Sunteți pe pagina 1din 23

TEMATICA-PROCEDEE SI TEHNICI DE CONTROL

FINANCIAR
13.1-Concept si reglemantari legale

In general prin audit, se intelege’’ examinarea profesionala a unei


informatii, in vederea, exprimarii unei opinii, responsabile, si
independente, prin raportatrea la un criteriu (standard) de calitate’’
Obiectivul auditului, il reprezinta ‘’imbunatatirea utilizarii
informatiei’’
Prin ‘’auditul financiar’’-se intelege, ’’examinarea efectuata de un
profesionist competent si independent (cenzor, expert contabil, sau
contabil autorizat cu studii superioare) in vederea exprimariiunei opinii
motivate, asupra :
* validitatii si corectei aplicari a procedurilor interne stabilite de
conducerea intreprinderii, (auditul intern) ;
* imaginii fidele, clare si complete a patrimoniului, situatiei financiare si
a rezultatelor obtinute de intreprindere (auditul legal cerut de lege.si
exercitat de cenzori), sau (auditul contrctual, efectuat la cererea
intreprniderii de catre experti contabili, contabili autorizati cu studii
superioare-sau societati comerciale de expertiza contabila) ;
Legislatie in viguare : -OUG-75/1999-privind activitatea de audit
financiar
- OUG-119/1999-privind organizarea auditului
intern, si CFP,
- OMF-322/03.03.2000-privind aprobarea NM
generale ptr organizarea si functionarea auditului intern in baza
prevederilor OUG-119/1999
-HG-362/12.05.2000-privind organizarea
inspectiilor, si stabilirea atributiilor generale ptr efectuarea acestora
-HG-591/26.07.2000-ptr aprobarea Regulamentului
de organizare si functionare a Camerei Auditorilor
-OG-65/1994, privind organizarea activ de
expertiza contabila si a contabililor Autorizati, aprobata prin legea
nr.42/1995, care au stat la baza Hotaririi CECAR, nr 3/23.10.1995, privind
aprobarea ‘’normelor de audit financiar si certificarea bilantului contabil’’

1
Auditorul exprima o opinie privind reflectarea fidela a imaginii
afacerilor, o exprimare
independenta, constituind cea mai buna indicatie asupra gradului de
incredere pe care poate sa-l acorde
*-Notiunea de ‘’imagine fidela’’ este un concept, ce nu poate fi disociat
de regularitatea si sinceritatea contabilitatii ;
*-Regularitatea presupune, conformitate la regulile si procedurile
contabile, deci la principiile contabile, general admise(cf.pct 23, din
regulamentul privind aplicarea Legiicontabilitatii)potrivit caruia‘’ptr a da o
imagine fidela patrimoniului, situatiei financiare, si rezultatelor obtinute,
trebuie respectate Regulile privind, inventarierea patrimoniului si celelalte
norme si principii conatabile, cum sint :
-principiul prudentei-care presupune o apreciere rezonabila a
faptelor in scopul evitarii risculuiDe A transfera in viitor incertitudini
prezente, susceptibile de a greva patrimoniul, si rezultatele financiaRe ale
intreprinderii, nefiind admisa supraevaluarea, elementelor de activ si a
veniturilor respective, siSubevaluarea elementelor de pasiv, respectiv a
cheltuielilor, tinind cont de deprecierile, riscurile siPierderile posibile,
generate de desfasurarea exercitiului curente sau anterior ;
-principiul permanemntei metodelor-care conduce la continuitatea
aplicarii regulilor si normeLor privind evaluarea, inregistrarea in
contabilitate si preznetarea elementelor patrimoniale, si a rezultaTelor
asigurind comarabilitatea in timp a informatiei contabile ;
-principiul continuitatii activitatii-potrivit caruia, se presupune ca
unitatea patrimoniala, isi continua, in mod normal, functionarea intr-un
viitopr previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau reduceresensibila a
activitatii ;
-principiul independentei exercitiului-care presupune delimitarea
in timp a veniturilor, si cheltuieLilor, aferente activitatii unitatii
patrimoniale pe masura angajarii acestora si trecerii lor la
rezultatulExercitiului la care se refera ;
-principiul intangibilitatii bilantului de deschidere-a unui
exercitiu, care trebuie sa corespundacu bilantul de inchidere a exercitiului
precedent ;
-principiul necompensarii-potrivit caruia, elemnetele de activ si de
pasiv, trebuie sa fie evaluatesi inregistrate, in conytabilitate, separat,

