Sunteți pe pagina 1din 10

DISCIPLINA OPŢIONALĂ

„MICII ACTORI”

ARGUMENT

Disciplina opțională de teatru ,,MICII ACTORI” este un opțional la nivelul


mai multor arii curriculare și se poate constitui ca un antrenament formativ al
capacității de comunicare, utilizând de această dată și un limbaj specific artei
dramatice.
Inițierea copiilor în procesul de creație teatrală le oferă posibilitatea de a-și
manifesta creativitatea, personalitatea, preferințele, exprimarea liberă, pregătindu-i
să-și formeze obișnuința de a lua atitudine față de ceea ce se întâmplă în jurul lor.
Prin teatru, elevii își exersează lectura, memoria, capacitatea de comunicare
orală, de adaptare la atmosfera specifică a unor astfel de situații.
Copilul implicat într-o astfel de activitate va reuși mai ușor să-și învingă
inhibițiile, emoțiile, să se manifeste spontan și dezinvolt, să se integreze într-un
grup.
Prin această activitate se creează cadrul favorabil exprimării libere a tuturor
copiilor, este stimulat spiritul de echipă, îi familiarizăm cu cerinţele scenei şi
publicului, învățându-i să aibă o atitudine degajată, lipsită de emoţii.
Am ales acest pţional, cu atât mai mult cu cât în cadrul lui putem aplica
metode active de lectură şi scriere pentru dezvoltarea gândirii critice, pe care le-am
utilizat cu succes în clasa pregătitoare. Gândirea critică este posibilă la orice vârstă
şi dezvoltarea ei este un rezultat aşteptat al gândirii educaţionale actuale.
Prin această activitate se creează cadrul favorabil exprimării libere a tuturor
copiilor, este stimulat spiritul de echipă, îi adaptăm pe elevii noştri la cerinţele
scenei şi publicului, afirmând o atitudine degajată, lipsită de emoţii şi îi educăm ca
spectatori.
Prin intermediul unor astfel de activități, copilul își pune în valoare prezentă
scenică dublată de dicția, mimica, siguranță de sine, plăcerea de a spune texte.

TIPUL OPȚIONALULUI: la nivelul mai multor arii curriculare


Limba şi comunicare
Arte
Tehnologii

COMPETENȚE GENERALE:
Dezvoltarea capacităţii de receptare a textului literar
Dezvoltarea capacităţii de exprimare literară
Dezvoltarea capacităţii interpretative, imaginative şi creative
Dezvoltarea spiritului de echipă

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a textului literar


Competenţe specifice ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1.1 Înțelegerea semnificaţiei globale a - audierea/vizionarea unor piese de
mesajului audiat teatru (CD-uri, casete audio/video,
direct în sala de spectacol)
- exerciţii de sesizare a elementelor
semnificative dintr-un mesaj ascultat
prin formulare de întrebări şi răspunsuri
1.2 Stabilirea unor legături între - raportarea informaţiilor din text la
informaţiile din textul dramatic şi fapte experienţa de viaţă;
de viaţă - compararea mesajului literar dintr-o
piesă de teatru cu cel transmis prin
pictură, muzică, dans;
-jocuri de rol, mimă;

1.3 Identificarea însuşirilor fizice şi - exerciţii de recunoaştere a însuşirilor


morale ale personajelor din text fizice şi psihice ale personajelor;
- jocuri de rol;
- jocuri de simulare
1.4 Participarea cu interes la dialoguri - jocuri de exersare a unor reguli de
scurte, în diverse situaţii de comunicare eficientă: vorbire pe rând,
comunicare ascultarea interlocutorului, păstrarea
ideii;
- dezbatere pe diferite teme

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare literară


Competenţe specifice ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
2.1 Identificarea informaţiilor - exerciţii de povestire a întâmplărilor
semnificative din textul literar/ piesa de din text;
teatru - exerciţii de transformare a vorbirii
directe în vorbire indirectă;
- exerciţii de separare a unităţilor logice
de conţinut din text;
2.2 Exprimarea expresivă a propriilor - exerciţii de interpretare a rolului, în
idei faţă de situaţii prezentate în textul faţa unui auditoriu, exprimând propriile
literar audiat/ vizionat păreri, idei, sentimente;
- discuţii în grup pe marginea unor
spectacole vizionate sau audiate

3. Dezvoltarea capacităţii interpretative, imaginative şi creative


Competenţe specifice ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
3.1 Redarea în manieră personală a - realizarea unor dialoguri improvizate
unor întâmplări şi fapte prezentate în pe anumite teme şi în situaţii
piese de teatru determinate;
- exerciţii de creaţie literară – crearea
propriilor, poveşti, poezii, jocuri,
cântece şi prezentarea acestora;
- interpretarea unui rol în mai multe
variante, în manieră proprie
- exerciţii de povestire prin desen
3.2 Exprimarea trăirilor interioare ale - jocuri de rol;
personajelor prin gestică, mimică, - jocuri de mimă;
timbrul vocii, volum, mişcare scenică - jocuri de simulare;
-utilizarea limbajului verbal şi
nonverbal corespunzător, în vederea
asigurării/ menţinerii atenţiei
interlocutorului (contact vizual,
expresie facială, claritate în exprimare,
ton)
3.3 Realizarea unor elemente specifice - confecţionare de păpuşi, marionete,
teatrului măşti, costume, decoruri, costume;
- elaborarea unor afişe teatrale;
- iniţiere în tehnica machiajului de
scenă

