Sunteți pe pagina 1din 4

Nr. 9923 / 2.10.

2018
Către,
UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢUL IAȘI CARE INTEGREAZĂ ELEVI CU CERINŢE
EDUCAŢIONALE SPECIALE (CES)
În atenţia conducerii unităţii de învăţământ / cadrelor didactice

Precizări privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe
educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă
An şcolar 2018-2019

Inspectoratul Școlar Județean Iași sprijină procesul de integrare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în
învăţământul de masă.
Având în vedere numărul mare de copii cu CES integrați în unitățile de învăţământ din județul Iași, vă supunem atenției
câteva recomandări prin care dorim să asigurăm șanse egale la educație pentru această categorie de elevi.
1. Evaluarea psihoeducaţională se realizează de către Serviciul de Orientare Școlară și Profesională
( SEOSP) din cadrul CJRAE Iași, în vederea orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerințe educaționale
speciale.

SERVICIUL DE EVALUARE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ IAŞI


Bd. Socola, nr.110, 700268
Tel: 0743/ 242001
Fax: 0232/267696
E-mail: seospiasi@yahoo.com
Site: www.cjrae-iasi.ro
Orientarea şcolară şi profesională se realizează cu prioritate către educaţia incluzivă, respectiv în unităţi de
învăţământ de masă, în acord cu tratatele internaţionale la care România este parte, respectând opinia familiei copilului
cu cerințe educaționale speciale pentru forma de învăţământ solicitată.
Conform legislației în vigoare, valabilitatea certificatului de orientare școlară și profesională este de minim un an
școlar sau până la finalizarea nivelului de învăţământ pentru care a fost orientat. Prevederile certificatului de
orientare școlară și profesională sunt executorii.
Unitatea de învățământ are obligativitatea de a nu face publice informațiile din certificatul de orientare școlară și
profesională atât în cadrul unității, cât și în afara acesteia. Încălcarea confidențialității se sancționează conform legislației în
vigoare.

2. Pe baza certificatului de orientare școlară și profesională, elevii cu cerințe educaționale speciale beneficiază
de drepturile materiale potrivit prevederilor legale.
Drepturile materiale sunt prevăzute în Legea Educației Naționale nr.1 / 2011, art. 51, alin.2 și Ordinul nr. 5.036
din 25 august 2015 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii,
elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, aprobată prin Ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.574/2011 (publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 8
septembrie 2015) la articolul 26: “Copiii/Elevii/Tinerii cu CES, integraţi în unităţile de învăţământ de masă, beneficiază de
asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a
îmbrăcămintei şi a încălţămintei în cuantum egal cu cel asigurat copiilor aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum
şi de găzduire gratuită în internatele sau centrele de asistare pentru copiii cu CES din cadrul direcţiilor generale judeţene/a
municipiului Bucureşti de asistenţă socială şi protecţia copilului.”
Aceste drepturi se asigură în baza certificatului de orientare școlară și profesională.

3. În certificatul de orientare școlară și profesională sunt prevăzute serviciile de sprijin educaţional necesare
care pot facilita adaptarea şi integrarea şcolară a elevului cu CES (profesor de sprijin, profesor de sprijin şi curriculum
adaptat, strategii didactice diferențiate, terapie logopedică, consiliere psihopedagogică etc.).

