Sunteți pe pagina 1din 3

SUBIECTUL 5

Factorii economici, tehnici şi tehnologici, de management, socio-culturali - definire şi


descriere

1. Factorii economici reprezintă ansamblul elementelor de natură economică din mediul ambiant cu
acţiune directă asupra activităţii organizaţiei.
Între aceştia enumerăm:

 piaţa internă şi internaţională


 puterea de cumpărare a populaţiei
 potenţialul financiar al economiei
 ritmul de dezvoltare economică
 pârghiile economico-financiare
 rata inflaţiei; rata şomajului
 fluctuaţia cursului de schimb al monedei naţionale în raport cu alte valute
 coeficientul riscului de ţară
 mecanismul formării preţurilor
 sistemul de impozite şi taxe
 stabilitatea economică generală
Factorul economic are influenţa cea mai importantă asupra managementului organizaţiei, datorită
faptului că include piaţa. Punctul de plecare îl reprezintă studiul pieţei, care furnizează informaţii
relevante referitoare la nivelul şi structura cererii, nivelul preţurilor, concurenţă etc. Pe această bază,
conducerea organizaţiei fundamentează deciziile de aprovizionare, producţie şi vânzare, alături de alte
elemente ale strategiilor şi politicilor generale ce-i sunt specifice.

2. Factorii tehnici şi tehnologici cuprind ansamblul elementelor cu caracter tehnic şi tehnologic din
mediul ambiant, cu impact asupra firmei.
Principalii factorii tehnici şi tehnologici sunt:

 nivelul tehnic al utilajelor disponibile pentru cumpărare


 calitatea tehnologiilor ce pot fi achiziţionate
 calitatea cercetărilor tehnice la care întreprinderea are acces
 numărul nivelul licenţelor şi brevetelor înregistrate
 capacitatea creativ-inovativă a sistemului de cercetare-proiectare
Această categorie de factori îşi pune amprenta, în principal, pe gradul de înzestrare tehnică şi pe ritmul
modernizării produselor şi tehnologiilor.

3. Factorii de management - prin factori de management înţelegem totalitatea elementelor


manageriale ce influenţează direct sau indirect organizaţia.
Din categoria factorilor de management fac parte :
 strategia naţională economică,
 sistemul de organizare a economiei naţionale,
 modalităţile de coordonare,
 mecanismele motivaţionale,
 calitatea studiilor,
 metodele şi tehnicile manageriale furnizate de ştiinţă.
Factorii manageriali influenţează constituirea firmelor dar mai ales funcţionalitatea şi eficacitatea
acestora.

SUBIECTUL 6
Factorii demografici, naturali, politici şi juridici - definire şi descriere

4. Factorii demografici includ totalitatea elementelor demografice ce acţionează asupra firmei,


direct sau indirect.

Principalii factori demografici sunt următorii:

 numărul populaţiei,
 structura socio-profesională a acesteia,
 structura populaţiei pe sexe şi vârstă
 ponderea populaţiei ocupate,
 populaţia activă,
 rata natalităţii şi mortalităţii, durata medie a vieţii
Mutaţiile ce se preconizează în perimetrul acestor factori sunt numeroase: de la deplasarea
substanţială a populaţiei ocupate spre sfera serviciilor, la orientarea şcolii româneşti spre asigurarea
cantitativă şi calitativă a nevoilor de cadre ale economiei; toate trebuie concepute şi operaţionalizate
astfel încât să faciliteze derularea unor activităţi microeconomice, de înaltă competitivitate.

Factorii naturali reprezintă totalitatea elementelor exogene organizaţiei, de natură ecologică,


care influenţează direct şi indirect funcţionalitatea şi performanţele constituie factorii naturali.

Din factorii naturali (ecologici)fac parte:

 resursele naturale,
 apa,
 solul,
 clima,
 vegetaţia,
 fauna, esenţiale pentru populaţie şi economie.

7. Factorii politici cuprind ansamblul elementelor de natură politică ce influenţează direct sau
indirect funcţionalitatea şi performanţele sale.

Factorii politici cuprind:

 politica economică,
 politica socială,
 politica ştiinţei,
 politica învăţământului,
 politica externă
 politica altor state
 politica organismelor politice internaţionale
Pe plan intern, puterea politică poate să încurajeze lumea afacerilor prin crearea unui climat de
stabilitate generat de corecta şi uniforma aplicare a unor reguli valabile pentru toţi agenţii economici şi
prin cultivarea în interiorul aparatului administrativ, ca şi în rândurile opiniei publice, a unei percepţii
obiective a mecanismului economiei şi cel al afacerilor.

În planul relaţiilor externe puterea politică poate să avantajeze afacerile agenţilor economici
naţionali sau interni prin mijloace multiple: asigură bariere protecţioniste pentru protejarea pieţei
interne, permite asocierea producătorilor interni pentru obţinerea unor avantaje concurenţiale, oferă
sprijin politic în obţinerea unor contracte de export etc.

8. Factorii juridici constituiţi din ansamblul reglementărilor juridice cu influenţă directă sau
indirectă asupra firmei şi managementului său.

Cei mai semnificativi factori juridici sunt:

 legile,
 decretele,
 hotărârile guvernamentale,
 ordinele miniştrilor,
 deciziile prefecturilor şi primăriilor de a căror respectare sunt responsabili
 agenţii economici.
Influenţa factorilor juridici se manifestă atât în ceea ce priveşte constituirea firmelor - Legea
31/1990 cu privire la societăţile comerciale este principalul act normativ în acest domeniu - cât şi în
funcţionarea şi dezvoltarea lor.