Sunteți pe pagina 1din 68

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare
Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

S-a organizat o consultare de piata: Nu

Sectiunea I Autoritatea contractanta

I.1) Denumire si adrese


AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Cod de identificare fiscala: 9051601; Adresa: Strada: Independenţei, nr. 202A; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 060022; Tara: Romania;
Codul NUTS: RO321 Bucuresti; Adresa de e-mail: sap@ancpi.ro; Nr de telefon: +40 213152520; Fax: +40 213152520; Persoana de contact:
Nicoleta Cercelaru; In Atentia: Nicoleta Cercelaru; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.ancpi.ro;
Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna


Contractul implica o achizitie comuna: Da
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:
adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritatii contractante


Agenție / birou național sau federal

I.5) Activitate principala


Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea II Obiectul contractului


II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:
Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a Imobilelor în 194 UAT- uri - etapa 1
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 9051601_2018_PAAPD1029386

II.1.2 Cod CPV Principal:


Servicii de cadastru (Rev.2)

II.1.3 Tip de contract:


Servicii
Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor Etapa 1 - 194 UAT-uri prin
Programul Operațional Regional - Proiectul major privind „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare
a proprietăților în zonele rurale din România”. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în:
organizarea lucrărilor sistematice de cadastru, recunoaşterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare
publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în
extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului, identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale
cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea
documentelor tehnice ale cadastrului.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 1


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Achizitia se desfasoara pe 36 loturi, cu incheiere de acord cadru/lot pentru o perioada de 24 luni.

Autoritatea contractanta a stabilit doua termene limita in care va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/
informatiilor suplimentare primite de la operatorii economici, respectiv in a 20-a zi si in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit
pentru depunerea ofertelor. La primul termen se raspunde la solicitarile de clarificari primite cu 27 de zile inainte de termenul limita
stabilit pentru depunerea ofertelor, iar la al doilea termen se raspunde la solicitarile de clarificari primite cu 18 zile inainte de
termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimata:


Valoarea estimata fara TVA : 202300056 ; Moneda: RON

II.1.6) Impartire in loturi:


Da
Ofertele trebuie depuse pentru: Numarul maxim de loturi
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant 36

II.2 Descriere
II.2.1 - Denumire lot
1 - Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 6 UAT- uri din județul
ALBA: UNIREA, MIRĂSLĂU, MIHALŢ, RĂDEŞTI, LUNCA MUREŞULUI LUPŞA

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO121 Alba
Locul principal de executare:
judetul Alba

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 6 UAT- uri din județul
ALBA: UNIREA, MIRĂSLĂU, MIHALŢ, RĂDEŞTI, LUNCA MUREŞULUI, LUPŞA. Suprafața estimată aferentă Lotului 1: 35.939 ha. Etapele
principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru,
recunoaşterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea
limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului,
identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului , primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimata minima si maxima accord cadru (AC) și contract subsecvent (CS):
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
1.401.120 - 4.528.314
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
178.416 - 1.579.536
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
11.120 - 35.939
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
1.416 - 12.536
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atr

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 2


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 4528314; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 22641,57 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


2 - Lotul 2: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 3 UAT- uri din
județul Argeș: RUCĂR, LEREŞTI, SĂLĂTRUCU

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO311 Argeş

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 3


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Locul principal de executare:


judetul Arges

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 2: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 3 UAT- uri din
județul Argeș: RUCĂR, LEREŞTI, SĂLĂTRUCU. Suprafața estimată aferentă Lotului 2: 45.115 ha. Etapele principale de prestare a
serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru, recunoaşterea terenului, realizarea
raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în
intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului, identificarea deţinătorilor şi
colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului , primirea şi
soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
3.568.824 - 5.684.490
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
406.854 - 3.975.678
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
28.324 - 45.115
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
3.229 - 31.553
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Termen - Derularea lucrărilor de componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 5684490; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 28422,45 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 4


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Durata in luni: 24; Durata in zile : -


Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


3 - Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 5 UAT- uri din județul
Arad: VINGA, ŞEITIN, ŞIMAND, HĂLMAGIU, ZĂRAND

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO421 Arad
Locul principal de executare:
judetul Arad

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 3: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 5 UAT- uri din
județul Arad: VINGA, ŞEITIN, ŞIMAND, HĂLMAGIU, ZĂRAND. Suprafața estimată aferentă Lotului 3: 31.940 ha. Etapele principale de
prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru, recunoaşterea terenului,
realizarea raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor
situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului, identificarea deţinătorilor
şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului , primirea şi
soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC(lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
1.223.082 - 4.024.440
Valoare estimată minimă /CS(lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS(lei fără TVA)
517.356 - 1.740.438
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
9.707 - 31.940
Cantitate minim estimatăha/1 CS Cantitate maxima estimatăha/1 CS
4.106 - 13.813
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 5


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 4024440; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 20122,20 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


4 - Lotul 4: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 4 UAT- uri din
județul Bacău: OITUZ, SASCUT, BLĂGEŞTI, RĂCĂCIUNI

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 6


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:
judetul Bacau

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 4: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 4 UAT- uri din
județul Bacău: OITUZ, SASCUT, BLĂGEŞTI, RĂCĂCIUNI. Suprafața estimată aferentă Lotului 4: 46.368 ha. Etapele principale de
prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru, recunoaşterea terenului,
realizarea raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor
situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului, identificarea deţinătorilor
şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului , primirea şi
soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
2.498.202 - 5.842.368
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
899.010 - 3.397.212
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
19.827 - 46.368
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
7.135 - 26.962
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 5842368; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 29211,84 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 7


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


5 - Lotul 5: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate 7 UAT- uri din
județul Bihor: CHIŞLAZ, BALC, SĂLARD, ABRAM, TĂUTEU, SÂRBI, BIHARIA

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:
judetul Bihor

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 5 Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate 7 UAT- uri din
județul Bihor: CHIŞLAZ, BALC, SĂLARD, ABRAM, TĂUTEU, SÂRBI, BIHARIA. Suprafața estimată aferentă Lotului 5: 44.978 ha. Etapele
principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru,
recunoaşterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea
limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului,
identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului , primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
984.060 - 5.667.228
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS(lei fără TVA)
669.816 - 1.653.876
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
7.810 - 44.978
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
5.316 - 13.126
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 8


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 5667228; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 28336,14 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


6 - Lotul 6: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 5 UAT- uri din
județul Bistrița-Năsăud: REBRIŞOARA, FELDRU, NIMIGEA, ŞINTEREAG, URIU.

II.2.2 Coduri CPV

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 9


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Locul principal de executare:
Jud. Bistrita Nasaud

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 6: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 5 UAT- uri din
județul Bistrița-Năsăud: REBRIŞOARA, FELDRU, NIMIGEA, ŞINTEREAG, URIU. Suprafața estimată a lotului nr. 6: 48.818 ha. Etapele
principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru,
recunoaşterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea
limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului,
identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului , primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
1.831.662 - 6.151.068
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
615.258 - 2.446.920
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
14.537 - 48.818
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
4.883 - 19.420
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Termen - Derularea lucrarilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 10


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Valoarea estimata fara TVA : 6151068; Moneda: RON


Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 30755,34 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


7 - Lotul 7: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 4 UAT- uri din
județul Brăila: TRAIAN, VĂDENI, MĂXINENI, SILIŞTEA

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO221 Brăila
Locul principal de executare:
judetul Braila

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 7: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 4 UAT- uri din
județul Brăila: TRAIAN, VĂDENI, MĂXINENI, SILIŞTEA. Suprafața estimată a lotului nr. 7: 57.337 ha. Etapele principale de prestare a
serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru, recunoaşterea terenului, realizarea
raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în
intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului, identificarea deţinătorilor şi
colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului , primirea şi
soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
2.068.794 - 7.224.462
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
1.501.794 - 3.570.588
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
16.419 - 57.337
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
11.919 - 28.338
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 11


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).

c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.

Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.

Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 7224462; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 36122,31 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


8 - Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 5 UAT- uri situate în
județul Brașov: PĂRĂU, MOIECIU, UCEA, DUMBRĂVIŢA, VIŞTEA

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 12


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:
Jud. Brasov

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 8: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 5 UAT- uri situate
în județul Brașov: PĂRĂU, MOIECIU, UCEA, DUMBRĂVIŢA, VIŞTEA. Suprafața estimată a lotului nr. 8: 52.715 ha. Etapele principale de
prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru, recunoaşterea terenului,
realizarea raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor
situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului, identificarea deţinătorilor
şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului , primirea şi
soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei/ fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
1.468.152 - 6.642.090
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
1.194.858 - 2.663.010
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
11.652 - 52.715
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
9.483 - 21.135
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Termen - Derularea lucrărilor de Termen - Derularea lucrărilor de 10%


specialitate specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 13


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 6642090; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 33210,45 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


9 - Lotul 9: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 6 UAT- uri din
județul Buzău: C.A. ROSETTI, MEREI, ZIDURI, VADU PAŞII, POŞTA CÂLNĂU, COCHIRLEANCA

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO222 Buzău
Locul principal de executare:
Jud. Buzau

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 9: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 6 UAT- uri din
județul Buzău: C.A. ROSETTI, MEREI, ZIDURI, VADU PAŞII, POŞTA CÂLNĂU, COCHIRLEANCA. Suprafața estimată a lotului nr. 9: 48.502
ha.
Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru,
recunoaşterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea
limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului,
identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului , primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
1.249.290 - 6.111.252
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
716.940 - 1.966.230
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
9.915 - 48.502
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
5.690 - 15.605
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 14


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 6111252; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 30556,26 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 15


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

II.2.1 - Denumire lot


10 - Lotul 10: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 4 UAT- uri
din județul Cluj: MOLDOVENEŞTI, COJOCNA, GILĂU, APAHIDA

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:
Jud. Cluj

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 10: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 4 UAT- uri din
județul Cluj: MOLDOVENEŞTI, COJOCNA, GILĂU, APAHIDA. Suprafața estimată a lotului nr. 10: 50.011 ha. Etapele principale de
prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru, recunoaşterea terenului,
realizarea raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor
situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului, identificarea deţinătorilor
şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului , primirea şi
soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
1.751.652 - 6.301.386
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
1.335.852 - 3.087.504
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
13.902 - 50.011
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
10.602 - 24.504
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 16


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 6301386; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 31506,93 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


11 - Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 3 UAT- uri din
județul Călărași: CHISELET, CHIRNOGI, DRAGALINA

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO312 Călăraşi
Locul principal de executare:
Jud. Calarasi

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
LLotul 11: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 3 UAT- uri din
județul Călărași: CHISELET, CHIRNOGI, DRAGALINA. Suprafața estimată a lotului nr. 11: 27.981 ha. Etapele principale de prestare a
serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru, recunoaşterea terenului, realizarea
raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în
intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului, identificarea deţinătorilor şi
colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului , primirea şi
soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
2.060.730 - 3.525.606
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
570.780 - 2.631.510
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
16.355 - 27.981

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 17


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS


4.530 - 20.885
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 3525606; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 17628,03 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 18


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


12 - Lotul 12: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 3 UAT- uri
din județul Constanța: MIHAI VITEAZU, ISTRIA, COGEALAC.

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:
Jud. Constanta

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 12:Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 3 UAT- uri din
județul Constanța: MIHAI VITEAZU, ISTRIA, COGEALAC. Suprafața estimată a lotului nr. 12: 53.772 ha. Etapele principale de prestare
a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru, recunoaşterea terenului,
realizarea raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor
situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului, identificarea deţinătorilor
şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului , primirea şi
soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
2.541.420 - 6.775.272
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
2.031.876 - 4.573.296
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
20.170 - 53.772
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
16.126 - 36.296
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 19


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 6775272; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 33876,36 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


13 - Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 6 UAT- uri din
județul Covasna: BREŢCU, OJDULA, OZUN, RECI, CATALINA, DALNIC

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO123 Covasna
Locul principal de executare:
Jud. Covasna

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 13: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 6 UAT- uri din
județul Covasna: BREŢCU, OJDULA, OZUN, RECI, CATALINA, DALNIC. Suprafața estimată a lotului nr. 13: 44.121 ha. Etapele
principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru,
recunoaşterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea
limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului,
identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului , primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
1.347.066 - 5.559.246
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
511.434 - 1.858.500

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 20


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC


10.691 - 44.121
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
4.059 - 14.750
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 5559246; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 27796,23 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 21


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

II.2.14 Informatii suplimentare


În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


14 - Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 10 UAT- uri din
județul Dâmbovița: PETREŞTI, DRAGODANA, I. L. CARAGIALE, BUCŞANI, GURA OCNIŢEI, LUCIENI, RĂZVAD, ULMI, MOGOŞANI,
VLĂDENI

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Locul principal de executare:
Jud. Dambovita

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 14: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 10 UAT- uri din
județul Dâmbovița: PETREŞTI, DRAGODANA, I. L. CARAGIALE, BUCŞANI, GURA OCNIŢEI, LUCIENI, RĂZVAD, ULMI, MOGOŞANI,
VLĂDENI. Suprafața estimată a lotului nr.14: 43.631 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică
constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru, recunoaşterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de
informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor
situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului, identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor, întocmirea documentelor
tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului , primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea
documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
780.192 - 5.497.506
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
243.306 - 1.023.498
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
6.192 - 43.631
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
1.931 - 8.123
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 22


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 5497506; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 27487,53 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


15 - Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 4 UAT- uri din
județul Dolj: POIANA MARE, MOŢĂŢEI, LEU, MAGLAVIT

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:
Jud. Dolj

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 23


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 15: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 4 UAT- uri din
județul Dolj: POIANA MARE, MOŢĂŢEI, LEU, MAGLAVIT. Suprafața estimată a lotului nr.15: 43.153 ha. Etapele principale de prestare
a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru, recunoaşterea terenului,
realizarea raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor
situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului, identificarea deţinătorilor
şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului , primirea şi
soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
1.826.244 - 5.437.278
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
1.056.888 - 2.883.132
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
14.494 - 43.153
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
8.388 - 22.882
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 5437278; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 27186,39 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 24


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


16 - Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 6 UAT- uri din
județul Galați: ŞENDRENI, VÂNATORI, FRUMUSITA, BERESTI MERIA, MUNTENI, IVESTI

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:
Jud. Galati

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 16: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 6 UAT- uri din
județul Galați: ŞENDRENI, VÂNĂTORI, FRUMUŞIŢA, BEREŞTI-MERIA, MUNTENI, IVEŞTI. Suprafața estimată a lotului nr.16: 35.835 ha.
Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru,
recunoaşterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea
limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului,
identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului , primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
1.138.662 - 4.515.210
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
249.102 - 1.387.764
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
9.037 - 35.835
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
1.977 - 11.014
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 25


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 4515210; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 22576,05 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


17 - Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 5 UAT– uri din
județul Giurgiu: GHIMPAŢI, BĂNEASA, COMANA, FRĂTEŞTI, BUCŞANI

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO314 Giurgiu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 26


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Locul principal de executare:


Jud. Giurgiu

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 17: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 5 UAT– uri din
județul Giurgiu: GHIMPAŢI, BĂNEASA, COMANA, FRĂTEŞTI, BUCŞANI. Suprafața estimată a lotului nr. 17: 47.370 ha. Etapele
principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru,
recunoaşterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea
limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului,
identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului , primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
1.495.242 - 5.968.620
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
927.738 - 2.422.980
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
11.867 - 47.370
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
7.363 - 19.230
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 5968620; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 29843,10 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 27


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Durata in luni: 24; Durata in zile : -


Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


18 - Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 5 UAT- uri din
județul Hunedoara: DOBRA, LĂPUGIU DE JOS, GURASADA, ILIA, BRĂNIŞCA

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:
Jud. Hunedoara

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 18: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 5 UAT- uri din
județul Hunedoara: DOBRA, LĂPUGIU DE JOS, GURASADA, ILIA, BRĂNIŞCA. Suprafața estimată a lotului nr.18: 47.137 ha. Etapele
principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru,
recunoaşterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea
limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului,
identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului , primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
1.465.254 - 5.939.262
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
960.372 - 2.425.626
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
11.629 - 47.137
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
7.622 - 19.251
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 28


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 5939262; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 29696,31 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


19 - Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 5 UAT- uri din
județul Ialomița: SĂVENI, BĂRCĂNEŞTI, OGRADA, TRAIAN, FĂCĂENI

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 29


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO315 Ialomiţa
Locul principal de executare:
Jud. Ialomita

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 19: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 5 UAT- uri din
județul Ialomița: SĂVENI, BĂRCĂNEŞTI, OGRADA, TRAIAN, FĂCĂENI. Suprafața estimată a lotului nr.19: 35.135 ha. Etapele principale
de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru, recunoaşterea
terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor
imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului, identificarea
deţinătorilor şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
, primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
2.573.802 - 4.427.010
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
150.948 - 2.724.750
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
20.427 - 35.135
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
1.198 - 21.625
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 4427010; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 22135,05 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 30


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


20 - Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 7 UAT- uri din
județul Iași: MIROSLAVA, ERBICENI, STRUNGA, POPRICANI, STOLNICENI-PRĂJESCU, VICTORIA, RUGINOASA

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:
Jud. Iasi

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 20: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 7 UAT- uri din
județul Iași: MIROSLAVA, ERBICENI, STRUNGA, POPRICANI, STOLNICENI-PRĂJESCU, VICTORIA, RUGINOASA. Suprafața estimată a
lotului nr. 20: 47.431 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor
sistematice de cadastru, recunoaşterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea
limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea
fişei de date a imobilului, identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului,
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului , primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice
ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
1.026.144 - 5.976.306
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
728.910 - 1.755.054
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
8.144 - 47.431
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
5.785 - 13.929
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7 din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 31


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 5976306; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 29881,53 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


21 - Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 6 UAT- uri din
județul Mehedinți: PRUNIŞOR, TÂMNA, ILOVIŢA, HINOVA, BUTOIEŞTI, ŞIMIAN

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 32


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO413 Mehedinţi
Locul principal de executare:
Jud. Mehedinti

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 21: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 6 UAT- uri din
județul Mehedinți: PRUNIŞOR, TÂMNA, ILOVIŢA, HINOVA, BUTOIEŞTI, ŞIMIAN. Suprafața estimată a lotului nr. 21: 48.528 ha. Etapele
principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru,
recunoaşterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea
limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului,
identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului , primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
1.544.004 - 6.114.528
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
727.650 - 2.271.654
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
12.254 - 48.528
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
5.775 - 18.029
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7 din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 33


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 6114528; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 30572,64 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


22 - Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 8 UAT- uri din
județul Maramureș: MIREŞU MARE, ARDUSAT, SĂLSIG, GÂRDANI, SUCIU DE SUS, CUPŞENI, VALEA CHIOARULUI, COROIENI

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO114 Maramureş
Locul principal de executare:
Jud. Maramures

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 22: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 8 UAT- uri din
județul Maramureș: MIREŞU MARE, ARDUSAT, SĂLSIG, GÂRDANI, SUCIU DE SUS, CUPŞENI, VALEA CHIOARULUI, COROIENI.
Suprafața estimată a lotului nr. 22: 45.183 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în:
organizarea lucrărilor sistematice de cadastru, recunoaşterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare
publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în
extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului, identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale
cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului , primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea
documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
1.406.916 - 5.693.058
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
194.166 - 1.601.082
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
11.166 - 45.183
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
1.541 - 12.707
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7 din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 34


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 5693058; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 28465,29 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 35


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

23 - Lotul 23: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 8 UAT- uri
din județul Mureș: CHEŢANI, SÂNPAUL, OGRA, CUCI, GHEORGHE DOJA, BOGATA, EREMITU, VĂTAVA.

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:
Jud. Mures

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
LLotul 23: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 8 UAT- uri din
județul Mureș: CHEŢANI, SÂNPAUL, OGRA, CUCI, GHEORGHE DOJA, BOGATA, EREMITU, VĂTAVA. Suprafața estimată a lotului nr. 23:
49.603 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de
cadastru, recunoaşterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor,
stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a
imobilului, identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului , primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale
cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
1.970.640 - 6.249.978
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
384.552 - 2.355.192
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
15.640 - 49.603
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
3.052 - 18.692
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7 din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 36


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 6249978; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 31249,89 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


24 - Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 5 UAT- uri din
județul Neamț: VÂNĂTORI-NEAMŢ, BORLEŞTI, PETRICANI, SECUIENI, AGAPIA.

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare:
Jud. Neamt

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 24: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 5 UAT- uri din
județul Neamț: VÂNĂTORI-NEAMŢ, BORLEŞTI, PETRICANI, SECUIENI, AGAPIA. Suprafața estimată a lotului nr. 24: 46.876 ha. Etapele
principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru,

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 37


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

recunoaşterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea
limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului,
identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului , primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
2.100.672 - 5.906.376
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
739.998 - 2.840.670
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
16.672 - 46.876
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
5.873 - 22.545
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7 din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 5906376; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 29531,88 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 38


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice


Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


25 - Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 8 UAT- uri din
județul Olt: RADOMIREŞTI, DĂNEASA, GĂNEASA, DOBROSLOVENI, MIHĂEŞTI, BOBICEŞTI, FĂRCAŞELE, TĂTULEŞTI

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO414 Olt
Locul principal de executare:
Jud. Olt

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
LLotul 25: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 8 UAT- uri din
județul Olt: RADOMIREŞTI, DĂNEASA, GĂNEASA, DOBROSLOVENI, MIHĂEŞTI, BOBICEŞTI, FĂRCAŞELE, TĂTULEŞTI. Suprafața
estimată a lotului nr. 25: 31.576 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea
lucrărilor sistematice de cadastru, recunoaşterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publică,
identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan,
pregătirea fişei de date a imobilului, identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale
cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului , primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea
documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
875.070 - 3.978.576
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
344.862 - 1.219.932
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
6.945 - 31.576
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
2.737 - 9.682
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7 din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 39


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 3978576; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 19892,88 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


26 - Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 8 UAT- uri din
județul Prahova: ARICEŞTII RAHTIVANI, BABA ANA, DUMBRAVA, COLCEAG, VALEA CĂLUGĂREASCĂ, PĂULEŞTI, ALBEŞTI-
PALEOLOGU, TÂRGŞORU VECHI

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 40


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Jud. Prahova

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 26: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 8 UAT- uri din
județul Prahova: ARICEŞTII RAHTIVANI, BABA ANA, DUMBRAVA, COLCEAG, VALEA CĂLUGĂREASCĂ, PĂULEŞTI, ALBEŞTI-
PALEOLOGU, TÂRGŞORU VECHI. Suprafața estimată a lotului nr. 26: 43.494 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de
înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru, recunoaşterea terenului, realizarea raportului
preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan,
stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului, identificarea deţinătorilor şi colectarea
actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului , primirea şi soluţionarea
cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
875.070 - 3.978.576
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
537.138 - 1.563.786
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
8.148 - 43.494
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
4.263 - 12.411
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7 din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 5480244; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 27401,22 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 41


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Durata in luni: 24; Durata in zile : -


Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


27 - Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 5 UAT- uri din
județul Sibiu: PORUMBACU DE JOS, ARPAŞU DE JOS, CÂRŢIŞOARA, TURNU ROŞU, ŞELIMBĂR

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:
Jud. Sibiu

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 27: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 5 UAT- uri din
județul Sibiu: PORUMBACU DE JOS, ARPAŞU DE JOS, CÂRŢIŞOARA, TURNU ROŞU, ŞELIMBĂR. Suprafața estimată a lotului nr. 27:
52.602 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de
cadastru, recunoaşterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor,
stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a
imobilului, identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului , primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale
cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
2.271.402 - 6.627.852
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
911.106 - 3.182.508
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
18.027 - 52.602
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
7.231 - 25.258
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7 din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 42


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 6627852; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 33139,26 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


28 - Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 7 UAT- uri din
județul Sălaj: ILEANDA, GÂLGĂU, ZIMBOR, NĂPRADEA, ROMÂNAŞI, SÂNMIHAIU ALMAŞULUI, LOZNA

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 43


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:
Jud. Salaj

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 28: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 7 UAT- uri din
județul Sălaj: ILEANDA, GÂLGĂU, ZIMBOR, NĂPRADEA, ROMÂNAŞI, SÂNMIHAIU ALMAŞULUI, LOZNA. Suprafața estimată a lotului
nr. 28: 48.048 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice
de cadastru, recunoaşterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor
imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de
date a imobilului, identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului , primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale
cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
1.100.358 - 6.054.048
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
752.346 - 1.852.704
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
8.733 - 48.048
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
5.971 - 14.704
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7 din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 44


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Valoarea estimata fara TVA : 6054048; Moneda: RON


Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 30270,24 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


29 - Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 6 UAT- uri din
județul Satu-Mare: MEDIEŞU AURIT, POMI, TURULUNG, HALMEU, SANISLĂU, BELTIUG

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare:
Jud. Satu Mare

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 29: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 6 UAT- uri din
județul Satu-Mare: MEDIEŞU AURIT, POMI, TURULUNG, HALMEU, SANISLĂU, BELTIUG. Suprafața estimată a lotului nr. 29: 45.801 ha.
Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru,
recunoaşterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea
limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului,
identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului , primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
1.425.438 - 5.770.926
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
663.390 - 2.088.828
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
11.313 - 45.801
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
5.265 - 16.578
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7 din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 45


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 5770926; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 28854,63 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


30 - Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 3 UAT- uri din
județul Suceava: POIANA STAMPEI, VAMA, POJORÂTA

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 46


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:
Jud. Suceava

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 30: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 3 UAT- uri din
județul Suceava: POIANA STAMPEI, VAMA, POJORÂTA. Suprafața estimată a lotului nr. 30: 48.205 ha. Etapele principale de prestare
a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru, recunoaşterea terenului,
realizarea raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor
situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului, identificarea deţinătorilor
şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului , primirea şi
soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
2.666.916 - 6.073.830
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
1.693.314 - 4.360.230
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
21.166 - 48.205
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
13.439 - 34.605
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7 din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 47


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 6073830; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 30369,15 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


31 - Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 3 UAT- uri din
județul Tulcea: BAIA, CEAMURLIA DE JOS, SOMOVA

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:
Jud. Tulcea

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 31: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 3 UAT- uri din
județul Tulcea: BAIA, CEAMURLIA DE JOS, SOMOVA. Suprafața estimată a lotului nr. 31: 40.648 ha. Etapele principale de prestare a
serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru, recunoaşterea terenului, realizarea
raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în
intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului, identificarea deţinătorilor şi
colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului , primirea şi
soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
2.406.474 - 5.121.648
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
1.339.380 - 3.745.854
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
19.099 - 40.648
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
10.630 - 29.729
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7 din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 48


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 5121648; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 25608,24 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 49


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

32 - Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 5 UAT- uri din
județul Timiș: MARGINA, TOPOLOVĂŢU MARE, DENTA, MORAVIŢA, COŞTEIU.

