Sunteți pe pagina 1din 5

a)- Curtea de Conturi-organizare, personal, si conducere

Curtea de conturi este organul suprem de control financiar si de jurisdictie in


domeniul financiar. Acest organ de control, functioneaza pe linga Parlament si isi exercita
functiile in deplina independenta si in conformitate cu dispozitiile prevazute in Constitutie si
in celelalte legi organice. Are menirea de a asigura populatiei atit conoasterea,  »daca
averea publica este administrata conform legii », cit si «  convingerea ca cei care nu respecta
legea, sint obligati la raspundere »
Atributiile cf art.139, din Constitutie, sint :
- adtributii de control asupra modului de formare, de adminsitrare si de intrebuintare
a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public
- are atributii jursidcitionale, in sensul ca prezinta anual Parlamentului un raport
asupra conturilor de gestiune ale bugetului, si controleaza la cererea Camerei
Deputatilor, sau a Senatului modul de gestionare a resurselor publice.

Curtea de Conturi, functioneaza pe principiul independentei, conferit de


organizareaactivitatii proprii, prin  :-programul decis autonom, obligatorii hotaririi CD si
Senatului ptr actiuni de control ;-independenta si inamovabilitatea membrilor sai ; -numirea
acestora de Parlament, judecatorii financiari de catre Presedinte ;-initierea actiuniide
control din oficiu ; -buget propriu, stabilirea salariului prin lege speciala ;-autonomie in
recrutarea personalului  ;-acces neingradit la informatiile necesare.
Structura organizatorica, este formata din  :
a)-sectia de control preventiv cu –un presedinte, un consilier de conturi, 5 consilieri
de conturi, controlori financiari isi exercita atributiile la ordonatorii principali de
credite ai
bugetelor de stat, asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale
b) sectia de control ulterior-cu 7 consilieri de conturi, 6 divizii sectoriale, cu directii de
specialitate
c) sectia jurisdictionala-Instanta de fond si de recurs, 9 consilieri de conturi -d)-
colegiul jurisdictional al curtii-cu judecatori financiari
e) camerele de conturi Judetene-exercita functiile Curtii de Conturi, in unitatile
administrativ-teritoriale prin, Directia de Control financiar al Camerei Judecatoresti,
Colegiul jurisdictional
f) procurorul general al Curtii de Conturi
g) secretariatul general al curtii, cu-directia de studii, legislative, metodologice si
documentare, directia economica si administrstiva, directia de informatica, serviciul de
relatii externe si protocol, serviciul de resurse umane, arhiva .

b)- Atributii de control, -control preventiv si control ulterior

Curtea de conturi, exericta functia de control, asupra modului de formare, de


administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si cele ale sectorului
public si privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale. Controlul preventiv-
asigura legalitatea angajamentelor si efectuarii platilor, in limite si cf destiantiilor bugetare,
stabilite prin legea bugetara anuala. Acest gen de control se face, la ordonatorii principali de
credite si vizeaza in principal :
- deschiderea si repartizarea creditelor bugetare (documente-cererea de deschidere a
creditului bugetar, dispozitia bugetara ptr repartizarea creditelor)
- modificarea situatiei initiale a repartizarii pe trimestru si pe subdiviziuni (se
examineaza propunerile de modificare sub aspectul fundamentarii, concordanta cu
prevederile legale si dispozitia bugetara ptr repartizarea creditelor ce reprezinta
virari)
- angajamentele din care deriva direct sau indirect, obligatriile de plata in sarcina
statului(contracte, comenzi de achizitie ptr investitii, prestari servicii, masini, utilaje,
personal, protocol, schimbului de experienta)
- concesionari sau inchirieri de bunuri, apartinind domeniului public sau privat al
statului(documente, propunerile ordonatorului principal de credite, si contractele)

