Sunteți pe pagina 1din 11

4 IULIE 2017

CZU 342.8(478)

SISTEMUL ELECTORAL (MAJORITAR, PROPORȚIONAL SAU MIXT)


OPTIM PENTRU REPUBLICA MOLDOVA
Mihai CORJ,
avocat, doctor în drept, conferențiar universitar,
președinte al Asociației Obștești Institutul de Creație Legislativă „LEX SCRIPTA”

REZUMAT
Studiul este consacrat sistemelor electorale. Autorul analizează toate sistemele electorale existente în Republica Moldo-
va. Acest studiu este elaborat în scopul depășirii situației create în chestiunea ce ține de oportunitatea amendării sistemului
electoral. Astfel, subsemnatul vine cu o propunere de lege ferenda pentru a remedia situația. În acest context, punem la
dispoziția autorităților statului un studiu științific complex care ar fundamenta acceptarea propunerii legislative a subsem-
natului, fapt ce 1) nu ar impune oamenii să iasă în stradă și să protesteze împotriva modului de promovare a unor inițiative
privind amendarea sistemului electoral și 2) ar permite să avem o lege electorală (Cod electoral) care va asigura respectarea
principiilor reprezentativității, concurenței loiale și meritocrației.
Cuvinte-cheie: sistem electoral (majoritar, proporțional, mixt), proces electoral, prag de reprezentare, coeficient electo-
ral, mandat reprezentativ, mandat imperativ, drept electoral.

ELECTORAL SYSTEM (MAJORITY, PROPORTIONAL OR MIXED)


OPTIM FOR THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Mihai CORJ,
lawyer, doctor of law, associate professor,
President of the Institute for Legislative Creation “LEX SCRIPTA”

SUMMARY
The study is devoted to electoral systems. The author analyzes all existing lecture systems in the Republic of Moldova.
This study is designed to overcome the situation created in the issue of the opportunity to amend the electoral system. Thus,
the undersigned comes up with a proposal for a law ferenda to remedy the situation. In this context, we provide the state
authorities with a complex scientific study that would base the acceptance of the legislative proposal of the undersigned,
which 1) would not require people to come out and protest against the way of promoting initiatives to amend the electoral
system and 2) would allow us to have an electoral law (Electoral Code) that will ensure respect for the principles of repre-
sentativeness, loyal competition and meritocracy.
Key words: electoral system (majority, proportional, mixed), electoral process, representation threshold, electoral coe-
fficient, representative mandate, imperative mandate, electoral right.

Toate ideile mari au fost cândva gândite,


trebuie încercat doar să le mai cugetăm odată.
/ Johann Wolfgang von Goethe /

I ntroducere. Actualmente, în
Republica Moldova, o pro-
blemă arzătoare a devenit chestiu-
spectiv, art. 87 din Codul electo-
ral [14], pragul de reprezentare se
diminuează pentru toți concurenții
De asemenea, recomandăm ca
votarea pe listele partidelor politice
să se efectueze preferențial, astfel
nea privind amendarea sistemului electorali. Și anume, pragul de re- alegătorul votează o persoană con-
electoral. În general, este mai bine prezentare pentru partidele politice cretă din cele 51 sau 103 înregistrate
să previi o situație, soluționând la (PP) se reduce de la 6 la 4%, pentru la CEC de către partidul respectiv.
timp problema, decât ulterior cu blocurile electorale constituite din În această situație, considerăm
mult elan să înlături consecințele două PP – de la 9 la 7% și pentru că, alegătorul trebuie să aibă una
acesteia. blocurile electorale din trei și mai dintre opțiuni:
În atare condiții, prin consens mai multe PP – de la 11% la 9%, iar 1) de a putea vota pentru un
larg cu partidele politice parlamen- pentru candidatul independent – de candidat independent sau
tare și extraparlamentare, dar mai cu la 2 la 1%. Mai mult, pentru can- 2) pentru o listă de 103 candidați,
seamă cu poporul, sugestia noastră didatul independent poate fi stabilit sau
este de a îmbunătăți sistemul elec- un prag de reprezentare identic cu 3) de a putea înscrie personal în
toral al reprezentării proporționale. coeficientul electoral, care va fi în- buletinul de vot numele și prenu-
Astfel, la art. 86 alin. (2) și, re- totdeauna sub un procent. mele persoanei respective din lista
5
IULIE 2017

candidaților partidelor politice, în- referindu-mă în mod special la cele este axat pe ideea că la guvernare
registrată la CEC. privind modificarea şi completarea trebuie să aibă acces partidele po-
Tot ce este simplu e și genial. legislaţiei electorale (Codului elec- litice care se bucură de o anumită
Astfel, alegătorul, conștient și toral) și a legislației conexe. credibilitate în masa electoratului
responsabil de soarta sa și a copiilor Conform art. 2 alin. (1) din sau pe ideea maturităţii politice şi
și părinților săi, dar și a acestui po- Constituţie, suveranitatea naţională civice a candidaţilor, precum şi pe
por, va avea oportunitatea de a vota aparţine poporului Republicii Mol- alte considerente ce ţin de contex-
corect, evitând alegerea partidelor dova, care o exercită în mod direct tul sociopolitic concret.
politice corupte și a politicienilor şi prin organele sale reprezentative, Art. 38 alin. (3) din Constituţie
corupți până în măduva oaselor și în formele stabilite de Legea Su- garantează cetăţenilor Republicii
alegând, într-adevăr, deputatul său, premă. Una dintre formele princi- Moldova dreptul de a fi aleşi în
prin desemnarea unui candidat in- pale de exercitare de către poporul condiţiile legii, inclusiv în organul
dependent sau a unui candidat de Republicii Moldova a suveranităţii reprezentativ suprem, şi nu alege-
pe lista unui partid, înscriind per- naţionale este participarea, potrivit rea ca atare [6].
sonal în buletinul de vot numele și art. 38 din Constituţie, la alegerea Metode și materiale aplicate.
prenumele persoanei respective din Parlamentului. Este de remarcat În vederea realizării prezentului
lista candidaților acelui partid poli- faptul că procedurile electorale, studiu științific de drept electoral,
tic, înregistrată la CEC. după cum demonstrează practica ne-am bazat pe următoarele metode
Așadar, chestiunea privind internaţională şi cea naţională, sunt științifice: istorică, logico-formală,
amendarea Codului electoral poate reglementate, de regulă, nu în tex- documentării ştiinţifice, analiză a
și trebuie să fie soluționată în Par- tele constituţiilor, ci pe cale legis- conţinutului ştiinţifico-juridic etc.
lament, și nu în stradă. lativă. Art. 61 din Constituţie sta- În acest context, reținem că surse
Prin urmare, dacă apelul nostru tuează expres că Parlamentul este bibliografice și materiale aplicate
va fi luat în considerare de către ales prin vot universal, egal, direct, au servit: Constituția RSSM din
guvernare și ulterior problema va secret şi liber exprimat, în baza le- 15 aprilie 1978 și Constituția RM
fi soluționată, atunci câștigător și gii electorale organice. Mai mult, din 29 iulie 1994, proiectele de
beneficiar al acestei soluții nu va fi în temeiul art. 72 alin. (3) lit. a) din legi care au stat la baza adoptării
nici opoziția și nici guvernarea, ci Constituție, sistemul electoral se legilor electorale, legile electora-
Măria Sa Poporul, care este Suve- reglementează prin lege organică le propriu-zise, hotărârile Curții
ranul Republicii Moldova. [13]. Constituționale, Codul bunelor
Urmare a dezbaterilor ce au Prin urmare, Parlamentul este practici în materie electorală și alte
loc în societate privitor la acest în măsură să adopte orice tip de Recomandări și Avize ale Comisiei
subiect, suntem siguri că cea mai scrutin sau modalitate de atribuire de la Veneția etc.
reușită soluție care va aduce liniște a mandatelor de deputat. Rămâne Scopul studiului. Acest studiu
și pace în societate este accepta- la discreţia organului legislativ să este elaborat în scopul depășirii
rea de către legiuitor a propunerii decidă ce sistem electoral să fie situației create în chestiunea ce
Institutului de Creație Legislativă aplicat, majoritar, proporţional sau ține de oportunitatea amendării
„LEX SCRIPTAˮ, care rezolvă mixt, şi care să fie pragul electoral sistemului electoral. Astfel, sub-
problema circumscripțiilor electo- minim de reprezentare pentru con- semnatul vine cu o propunere de
rale și reprezentării în Parlament a curenţi în vederea includerii lor în lege ferenda pentru a remedia
cetățenilor RM din stânga Nistrului operaţia de atribuire a mandatelor. situația. În acest context, punem
și mun. Bender, a acelora din Di- În funcție de situaţia social-politică la dispoziția autorităților statului
asporă, precum și a femeilor și a din ţară, de nivelul de dezvoltare al un studiu științific complex care ar
minorităților etnice. sistemului politic din societate etc., fundamenta acceptarea propunerii
Prin urmare, sistemul electoral se optează pentru o variantă sau legislative a subsemnatului, fapt
existent îmbunătățit după mode- alta şi consfinţirea acesteia în legea ce 1) nu ar impune oamenii ca să
lul propus de Institutul de Creație electorală (Codul electoral). iasă în stradă și să protesteze îm-
Legislativă „LEX SCRIPTAˮ va Curtea Constituţională conside- potriva modului de promovare a
asigura respectarea principiilor ră că alegerile constituie nu numai unor inițiative privind amendarea
reprezentativității, concurenței lo- un mijloc de exercitare de către sistemului electoral și 2) ar permi-
iale și meritocrației. cetăţeni a drepturilor lor politice, te să avem o lege electorală (Cod
În temeiul prevederilor expres consacrate de Constituţie, ci şi unul electoral) care va asigura respecta-
statuate de către legiuitor la art. 52 de dotare a instituţiilor unui stat de- rea principiilor reprezentativității,
alin. (1) din Constituţia Republicii mocratic cu o capacitate coerentă concurenței loiale și meritocrației.
Moldova [1] şi, respectiv, art. 6 din de expresie, pentru a face posibilă Rezultate obținute și discuții.
Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 organizarea unor centre de decizie În general, puterea adesea a dat-o
cu privire la petiţionare [17], voi politică eficiente şi în măsură să în bară, deoarece nu a luat în con-
expedia autorităţilor publice ale imprime activităţii de stat o orien- siderare și păsul cercetătorilor
statului un set de propuneri privind tare general nefragmentată [2]. științifici, care au expertiza nece-
modificarea legislaţiei, în acest caz În principiu, pragul electoral sară pentru a direcționa starea de
6 IULIE 2017

