Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa 6

Diversitatea lumii vii


Probă de evaluare formativă1. Varianta I
1.Explică succint esența noțiunii biologice :
a) Organisme unicelulare ____________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
Exemplu __________________________________________________ 0 1 2 3
2.Alegeți enunțul cu răspunsul corect .
 Cocii au formă :
a)de bastonașe b) sferă c) de virgulă
 Saprofitele :
a) Descompun resturile organice b) parazitează pe alte organisme
c) trăiesc în simbioză cu alte organisme .
 Plantele sunt organisme :
a) autotrofe b) heterotrofe c) saprofite
 Ciupercile sunt ...
a) plante b) nici plante ,nici animale c) animale 12 3 4
3. Selectează prin subliniere , cuvântul care NU se încădreză în grupul
tematic . Argumentează printr-o frază ,decizia selectării și decizia asocierii
terminilor .
a) Parameci , amibă , coc , euglenă
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ .
b)Hifă ,miceliu ,frunză , corp de fructificație .
_________________________________________________________________
_________________________________________________________123456
4. Completează spațiile libere cu afirmațiile corecte :
Ca și animalele , plantele sunt constituite din ___________ , aceste
structuri , la rândul lor , se asociază și formează
___________________________ .
Ciupercile cu pălărie au două părți principale _________________________
și ____________________________________. Modul de nutriție a ciupercilor
este ___________________________________________ 12345.
Total 18
Clasa 6

Diversitatea lumii vii


Probă de evaluare formativă1. Varianta II
1.Explică succint esența noțiunii biologice :
a) Organisme pluricelulare___________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Exemplu ___________________________________________________ 0 1 2 3
2.Alegeți enunțul cu răspunsul corect .
 Parameciul se mișcă cu ajutorul :
a)flagelului b) pseudopodelor c) cililor
 Stigma este :
a)organ de mișcare b) organ de văz al amibei
c) „ochișor ”primitiv al euglenei verzi .
 Animalele sunt organisme :
a) autotrofe b) heterotrofe c) saprofite
 Ciupercile sunt ...
b) plante b) nici plante ,nici animale c) animale 12 3 4
3. Selectează prin subliniere , cuvântul care NU se încădreză în grupul
tematic . Argumentează printr-o frază ,decizia selectării și decizia asocierii
terminilor .
a) Bacili , amibă , vibrion , spiril
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ .
b)Tulpină ,rădăcină ,frunză , corp de fructificație
_________________________________________________________________
_________________________________________________________123456
4. Completează spațiile libere cu afirmațiile corecte :
Algele verzi sunt plante inferioare , au corpul nediferențiat în rădăcină ,
tulpină și frunze și este numit ____________. Savanții au clasificat
organismele pluricelulare în 3 regnuri
:___________,___________,_________. Miceliul ciupercilor este format din
filamente numite ________________________ . 12345.
Total 18