2
nefiind admisa compensarea intre posturile de activ si cele de pasiv ale
bilantului, precum si intre veniturile si cheltuielile din contul de rezultate ;
*-Sinceritatea presuspune aplicarea cu ‘’buna credinta’’a regulilor si
procedurilor contabile, in functie de cunioasterea pe care responsabilii
conturilor trebuie sa o aiba, despre realitatea si importanta operatiilor,
evenimentelor si situatiilor din intreprindere ;
-Aceasta caracteristica, a ‘’bunei credinte’’rezulta de asemenea, din
aceleasi prevederi ale RegulaMentului, privind aplicarea Legii
contabilitatii.
*-pentru a se putea sa se pronunte cu privire la ‘’imaginea fidela’’-
expertii sau cenzorul, trebuie sa se asigure ca urmatoarele criterii, sint
respectate :
-exhaustivitatea(integralitatea)-toate operatiile, care privesc
intreprinderea sint inregistrate in contabiLitate ;
-realitatea-criteriul realitatii, operatiilor presupune ca toate elemntele
patrimoniale, din ascripte, coresPund cu cele identificabile fizic, si ca toate
elementele de activ si pasiv, de venituri si cheltuieli, reflectavalori reale si
nu fictive, care nu privesc intreprindere ;
-corecta inregistrare in contabilitate si precizarea in conturile anuale, a
opeeratiilor, presupune ca aceste operarii trebuie sa fie –contabilizate, in
perioada corespunzatoare ;-sa fie corect evaluate, adica sa fie bine
determinate, aritmetic, exacte ;-sa fie inregistrate in conturile
corespunzatoare, cf plamnului de conturi ;-sa fie corect totalizate,
centralizate, astfel incit sa li se asigure o preznetare inconturile anuale
conforma cu regulile in viguare ;
*-in cadrul unui ‘’audit financiar(legal sau contractual), -terbuie sa se
aplice ‘’o metodologie de Control’’care sa asigure-spre deosebire de
celelalte forme de control-‘’acea independenta in masura sa judece sau sa
apere, in mod egal, pe toti utilizatorii informatiei contabile, pe toti
participantii la viata Economic-sociala din intreprindere(actionari, statul,
sal ;ariatii, bancile, tertii furnizori, eventualii cumaratori, conatbilitatea
nationala, etc)
Auditul poate prezenta, urmatoarele forme :
-audit operational-asupra organizarii agentilor economici si procedurilor
administrative

3
-audit contabil-asupra modului de organizare a aprocedurilor privind,
evidente contabile
-audit financiar-asupra aspectelor contabile si situatiilor financiare
-auditul fiscal-asupra modului de organizare a procedurilor de,
evidentierea obligatiilor bugetare
-audit extern(independent)
-audit intern(control intern)

13.2-Raporturile dintre controlul intern si auditul financiar

Raportul « control intern-audit financiar contabil »-Analiza


raportului porneste de la problema esentiala de a sti in ce masura sistemul
contabil adotptat, corespunde exact nevoilor conducerii si ce trebuie facut
Controlul intern este elementul fundamental :-caracteristicile « bilantului
contabil »
Modul cum raspunde acesta nevoilor -Auditul-presupune o
imbunatatire
continua a controlului intern
Sistemul de control intern-caracteristici
&-un plan de organizare care prevede o separare a diferitelor functii
apropiate si o responsibilitate corespunzatoare
&-un sistem de proceduri autorizate si inregistrarii bine adoptate ptr a
furniza un control contabil rezonabil asupra tuturor activitatilor
&-metode solide si experimentate care trebuie sa fie urmate ptr
indeplinirea diferite lor sarcini si functii de fiecare serviciu prevazut in
organizarea agentilor economici
Auditul identifica si evidentiaza lipsurile controlului intern.
Normele de referinta ale auditului financiar, sint de 2 (doua)
feluri :
@-norme contabile-emise de o autoritate prevazuta de lege, comune
tuturor celor ce stabilesc, controleaza si utilizeaza conturile ;
@-norme de audit financiar-reprezentind, un ansamblu de reguli
stabilite, de autoritatea
profesionala.la care se raporteaza auditorul in exercitarea misiunii sale ;
Normele de audit financiar permit auditorului sa-si defineasca
scopurile de atins prin utilizarea ‘’tehnicilor de lucru’’cele mai potrivite,

4
iar tertilor sa aiba asigurarea ca opinia auditorului, va fi emisa in functie de
criterii de calitate unitare.
Normele de audit financiar se impart, in :
&-norme profesionale ;
&-norme de raporatre a opiniilor ;
&-norme generale de comportament profesional ;

13.3-Auditul intern si auditul extern

Baza legala-OG-119/31.08.1999-privind auditul intern si CFP,


modificata cu
OUG-nr 46/11.05.200 ;OMF-332-norme metodologice generale, ptr
organizarea si
Functionarea auditului intern in baza prevederilor OG nr 119 ;HG-
362/12.05.2000-
Privind organizarea inspectiilor ptr auditul intern si stabilirea atributiilor
generale ptr
Efectuarea acestora.Auditul intern este o activitate independenta, un
control de natura
Directoriala, care apreciaza calitatea altor actiuni de control
Obiectivele acestui gen de control constau in :-verificare ;-evaluarea,
aprecierea
critica, logica a activitatii de verificare.Auditul intern constituie o
preferinta, o respon
sabilitate functionala si nu operationala , auditorul nu exercita o autoritate
directa asu
praaltor persoane, el controlind lucrarile efectuate.Auditul extern-obiectul
principal es
te de a raspunde nevoilor tertilor, in ceea ce priveste grupa de incredere pe
care sa-l
acorde documentelor .OUG-75/1999, constituie cadrul juridic privind
organizarea acti
vitatii de audit financiar prin care se reglementeaza exercitarea
independenta a manda
tului de auditor financiar numai de catre persoanele care au dobindit
aceasta calitate