lucruri în interesul poporului, pe că interpretarea oficială de către or- rii prezentei hotărâri: Constituția se
făgașul edificării într-adevăr a unui ganul legislativ a unei legi se face va republica în Monitorul Oficial al
stat de drept și democratic. numai prin lege. Codul electoral Republicii Moldova, dându-se tex-
Reținem că, Curtea este o lege organică. Codul, fiind telor redacția într-un mod conform
Constituțională, în § 4 al HCC primus inter pares, are aceeași forță prezentei dispozițiiˮ.
nr. 15 din 27 mai 1998, a statuat: juridică ca și orice lege organică. În același timp, legiuitorul, la
„Nu se poate cădea de acord nici Curtea Constituțională, în § 4 al art. 41 alin. (1) al Legii nr. 780-
cu punctul de vedere al Preşedin- HCC nr. 61 din 16 noiembrie 1999, XV din 27.12.2001 privind actele
telui Republicii Moldova, potrivit a statuat: „Parlamentul a atribuit legislative [18], statuează: „Re-
căruia hotărârea Parlamentului nr. Hotărârii nr. 432-XIV/1999 carac- publicarea actului legislativ se
1508-XIII din 18 februarie 1998 ter normativ de drept şi putere juri- dispune prin ultimul act legislativ
contravine art. 61 alin. (2) şi art. 66 dică similară prevederilor Codului care îl modifică sau completează.
lit. c) din Constituţie. Potrivit art. electoral supuse interpretării. Inter- Acesta conţine, după caz, o pre-
66 lit. c) din Legea Supremă, una pretarea oficială de către organul vedere referindu-se la efectuarea
dintre atribuţiile de bază ale Parla- legislativ a unei legi se efectuează unei noi numerotări în actul ce
mentului este interpretarea legilor numai prin lege, care trebuie să ur- se va republica.ˮ Considerăm că
şi asigurarea unităţii reglementă- meze aceeaşi procedură de adopta- principiul cine poate mai mult,
rilor legislative pe întreg teritoriul re, semnare şi publicare prevăzută poate și mai puțin (a majori ad
ţării. Prin Hotărârea nr. 1508-XIII de dispoziţiile constituţionale. In- minus) nu trebuia să fie aplicat.
din 18 februarie 1998, contestată în terpretarea unei legi prin hotărâre Mai mult, în conformitate cu art.
sesizare, Parlamentul a interpretat a Parlamentului este inadmisibilă 2 alin. (2) al Legii privind actele
dispoziţiile art. 13 alin. (3), art. 86 şi contravine dispoziţiilor art. 72, legislative, din categoria actelor
şi 87 din Codul electoral, ceea ce 74, 76 şi 93 din Constituţie şi nu legislative fac parte: Constitu-
nu excede atribuţiilor sale consti- poate fi recunoscută drept interpre- ţia Republicii Moldova şi legile
tuţionale. Din textul hotărârii re- tare oficială a legii.ˮ constituţionale; legile organice şi
spective a Parlamentului reiese că Așadar, Curtea Constituțională legile ordinare; hotărârile şi mo-
organul reprezentativ suprem nu a nu are întotdeauna o practică și ţiunile. Prin urmare, dispunerea
modificat şi nu a completat Codul jurisprudență uniformă. republicării Constituției este o
electoral, ci a interpretat unele pre- Totodată, menționăm: Curtea prerogativă exclusivă a Parlamen-
vederi din el. Or, adoptarea unor Constițională, prin statuarea (re- tului Republicii Moldova, și nu a
acte prin care se interpretează o publicarea Constituției în Moni- Curții Constituționale.
lege este competenţa exclusivă a torul Oficial al Republicii Moldo- În context, reținem: Curtea
Parlamentuluiˮ. va) la pct. 8 lit. c) din dispozitivul Constituțională, la adoptarea Hotă-
Totodată, menționăm că, în te- HCC nr. 7 din 04.03.2016 [9] pri- rârii nr. 34 din 13.12.2016 privind
meiul art. 66 lit. c), 72, 74, 76 şi vind controlul constituţionalităţii confirmarea rezultatelor alegerilor
93 din Constituţie și al art. 44 unor prevederi ale Legii nr. 1115- şi validarea mandatului de Pre-
alin. (2) al Legii nr. 780-XV din XIV din 5 iulie 2000 cu privire la şedinte al Republicii Moldova, a
27.12.2001 privind actele legislati- modificarea şi completarea Con- formulat șase Adrese Parlamentu-
ve, aceste acte, altele decât Consti- stituţiei Republicii Moldova (mo- lui, care până în prezent nu au fost
tuţia şi legile constituţionale, sunt dul de alegere a Preşedintelui), a executate, cu toate că, în temeiul
interpretate de Parlament prin acte efectuat o ingerință în activitatea art. 281 al Legii cu privire la Cur-
legislative de aceeaşi forţă sau de Parlamentului Republicii Moldo- tea Constituțională, observaţiile
o forţă juridică superioară. va, cu toate că dreptul exclusiv de (constatările) Curţii Constituţio-
Prin urmare, Curtea interpretare oficială a prevederilor nale privind lacunele (omisiunile)
Constituțională, prin faptul că a re- Constituției aparține Curții, însă reglementărilor normative, cauza-
cunoscut Hotărârea Parlamentului Curtea Constituțională nu este în- te de nerealizarea unor prevederi
nr. 1508-XIII din 18 februarie 1998 drituită să dispună republicarea constituţionale, indicate în adresă,
privind asigurarea unităţii aplicării Constituției în Monitorul Oficial al urmează să fie examinate de auto-
unor prevederi din Codul electoral Republicii Moldova, deoarece acest ritatea vizată care, în termen de cel
pe întreg teritoriul țării în campania drept îi aparține emitentului actului, mult trei luni, va informa Curtea
electorală, la numărarea şi atribui- la caz, emitentul Constituției este Constituţională despre rezultatele
rea mandatelor, la confirmarea re- Parlamentul. Reținem că, deocam- examinării.
zultatelor alegerilor în Parlamen- dată, nu am ajuns la acel nivel ca să Institutul de Creație Legislati-
tul de legislatura a XIV-a ca fiind avem o democrație directă verita- vă „LEX SCRIPTAˮ reconfirmă
constituțională, a desconsiderat bilă, când Constituția – Legea Su- sprijinul său dezinteresat acordat
întregul cadru legal existent. Mai premă a societății și a statului – să autorităților publice în beneficiul
mult, Curtea Constituțională, la un fie adoptată pe cale referendară de întregii societăți și propune exper-
interval relativ scurt de timp, într-o către Măria Sa Poporul. În HCC nr. tiza necesară pentru îmbunătățirea
altă hotărâre a sa (HCC nr. 61 din 7 din 04.03.2016, Curtea a statuat cadrului legal existent. Justețea ce-
16 noiembrie 1999) invocă faptul următoarele: „În vederea execută- lor enunțate de către noi este confir-
7
IULIE 2017

