Sunteți pe pagina 1din 7

Școala Gimnazială Caius Iacob Arad

Str. Nucet Nr. 3, Cod poștal 310311

Tel/ Fax: 0257/36 88 88

E-mail: gimnazialacaiusiacob@yahoo.com

Avizat ISJ
Inspector școlar general
Prof. dr. Anca Stoenescu

Arad, 25 aprilie 2020

ORGANIZATOR - ȘCOALA GIMNAZIALĂ CAIUS IACOB ARAD

PARTENERI:
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD
ARHIEPISCOPIA ARADULUI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARAD
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD
PAROHIA MICĂLACA VECHE II ARAD
ASOCIAȚIA SCOPUL COMUN AL PĂRINȚILOR ȘI
PROFESORILOR DIN CLASELE PRIMARE
S.C. LACTO FOOD SRL ȘOFRONEA ARAD
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU ARAD
SCOPUL acestei conferințe îl reprezintă schimbul de bune practici în
educație și dezvoltarea competențelor participanților de a proiecta și desfășura
activități educative cu impact pozitiv asupra elevilor.

1
OBIECTIVUL PRINCIPAL este valorificarea experiențelor dobândite
de-a lungul activității didactice, folosirea metodelor și tehnicilor inovative ca
strategii didactice necesare în noul context al procesului educațional actual,
astfel încât activitățile desfășurate să se desfășoare într-un mediu plăcut, relaxant
și atractiv.

GRUPUL ȚINTĂ:
 Cadre didactice de orice specializare, din învățământul universitar și
preuniversitar;
 Specialiști în educație: metodiști, formatori, mentori;
 Membri ai clerului;
 Membri ai instituțiilor partenere.

SECȚIUNI:

1. Studii, lucrări de gradul I și de cercetare pedagogică cuprinzând


folosirea metodelor inovative la clasă.
2. Articole referitoare la aplicarea metodelor inovative la disciplina
predată.
3. Jocuri și exerciții interactive folosite în activitatea didactică.
4. Lucrări/ articole referitoare la tematica anului omagial 2020 –
„Anul omagial al pastorației părinților și copiilor și Anul
comemorativ al filantropilor ortodocși români”:

 Activități inedite desfășurate în cadrul proiectului catehetic


Hristos împărtășit copiilor;
 Mari filantropi ai Bisericii Ortodoxe Române;
 Acțiuni caritative desfășurate în parteneriat cu Biserica.

EXIGENŢE ÎN REDACTAREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI:

 Redactarea lucrărilor se va face utilizând Microsoft Word 2003/2007,


format A4, tip portret, caractere Times New Roman 12, diacritice (condiţie
obligatorie), spaţiere la un rând, margini stânga-dreapta - 2,5 cm; sus-jos - 2
cm.
 Titlul - scris cu majuscule, Times New Roman 12, Bold, centrat;
 Autorul şi instituţia - vor fi scrise la un rând sub titlu, pe două rânduri,
după cum urmează: pe primul rând, funcţia, numele şi prenumele; pe al
doilea rând – unitatea de învăţământ.
(Lucrarea trimisă trebuie să aibă un singur autor.)

2
 La lucrările de grad, de cercetare pedagogică și la studii se va face un
rezumat de maximum 3 pagini.
 Jocurile sau exercițiile interactive trimise vor fi în număr de 3.

(Lucrările de la primele două secțiuni vor fi publicate într-un volum cu


ISBN; jocurile și exercițiile interactive de la secțiunea a treia vor fi adunate
într-un CD ( soft educațional) cu ISSN.)

PRECIZĂRI REFERITOARE LA ÎNSCRIERE:

 Înscrierea la conferință se face pe baza fișei de înscriere și a lucrării


(rezumatului la prima secțiune), în format electronic, trimise până la data
de 20 ianuarie 2020, pe adresa de e-mail: conferinta2020@yahoo.com
 Participanții vor trimite fișa de înscriere, contractul de sponsorizare (în
dublu exemplar, completat, semnat și ștampilat de participant), un plic
timbrat (5 lei) și autoadresat, către Mandă Beatrice, str. Nucet, nr.11, bl.
547, sc. C, et.2, ap. 6, Arad și vor depune sponsorizarea de 30 lei, în contul
Asociației Scopul Comun al Părinților și Profesorilor din Clasele Primare,
RO04CECEB00030RON0777178, deschis la CEC BANK, până la data
de 20 ianuarie 2020.
 Persoană de contact: prof.Mihaela Neagoe, tel. 0755397591.

FINALITĂȚI:
 Participanții de la primele două secțiuni vor primi un volum cu
ISBN, cuprinzând lucrările publicate;
 Participanții la secțiunea a treia vor fi trecuți în colectivul
redacțional de creatori de soft și vor primi un CD cu ISSN;
 Se vor acorda:
-diplomă de participare la conferință;
-adeverință de folosire a metodelor inovative la clasă;
-contract de sponsorizare (venituri extrabugetare).
 Articole, poze în mass media.

DATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII CONFERINȚEI:

 25 aprilie 2020, în sala festivă a Școlii Gimnaziale Caius Iacob din Arad,
str.Nucet, nr.3.