5
in conditiile prevazute de prezenta ordonanta.Prin independenta, se
intelege exercitarea
mandatului de auditor financiar de catre persoanele care au aceasta calitate,
nu au rapor
turi juridice de munca sau civile cu societatile comerciale auditate si nu au
nici un fel
de alte interese materia le directe sau indirecte in raport cu acestea, cu
exceptia onora
riilor cuvenite ptr munca prestata in calitate de auditor.Auditul financiar
reprezinta acti
vitatea de verificare a situatiilor financiare ale societatilor comerciale, de
catre auditori
financiari, in conformitate cu standardele de audit internationale
Auditoroul financiar este persoana fizica sau juridica-ce dobindeste
aceasta calitate,
prin atribuirea de catre Camera Audotorilor din Romania, in conditiile
prezentei ordo
nante de urgenta.
CAFR-are urmatoarele atributii :-organizeaza examenele si atribuie
calitatea de auditor
Financiar ;-coordoneaza activitatea de audit financiar ;-supravegheaza
programul de
pregatire profesionala al auditorilor financiari ;-controleaza calitatea
activitatii de audit
financiar ;-sesizeaza MF, asupra necesitatii actualizarii normelor
metodologice si proce
durilor profesionale de audit, in raport cu modificarile intervenite in
reglementarile
institutiilor profesionale europene si internationale ;-retrage calitatea de
auditor, in
conditiile prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a
Camerei ;
-elaboreaza normele interne privind activitatea Camerei.
Camera Auditorilor, are personalitate juridica si sediul in Bucuresti, si isi
poate constitui

6
unitati teritoriale, denumite « filiale ».Prin ordin al ministrului de finante,
se stabileste
un comitet provizoriu format din 9 membrii, care va elebora :
*-regulamentul de organizare si functionare, al camerei, performantele si
actualizarea
acestuia ;*-codul privind conduita si etica profesionala in domeniul
auditului financiar
*-standardele de audit ;*-programa analitica a examenului de aptitudini
profesionale ;
*-norme provind procedurile de control al calitatii auditului financiar ;*-
reguli privind
pregatirea continua a auditorilor ;*-norme privind procedurile minimale de
audit
Comitetul provizoriu, va functiona pina la primele alegeri.Regulamentul
de organizare
Si functionare a Camerei, se aproba prin hotarire a
guvernului.Regulamentul de
Organizare si functionare a Camerei, cuprinde prevederi referitoare la :
&-obligatiile de conducere ale camerei si modul lor de desemnare
&-atributiile si raspunderile camerei
&-regulile de atribuire si retragere a calitatii de auditor financiar
&-respectarea cerintelor privind asigurarea ptr riscul profesional si
exercitarea activi
tatilor de audit financiar
&-abaterile disciplinare, raspunderea disciplinara, sanctiunile disciplinare
si procedura
disciplinara.Normele, regulile si procedurile prevazute vor fi armonizate
cu cele emise
de institutiile europene si internationale in domeniu si vor fi aprobate prin
ordin al mi
nistrului finantelor.Primele alegeri se organizeaza in termen de 3 luni de la
aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a Camerei, potrivit regulilor
prevazute de
acestea.In regulamentul prevazut, vor fi cuprinse si reguli prin care sa se
asigure desfa

7
surarea activitatii de audit, independenta activitatii auditorului, respectarea
regulilor
Caamerei, de catre membrii sai, solutionarea plingerilor impotriva
auditorilor, criteriile
de atribuire si retragere a calitatii de auditor, precum si alte prevederi
necesare, bunei
desfasurari a auditului financiar potrivit prezentei ordonante de urgenta.
Camera desemneaza anual, auditorii financiari care indruma desfasurarea
stagiului de
Pregatire practica a candidatilor ce doresc sa dobindeasca calitatea de
auditor financiar.
Camera poate retrage calitatea de auditor financiar, persoanelor
mentionate, daca acestea refuza
Refuza pregatirea stagiilor sau daca se constata ca indrumarea se face
necorespunzator.
Atribuirea calitatii de auditor financiar-Pentru atribuirea calitatii de auditor
financiar,
Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :
A.Persoane Fizice :
@-sa fie licentiat al unei facultati cu profil economic de cel putin 3 ani si
sa aiba cali
tatea de « expert contabil »de cel putin 3 ani si sa fi desfasurat activitate in
aceasta cali
tate.
@-sa fi efectuat un stagiu practic de 3 ani, in activitatea de audit financiar
sub indruma
rea unui auditor financiar.
@-sa satisfaca cerintele Codului privind conduita etica si profesionala in
domeniul
auditului financiar
@-sa sustina si sa promoveze examenul de aptitudini profesionale.Camera
poate atri
bui calitatea de auditor financiar, potrivit prevederilor Regulamentului de
organizare
a examenelor, persoanelor care au exercitat timp de 11 ani, activitati
profesionale in do

8
meniul financiar-contabil si au dobindit o experienta edificatoare.
B.Persoane Juridice :
@-persoanele care efectueaza auditul financiar al conturilor anuale in
numele societa
tilor de audit trebuie sa satisfaca conditiile prevazute de regulament
@-majoritatea drepturilor de vot trebuie detinuta de persoane fizice sau
societati de
audit care satisfac conditiile prevazute de regulament.
@-majoritatea membrilor consillului de administratie al unei societati de
audit trebuie
sa fie persoane fizice sau juridice, societati de audit care satisfac conditiile
prevazute
de regulament.Pot indeplini mandatul de auditor financiar, numai
persoanele care se
bucura de o reputatie profesionala nestirbita si care nu exercita activitati
incompatibile
cu cea de audit.Calitatea de auditor financiar se stabileste pe baza de
examen de
aptitudini profesionale, prin care trebuie sa se certifice un nivel
corespunzator de
cunostinte teoretice, precum si capacitatea de a le aplica.Examenele ptr
atribuirea cali
tatii de auditor financiar se organizeaza de CAFR, conform regulamentului
elaborat de
acesta, aprobat prin ordin al ministrului de finante.Examenul consta in
sustinerea de
probe la disciplinele stabilite potrivit reglementarilor europene si
internationale in
domeniu, astfel :1-audit financiar ;2-contabilitatea generala-reglementari
nationale si
internationale ;aspecte teoretice, metodologice, si practice, privind
tratamentele contabile
potrivit standardelor de contabilitate internationale ;evaluarea elementelor
bilantiere
determinarea rezultatului financiar ;3-analiza si evaluarea critica a
conturilor anuale

9
4-contabilitatea costurilor si contabilitatea manageriala relatia dintre
contabilitate si
management ;5-reguli de consolidare a conturilor ;6-audit intern ;7-
standardele legale
si profesionale privind auditul financiar al conturilor anuale si al celorlalte
documente
contabile, precum si cele privind auditorii financiari ;8-elemente de drept
comercial,
civil, protecyie sociala si a muncii ;9-legislatie fiscala ;10-elemente privind
finantele
nationale, tehnici si metode de management general si financiar ;11-
elemente de
matematica, statistica, si sisteme informatice.
Exercitarea mandatului de auditor financiar-
Auditorul financiar poate indeplini mandatul numai in urmatoarele
conditii :
1-are calitati de auditor financiar ;
2-este membru al camerei ;
3-indeplineste conditiile stabilite prin regilamentul de organizare si
functionare al camerei.
O persoana poate indeplini mai mandatul de auditor financiar al unei
societati comerciale,
daca este angajata al aceasteia, ori are relatii de colaborare cu aceastasau
cu oricare persoana cu
care ocietatea insasi are relatii care conduc la situatia de incompatibilitate
sau conflict de interese in cazul prezentei ordonante, prin
« incompatibilitate »se inteleg tote situatiile care conduc la stirbirea
cerintei fundamentale de independenta in exercitartea mandatului de
auditor financiar.
Daca pe durata mandatului, auditorul financiar nu mai indeplineste
conditiile ptr
Exercitarea acestuia, auditorul financiar are obligatia sa renunte imediat la
mandatul
Sau si sa notifice societatii comerciale auditate, incetarea mandatului sau si
motivul
Renuntarii.

10
In cazul in care pe o anumita perioada auditorul financiar nu a
indeplinit
Conditiile de executare a mandatului, MF, pe baza informatiilor primite in
acest sens,
poate solicita societatii comerciale, efectuarea inca o data a auditului
financiar al con
turilor respective, sau sa revada primul audit financiar efectuat si sa
recomande motivat
daca este necesara efectuarea unui al doilea audit.In situatia in care se
recomanda un al
doilea audit, societatile comerciale, vor lua in cel mai scurt timp toate
masurile necesare
pentru indeplinirea acestei recomandari
Pentru recuperarea cheltuielilor, efectuate cu primul audit, societatea
se poate indrepta
asupra auditorului care accepta sau continuasa indeplineasca mandatul de
auditor financiar
din momentul in care cunoaste ca nu mai indeplineste conditiile de
exercitare a mandatului.
Independenta, integritate, profesionalism, incompatibilitate si conflict
de interese.
Indeplinirea mandatului de auditor, la odua sau mai multe societati, in
acelasi timp, nu
afecteaza integritatea, obiectivitatea sau independenta profesionala, daca
sint respectate
prevederile prezentei ordonante de urgenta, si a codului etci profesional, al
auditorilor
financiari.Sint incompatibile, activitatile desfasurate in acele domenii care
pot afecta
respectarea principiilor etice fundamentale a le auditorilor financiari.In
perioada in
care auditorii financiari sint incompatibili ptr desfasurarea activitatilor de
audit, acestia
vor figura in Registrul Camerei intrr-o sectiune distincta »persoane
nonactive »

11
Rolul, atributiile si drepturile MF, ca autoritate publica-Activitatea
CAFR se desfa
Soara sub supravegherea MF.MF, va urmari permanent ca statutul si
celelate reglemen
Tari emise de camera, sa nu contravina celor legale, precum si faptul ca
deciziile luate
de organele de conducere ale camerei sa fie in conformitate cu statutul si
celelalte
reglementari.MF-ul poate solicita Camerei :
-sa notifice imediat aparitia evenimentelor de natura celor convenite sa
ii puna la dispo
zitie si sa ii comunice informatiile privind aceste evenimente ;-sa ofere
informatiile solicitate
la anumite termenesi sau ptr anumite perioade.
Persoanele fizice sau juridice carora li s-au atribuit calitatea de auditor,
vor fi inscrise in Registrul auditorilor financiari, care va fi publicat in
MOF al Romaniei, partea I, si va fi actualizat cu modificarile intervenite.In
registrul auditorilor, vor fi mentionate :
-numele, adresa, respectiv denumirea si sediul social, al tuturor
persoanelor care
pot desfasura activitati de audit financiar.Ptr fiecare societate de audit, se
vor mentiona
in plus, urmatoarele :numele, adresa, persoanelor fizice care efectueaza
auditul, in numele
societatilor, si care indeplinesc conditiile prevazute de regulament, cu
privire la eligibi
litatea lor ;
-numele adresa, asociatilor sau actionarilor soacietatii de audit ;
-numele, adresa, membrilor consiliului de administratie ai societatii de
audit financiar
Sanctiunile-ce se pot aplica in cazul incalcarii prevederilor prezentei
ordonante de
Urgenta, pot atrage dupa sine :raspunderea civila, disciplinara sau penala.
Constituie infractiune si se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta la art.281
Cod Penal,

