Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

DATA: 30.03.2011
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
CLASA: a V-a B
PROFESOR: Ene Cristina
OBIECTUL: Limba şi literatura română
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Descrierea.Adjectivul
SUBIECTUL: Adjectivul
TIPUL LECŢIEI: însuşire de noi cunoştinţe

COMPETENŢE GENERALE:

Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situații de comunicare monologată și dialogată;
Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse;

COMPETENŢE SPECIFICE:

2. 3. - alcătuirea unor propoziții și fraze corecte din punct de vedere gramatical;


3. 4. - sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învățate.

VALORI ŞI ATITUDINI:

Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea
orizontului cultural.

COMPETENȚE DERIVATE:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor ști:
C1-să definească adjectivul;
C2-să identifice adjectivele din textele date;
C3-să identifice tipurile de adjective în contextele date.

EVALUAREA: observarea sistematică, evaluarea orală.


STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, observaţia, jocul didactic, învăţarea prin descoperire, analiza
gramaticală, exercițiul, ice breaking.
b) Forme de organizare a învăţării: activitate frontală combinată cu activitatea individuală şi în perechi.
c) Mijloace didactice: portofoliile elevilor, fişe de lucru, tabla, caietele elevilor.
d) Resurse: capacităţile normale de învăţare ale elevilor, conţinuturi conform programei şcolare, timp de lucru – 50 de minute;
e) Bibliografie:
 Nicolescu, Aurel – Analize gramaticale, Bucureşti, Editura ION CREANGĂ, 1990;
 Felecan, Nicolae – Sintaxa limbii române. Teorie. Sistem. Construcţie, Cluj-Napoca, Editura DACIA, 2004;
 Crăciun, Corneliu, Metodica studierii limbii şi literaturii române în gimnaziu şi liceu, Editura EMIA, Deva, 2007;
 Metea, Alexandru, Limba română pentru elevi. Vocabular. Morfologie. Sintaxă, Editura HELICON, Timişoara, 1993;
 DOOM II, Academia română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura UNIVERS ENCICLOPEDIC,
Bucureşti, 2005;
 Manualul pentru clasa a VIII-a , Editura HUMANITAS, Bucureşti, 2000.

Etapele Compe- Conținuturi și sarcini de învățare Strategie didactică Metode


lecției tențe și
derivate Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Mijloace Forme instrumente
de de evaluare
organizare
Moment Salutul. Se pregătesc pentru începerea Frontală
organizatoric Notarea absențelor în catalog. orei.
(1minut) Asigurarea unui climat adecvat
desfășurării lecției

Verificarea Se verifică tema calitattiv și Elevii verifică tema. Caietele Frontală Aprecierea
temei cantitativ. elevilor verbală a
(5 minute) Elevii sunt solicitați prin sondaj să răspunsurilor.
prezinte tema. Interevaluarea.
Captarea Profesorul dă fiecărei perechi câte Elevii scriu pe fiecare petală câte Spargerea Fișa de Perechi Aprecierea
atenției și o fișă de lucru pe care se află o o însușire. gheței lucru verbală a
asigurarea floare în mijlocul căreia este scris răspunsurilor.
climatului cuvântul mama. Elevii sunt
afectiv solicitați să scrie pe fiecare petală
(5 minute) câte o însușire.
Îi întreabă pe elevi ce reprezintă, Elevii răspund că sunt adjective.
din punct de vedere morfologic,
cuvintele pe care le-au folosit.
(ANEXA 1)
Anunțarea C1 Elevii sunt anunțați că în această Elevii notează titlul în caiet. Caietele Frontală
temei și a C2 oră vor discuta despre adjectiv, elevilor
competențelor C3 urmând ca la sfârșitul orei să…
derivate (anunță competențele derivate)
(1 minute) Profesorul scrie titlul pe tablă.
Adjectivul
Dirijarea Pornind de la jocul propus, Formulează o definiție a Întărirea
procesului de profesorul le cere elevilor să adjectivului. răspunsurilor
dezvoltare a formuleze o definiție a Explicația prin aprecieri
verbale: bine,
competențelor C1 adjectivului. Notează în caiete definiția. Caietele
da, bravo, etc.
(20 minute) Notează definiția pe tablă. elevilor Frontală