Str. N. Bălcescu nr. 26, 700117, Iași


Tel: +40 (0)232 26 80 14
Fax: +40 (0)232 26 77 05
www.isjiasi.ro
Pentru fiecare copil cu cerințe educaționale speciale integrat se va elabora planul de servicii individualizat de către
responsabilul de caz servicii psihoeducaționale, cu consultarea Serviciului de Orientare Școlară și Profesională, a
profesioniștilor care au participat la evaluarea complexă, a părinților/reprezentantului legal, precum și a copilului, în funcție
de gradul sau de înțelegere și adaptat tipului de dizabilitate.
Responsabilul de caz servicii psihoeducaționale este:
- profesorul itinerant și de sprijin pentru elevul cu cerințe educaționale speciale integrat în învățământul de masă;
- profesorul de psihopedagogie specială cu funcția de diriginte pentru elevul cu cerințe educaționale speciale din
învățământul special;
- cadrul didactic cu funcția de diriginte pentru elevul cu cerințe educaționale speciale înscris într-o unitate de
învățământ de masă, școlarizat la domiciliu sau în spital;
- cadrul didactic cu funcția de diriginte/cadrul didactic care desfășoară activitatea de instruire pentru elevul cu
cerințe educaționale speciale înscris într-o unitate de învățământ special, școlarizat la domiciliu sau în spital.
Numirea responsabilului de caz servicii psihoeducaționale se face prin decizia directorul unității de învățământ
unde este încadrat, în termen de 5 zile de la primirea certificatului de orientare școlara și profesională.
Durata planului de servicii individualizat este aceeași cu valabilitatea certificatului de orientare școlară și profesională.
La nivelul unităților de învățământ se vor aplica măsuri pentru promovarea educației incluzive în vederea
prevenirii și combaterii barierelor de atitudine precum:
- informarea părinților ai căror copii frecventează unitatea de învățământ cu privire la educația incluzivă și
incluziunea socială a copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale;
- informarea elevilor din unitatea de învățământ cu privire la educația incluzivă și incluziunea socială a copiilor cu
dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale, într-un limbaj adaptat vârstei și, de preferință, utilizând educația de la egal
la egal;
- informarea conducerii unității de învățământ și a cadrelor didactice cu privire la educația incluzivă și incluziunea
socială a copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale;
- prezenta facilitatorului, numit în literatura de specialitate shadow, alături de copil în unitatea de învățământ.
Facilitatorul menționat la art. 63 alin. (2) lit. d) din OMECS nr. 1985 / 2016 poate fi unul dintre părinți,
asistentul personal pentru copiii cu grad de handicap grav, o persoană numită de părinti față de care copilul are
dezvoltată o relație de atașament sau un specialist recomandat de părinți/reprezentantul legal.
- Numirea de către părinți/reprezentantul legal a unui facilitator se face în urma includerii acestuia în planul de
abilitare-reabilitare, respectiv planul de servicii psihoeducaționale. Includerea facilitatorului în plan se face fie la solicitarea
părinților/reprezentantului legal, fie la recomandarea unui profesionist, cu acordul părinților/reprezentantului legal.
- Pentru copiii cu grad de handicap grav cu asistent personal, părinții/reprezentantul legal asigură
obligatoriu facilitator.
- Un facilitator poate avea grijă de mai mulți copii cu dizabilități si/sau cerințe educaționale speciale în aceeași
clasă.
- Părinții/reprezentantul legal pot/poate numi facilitatori provenind din cadrul unor organizații neguvernamentale,
universități, alte instituții, cu care unitatea de învățământ încheie acorduri în acest sens.
- Pentru copiii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale care necesită tratament pe parcursul programului
școlar, dacă părinții/reprezentantul legal nu pot/poate asigura facilitator, se includ prevederi pentru asigurarea tratamentului
în contractul cu unitatea de învățământ.
Atribuții ale facilitatorului:
- supravegherea și îngrijirea copilului în timpul orelor de curs, în pauze și în cursul activităților extrașcolare;
- facilitarea relației copilului cu colegii, în timpul orelor de curs și în pauze;
- facilitarea relației copilului cu cadrul didactic, în timpul orelor de curs;
- sprijin la efectuarea exercițiilor predate, în timpul orelor de curs;
- colaborarea cu cadrul didactic de la clasă, cu profesorul itinerant și de sprijin și cu alte cadre didactice și
profesioniști din școală;
- facilitarea relației cu colegii și profesorii în cursul activităților extrașcolare;
- colaborarea cu parintii/reprezentantii legali.

Str. N. Bălcescu nr. 26, 700117, Iași


Tel: +40 (0)232 26 80 14
Fax: +40 (0)232 26 77 05
www.isjiasi.ro
Fiecare unitate de învățământ în care se află copii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale elaborează
proceduri privind aprobarea prezenței facilitatorilor în unitatea de învățământ, precum și modul de organizare a
activității acestora.