12
Exercitarea activitatii de auditor, de catre persoana fizica, ce nu are
calitatea de auditor,
Sau are raporturi juridice de munca civile cu societatile comerciale
auditate, sau are
Un interes material direct sau indirect, in raport cu acesta.Constituie
infractiune si se
sanctioneaza cu inchisoare de la o luna la un an, sau cu amenda, fapta
auditorului, care
furnizeaza informatii false, sau incomplete, in legatura cu aspecte
semnificative, privind
societatea auditata.
Auditul intern-este planul de organizare si ansamblul coordonat al
tuturor a, msurilor adoptat in interiorul intreprinderii ptr :
*-a proteja valorile exploatarii ;
*-a promova eficacitatea dispozitiilor administratiei ;
*-a asigura fidelitatea si exactitatea informatiei contabile ;
Auditul intern cuprinde :
&-controlul administrativ intern ;
&-verificarea interna a operatiilor ;
&-autocontrolul salariatilor ;
&-controlul contabil intern ;
Existenta unui sistem de control intern, (audit intern)rational,
conceput si corect aplicat, constituie o serioasa prezumtie asupra fiabilitatii
conturilor si a concordantei, dintre datele contabilitatii si reaqlitate ;
Elementele de baza ale sistemului de control intern sint :
$-existenta unui plan de organizare-cu definirea cit mai precisa a
sarcinilor si raspunderilor ;-circuitul documentelor al infromatiei, trebuie
sa fie suficient de precise ;
$-competenta si integritatea personalului-fcare sint esentiale, ptr actul
decizional managerial ;
$-existenta unei documentatii satisfacatoare, cu referire la –producerea
informatiilor, cu eleaborarea unor proceduri ;-arhivarea informatiilor ;
$-controlul inregistrarilor contabile ale operatiunilor, in sensul ca toate
operatiile au facut obiectul Unei inregistrari(exhaustivitate) ;
Tehnicile de audit intern care sint utilizate, ptr a evita unitarea sau
omisiunile de inregistrari, sint :

13
*-existenta si respectarea secventelor numerice ;
*-compararea documentelor aferente aceleasi operatii ;
*-tinerea fiselor de cont, care sa asigure arhivarea informatiei ;
*-tinerea scadentelor de plati sau incasari
$-orice inregistrare este justificata printr-o operatie(controlul realitatii)-
care se realizeaza prin :
-controale fizice periodice-inventariere ;-confirmari de la terti ;
$-nu exista erori in contabilitatea sumelor(controlul exactitatii)-care se
realizezaz prin comparatii globale, controale aritmetice,
$-controlul asupra personalului intreprinderii-care se realizeaza prin
controale ierarhice, controale reciproce ;
*-Evaluarea auditului intern-
In scopul evaluarii auditului intern, expertul orienteaza interventiile
asupra a 3 intrebari principale care vor furniza baza aprecierii sistemului
de audit intern :
&-care sint procedurile efective, in fucntiune, care au ca obiective
realizarea unui audit intern eficient ?
&-sint aceste proceduri aplicate ?
&-in ce masura, aceste proceduri, satisfac crearea unui bun audit intern,
si deci pot conduce la elabora rea de documente financiar-contabile
corecte ?
Expertii contabili, cenzorii, verifica aceste aspecte pe baza unui
paln.care cuprinde etapele de mai jos :
*-descrierea procedurilor-pe baza carora se elaboreaza documentele
justificative, circulatia acestora si a sistemelor de contabilizare-prin tehnici
ca :-descriptive ;-diagrama de circulatie(flow-chart)
*-teste de conformitate
*-evaluarea preliminara-cu stabilirea punctelor slabe si forte ;
*-teste de permanenta
*-evaluarea definitiva si documentul de sinteza
Verificarea auditului intern se face in fiecare an, ptr a se asigura ca
nu exista abateri de la functionarea lui si ca cenzorul, expertul, poate
continua, sa se bizuie pe controalele interne considerate utile, ptr a-si
limita, lucrarile asupra controlului conturilor .