Adjectivul este partea de vorbire


care exprimă înșușiri.
Scriu în caiete textul. Tabla

Profesorul scrie pe tablă un text și Conversația


le cere levilor să-l copieze în
caiete.
C2 Razele blânde ale soarelui auriu
vesteau o zi frumoasă de
primăvară. În grădină, totul a
început să prindă viață. Un
fluturaș colorat s-a așezat pe
ramura unui cais bătrân. Mica
vietate e obosită, căci a zburat din
floare în floare în căutarea unei
miresme îmbietoare. Subliniază adjectivele.

Le cere elevilor să identifice


adjectivele și să le sublinieze. Sunt atenți la explicațiile
profesorului.
Le explică că, după origine,
anumite cuvinte au apărut în limba
română ca adjective, dar alte Perechi Aprecierea
adjective au provenit din alte părți verbală a
de vorbire. răspunsurilor.
Pentru exemplificare, ia două Învățarea
C3 adjective și le cere să spună care Fac observațiile: prin
este adjectivul care a apărut în blând-a apărut în limba română descoperire
limba română ca adjectiv și care a ca adjectiv.
provenit din altă parte de vorbire. colorat-adjectiv provenit din
blând-adjectiv propriu-zis verb la participiu
colorat-adjectiv provenit din verb Notează în caiet. Gândiți/
la participiu Comunicați/
Apreciați
Le prezintă cele două tipuri de
adjective: Întărirea
După origine, adjectivele sunt de răspunsurilor
două feluri:propriu-zise (au prin aprecieri
apărut în limba română ca verbale: bine,
adjective) și provenite din alte Specifică felul adjectivelor: da, bravo, etc.
părți de vorbire (din verb la auriu-adjectiv propriu-zis Învățarea
participiu). frumoasă-adjectiv propriu-zis prin
bătrân-adjectiv propriu-zis descoperire
Solicită elevilor să precizeze felul mica-adjectiv propriu-zis Perechi
adjectivelor identificate în textul- obosită-adjectiv provenit din
suport. verb la participiu
îmbietoare-adjectiv propriu-zis
Scrie pe două coloane niște
enunțuri și solicită elevilor să
identifice adjectivele și să facă Scriu în caiete enunțurile.
observații privind forma acestora. Fac observații privind forma
acestora-unele își schimbă forma
Am un coleg prietenos. după și genul substantivului,
Maria are o fața prietenoasă. alte nu își schimbă forma după
Alex are niște colegi prietenoși. numărul și genul substantivului.
Îmi plac persoanele prietenoase. Observația
sistematică
Ana are un motan gri.
Diana vrea o pisicuță gri.
Maria adoră pisoii gri.
Francisc ar dori două pisicuțe gri.
Notează în caiete. Întărirea
Ajectivele sunt: răspunsurilor
prin aprecieri
Profesorul le explică că adjectivele 1.variabile-când își modifică
verbale: bine,
care își schimbă forma se numesc forma în vorbire. Fișă de da, bravo, etc.
variabile, iar cele care nu își 2.invariabile-când nu își lucru
schimbă forma se numesc modifică forma în vorbire.
invariabile.
Dă exemple de alte adjective
invariabile: roz, mov, maro, kaki,
bleu, bej, vernil, crem, turcoaz,
cumsecade, etc. Lucrând în perechi, rezolvă
exercțiul. Observația
Pentru a afla câte forme pot avea sistematică
adjectivele variabile, profesorul
împarte elevilor câte o fișă de
lucru și le explică ce trebuie să
facă. (ANEXA 2) Elevii descoperă adjectivele
variabile pot avea:
Le cere să spună ce au descoperit. -patru forme
-trei forme
Scrie pe tablă observația. -două forme.
Notează în caiete.
Adjectivele variabile pot avea:
-patru forme: cald, alb, negru,
înalt, respectuos, etc.
-trei forme:adânc, lung, cenușiu,
vișiniu, drag , etc.
-două forme:verde, mare, dulce,
vechi, vioi, bălai, etc.
Obținerea C1 Profesorul le cere elevilor să Rezolvă exercțiul și prezintă Fișă de Frontală Întărirea
performanței C2 rezolve exercițiul 2 de pe fișa de răspunsurile (pentru a răspunde lucru răspunsurilor
(10minute) C3 lucru. (ANEXA 2) trebuie să prindă mingea) prin aprecieri
verbale: bine,
da, bravo, etc.