mată și prin apariția studiului com- rii proporționale și chiar sistemul riu se vota, iar după 1990 cetățenii
plex privind normativitatea, inter- mixt. au început într-adevăr să aleagă.
pretarea și aplicarea dreptului Sunt Deci în perioada sovietică, în Deci, sistemul majoritar/unino-
un simplu cetățean & Prin știință RSSM, conform Constituției din minal a fost impus de prevederile
și credință spre adevăr [27]. 15.04.1978, exista un sistem ma- Constituției din 15.04.1978. Parla-
În acest sens, Institutul de Creație joritar uninominal (alegerile se mentul anilor ‘90 a fost ales cu ade-
Legislativă „LEX SCRIPTAˮ per- desfășurau în 380 de circumstripții vărat în temeiul acestei legi (Legea
manent acordă sprijin autorităților electorale). Atenționăm că, în nr. 3618-XI din 23.11.1989), însă,
publice înaintând expertiza nece- art. 96, Constituția RSSM din cu regret, nu a fost capabil să-și
sară pentru a îmbunătăți cadrul 15.04.1978, care a fost în vigoare exercite mandatul pentru întreaga
legal existent. Mai mult, subsem- până la 27 august 1994, este expres legislatură pentru care a fost ales.
natul, Mihai Corj, expert în dreptul stabilit că deputatul poate fi reche- Deci acest sistem electoral majori-
constituțional, a elaborat un nou mat de către majoritatea alegători- tar (vot uninominal) în Republica
concept privind predarea dreptului lor. Moldova a eșuat. Așadar, Parla-
în instituțiile de învățământ superi- La 23.11.1989, Parlamentul a mentul anilor ‘90, nefiind apt să-și
or. adoptat Legea nr. 3618-XI cu pri- îndeplinească menirea sa pentru
De asemenea, Institutul vire la alegerile de deputați ai po- care a fost ales, s-a autodizolvat,
de Creație Legislativă „LEX porului ai RSSM [15], în care la stabilind data alegerilor anticipate
SCRIPTAˮ a participat activ la nu- art. 15 a statuat că „Pentru alegerile pentru noul parlament la 27 februa-
meroase evenimente în cadrul că- de deputați ai poporului ai RSSM rie 1994.
rora s-a discutat despre legislația se formează 380 de circumscripții Parlamentul anilor ‘90, ales în
electorală. Printre acestea: masa electorale cu un număr aproxima- baza sistemului electoral majori-
rotundă organizată de Asociația tiv egal de alegători. Din partea tar (vot uninominal) înainte de a
Promo-lex și cea de la Institutul fiecărei circumscripții electorale se autodizolva, a adoptat Legea nr.
de Cercetări Juridice și Politice al se alege un deputat al poporului 1609-XII din 14.10.1993 privind
Academiei de Științe a Moldovei, al RSS Moldoveneștiˮ. La art. 20 alegerea Parlamentului [16], care
conferința organizată de Comisia alin. (10) din legea citată [15], le- prevedea instituirea sistemului
Electorală Centrală și Consiliul giuitorul a stipulat expres: Comisia electoral proporțional. Astfel, la
Europei. Ulterior, noi înșine am or- Electorală Centrală rezolvă chesti- art. 6 alin. (1) din lege, legiuitorul
ganizat la acest subiect o conferință unile ce țin de revocarea deputaților a stipulat că alegerea Parlamentu-
de presă la Agenția Infotag, apoi o poporului ai RSS Moldovenești și, lui se efectuează în circumscripţii-
dezbatere publică cu tema: „Sis- conform prevederilor alin. (11), fi- le electorale cu mai multe mandate
temul electoral optim (majoritar, xează alegerile de deputați ai popo- pe bază de scrutin de liste din par-
proporțional sau mixt) pentru Re- rului ai RSS Moldovenești în locul tea partidelor, [...], şi de candidaturi
publica Moldovaˮ la Biblioteca deputaților retrași și asigură efectu- independente potrivit principiului
Publică de Drept. De asemenea, area lor. reprezentării proporţionale.
am participat la dezbaterile publi- În temeiul art. 47 al Legii nr. Contrar prevederilor art. 6
ce ale proiectului Legii nr. 60 din 3618-XI/1989, este considerat alin. (1) din Legea nr. 1609-XII
14.03.2017 (votul uninominal) la ales candidatul pentru alegerile din 14.10.1993 privind alegerea
Parlamentul Republicii Moldova de deputați ai poporului ai RSS Parlamentului, legiuitorul a sta-
și, la masa rotundă organizată de Moldovenești, care a întrunit la tuat, la art. 2 lit. a) din Hotărârea
Transparency International Moldo- alegeri mai mult de jumătate din Parlamentului nr. 1613-XII din
va din 31 mai 2017. voturile alegătorilor care au parti- 19.10.1993 privind modul de pu-
Cu referire la conceptul proiec- cipat la votare. nere în aplicare a Legii privind
tului Legii nr. 60 din 14.03.2017 Și, în final, la articolul 53 e alegerea Parlamentului [23], că
(votul uninominal) și oportunitatea menționat faptul că, în cazul retra- alegerile Parlamentului din 27 fe-
adoptării acestuia, remarcăm urmă- gerii deputatului poporului al RSS bruarie 1994 se vor desfășura într-o
toarele considerente. Moldovenești cu mai puțin de un singură circumscripție națională, și
În temeiul art. 72 alin. (3) lit. an înainte de expirarea termenului nu în circumscripţiile electorale cu
a) din Constituție, sistemul elec- împuternicirilor deputaților popo- mai multe mandate, după cum pre-
toral se adoptă prin lege organică. rului ai RSS Moldovenești, nu se vede legea.
Așadar, majoritatea parlamentară alege un nou deputat al poporului Deci sistemul electoral al repre-
este îndrituită să modifice sistemul al RSS Moldovenești în locul celui zentării proporționale adoptat prin
electoral existent prin amenda- retras. lege, care urma să fie desfășurat
rea Codului electoral. Reținem că Astfel, constatăm că proiectul în circumscripţiile electorale cu
Republica Moldova a avut cadrul nr. 60 din 14.03.2017 (votul unino- mai multe mandate pe bază de
legal pentru toate cele trei tipuri minal) este inspirat în mare parte de scrutin de liste din partea partide-
de sisteme electorale arhicunos- Legea nr. 3618-XI din 23.11.1989. lor şi a candidaților independenți,
cute precum sistemul majoritar/ Deci nimic nou sub soare. Prin ur- nu a mai fost testat în Republi-
uninominal, sistemul reprezentă- mare, până în 1990 pe acest terito- ca Moldova, ci implementat sis-
8 IULIE 2017