14
13.4-Proceduri de organizare si planificare a
auditului

1.-Pe baza cunoasterii globale a intreprinderii, auditorul poate sa-si


orienteze misiunea in
functie de domeniile si sistemele semnificative.Aceasta orientare are ca
obiectiv
« identificarea semnificativa « asupra conturilor si deci asupra programarii
si planificarii misiunii, permitind :
&-determinarea naturii si intinderii controalelor, in raport cu pragul de
semnificatie ales. ;
&-organizarea executiei misiunii, astfel incit sa fie atins obiectivul de a
certifica in mod rational, cu maxima eficacitate si in cadrul termenelor
stabilite ;
Etapa orientarii si planificarii misiunii presupune realizarea
urmatoarelor lucrari
importante :
a)-cunoasterea generala a intrprinderii, -care are ca obiectiv, obtinerea
de catre auditor a unei intelegeri suficiente a particularitatilor
intreprinderii, riscurile generale si identificarii domeniilor si sistemelor
semnificative ;
b)-identificarea domeniilor semnificative, -care are la baza, elemente
ca :cumpararile,
(furnizorii), platile (personal), productie(stocuri), vinzari (clienti),
trezorerie (incasari si plati), imobilizari
c)-stabilirea unui plan de misiune-care are ca obiectiv, sintetizarea
informatiilor obtinute si in functie de acestea sa fie orientata si planificata
misiunea.
Acest document va servi ca instrument de baza de-a lungul intregii
misiuni.planul de
misiune, permite luarea deciziilor, cu privire la :
*-lucrarile de executat ;
*-mijloacele necesare ;
*-datele interventiilor in teren ;
*-rapoarte si relatii de stabilit ;
*-orele si costruile angajate

15
Planul de misiune trebuie sa contina informatii cu privire la :
*-intreprindere
*-conturi ;
*-sisteme si domenii semnificative ;
*-misiunea ;
*-organizarea misiunii ;
*-bugetul ;
Redactarea unui plan de misiune presupune totodata,
*-alegerea membrilor echipei in functie de experienta si de
cunostintele lor in
sectorul de activitate al intreprinderii ;
*-repartizarea lucrarilor pe oameni, in timp si spatiu(subunitati)
*-utilizarea lucrarilor realizate de controlul intern de gestiune, de alti
auditori
interni sau externi ;
*-coordonarea cu cenzorii de la alte unitati din cadrul grupului ;
*-solicitarea de specoialisti ptr studierea datelor informatizate in
orice alte domenii
(juridic, fiscal, tehnic) 
*-datele sedintelor CA si AGA, si in functie de acestea, termenul
de depunere a raportului, etc
2.-Acceptarea mandatului si contractarea lucrarilor de audit
Inainte de a accepta mandatul, auditorul trebuie sa apreciee
posibilitatea de a indeplini aceasta misiune.
El trebuie sa cunoasca si sa tina seama de unele regului deontologice
si porfesionale, atunci cind accepta misiunea.
Actiunile intreprinse, in aceasta etapa, permit auditorului sa colecteze
informatiile necesare fundamentarii ‘’deciziei’’ de acceptare a misiunii,
conretizate in :
*-cunoasterea globala a intreprinderii ;
*-aprecieri cu privire la independenta si la absenta incompatibilitatilor ;
*-examenuln de competenta corespunzatoare specificului intreprinderii ;
*-contactul cu auditorul anterior ;
*-decizia de acceptare a mandatului ;
*-respectarea altor obligatii profesionale ;
*-intocmirea unei fise de acceptare a mandatului ;

16
In afara elementelor de identificare a intreprinderii, auditorul cauta sa
obtina, elemen.
Tele care sa-i permita aprecierea celor mai importante ‘’riscuri
existente’’retinind observatii cum ar fi :
&-controlul intern insuficient sau cu carente notabile ;
&-contabilitatea netinuta corect si la timp ;
&-atitudinea conducatorilor fata de respectarea legii si organele publice
si administrative ;
&-personal incompetent ;
&-rotatia cadrelor prea mare si anormala ;
&-dezechilibre financiare, pierderi mari, activitati in declin, ceea ce
compromite viitorul exploatarii ;
&-riscuri fiscale ;
&-conflicte sociale ;
&-riscuri juridice ;
&-independenta exercitiilor nerespectata ;
&-situatii conflictuale intre conducatori, actionari ;
&-cazuri de limitare a control ;ului ;
&-onorarii insuficiente ;
&-alte recomandari care ar putea influenta decizia de acceptare a
mandatului ;
Ca o precizare, trebuie mentionat faptul ca, ’’existenta acestor riscuri,
nu presupune in mod automat ca auditorul sa renunte la mandat’’
Orice nou mandat, trebuie examinat, in raport cu regulile de
independenta si de incompatibilitate fixate prin norme interne ale profesiei.
Lipsa experientei, in anumite sectoare, poate face dificila misiunea
auditorului ;-ele trebuind sa se asigure ca propriile competente, si ale
colaboratorilor sint suficiente ptr executarea misiunii ;
Auditorul trebuie sa se informeze in legatura cu motivele unei
eventuale demisii sau refuz de reinoire a mandatului din partea fostului
auditor ;
Dupa analiza acestor riscuri, auditorul poate lua urmatoarele decizii :
#-de a accepta un mandat fara riscuri aparente ;
#-accepta mandatul insa va necesita o supraveghere si masuri
particulare ;
#-refuza mandatul ;

17
Fisa de acceptare a mandatului poate servi ca ‘’act justificativ’’al
deciziei de acceptare a, mandatului, si a misiunii ;
Ea are ca obiective :
@-posibilitatea de a colecta informatii de baza ptr identificarea
intreprinderii, a conducerii sale, a obiectului de aqctivitate, etc ;
@-analiza situatiei intreprinderii, si a riscurilor sale ;
@-contacte cu predecesorul in profesie ;
@-vizitarea intreprinderii si contacte cu conducerea(-de aindica
bugetul necesar; de a formaliza procedurile de acceptare ;-de a asigura
indeplinirea obligatiilor profesionale care decurg din acceptarea misiunii) ;
@-scrisoare catre conducerea societatii ;
@-scrisoare catre un coleg(daca este cazul)
@-scrisoare de acceptare a mandatului si inccheierea contractului de
audit ;

