Sunteți pe pagina 1din 5

RAPORTUL DE AUDIT

ISA 700 tratează responsabilitatea auditorului de a formula o opinie cu privire la


situațiile financiare. Acesta tratează forma și continutul raportului emis ca urmare a unui audit
al situatiilor financiare.
Obiectivele auditorului includ:
1) Formularea unei opinii cu privire la situatiile financiare pe baza evaluării
concluziilor obținute de pe urma probelor de audit;
2) Expunerea acelei opinii in mod clar printr-un raport scris care să descrie baza
pentru respectiva opinie.
3)
Definitii
 Situatii financiare cu scop general: situatii financiare întocmite în conformitate cu
cadrul general. (CGRF)
 Cadru cu scop general
(CGRF) = ( CRF ) = (CPF) SAU (CGC)
(CGRF) un cadru de raportare financiară ( CRF ) proiectat pentru a îndeplini necesitățile unei
game largi de utilizatori pentru informații financiare comune.
( CRF ) = Cadru de prezentare fidelă (CPF) sau un cadru general de conformitate (CGC).
CPF este utilizat pentru a face referire la ( CRF ) care necesită conformitate cu cerințele
cadrului și:
i) Confirmă faptul că poate fi necesar pentru conducere să furnizeze prezentări mai
ample decât cele solicitate, de regulă, de către (CG) ; sau
ii) Confirmă în mod explicit că poate fi necesar pentru conducere să se abată de la o
cerinţă din (CG) pentru a realiza prezentarea fidelă a situaţiilor financiare.
CGC prevede conformitatea cu cerinţele CG , dar care nu conţine confirmările prezentate la
CPF.
 Opinie nemodificată este exprimată de auditor când acesta conclude că situaţiile
financiare sunt întocmite, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul de
raportare financiară aplicabil fie (CPF) sau (CGC)

Formularea unei opinii cu privire la situatiile financiare


A. Atunci când situaţiile financiare sunt întocmite, din toate punctele de vedere
semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil,
auditorul va exprima o opinie nemodificată.
B. Auditorul poate exprima o opinie modificată atunci când (ISA 705):
- situaţiile financiare luate în ansamblu nu sunt lipsite de denaturări semnificative
- nu poate obţine suficiente probe de audit adecvate pentru a ajunge la concluzia că
situaţiile financiare luate în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative

Raportul de audit
Potrivit standardului ISA 700, raportul de audit trebuie să fie scris și să cuprindă obligatoriu
următoarele elemente:
1. Titlul;
2. Destinatar;
3. Paragraf introductiv;
4. Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare;
5. Responsabilitatea auditorului;
6. Opinia auditorului;
7. Alte responsabilităţi de raportare;
8. Semnătura auditorului;
9. Data raportului auditorului;
10. Adresa auditorului.