temul electoral al reprezentării cură de încrederea cetățenilor. Mai 11% la 9%, iar pentru candidatul
proporționale desfășurat într-o mult, întrucât avem o clasă politi- independent – de la 2 la 1%. Mai
singură circumscripție electorală că coruptă până în măduva oase- mult, pentru candidatul indepen-
națională. lor, este necesar să chibzuiți foarte dent poate fi stabilit un prag de
La 21 noiembrie 1997 a fost bine ce trebuie să faceți, domnilor reprezentare identic cu coeficien-
adoptat Codul electoral [14], care guvernanți, ca să nu dezamăgiți și tul electoral, care va fi întotdeauna
a menținut sistemul proporțional de această dată simplul cetățean. sub un procent.
statuând că alegerea Parlamen- În această ordine de idei, Insti- De asemenea, propunem ca vo-
tului se desfășoară într-o singură tutul de Creație Legislativă „Lex tarea pe listele partidelor politice
circumscripție electorală națională, Scriptaˮ propune Parlamentului să se efectueze preferențial, astfel
în care se aleg 101 deputați [14]. Republicii Moldova expertiza ne- alegătorul votează o persoană con-
Ulterior, în 2013, Parlamentul cesară, pentru ca acesta să adopte cretă din cele 51 sau 103 înregis-
Republicii Moldova a adoptat Le- un act legislativ în beneficiul po- trate la CEC de către partidul re-
gea nr. 94 din 19.04.2013 pentru porului, și nu al guvernării. spectiv.
modificarea şi completarea unor Totodată, reamintim că La moment, nu dispunem de un
acte legislative [20], prin care a deputații, în 2009, au interpretat sistem de votare electronic, iar în
amendat prevederile Codului elec- eronat, prin Legea nr. 24-XVII din calitate de candidați la fotoliul de
toral și astfel a introdus sistemul 15.06.2009 [19], prevederile art. deputat, de regulă, se înscriu cca
electoral mixt, însă, din conside- 76 alin. (3) din Codul electoral, 1500-1600 de pretendenți.
rente arhicunoscute de dvs., acest care erau neconforme cu statuări- Astfel, un asemenea buletin de
sistem electoral – sistemul electo- le art. 61 alin. (3) din Constituție, vot va arăta ca o broșură volumi-
ral mixt – a supraviețuit doar 20 și astfel au impus neconstituțional noasă, fapt ce poate crea dificultăți
de zile (între 20.04 și 10.05.2013), și ilegal Comisia Electorală Cen- pentru alegător la exercitarea drep-
deoarece a fost abrogat/modificat trală să desfășoare alegerile Parla- tului de vot și va necesita cheltu-
prin Legea nr. 108 din 03.05.2013 mentului la 29 iulie 2009, contrar ieli suplimentare pentru hârtie etc.,
pentru modificarea şi completarea prevederilor art. 61 alin. (1) din dar și timp suplimentar pentru ca
unor acte legislative [22]. Constituție. Prin urmare, CEC- alegătorul să identifice candidatul
În opinia noastră, era bine, ul a fost constrâns să desfășoare pentru care a decis să-și dea votul.
dacă Parlamentul Republicii Mol- alegerile parlamentare anticipa- În această situație, opinia noas-
dova, în sesiunea de toamnă-iarnă te într-un termen record de 45 de tră este ca alegătorul să aibă una
a anului 2013, revenea la sistemul zile, perioadă ilegal restrânsă de dintre opțiuni: 1) de a putea vota
electoral mixt și astfel, în strictă către Parlament. Deci Parlamen- pentru un candidat independent sau
conformitate cu prevederile le- tul, prin Legea nr. 24-XVII din 2) pentru o listă de 103 candidați,
gale și luând în considerare reco- 15.06.2009, a interpretat o pre- sau 3) de a înscrie personal în bu-
mandările Comisiei de la Veneția vedere neconstituțională a art. 76 letinul de vot numele și prenume-
privind modificarea sistemului alin. (3) din Codul electoral. le persoanei respective din lista
electoral, cu cel puțin un an de Urmare a intervenției subsem- candidaților partidelor politice, în-
zile până la alegeri [10], adopta natului, Mihai Corj, în 2010 Parla- registrată la CEC, iar buletinul de
sistemul electoral mixt și organiza mentul a amendat prevederile alin. vot va avea următorul conținut.
alegerile parlamentare din 2014 în (3) din art. 76 al Codul electoral.
baza sistemului electoral mixt. Cu Aceasta a fost una dintre cele 25 Model
regret, constatăm că aceasta este de propuneri ale noastre acceptate BULETIN DE VOT
deja istorie. Deci sistemul elec- de către Parlament în 2010. pentru alegerea Parlamentului
toral mixt în Republica Moldova În atare condiții, prin consens Republicii Moldova
a fost introdus prin Legea nr. 94 larg cu partidele politice parla-
din 19.04.2013 și a dăinuit de pe mentare și extraparlamentare, dar PPL PARTIDUL
20 aprilie până pe 10 mai 2013. mai cu seamă cu poporul, suges- POLITIC
Prin urmare, sistemul electoral tia noastră este de a îmbunătăți
mixt nu a fost testat în alegerile sistemul electoral al reprezentării AL LENEȘILOR
Parlamentului din toamna anului proporționale. Astfel, la art. 86 PPL
2014. alin. (2) și, respectiv art. 87 din
Astăzi, după ce poporul a aflat Codul electoral, pragul de repre- CI NUME
de furtul unui sau câtorva miliar- zentare se diminuează pentru toți PRENUME
de de dolari SUA, deja, în 2015, concurenții electorali. Și anume, CANDIDAT
a constatat cu stupoare că a vo- pragul de reprezentare pentru par- INDEPENDENT
tat greșit în 2014. Desigur, că în tidele politice (PP) se reduce de la PPC PARTIDUL
asemenea situație, când poporul a 6 la 4%, pentru blocurile electorale POLITIC
ieșit în stradă, nu ne putem permite constituite din două PP – de la 9 AL
luxul de a modifica sistemul elec- la 7% și pentru blocurile electorale CORUPȚILOR
toral, deoarece deputații nu se bu- din trei și mai mai multe PP – de la
9
IULIE 2017

PPC dezvoltare a sistemului politic din ca pragul de reprezentare pen-


societateˮ. tru candidații independenți să fie
Curtea Constituțională a statuat micșorat de la 2 la 1 % sau să fie
CI NUME constant că Parlamentul are liber- stabilit pragul de accedere în Parla-
PRENUME tatea de a decide asupra sistemului ment însuși coeficientul electoral,
CANDIDAT electoral și pragului electoral. care este sub un procent. Pentru
INDEPENDENT De altfel, subsemnatul salu- partidele politice (PP) urmează a
PPT PARTIDUL tă propunerile din partea oricărei fi stabilit un prag de reprezentare
POLITIC persoane, precum și sugestiile și de 4 %. Pentru blocurile electorale,
AL inițiativele legislative ale liderilor constituite din două partide politi-
TRÂNTORILOR partidelor politice. ce, urmează a fi stabilit un prag de
Urmare a faptului că, poporul reprezentare de 7 %, iar pentru cele
PPT a aflat, în 2015, de furtul unui sau din trei și mai multe PP – 9 %.
PPM PARTIDUL câtorva miliarde de dolari SUA, Mai mult, pentru a avea speranța
acesta cu efect întârziat a ieșit în ca proiectul nostru să fie acceptat
POLITIC stadă și a constatat că a votat greșit și votat, „acordăm garanțiiˮ pentru
AL în 2014. decidenți/președinții PP și, totodată,
MILIARDARILOR În 2015, de la tribuna din Piața concurență loială între candidații de
PPM Marii Adunări Naționale, deputați pe lista fiecărui partid. Astfel, ale-
ai Parlamentului anilor ‘90 scan- gătorul va putea vota: 1) pentru un
dau: „Îmi iau votul înapoi !ˮ, „Îmi candidat independent sau 2) pentru
Urmare a celor relevate supra, retrag votul !ˮ, „Îmi cer votul îna- o listă de 103 candidați, sau 3) va
reținem următoarele considerente. poi !ˮ. Subsemnatul, care nu avea putea înscrie personal în buletinul
Primo - sistemul electoral ma- acces la tribuna centrală, își făcea de vot numele și prenumele persoa-
joritar/uninominal, în arealul nos- cruce și spunea mulțimii: „Iartă- nei respective din lista candidaților
tru, a fost impus de prevederile i, Doamne, că nu știu ce fac și ce PP înregistrată la CEC.
Constituției din 15.04.1978 și ale vorbesc.ˮ, deoarece un vot acordat Prin urmare, proiectul înaintat
Legii nr. 3618-XI din 23.11.1989 cu deputatului nu mai poate fi retras de Institutul de Creație Legislati-
privire la alegerile de deputați ai sau revocat. Se vede că și atunci vă „LEX SCRIPTAˮ soluționează
poporului ai RSS Moldovenești. mașina propagandistică a lui Go- toate problemele. Deci este unul cu
Cu adevărat, Parlamentul anilor ‘90 ebbels își facea lucrul de minune, mult mai reușit ca proiectul nr. 60
a fost ales în temeiul acestei legi, ca și în prezent, prin manipularea din 14 martie 2017, care a fost su-
însă acest sistem electoral în Re- subtilă a simplilor cetățeni. pus dezbaterilor publice.
publica Moldova și-a dat obștescul Așadar, instituția juridică a re- În același context, atât autorii
sfârșit. În context, nu putem com- vocării/retragerii mandatului de proiectului nr. 60 din 14 martie
para nivelul de democrație din Re- deputat de către alegători, înce- 2017, cât și cei ai proiectului nr.
publica Moldova cu cel din SUA, pând cu 27 august 1994, este una 123 din 19 aprilie 2017, nu cunosc
din Regatul Unit al Marii Britanii neconstituțională. denumirea corectă/titlul actului
și Irlandei de Nord sau al Franței. Și în acest context, ICL „Lex în care aceștia intervin. Mai mult,
Prin urmare, este necesar și urmea- Scriptaˮ înaintează autorităților deputaților Parlamentului, care au
ză să comparăm numai lucruri/fap- publice expertiza necesară, pentru inițiat aceste proiecte (nr. 60 din 14
te comparabile. ca acestea să adopte un act legisla- martie 2017 și nr. 123 din 19 aprilie
Parlamentul Republicii Moldo- tiv în beneficiul poporului, și nu al 2017), de asemenea, nu le este cu-
va, prin Legea nr. 94 din 19.04.2013, guvernării. noscută instituția juridică a republi-
a introdus sistemul electoral mixt, Cât privește proiectul nr. 60 cării. Consultând proiectele propu-
însă din considerente arhicunos- din 14.03.2017, considerăm că se (nr. 60 din 14 martie 2017 și nr.
cute de dvs., acest sistem electo- este o inițiativă bună pentru un 123 din 19 aprilie 2017), constatăm
ral – sistemul mixt – a supraviețuit viitor îndepărtat, însă pentru peri- cu stupoare că acești deputați nu
doar 20 de zile (de la 20.04 până pe oada imediat următoare, cea mai cunosc nici tehnica legislativă.
10.05.2013). Astfel nu a apucat să reușită soluție este acceptarea de De asemenea, în proiectul nr.
mai fie testat. către legiuitor a propunerii Institu- 123/2017, observăm: candidatului
Apropo, Curtea Constituțională, tului de Creație Legislativă „LEX independent i se îngrădește drep-
în Decizia nr. 4 din 14.05.2013, SCRIPTAˮ, care rezolvă proble- tul constituțional de a fi ales în
a subliniat că „Parlamentul este ma circumscripțiilor electorale circumscripție națională. Astfel,
unicul organ în măsură să adopte și a reprezentării în Parlament a constatăm o discriminare a acestu-
orice tip de scrutin sau modalitate cetățenilor Republicii Moldova din ia. Reținem că este desconsiderat
de atribuire a mandatului de depu- stânga Nistrului și mun. Bender, a și principiul egalității șanselor, de-
tat. Opţiunea pentru o variantă sau acelora din Diasporă, precum și a oarece persoana inclusă în lista de
alta şi consfinţirea acesteia în legea femeilor și a minorităților etnice. candidaţi din partea unui concurent
electorală depinde de situaţia soci- ICL „Lex Scriptaˮ propune electoral pentru alegerile în baza
al-politică din ţară, de nivelul de
10 IULIE 2017