13.5-Documentarea lucrarilor de audit-dosarul exercitiului si


dosarul permanent

a)-Dosarul exercitiului cuprinde toate elementele unei misiuni, a


caror utilitate nu depaseste exercitiul controlat, el permitind, asamblarea
tuturor lucrarilor, de organizarea
Misiunii la sinteza si formularea raportului.
Dosarul exercitiului este indispensabil ptr :
@-mai buna organizare si control ale misiunii ;
@-documentarea lucrarilor efectuate, deciziilor luate si asigurarea ca
programul s-a derulat fara omisiuni ;
@-inlesnirea muncii in echipa si supervizarea lucarilor date la
colaboratori ;
@-justificarea opiniei emise sim redactarea raportului ;
Dosarul exerictiului cuprinde :
#-planificarea misiunii(note asupra utilizarii lucrarilor de control
efectuate, datele si duratele vizitelor de lucru, compunerea echipei, bugetul
de timp si realizarea lui)
#-supervizarea lucrarilor (studierea dosarelor, apriobarea
deciziilor importante, programul lucarrilor, executarea lor, concluziile
lucrarilor)

18
#-aprecierea controlului intern(evaluarea pct tari si slabe,
aprecierea controlului
Intern, foi de lucru cu stabilirea bazelor sondajelor asupra functionarii
sistemelor) ;
#-obtinerea de elemnte probante(program de lucru, foi de lucru-cu
obiectivul, lucrari efectuate)
Dosarul exercitiului, (E), se imparte pe sectiuni(parti) ptr a usura
utilizarea sa.
In general se foloseste o impartire in 6 sectiuni simbolizate de la (A) al (E),
astfel :
@-E.A-dosarul exercitiului sectiunea A’’sinteza, planificare, si
rapoarte’’-care cuprinde :-elemente privind sinteza misiunii, bugetul, si
planificarea timpului, diverse rapoarte ;
@-E.B-dosarul exercitiului sectiunea B-‘’aprecierea controlului intern’’-
care cuprinde :-verificarea functionarii controlului intern,  ;
@-E.C-dosarul exercitiului sectiunea C-‘’controlul conturilor’’-care
cuprinde :
-foi de lucru asupra conturilor de bilant, si asupra rezultatelor financiare ;
@-E.D-dosarul exercitiului sectiunea D-‘’studiul lucrarilor efectuate de
terti’’-care cuprinde foile de lucru cu lucrarile efectuate ;
@-E.E-dosarul exercitiului esctiunea E-‘’verificari specifice’’-care
contine foile de lucru privind lucrari specifice, o lista alucrarilor in
suspensie, si a celor ramase ptr o viitoare interventie ;
@-E.F-dosarul exercitiului sectiunea F-‘’interventii conexe’’-ce contine
toate documen
tele si foile de lucru, privind evenimente particulare, fapte delictuale sau
operatii particulare (cresteri sau reduceri de capuital)
b)-Dosarul permanent-unele informatii si documente primte sau
analizate in cursul diferitelor etape, ale misiunii pot fi folosite pe toata
durata mandatului.
Ele nu au deci nevoie sa fie cercetate in fiecare an.Clasarea lor
intr-un dosra separat’’dosarul permanent’’permitind utilizarea lor
ulterioara dupa aducerea sa la zi.
Dosarul permanent, permite evitarea repetarii in fiecare an aunor
lucrari si transmiterea de la un exercitiu la altul a elemnetelor de
cunoastere a intreprinderii.

19
Elementele cele mai carcateristice ale dosarului permanent sint :
*-fisa de caracterizare ;
*-scurt istoric al intreprinderii ;
*-organigrame ;
*-persoanele care angajeaza unitatea ;
*-conturile anuale ale ultimilor exercitii ;
*-note asupra organizarii sectorului de activitate, produse, etc ;
*-note asupra statului ;
*-procese verbale ale Consiliului de administratie si AGA ;
*-structura grupului ;
*-contracte, asigurari ;
Dosarul permanent, se organizeaza in sectiuni (parti) care usureaza,
clasarea documentelor si consultarea lor.
Fiecare sectiune poate fi materializata printr-un desprtitor comparind
un sumar al continutului.
Tinerea la zi se efectueaza pe sumar, indicind data introducerii
documentului.
Dosarul permanent, (P), comporta sectiunile de la A-F, dupa cum
urmeaza :
@-P.A-‘’generalitati’’-identificarea intreprinderii, organizarea si
documentarea gene
rala ;
@-P.B-‘’control intern’’-analiza diferitelor functiuni ;
@-P.C-‘’conturi anuale’’-ale ultimelor trei(3), exercitii ;
@-P.D-‘’analize permanente’’-ale principalelor rubrici ale conturilor
anuale ;
@-P.E-‘’fiscal si social’’-documente privind mediul fiscal si social al
intreprinderii ;
@-P.F-‘’juridic’’-statute, procese verbale ale CA, AGA, diverse
contracte, sau extrase
din ele, care pot avea o incidenta asupra certificarii sau verificarilor
specifice ;
Pentru a-si indeplini rolul de informare, dosarul peermanent, trebuie :
&-tinut la zi ;
&-sa fie eliminate informatiile perimate ;

20
&-sa nu contina documente voluminoase ale intreprinderii(ci
numai extrasele necesare) ;
De fiecare data cind se lucreaza asupra unor posturi din conturile
anuale, sau in
alte domenii, auditourl poate :-cerceta daca informtiile privindsubiectul
respectiv se
gasesc in dosarul permanent ;-prevedea aducerea la zi a dosarului
permanent.