1. Titlu:indica in mod clar că este raportul unui auditor independent.


2. Destinatar: în conformitate cu circumstanţele specifice misiunii( guvernanță, management,
acționariat,etc)
3. Paragraful introductiv:
 Entitatea ale cărei situaţii financiare au fost auditate
 Situaţiile financiare au fost auditate;
 titlul fiecărei situatii financiare care cuprinde setul complet de situa tii
financiare
 rezumatul politicilor contabile semnificative precum si la alte note
explicative; și
 data și perioada acoperită de situațiile financiare.
 Responsabilitatea conducerii cu privire la situatiile financiare: întocmirea situatiilor
financiare în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, (CPF) SAU
(CGC) precum si pentru sistemul de control intern relevant pentru întocmirea situaţiilor
financiare ce nu conţindenaturări semnificative fie ca urmare a fraudei, fie ca urmare a
erorii.
 Responsabilitatea auditorului
 a exprima o opinie cu privire la situaţiile financiare în baza auditului
efectuat realizat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit.
 auditorul să se conformeze cerinţelor de etică si că auditorul planifică si
realizează auditul astfel încât să obţină o asigurare rezonabilă cu privire
la faptul că situaţiile financiare nu prezintă denaturări semnificative.
 Opinia auditorului
În cazul în care auditorul concluzionează că situatiile financiare oferă o imagine fidelă sau sunt
prezentate cu fidelitate, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul de raportare
financiară aplicabil, trebuie exprimată o opinie nemodificata.
 Alte responsabilităţi de raportare: responsabilităţi adiţionale de a raporta asupra altor
aspecte suplimentare fată de exprimarea opiniei cu privire la situaţiile financiare. Ex:
cadrul de adecvare al registrelor contabile și înregistrărilor
 Semnătura Auditorului: reprezintă numele firmei de audit, numele personal al
auditorului, sau ambele, după cum este cerut de jurisdicţia respectivă
 Data Raportului Auditorului: nu mai devreme de data la care auditorul a obţinut
suficiente probe de audit adecvate în virtutea cărora să îşi poată fundamenta opinia cu
privire la situaţiile financiare.
 Adresa Auditorului: locaţia din țara sau jurisdicţia în care auditorul îşi desfăşoară
activitatea.
Comentariile auditorului din cuprinsul raportului de audit nu sunt standardizate, există
diversitate in situatiile intâlnite.Aceste comentarii depinde de experienta profesională și
abilitatea auditorului.
Pe baza probelor obținute, auditorul va evalua concluziile, dacă există o asigurare
rezonabilă conform căreia situatiile financiare luate in ansamblu nu contin denaturări
semnificative. Dacă situatiile financiare sunt intocmite în concordanță cu un cadru de raportare,
atunci se va tine seama dacă argumentele sustin cele afirmate.
1. Model Raport de audit (ISA 700)

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Am auditat situaţiile financiare însoţitoare ale Companiei ABC, care cuprind bilanţul la data de
31 decembrie 2016, şi contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalurilor
proprii şi situaţia fluxurilor de trezorerie aferente exerciţiului încheiat la acea dată, şi
un sumar al politicilor contabile semnificative şi alte informaţii explicative.
Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare
Conducerea este responsabilă de întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor situaţii financiare în
conformitate cu Legea XYZ din Jurisdicţia X, şi pentru acel control intern pe care
conducerea îl determină necesar pentru a permite întocmirea situaţiilor financiare care
sunt lipsite de denaturare semnificativă, fie cauzată de fraudă sau eroare.
Responsabilitatea auditorului
Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situaţii financiare pe
baza auditului nostru. Ne-am desfăşurat auditul în conformitate cu Standardele
Internaţionale de Audit. Aceste standarde prevăd conformitatea cu cerinţele etice şi
planificarea şi desfăşurarea auditului în vederea obţinerii asigurării rezonabile cu
privire la măsura în care situaţiile financiare sunt lipsite de denaturare semnificativă.
Un audit implică desfăşurarea de proceduri în vederea obţinerii de probe de audit cu privire la
valorile şi prezentările din situaţiile financiare. Procedurile selectate depind de
raţionamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă
a situaţiilor financiare, fie cauzată de fraudă sau eroare. În efectuarea acelor evaluări
ale riscului, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de
către entitate şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare în vederea conceperii de
proceduri de audit care să fie adecvate circumstanţelor, dar nu cu scopul exprimării
unei opinii cu privire la eficienţa controlului intern al entităţii. Un audit include, de
asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile şi a caracterului
rezonabil al estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum şi evaluarea
prezentării situaţiilor financiare.
Credem că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a furniza o
bază pentru opinia noastră de audit.
Opinia
În opinia noastră, situaţiile financiare ale Companiei ABC pentru exerciţiul financiar încheiat la
31 decembrie 2015 sunt întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, în
conformitate cu Legea XYZ din Jurisdicţia X.
[Semnătura auditorului]
[Data raportului auditorului]
[Adresa auditorului]
2. Model Raport de audit (exemplu practic)

AUDITOR FINANCIAR - AUTORIZAŢIA NR…..


Sediul social: Constanţa,
Tel: