Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala Gimnazială Nr.

28, “Mihai Eminescu”, Galaţi


Prof. înv. primar Liliana Olariu
Clasa a III-a C
An şcolar 2012-2013

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Aria curriculară: Limbă şi comunicare


Disciplina: Limba şi literatura română
Nr. de ore alocat săptămânal: 6
Varianta de curriculum: Nucleu
Manual: Limba şi literatura română ,manual pentru clasa a III-a, autori: Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu, Ed. Aramis, Bucureşti 2005

Sem. I: 78 de ore (13x6=78)


Sem. al II-lea: 123 de ore (21x6=126, din care -3)
Total: 201 ore (34x6=204, din care -3)

Nr. Unităţi de învăţare Ob. ref. Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.


crt. ore
1. Să ne amintim! 1.1, 1.2, 1.5, 2.2,  Deşteaptă-te, române!, Andrei Mureşanu 6 I
2.6, 3.3, 3.7, 4.5  Reactualizarea cunoştinţelor însuşite în clasa a II-a: exerciţii de (17-21.IX)
citire, exerciţii de scriere, vocabular şi fonetică
2. Şcoala 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,  Şcoala din Ponoare, după Cezar Petrescu 18 II – IV
1.5, 2.2, 2.4, 2.6,  Povestea unei cărţi – textul narativ (24.IX-
3.3, 3.4, 3.7  Cartea (actualizare: aşezarea textului în pagină).Cuprinsul. 12.X)
Tipuri de litere de tipar
 Comunicarea orală. Componentele comunicării dialogate
(actualizare). Adaptarea la particularităţile interlocutorului
 Elemente de comunicare nonverbală (gesturi, mimică)
 Domnu’ Trandafir după Mihail Sadoveanu
 Comunicarea prin imagini
 Dialogul (actualizare) Iniţierea, menţinerea, şi încheierea unui
schimb verbal. Utilizarea formulelor de salut, de prezentare, de

1
permisiune, de solicitare.
 Recapitulare – Prima zi de şcoală
 Evaluare
3. Toamna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,  Puişorii după Emil Gârleanu 18 V – VII
1.5, 2.2, 2.4, 2.5,  Recunoaşterea personajelor (actualizare). Dialogul ca element (15.X-
2.6, 3.1, 3.3, 3.4, constitutiv al unui text narativ (recunoaştere) 2.XI)
3.5, 3.7, 4.1  Propoziţia. Delimitarea cuvintelor în propoziţie
 Ortografia şi punctuaţia
 Semnele de punctuaţie: punctul, semnul întrebării, semnul
exclamării, linia de dialog, două puncte, virgula (numai în cazul
substantivelor în vocativ şi în enumerare) (actualizare). Intonarea
propoziţiilor exclamative, enunţiative şi interogative (actualizare)
 Ce te legeni… de Mihai Eminescu
 Poezii cu tematică diversă. Strofa. Versul
 Cuvântul. Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe (probleme de
scriere)
 Sunetul şi litera. Vocalele şi consoanele
 Casa păpuşii după Titel Constantinescu
 Cuvinte cu formă diferită şi sens asemănător
 Cuvinte cu înţeles opus (actualizare)
 Toamna in imagini – proiect
 Evaluare
4. Ţara 1.1, 1.2, 1.3, 1.5,  Condeiele lui Vodă după Boris Crăciun 16 VIII – X
2.1, 2.2, 2.3, 2.6,  Delimitarea textului în fragmente logice (12-28.XI)
3.1, 3.2, 3.3, 3.4,  Formularea ideilor principale. Povestirea orală a unui
3.5, 3.7, 4.5, 4.6 fragment dintr-un text narativ. *Povestirea orală a unor texte
citite sau mesaje audiate
 Organizarea textului scris. Scrierea caligrafică (actualizare).
Aşezarea corectă în pagină: plasarea titlului, folosirea alineatelor
(actualizare)
 Formularea de întrebări şi răspunsuri. Formularea în scris a
răspunsurilor la întrebări
 Stejarul din Borzeşti după Eusebiu Camilar