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:
Jud. Timis

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 32: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 5 UAT- uri din
județul Timiș: MARGINA, TOPOLOVĂŢU MARE, DENTA, MORAVIŢA, COŞTEIU. Suprafața estimată a lotului nr. 32: 37.658 ha. Etapele
principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru,
recunoaşterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea
limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului,
identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului , primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
1.483.398 - 4.744.908
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
380.646 - 1.864.044
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
11.773 - 37.658
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
3.021 - 14.794
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7 din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 50


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 4744908; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 23724,54 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


33 - Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 6 UAT- uri din
județul Teleorman: DRĂGĂNEŞTI-VLAŞCA, BOTOROAGA, BLEJEŞTI, MĂLDĂENI, PERETU, TROIANUL

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO317 Teleorman
Locul principal de executare:
Jud. Teleorman

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 33: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 6 UAT- uri din
județul Teleorman: DRĂGĂNEŞTI-VLAŞCA, BOTOROAGA, BLEJEŞTI, MĂLDĂENI, PERETU, TROIANUL. Suprafața estimată a lotului nr.
33: 41.551 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de
cadastru, recunoaşterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor,
stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a
imobilului, identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului , primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale
cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
1.144.080 - 5.235.426
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
681.786 - 1.825.866
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 51


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

9.080 - 41.551
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
5.411 - 14.491
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7 din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 5235426; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 26177,13 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 52


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


34 - Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 5 UAT- uri din
județul Vrancea: MĂICĂNEŞTI, VULTURU, SIHLEA, RUGINEŞTI, VÂNĂTORI

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Jud. Vrancea

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 34: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 5 UAT- uri din
județul Vrancea: MĂICĂNEŞTI, VULTURU, SIHLEA, RUGINEŞTI, VÂNĂTORI. Suprafața estimată a lotului nr. 34: 49.019 ha. Etapele
principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru,
recunoaşterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea
limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului,
identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului , primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
1.855.476 - 6.176.394
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
943.740 - 2.799.216
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
14.726 - 49.019
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
7.490 - 22.216
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7 din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 53


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 6176394; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 30881,97 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


35 - Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 5 UAT- uri din
județul Vaslui: COSTEŞTI, PUIEŞTI, BEREZENI, BANCA, HOCENI.

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO216 Vaslui
Locul principal de executare:
Jud. Vaslui

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 54


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 35: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 5 UAT- uri din
județul Vaslui: COSTEŞTI, PUIEŞTI, BEREZENI, BANCA, HOCENI. Suprafața estimată a lotului nr. 35: 42.558 ha. Etapele principale de
prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru, recunoaşterea terenului,
realizarea raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor
situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului, identificarea deţinătorilor
şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului , primirea şi
soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
1.486.926 - 5.362.308
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
707.868 - 2.194.794
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
11.801 - 42.558
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
5.618 - 17.419
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7 din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 5362308; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 26811,54 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 55


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


36 - Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 3 UAT- uri din
județul Vâlcea: CÂINENI, PERIŞANI, RACOVIŢA

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de cadastru (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:
Jud. Valcea

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lotul 36: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în 3 UAT- uri din
județul Vâlcea: CÂINENI, PERIŞANI, RACOVIŢA. Suprafața estimată a lotului nr. 36: 46.917 ha. Etapele principale de prestare a
serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru, recunoaşterea terenului, realizarea
raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în
intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului, identificarea deţinătorilor şi
colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului , primirea şi
soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Valoare estimată minimă /AC (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /AC (lei/ fără TVA)
3.182.760 - 5.911.542
Valoare estimată minimă /CS (lei fără TVA) Valoare estimată maximă /CS (lei fără TVA)
755.622 - 3.938.382
Cantitate minim estimată ha/AC Cantitate maxim estimată ha/AC
25.260 - 46.917
Cantitate minim estimată ha/1 CS Cantitate maxima estimată ha/1 CS
5.997 - 31.257
Referitor la durata acordului cadru prevăzută la pct.II.2.7 din prezenta, contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30 decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul
Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 56


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Termen - Derularea lucrărilor de Componenta tehnica 10%


specialitate
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctele pentru factorul de evaluare „Derularea lucrărilor de specialitate” - cu o valoare de
10 puncte și o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire - se vor acorda după cum urmează:
a) Pentru oferta admisibilă cu termenul cel mai mic/UAT 10 puncte;
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele/UAT se vor calcula utilizând următoarea formulă:
P Termen UAT (n) =Termen (minim/UAT) / Termen(UAT n) x 10 p, unde:
P termen UAT (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare/UAT (n);
Termen (minim/UAT) - cel mic termen dintre termenele ofertelor admisibile/UAT;
Termen (UAT n) - termenul ofertei admisibile aflată sub evaluare/UAT (n).
c) P Termen - Derularea lucrărilor de specialitate(n) = Suma P Termene UAT Oferta (n) / nr. UAT-urilor din Lot
P termen - Derularea lucrărilor de specialitate (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub
evaluare;
Suma P Termene UAT(n) / nr. UAT-urilor din Lot - media aritmetică a punctajelor/UAT obținute de către
oferta admisibilă aflată sub evaluare/Lot.
Termenele ofertate sunt ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic termen obținând cel mai mare
punctaj, adică 10 puncte. Celelalte termene ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic termen.
Punctajul aferent factorului de evaluare “Termen - Derularea lucrărilor de specialitate”obținut de o ofertă
admisibilă are o pondere de maxim 10 % în totalul criteriului de atribuire.
Nota: Termenele maximale/UAT pentru factorul Termen - Derularea lucrărilor de specialitate care vor fi avute in
vedere de catre operatorii economice la intocmirea ofertei sunt precizate la punctul B.6 din Caietul de sarcini

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 5911542; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,500 % - 29557,71 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 11, Proiectul ”Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS: 120063
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Regional - POR
II.2.14 Informatii suplimentare
În cazul în care Proiectul nu va fi aprobat, finanțarea se va asigura din veniturile proprii ale ANCPI
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.3 Ajustarea pretului contractului


Nu

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice


III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 57


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Cerinta nr. 1:
1. Ofertanții, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca in situatiile de excludere prevazute la art.164, 165, 167
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerinței:
Se va completa DUAE de catre fiecare dintre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente
situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la
solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor.
Aceste documente sunt:
a. Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, la momentul prezentării acestora;
b. Cazierul judiciar al respectivului operator economic, și a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul
acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;
c. După caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la
art.166 alin (2), art.167 alin (2), art.171 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
d. Alte documente edificatoare, după caz.
2. Ofertanții, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca in situatii potential generatoare de conflict de
interese, in sensul prevederilor art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016
Modalitatea prin care se va demonstrata indeplinirea cerinței:
Fiecare dintre participantii la procedura, indiferent de calitatea acestora, va prezenta odata cu depunerea DUAE, declaratie pe
propria raspundere in conformitate cu art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice (Conform Formularului nr. 3).
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante implicate in procedura de achizitie publica sunt: Radu Codruț
Ștefănescu, Marcel Vasile Grigore, Ileana Spiroiu, Alexandru–Lucian Feștilă, Monica Paula Clepșa, Florentina Pencea, Eduard
Gherghe, Mircea Viorel Popa, Nicoleta Cercelaru, Victor Adrian Grigorescu, Silviu Valentin Răduță, Vasile Helvei, Brîndușa Daniela
Bibiri, Alexandra Zamfirescu, Frezia Dârstaru, Alina Mirela Borlovan, Eugenia SAS, Karla Felicia Docan, Luminita Monica Huidu,
Cătălina NICOLAE, Ana - Maria DEICĂ, Mihai Stelian LICĂ.

Informații pentru persoanele juridice străine: Se va completa DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de
atribuire cu informațiile ce caracterizează situația lor. Persoanele juridice străine vor prezenta orice document considerat edificator
privind neîncadrarea în motivele de excludere prevăzute de lege.
Pentru ofertanții nerezidenți se vor aplica prevederile art. 168 din Legea 98/2016 Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a
solicita în mod direct informații de la autoritățile competente străine, în cazul în care are incertitudini în ceea ce privește existența
sau inexistența unei situații de excludere dintre cele descrise mai sus.

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Cerinta nr. 1:
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa demonstreze ca detin capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, respectiv
o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu
se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care
fac obiectul acordului cadru.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerinței:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire a acordului cadru cu informatiile aferente
situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor.
Documente doveditoare: Certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Teritorial sau, în cazul
ofertanților nerezidenți, orice document edificator din care să
rezulte forma de înregistrare sau apartenența din punct de vedere profesional în țara de origine, iar documentele vor fi însoțite de
traducerea autorizată în limba română.

Nota:
1. In cazul unei asocieri, fiecare dintre asociati este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol, pentru partea de
contract pe care o va realiza.
2. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de Registrul Comertului de
pe lângă Tribunalul Teritorial.

III.1.2) Capacitatea economica si financiara

III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 58


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Calificări educaționale și profesionale ale operatorului în conformitate cu prevederile art.179, lit. g) din Legea 98/2016 privind
achizițiile publice
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa prezinte informatii cu privire la numele si calificarile educationale si profesionale
relevante ale persoanelor responsabile cu gestionarea acordului cadru, precum si a contractelor subsecvente aferente.

Ofertantul trebuie să demonstreze accesul la personalul responsabil cu gestionarea contractului, de care dispune sau al cărui
angajament a fost obținut de către Ofertant pentru îndeplinirea corespunzătoare a Acordului cadru / Contract Subsecvent care
urmează a fi atribuit.

În acest sens, ofertantul trebuie să facă dovada că dispune de cel puțin o persoana care sa indeplineasca calitatea de MANAGER DE
PROIECT cu următoarele calificări minime:
- studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
- experiență generală de cel puțin 5 ani;
- experiență specifică în ceea ce privește îndeplinirea unei funcții de coordonare/ conducere a activităților aferente organizării
procesului de implementare a unui contract/proiect.
Demonstrarea cerintei se realizează prin completarea Formularului nr. 4 declarație privind persoana responsabila cu gestionarea
acordului cadru/contractelor subsecvente, la care, în scop strict de verificare, se vor atașa documente probatorii, cum ar fi (dar fara a
se limita la acestea):
1. Curriculum Vitae (anexa la Formularul 4);
2. Diploma de licenta sau echivalent;
3. Documente prin care sa se demonstreze indeplinirea cerintelor referitoare la experienta generala si cea specifica.
Operatorul economic are dreptul să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la
calificările educaționale și profesionale doar dacă terțul va desfășura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare
respectivele calificări.
Modalitatea de indeplinire:
Ofertantii vor completa si prezenta DUAE.
Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va face dovada îndeplinirii criteriilor
privind calificările educaționale și profesionale, prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante, a următoarelor informații și
documente:
1.Curriculum Vitae
2.Diploma de licenta sau echivalent
3.Documente prin care sa se demonstreze indeplinirea cerintelor referitoare la experienta generala si cea specifica.
În cazul în care se propun persoane care nu sunt angajaţi ai ofertantului, pentru fiecare astfel de specialist se va prezenta dovada
relaţiei contractuale între expert şi ofertant si/sau se va completa de către titular, se va semna şi se va prezenta Declaraţia de
disponibilitate Formularul nr. 5
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
INFORMATII PRIVIND SUSTINEREA (daca este cazul)
Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi dovedita prin sustinere, in conformitate cu prevederile art. 182 alin (1) din Legea
98/2016.
In cazul în care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta
persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective – Formularul nr. 6.
Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie
prin precizarea concreta a modului în care se va interveni pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care se acorda
sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul
concret în care va realiza acest lucru).
Tertul/tertii sustinatori nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor
art. 164, art. 165, art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa DUAE de catre tertul/tertii sustinatori si se va depune impreuna cu angajamentul de sustinere (care va avea anexate
documente din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea, sub sanctiunea respingerii ofertei depuse ca fiind
inacceptabila.

Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA (daca este cazul)
Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Asociatii nu trebuie sa se afle in situatia care
determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165, art. 167 din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 59


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind
capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire acestia vor raspunde în mod solidar
pentru executarea acordului-cadru.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa DUAE de catre fiecare dintre asociati si se va depune impreuna cu acordul de asociere (care va contine cel putin
informatiile din (Formularul nr. 7).
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII (daca este cazul)

In cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze, DUAE va include informatiile solicitate cu privire la denumirea
subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia,
valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la acest aspect (in acest sens, se va
completa si Formularul nr. 8).
Subcontractantii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.
164, art. 165, art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc menționând numărul și data
contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare.
Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata în cazul
în care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati
se vor lua in considerare daca se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie
indeplinit.

Autoritatea contractantă va respinge subcontractantul propus, dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea
sau se încadrează printre motivele de excludere și va solicita ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt
subcontractant.
Modalitatea de indeplinire:
Se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de
către fiecare dintre aceștia. Acordul de subcontractare se va depune odata cu DUAE.
Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada
îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Experienta similara conform prevederilor art.179, lit. b) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Ofertanții vor dovedi experiența similară prin prezentarea oricăror documente de natură să ateste prestarea în ultimii 3 ani (raportat
la data limită de depunere a ofertelor), la nivelul unuia sau mai multor contracte, a unor servicii de înregistrare a proprietăților
pentru suprafețe (hectare) însumate de minimum:
Lot Experienta similara în ultimii 3 ani (ha)
1 1.254
2 3.155
3 1.381
4 2.696
5 1.313
6 1.942
7 2.834
8 2.114
9 1.561
10 2.450
11 2.089
12 3.630
13 1.475
14 812
15 2.288
16 1.101
17 1.932
18 1.925
19 2.163
20 1.393
21 1.803
22 1.271
23 1.869

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 60


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

24 2.255
25 968
26 1.241
27 2.526
28 1.470
29 1.658
30 3.461
31 2.973
32 1.479
33 1.449
34 2.222
35 1.742
36 3.126
Demonstrarea experienței similare se realizează prin completarea DUAE - la care, în scop strict de verificare se vor atașa documente
probatorii, cum ar fi (dar fara a se limita la acestea) :
- certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii serviciilor din care să rezulte tipul serviciilor realizate, perioada în
care s-au realizat și beneficiarii;
- Certificate de predare/primire;
- Recomandari;
- Procese verbale de receptie/acceptanta;
- Documente constatatoare.
Informațiile furnizate trebuie să demonstreze că serviciile au fost prestate*.
*Prin formula „serviciile au fost prestate” se înțeleg următoarele:
- servicii recepționate parțial, cu condiția ca specificul contractului/activităților ce reprezintă experiența similară să permită
elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent. Cu titlu de exemplu, în cadrul unui contract
având ca obiect înregistrarea sistematică a imobilelor, prin servicii recepționate parțial se înțelege recepția livrării Documentele
tehnice ale cadastrului – copie spre publicare.
- servicii recepționate la sfârșitul prestării (sfârșitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanție).

Nota: In situatia în care ofertantul a fost infiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în
considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate.
Pentru calculul pretului contractului exprimat in alta moneda decât Lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala
a Romaniei pentru ultimii 3 ani. Cursul leu/alta valuta ce va fi luat în calcul pentru anul 2018 este cursul stabilit de BNR la data
publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura.
Persoanele juridice straine vor prezenta documentele sub forma unei traduceri autorizate prezentata in copie.

Categorii de servicii similare cu complexitate comparabilă cu cele ce fac obiectul contractului, sunt serviciile care implică realizarea
unei documentații cadastrale pentru înregistrarea imobilelor în cadastru și cartea funciară, cum ar fi de exemplu: documentații
pentru realizarea planurilor parcelare care se finalizează cu înscrierea imobilelor în cartea funciară, documentatii întocmite în
aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile
comerciale cu capital de stat, documentații privind înregistrarea domeniului public și privat al statului etc.
Modalitatea de indeplinire:
Ofertantii vor completa si prezenta DUAE.
Documentele justificative solicitate in sustinerea cerintei se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante, de catre operatorul
economic clasat pe primul loc in clasament.
Documentele probante vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor contine informatii privind partile contractante, obiectul
detaliat al contractului, valori (Lei/fara TVA), cantitati, perioada de prestare, calitatea ofertantului in contract, modul de indeplinire a
obligatiilor contractuale si, daca este cazul, eventualele prejudicii. Documentele probante se vor prezenta corelat cu contractele
mentionate in lista principalelor prestari de servicii.
Persoanele juridice straine vor prezenta documentele sub forma unei traduceri autorizate prezentata in copie semnata pentru
conformitatea cu originalul.

III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:


Nu

III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:


III.1.6.a) Garantie de participare:
Echivalenta pentru gar.de part. depusa in alta moneda decât leul, se va calcula la cursul leu/valută comunicat de BNR din data

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 61


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

publicarii anuntului de participare in SEAP.


