Sunteți pe pagina 1din 2

L 354/60 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.

2008

REGULAMENTUL (CE) NR. 1336/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN S,I AL CONSILIULUI


din 16 decembrie 2008
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în vederea adaptării acestuia la Regulamentul (CE)
nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea s,i ambalarea substanțelor s,i a amestecurilor
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN S,I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, (4) O analiză a posibilelor efecte pe care le-ar avea înlocuirea
Directivelor 67/548/CEE s,i 1999/45/CE s,i introducerea
criteriilor GHS a condus la concluzia că, prin adaptarea
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în referințelor la directivele respective în Regulamentul (CE)
special articolul 95, nr. 648/2004, domeniul de aplicare al respectivului act ar
trebui să fie menținut.
având în vedere propunerea Comisiei,
(5) Trecerea de la criteriile de clasificare enunțate în directivele
având în vedere avizul Comitetului Economic s,i Social 67/548/CEE s,i 1999/45/CE ar trebui să se încheie în între-
European (1), gime la 1 iunie 2015. Producătorii de detergenți sunt con-
siderați producători, importatori sau utilizatori din aval, în
înțelesul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, s,i, prin
hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 urmare, ar trebui, în temeiul acestui regulament, să aibă
din tratat (2), posibilitatea să se adapteze acestei tranziții într-un interval
de timp similar celui prevăzut în Regulamentul (CE)
nr. 1272/2008.
întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului Euro- (6) Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Consiliului ar trebui să
pean s,i al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clas- fie modificat în consecință,
ificarea, etichetarea s,i ambalarea substanțelor s,i a
amestecurilor (3) reglementează armonizarea clasificării s,i
a etichetării substanțelor s,i a amestecurilor în cadrul Comu- ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
nității. Regulamentul respectiv va înlocui Directiva
67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apro-
pierea actelor cu putere de lege s,i a actelor administrative
referitoare la clasificarea, ambalarea s,i etichetarea substan- Articolul 1
țelor periculoase (4), precum s,i Directiva 1999/45/CE a
Parlamentului European s,i a Consiliului din 31 mai 1999 Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 648/2004
privind apropierea actelor cu putere de lege s,i a actelor
administrative ale statelor membre referitoare la clasifi-
carea, ambalarea s,i etichetarea preparatelor periculoase (5). Regulamentul (CE) nr. 648/2004 se modifică după cum urmează:

(2) Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se bazează pe experi- 1. Cuvântul „preparat” sau „preparate” în înțelesul articolului 3
ența directivelor 67/548/CEE s,i 1999/45/CE s,i include cri- alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parla-
teriile de clasificare s,i etichetare a substanțelor s,i a mentului European s,i al Consiliului (7), în versiunea acestuia
amestecurilor prevăzute de către Sistemul global armoni- din 30 decembrie 2006, se înlocuies,te cu cuvântul „amestec”
zat de clasificare s,i etichetare a chimicalelor („GHS”) care a sau, respectiv, „amestecuri” în tot textul.
fost adoptat la nivel internațional, în cadrul structurilor
Organizației Națiunilor Unite.
2. La articolul 9 alineatul (1), teza introductivă se înlocuies,te cu
următorul text:
(3) Anumite dispoziții privind clasificarea s,i etichetarea prevă-
zute în directivele 67/548/CEE s,i 1999/45/CE servesc, de
asemenea, aplicării altor acte legislative comunitare, pre-
„Fără a aduce atingere articolului 45 din Regulamentul (CE)
cum Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului
nr. 1272/2008 al Parlamentului European s,i al Consiliului
European s,i al Consiliului din 31 martie 2004 privind
din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea s,i
detergenții (6).
ambalarea substanțelor s,i a amestecurilor (*), producătorii
care introduc pe piață substanțele s,i/sau amestecurile care
(1) JO C 120, 16.5.2008, p. 50. intră sub incidența prezentului regulament pun la dispoziția
(2) Avizul Parlamentului European din 3 septembrie 2008 (nepublicat autorităților competente ale statelor membre următoarele:
încă în Jurnalul Oficial) s,i Decizia Consiliului din 28 noiembrie 2008.
(3) JO L 353, 31.12.2008, p. 1.
(4) JO 196, 16.8.1967, p. 1.
(*) JO L 353, 31.12.2008, p. 1.”
(5) JO L 200, 30.7.1999, p. 1.
(6) JO L 104, 8.4.2004, p. 1. (7) JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
31.12.2008 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/61

3. La articolul 11, alineatul (1) se înlocuies,te cu următorul text: Articolul 2


Intrarea în vigoare s,i aplicarea
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
„(1) Alineatele (2)-(6) nu aduc atingere dispozițiilor pri- publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
vind clasificarea, etichetarea s,i ambalarea substanțelor s,i a
amestecurilor din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.” Punctele 2 s,i 3 de la articolul 1 se aplică de la 1 iunie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale s,i se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Strasbourg, 16 decembrie 2008.

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu


Pres,edintele Pres,edintele
H.-G. PÖTTERING B. LE MAIRE