circumscripţiei naţionale poate can- modificarea și completarea unor SCRIPTAˮ soluționează toate pro-
dida și într-o singură circumscripţie acte legislative (sistemul electoral blemele. Deci este unul cu mult
uninominală din partea aceluiaşi mixt) nu este unul nou, ci repre- mai reușit ca proiectul nr. 60 din
concurent electoral sau în calitate zintă o inițiativă mai veche (a se 14 martie 2017 (votul uninominal),
de candidat independent, pe când vedea proiectul legii nr. 163 din proiect care a fost supus dezbate-
candidatul independent veritabil 16 aprilie 2013 pentru modificarea rilor publice, și care, fiind votat de
poate concura doar într-o singură și completarea unor acte legisla- Parlament în prima lectură cu 52 de
circumscripţie uninominală. Prin tive) a fracțiunii PDM, din 2013, voturi, de fapt a „decăzutˮ, deoare-
urmare, una și aceeași persoană cu unele îmbunătățiri preluate din ce autorii conștient n-au dorit să-și
de pe liste de partid (susținută de ideile expuse de către subsemnat mențină propria inițiativă (votul
partid) are șanse de două ori mai în cadrul conferinței de la Infotag uninominal), ei au susținut ideea
mari, întrucât persoana inclusă în din 13 martie 2017 și AȘM din 17 (sistemului electoral mixt) și, ast-
lista de candidaţi din partea unui martie 2017, precum și cele expu- fel, Parlamentul a aprobat în prima
concurent electoral pentru alege- se la dezbaterile publice organiza- lectură cu 74 de voturi proiectul nr.
rile în baza circumscripţiei naţi- te de Institutul de Creație Legis- 123 din 19 aprilie 2017. Mai mult,
onale poate candida și într-o sin- lativă „LEX SCRIPTAˮ la Bibli- aceste proiecte (nr. 60 din 14 mar-
gură circumscripţie uninominală oteca Publică de Drept și de către tie 2017 (votul uninominal) și pro-
din partea aceluiaşi concurent președintele Parlamentului Repu- iectul nr. 123 din 19 aprilie 2017
electoral sau în calitate de candi- blicii Moldova asupra proiectului (sistemul electoral mixt)) au fost
dat independent, în comparație cu nr. 60 din 14 martie 2017. comasate. De bază se consideră că
candidatul independent veritabil, În proiectul de Lege nr. 123 din se iau propunerile expuse în pro-
care poate candida doar într-o sin- 19 aprilie 2017, de asemenea, pro- iectul nr. 123 din 19 aprilie 2017
gură circumscripţie uninominală. blema constituirii circumscripțiilor privind instituirea sistemului elec-
Alegerile se consideră a fi valabile uninominale, atât în țară, inclusiv toral mixt, însă paradoxal sau nu,
prin simpla prezență și participare teritoriul din stânga Nistrului și proiectul va avea nr. 60, și nu 123.
la scrutin a candidaților la funcția mun. Bender, cât și de peste hotare În context reținem că inițiativa
de deputat, deoarece, prin proiectul (Diasporă), revine Comisiei Elec- legislativă respectivă privind pro-
nr. 123/2017, pragul de participare torale Centrale. Astfel, conchidem iectul nr. 123 din 19 aprilie 2017
la scrutin/de validare a alegerilor că aceste prevederi (constituirea (sistemul electoral mixt) nu a fost
este eliminat. Actualmente, ale- circumscripțiilor uninominale) nu supusă dezbaterilor publice, de
gerile parlamentare sunt conside- corespund testului de calitate a le- aceea Institutul de Creație Legis-
rate nevalabile dacă la primul tur gii. lativă „LEX SCRIPTAˮ, în scopul
de scrutin au participat mai puțin Pentru a corespunde celor trei asigurării transparenţei activităţii
de 1/3 din numărul alegătorilor criterii de calitate – accesibilitate, Parlamentului, solicită respectuos
înscriși în listele electorale. previzibilitate şi claritate – norma inițierea dezbaterilor publice asu-
Deoarece lucrurile se cunosc și de drept trebuie să fie formulată cu pra acestui proiect de lege (proiec-
se percep mai bine în comparație, suficientă precizie, astfel încât să tul nr. 123 din 19 aprilie 2017, co-
am decis să parcurgem integral permită persoanei să decidă asu- masat cu nr. 60 din 14 martie 2017,
conținutul proiectului de Lege nr. pra conduitei sale şi să prevadă, în care va avea nr. 60). În temeiul art.
123 din 19 aprilie 2017 pentru mo- mod rezonabil, în funcţie de cir- 7 alin. (1) lit. e) al Legii nr. 239-
dificarea și completarea unor acte cumstanţele cauzei, de consecinţe- XVI din 13.11.2008 privind trans-
legislative (sistemul electoral mixt) le acestei conduite. În caz contrar, parenţa în procesul decizional,
și, având în memorie substanța cu toate că legea conţine o normă autorităţile publice sunt obligate,
Legii nr. 94 din 19.04.2013 pentru de drept care aparent descrie con- după caz, să întreprindă măsurile
modificarea şi completarea unor duita persoanei în situaţia dată, necesare pentru asigurarea posibi-
acte legislative (sistemul electo- persoana poate pretinde că nu-şi lităţilor de participare a cetăţeni-
ral mixt), abrogată prin Legea nr. cunoaşte drepturile şi obligaţiile. lor, a asociaţiilor constituite în co-
108 din 03.05.2013 pentru modi- Într-o astfel de interpretare, norma respundere cu legea, a altor părţi
ficarea şi completarea unor acte ce nu corespunde criteriilor clari- interesate la procesul decizional,
legislative, conchidem că proiec- tăţii este contrară art. 23 alin. (2) inclusiv prin consultarea opiniei
tul de Lege nr. 123 din 19 aprilie din Constituţie. tuturor părţilor interesate de exa-
2017 are la bază conținutul Le- Așadar, sistemul electoral exis- minarea proiectelor de decizii.
gii nr. 94 din 19.04.2013 pentru tent, îmbunătățit după modelul Conform prevederilor art. 11 alin.
modificarea şi completarea unor propus de Institutul de Creație (1) din Legea citată, consultarea
acte legislative, prin care PDM în Legislativă „LEX SCRIPTAˮ, va cetăţenilor, asociaţiilor constitui-
2013, pentru o perioadă restrânsă asigura respectarea principiilor te în corespundere cu legea, altor
de timp, a introdus în cadrul legal reprezentativității, concurenței lo- părţi interesate se asigură de către
existent sistemul electoral mixt. iale și meritocrației. autoritatea publică responsabilă
Prin urmare, proiectul de Lege Reiterăm: proiectul Institutu- de elaborarea proiectului de de-
nr. 123 din 19 aprilie 2017 pentru lui de Creație Legislativă „LEX cizie prin următoarele modalităţi:
11
IULIE 2017