4. Adaptarea curriculară se realizează doar la recomandarea specialiştilor din cadrul Serviciului de


Orientare Şcolară şi Profesională. Conform ordinului 5574 / 2011, prin adaptare curriculara se înțelege corelarea
conţinuturilor componentelor curriculumului naţional cu posibilităţile elevului cu CES, din perspectiva finalităţilor
procesului de adaptare şi de integrare şcolară şi socială a acestuia.
Adaptarea curriculară se realizează de către cadrul didactic de la clasă împreună cu profesorul de sprijin, pe baza
rezultatelor evaluărilor iniţiale.
Adaptarea curriculară vizează competențele generale, competențele specifice și standardele minime de evaluare şi
trebuie finalizată până la data de 19.10.2018. În funcție de particularitățile elevului cu CES, standardele minime de
evaluare pot fi elaborate pentru orice disciplină din planul de învățământ.
Activitățile de învățare, conținuturile, metodele și mijloacele specifice precum și modalitățile de evaluare adaptate
conform particularităților copilului cu CES, ca parte a serviciilor educaționale oferite în cadrul unității de învățământ și
prevăzute în PSI, vor face parte din portofoliului personal al cadrului didactic de la clasă.
În evaluarea copilului cu CES se va ține cont atât de progresul acestuia prin raportare la rezultatele evaluării
inițiale cât și prin raportare la standardele minime de evaluare stabilite prin adaptarea curriculară.
Avizarea standardelor minime de evaluare stabilite prin adaptarea curriculară se face de către inspectorul pentru
învăţământ special din cadrul ISJ Iaşi. La avizare, standardele minime de evaluare vor fi însoţite de un tabel centralizator
semnat de către directorul unităţii de învăţământ de masă care integrează elevi cu CES şi profesorul de sprijin/itinerant,
înregistrat în secretariat. Tabelul va conţine următoarea rubricaţie:

Nr Numele şi Clasa Diagnostic Serviciile de sprijin Standarde Numele şi prenumele


. crt. prenumele educaţional de care minime de evaluare cadrelor didactice care au
elevului integrat beneficiază în unitatea de pentru disciplina realizat standardele minime
învăţământ ____________ de evaluare pentru
disciplina ____________

Pentru unităţile de învăţământ care nu beneficiază de serviciile unui profesor de sprijin/itinerant dar şcolarizează elevi
cu cerinţe educaţionale speciale şi au recomandarea specialiştilor din CJRAE pentru adaptare curriculară, cadrele didactice
din învăţământul de masă vor contacta, pentru elaborarea standardelor minime de evaluare, următoarele persoane:
 pentru zona Iaşi: prof. de sprjin Mihaela Petrescu, tel. 0740477928
 pentru zona Tg. Frumos: prof. psihopedagog Alina Mihul, tel. 0740243160
 pentru zona Paşcani: prof. de sprijin Corina Ancuţa, tel. 0744660896
Conform legislaţiei şcolare în vigoare, adaptarea curriculară pe parcursul procesului de predare-învățare-evaluare este în
principal responsabilitatea cadrului didactic de la clasă cu suportul profesorului itinerant / de sprijin.
 În situaţia în care elevul nu atinge standardele minime de evaluare pentru fiecare disciplină, domeniu de studiu,
de pregătire corespunzătoare clasei în care se află, deşi a beneficiat de toate serviciile educaţionale de sprijin, acesta poate
fi reorientat către o unitate de învăţământ special, în conformitate cu prevederile art. 54 din Legea nr. 1/2011. ( art. 14
din OMECTS 5574/ 2011).
 Elevii cu CES care urmează curriculum-ul de masă adaptat sau curriculum-ul specific învăţământului
special pot susţine evaluările prevăzute la art. 74 din Legea nr. 1/2011, la solicitarea scrisă a părintelui/tutorelui
legal instituit.

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,


Prof. dr. Genoveva FARCAȘ
INSPECTOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL ,
Prof. Gabriela RAUS

Str. N. Bălcescu nr. 26, 700117, Iași


Tel: +40 (0)232 26 80 14
Fax: +40 (0)232 26 77 05
www.isjiasi.ro
Str. N. Bălcescu nr. 26, 700117, Iași
Tel: +40 (0)232 26 80 14
Fax: +40 (0)232 26 77 05
www.isjiasi.ro

S-ar putea să vă placă și