3
PROGRAMUL CONFERINȚEI:

ORA ACTIVITĂŢI
9.00-9.30 PRIMIREA PARTICIPANŢILOR
9.30-10.00 CUVÂNT DE DESCHIDERE AL
ORGANIZATORILOR,
PARTENERILOR ȘI ALTOR INVITAŢI
10.00-10.30 SESIUNE PLENARĂ
10.30-10.45 PROGRAM ARTISTIC
10.45-11.00 PAUZĂ DE CAFEA
11.00-12.00 ATELIERE DE LUCRU/
PREZENTĂRI ALE LUCRĂRILOR
PARTICIPANȚILOR
12.30-12.45 CONCLUZII. ÎNCHEIERE

4
COMITETUL DE ORGANIZARE: director – prof. Șimon Simona, director
adj.- prof. Chirteș Roxana, prof. Mandă Beatrice, prof. Herlo Ana, prof. Chiș
Daniela, prof. Neagoe Mihaela, prof. Bătăneanț Oana, prof.Moldovan Ramona,
prof. Loredana Lup.

COLABORATORI:

 Prof.univ.dr.Ramona Lile, rector al Universității Aurel Vlaicu


Arad.
 Prof.univ.dr. Alina Roman, decan al Facultății de Științe ale
Educației, Universitatea Aurel Vlaicu Arad;
 Conf.univ.dr.Anca Egerău, director DPPAS, Facultatea de
Științe ale Educației, Universitatea Aurel Vlaicu Arad.
 Conf.univ.dr.Tiberiu Dughi, prodecan al Facultății de Științe ale
Educației, Universitatea Aurel Vlaicu Arad.
 Lector univ.dr.Narcis Herlo, Facultatea de Educație Fizică și
Sport, Universitatea Aurel Vlaicu Arad.
 Protos. dr. Iustin Popovici, consilier cultural, Arhiepiscopia
Aradului;
 Prof.dr. Anca Stoenescu, inspector şcolar general al ISJ Arad;
 Arhid. prof. Florin Sirca, inspector şcolar Religie, ISJ Arad;
 Prof. Camelia Moler, inspector şcolar pentru activitatea
educativă;
 Pr. Mircea Bupte, Parohia Micălaca Veche II Arad;
 Pr.prof.Pompiliu Gavra, director Seminarul Teologic Ortodox
Arad;
 Pr. prof. Codin Șimonca Oprița, Seminarul Teologic Ortodox
Arad;
 Pr.prof.Dacian Emilian Nan, Seminarul Teologic Ortodox Arad;
 Adrian Alda, președinte Asociația Scopul Comun al Părinților
și Profesorilor din Clasele Primare;
 Bujor Groza, director general S.C. Lacto Food SRL Șofronea,
Arad.
 Prof. Monica Ienciu, director Școala Gimnazială Mihai
Eminescu Arad.

5
Contract de sponsorizare
Nr. …din ……………

Asociația Scopul Comun al Părinților și Profesorilor din Clasele Primare Arad se va


implica, în calitate de partener în organizarea Conferinței Naționale Metode și tehnici didactice
inovative. Repere practice folosite în activitatea la clasă, ce va avea loc la data de 25 aprilie 2020, la
Școala Gimnazială Caius Iacob Arad. Având în vedere că organizarea acestui eveniment presupune
niște costuri de organizare, prezentul Contract de sponsorizare stipulează următoarele:

CAP. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE


Prezentul Contract de sponsorizare, se încheie între:
Art.1 – Asociația Scopul Comun al Părinților și Profesorilor din Clasele Primare Arad, cu sediul
în Arad, Calea Aurel Vlaicu, bl.Z 15, sc.A, et.2, ap.71, reprezentată prin domnul Adrian Alda, în
calitate de președinte şi profesor.......……………………………………....................................., de la
(instituția) ................................................................................................din localitatea……..…………
str. ................................ nr. …......., jud. ........................., cod poștal ...................................în calitate de
PARTICIPANT la Conferința Națională - Metode și tehnici didactice inovative. Repere
practice folosite în activitatea la clasă - desfășurată la data de 25 aprilie 2020.
CAP.II.OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2. Obiectul prezentului contract îl constituie sponsorizarea prin mijloace financiare de către
dl/d-na ........................................................................care ajută la îndeplinirea obiectivelor conferinței.
CAP. III. TERMENUL CONTRACTULUI
Art. 3.Prezentul contract se încheie pentru intervalul de timp în care se desfășoară lucrările conferinței
şi intră în vigoare de la data semnării lui.
CAP.IV.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art. 4. Asociația Scopul Comun al Părinților și Profesorilor din Clasele Primare Arad are
obligaţia de a folosi mijloacele financiare ce constituie obiectul prezentului contract numai în scopul
menţionat în Capitolul II, articolul 2.
Art. 5. Dl/d-na profesor ……………………………………………….........va depune până la data de
20 ianuarie 2020 în contul Asociației Scopul Comun al Părinților și Profesorilor din Clasele
Primare Arad, RO04CECEB00030RON0777178, deschis la CEC Bank S.A., CUI 41782923,
suma de 30 de lei ce constituie obiectul sponsorizării. Suma acoperă cheltuielile manifestării, care
includ: mapa conferinței, materialele promoționale, volum, CD cu lucrările participanților,
diplomele, precum și cheltuieli de protocol.
CAP. V. LITIGII
Art. 6. Litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului contract, vor fi soluţionate de
către părţi pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanţelor
judecătoreşti competente.
CAP. VI. DISPOZIŢII FINALE
Art. 7. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părți.
Art. 8. Prezentul contract a fost încheiat astăzi ......................, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.

Numele și prenumele sponsorului Beneficiar: ASCPPCP Arad


…………………………………………….. Reprezentant legal,
Semnătura……………………………….. președinte Adrian Alda

6
FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ

Arad, 25 aprilie 2020

Numele si prenumele/funcție................................................................................

Instituția ................................................................................................................

Telefon/mail..........................................................................................................

Secțiunea...............................................................................................................

Titlul lucrării.........................................................................................................

Participare:

directă indirectă