Relatia controlului financiar preventiv propriu al ordonatorului principal de credite si


controlului financiar preventiv al Curtii de Conturi, este urmatoarea :
- CFP, nu exonoreaza de raspundere ordonatorul principal.Evaluarea activitatii de control
financiar preventiv, al ordonatorului de credite, se face de catre controlul financiar al curtii,
care incheie proces verbal de constatare, aplica sanctiuni si amenzi Operatiile care nu sint
prevazute a fi supuse c.f.p, al curtii, pot fi controlate de acesta la cererea ordonatorului
principal. Documentele supuse c.f.p, al curtii, se prezinta la viza, de catre compartimentele
de specialitate. Cele care intrunesc conditiile, se inscriu in «  registrul documentelor si
operatiilor, prezentate la viza, controlului financiar al curtii » Pentru refuzul de viza, se
poate face contestatie la sectia de control financiar preventiv, al curtii, complet de 3
consilieri de conturi. Refuzul se adreseaza guvernului, care emite o hotarire.
Controlul ulterior-presupune  :
-controlul conturilor anuale de executie si descarcare de gestiune
-controlul efec tuat pe parcursul executiei bugetare sfera controlului ulterior cuprinde  :
-contul general anual de executie a bugetului de stat
- contul general anual de executie a asigurarilor sociale de stat
- conturile anuale de executie a bugetelor locale
- conturile anuale de executie a fondurilor speciale
- conturile fondurilor de tezaur
- contul anual al datoriei publice a statului
- situtia garantiilor guvernamentale ptr credite interne si externe, primite de late
persoane juridice Curtea de cointuri constata, daca  :
- conturile supuse controlului sint exercitate si conforme cu realitatea  ;-inventarierea
patrimoniului public si privat al statului este facuta la termen si in conditiile legii ;
- veniturile statului si ale institutiilor publice finantate integral sau partial din
mijloace extrabugetare, au fost legal stabilite si incasate la termen ;
- cheltuielile au fost angajate, lichidate, ordonantele platite si inregistrate legal
- modificarile aduse prevedrilor initiale sint autorizate si legale  ;
- subventiile si alocatiile ptr investitii s-au acordat legal si sint utilizate cf destinatiei.
Curtea de conturi, analizeaza nu numai legalitatea operatiunilor bugetare ci si
necesitatea, si oportunitatea angajarii unor cheltuieli bugetare, subvebtii, transporturi,
controlorii,
intocmind rapoarte in care prezinta :-constatarile si concluziile ;-propuneri ca masurile ce
urmeaza a fi luate.
Aceste masuri, pot propune :
- descarcarea de gestiune-total, sau partial, daca totul este legal  ;
- sesizarea Colegiului jurisdictional-ptr abateri ;
- sesizarea organelor de urmarire penala-ptr infractiuni  ;
- solicitarea Colegiului jurisdcitional, sa judece cauze ptr luarea de masuri
asiguratorii, ptr averea persoanelor raspunzatoare ;
- suspendarea aplicarii masurilor care contravin legii ;
- blocarea fondurilor bugetare sau speciale, atunci cind se constata utilizarea
nelegala sau ineficienta ;
- suspendarea din functie a persoanelor raspunzatoare ptr cauzarea de pagube
importante si care sint judecate.
- cu exceptia masurii de descarcare de gestiune, ptr celelalte fapte se intocmesc p.v
rapoarte intermediare bilaterale, care se anexeaza la raportul de control.

Temeinicia si legalitatea masurilor propuse de controlorii financiari, se analizeaza in termen


de 5 zile, de la inregistrare, de catre sefii serviciilor din cadrul « directiei de control
financiar al diviziilor sectorilale si din « directia de control judetean » ptr masurile insusite
se intocmesc :
-proiectul de « incheiere  » prin care se propune motivat descarcarea de gestiuune, fie
sesizarea colegiului jurizat, in caz de abateri  ;
-proiectul de «  incheiere »prin care se propune sesizarea organelor de urmarire penala-
ptr infractiuni.Rapoartele, anexele si proiectele de «  incheiere »se transmit Consilierului de
conturi, care coordoneaza divizia in cauza.Consilierul, prezinta documentele Presedintelui
sectiei de control financiar ulterior, care in 2 zile, numeste un complet format din 3 consilieri
de conturi ptr examinare.Completele de examinare pronunta  »incheieri ».
Contestatiile se fac in termen de 30 zile.
Controlul efectuat de curtea de conturi, pe parcursul executiei bugetare, trebuie sa verifice
« conturile de gestiune  »si « bilanturile si conturile de executie » Limitele minime ale
acestor conturi care se supun controlului, sint stabilite de Planul Curtii de Conturi, la
propunerea sectiei de control ulterior. Curtea de conturi, este competentea sa controleze si
modul de formare, administratie si intrebuintare a resurselor financiare a APAPS. In cazul
constatarii de abateri, se incheie proces verbal de constatare, la care se anexeaza situatii,
tabele.documente si note explicative.

