pe trĆsĆturile menĦionate mai sus, care includ
cad sub incidenĦa legislaĦiei privind calomnia, de mai multe mĆsuri de protecĦie üi asigurare.
pildĆ. În majoritatea ĦĆrilor, în afara cazurilor de Alexandru Arseni stabileüte în monograÀa sa cĆ,
Áagrant delict în chestiuni penale de drept comun, pornind de la aceste precizĆri, considerĆm cĆ mĆsu-
un parlamentar nu poate À anchetat sau interogat rile de protecĦie a mandatului parlamentar sunt:
de justiĦie decât dupĆ ridicarea imunitĆĦii sale de a) incompatibilitĆĦile,
cĆtre ceilalĦi deputaĦi reuniĦi în plen. b) imunitĆĦile: iresponsabilitatea juridicĆ üi
Daca privilegiile meritate ale parlamentarilor inviolabilitatea.
au fost stabilite pentru prima oarĆ în Marea Bri- Ceea ce Ħine de indemnizaĦia üi protecĦia socialĆ,
tanie, tot acolo a început, în ultimii ani, üi marele dreptul la spaĦiu locativ sunt garanĦii de asigurare
scandal al corupĦiei parlamentarilor într-o demo-
5
craĦie. E vorba de deputaĦi care solicitĆ bani de http://www.romania-actualitati.ro/adrian_severin_la_un_
pas_de_ridicarea_imunitatii-30376 (vizitat 10.10.2014).
la Àrme de lobbying pentru a introduce amenda- 6
http://www.ziare.com/europa/grecia/grecia-parlamen-
mente, deputaĦi care folosesc fondurile discreĦio- tul-a-ridicat-imunitatea-a-sase-parlamentari-de-extrema-
nare ale parlamentului pentru cheltuieli private 7
dreapta-1262964 (vizitat la 10.10.2014).
Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.94 //Mo-
nitorul Oficial 1, 12.08.1994.
4 8
Ion Guceac. Curs elementar de drept constituţional. Vol. II. Lege nr. 39 din 07.04.94 despre statutul deputatului în Parla-
Chișinău: Tipografia Centrală, 2004. p 317. ment. În: Monitor nr. 4 din 30.04.1994. art. 78.