Asigurarea Se face pe parcursul lecţiei, prin


feedbackului aprecieri verbale de tipul:
„Bine!”, „Corect!”, „Da!”,
„Exact!, prin răspunsurile pe
care le dau elevii.

Integrarea Profesorul le cere să rezolve Rezolvă exercițiile. Exercițul Fișa de Individuală Aprecierea
evaluării de exercițiile 5 și 1 de pe fișa de lucru verbală
tip lucru. (ANEXA 3) a
formativ răspunsurilor.
(5 minute)
Intensificarea -Comunică elevilor tema pentru -Notează tema pentru acasă. Explicația Fișa
procesului de acasă. de
retenție și Tema: Exercițiile 2,3,4 de pe fișa lucru
transfer de lucru.
(1 minut) (ANEXA 3)

Evaluarea -Solicită elevilor să spună câte un --Pornind de la competențele Individuală Aprecierea


activității lucru pe care l-au reținut în urma propuse la începutul lecției, Frontală verbală
didactice lecției. elevii formulează câte un enunț a răspunsurilor
(2 minute)
care să conțină o informație pe
-Apreciază global și individual
aportul elevilor adus la lecție. care au reținut-o din lecție
privind adjectivul.
-Notează elevii cu participare
reprezentativă la lecție. Notarea.

ANEXA 2 Fișă de lucru


1.Completați tabelul următor cu adjectivele date, după model: crud, viteaz, adânc, lung, dulce, verde.

masculin feminin Numărul


de forme
singular plural singular plural

simplu simpli simplă simple 4 forme

2.Identificați adjectivele din textul de mai jos și completați tabelul:

Furtuna se anunța și norii negri au acoperit cerul trist din care țâșneau fulgere amenințătoare. Începuse să cadă o ploaie rece și valurile mării
loveau stâncile, împrăștiind peste ele stropii grei de apă. Cerul era sfâșiat de fulgerele și tunete.(...)După puțin timp, în fața lor apărură munții
acoperiți de zăpadă, iar în mijlocul lor se ridică un palat împrejmuit de stâlpi colosali.

Adjectivul Felul (după origine) Felul dupa variabilitate


(variabil/invariabil)
ANEXA 3

Fișă de lucru
1. Identifică adjectivele din textul următor şi arată care este cuvântul determinat:

De sub marginile îndepărtate ale văzduhului de pretutindeni, nenumărate grămezi de nouri posomorâţi, cu frunţi îndrăzneţe şi ameninţătoare,
se iviră fără veste…. 

2.  Pune câte un adjectiv potrivit pentru imaginile date. Precizează apoi câte forme are adjectivul.

3. Identifică și rescrie cele opt adjective invariabile ascunse în careul următor :

M A R O G M O M K L B
V D R S R O Z J L E Y
K T O C I V H L J R L
G A A G D T W N C F I
M L K D U O B L E U L
N G R I H J D W T S A

4. Completează tabelul următor cu formele potrivite ale adjectivelor următoare, precizând câte forme are fiecare dintre ele:
galben, serios, murdar, zambitor.

MASCULIN FEMININ Număr.de forme


Singular Plural Singular Plural

5. Recunoașteți și subliniați adjectivele din următoarea serie de cuvinte: eternitate, serios, milă, cuviincios,
albastru, răcoare, bine, tăcere, bogat, erou, carapace, fericit, roz, fărădelege, secret, vioi, bucureștean, abil, soție, generozitate, milos,
paralel, sacrificiu, a suferi, moale.