dezbateri publice, audieri publice, „Domnilor, jumătate din ţeni ai Republicii Moldova, aflați
sondaj de opinie, referendum, so- componența corpului legiuitor peste hotarele țării. Plafoanele
licitarea opiniilor experţilor în do- are competențele necesare de a donaţiilor din partea persoanelor
meniu, crearea grupurilor de lucru legifera!ˮ fizice şi juridice în contul „Fond
permanente sau ad-hoc cu parti- Cu regret, deputații care au electoral” pentru o campanie elec-
ciparea reprezentanţilor societăţii propus interpretarea unei preve- torală constituie 4 şi, respectiv, 40
civile, iar, în corespundere cu alin. deri neconstituționale, pe atunci, de salarii medii lunare pe econo-
(2) lit. c) din aceeași lege, consul- în 2009, într-adevăr au greșit. mie, în loc de 200 și, respectiv,
tarea se face la propunerea cetă- Totodată, menționăm faptul 400 de salarii medii lunare pe eco-
ţeanului, a asociaţiei constituite în că acești deputați au o pregătire nomie. Cuantumul salariului me-
corespundere cu legea, a altei părţi bună în domeniul dreptului și, ast- diu lunar pe economie, prognozat
interesate. Mai mult, legiuitorul a fel, conchidem că dumnealor sunt pentru anul 2017, este aprobat de
statuat la alin. (21) din lege că, în printre cei care au competențele Guvern în mărime de 5300 de lei
cazul prevăzut la alin. (2) lit. c), necesare de a legifera. [26]. Valoarea cadourilor simboli-
autoritatea publică responsabilă Nu este om să nu greșească. ce, reprezentând publicitate elec-
de elaborarea proiectului de deci- A greși este omenește, a ierta e torală sau politică, confecţionate
zie nu poate refuza consultarea. creștinește. din mijloace declarate de pe con-
Secundo - Legea nr. 24-XVII Cu adevărat a greși este tul „Fond electoral”, care poartă
din 15.06.2009 privind aplicarea omenește, a stărui în greșeală este simbolica concurentului electoral,
articolului 76 alineatul (3) din Co- un lucru diavolesc. nu poate depăşi o unitate conven-
dul electoral nr.1381-XIII din 21 De aceea doleanța noastră este ţională.
noiembrie 1997 este ilogică juri- să aducem lumină, cât mai multă Quinto - Agitaţia electorală se
dic și neconformă cu Constituția lumină, după cum afirma Goethe. admite numai după înregistrarea
Republicii Moldova. Tertio – Societățile nu se gu- tuturor concurenților electorali de
Reamintim, domnilor deputați, vernează bine, decât dacă se su- către organul electoral și va începe
că dvs. în 2009 ați interpretat ero- prapun două forțe: inteligența și în aceeași zi pentru toți concurenții
nat prevederile art. 76 alin. (3) puterea /Nicolae Titulescu/ electorali.
din Codul electoral prin Legea Mihai Eminescu afirma: În ziua alegerilor şi în cea pre-
nr. 24-XVII din 15.06.2009. Ace- Inteligențe întâlnim adesea, cedentă alegerilor, nu se admite
le prevederi de la art. 76 alin. (3) inteligențe și caractere rareori. niciun fel de agitaţie electorală.
erau neconforme cu cele ale art. În preambul și în art. 2, 60 alin. Prin urmare, afişele expuse anteri-
61 alin. (3) din Constituție. Astfel (1), 68 (1) din Constituție este ex- or urmează a fi înlăturate cel târziu
ați impus neconstituțional și ilegal pres statuat, implicit sau explicit, în ziua de vineri până la ora 24-
CEC-ul să desfășoare alegerile faptul că mandatul deputatului 00.
Parlamentului, contrar prevederi- este unul reprezentativ. Suplimen- Toți radiodifuzorii şi mijloa-
lor art. 61 alin. (1) din Constituție tar, precizăm faptul că legiuitorul cele de informare în masă scrise,
(diminuând ilegal perioada electo- constituant a statuat expres la art. indiferent de forma de proprietate,
rală la 45 de zile). 68 alin. (2) că orice mandat impe- au obligaţia de a respecta principi-
Urmare a intervenției subsem- rativ este nul. ile de echitate, de responsabilitate,
natului, Mihai Corj, în 2010 Parla- Mai mult, Curtea de echilibru şi imparţialitate în re-
mentul a amendat prevederile alin. Constituțională, prin HCC nr. 8 flectarea alegerilor. Deci principi-
(3) din art. 76 din Codul electoral. din 19.06.2012 [7], a interpretat ile enunțate supra sunt aplicabile
De altfel, aceasta a fost una dintre prevederile art. 68 alin. (1) și (2) și atât mass-mediei publice, cât și
cele 25 de propuneri ale noastre ale art. 69 alin. (2) din Constituție. celei private.
acceptate de către Parlament în Prevederile art. 941, 175, 176 (5), Refuzul de a difuza sau de a pu-
2010. 177 (3), 178 lit.g), 179, 180 lit. e), blica, în condiţiile Codului electo-
În acest sens, parafrazându-l 181 (2), 182 (4), 185 (1), 186 alin. ral, publicitatea electorală, contra
pe Benjiamin Disraeli cu referi- (3), 187 (6), 197 (4), 198 (1)și (2) plată sau gratuit, poate fi contestat
re la corpul legislativ/legiuitor al din proiectul nr. 60 din 14.03.2017 în instanţa de judecată.
Republicii Moldova, putem spune le considerăm neconforme cu cele Sexto - în ceea ce privește sin-
următoarele: ale art. 1 (3), 2, 60 (1), 68 (1) și (2) tagma „validarea a cel puţin 2/3 din
„Domnilor, jumătate din din Constituție. numărul de mandate de deputatˮ,
componența corpului legisla- Așadar, reținem că instituția comunicăm următoarele.
tiv este prost pregătită pentru a juridică a revocării/retragerii man- Într-adevăr, atât articolele 89
legifera!ˮ datului de deputat de către alegă- alin. (3), 90 alin. (1), (2), 94 alin.
Se știe că pe la noi, cei cu tori începând cu 27 august 1994 (2) din proiectul Legii nr. 60/2017,
mai puțină pregătire adesea sunt este una neconstituțională. precum și articolul 90 alin. (1) din
și cei mai orgolioși, îngâmfați și Quatro – la finanțarea campa- Codul electoral, conțin sintagma
supărăcioși. niilor electorale trebuie să poată „validarea a cel puţin 2/3 din nu-
În asemenea caz vom spune: participa și persoanele fizice cetă- mărul de mandate de deputatˮ.
12 IULIE 2017