Per. de valabilitate a garantiei: 6 luni de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor.
Orice solicitare de prelung.a valabil. ofertei va necesita si prelung. corespunzatoare a perioadei de valabilitate a gar. de part.
Gar.de part. se va constitui printr-un instrument de garantare emis, în condițiile legii, de o institutie de credit din Romania sau din
alt stat sau de o societate de asigurari din Romania sau dupa caz, din strainatate si care nu se afla in situatii speciale privind
autorizarea ori supravegherea sau prin virament bancar în contul RO63TREZ7005005XXX000970, deschis la ATCPMB, Cod fiscal:
9051601
In cazul constituirii gar. de part. printr-un instrument de garantare se va completa Formularul nr. 1 sau un alt model care va contine
cel putin informatiile din acest formular.
Instrumentul de garantare se transmite în SEAP, împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel târziu la data și ora-
limită de depunere a ofertelor și trebuie să prevadă că plata gar de part. se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a
benef., pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Gar. de part. trebuie să fie irevocabilă și necondiționată
Nota: 1.Dovada constituirii gar. de part. va fi incarcata in SEAP, scanata si semnata cu semnatura electronica extinsă, la sectiunea
Documente de calificare
2. Gar. de part.emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana
3. In cazul ofertantilor care participa sub forma asocierii, gar.de part.se constituie in numele asocierii cu conditia sa se mentioneze in
cadrul acesteia faptul ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
4. Gar. de part. se va returna de către AC cf art38 din H.G. nr. 395/2016
III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent care urmeaza a se atribui in
baza acordului cadru/Lot.
Garantia de buna executie se va constitui în conformitate cu prevederile art. 40 din HG nr. 395/2016, prin virament bancar sau
printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în
condiţiile legii. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului, in conditiile de
mai sus cel mai tarziu in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent. Autoritatea contractanta va
elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 42 alin (2) din H.G. nr. 395/2016. În cazul constituirii garanției de
bună execuție printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de
asigurari, in conditiile legii, acesta va conține cel puțin informațiile din cuprinsul Formularului nr. 9.

III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

III.1.9) Legislatia aplicabila:


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
d)Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

III.2.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii


Da
Da
conform Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare

III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:


Nu

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:


Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Da

Sectiunea IV Procedura

IV.1 Descriere

IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 62


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:


Online
IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Licitatie deschisa

IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:


Ofertele trebuie depuse pentru: Acord-cadru
Acord cu un singur operatorAcord cu un singur operator
Durata acordului cadru: 24 luni
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 1 contract subsecvent la o perioada de aproximativ 4 luni

IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica


Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)


Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Da

IV.2 Informatii administrative

IV.2.1 Publicare anterioara privind aceasta procedura


Nu
Numarul anuntului de intentie din vechiul sistem: -

IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare


Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
6 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.4 Prezentarea ofertei

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice


Propunerea tehnica se va prezenta la rubrica special prevazuta în S.E.A.P. în acest sens, Ofertantii vor întocmi propunerea tehnica
într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificarii în mod facil a corespondentei cu
cerintele/specificatiile prevazute în cadrul prezentei sectiuni, respectiv cu cele prevazute în cadrul Caietului de sarcini
Ofertantul va prezenta Propunerea tehnică structurata in conformitate cu Formularul 13 – Formular de Oferta Tehnica, care va
include un Cuprins al secțiunilor și paginile la care acestea se regăsesc, respectiv:
1. Prezentarea contextului, obiectivelor și a rezultatelor așteptate ale achizitiei
1.1. Prezentarea obiectivelor Acordului cadru și contractelor subsecvente
Această secțiune conține percepţia generală a Ofertantului privind obiectul contractului şi modul în care sunt înţelese cerinţele şi
specificaţiile din Caietul de sarcini.
Ofertantul va descrie modul în care a înteles obiectivele achizitiei „Lotul ……: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat
de Cadastru şi Carte funciară a imobilelor situate în …… UAT- uri din județul ……..”, cu referire la cel puțin următoarele aspecte:
- “Acord cadru” prin care se vor stabili elementele/condițiile esentiale care vor guverna Contractele subsecvente ce urmează a fi
atribuite în cadrul duratei sale de valabilitate, în special prețul si conditiile de prestare a Serviciilor;
- Preţul unitar pe un hectar/UAT aferent activitatilor prestate va fi cel declarat in oferta financiară și va fi ferm in lei pe intreaga
perioada de valabilitate a Contractului subsecvent respectiv;
- Toate termenele de prestare a serviciilor/UAT vor fi prevăzute de Ofertant în Graficul de activități - Anexa nr. 9 la Specificațiile
Tehnice. Termenul pentru ”Derulare lucrări de specialitate”, ce constitue factor de evaluare, se va regasi in Anexa la Formularul 10 –
Oferta financiara din Sectiunea Formulare, in Anexa nr. 9 la Specificațiile Tehnice și la pct. 3.4 din Formularul 13 – Oferta Tehnica din
Sectiunea Formulare. Ofertantul va prezenta Anexa nr. 9 la Specificațiile Tehnice pentru fiecare UAT.
- Cantitatile de servicii care pot fi achizionate de catre Achizitor de la Prestator previzionate de catre Achizitor la momentul initierii
procedurii de atribuire, in functie de necesitatile efective si/sau fondurile alocate sunt cele mentionate la pct. B. 7 din Caietul de
sarcini.
- Durata Acordului cadru va fi de 24 luni, incepand cu data semnarii acestuia de catre ambele parti, care va reprezenta si data intrarii
in vigoare. Contractele subsecvente se vor atribui în perioada de valabilitate a acordului cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea
acestuia de catre ambele parti, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2020. Perioada de 24 de luni, respectiv până la data de 30
decembrie 2020, reprezinta perioada în interiorul căreia Contractul Subsecvent trebuie sa fie atribuit, nu si executat/finalizat.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 63


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

- Achizitorul va fi indreptatit sa solicite servicii in baza Acordului cadru si a Contractelor Subsecvente;


- Contractele subsecvente se vor incheia la un interval de maxim 4 luni ;
- Termenul de prestare a serviciilor se va calcula pentru numarul total de hectare aferent UAT incluse in Contract si va incepe sa
curga din ziua imediat urmatoare datei de intrare în vigoare a contractului;
- Conditii speciale pentru plata serviciilor: in situatia in care pe parcursul derularii Contractului Subsecvent apar situatii in care un
anumit numar de hectare aferent imobilelor cu proprietari neidentificati, este subiect al inscrierii provizorii a UAT- ului, plata pentru
serviciile corespunzatoare acelor suprafete se va limita la 10% din pretul unitar pe hectar iar in cazul imobilelor inscrise in sistemul
integrat de cadastru si carte funciara la data predarii datelor catre Prestator, respectiv cele care au carte funciara si geometrie
asociata, plata pentru serviciile corespunzatoare numarului de ha aferent acestor imobile se va limita la 50% din pretul unitar pe ha.
1.2. Reglementări
În cadrul acestei secțiuni Ofertantul va prezenta informații din care să rezulte că acesta cunoaște cadrul legal ce guvernează relația
dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) - cap.B.4 din Caietul de
sarcini precum și aspectele considerate de Ofertant esențiale pentru realizarea obiectivelor preconizate (probleme care pot fi
incidente în procesul de implementare).
2. Prezentarea Ofertei tehnice
Documentatia Propunerii tehnice va fi întocmită într-o manieră organizată, care să asigure posibilitatea verificării acesteia cu
cerințele Caietului de Sarcini. Pentru fiecare etapă de realizare a serviciilor, Ofertantul va prezenta în Oferta sa tehnică, modalitatea
de prestare a serviciilor în raport cu responsabilitatile generale și specifice stabilite în Caietul de sarcini. Metodologia de lucru
propusă va fi descrisă în mod detaliat, din care să rezulte că prestarea serviciilor ofertate va conduce la realizarea obiectivelor
propuse, și obținerea rezultatelor anticipate de autoritatea contractantă.
Propunerea tehnica va fi întocmita în conformitate cu solicitarile din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime si
obligatorii.
În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta cel puțin următoarele:
2.1 Descrierea activităților și subactivităților care vor fi desfășurate de Ofertant în vederea realizării serviciilor solicitate prin caietul
de sarcini
2.2 Descrierea metodologiei propuse pentru realizarea activităților și subactivităților