*-Controlul de calitate al lucrarilor de audit

Controlul de calitate al lucrarilor de audit, este ansamblul


principiilor si proce
durilor adoptate in scopul stabilirii unui grad rezonabil de cercitudine ca
toate auditurile
sint efectuate cf’’principiilor de baza care guverneaza lucrarile de audit’’
Principiile de calitate constituie obiective si scopuri precum :
@-procedurile controlului de calitate se definesc ca fiind masuri de luat
ptr a satisface
principiile adoptate ;
@-principiile conttrolului de calitate cuprind, de regula, obiective, si
pun in aplicare proceduri corespunzatoare care sa furnizeze un grad
rezonabil de cercitudine in ceea ce
priveste realizarea acestor obiective ca :
-calitati personale ;
-aptitudini si competenta ;
-repartitia lucrarilor
-instructiuni si supervizare
-acceptarea si mentinerea contractului
Obiectivele si procedurile controlulii de calitate, ale unui cabinet sau
societate de audit, sint dependente de un anumit nr de factori, cum ar fi :-
marimea si natura clientelei sale ;-implantarea sa geografica ;-organizarea
sa si raportul intre costul acestor proceduri si avantajele rezultate.
Ca o concluzie, controlul de calitate asupra lucarrilor ded audit,
realizate de expertii

21
Contab ili, care isi desfasoara activitatea individuala sau in societati, se
poate organiza si exercita, numai dde CECAR, potrivit normelor emise de
acesta si aprobate de Conferinta nationala.
*-Auditul financiar fiscal

Auditul –reprezinta‘’procesul desfasurat de persoane fizice sau


juridice legal abili
tate numite ‘’auditori’’prin care se analizeaza si se evalueaza, in mod
profesional, informa
tii legate de o anumita entitate economica, utilizind anumite tehnici si
procedee, numite si
‘’probe de audit’’pe baza carora auditorii emit intr-un document,
numit’’raport de audit’’
o opinie rezonabila, si independenta, prin apelarea la criterii de vealuare
care rezulta din
reglementarile legale sau din buna practica recunoscuta unanim, in
domeniul in care isi
desfasoara activitatea auditata’’
Auditul financiar contabil, inclusiv auditul fiscal, presupune o
metodologie de eva
Luare, care sa aigure o opinie independentamastfel incit sa apere in mod
legal, toti utiliza
torii informatiei contabile.
Auditul fiscal-este definit ca o‘’procedura de control al obiectivelor
intreprinderii’’
Sau ca o’’munca deinvestigatii, care sa permita evaluarea procedurilor
contabile, adminis
trative sau, a altora in viguare, cu scopul de a garanta sinceritatea
informatiilor si regula-
ritatea acestora.
Auditul fiscal, include in sfera sa-controlul fiscal, modul de
organizare si exercitare
a acestuia, precum si al relatiilor de natura fiscala, punind accent pe
judecati motivate, si independente, cu referinta la impozite si taxe, cu
scopul de a exprima, o opinie sau de a

22
obtine concluzii asupra lacunelor, deficientelor, neregulilor ori
performantelor sistemului
fiscal.
Informatiile obtinute in urma examinarii obiectivelor fiscale, se
utilizeaza atit de controlul fiscal, cit si de auditul fiscal.
Daca in cazul controlului fiscal, informatile obtinute se utilizeaza
cu prioritate ptr stabilirea masurilor de remediere a deficientelor,
ilegalitatilor, erorilor, fraudelor, din
domeniul fiscal, in cazul aduditului fiscal, informatiile obtinute ca
urmare a aplicarii procedurilor, specifice, se utilizeaza, cu prioritate ptr
exprimarea opiniei cu caracter independent, cu privire la activitatea,
competentele, drepturile si obligatiile fiscale.
Opiniile exprimate ca urmare a ‘’auditului fiscal’’sint rationamente
profesionale’,
Independente, care furnizezaz managerilor informatii competente ptr
eficientizarea
Activitatii fiscale, in conditii de respectare a legalitatii si regularitatii in
domeniu, precum si ptr perfectionare sistemului fiscal. Auditul fiscal este o
examinare independenta a informatiilor fiscale consemnate in sistemul de
documente si evidente si in situatii financiare.
La nivel de entitate aduitul fiscal, are ca obiective :
*-evaluarea sistemului de control fiscal ;
*-riscurile in domeniul impozitelor si taxelor ;
*-riscurile managementului si ploiticilor fiscale ;
*-performantele sistemului fiscal ;
Pentru administratiile fiscale, auditul are in vedere, asigurarea
conformitatii si efici
entei mecanismului fiscal, in ansamblul sau, cu respectarea politicilor
fiscale.

23