Sunteți pe pagina 1din 3

DOSARUL COMISIEI METODICE

A ÎNVĂŢĂTORILOR / INSTITUTORILOR

I. ORGANIZARE

 Extras din R.O.F.U.I.P. 2005 (Art. 35, 36, 37, cu privire la catedrele / comisiile metodice);
 Raportul de activitate al comisiei metodice pentru anul şcolar precedent;
 Rapoartele de activitate semestriale pentru anul şcolar în curs;
 Planul managerial al comisiei metodice:

Nr. Modalitatea de Perioada de


Obiective Acţiuni Responsabil
crt. realizare realizare

 Planificarea calendaristică a acţiunilor comisiei metodice (pentru realizarea obiectivelor propuse în


planul managerial al comisiei metodice):

Nr. crt. Acţiuni Resurse Termen Responsabil

 Programul de activităţi metodice (aprobat de directorul şcolii):

Nr. crt. Tema activităţii metodice Tipul activităţii Data Participanţi Propunător

 Copie – Programul activităţilor metodice de la nivelul cercului pedagogic;


 Procesele verbale ale activităţilor Comisiei metodice;
 Copie a procesului verbal prin care fiecare debutant, necalificat şi suplinitor calificat fără formare în
ultimii 5 ani va avea un mentor numit în Consiliul de Administraţie;
 Grafic de interasistenţe, fişe de observare a lecţiei.

II. ÎNCADRARE

 Componenţa comisiei metodice a învăţătorilor:

Nr. Nume şi prenume


Statut Clasa Nr. elevi
crt. cadru didactic
 Evidenţa învăţători:

Nr. Data şi locul Adresa şi nr. de


Nume şi prenume Studii si anul absolvirii Vechime
crt. naşterii telefon

 Formarea continuă a cadrelor didactice (ultimii 5 ani):

Nr. Numele şi Grade didactice Cursuri acreditate Cursuri neacreditate Conti


crt. prenumele Ultimul Înscriere Denumire Nr. Furnizor Perioada Denumire Nr. Furnizor Perioada nuare
(anul (sesiune) credite ore de
obţinerii) studii
(Insti
tuţia,
nivel de
studiu)

 CV – urile cadrelor didactice, în format european, actualizate (arhivate într-un singur dosar);
 Graficul serviciului pe şcoală;
 Responsabilităţile cadrelor didactice (la nivelul comisiei, la nivelul şcolii);
 Fişa postului;
 Fişa de autoevaluare.

III. CURRICULUM

 Structura anului şcolar;


 Planurile - cadru pentru clasele I – IV;
 Schemele orare pe clase;
 Orarele claselor;
 Programe şcolare în vigoare – ciclul primar;
 Fotocopii ale planificărilor calendaristice;
 Lista manualelor utilizate pentru fiecare clasă;
 Auxiliare utilizate (proces verbal cu acordul scris al părinţilor, pentru fiecare clasă în parte).

IV. EXTRACURRICULARE

 Programul activităţilor extracurriculare – la nivel de comisie metodică:

Nr. crt. Luna, data Tema activităţii Activităţi Coordonatori Parteneri

 Proiect pentru fiecare activitate desfăşurată;


 Rezultate obţinute la concursurile şcolare;
 Discipline opţionale

Nr. crt. Clasa Învăţător / Institutor Titlul opţionalului Observaţii

 Oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar următor (2007 - 2008);


 Parteneriate, proiecte în derulare, în care este implicat învăţământul primar;
 Lectorate cu părinţii la nivelul învăţământului primar:

Tema lectoratului Obiective Responsabil Perioada Modalităţi de evaluare

V. EVALUARE
 Planificarea testelor iniţiale, sumative, finale;
 Probe de evaluare (iniţială, finală, sumativă) aplicate;
 Rezultatele testelor – măsurare, interpretare;
 Activităţi de recuperare şi dezvoltare.

VI. ANEXE

 Referate şi proiecte (susţinute în cadrul activităţilor Comisiei metodice);


 Diferite documente oficiale (OM, regulamente ...).

Notă: Se recomandă îndosarierea componentelor menţionate anterior astfel încât să poată fi consultate cu
uşurinţă şi reorganizate, dacă este cazul.