4. Dezvoltarea spiritului de echipă


Competenţe specifice ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
4.1 Identificarea elementelor - dialog pe tema organizării activităţii;
organizatorice ale grupului de lucru -stabilirea de responsabilități și reguli
specifice activităţilor de grup
-amenajarea unui spațiu/ colț al
„micilor actori” în sala de clasă, cu rol
informativ, expozitiv
-activităţi de analiză obiectivă a
interpretării colegilor de grup
4.2 Identificarea modalităților de - completarea unor grafice/ panouri cu
promovare a rezultatelor muncii în titluri/ autori/ personaje ale textelor
echipă citite, discutate, dramatizate
-realizarea de colaje cu aspecte din
activitatea grupului de lucru
- realizarea de afișe, postere
-realizarea unui jurnal de impresii

CONŢINUTURI:

1. Elemente specifice teatrului (machiaj, costume, măşti, marionete, afişul teatral)


2.Termeni specifici teatrului (scenă, decor, actor, regizor, sufleor, scenariu,
spectator, cortină, culise, spectacol, festival, paradă)
3. Elemente de cultură teatrală:
- date despre piese de teatru: titlul, autorul, personajele pozitive/negative
- poezii, povestiri, poveşti
- audiţii
- jocuri de rol
- carnaval
- serbări
4. Activităţi extracurriculare:
vizionări de spectacole

VALORI ȘI ATITUDINI:
Atitudine apreciativă pentru artă - teatru, literatură
Atitudine motivantă pentru învăţare;
Atitudine de respect faţă de efortul, prestația colegilor de echipă
Altruism, toleranță, stimă de sine, spontaneitate.
Creativitate, spirit critic, capacitate de a lucra în echipă, de a lua decizii;

SUGESTII METODOLOGICE:
Această etapă de școlaritate reprezintă un moment important în dezvoltarea
și formarea elevului. În acest sens, în cadrul opționalului „Micii actori”, se va
insista pe dezvoltarea încrederii în sine, a expresivității și creativității, pe trezirea
interesului elevilor pentru activitățile derulate.
Astfel, vor fi îmbinate exerciții - joc pentru stimularea creativității, jocuri de
rol, audieri și vizionări de povești, piese de teatru, activități practice, dramatizări.
Se urmărește asigurarea contextului pentru participarea activă, individuală și în
grup, care să permită exprimarea liberă a propriilor idei și sentimente. Prin jocuri
și antrenamente amuzante ce evidențiază caracterul ludic al activităților, elevii își
dezvoltă spontaneitatea, descoperă plăcerea de a interacționa, coopera, comunica.
Activitatea didactică se va desfășura într-o interacțiune permanentă cu copiii,
aceștia sunt stimulați să întrebe, să intervină, să aibă inițiativă, să exprime idei și
sentimente despre ceea ce văd, aud, citesc, observă.
Un alt aspect important vizează folosirea nonverbalului pentru exprimarea
personalizată a unei idei, întâmplări, a unui concept, sentiment. Îmbinarea verbal-
nonverbal facilitează dezvoltarea expresivității, creativității, gândirii dar și a
competențelor de comunicare.
Confecționarea de către elevi a decorurilor, costumelor, marionetelor,
măștilor, afișelor determină înțelegerea complexității actului teatral, sporind în
același timp încrederea în sine căci conștientizează importanța rolului lor în
succesul activității. Aceste etape vor fi derulate cu precădere pe grupe de lucru,
centrate tematic și ca scop după nevoile activității.
Amenajarea unui colț în sala de clasă care să fie reprezentativ pentru
activitatea elevilor-actori precum și realizarea promovării opționalului vor fi
activități derulate tot în cadrul unor grupe, echipe de lucru. Modalitățile de
realizare vor fi alese de elevi, rolul cadrului didactic va fi de asigurare a
materialelor necesare, de sprijin.
Contactul direct cu scena, teatrul prin vizitarea Teatrului din localitate, va spori
interesul pentru toate activitățile din cadrul opționalului și cred că va rămâne o
experiență unică, memorabilă, educativă.