3. Prezentarea managementului, logisticii și planului de lucru propuse pentru realizarea contractului în concordanță cu metodologia
propusă și cerințele caietului de sarcini
3.1 Activitatea de management a contractului va include informații precum:
a) Managementul contractului și responsabilitatile partilor în cadrul căruia se vor detalia:
- modul de realizare a coordonării membrilor echipei și a activităților în cadrul contractului;
- modul de realizare a controlului progresului activităților în cadrul contractului;
- modul de comunicare cu autoritatea contractantă și cu actorii implicați în realizarea obiectivelor Acordului cadru;
- responsabilitătile ce revin partilor.
b) Activitatea de raportare a progresului activităților.
3.2 Organizarea resurselor umane
Ofertantul va prezenta structura echipei de proiect propusă pentru realizarea serviciilor, atribuțiile și responsabilitățile membrilor
acesteia în cadrul activităților contractului, precum și detalierea cerințelor minime din Caietul de sarcini de la cap. B.1 – Personalul de
specialitate.
3.3 Descrierea infrastructurii tehnice (echipamente, dotări)
Ofertantul va descrie succint echipamentele și dotările pe care le va folosi pentru îndeplinirea serviciilor, în conformitate cu
metodologia propusă.
3.4 Planificarea activităților
Această secțiune va include graficul de implementare a contractului, care conține toate etapele de realizare a serviciilor, astfel cum
sunt descrise în Specificațiile tehnice, în ordinea și succesiunea cronologică a activităților. Graficul va conține duratele de timp
exprimate în zile, necesare realizării activităților și subactivităților, precum și interdependența între activități. In cadrul acestui punct
se vor menționa in clar si in concordanta cu Anexa la Formularul 10 termenele pentru ”Derulare lucrări de specialitate” pentru
fiecare UAT, termen ce constitue, alaturi de pret, factor de evaluare, avand in vedere termenele maximale din Caietul de sarcini de la
cap. B.6. In acest scop ofertantul va prezenta un tabel continand urmatoarele coloane:
- Nr. crt.;
- Judet;
- Denumire UAT;
- Termen ofertat
Ofertantul va prezenta, după caz, planul de lucru cu asociații/subcontractanții și va nominaliza (dacă este cazul) factorii implicați în
realizarea activitatilor.
4. Prezentarea matricei de corespondență a specificațiilor ofertate cu cerințele caietului de sarcini.
În cadrul propunerii tehnice Ofertantul va face dovada conformității serviciilor care urmează să fie prestate, cu cerintele
Specificațiilor Tehnice din Caietul de sarcini. In acest scop, propunerea tehnica va contine un comentariu, articol cu articol, privind
toate cerintele continute in Specificatiile Tehnice, prin intermediul carora ofertantul va demonstra corespondenta propunerii tehnice
cu prevederile acestora - se va elabora, in acest sens, o matrice de corespondenta, in format digital editabil (semnata cu semnatura

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 64


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

electronica) continand urmatoarele coloane:


- Nr. crt;
- Cerinta din Specificatiile tehnice (Descriere si Referinta);
- Specificatie ofertata (Descriere si Referinta);
- Observatii (dacă este cazul).

Nota nr. 1 Cu exceptia eventualelor constrângeri de natură tehnică si/sau legală, în cazul în care vor exista limitări, conditionări sau
restrictii impuse de ofertant în raport cu cerintele caietului de sarcini, oferta va fi declarată ca fiind neconformă. Specificatiile tehnice
aferente caietului de sarcini reprezintă cerinte minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantă.
Nota nr. 2 În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente ale propunerii
tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevăzute în caietul de sarcini), autoritatea contractanta îsi rezervă dreptul de a
denunta unilateral contractul ori de a solicita sistarea prestării serviciilor pâna la remedierea situatiei constatate.
Nota nr. 3 Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privinta documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini
ori prevederile legislatiei în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document si/sau completarea gresită a unui document ori
neprezentarea acestuia continând cel putin informatiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă.
Nota nr. 4 Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertantii având obligatia de a
proba conformitatea ofertei cu cerintele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a
contractului si de rezolvare a eventualelor dificultăti legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la continutul propunerii tehnice
mai sus mentionat.
Nota nr. 5 Autoritatea contractantă îsi rezervă dreptul de a analiza si verifica conformitatea valorilor/propunerilor/activitătilor
ofertate/propuse de operatorii economici în cadrul factorilor de evaluare ai ofertelor din punctul de vedere al îndeplinirii cerintelor
solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva ofertelor ce contin valori/propuneri/activităti care intră în
contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate. Ofertele care sunt
nesustenabile/care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor prevazute în ofertă, de natură să nu
asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.
Nota nr. 6 Instructiuni privind aplicarea criteriului de atribuire stabilit la IV.2.1. (prezentate in Caietul de sarcini, cap. B. 6 si aici,
motivat de restrictiile tehnice din SEAP privind numarul de caractere disponibile la rubricile aferente capitolului indicat): ierarhia
ofertelor este stabilită pe baza obținerii celui mai mare punctaj total, calculat conform formulei: Punctajul TOTAL = P (factor de
evaluare 1) “Preț” + P (factor de evaluare 2) “Termen - Derulare lucrări de specialitate”. Punctajul pentru fiecare factor în parte se va
acorda individual, de către fiecare membru al comisiei de evaluare prin aplicarea algoritmului de calcul stabilit. O ofertă poate
obține un număr maxim de 100 de puncte. Acordul cadru va fi atribuit ofertantului care prezintă oferta care obține cel mai mare
punctaj total. În situatia în care două sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj în urma aplicarii algoritmului de calcul, clasamentul
se va stabili în ordinea descrescătoare a clasamentului refăcut prin luarea în considerare a punctajului obtinut de ofertele respective
pentru factorul de evaluare “Termen - Derulare lucrări de specialitate”. Oferta câstigătoare va fi declarată cea care se clasează pe
pozitia 1 din clasamentul refăcut potrivit acestei reguli. În situatia în care prin aplicarea acestui sistem nu se ajunge la o departajare
a ofertelor pe pozitii disctincte în clasament, autoritatea contractantă va stabili clasamentul final în functie de ordinea
descrescătoare a punctajului obtinut pentru factorul de evaluare “pretul ofertei”. În eventualitatea în care nici prin aplicarea acestui
sistem nu se va ajunge la o departajere a ofertelor pe pozitii distincte în clasament, autoritatea contractantă va recurge la solicitarea
de clarificări prin intermediul SEAP, în vederea transmiterii de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi
(reofertare de pret). Ulterior, în cazul în care vor continua să subziste situatii de natura celor anterior mentionate se va reaplica
sistemul explicitat în cadrul prezentei note asigurându-se parcurgerea tuturor pasilori stabiliti, până la momentul în care se va
realiza o departajare a ofertelor pe pozitii disctincte în clasament.

In cadrul ofertei tehnice, ofertantii si daca este cazul, subcontractantii, au obligatia de a prezenta o Declaratie pe proprie raspundere
din care sa rezulte ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de
munca, asa cum sunt acestea indicate la art. 51 alin. (1) din Legea 98/2016. Institutiile competente de la care operatorii economici
pot obtine informatii relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca sunt: Ministerul Mediului, Agentia Nationala
pentru Protectia Mediului, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, Inspectia Muncii, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru
Protectia Muncii.
De asemenea, in cadrul ofertei tehnice, ofertantii si daca este cazul, subcontractantii, au obligatia de a prezenta o Declaratie pe
proprie raspundere din care sa rezulte ca, pe perioada de implementare a acordului cadru si contractelor subsecvente ce vor fi
atribuite in baza acordului cadru, acestia sa oblige sa respecte prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor
(Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Propunerea tehnica si toate documentele ofertei se vor redacta si prezenta in limba romana.

Ofertantii au obligatia de a verifica, inainte de incarcarea in SEAP a fisierului/fisierelor reprezentand Propunerea tehnica, daca
acestea se deschid si daca sunt vizibile. In cazul in care documentele incarcate, in fisierul avand denumirea Propunere Tehnica, nu
sunt vizibile sau nu contin informatiile aferente propunerii tehnice, intocmita pe baza cerintelor din caietul de sarcini, oferta va fi
respinsa.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 65


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Ofertantul nu are dreptul de a completa propunerea tehnica cu alte documente, dupa data limita de depunere a ofertelor, cu
exceptia situatiilor prevazute la art. 134 alin. (7) din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru orice referire la standarde sau la alte referinte de natura tehnica se va intelege “sau echivalent”.

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare


Propunerea financiara va fi intocmita pentru cantitatea maxima de servicii solicitate in cadrul Acordului cadru/lot, si se completeaza
in S.E.A.P., la rubrica special prevazuta, „Oferta”. Oferta detaliata se va încarca în sectiunea dedicata a portalului SEAP, continutul
acestuia urmand a fi vizibil comisiei de evaluare doar dupa decriptarea propunerii financiare. Propunerea financiara va fi exprimata
ferm in lei/fara TVA.
Propunerea financiara va fi elaborata astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, precum si la alte
conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de prestare servicii, cu respectarea prevederilor actelor normative in
vigoare.
Propunerea financiara va fi transmisa in forma specificata in cadrul Formularului 10 + Anexa – Detaliere oferta financiara, datata,
stampilata si semnata de catre reprezentantul legal si va fi depusa in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor.
Evaluarea ofertelor, respectiv verificarea incadrarii sau nu in prevederile lit. g), alin (2) art. 137 din HG nr. 395/2016, se va realiza prin
raportarea propunerilor financiare depuse de ofertanti la valoarea maxima estimata acordului-cadru (Lei/fara TVA).
Preţul ofertei va fi exprimat în lei (cu maxim două zecimale), fără TVA.