Urmare a celor relevate supra, Exemplificăm. Parlamentul Republicii Moldo-


reținem că Parlamentul RM, fiind În hotărârile nr. 21 din 2.07.1998 va nu a fost ales niciun candidat
ales după sistemul proporțional, [3], nr. 38 din 15.12.1998 [4] și independent, însă de fiecare dată
nu va avea niciodată locuri va- nr. 10 din 6.03.1999 [5], Curtea după alegerile parlamentare apar
cante, deoarece imediat ce apare Constituțională a interpretat sin- şi deputaţi independenţi, care se
vacanța unui mandat de deputat, tagmele „majoritate parlamentarăˮ mai numesc neafiliaţi.
Parlamentul constată acest fapt și „majoritatea deputaților aleșiˮ. Din anii ’90 încoace, se resimte
printr-o hotărâre, iar Comisia Parlamentul Republicii Mol- o problemă acută privind calitatea
Electorală Centrală înaintează dova, în exercitarea atribuţii- componenţei corpului legislativ.
Curții Constituționale actele nece- lor sale, prevăzute la art. 66 din Actualmente, legislația prevede
sare pentru validarea următorului Constituţie, în special în activita- expres faptul că deputatul poate
mandat de deputat. Deci mandatul tea de legiferare, trebuie să se fi susținut în activitatea sa atât de
se completează din lista celor cca conducă de dispoziţiile art. 74 din un asistent remunerat, cât şi de cei
1500 de candidați supleanți, care Constituţie. Pentru cazul exami- voluntari. Într-o perioadă de cri-
aspiră la ocuparea unui mandat de nat, Constituţia prevede că legile ză financiară, deputații nu aveau
deputat în Parlamentul Republicii organice sunt adoptate cu votul dreptul moral să voteze asemenea
Moldova. majorităţii deputaţilor aleşi. proiecte de legi ce necesitau chel-
Apropo, Parlamentul anilor Care va fi majoritatea tuieli suplimentare din bugetul de
‘90 s-a autodizolvat, deoarece ast- deputaților aleși, dacă, conform stat.
fel a decis, iar o listă de candidați proiectului nr. 60/2017, în stânga Cu regret, aceștia sunt parla-
supleanți pe atuncea nu exista, de- Nistrului și în mun. Bender etc. mentarii care au venit cu „spiska”
oarece acel Parlament a fost ales nu va fi ales niciun deputat ? Con- partidelor şi considerăm că ar fi
după sistemul majoritar/uninomi- statăm că autorul proiectului nr. potrivit în acest context să-l cităm
nal. Aceeași situație este prevăzu- 60/2017 nu a reușit să dea un răs- pe Benjeamin Disraeli, care într-o
tă și în proiectul de lege nr. 60 din puns afirmativ la această întrebare. zi le-a declarat colegilor săi din
14 martie 2017. Astfel, observăm că, într-un sistem Parlament: „Domnilor, jumătate
La caz, prin art. III alin. (3) electoral majoritar majoritatea dintre dvs. sunteţi nişte proştiˮ.
din proiectul nr. 60 din 14 martie deputaților aleși nu este una certă, Cuvintele lui produseră efectul
2017, autorii au exclus cetățenii precum în sistemul proporțional. unui fulger într-o zi senină. Toa-
din stânga Nistrului și mun. Ben- Deci cvorumul sau numărul de tă lumea fu scandalizată şi i se
der de la participarea la scrutinul voturi necesare pentru adoptarea ceru să se dezică de tot ce a de-
parlamentar. De asemenea, dacă unei legi organice, și nu numai, în clarat. Disraeli acceptă şi răspunse
alegătorii decid să revoce simultan baza proiectului nr. 60/2017, va fi prompt: „Domnilor, jumătate din-
cca 20 - 30 de deputați, totuși care unul diferit de cel acceptat actual- tre dvs. nu sunt proştiˮ.
va fi majoritatea deputaților aleși, mente de legiuitor (51). Noi nu vom da asemenea cali-
conform art. 74 (1) din Constituție, La 5 mai 2017, Parlamentul ficative care ar putea fi concepute
necesară pentru adoptarea legilor Republicii Moldova a aprobat drept insulte etc., însă, parafrazân-
organice? proiectul nr. 60/2017 (votul uni- du-l pe Disraeli, afirmăm cu refe-
Actualmente, majoritatea nominal) în prima lectură cu 52 rire la corpul legislativ al Republi-
deputaților aleși este constituită de voturi, iar proiectul nr. 123 din cii Moldova:
din 51 de persoane, în temeiul art. 19 aprilie 2017 (sistemul electo- „Domnilor, jumătate din com-
87 alin. (1) lit. b) din Regulamentul ral mixt) a fost acceptat în prima ponenţa corpului legislativ este
Parlamentului (amendat prin Le- lectură cu 74 de voturi. Ulterior, prost pregătită pentru a legiferaˮ.
gea nr. 120 din 18.06.2010 [20]), aceste proiecte au fost comasate. „Domnilor, jumătate din
coroborat cu art. 60 alin. (2) și 74 Astfel, de bază a fost luat proiec- componenţa corpului legislativ
alin. (1) din Constituție, însă, con- tul privind instituirea sistemului are competenţele necesare de a
form HCC nr. 38 din 15.12.1998, electoral mixt, însă acesta va avea legiferaˮ.
coroborat cu art. 60 alin. (2) și 74 nr. 60. Apropo, acum, după tentativa
alin. (1) din Constituție, majorita- În situația creată, Institutul de nereușită (din 2013) de instituire
tea deputaților aleși este formată Creație Legislativă „Lex Scriptaˮ a sistemului electoral mixt [21],
din 52 de deputați. lansează autorităților publice ex- recomandăm o soluție simplă pen-
Reținem că HCC nr. 38 din pertiza necesară pentru ca acestea tru a avea un parlament reprezen-
15.12.1998 [4] nu este revizuită de să adopte un act legislativ în be- tativ de legislatura a XXI-a. Deci
către Înalta Curte. Astfel, în acest neficiul poporului, și nu al guver- reiterăm sugestiile noastre, astfel
sens, solicităm respectuos Înal- nării. formalizându-le și expunându-le
tei Curți să-și revizuiască propria Reținem că, proiectul de lege pentru ca și candidatul indepen-
hotărâre nr. 38 din 15.12.1998, ferenda privind amendarea Codu- dent să devină un concurent elec-
deoarece, din 2010, Parlamentul o lui electoral va fi publicat într-un toral real într-un scrutin electoral
desconsideră, urmare a amendării articol separat. pentru alegerea Parlamentului
Regulamentului Parlamentului. Paradoxul moldovenesc: În Republicii Moldova. Odată sta-
13
IULIE 2017

bilită starea de lucruri referitoare pragului de reprezentativitate doar Prin urmare, sistemul electoral
la acest compartiment, am decis pentru partidele politice și blocu- existent îmbunătățit după mode-
să elaborăm un proiect de lege și rile electorale poate, și va fi con- lul propus de Institutul de Creație
să-l expediem Parlamentului Re- siderată, de către alegător o suspi- Legislativă „LEX SCRIPTAˮ va
publicii Moldova, Președintelui ciune de tentativă de manipulare a asigura respectarea principiilor
Republicii Moldova și Guvernului acestuia. De aceea trebuie evitate reprezentativității, concurenței lo-
Republicii Moldova care, ulterior, nu numai manipulările în favoarea iale și meritocrației.
în speranța de a fi adoptat de către partidelor, ci chiar și tentativele de
Parlamentul Republicii Moldo- manipulare. Considerăm oportune
va, va putea soluționa problema și necesare propunerile noastre
reprezentativității în Parlament, pentru a acorda șanse reale și efi- Referințe bibliografice
fără a modifica sistemul electoral, ciente tuturor concurenților elec-
precum s-a încercat în 2013, dar, torali de a accede în Parlament, 1. Constituţia Republicii Moldo-
cu regret, tot în acel an, la un in- astfel încât Parlamentul de legisla- va, adoptată la 29 iulie 1994. Repu-
terval de timp foarte scurt, legiu- tura a XXI-a să devină cu adevărat blicată în: Monitorul Oficial al Repu-
itorul nostru și-a revăzut poziția blicii Moldova din 29.03.2016, nr.78,
unul reprezentativ.
și astfel sistemul electoral mixt în art. 140.
Așadar, alegătorul, conștient și 2. Hotărârea Curții Constituționale
Republica Moldova a fost în vi- responsabil de soarta sa și a copii-
goare doar în perioada 20.04.2013 nr. 15 din 27 mai 1998 cu privire la
lor și părinților săi, dar și a acestui controlul constituţionalităţii unor pre-
[21] – 10.05.2013 [22]. popor, va avea oportunitatea de a
Concluzii. Republica Moldo- vederi din Codul electoral şi a Hotă-
vota corect, evitând alegerea parti- rârii Parlamentului nr. 1508-XIII din
va, ca stat suveran și independent, dele politice corupte și a politicie- 18 februarie 1998. În: Monitorul Ofi-
respectând recomandările Codului nilor corupți până în măduva oase- cial al Republicii Moldova nr. 54 din
bunelor practici în materie electo- lor, dar va putea alege într-adevăr 18.06.1998.
rală, poate să amendeze legislația deputatul său, desemnând un can- 3. Hotărârea Curții Constitu-
electorală fără a distorsiona siste- didat independent sau un candidat ționale nr. 21 din 2.07.1998 privind
mul electoral în ansamblu. Astfel, de pe lista unui partid, înscriind interpretarea unor prevederi ale art.
prin derogare de la prevederile pct. personal în buletinul de vot nume- 74 alin. (1) şi (2),art. 82 alin. (1) şi
2 b din Liniile Directoare, adopta- le și prenumele persoanei respec- art. 143 alin. (1) din Constituţie. În:
te de către Comisia de la Veneţia tive din lista candidaților acelui Monitorul Oficial al Republicii Mol-
la cea de-a 51-a sesiune plenară partid politic, înregistrată la CEC. dova nr. 69 din 23.07.1998.
(Veneţia, 5-6 iulie 2002), pct. 63- Prin urmare, chestiunea pri- 4. Hotărârea Curții Constitu-
65 din Raportul Explicativ, vali- vind amendarea Codului electoral ționale nr. 38 din 15.12.1998 despre
dat de asemenea de Comisia de la poate și trebuie să fie soluționată controlul constituţionalităţii Legii nr.
Veneţia la cea de-a 52-a sesiune în Parlament, și nu în stradă. 101-XIV din 22 iulie 1998 pentru rec-
plenară (Veneţia, 18-19 octombrie În final, dacă rezultatele studiului tificarea bugetului asigurărilor sociale
2002), și în coroborare cu preve- nostru vor fi luate în considerare de de stat pe anul 1998. În: Monitorul
derile pct. 59 din Raport, în care Oficial al Republicii Moldova nr. 1
către guvernare și ulterior problema
este statuat faptul că alegerile nu din 07.01.1999.
va fi soluționată, atunci câștigător și 5. Hotărârea Curții Constitu-
sunt desfăşurate în vacuum, ci în beneficiar al acestei soluții nu va fi
contextul unui sistem electoral ționale nr. 10 din 6.03.1999 pentru
nici opoziția și nici guvernarea, ci controlul constituţionalităţii Hotărârii
specific şi al unui sistem de parti- Măria Sa Poporul, care este Suvera-
de existent, Parlamentul Republi- Parlamentului nr. 303-XIV din 3 mar-
nul Republicii Moldova. tie 1999 privind acordarea votului de
cii Moldova este în drept să redu- Urmare a dezbaterilor ce au încredere Programului de activitate şi
că pragul de reprezentativitate atât loc în societate privitor la acest întregii liste a Guvernului. În: Moni-
pentru partidele politice, blocurile subiect, suntem siguri că cea mai torul Oficial al Republicii Moldova
electorale, cât și pentru candidații reușită soluție care va aduce liniște nr. 24 din 11.03.1999.
independenți. Deci numai în ca- și pace în societate este accepta- 6. Hotărârea Curții Constitu-
zul micșorării pragului electoral rea de către legiuitor a propunerii ționale nr. 35 din 10.10.2000 cu privi-
de reprezentativitate pentru toți Institutului de Creație Legislativă re la controlul constituţionalităţii unor
concurenții electorali, inclusiv „LEX SCRIPTAˮ, care rezolvă prevederi din Legea nr. 894-XIV din
pentru candidații independenți, problema circumscripțiilor electo- 23 martie 2000 pentru modificarea şi
această derogare își va găsi sprijin rale și reprezentării în Parlament completarea Codului electoral şi a art.
și credibilitate în fața alegătorului. a cetățenilor Republicii Moldova 86 din Codul electoral. În: Monitorul
Prin urmare, stabilitatea regulilor din stânga Nistrului și mun. Ben- Oficial al Republicii Moldova nr. 133
trebuie să fie astfel asigurată încât der, a acelora din Diasporă, pre- din 26.10.2000.
să excludă orice suspiciune de ma- cum și a femeilor și a minorităților 7. Hotărârea Curții Constitu-
nipulare. Altfel spus, micșorarea etnice. ționale nr. 8 din 19.06.2012 privind
14 IULIE 2017