MODALITĂŢI DE EVALUARE:
METODE TRADIŢIONALE:
- probe orale și practice

METODE ALTERNATIVE:
- observaţia sistematică a comportamentului elevului;
- portofoliul
- autoevaluarea;
- expoziții
- albume foto
- postere
- dramatizări

TIMP ALOCAT: 1 oră/săptămânal;

BIBLIOGRAFIE:
Ghidurile L.S.D.G.C., Jeannie L. Steele, Kurtis S. Meredith, Charles Temple, 1998
„Hai să facem un spectacol!”- teatru şcolar pentru clasele I-IV, Marcela Peneş
„Jocuri de creaţie”- îndrumar, Georgeta Roman
„Primii artişti” – vol I, Claudia Toma
Curriculum Naţional – Programe şcolare pentru învăţământul primar ;
„ Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice – programă – curs
opţional”, înv. M. Toader – Coman, prof. G. Vintilă;
„Carte de construit pentru copii” – Ursula Barff şi alţii
www.dltk-teach.com
www.clipart.com
www.kidzone.ws

Planificare calendaristică

Nr. Unităţi de Obiectiv Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.


crt. învăţare e de ore
referinţă
1 Amintiri din 1.1;1.4; Actualizarea rolurilor
clasa 3.2;3.3; interpretate în diferite
Pregatitoare 4.1 scenete, serbări, etc.;
Elemente specifice
teatrului – machiaj
(facepainting)
2 În lumea 1.1;1:2; Audierea şi
minunată a 1.3;1.4; repovestirea unui text
teatrului 2.1;2.2; literar;
3.1;3.2; Exerciţii - joc de
,,Hai cu noi la 3.3;4.1; creativitate şi atenţie;
teatru !,, 4.2;4.3 Joc de rol pe scenariu
versificat
Vizită la Teatrul
Catrabus din Braila
Elemente specifice
teatrului
(costume şi măşti) –
confecţionare;
3 Atelierul de 1.1;1.2; Poveşti – audiere,
creaţie 1.3;1.4; repovestire, creare de
2.1;2.2; către copii,
Scenete 3.1;3.2; modificare final
hazlii 3.3;4.1, (jocuri de creaţie),
4.2;4.3 dramatizare;
Elemente specifice
teatrului (marionete)
– confecţionare şi
mânuire;
Jocuri de rol pe
scenariu versificat/
improvizat de copii
Sanzeana si Pepelea
Pacala si palaria
tatalui
Pupaza din tei
4 Obiceiuri și 1.4;2.2; Scenetă inspirată din
tradiții de 3.2;4.2; obiceiurile și
iarnă tradițiile specifice
zonei;
Joc de rol;
Elemente specifice
teatrului (decoruri,
costume) –
confecţionare;
Decorarea sălii de
clasă pentru scenetă
+ Serbare
5. Sus cortina ! 1.1;1:2; Vizionarea filmului
1.3;1.4; serbării de Crăciun şi
2.1;2.2; analizarea punctelor
3.1;3.2; tari/slabe;
3.3;4.1; Poveşti – audiere,
4.2;4.3 repovestire, colorare
postere, modificarea
conţinutului (jocuri
de creaţie);
Joc de rol pe scenariu
versificat
Elemente specifice
teatrului (afişul);
Elemente de cultură
teatrală (autor, titlu,
personaje);
6. Recapitulare- Dramatizarea unui
Evaluare scurt text, la prima
vedere
7. Scenete hazlii 1.1;1.3; Exercitii de
1.4;2.1; memorare si recitare
2.2;3.2; expresiva
3.3;4.1; Joc de rol pe scenariu
4.2;4.3 diversificat
Realizarea unor
decoruri simple
8. Mâini 1.1;1.2; Elemente specifice
îndemânatice 1.3;1.4; teatrului (scenografie
în lumea 2.1;2.2; - costume -
scenei 3.1;3.2; confecţionare);
3.3;4.1; Prezentarea
4.2;4.3 costumelor realizate
(rolul
„manechinului”-
model şi al
prezentatorului de
modă);
Organizarea unei
parade a modei;
Poveşti – audiere,
repovestire, exerciţii-
joc, dramatizare;
Joc de rol pe scenariu
versificat

9. Micii 1.1;1.2; Elemente specifice


păpuşari 1.3;1.4; teatrului (marionete,
2.1;2.2; decoruri -
3.1;3.2; confecţionare);
4.1;4.2; Povestiri create de
4.3 copii pentru a
valorifica
marionetele
confecţionate;
Poveşti – audiere,
repovestire, exerciţii-
joc, dramatizare;
Confectionare papusi
pe linguri de lemn
10. Hai la 1.4;2.2; Elemente specifice
carnaval! 3.2;3.3; carnavalului (măşti,
4.1;4.2; costume);
Dansul 4.3 Elemente specifice
scenic si teatrului – elaborare
antrenamentul de afiş, invitaţii,
expresiei program-
corporale desfăşurător;
Desfăşurarea unui
carnaval folosind
costume, măşti,
decoruri şi personaje
din poveştile
dramatizate pe
parcursul anului
şcolar;
Organizarea unei
expoziţii cu
materialele realizate
de învăţător şi elevi
în cadrul acestui
proiect
Participarea la
concursuri de teatru
11. Lumea 1.2;1.4; Activităţi
teatrului şi a 2.2;4.1; extracurriculare
poveştilor … 4.2 derulate pe parcursul Conform
dincolo de mai multor - ore - programulu
sala de clasă vizionarea unui i teatrului
spectacol pentru de papusi
copii la Teatrul de din
Papusi; localitate

12. Recapitulare- Dramatizarea unei


Evaluare piese/ povești
Analiza
comportamentului
unui personaj
Interpretarea unui rol
in cadrul unor piese
de teatru