2
 Ocaua lui Cuza după Dumitru Almaş
 Patria română de George Coşbuc
 Ţara mea de Andrei Ciurunga
 Aşezarea corectă în pagina caietului a textului în versuri
 După steag, băieţi! după Petru Demetru Popescu
 Recapitulare
 Evaluare
5. Tradiţii şi obiceiuri 1.1, 1.2, 1.3, 1.5,  Uite, vine Moş Crăciun! de Otilia Cazimir 20 X – XIII
2.1, 2.2, 3.2, 3.3,  Utilizarea ortogramelor sa şi s-a (28.XI-
3.4, 3.7, 4.1, 4.2,  Părţile comonente ale unei compuneri (introducerea, 21.XII)
4.3, 4.5, 4.6 cuprinsul, încheierea)
 Compunere după un şir de ilustraţii
 Pomul de Crăciun după Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti
 Utilizarea ortogramelor sau şi s-au
 Colinde, colinde de Mihai Eminescu
 Povestirea scrisă a unor fragmente din text
 Pace de Octavian Goga
 *Povestirea unor texte de mică întindere după un plan de idei
 În ajunul Anului Nou după Fănuş Neagu
 Utilizarea ortogramelor ia/ i-a, iau/ i-au
 Amintiri din copilărie după Ion Creangă
 Utilizarea ortogramelor nea şi ne-a
 Obiceiuri de Crăciun… şi de Anul Nou – lectură suplimentară
6. Iarna 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,  Ninsoarea după Edmondo de Amicis 26 XIV –
2.3, 2.4, 2.5, 2.6,  Utilizarea ortogramelor neam şi ne-am XVIII
3.2, 3.3, 3.4, 3.5,  Iarna de Nicolae Labiş (14.I-
3.6, 3.7, 4.1, 4.3,  Utilizarea ortogramelor la şi l-a 12.II)
4.4, 4.5, 4.6  Cuvântul – parte de vorbire
 Substantivul
 Stupul lor de Tudor Arghezi
 Scrierea şi pronunţarea cuvintelor care conţin vocale în hiat:
„ii”, „ee” (fără terminologia dată)
 Substantive comune şi substabtive proprii

3
 Numărul substantivelor
 Compunere după un şir de întrebări
 Lectură suplimentară – Colţ-Alb după Jack London
 Recapitulare
 Evaluare
7. Copilăria 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,  Vizită după Ion Luca Caragiale 27 XVIII –
2.3, 2.4, 2.5, 2.6,  Adjectivul XXII
3.1, 3.2, 3.3, 3.4,  Acordul adjectivului în număr cu substantivul pe care îl (12.II-
3.5, 3.6, 3.7, 4.1, determină.*Poziţia adjectivului faţă de substantiv în propoziţie. 13.III)
4.3, 4.4, 4.5, 4.6 *Ortografia adjectivelor terminate în „-iu”
 Bunicul după Barbu Ştefănescu-Delavrancea
 Pronumele. Pronumele personal. Scrierea şi pronunţarea
cuvintelor care încep cu e
 Persoana şi numărul pronumelui
 La Medeleni după Ionel Teodoreanu
 Scriem corect printr-o, printr-un
 Pronumele personal de politeţe – recunoaştere şi utilizare în
comunicare
 Compunere după un plan de idei
 Recapitulare
 Evaluare
8. Primăvara 1.1, 1.2, 1.3, 1.5,  Legenda ghiocelului după Eugen Jianu 25 XXII –
2.1, 2.2, 2.3, 2.4,  Numeralul – recunoaştere. Probleme de ortografie şi de XXVII
2.5, 2.6, 3.1, 3.2, ortoepir: scrierea numeralelor simple şi a *celor compuse - fără (14.III-
3.3, 3.4, 3.5, 3.6, terminologie 25.IV)
3.7, 4.1, 4.2, 4.3,  Compunere pe *baza unor cuvinte de sprijin
4.4, 4.5, 4.6  Primăvara de Vasile Alecsandri
 Verbul
 În ziua de Paşte de Elena Farago
 Persoana şi numărul verbului. Probleme de ortografie şi de
ortoepie a verbelor a fi (scrierea şi pronunţarea cuvintelor
care încep cu e) şi a lua
 Compunere cu început dat sau sfârşit dat

4
 Felicitarea. *Invitaţia
 Recapitulare
 Evaluare
9. Vara 1.1, 1.2, 1.3, 1.5,  Heidi, fetiţa munţilor după Johanna Spyri 27 XXVIII –
2.1, 2.2, 2.3, 2.4,  Textul nonliterar: reclama, *articole din reviste pentru copii XXXII
2.5, 2.6, 3.1, 3.2,  Cuvântul – parte de propoziţie (29.IV-
3.3, 3.4, 3.5, 3.6,  Aventurile lui Tom Sawyer după Mark Twain 30.V)
3.7, 4.1, 4.2, 4.3,  Funcţia sintactică de predicat
4.4, 4.5, 4.6  Funcţia sintactică de subiect. Subiectul exprimat prin
substantiv sau pronume personal
 La secere după Ion Agârbiceanu
 Acordul predicatului cu subiectul
 Propoziţia simplă. Părţile principale de propoziţie
 Moromeţii după Marin Preda
 Propoziţia dezvoltată. Părţi secundare de propoziţie
 Cartea poştală
 Recapitulare
 Evaluare
10. Recapitulare finală 1.1, 1.2, 1.3, 1.5,  Textul narativ. Recunoşterea personajelor. Delimitarea în 18 XXXIII –
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, frgmente. Povestire orală/scrisă. Alcătuirea planului de idei. XXXV
2.5, 2.6, 3.1, 3.2,  Textul liric ( 3-21.VI)
3.3, 3.4, 3.5, 3.6,  Cuvinte cu sens opus/asemănător
3.7, 4.1, 4.2, 4.3,  Compunerea. Părţile unei compuneri. Redactarea unei compuneri
4.4, 4.5, 4.6  Scrierea corectă a ortogramelor
 Semnele de punctuaţie
 Părţile de vorbire
 Părţile de propoziţie