59
R E V I S TA I N S T I T U T U L U I N AŢ I O N A L AL J USTIŢIEI NR. 1 (32), 2015

a drepturilor üi obligaĦiunilor deputatului, adicĆ se penalĆ se pot face numai de cĆtre Parchetul de pe
încadreazĆ în statutul juridic al deputatului9. lângĆ înalta Curte de CasaĦie üi JustiĦie. Competen-
AceastĆ teorie poate À regĆsitĆ în reglemen- Ħa de judecatĆ aparĦine Înaltei CurĦi de CasaĦie üi
tĆrile art. 9 din Legea despre statutul deputatului JustiĦie.”12
în Parlament, üi anume „Imunitatea parlamentarĆ În 26 de ĦĆri imunitatea priveüte orice procedu-
are ca scop protejarea deputatului în Parlament rĆ judiciarĆ, în 42 de ĦĆri ea vizeazĆ numai proce-
împotriva urmĆririlor judiciare üi garantarea dura penalĆ, cu excepĦia delictului Áagrant, în 10
libertĆĦii lui de gândire üi de acĦiune. Deputatul nu ĦĆri imunitatea parlamentarĆ se aplicĆ exclusiv do-
poate À persecutat sau tras la rĆspundere juridicĆ meniului rĆspunderii civile, iar în 4 ĦĆri imunitatea
sub nicio formĆ pentru opiniile politice sau voturile nu este consacratĆ13.
exprimate în exercitarea mandatului”10. Reglementarea imunitĆĦii parlamentare diferĆ de la
Prof. Victor Popa, în cadrul protecĦiei manda- stat la stat, dar necesitatea asigurĆrii parlamentarului
tului parlamentar, include: „incompatibilitĆĦile; unui mandat liber în voinĦa sa de exprimare, pentru
imunitatea; indemnizaĦiile: a) plĆĦi Àxe; b) plĆĦi opiniile politice sau votul sĆu, este un element indis-
variabile, legate de participarea la üedinĦe üi trans- pensabil al statului de deputat.
parenĦa ÀnanciarĆ”, iar prof. Ion Guceac caliÀcĆ
necesitatea protecĦiei pe toatĆ durata mandatului
üi include: „indemnizaĦiile; asigurarea cu spaĦiu BibliograĮe:
locativ; protecĦia socialĆ; incompatibilitĆĦi; imuni- 1. Alexandru Arseni. Drept consƟtuƜional ƕi insƟtuƜii po-
tĆĦi – iresponsabilitatea; inviolabilitatea”. liƟce. Chiƕinĉu: 2005.
La fel aceastĆ teorie este reglementatĆ în 2. Alexandru Arseni. Suveranitatea naƜionalĉ de la con-
Regulamentul Parlamentului, în care, conform strucƜie teoreƟcĉ la realizare pracƟcĉ. Chiƕinĉu: CEP
art.13, „Deputatul este considerat pe toatĆ durata USM, 2013.
mandatului sĆu ca Àind în exerciĦiul funcĦiunii, 3. Ioan Muraru, Elena Simina Tĉnĉsescu. Drept consƟtu-
Ɯional ƕi insƟtuƜii poliƟce. Ed. a-13, Vol. II. BucureƕƟ:
motiv pentru care orice agresiune împotriva sa
Editura C.H. Beck, 2009.
este asimilatĆ infracĦiunii de ultraj üi sancĦionatĆ
4. Ioan Muraru, Mihai ConstanƟnescu. Drept parlamen-
conform dispoziĦiilor prevĆzute pentru aceasta.
tar românesc. BucureƕƟ: Editura C.H. Beck, 2005.
De protecĦie juridicĆ similarĆ beneÀciazĆ üi
5. Ion Guceac. Curs elementar de drept consƟtuƜional.
membrii familiei – soĦ, soĦie, copii üi pĆrinĦi –
Vol. II. Chiƕinĉu: TipograĮa Centralĉ, 2004.
în cazul în care agresiunea împotriva acestora 6. Ion Deleanu. Drept consƟtuƜional ƕi insƟtuƜii poliƟce.
urmĆreüte nemijlocit exercitarea de presiuni Tratat II. BucureƕƟ: Editura Europa Nova, 1996.
asupra deputatului în legĆturĆ cu exercitarea 7. Marian Enache. Controlul parlamentar. Iaƕi: Editura
mandatului sĆu”11. Polirom, 1998.
În România, conform art. 72 din ConstituĦie, 8. Marian Enache. DemocraƜia parlamentarĉ. BucureƕƟ:
„DeputaĦii üi senatorii nu pot À traüi la rĆspundere Editura Universul juridic, 2012.
juridicĆ pentru voturile sau pentru opiniile poli- 9. Marian Enache. Proceduri parlamentare. BucureƕƟ:
tice exprimate în exercitarea mandatului”. Dar ei Editura Universul juridic, 2013.
pot À urmĆriĦi üi trimiüi în judecatĆ penalĆ pentru 10. Victor Popa. Drept parlamentar. Chiƕinĉu: ULIM,
fapte care nu au legĆturĆ cu voturile sau cu opi- 1999.
niile politice exprimate în exercitarea mandatului, 11. Victor Rusu. Drept parlamentar. Note de curs. Chiƕi-
dar nu pot À percheziĦionaĦi, reĦinuĦi sau arestaĦi nĉu: Vizual Design, 2014.
fĆrĆ încuviinĦarea Camerei din care fac parte, dupĆ
ascultarea lor. UrmĆrirea üi trimiterea în judecatĆ

9
Alexandru Arseni. Suveranitatea naţională de la construc-
ţie teoretică la realizare practică. Chișinău: CEP USM, 2013.
p.40.
10 12
Lege nr. 39 din 07.04.94 despre statutul deputatului în Parla- http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3
ment. În: Monitor nr. 4 din 30.04.1994. art. 78. #t3c1s2a72( vizitat la 10.10.2014).
11 13
Lege nr. 39 din 07.04.94 despre statutul deputatului în Parla- Marian Enache, DemocraĠia parlamentară, Editura Universul
ment. În: Monitor nr. 4 din 30.04.1994. art. 78. juridic, Bucureúti 2012, p.231.

60