c)- Atributii jurisdictionale

Atributiile jurisdictionale sint indepinite de :-colegiul jurisdictional al curtii de


conturi, care judeca in prima instanmta , cauze si contestatii, intimplarile importriva
deciziilor emise de sefii de compartimente la nivel judetean  ;-colegiul jurisdictional al
camerei de conturi judetene, care judeca aceleasi cauze, ca si colegiul curtii, insa obiectul
sau are in vedere unitatile administrativ teritoriale si institutiile publice de interes local, regii
autonome, societati comerciale  ;-setcii jurisdictionala ale curtii de conturi ;-curte de conturi
judeca in ultima instanta-recursurile procurorului general financiar  ;conflictele de
competenta, cererile de reexaminare introduse impotriva solutiilor procurorului general
financiar date asupra actelor de clasare a p.v
de control.

d)- Atributii de raportare si avizare

In 6 luni de la primirea conturilor de teritoriu, curtea de contruri, elaboreaza «  raportul


public anual  »pe care il inainteaza Parlamentului-ptr analiza si aprobarea Bugetului expirat.
Raportul anual, cuprinde :Observatiile curtii de conturi asupra conturilor de executie
controlate  ;-operatiile neavizate preventiv de curtea de conturi si executate in baza hotaririi
Guvernului ;-cocluziile desprinse din actiunile de control dispuse de parlament  ;-incalcarile
de lege constatate si masurile de tragere la raspundere luate. Camerele colegiului
jurisdictional inainteaza autoritatilor publice deliberative, rapoarte anuale referitoare la
finantele publice locale  ;-rapoarte ori de cite ori considera necesar  ;-avizeaza la cererea
parlamentului, proiectul bugetului de stat si proiectele de lege in domeniul finantelor si
contabilitatii publice.

Regimul contestatiilor-metodologie, reglementari legale si cai de atac


Regimul contestatiilor este reglementat de sectiunea a 5-a, din legea nr 94/1992,
republicata in MOF-nr 116/16.03.200-cf prevedrerilor art-78, 79, 80, 81, 8283, 8485, dupa
cum urmeaza  :-cererea de revizuire, poate fi introdusa pe linga cazurile de revizuire
prevazute de art.322.din C.P.C, si atunci cind, ulterior, judecarii definitive a cauzei  :-a fost
descoperit un inscris nou, care contine o operatiune de natura sa modifice situatia
rapunderilor, stabilite prin hotarire ;-s-a constatat ca una sau mai multe inregistrari, in
evidenta contabila, au fost omise sau sint eronate  ;-s-a constatat ca prejudiciul a fost cauzat
de o alta persoana fizica prin fapta proprie  ;-termenul de introducere a cererii de revizuire
este de 30 zile de la data cind s-a constatat una din imprejurarile de mai sus, instanta putind
sa dispuna suspendarea executarii, hotaririi. Caile de atac la instantele judecatoresti, se pot
prezenta sub forma ‘’recursului’’ la sectia contencios administrativ a curtii. Impotriva
hotaririlor pronuntate, se poate face recurs la sectia de contencios administrativ a Curtii de
Apel Bucuresti. Impotriva hotaririlor pronuntate de sectia jurisdictionala a Curtii, se poate
face recurs la sectia de contencios a Curtii Supreme de Justitie. La aceeasi sectie se poate
face recurs si impotriva hotaririlor pronuntate de Curtea de Conturi, in completul de 5
consilieri de conturi, recursul se poate face de catre parti, si de catre procurorul general
financiar. Recursurile se formuleaza in termen de 15 zile, de la comunicarea hotaririi, ele
putind fi admise sau respinse.In cazul admiterii recursului, sectiile de contencios, pot retine
cauzele, ptr judecare pe fond, sau le pot trimite ptr solutionare, din nou, instantei de
jurisdictie din sistemul Curtii de Conturi, care a pronuntat hotarirea, impotriva careia s-a
facut recursul. Hotaririle irevocabile ale instantelor de contencios, se transmit instantelor
jurisdictionale de executare din sistemul Curtii. Instanta de executare este colegiul
jurisdictional, care a solutionat cauza in prima instanta.In cazul declararii recursului,
impotriva acestei hotariri, sectia jurisdictionala, trimite instantei de executare, un extras al
deciziei pronuntate de ea, ptr a o pune in executare. Pe totat durata executarii silite, in baza
titlului executoriu, persoanle interesate pot face contestatie, la executare potrivit dispozitiilor
Codului de procedura civila(C.P.C).