interpretarea articolelor 68 alin. (1), din 21 noiembrie 1997. Republicat în: 25. Hotărârea Parlamentului nr.
(2) şi 69 alin. (2) din Constituţie (Se- Monitorul Oficial al Republicii Mol- 55 din 30.03.2017 privind confir-
sizarea nr. 8b/2012). În: Monitorul dova nr. 277-287 din 26.08.2016, art. marea în funcție al unui membru al
Oficial al Republicii Moldova nr. 585. Comisiei Electorale Centrale. În: Mo-
131-134 din 29.06.2012, art. 14. 15. Legea nr. 3618-XI din nitorul Oficial al Republicii Moldova
8. Hotărârea Curții Constitu- 23.11.1989 cu privire la alegerile nr. 119-126 din 14.04.2017, art. 201.
ționale nr. 15 din 16.06.2015 pentru de deputați ai poporului ai RSSM. 26. Hotărârea Guvernului RM
controlul constituţionalităţii unor pre- În: Veştile nr. 11, 1989, art. 270. (lege nr. 1233 din 9.11.2016privind apro-
vederi ale articolului 291 alin. (3) din abrogată) barea cuantumului salariului mediu
Codul electoral (organizarea secţiilor 16. Legea nr. 1609-XII din lunar pe economie, prognozat pentru
de votare în străinătate)(Sesizarea nr. 14.10.1993 privind alegerea Parla- anul 2017. În: Monitorul Oficial al
12a/2015).În: Monitorul Oficial al mentului. În: Monitorul Oficial nr. 10 Republicii Moldova nr. 388-398 din
Republicii Moldova nr. 241-246 din din 30.10.1993. (lege abrogată) 11.11.2016, art. 1328.
28.08.2015, art. 22. 17. Legea nr. 190-XIII din 27. Corj Mihai. Sunt un simplu
9. HCC nr. 7 din 04.03.2016 pri- 19.07.1994 cu privire la petiţionare. cetățean & Prin știință și credință spre
vind controlul constituţionalităţii Republicată în: Monitorul Oficial al adevăr. Studiu complex privind nor-
unor prevederi ale Legii nr. 1115-XIV RM nr. 6-8 din 24.01.2003, art. 23. mativitatea, interpretarea și aplicarea
din 5 iulie 2000 cu privire la modifi- 18. Legea nr. 780-XV din dreptului. Chișinău: LEX SCRIPTA,
carea şi completarea Constituţiei Re- 27.12.2001 privind actele legislative. 2015, 964p.
publicii Moldova (modul de alegere a În: Monitorul Oficial al Republicii
Preşedintelui). În: Monitorul Oficial Moldova, 2002, nr. 36–38, art. 210. Mihai CORJ,
al Republicii Moldova nr. 59-67 din 19. Legea nr. 24- avocat, doctor în drept,
18.03.2016, art. 10. XVII din 15.06.2009 privind aplica- conferențiar universitar,
10. Codul bunelor practici în ma- rea articolului 76 alineatul (3) din Co- președinte al Asociației Obștești
terie electorală, adoptat de Comisia dul electoral nr.1381-XIII din 21 no- Institutul de Creație Legislativă
Europeană pentru Democraţie prin iembrie 1997. În: Monitorul Oficial al „LEX SCRIPTA”
Drept (Comisia de la Veneţia). Linii RM nr. 103 din 16.06.2009, art. 264. e-mail: lex-scripta.eu@mail.ru
directoare şi raportul explicativ, adop- 20. Legea nr. 120 din 18.06.2010
tate de Comisia Europeană pentru pentru modificarea şi completa- Mihai CORJ,
Democraţie prin Drept în cadrul celei rea Regulamentului Parlamentului, lawyer, doctor of law,
de-a 52-a Sesiuni Plenare (Veneţia, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din associate professor,
18-19 octombrie 2002). Art. 65 din 2 aprilie 1996. În: Monitorul Ofici- President of the Institute for
Raportul explicativ, adoptat de Comi- al al Republicii Moldova nr. 107 din Legislative Creation
sia de la Veneţia în cadrul celei de-a 26.06.2010, art. 328. „LEX SCRIPTA“
52-a sesiuni plenare (Veneţia, 18-19 21. Legea nr. 94 din 19.04.2013 E-mail: lex-scripta.eu@mail.ru
octombrie 2002). pentru modificarea şi completarea
11. h t t p : / / w w w. v e n i c e . c o e . unor acte legislative. În: Monitorul
int/webforms/documents/default. Oficial al Republicii Moldova nr.
aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev- 91 din 20.04.2013, art. 302. Legea
rom (accesat la 13.06.2017) nr. 94/2013 este amendată și abro-
12. Decizia Curții gată, tacit, implicit prin Legea nr.
Constituționale nr. 4 din 14.05.2013 108 din 3.05.2013 pentru modificarea
de respingere a sesizării nr.18a/2013 şi completarea unor acte legislative.
privind controlul constituţionalităţii 22. Legea nr. 108 din 3.05.2013
Legii nr. 108 din 3 mai 2013 pen- pentru modificarea şi completarea
tru modificarea şi completarea unor unor acte legislative. În: Monitorul
acte legislative (Codul electoral şi Oficial al Republicii Moldova nr. 109
Legea despre statutul deputaţilor în din 10.05.2013, art. 346.
Parlament). În: Monitorul Oficial al 23. Hotărârea Parlamentului nr.
Republicii Moldova nr. 116-118 din 1613-XII din 19.10.1993 privind
24.05.2013, art. 11. modul de punere în aplicare a Le-
13. Decizia Curții Constituționale gii privind alegerea Parlamentului.
nr. 6 din 23.05.2013 de respingere a În: În: Monitorul Oficial nr. 10 din
sesizării nr. 21b/2013 privind inter- 30.10.1993. (hotărâre caducă)
pretarea articolelor 16 alin. (2), 38 şi 24. Hotărârea Parlamentului nr.
72 alin. (3) lit. a) din Constituţia Re- 17 din 02.03.2017 privind desemna-
publicii Moldova. În: Monitorul Ofi- rea unui membru al Comisiei Electo-
cial al Republicii Moldova nr. 130- rale Centrale. În: Monitorul Oficial
134 din 21.06.2013, art. 17. al Republicii Moldova nr. 78-84 din
14. Codul electoral nr. 1381-XIII 17.03.2017, art. 104.