Nota:
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul, conform legii, de a solicita orice alte clarificari cu privire la oferta depusa, astfel incat
adjudecarea ofertei castigatoare sa se faca pe baza tuturor justificarilor prezentate de ofertanti.

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei


Oferta, compusa din DUAE, propunerea tehnica insotita de toate anexele solicitate prin caietul de sarcini (daca este cazul), dovada
constituirii garantiei pentru participare, precum si oferta financiara se depun in SEAP, in conformitate cu prevederile art. 123 din HG
nr. 395 / 2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
Ofertantul depune oferta elaborata in conformitate cu informatiile si cerintele prevazute in documentele achizitiei, insotita de
documentele sau de documentul unic de achizitie European (DUAE), in conformitate cu dispozitiile art. 193-197 din Legea 98/2016
privind achizitiile publice, dupa caz, care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare stabilite de autoritatea contractanta.
Documentele justificative solicitate pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, se vor prezenta de catre
operatorul economic clasat pe primul loc la solicitarea autoritatii contractante, respectand prevederile normative mentionate
anterior.
Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de
servicii de certificare acreditat (conf art. 22, alin 2 din HG 395/2016), în conditiile legii si incarcate în SEAP în sectiunile specifice
disponibile în sistemul informatic de catre operatorii economici înregistrati si numai pana la data si ora-limita de depunere a
ofertelor prevazute în anuntul de participare, conform prevederilor art. 60 din H.G. nr. 395/2016.
Riscurile transmiterii propunerii de oferta, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic.
Procedura de licitatie deschisa se va aplica integral prin mijloace electronice.
Toate certificatele si documentele vor fi redactate în limba romana. Certificatele si documentele emise in alta limba decat romana
vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii
ofertelor "Documentul unic de achizitie european" (DUAE - atasat in vederea completarii la anuntul de participare impreuna cu
celelalte documente ale achizitiei), care consta într-o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara în locul
certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti care confirma ca operatorul economic în cauza îndeplineste
urmatoarele conditii:
a) Nu se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016;
b) Îndeplineste criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractanta
In cazul în care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind
capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE va include si informatiile solicitate cu privire la tertul
sustinator.
In cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE va include si informatiile
solicitate cu privire la subcontractanti.
Documentele eliberate de terti se vor prezenta scanate si semnate electronic de catre ofertant, pe proprie raspundere, cu mentiunea
„conform cu originalul”. In acest sens, documentele in discutie se vor scana si importa intr-un document de tip format editor de text
(cum ar fi Word), care permite semnarea documentului respectiv cu semnatura electronica a operatorului economic si se vor incarca
in SEAP la sectiunea corespunzatoare respectivelor documente.
Documentul care atesta constituirea garantiei de participare va fi transmis in SEAP in format electronic, semnat cu semnatura
electronica extinsa. Dovada constituirii garantiei de participare va fi postata in SEAP pana la data limita stabilita pentru depunerea
ofertelor. In cazul instrumentelor de garantare emise de societati bancare sau de societati de asigurari, pe langa incarcarea in SEAP,
acestea vor fi depuse sau trimise prin posta cu confirmare de primire la sediul ANCPI din Splaiul Independenței nr. 202A, etaj 1 -
Registratura, Sector 6, Bucuresti; cod postal 060022, cel mai tarziu pana la data si ora limita de depunere a ofertelor mentionata în

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 66


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

anuntul de participare.
Documente care insotesc oferta:
Impreuna cu documentele solicitate in prezenta documentatie de atribuire, se vor depune documentele de inscriere la procedura
dupa cum urmeaza:
- Opisul continand indexul documentelor depuse cu precizarea numarului paginii unde se regaseste fiecare document;
- Garantia pentru participare conform prevederilor pct. III.1.6.a);
- Scrisoarea de inaintare – Formularul nr. 2;
- Declaratie privind propunerea de acord cadru si de contract subsecvent - Formularul nr. 11. Eventualele propuneri cu privire la
clauzele contractuale se vor formula si se vor prezenta in cadrul ofertei sub forma de propuneri de amendamente.
- Pactul de Integritate - Formularul nr. 12 .

Reguli de comunicare si transmitere a datelor:


Solicitarile de clarificari se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea “Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin
mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului
de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare.
Autoritatea contractanta a stabilit doua termene limita in care va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/
informatiilor suplimentare primite de la operatorii economici, respectiv cu 20 de zile si 10 zile înainte de termenul limita stabilit
pentru depunerea ofertelor. La primul termen se raspunde la solicitarile de clarificari primite cu 27 de zile inainte de termenul limita
stabilit pentru depunerea ofertelor, iar la al doilea termen se raspunde la solicitarile de clarificari primite cu 18 zile inainte de
termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor:
Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP
(Sectiunea “Intrebari”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul
evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform
prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
Note:
1. Pentru a se evita aparitia de erori pe parcursul analizarii si verificarii documentelor prezentate de ofertanti se solicita operatorilor
economici sa procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor
de calificare si din cadrul celorlalte documente care insotesc oferta, astfel incat acestea sa poata fi identificate in mod facil.
2. Ofertantii au obligatia de a analiza cu grija documentatia de atribuire si de a pregati oferta conform tuturor instructiunilor,
formularelor, prevederilor contractuale si caietului de sarcini continute in aceasta documentatie.
3. Pentru pregatirea si transmiterea ofertei, ofertantul trebuie sa examineze toate documentele ce formeaza documentatia de
atribuire. Nerespectarea instructiunilor si neprezentarea formularelor solicitate completate integral/corespunzator sunt activitati
realizate pe riscul ofertantului.
4. Esecul de a depune o oferta care sa nu indeplineasca cerintele minime si obligatorii de calificare va conduce la respingerea
ofertei ca fiind inacceptabila. Ofertantii trebuie sa transmita o oferta completa pentru toate cantitatile ce fac obiectul acordului
cadru. Nu vor fi acceptate oferte care vor prezenta activitati si cantitati incomplete.
5. Ofertantii poarta exclusiv raspunderea pentru examinarea cu atentia cuvenita a documentatiei de atribuire, inclusiv a oricarei
clarificari aduse documentatiei de atribuire in timpul perioadei de pregatire a ofertei prin raspunsurile autoritatii contractante la
solicitarile de clarificari, precum si pentru obtinerea tuturor informatiilor necesare cu privire la orice fel de conditii si obligatii care
pot afecta in vreun fel valoarea, conditiile sau natura ofertei sau executia acordului cadru.
6. Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregatirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor
fi suportate de catre operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.
7. Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita
origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie
se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau echivalent”.

Sectiunea VI Informatii suplimentare

VI.1 Aceasta achizitie este periodica

Nu
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -

VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu


Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 67


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

VI.3 Informatii suplimentare

a) Autoritatea contractantă a încheiat cu Consorțiul format din Asociația Română Pentru TransparențăTransparency
International Romania și Asociaţia Institutul Pentru Politici Publice, MEMORANDUMUL DE COOPERARE privind Pactul de Integritate în
cadrul proiectului „Creșterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților din zonele rurale în Sistemul Integrat de
Cadastru și Carte Funciară”. Acest document prevede că operatorii economici care doresc să adere la Pactul de Integritate trebuie să
semneze ”Declarația privind acceptarea PACTULUI DE INTEGRITATE și asumarea obligațiilor contractuale ce derivă din acesta” (Formularul
nr. 12 ).

b) Autoritatea contractanta nu are obligatia sa achizitioneze cantitatea minima sau maxima prevazuta in acordul cadru. Acordul-cadru nu
reprezinta un angajament ferm al autoritatii contractante, astfel încât conditiile minime/maxime vor ramane numai la nivel de estimari,
nereprezentand limite fixe.
Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si va indica in cuprinsul acesteia care informatii
din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate
intelectuala.
Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea
contractanta si asumata de ofertant. Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta câstigatoare, dintre ofertele admisibile, pe baza
aplicarii criteriului
pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre
documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire,
daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Înainte de atribuirea acordului-cadru
autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative
actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.
In cazul în care, în urma stabilirii clasamentului final, conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai
multe oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea încarcarii electronice de catre
operatorii economici respectivi de documente care contin noi preturi. In cadrul acestui proces ofertantii au obligatia de a imbunatati sau
de a mentine oferta initiala transmisa in SEAP.
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea vor fi încarcate în SEAP si vor fi semnate cu semnatura electronica
extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii.

VI.4 Proceduri de contestare

VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; Nr de telefon: +40 213104641; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) http://www.cnsc.ro;

VI.4.3 Procedura de contestare


Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
In conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor
de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru
organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare


Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizitii Publice
Adresa: Splaiul Independentei nr.202A; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 060022; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucureşti;
Adresa de e-mail: sap@ancpi.ro; Nr de telefon: +40 213152520; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) www.ancpi.ro;

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02.10.2018 16:32 Pagina 68